Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Zakończone projekty krajowe

logo projektu EuroHPC PL EuroHPC PL

Celem projektu była budowa specjalistycznej infrastruktury ogólnego przeznaczenia na potrzeby obliczeń wielkoskalowych umożliwiającej podejmowanie wyzwań badawczych w kluczowych z punktu widzenia polskiego społeczeństwa, środowiska naukowego i gospodarki obszarach. Projekt był polskim etapem rozwoju programu EuroHPC.

Szczegóły

Krajowy Magazyn Danych

Celem projektu było opracowanie i dostarczenie produkcyjnych usług przechowywania, dostępu oraz zabezpieczania danych i zarządzania metadanymi, a także integracji rozwiązań dla przetwarzania dużych i złożonych wolumenów danych na bazie rozproszonej e-infrastruktury.

Szczegóły

EPOS TCS AH PL

Projekt TCS AH (Thematic Core Services Anthropogenic Hazard) węzeł tematyczny dla zagrożeń antropogenicznych dotyczy aktywności partnerów konsorcjum EPOS TCS AH w ramach EPOS ERIC (European Plate Observing System), którego członkiem jest Polska. EPOS to program integracji infrastruktur badawczych, który służy multidyscyplinarnym badaniom procesów zachodzących w skorupie ziemskiej. TCS AH reprezentuje jedną z dziesięciu dziedzin w EPOS. Misją konsorcjum TCS AH, złożonego z 12 instytucji z 8 krajów była integracja zasobów, danych i aplikacji służących badaniom zagrożeń sejsmicznych i innych zagrożeń geofizycznych spowodowanych eksploatacją zasobów ziemi.

Szczegóły

PIONIER-LAB

Projekt zakładał budowę unikalnych laboratoriów badawczych w oparciu o krajową sieć światłowodową PIONIER. Głównym celem projektu było zbudowanie i udostępnienie platform dla jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych w oparciu o nową, ogólnopolską infrastrukturę badawczą.

Szczegóły

logo projektu PRACE-LAB2 PRACE-LAB 2

Celem bezpośrednim projektu PRACE-LAB2 była budowa specjalistycznej e-infrastruktury przetwarzania danych, umożliwiającej optymalne wykorzystanie usług specjalistycznych oraz nowej generacji służących do stymulowania nowych obszarów zastosowań w nauce, gospodarce, edukacji oraz życiu społecznym.

Szczegóły

EPOS PL +

Projekt miał na celu zwiększenie funkcjonalności infrastruktury badawczej EPOS-PL poprzez powstanie nowego Centrum Infrastruktury Badawczej, nowego poligonu pomiarowego oraz WNiP: „Platforma IT do badań metodami Sztucznej Inteligencji (EPOS-AI)".

Szczegóły

PRACE-LAB

Celem projektu było wytworzenie usług infrastruktury obliczeniowej oraz składowania danych na potrzeby projektu PRACE w ramach 6-ciu dedykowanych laboratoriów.

Szczegóły

EPOS-PL

Celem projektu była budowa krajowej infrastruktury badawczej z zakresu nauk o Ziemi oraz jej integracja z międzynarodowymi bazami danych, serwisami i usługami realizowanymi w ramach europejskiego programu EPOS (European Plate Observing System).

Szczegóły

PAUart

Celem projektu PAUart było udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych przechowywanych w Polskiej Akademii Umiejętności poprzez przeprowadzenie ich digitalizacji, przygotowanie opisów digitalizowanych danych oraz finalną publikację digitalizatów w platformie PAUart.

Szczegóły

Sat4Envi

Celem głównym projektu było udostępnienie pochodzących z satelitów Sentinel sieci Copernicus danych satelitarnych. W ramach projektu pracowano nad budową infrastruktury do automatycznego pobierania danych bezpośrednio z satelitów, ich bezpiecznego przechowywania oraz udostępniania na potrzeby nauki, administracji i szkoleń.

Szczegóły

Gliomed

Celem projektu było opracowanie kompleksowego testu opartego na analizie materiału pobranego z guza w trakcie operacji lub biopsji u pacjentów chorych na glejaka oraz próba opracowania metody "liquid biopsy" opartej na podstawie analizy wolnokrążącego DNA (cfDNA) guza we krwi obwodowej. Stanowi to szybką i małoinwazyjną alternatywę dla biopsji, co w przypadku trudno dostępnych guzów, jakimi są niewątpliwie guzy mózgu, ma duże potencjalne znaczenie praktyczne.

Szczegóły

PLGrid Core

Inicjatywa rozwoju wyspecjalizowanego centrum kompetencji technologicznych w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii gridowych, obliczeń w chmurze oraz infrastruktur wspierających obliczenia na wielkich zbiorach danych.

Szczegóły

PLGrid NG

Celem projektu była integracja z narodową infrastrukturą obliczeniową PL-Grid nowych grup badaczy z kolejnych 14 dyscyplin naukowych. Efektem wdrożenia nowych gridów dziedzinowych jest możliwość szybszego uzyskiwania wyników naukowych oraz lepsza integracja zespołów badawczych z tych dziedzin z rozwijaną ogólnopolską infrastrukturą obliczeniową dla nauki.

Szczegóły

MAN-HA

Celem projektu była integracja wybranych usług dostępnych w sieci PIONIER oraz wypracowanie nowych usług o następujących cechach: zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo, łatwość dostępu, wsparcie dla mechanizmów federacyjnych, praca w środowisku chmurowym.

Szczegóły

IS-EPOS

Projekt IS-EPOS miał zapewnić środowisku naukowemu w Polsce, skupionemu wokół zjawiska sejsmiczności indukowanej, stały i bezpieczny dostęp do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwić prowadzenie nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zagwarantować jednostkom naukowym efektywną współpracę z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

Szczegóły

100NET

Celem ogólnym projektu było zbudowanie nowoczesnej naukowej sieci optycznej nowej generacji dla środowiska naukowego, obejmującej swym zasięgiem teren całego kraju, na bazie światłowodowej infrastruktury sieci PIONIER.

Szczegóły

PLGrid Plus

Projekt PLGrid Plus wspierał informatycznie zespoły naukowców polskich w prowadzeniu badań naukowych i jednocześnie umożliwił szerszą współpracę między tymi zespołami, a także współpracę międzynarodową w obszarze e-Science.

Szczegóły

Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH

Przedmiotem projektu była budowa nowego obiektu kubaturowego na realizację zadań własnych ACK Cyfronet AGH, a w szczególności udostępniania mocy obliczeniowej. Zasoby te zostały udostępniane nieodpłatnie pracownikom instytucji naukowych, w tym szczególnie z terenu województwa małopolskiego (szkoły wyższe, instytuty naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, placówki PAN).

Szczegóły

POWIEW

Projekt POWIEW miał na celu udostępnienie w polskich centrach Komputerów Dużej Mocy nowych architektur obliczeniowych, pozwalających na prowadzenie badań wymagających przetwarzania obliczeniowego o skali dotychczas zarezerwowanej dla nielicznych ośrodków zagranicznych.

Szczegóły

KMD2

Celem realizacji projektu było opracowanie modelu funkcjonalnego oraz prototypu nowego, zaawansowanego systemu bezpiecznego przechowywania i współdzielenia danych oraz składowania kopii zapasowych i archiwalnych.

Szczegóły

SYNAT

Celem projektu było stworzenie kompleksowego systemu, który obejmował: platformę informatyczną, podsystemy aplikacyjne, podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji, podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego oraz model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.

Szczegóły

PLATON

Projekt PLATON zakładał stworzenie i uruchomienie 5 usług działających w oparciu o sieć PIONIER. Do usług tych należały: usługi wideokonferencji, usługi eduroam, usługi kampusowe, usługi powszechnej archiwizacji, usługi naukowej interaktywnej telewizji HD.

Szczegóły

  NewMAN

Celem projektu była rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej, wykorzystywanej do wpierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.

Szczegóły

PL-Grid

W ramach projektu PL-Grid została zbudowana Polska Infrastruktura Gridowa, w celu dostarczenia polskiej społeczności naukowej platformy informatycznej opartej na klastrach komputerów, służących e-Science w różnych dziedzinach. Infrastruktura wspiera badania naukowe poprzez integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych prowadzonych przez geograficznie rozproszone zespoły.

Szczegóły

Modernizacja ACK Cyfronet AGH – etap I

Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie mocy obliczeniowej ACK Cyfronet AGH w Krakowie – zapewnienie środowisku naukowemu zwiększonej o co najmniej 20 TFlops mocy obliczeniowej oraz powiększenie zasobów systemu składowania danych – umożliwiające pracownikom naukowym korzystanie z infrastruktury nauki dofinansowanej w ramach projektu.

Szczegóły

iTVP

Realizacja projektu miała umożliwić udostępnianie poprzez Internet oferty interaktywnej w skali ogólnopolskiej. Elementami takiej oferty były: cyfrowe nadawanie programów TVP w jakości "zwykłej" telewizji, cyfrowe nadawanie w wysokiej jakości programów radiowych, multimedialny przewodnik po programach, wypożyczalnia filmów, wypożyczalnia audycji radiowych i muzyki.

Szczegóły

Pionier

Podstawą do budowy sieci PIONIER stał się program „PIONIER: Polski Internet Optyczny – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego". Program został zaakceptowany w roku 2000 i przyjęty do realizacji w roku następnym przez Komitet Badań Naukowych (KBN). Program PIONIER zainicjował szereg działań (później dołączyły do niego takie programy jak ePolska, Wrota Polski, itp.) mających na celu budowę podstawowych mechanizmów społeczeństwa informacyjnego, umożliwiających Polsce równorzędne partnerstwo z innymi krajami.

Szczegóły

  Clusterix

Projekt zajmował się budową Krajowego Klastra Linuxowego CLUSTERIX - rozproszonego klastra PC nowej generacji. Jego realizacja miała umożliwić wdrożenie produkcyjnego środowiska typu Grid, utworzonego z lokalnych klastrów PC o architekturze 64-bitowej i 32-bitowej, zlokalizowanych w wielu niezależnych ośrodkach, geograficznie odległych.

Szczegóły

  SGIGrid

Przedmiotem projektu było opracowanie koncepcji i implementacja nowoczesnych, szerokopasmowych usług zdalnego udostępniania kosztownych urządzeń laboratoryjnych, zapasowego centrum obliczeniowego dla IMiGW oraz usługi zdalnej wizualizacji danych. Wymienione usługi bazować miały na ogólnopolskim środowisku do obliczeń dużej skali oraz zaawansowanej wizualizacji.

Szczegóły

  Telemedycyna

Projekt miał na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w celu usprawnienia funkcji realizowanych codziennie przez placówki medyczne. W ramach projektu tworzone były zręby systemu teleinformatycznego pozwalające realizować zadania z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu krążenia i oddechowego.

Szczegóły

  PROGRESS

Celem projektu było stworzenie środowiska umożliwiającego zlecanie obliczeń realizowanych przez klaster komputerów SUN. Projekt był wspólnym przedsięwzięciem polskich placówek naukowo-badawczych oraz firmy SUN Microsystems.

Szczegóły