Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Ochrona danych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO")1. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków, REGON: 00000157700022, adres e-mail: cyfronet@cyfronet.pl, nr telefonu: 12 632 33 55 (dalej: „Administrator", „ACK Cyfronet AGH").
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować pisząc na adres e-mail: daneosobowe@cyfronet.pl.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez ACK Cyfronet AGH stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub c) RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • b) w celu realizacji umów zawartych z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • c) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przez okres przechowywania zgodny z przepisami wewnętrznymi ACK Cyfronet AGH.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych nieprawidłowych, usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Jednocześnie informujmy, że cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, jednak pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacjach, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 2 RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest przez Administratora z naruszeniem przepisów RODO.
 9. Informujemy, iż w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane (bez udziału człowieka) decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
 10. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów o powierzenie danych osobowych.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim (leżącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) i organizacjom międzynarodowym za wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek przekazania danych przez Administratora wynikać będzie z przepisów prawa.
 12. W przypadku kiedy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu wskazanego w treści zgody. W sytuacjach, kiedy przesłankę do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zawarta pomiędzy stronami umowa, ich podanie jest niezbędne do realizacji wynikających z nich obowiązków.

Powyższa informacja dotyczy ogólnych warunków przetwarzania danych osobowych w ACK Cyfronet AGH. W razie potrzeby otrzymają Państwo informację uszczegółowiającą dotyczącą konkretnego przetwarzania danych osobowych.


1 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).