Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Polityka prywatności serwisu internetowego Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH

Polityka prywatności serwisu internetowego Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH

Polityka prywatności serwisu internetowego

Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH

1.         Informacje ogólne.

1.1.      Niniejsza Polityka prywatności serwisu internetowego Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH (zwana dalej „Polityką”) opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi osób fizycznych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach Serwisu, o którym mowa w punkcie 2.4. Polityki.

1.2.      Administrator zachęca do zapoznania się z pełną treścią Polityki przed skorzystaniem z Serwisu w jakimkolwiek zakresie. Korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację zasad, procedur i standardów stosowanych przez Administratora i wynikających z Polityki, w tym akceptację określonych w Polityce celów, zakresu, zasad, podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

1.3.      W przypadku nieakceptowania zasad, procedur i standardów stosowanych przez Administratora i wynikających z Polityki, nie należy korzystać z Serwisu.

1.4.      W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – Administrator prosi o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych Administratora podanych w punkcie 2.1.

2.       Definicje.

2.1.      Administrator – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH), al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, REGON: 000001577-00022, NIP: 675-000-19-23, e-mail: cyfronet@cyfronet.pl, tel.: 12 632 33 55;

2.2.      Dane osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

2.3.      RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2.4.      Serwis – portal internetowy składający się z głównej strony internetowej działającej pod internetowym adresem https://www.cyfronet.pl/ oraz z podstron funkcjonujących w domenie internetowej Administratora;

2.5.      Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

3.       Dane osobowe.

3.1.      Korzystanie z Serwisu w zakresie zapoznawania się z treściami publikowanymi w Serwisie może być anonimowe i nie wymaga rejestracji Użytkownika, ani przekazywania przez niego Administratorowi danych osobowych.

3.2.      Administrator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom przeglądanie treści zamieszczonych w Serwisie. Użytkownik może udostępnić swoje dane osobowe Administratorowi poprzez kontakt z Administratorem z wykorzystaniem podanych w Serwisie form komunikacji i danych kontaktowych Administratora, w tym w szczególności poprzez kontakt za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie oraz poprzez zapis na newsletter.

3.3.      Administrator ma prawo zbierania i przetwarzania anonimowych statystyk dotyczących Użytkowników, w celu poznania ich preferencji odnośnie treści zamieszczonych w Serwisie. Powyższe dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO i nie podlegają ochronie w nich przewidzianej.

3.4.      W celu spełnienia przez Administratora obowiązków, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Administrator przedstawia w poniższych punktach 3.5. – 3.21. informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, które mają zastosowanie w przypadku przekazywania danych osobowych przez Użytkownika Administratorowi.

3.5.      W przypadku danych osobowych przekazywanych Administratorowi przez Użytkownika, administratorem danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH), al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, REGON: 000001577-00022, NIP: 675-000-19-23.

3.6.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@agh.edu.pl, tel.: 12 617 53 25.

3.7.      Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą:

3.7.1.      wysłania e-maila do Administratora, z związku ze skierowaniem zapytania przez Użytkownika;

3.7.2.      plików cookies (tzw. „ciasteczka”);

3.7.3.      gromadzenia przez Administratora logów serwera internetowego Użytkownika;

3.7.4.      zapisu na newsletter.

3.8.      Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w oparciu o pliki cookies stosowane w celach prawidłowego wyświetlenia Serwisu i logi serwera stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). W takim przypadku cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmują przetwarzanie danych w celu zapewnienia podstawowych funkcji Serwisu takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność.

3.9.      W przypadku przesłania przez Użytkownika do Administratora informacji za pomocą poczty elektronicznej, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora). W takim przypadku cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmują przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zapewnienia Administratorowi obrony przed roszczeniami ze strony Użytkownika oraz w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń od Użytkownika.

3.10.   Podstawę prawną w przypadku przesyłania newsletteru stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO (przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na swój adres e-mail. W takim przypadku cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora obejmują informowanie o działalności Administratora, w szczególności o organizowanych przez niego konferencjach, dniach otwartych, warsztatach, szkoleniach lub wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, które mogą zawierać informacje handlowe i treści o charakterze marketingowym.

3.11.   Administrator wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji czynności, do których zostały przekazane i przetwarza je jedynie w niezbędnym do tego zakresie.

3.12.   Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

3.12.1.   podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany do przekazania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

3.12.2.   podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzane są dane osobowe Użytkownika.

3.13.   Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

3.14.   Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych Użytkownika do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

3.15.   Podane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla umożliwiania Użytkownikowi korzystania z Serwisu, wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, albo do ustalenia, dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do Administratora, natomiast w przypadku newsletteru również do momentu wyrażenia sprzeciwu, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania (tj. newsletter przestanie być wydawany).

3.16.   Użytkownicy, którzy przekazali dane osobowe Administratorowi za pomocą Serwisu mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

3.17.   Użytkownicy, którzy przekazali dane osobowe Administratorowi za pomocą Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) mają prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.18.   Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 RODO (…każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, (…) jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie).

3.19.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Serwisu, w tym podjęcia przez Użytkownika kontaktu z Administratorem z wykorzystaniem podanych w Serwisie form komunikacji i danych kontaktowych Administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skorzystania z określonych funkcjonalności Serwisu. W przypadku newsletteru - podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z newsletteru, natomiast konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieotrzymywanie newsletteru.

3.20.   Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

3.21.   Administrator dokłada należytej staranności, aby zapewnić poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Pracownicy i współpracownicy Administratora, którzy przetwarzają dane osobowe, zostali upoważnieni przez Administratora do przetwarzania danych osobowych i zobowiązali się do zachowania tajemnicy.

4.       Informacje o plikach cookie.

4.1.      Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.2.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4.3.      Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu zapisywania wyboru języka, w którym wyświetla się treść Serwisu, dokonana przez Użytkownika.

4.4.      W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa rodzaje plików cookies:

4.4.1.      cookies „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

4.4.2.      cookies „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia formularza kontaktowego, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.5.      Administrator wykorzystuje jedną kategorię plików cookies - pliki cookies „niezbędne”, które stosowane są w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlenia Serwisu. Ten rodzaj plików cookies ma na celu zapewnienie podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Użytkownik może je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie Serwisu. W tym celu w Serwisie mogą być wykorzystywane pliki cookies „sesyjne”.

4.6.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, w szczególności, gdy Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.

4.7.      W celu zarządzania ustawieniami plików cookies w niżej wymienionych przeglądarkach internetowych, można skorzystać z poniższych informacji zamieszczonych na następujących stronach internetowych:

4.7.1.      Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09;

4.7.2.      Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl;

4.7.3.      Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac;

4.7.4.      Firefox:https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek;

4.7.5.      Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/;

4.7.6.      Android:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl;

4.7.7.      Safari (iOS): https://www.apple.com/legal/privacy/pl/cookies/.

5.       Informacje na temat logów serwera.

5.1.      Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

5.2.      Oprócz zapisywania adresu URL, zapisowi mogą także podlegać:

5.2.1.      czas nadejścia zapytania;

5.2.2.      czas wysłania odpowiedzi;

5.2.3.      nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;

5.2.4.      informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;

5.2.5.      adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

5.2.6.      informacje o przeglądarce Użytkownika;

5.2.7.      informacje o adresie IP.

5.3.      Dane, o których mowa w punktach 5.1. i 5.2. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem, na którym zainstalowany jest Serwis, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania tym serwerem.

6.       Wyłączenie odpowiedzialności.

Serwis został stworzony, by pomagać Użytkownikom uzyskać informacje o aktualnej działalności i ofercie usług świadczonych przez Administratora. Realizując podstawową ideę Internetu, Administrator może umieszczać w Serwisie linki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Administrator zachęca – po przejściu do innej strony internetowej – do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

7.       Wtyczki do mediów społecznościowych

Administrator może umieszczać w Serwisie wtyczki do mediów społecznościowych, tj. elementy interaktywne opatrzone rozpoznawalnymi ikonami tych mediów. Wtyczki do mediów społecznościowych pozwalają na udostępnianie treści z Serwisu w mediach społecznościowych oraz umożliwiają bezpośrednie przekierowywanie Użytkownika do profili Administratora w mediach społecznościowych. Administrator nie odpowiada jednak za politykę prywatności na tych witrynach. Administrator zachęca do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

8.       Prawa autorskie i prawa pokrewne.

Wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (a w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki i inne materiały) zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie prawnej. Wszelakie kopiowanie i korzystanie z powyższych utworów w sposób inny, niż zapoznanie się z nimi, jest zabronione bez zgody Administratora udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9.       Zakres obowiązywania.

9.1.      Niniejsza Polityka może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki Użytkownicy zostaną poinformowani w Serwisie.

9.2.      Niniejsza Polityka obowiązuje od 22.12.2023.

 

Polityka prywatności serwisu internetowego Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH (wersja aktualna; obowiązuje od dnia: 22.12.2023)

Polityka prywatności serwisu internetowego Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH (wersja z dnia 02.12.2022)