Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Aktualne projekty zagraniczne

Fortissimo Plus

Projekt FFplus ma na celu umożliwienie małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz start-upom w Europie przeprowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem infrastruktury obliczeniowej High Performance Computing (HPC) i metod sztucznej inteligencji (AI) w celu poprawy ich konkurencyjności i potencjału innowacyjnego.

Szczegóły

EPICURE

Głównym celem projektu EPICURE jest ustanowienie aktywności wsparcia dla aplikacji użytkowników EuroHPC na poziomach Level 2 i Level 3. W ramach projektu powstanie grupa wsparcia aplikacji (Application Support Team, AST) której głównym zadaniem będzie współpraca z biurem oceny wniosków EuroHPC JU i bezpośrednie wsparcie projektów, które uzyskały czas obliczeniowy na zasobach EuroHPC JU.

Szczegóły

EOSC Beyond

Celem EOSC Beyond jest dostarczenie nowych rozwiązań dla otwartej nauki i narzędzi dla nauki w kontekście europejskiej chmury otwartej nauki (EOSC) poprzez dostarczenie nowych funkcji platformy EOSC Core. Planowane usprawnienia mają pozwolić aplikacjom naukowym na znajdowanie, komponowanie i dostęp do zasobów otwartej nauki oraz oferowanie ich jako zintegrowanych rozwiązań.

Szczegóły

Meetween

Projekt Meetween ma na celu zbudowanie opartych na nauce rozwiązań technologicznych potrzebnych do zasilania nowej generacji platform wideokonferencyjnych dla Europy oraz wspieranie i ułatwianie współpracy biznesowej w całej Unii Europejskiej. Wykorzystane zostaną wszechstronne, zintegrowane możliwości algorytmiczne oferowane przez modele fundamentalne i samonadzorowane szkolenie na dużych zbiorach danych w celu zwinnego dostosowania się do kontekstu uczestnika, specyfiki kulturowej i regionalnej, w tym językowej. Ważnym aspektem jest również ochrona europejskiej wizji sztucznej inteligencji.

Szczegóły

GEMINI

GEMINI ma na celu dostarczenie zweryfikowanych wielonarządowych i wieloskalowych modeli obliczeniowych do wspomagania decyzji terapeutycznych i lepszego fundamentalnego zrozumienia ostrych udarów, zarówno niedokrwiennych, jak i krwotocznych. W szczególności GEMINI dostarczy zweryfikowane, zintegrowane, wieloskalowe, wielonarządowe modele Digital Twin in Healthcare (DTH) dla przepływu krwi mózgowej i płynu mózgowo-rdzeniowego, perfuzji i metabolizmu mózgu oraz przepływu krwi i zakrzepicy wzdłuż osi serce-mózg poprzez integrację dostępnych i nowo opracowanych dynamicznych, interoperacyjnych i modułowych modeli obliczeniowych.

Szczegóły

PIONIER-Q

Projekt PIONIER-Q ma na celu zapewnienie infrastruktury kwantowej dystrybucji klucza oraz sieci komunikacji kwantowej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury światłowodowej sieci PIONIER. W wybranych punktach sieci zostaną zainstalowane szyfratory oraz urządzenia służące do kwantowej dystrybucji klucza (QKD). Urządzenia QKD będą wysyłać symetryczny klucz szyfrujący do szyfratorów w obu lokalizacjach po dedykowanych włóknach światłowodowych. Klucz ten zmienia swoją postać cyklicznie i będzie używany do zaszyfrowania danych transmitowanych między lokalizacjami, które wysyłają swoje dane standardowym kanałem transmisyjnym.

Szczegóły

EUreka3D

EUreka3D realizuje podejście do cyfrowej transformacji sektora CH (Cultural Heritage), oparte na dostarczaniu usług i narzędzi, zgodnych z Europeana CSP, wspieranych zaawansowanymi zasobami obliczeniowymi i pamięciowymi. Celem jest zarejestrowanie w EOSC usługi dotyczącej wysokiej jakości digitalizacji 3D. Planowane jest zebranie ponad 4000 nowych treści cyfrowych w 2D i 3D poprzez realizację całego cyklu, od wstępnego wyboru treści fizycznych obiektów do publikacji w Cyfrowej Przestrzeni Dziedzictwa Kulturowego.

Szczegóły

EuroCC 2

Misją EuroCC 2 (Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC, faza 2) jest kontynuacja tworzenia sieci Narodowych Centrów Kompetencji (NCC) w Europie. Głównym celem jest zwiększenie współpracy, wymiana najlepszych praktyk i wiedzy na poziomie europejskim oraz przyspieszenie doskonalenia krajowych, a tym samym europejskich możliwości świadczenia usług HPC. Narodowe Centra Kompetencji świadczą usługi użytkownikom z przemysłu, środowisk akademickich i administracji publicznej.

Szczegóły

DOME

Projekt DOME (Rozproszony Otwarty Rynek Usług dla Europejskiej Chmury oraz Usług Brzegowych (Edge Services)) zapewni środki dostępu do zaufanych usług, w szczególności usług w chmurze i usług brzegowych, elementów składowych wdrożonych w ramach wspólnej platformy usług oraz, bardziej ogólnie, wszelkiego oprogramowania i usług przetwarzania danych opracowanych w ramach programów UE, takich jak program „Cyfrowa Europa", Horyzont 2020 lub Horyzont Europa. Opiera się on na założeniach programu Gaia-X i otwartych standardach.

Szczegóły

EDITH

Projekt EDITH (Ekosystem dla cyfrowych bliźniaków w opiece zdrowotnej) ma na celu wspieranie rozwoju ekosystemów dla tzw. „Cyfrowych Bliźniaków” w opiece zdrowotnej w Europie. W ramach projektu zostanie opracowana architektura zintegrowanego systemu dla realizacji koncepcji „cyfrowego bliźniaka” człowieka, oparta na ustandaryzowanych metadanych i modelach, a także wizja jej dalszego rozwoju.

Szczegóły

Geo-INQUIRE

Projekt Geo-INQUIRE (Infrastruktury dla zintegrowanych badań zagadnień dotyczących Geosfery) ma na celu pokonanie tradycyjnych barier między różnymi dziedzinami nauki i ułatwienie przekształcenia surowych danych obserwacyjnych w produkty wyższego poziomu.

Szczegóły

DT-GEO

Projekt DT-GEO (Interdyscyplinarne cyfrowe bliźniaki do modelowania i symulacji złożonych zjawisk w obsłudze środowisk infrastruktury badawczej) ma na celu wdrożenie prototypu tzw. Bliźniaka Cyfrowego (ang. Digital Twin, DT) na potrzeby badania skrajnych warunków geofizycznych, składającego się z powiązanych ze sobą komponentów zajmujących się zagrożeniami spowodowanymi trzęsieniami ziemi (naturalnymi lub wywołanymi antropogenicznie), wulkanami oraz tsunami wywołanymi trzęsieniami ziemi czy osuwiskami.

Szczegóły

InterTwin

Projekt InterTwin (Interdyscyplinarny cyfrowy silnik dla nauki) współprojektuje i wdraża prototyp interdyscyplinarnego rozwiązania o nazwie Digital Twin Engine (DTE), platformy open source, która zapewnia ogólne i dostosowane komponenty oprogramowania do modelowania i symulacji w celu integracji cyfrowych bliźniaków (DT) specyficznych dla aplikacji.

Szczegóły

EuroScienceGateway

Projekt EuroScienceGateway (Wykorzystanie europejskich infrastruktur obliczeniowych do intensywnego przetwarzania danych w badaniach opartych na danych zgodnie z zasadami FAIR) wykorzysta rozproszoną sieć obliczeniową w 13 krajach europejskich, dostępną za pośrednictwem 6 krajowych, przyjaznych dla użytkownika portali internetowych, ułatwiając dostęp do infrastruktur obliczeniowych i pamięci masowej w całej Europie, a także do danych, narzędzi, przepływów pracy i usług, które można dostosować do potrzeb naukowców.

Szczegóły

FAIRCORE4EOSC

Głównym celem FAIRCORE4EOSC (Kluczowe Komponenty Wspierające FAIR EOSC) jest dostarczenie otwartego i w pełni operacyjnego ekosystemu FAIR EOSC.

Szczegóły

EUMaster4HPC

Celem projektu EUMaster4HPC (Europejskie konsorcjum na rzecz edukacji w HPC) jest zdefiniowanie oraz opracowanie nowego i innowacyjnego programu europejskich studiów magisterskich, skupiających się na HPC. W założeniu program wyposaży studentów w kompetencje i wiedzę dotyczącą HPC wymaganą przez środowisko akademickie i przemysł.

Szczegóły

EPOS-ERIC

System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS - European Plate Observing System) ma na celu budowę europejskiej e-infrastruktury badawczej dla nauk tzw. „twardej" Ziemi. Głównym zadaniem EPOS-u jest integracja różnorodnych i rozproszonych Europejskich Infrastruktur Badawczych w naukach o „twardej" Ziemi, w oparciu o nowoczesne technologie IT.

Szczegóły

PROTEUS-RS

W ramach projektu przewiduje się wykonanie modeli oraz szeregu symulacji numerycznych w oparciu o architektury komputerowe wysokiej wydajności na potrzeby projektowania procesu wytwarzania metalowych elementów długich.

Szczegóły

Sano

Celem projektu jest utworzenie w Krakowie ośrodka medycyny obliczeniowej. Centrum będzie głównym motorem europejskiego postępu w tym szybko rozwijającym się sektorze, opracowując zaawansowane metody inżynieryjne do zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób oraz zaspokajając ogólnoświatową potrzebę radykalnie usprawnionych systemów opieki zdrowotnej.

Szczegóły

LUMI

Projekt The Large Unified Modern Infrastructure to wspólne przedsięwzięcie 10 krajów europejskich mające na celu operacyjne udostępnienie zasobów superkomputera LUMI dla środowiska naukowego w Europie.

Szczegóły