Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Aktualne projekty zagraniczne

EDITH

Projekt EDITH (Ekosystem dla cyfrowych bliźniaków w opiece zdrowotnej) ma na celu wspieranie rozwoju ekosystemów dla tzw „cyfrowych bliźniaków” w opiece zdrowotnej w Europie. W ramach projektu zostanie opracowana architektura zintegrowanego systemu dla realizacji koncepcji „cyfrowego bliźniaka” człowieka, oparta na ustandaryzowanych metadanych i modelach, a także wizja jej dalszego rozwoju.

Szczegóły

Geo-INQUIRE

Projekt Geo-INQUIRE (Infrastruktury dla zintegrowanych badań zagadnień dotyczących Geosfery) ma na celu pokonanie tradycyjnych barier między różnymi dziedzinami nauki i ułatwienie przekształcenia surowych danych obserwacyjnych w produkty wyższego poziomu.

Szczegóły

DT-GEO

Projekt DT-GEO (Interdyscyplinarne cyfrowe bliźniaki do modelowania i symulacji złożonych zjawisk w obsłudze środowisk infrastruktury badawczej) ma na celu wdrożenie prototypu tzw. Bliźniaka Cyfrowego (ang. Digital Twin, DT) na potrzeby badania skrajnych warunków geofizycznych, składającego się z powiązanych ze sobą komponentów zajmujących się zagrożeniami spowodowanymi trzęsieniami ziemi (naturalnymi lub wywołanymi antropogenicznie), wulkanami oraz tsunami wywołanymi trzęsieniami ziemi czy osuwiskami.

Szczegóły

InterTwin

Projekt InterTwin (Interdyscyplinarny cyfrowy silnik dla nauki) współprojektuje i wdraża prototyp interdyscyplinarnego rozwiązania o nazwie Digital Twin Engine (DTE), platformy open source, która zapewnia ogólne i dostosowane komponenty oprogramowania do modelowania i symulacji w celu integracji cyfrowych bliźniaków (DT) specyficznych dla aplikacji.

Szczegóły

EuroScienceGateway

Projekt EuroScienceGateway (Wykorzystanie europejskich infrastruktur obliczeniowych do intensywnego przetwarzania danych w badaniach opartych na danych zgodnie z zasadami FAIR) wykorzysta rozproszoną sieć obliczeniową w 13 krajach europejskich, dostępną za pośrednictwem 6 krajowych, przyjaznych dla użytkownika portali internetowych, ułatwiając dostęp do infrastruktur obliczeniowych i pamięci masowej w całej Europie, a także do danych, narzędzi, przepływów pracy i usług, które można dostosować do potrzeb naukowców.

Szczegóły

FAIRCORE4EOSC

Głównym celem FAIRCORE4EOSC (Kluczowe Komponenty Wspierające FAIR EOSC) jest dostarczenie otwartego i w pełni operacyjnego ekosystemu FAIR EOSC.

Szczegóły

EUMaster4HPC

Celem projektu EUMaster4HPC (Europejskie konsorcjum na rzecz edukacji w HPC) jest zdefiniowanie oraz opracowanie nowego i innowacyjnego programu europejskich studiów magisterskich, skupiających się na HPC. W założeniu program wyposaży studentów w kompetencje i wiedzę dotyczącą HPC wymaganą przez środowisko akademickie i przemysł.

Szczegóły

FINDR

Projekt FINDR (Szybki i intuicyjny dostęp do danych pochodzących z obserwacji Ziemi) zakłada dostarczenie transparentnego i zunifikowanego dostępu do danych z obserwacji Ziemi, głównie satelitarnych, w celu wspierania produkcji żywności oraz przemysłu rolno-spożywczego.

Szczegóły

EPOS-ERIC

System Obserwacji Płyty Europejskiej (EPOS - European Plate Observing System) ma na celu budowę europejskiej e-infrastruktury badawczej dla nauk tzw. „twardej" Ziemi. Głównym zadaniem EPOS-u jest integracja różnorodnych i rozproszonych Europejskich Infrastruktur Badawczych w naukach o „twardej" Ziemi, w oparciu o nowoczesne technologie IT.

Szczegóły

EOSC Future

Poprzez rozwój Portalu EOSC projekt ma doprowadzić do rozszerzenia ekosystemu EOSC, zintegrować istniejące infrastruktury i inicjatywy naukowe, zaangażować nowe dziedzinowe i narodowe społeczności naukowe.

Szczegóły

EGI-ACE

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury obliczeniowej umożliwiającej współpracę w obszarze problemów o dużej intensywności łączących duże wolumeny danych przekraczających granice jednego centrum danych.

Szczegóły

EUROCC

Głównym celem projektu EuroCC jest stworzenie europejskiego systemu wsparcia technologicznego opartego o ściśle powiązane ze sobą Narodowe Centra Kompetencji w poszczególnych krajach europejskich, co pozwoli na odnoszenie korzyści środowisku akademickiemu, sektorowi przedsiębiorstw (zwłaszcza MŚP) oraz administracji publicznej z dostępnej wiedzy specjalistycznej, doświadczenia i zasobów EuroHPC.

Szczegóły

PROTEUS-RS

W ramach projektu przewiduje się wykonanie modeli oraz szeregu symulacji numerycznych w oparciu o architektury komputerowe wysokiej wydajności na potrzeby projektowania procesu wytwarzania metalowych elementów długich.

Szczegóły

EPOS SP

Celem projektu EPOS-SP jest opracowanie i wdrożenie założeń pozwalających na zapewnienie trwałości infrastruktury EPOS wytworzonej w poprzednich projektach (EPOS-PP oraz EPOS-IP).

Szczegóły

EOSC-Synergy

Projekt wprowadza standardy EOSC dla infrastruktur krajowych w dziewięciu krajach Unii Europejskiej. Stanie się to poprzez zharmonizowanie polityk oraz rozszerzenie dostępu do infrastruktur badawczych, danych naukowych i serwisów dziedzinowych.

Szczegóły

Sano

Celem projektu jest utworzenie w Krakowie ośrodka medycyny obliczeniowej. Centrum będzie głównym motorem europejskiego postępu w tym szybko rozwijającym się sektorze, opracowując zaawansowane metody inżynieryjne do zapobiegania, diagnozowania i leczenia chorób oraz zaspokajając ogólnoświatową potrzebę radykalnie usprawnionych systemów opieki zdrowotnej.

Szczegóły

LUMI

Projekt The Large Unified Modern Infrastructure to wspólne przedsięwzięcie 10 krajów europejskich mające na celu operacyjne udostępnienie zasobów superkomputera LUMI dla środowiska naukowego w Europie.

Szczegóły

PRACE-6IP

Celem projektu jest implementacja nowych rozwiązań oraz utrzymanie operacyjności środowiska PRACE w obszarze europejskich infrastruktur obliczeniowych HPC.

Szczegóły

PRIMAGE

W ramach projektu PRIMAGE stworzony zostanie system wspierania decyzji klinicznych (Clinical Decision Support System – CDSS) dla leczenia nowotworów (nauroblastoma, glejak) występujących u dzieci.

Szczegóły