Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-5000-3/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REALIZOWANYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60.000 EURO)

NA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I KONFIGURACJĘ KLASTRA OBLIUCZENIOWEGO, ZŁOŻONEGO Z SERWERÓW TYPU BLADE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. (0-12) 632-33-55
(0-12) 633-34-26
godziny pracy 7:30 do 15:30
Strona na której dostępna będzie SIWZ: www.cyfronet.krakow.pl

I. Przedmiot zamówienia
CPV: 30260000-9
30230000-0

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa do siedziby Zamawiającego, instalacja, konfiguracja niezbędnego sprzętu oraz oprogramowania wchodzącego w skład klastra obliczeniowego, zrealizowanego w oparciu o serwery typu Blade, o funkcjo-nalności zgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Przeszkolenie pracowników ACK Cyfronet AGH.
Pomoc techniczna dla wdrożonego rozwiązania.
Gwarancja i serwis
Zamawiający wymaga minimum 36- miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia
Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych warunków gwarancji określa załącznik nr 2 do SIWZ stano-wiący jednocześnie wzór wymaganego dokumentu gwarancyjnego.

Dokumentacja powykonawcza
Zamawiający wymaga dostarczenia po zakończeniu całości projektu dokumentacji powykonawczej systemu zawierajacej co najmniej:
szczegółowy opis konfiguracji dostarczonego oprogramowania oraz urządzeń,
procedury eksploatacyjne oraz awaryjne.
Wymagania ogólne:
Dla potwierdzenia jakości działań wykonawcy oraz zgodności produktów z obowiązującymi normami technicz-nymi zamawiający wymaga spełnienia normy ISO 9000:2001 oraz oznakowania produktu symbolem CE - zgod-nie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r.
Sprzęt wprowadzany na rynek po 1 lipca 2006 r. musi być zgodny z normą ROHS.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy.
Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była iden-tyfikacja zarówno produktu jak i producenta.
Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.
Do każdego dostarczonego wraz z serwerem systemu operacyjnego muszą być załączone oryginalne nośniki instalacyjne oraz dokumenty licencyjne uprawniające do używania systemu operacyjnego określonego dla każ-dego z serwerów.
Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji technicznej dla użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań co do przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty szczegółowy opis techniczny dostawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamówień uzupełniających do 20 % wartości zamówienia.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający wymaga, aby dostawa i instalacja została w całości zrealizowana w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówie-nia lub w okresie prowadzenia działalności
 • jeżeli ten jest krótszy, przynajmniej 1 dostawę od-powiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (dostawa klastra obliczenio-wego o wartości minimum 300 000 złotych netto) ,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień pu-blicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalno-ści gospodarczej,
aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpo-wiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdro-wotne lub społeczne, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ter-minu składania ofert,

 • aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego or-ganu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termi-nu składania ofert,
 • aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 wy-stawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 • opis dostawy/dostaw z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty realizacji i odbiorcy wraz z dokumentem potwierdzającym, że dostawa została wykonana na
 • certyfikatu lub deklaracji potwierdzającej spełnienie przez urządzenia norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC (CE),
 • certyfikatu ISO 9001:2001 w zakresie sprzedaży i instalacji sprzętu komputerowego łącznie z obsługą klienta oraz usługami serwisowymi (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane),
 • dokument potwierdzający wniesienie wadium

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto 100 %

Sposób dokonywania oceny oferty wg. kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem  [(Cn : Cb) x 100] x 1,0  gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższymi cenami.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Wykonawca wnosi wadium, przed upływem terminu składania ofert, w jednej z poniżej podanych form:

 • w pieniądzu,
 • w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
 • w gwarancjach bankowych,
 • w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • w wekslach z poręczeniem wekslowym banku,
 • w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 li-stopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oferty należy składać do dnia 24.10.2006 r. do godz. 11:00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
pokój nr 09.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

Otwarcie ofert odbędzie się 24.10.2006 r. o godzinie 12:00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
I piętro, sala konferencyjna.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu z dniem 05.10.2006 r.

Kraków, dnia 05-10-2006

W załączeniu: