Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-28-13/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REALIZOWANYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO)

NA SERWIS URZĄDZEŃ BIUROWYCH "MINOLTA"

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. +4812 6323355, +4812 6333426
godziny pracy 7:30 do 15:30
Strona na której dostępna będzie SIWZ: www.cyfronet.pl

Przedmiot zamówienia CPV 50300000-8

Przedmiotem zamówienia jest serwis urządzeń biurowych MINOLTA:

 • kopiarki Di 850
 • kopiarki Di 250
 • faksu MF 1600E
 • drukarki MC 2300DL
 • drukarki CF 2002

Zakres usług serwisowych:

 • Wykonywanie bieżącej obsługi na wezwanie Zamawiającego, gwarantującej dobrą jakość oraz zapewniającej ciągłość pracy urządzeń.
 • Dokonywanie okresowej konserwacji urządzeń.
 • Naprawa urządzeń wraz z dostawą części zamiennych, fabrycznie nowych, zalecanych przez producenta ser-wisowanych urządzeń.
 • Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych w tym: papieru w formacie A3 i A4, zszywek i tonerów - fabrycz-nie nowych, zalecanych przez producenta urządzeń.
 • Programowanie parametrów urządzeń oraz aktualizacja oprogramowania.

Warunki serwisu:

 • serwisowanie urządzeń w miejscu ich instalacji,
 • zasadniczy czas konserwacji w dni robocze od 8.00 do 16.00,
 • czas reakcji na zgłoszenie awarii do 4 godzin,
 • czas usunięcia awarii 2 dni robocze,
 • czas dostawy materiałów eksploatacyjnych 2 dni robocze.
 • Szacunkowy miesięczny nakład kopii:
 • dla kopiarki Di 850 5 000 - 10 000 kopii
 • dla kopiarki Di 250 3 000 - 5 000 kopii
 • dla faksu MF 1600E 30 - 100 kopii
 • dla drukarki MC 2300DL 100 - 500 kopii
 • dla drukarki CF 2002 3 000 - 5 000 kopii
 • Okres obowiązywania umowy: 01.01.2007 r - 31.12.2008 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjmuje zryczałtowane ceny 1 kopii (wydruku) w for-macie A4 dla poszczególnych urządzeń:

Wagi kryterium:

 • Cena kopii A4 dla kopiarki Di 850 40 %
 • Cena kopii A4 dla kopiarki Di 250 20 %
 • Cena kopii A4 dla faksu MF 1600E 5 %
 • Cena kopii A4 dla drukarki MC 2300DL 10 %
 • Cena kopii kolorowej A4 dla drukarki CF 2002 25 %

Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem  [(Cn : Cb) x 100] x waga kryterium gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Do realizacji wybrana zostanie oferta, której suma punktów uzyskanych dla poszczególnych urządzeń, według wskazanej wagi kryterium, będzie najwyższa

Oferty należy składać do dnia 14.12.2006 r. do godz. 11:00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
pokój 009, parter
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

Kraków, dnia 05-12-2006

W załączeniu: