Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
 • Start
 • Sieci
 • Zasady rejestracji nazw domen oraz rozstrzygania sporów

Zasady rejestracji nazw domen oraz rozstrzygania sporów

Wersja 2.1
Obowiązuje od 10 sierpnia 2004 r.

 1. Podmiot występujący o rejestrację domeny, zwany dalej "Rejestrującym", samodzielnie ustala nazwę domeny, gwarantuje poprawność, prawdziwość i aktualność danych zawartych w Formularzach rejestracji i aktualizacji nazw domen oraz odpowiada za skutki podania niewłaściwych danych.
 2. Wypełniony przez Rejestrującego oraz przysłany do ACK Cyfronet AGH Formularz rejestracji i aktualizacji nazw domen zwany dalej "Formularzem" stanowi podstawę do ubiegania się o zarejestrowanie nazwy domeny w sieci Internet oraz z chwilą rejestracji ma charakter Umowy. Aktualna lista domen w których ACK Cyfronet AGH dokonuje rejestracji trzeciego członu nazwy domeny znajduje się tutaj.
 3. W przypadku gdy ACK Cyfronet AGH dokona rejestracji domeny oraz zostanie ona przypisana Rejestrującemu, Rejestrujący zgadza się stosować do wszystkich postanowień niniejszego.
 4. Dokładna procedura rejestracji domeny, do której Rejestrujący zgadza się zastosować została opisana w aktualnym w danym momencie dokumencie: Procedura rejestracji nazw domen
 5. Przysyłając wypełniony formularz rejestracji nazw domen Rejestrujący stwierdza, że zgodnie z posiadaną wiedzą rejestrowana domena nie narusza praw jakiejkolwiek strony trzeciej.
 6. ACK Cyfronet AGH rejestrując domenę nie sprawdza czy Rejestrujący ma prawo ją zarejestrować.
 7. ACK Cyfronet AGH rejestruje domeny według kolejności zgłoszeń.
 8. ACK Cyfronet AGH nie rozstrzyga sporów wywołanych podważeniem przez stronę trzecią praw Rejestrującego do zarejestrowanej przez niego domeny. Tym niemniej powyższe stwierdzenie nie ogranicza administracyjnych lub prawnych procedur, które ACK Cyfronet AGH może podjąć gdy uzyska informację, że zarejestrowana domena narusza prawa strony trzeciej.
 9. W przypadku stwierdzenia, naruszenia praw strony trzeciej do nazwy domeny ACK Cyfronet AGH opracuje procedurę rozwiązania sporu, a Rejestrujący zgadza się do niej zastosować. Podstawą do zastosowania powyższej procedury jest przedstawienie przez stronę trzecią decyzji Urzędu Patentowego lub prawomocnego wyroku sądu, które potwierdzają prawa strony trzeciej do nazwy będącej trzecim członem zarejestrowanej przez Rejestrującego domeny.
 10. Rejestrujący zgadza się zwolnić ACK Cyfronet AGH od odpowiedzialności oraz przejmie na siebie odszkodowanie przyznane przez Sąd stronie trzeciej w przypadku potwierdzenia naruszenia prawa innego podmiot do nazwy domeny.
 11. Rejestrujący domenę zgadza się zastosować do postanowień aktualnego w danym momencie dokumentu: "Zasady rejestracji nazw domen oraz rozstrzygania sporów" w przypadku gdy strona trzecia zakwestionuje jego prawa do zarejestrowanej przez niego domeny.
 12. Rejestracja domeny oraz coroczne odnowienie rejestracji domeny jest płatne według aktualnego w tym czasie cennika znajdującego się tutaj. Opłaty ponoszone przez Rejestrującego domenę na rzecz ACK Cyfronet AGH pokrywają koszty związane z rejestracją, modyfikacją i utrzymaniem delegacji domeny na serwerze ACK Cyfronet AGH. ACK Cyfronet AGH zobowiązuje się do ogłoszenia nowej wersji cennika na 30 dni przed wprowadzeniem go w życie.
 13. ACK Cyfronet AGH zobowiązuje się do utrzymania zarejestrowanej domeny o ile nie dojdzie do naruszenia przez Rejestrującego któregoś z punktów niniejszej Umowy lub uzasadnionego podważenia rejestracji przez stronę trzecią.
 14. Rejestrujący po ogłoszeniu na serwerze www.cyfronet.pl nowej wersji cennika lub "Zasad rejestracji nazw domen oraz rozstrzygania sporów" może zażądać usunięcia domeny z bazy danych DNS w ACK Cyfronet AGH. Brak rezygnacji w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia nowych zasad oznacza akceptację nowych warunków.
 15. Rejestrujący zgadza się stosować do wszystkich postanowień Regulaminu także wtedy, gdy rejestracji dokonuje za niego pośrednik, np. dostawca usług internetowych.
 16. Rejestrujący zgadza się nie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do ACK Cyfronet AGH oraz jego pracowników w przypadku poniesienia przez Rejestrującego strat spowodowanych faktem rejestracji oraz czasowej lub permanentnej utraty rejestracji domeny z powodów niezależnych od ACK Cyfronet AGH. W żadnym wypadku suma przyznanych odszkodowań nie może przekroczyć 500 zł.
 17. Utrata, zgodnie z dokumentem: "Zasady rejestracji nazw domen oraz rozstrzygania sporów", przez Rejestrującego prawa do zarejestrowanej domeny lub rezygnacja z rejestracji na wniosek własny nie powoduje żadnych roszczeń finansowych w odniesieniu do ACK Cyfronet AGH, w szczególności nie może być podstawą do zwrotu poniesionych opłat rejestracyjnych.
 18. Rejestrujący stwierdza, że złamanie przez niego jakiegokolwiek punktu tej Umowy, może spowodować usunięcie, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Rejestrującego, zarejestrowanej przez niego domeny bez żadnych skutków dla ACK Cyfronet AGH.
 19. Rejestrujący jest zobowiązany do niezwłocznego informowania ACK Cyfronet AGH o wszelkich zmianach danych określonych w Formularzu poprzez przysłanie pocztą Formularza rejestracji i aktualizacji nazw domen.
 20. ACK Cyfronet AGH zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji domeny, a Rejestrujący stwierdza że przysłanie przez niego poprawnie wypełnionego Formularza nie obliguje ACK Cyfronet AGH do zarejestrowania domeny. W szczególności nie zostanie zarejestrowana domena:
  • a) identyczna z domeną istniejącą
  • b) identyczna z domeną, która znajduje się w kolejce przetwarzania
  • c) zawierająca słowa obraźliwe lub naruszające prawo czy dobre obyczaje
 21. Rejestrujący zgadza się na ewentualną, późniejszą modyfikację niniejszego dokumentu przez ACK Cyfronet AGH oraz potwierdza, że takie zmiany będą dla niego wiążące. ACK Cyfronet AGH zobowiązuje się do publikacji wspomnianych wyżej modyfikacji na swoim serwerze WWW na 30 dni przed wprowadzeniem ich w życie.
 22. Wszelka korespondencja wymieniana pomiędzy Rejestrującym i ACK Cyfronet AGH a dotycząca powyższych zasad musi mieć formę pisemną.