Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Projekt VPH-Share

Akronim: VPH-Share
Pełna nazwa: Virtual Physiological Human: Sharing for Healthcare – A Research Environment
Logotyp:
Czas trwania: 1.03.2011 r. - 31.05.2015 r.
Cel: Głównym celem projektu VPH-Share było stworzenie i wdrożenie platformy umożliwiającej współdzielenie aplikacji naukowych realizowanych przez członków europejskiego konsorcjum Virtual Physiological Human (VPH), jak również zaadaptowanie istniejących aplikacji i repozytoriów danych na potrzeby ich udostępniania w ramach wspomnianej wyżej platformy.

Z koncepcyjnego punktu widzenia oznaczało to konieczność stworzenia:

 • infrastruktury sprzętowej do uruchamiania współdzielonych aplikacji naukowych,
 • infrastruktury dostępowej umożliwiającej agregację heterogenicznych repozytoriów danych,
 • warstwy oprogramowania umożliwiającej zbiorczy dostęp do dwóch wymienionych wyżej infrastruktur,
 • interfejsów użytkownika służących do uruchamiania aplikacji, przeprowadzania eksperymentów z użyciem agregowanych zbiorów danych oraz zarządzania dostępnymi zasobami,
 • infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo współdzielonych danych oraz uruchamianych aplikacji.
Rola Cyfronetu: W ramach projektu VPH-Share ACK Cyfronet AGH brało udział w następujących zadaniach:
 • Zadanie 1.1: Koordynacja naukowa projektu – udział w zespole, którego zadaniem było definiowanie wspólnej wizji i architektury projektu VPH-Share oraz koordynowanie działań poszczególnych partnerów projektu w zgodzie z przyjętą wizją.
 • Zadanie 1.2: Zarządzanie operacyjne – nadzorowanie realizacji zadań projektowych w zakresie odpowiedzialności wnioskodawcy, zgodnie z założeniami kontraktu oraz wytycznymi zespołu koordynacyjnego.
 • Zadanie 2.0: Koordynacja naukowa pakietu 2 – zarządzanie wszelkimi działaniami w ramach pakietu 2, odpowiedzialnego za stworzenie i wdrożenie infrastruktury i oprogramowania służącego do współdzielenia zasobów heterogenicznych sieci cloud na potrzeby aplikacji naukowych i agregowanych repozytoriów danych.
 • Zadanie 2.1: Alokacja zasobów cloudowych – stworzenie systemu odpowiedzialnego za efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami obliczeniowymi przy uwzględnieniu wymagań związanych z optymalizacją dostępu do zasobów oraz redukcją kosztów ich wykorzystania.
 • Zadanie 2.2: Środowisko wykonawcze – stworzenie warstwy oprogramowania pozwalającej na instalację aplikacji naukowych (tzw. serwisów atomowych) na dostępnych zasobach cloudowych oraz monitorowanie działania ww. aplikacji z użyciem mechanizmów oferowanych przez rozmaitych dostawców sieci cloud (zarówno komercyjnych, jak i naukowych).
 • Zadanie 2.3: Środowisko dostępu do zasobów HPC – budowa interfejsów serwisowych pozwalających na zlecanie zadań obliczeniowych na tradycyjnych zasobach gridowych w ramach infrastruktury VPH-Share.
 • Zadanie 2.5: Dostępność i integralność danych – zaprojektowanie, implementacja i wdrożenie mechanizmów pozwalających na monitorowanie współdzielonych zbiorów danych o znaczeniu naukowym, weryfikowanie ich integralności i dostępności w ramach wspólnej infrastruktury, a także przechowywanie informacji o sposobach udostępniania tych danych na potrzeby systemu bezpieczeństwa oraz audytów.
 • Zadanie 2.6: System bezpieczeństwa dla pakietu 2 – wdrażanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników żądających dostępu do danych i aplikacji współdzielonych w ramach projektu VPH-Share.
 • Zadanie 2.7: Analiza wymagań oraz integracja serwisów aplikacyjnych z infrastrukturą cloudową – dekompozycja istniejących aplikacji oraz budowanie interfejsów umożliwiających uruchamianie aplikacji w warunkach infrastruktury cloudowej, z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w zadaniu 2.6. W ramach tego zadania prowadzono również koordynację działań z zespołami odpowiedzialnymi za rozwój poszczególnych aplikacji, prowadzony w pakiecie 5.
 • Zadanie 2.8: Współpraca z projektem P-Medicine – forum wymiany doświadczeń oraz współpracy z projektem P-Medicine (o zbliżonym zakresie zainteresowań) celem pozyskania dodatkowych aplikacji i dostępu do większej ilości danych o znaczeniu naukowym.
 • Zadanie 6.1: Wizualizacja danych molekularnych i genetycznych – stworzenie i wdrożenie zestawu generycznych serwisów atomowych służących do wizualizowania rezultatów eksperymentów w ramach zbiorczego interfejsu użytkownika projektu VPH-Share.
 • Zadanie 6.3: Dystrybucja serwisów atomowych w infrastrukturze VPH-Share – tworzenie interfejsów użytkownika pozwalających na zarządzanie dostępnością serwisów wymaganych przez poszczególne aplikacje oraz serwisów wymaganych do działania infrastruktury samego projektu.
 • Zadanie 6.4: Dostęp do heterogenicznych zasobów danych – tworzenie interfejsów pozwalających uprawnionym użytkownikom na korzystanie ze współdzielonych repozytoriów danych oraz zarządzanie infrastrukturą dostępu do danych.
 • Zadanie 7.3: Eksploatacja środowiska obliczeniowego – udzielanie wsparcia użytkownikom infrastruktury w zakresie eksploatacji wdrażanych rozwiązań.
 • Zadanie 8.1: Popularyzacja wiedzy o projekcie – udział w konferencjach, zebraniach oraz innych formach działalności mającej na celu popularyzację wdrażanych rozwiązań oraz pozyskiwanie dalszych użytkowników.
Kontakt: Marian Bubak
e-mail: bubak (at) agh.edu.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
Strona WWW:

https://cordis.europa.eu/project/id/269978/results