Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

Historia i zadania Centrum

Historia Cyfronetu

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH powstało w 1973 roku. Podwaliny Centrum dało Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, które wystąpiło w roku 1971 z wnioskiem do władz państwowych o zakupienie nowoczesnego, dużego i wielodostępowego komputera dla potrzeb krakowskiego środowiska naukowego i utworzenie międzyuczelnianego centrum komputerowego. Formalnie Centrum zostało powołane 23 marca 1973 roku przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki pod nazwą Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET-KRAKÓW (pełna treść zarządzenia w sprawie powołania Cyfronetu). Pod tą nazwą Centrum funkcjonowało do roku 1992, kiedy to zostało przemianowane na Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET-KRAKÓW. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w grudniu 1998 roku. ACK CYFRONET-KRAKÓW przekształcono w Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej (ACK CYFRONET AGH). Centrum, będące od roku 1999 wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, jest obecnie jednym z największych centrów superkomputerowych i sieciowych w Polsce. Ważniejsze wydarzenia z historii Cyfronetu...

Zadania i misja ACK Cyfronet AGH

Misją Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH, jako ustanowionej przez Komitet Badań Naukowych jednostki wiodącej w zakresie eksploatacji i rozbudowy Komputerów Dużej Mocy (KDM) oraz w zakresie Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (MAN), jest udostępnianie środowisku naukowemu infrastruktury informatycznej wspierającej prowadzenie prac naukowo-badawczych.

ACK Cyfronet AGH, jako wyspecjalizowane centrum kompetencji w zakresie rozproszonych infrastruktur obliczeniowych typu chmurowego i gridowego, posiada unikatowe doświadczenie w budowaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu zintegrowanych platform usług dla użytkowników naukowych. Cyfronet jest organizatorem i liderem Konsorcjum PLGrid, konsolidującego krajowe zasoby obliczeniowe dla nauki i udostępniającego szereg unikatowych usług wsparcia informatycznego. Centrum pełni także rolę administratora sieci MAN w Krakowie i jest ważnym węzłem sieci akademickiej PIONIER.

Do zadań Centrum należy:

 • udostępnianie mocy obliczeniowej i infrastruktury teleinformatycznej oraz świadczenie innych usług informatycznych wyższym uczelniom, podmiotom realizującym badania naukowe oraz innym jednostkom edukacyjnym,
 • prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami, głównie w zakresie komputerów dużej mocy, sieci komputerowych oraz serwisów informatycznych i teleinformatycznych,
 • działania na rzecz realizacji celów i programów państwa zawartych w założeniach resortów odpowiedzialnych za naukę i edukację w dziedzinie wykorzystania nowych technik i technologii informatycznych w nauce, edukacji, zarządzaniu i gospodarce,
 • budowa, utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej eksploatowanej przez Centrum,
 • prowadzenie badań, analiz i prac wdrożeniowych w zakresie nowych technik i technologii mogących znaleźć zastosowanie przy projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury informatycznej,
 • doradztwo, ekspertyzy, szkolenia i doskonalenie kadr oraz inne działania w zakresie informatyki, sieci komputerowych, komputerów dużej mocy i usług informatycznych,
 • wyszukiwanie, ocena i promocja nowych rozwiązań w celu ich wykorzystania w sferze nauki, edukacji, administracji, gospodarki i zarządzania,
 • udostępnianie mocy obliczeniowej i infrastruktury teleinformatycznej oraz świadczenie innych usług – na bazie potencjału Centrum – podmiotom zainteresowanym ich wdrożeniem lub wykorzystaniem,
 • prowadzenie prac badawczych odpłatnych oraz współpraca z gospodarką w zakresie i na rzecz wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych.

Kamienie milowe

Ważniejsze wydarzenia z historii Cyfronetu oraz znaczące osiągnięcia prezentujemy poniżej:

2024

 • Po raz pierwszy w historii polskiej informatyki cztery superkomputery z jednego polskiego centrum obliczeniowego (Helios GPU, Athena, Helios CPU i Ares) na liście TOP500.
 • Helios GPU (89 760 rdzeni, 30,44 PFlops) po raz 1. na liście TOP500: 55 miejsce (edycja czerwcowa).
 • Athena (6 144 rdzenie, 7,7 PFlops) po raz 5. na liście TOP500: 177 miejsce (edycja czerwcowa).
 • Helios CPU (75 264 rdzenie, 3,35 PFlops) po raz 2. na liście TOP500: 305 miejsce (edycja czerwcowa).
 • Ares (37 824 rdzenie, 4 PFlops) po raz 7. na liście TOP500: 442 miejsce (edycja czerwcowa).
 • Helios GPU zajmuje 3 miejsce na liście Green500 (edycja czerwcowa).
 • Rozpoczęto realizację projektów: Meetween, EOSC Beyond, EPICURE i FF Plus.

2023

 • Cyfronet AGH uhonorowany nagrodą Polonia Minor.
 • Helios CPU (w trakcie instalacji) po raz 1. na liście TOP500: 290 miejsce (edycja listopadowa).
 • Ares (37 824 rdzenie, 4 PFlops) po raz 5. i 6. na liście TOP500: 362 miejsce (edycja czerwcowa), 403 miejsce (edycja listopadowa).
 • Athena (6 144 rdzenie, 7,7 PFlops) po raz 3. i 4. na liście TOP500: 123 miejsce (edycja czerwcowa), 154 miejsce (edycja listopadowa).
 • Uroczyste obchody 50-lecia Cyfronetu.
 • Rozpoczęto realizację projektów: DOME, EuroCC 2, EUreka3D, PIONIER-Q.

2022

 • Uruchomiono superkomputer Athena o mocy obliczeniowej 7,7 PFlops.
 • Po raz pierwszy w historii polskiej informatyki trzy superkomputery z jednego polskiego centrum obliczeniowego (Athena, Ares i Prometheus) na liście TOP500.
 • Prometheus (53 748 rdzeni, 2,65 PFlops) po raz 15-ty na liście TOP500: 475 miejsce (edycja czerwcowa).
 • Ares (37 824 rdzenie, 4 PFlops) po raz 3-ci i 4-ty na liście TOP500: 290 miejsce (edycja czerwcowa) i 323 miejsce (edycja listopadowa).
 • Athena (6 144 rdzenie, 7,7 PFlops) po raz 1-szy i 2-gi na liście TOP500: 105 miejsce (edycja czerwcowa) i 113 miejsce (edycja listopadowa).
 • Inauguracja superkomputera LUMI.
 • Rozpoczęto realizację projektów: EDITH, EUMaster4HPC, FAIRCORE4EOSC, EuroScienceGateway, InterTwin, DT-GEO i Geo-INQUIRE.

Więcej...