Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
 • Start
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna

Specjalna Strefa Ekonomiczna

Krakowski Park Technologiczny

Na wniosek Wojewody Krakowskiego, w październiku 1997 roku Rząd RP ustanowił w Krakowie Specjalną Strefę Ekonomiczna (SSE). Strefa zlokalizowana została w trzech obszarach Krakowa: w Pychowicach (1 1.06 ha - właściciele: Gmina Kraków i Uniwersytet Jagielloński), na terenie Huty im. T. Sendzimira (17.6 ha - właściciel terenu) oraz na terenie Politechniki Krakowskiej w Czyżynach (29.53 ha - właściciel terenu). Status Strefy zdefiniowano jako Krakowski Park Technologiczny - co jednocześnie przyjęto jako nazwę własną, SSE - określając w ten sposób jej podstawowa funkcję: rozwój sektora tzw. zaawansowanych technologii.

Zgodnie z definicja Unii Europejskiej (Dyrektoriat XIl1), parkiem naukowym (science park) -zwanym także często parkiem technologicznym, nazywamy przedsięwzięcie rozwojowe, na terenie, który znajduje się w pobliżu jednej lub kilku uczelni wyższych lub centrów badawczych lub który ma z tymi instytucjami wygodne i działające połączenia. Park naukowy ma na celu:

 • tworzenie i wspieranie rozwoju tych przedsiębiorstw, które bazuja na zdobyczach nauki (knowledge-based firms);
 • ułatwianie transferu technologii z lokalnych ośrodków badawczych i akademickich do firm i organizacji działających w parku lub poza nim.

Zazwyczaj teren, na którym znajduje się park naukowy, zagospodarowany jest w formie klasycznego parku. Firmy, czy to już istniejące, czy nowopowstające, które wprowadzają się na teren parku są zwykle zachęcone bliskością uniwersytetu lub centrum  naukowego ale i dodatkowo atrakcyjnością lokalizacji.

Jako cele ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Krakowski Park Technologiczny", przyjęto:

1. Rozwój sektora wysokich technologii przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego krakowskiego środowiska naukowego.
2. Stworzenie sprzyjających warunków ekonomicznych, infrastrukturalnych i organizacyjnych dla inwestorów krajowych i zagranicznych, deklarujących wykorzystanie i rozwijanie istniejącego potencjału naukowo-badawczego Krakowa w obszarze zaawansowanych technologii.
3. Wspomaganie rozwoju i restrukturyzacji istniejących przedsiębiorstw, w tym głównie małych i średnich, w zakresie:

 • standaryzacji produktów pod katem norm europejskich;
 • innowacyjności i transferu technologii;
 • doradztwa, konsultacji i szkoleń w zakresie restrukturyzacji, organizacji oraz ochrony własności intelektualnej;
 • pozyskiwania środków finansowych na innowacje oraz na wspólne przedsięwzięcia (prace badawczo- naukowe i wdrożenia) z jednostkami naukowymi.

4. Wspomaganie kształcenia w krakowskich uczelniach, na bazie :

 • rozwoju bazy laboratoryjnej;
 • podniesienia poziomu własnych badań naukowych;
 • wprowadzania pożądanych zmian w profilu kształcenia na bazie współpracy z gospodarka,
 • rozwoju współpracy międzynarodowej - zwłaszcza w zakresie transferu współczesnej
 • techniki i technologii.

Jak z powyższego wynika cele krakowskiej SSE odpowiadają ogólnie przyjętym zasadom w tym względzie. Ważne jest natomiast, aby sformułowanie i realizacja programu rozwoju Strefy, wypełniały te zamierzenia. Zależy to od partnerów tworzących SSE oraz od środowiska naukowego Krakowa, które będzie współpracowało z udziałowcami SSE w tworzeniu parku technologicznego.

Zgodnie z prawem właściciele gruntów w SSE, tworzą wraz ze Skarbem Państwa, spółkę zarządzającego strefą z o.o. p.n. "Centrum Zaawansowanych Technologii".