Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
 • Start
 • Regulamin Kolegium Rektorów

Regulamin Kolegium Rektorów

UCHWAŁA
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 15 lutego 1995 roku

§1

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - zwane dalej : Kolegium Rektorów -jednomyślnie postanawia przyjąć niniejszy Regulamin Kolegium Rektorów.

§2

W skład Kolegium Rektorów wchodzą:

1. Członkowie, którymi są Rektorzy:Akademii Ekonomicznej

 • Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
 • Akademii Muzycznej
 • Akademii Rolniczej
 • Akademii Sztuk Pięknych
 • Akademii Wychowania Fizycznego
 • Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
 • Papieskiej Akademii Teologicznej
 • Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej.

Stali Uczestnicy obrad zapraszani na posiedzenia Kolegium Rektorów reprezentujący: PAN, PAU, RGSzW, Prezydenta m. Krakowa, Collegium Medicum UJ, studentów i przedstawiciel  Wojewody Krakowskiego.

Na posiedzenia Kolegium Rektorów mogą być zapraszane osoby nie wchodzące w skład Kolegium. Zaproszenie może być stałe i przewidywać możliwości zastępstw.

§3

Zadaniem Kolegium Rektorów jest inspirowanie, wspomaganie i koordynowanie współpracy szkół wyższych Krakowa oraz reprezentowanie ich wspólnych interesów na zewnątrz, a także współdziałanie z całym środowiskiem naukowym i kulturalnym Krakowa

§4

    Kolegium Rektorów wybiera ze swego grona przewodniczącego.
    Kadencja przewodniczącego Kolegium Rektorów trwa od chwili jego wyboru na stanowisko przewodniczącego do czasu wygaśnięcia jego kadencji jako rektora, lub do chwili rezygnacji ze stanowiska przewodniczącego.
    Pierwsze posiedzenie po zakończeniu kadencji przewodniczącego Kolegium Rektorów zwołuje Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

§5

Kolegium Rektorów powołuje ze swego grona i odwołuje dwóch zastępców przewodniczącego. Kadencja zastępców przewodniczącego wygasa automatycznie z chwilą wygaśnięcia ich kadencji jako rektorów lub rezygnacji ze stanowiska zastępcy przewodniczącego.

§6

Rektor uczelni nie mogąc wzięć udziału w posiedzeniu Kolegium Rektorów; może delegować jako swego zastępcę prorektora, lub inną osobę udzielając im stosownych pełnomocnictw.

§ 7

Siedzibą Kolegium Rektorów jest szkoła wyższa, której Rektor jest przewodniczącym Kolegium Rektorów.

§8

    Posiedzenia Kolegium Rektorów zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał.
    Posiedzenie może być zwołane również na wniosek co najmniej 1/4 członków Kolegium Rektorów.

§9

    W sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Kolegium Rektorów mogę być podejmowane uchwały.
    Prawo do podejmowania uchwał przysługuje wyłącznie Rektorom, o których mowa w § 2 ust. 1
    Uchwały Kolegium Rektorów mają charakter opinii i zaleceń dla kierownictw uczelni Krakowa.

§10

Obsługę administracyjną Kolegium Rektorów sprawuje Biuro Kolegium Rektorów. Osobę kierującą pracą Biura Kolegium powołuje Kolegium Rektorów.

§11

Kolegium Rektorów może powołać stałe lub doraźne zespoły i komisje. W ich skład mogą wchodzić zarówno członkowie Kolegium Rektorów jak też inne zaproszone osoby.

§12

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, Kolegium Rektorów działać będzie na podstawie decyzji podjętych - w razie potrzeb - doraźnie, kierując się przy tym tradycjami krakowskiego środowiska akademickiego.

Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
prof. dr hab. Aleksander KOJ


Aneks
do uchwały Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 5 grudnia 1990 roku

Ze składu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, o którym mowa w § 2 Regulaminu Kolegium, skreślony zostaje Rektor Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika.

§ 12 pkt 3 tego Regulaminu otrzymuje brzmienie: "Osoby zapraszane nie biorą udziału w podejmowaniu uchwał."

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Zatwierdzono na posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w dniu 15 lutego 1995 roku.

Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
prof. dr hab. Aleksander KOJ