Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Protokół ze spotkania Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w dniu 5 lipca 2002 roku

Protokół ze spotkania Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w dniu 5 lipca 2002 roku

Protokół
z wyjazdowego posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniach 5 - 7 lipca 2002 roku
w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Rolniczej w Krynicy

Uczestniczący w posiedzeniu - wg załączonej listy.

Program spotkania:
1. Sprawa kształcenia nauczycieli.
2. Sprawozdanie Przewodniczącego KRSzWK, prof. dr hab. Franciszka Ziejki z działalności Kolegium Rektorów w kadencji 1999 - 2002.
3. Pożegnanie ustępującej ekipy Ich Magnificencji Rektorów.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
W posiedzeniu Kolegium Rektorów - oprócz, członków Kolegium - wzięli również udział pp. Rektorzy - Elekci oraz zaproszeni Goście.
Przewodniczący KR, prof. dr hab. Franciszek Ziejka serdecznie podziękował Gospodarzowi spotkania prof. dr hab. Zbigniewowi ślipkowi, Rektorowi Akademii Rolniczej za perfekcyjne przygotowanie spotkania a następnie powitał członków Kolegium, przybyłych pp. Rektorów - Elektów oraz zaproszonych Gości - w tym m.in. p. Jerzego Adamika - Wojewodę Małopolskiego, p. Teresę Starmach - Wiceprezydenta M. Krakowa, prof. dr hab. Andrzeja Białasa - Prezesa PAU, p. Andrzeja Sasułę - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, p. Adama Moskałę - Wiceburmistrza Gminy Uzdrowiskowej Krynicy, zaproszonych pp. Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, p. Jerzego Lackowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz wszystkich pozostałych Gości.
Następnie przedstawili się pp. Rektorzy: Ustępujący i Elekci, po czym głos zabrał Gospodarz spotkania, prof. dr hab. Zbigniew ślipek, Rektor AR, który gorąco powitał w murach Akademii Rolniczej wszystkich uczestników posiedzenia.
P. Rektor ślipek poinformował, że posiedzenie KR odbywa się w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Akademii Rolniczej w Krynicy na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego i fakt goszczenia tak znakomitych Gości poczytuje sobie za honor dla Akademii Rolniczej. Korzystając z udziału w posiedzeniu pana Wojewody - p. Rektor ślipek złożył Mu podziękowanie za patronat nad corocznymi zawodami strzeleckimi AR.
Następnie p. mgr Józef Bogacz, Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego zaznajomił uczestników posiedzenia Kolegium z jego zadaniami. Zakład pełni funkcje produkcyjne i pozaprodukcyjne obejmujące swym zasięgiem 6.500 Ha lasów w Krynicy.
Od kilku lat LZD stanowi samofinansującą się jednostkę Uczelni.
P. Rektor ślipek nadmienił, że AR jest współudziałowcem w kolejce gondolowej Jaworzyna Krynicka (aport wniesiony do Spółki w postaci gruntu).
Przed przystąpieniem do omówienia pierwszego zaplanowanego tematu posiedzenia głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU, informując uczestników spotkania o wyborze prof. dr hab. Franciszka Ziejki - Przewodniczącego KRSzWK - na stanowisko Przewodniczącego KRASP-u, co PAU przyjęła z zadowoleniem. Z tej okazji Prezes PAU odczytał adres gratulacyjny skierowany do nowo wybranego Przewodniczącego KRASP-u "...To ważne wyróżnienie, niezależnie od tego, że jest Pana osobistym sukcesem, dokumentuje również pozycję krakowskiego środowiska naukowego na scenie ogólnopolskiej .... W budowaniu tej pozycji udział Pana Rektora miał i ma wielkie znaczenie ..." - odczytał m.in. p. Prezes PAU.
Zebrani - oklaskami zareagowali na powyższą informację i gratulacje.
Przewodniczący KR zasygnalizował, że w p-cie "Sprawy bieżące" posiedzenia znajdą się następujące sprawy:
- ustalenie wstępnego harmonogramu inauguracji nowego roku akademickiego 2002/2003,
- informacja nt. spotkania z Ojcem św. w dn. 17 sierpnia br.,
- przedstawienie przez prof. Stanisława Rodzińskiego, Rektora ASP, projektu indeksu przygotowanego przez ASP w darze dla Ojca św. Z powyższą inicjatywą wystąpili studenci,
- problemy Parlamentu Studenckiego,
- aktualna sytuacja Radia ŻAK, którą przedstawi prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH.

Ad. 1 Sprawa kształcenia nauczycieli
Powyższy temat zreferował prof. dr hab. Michał śliwa, Rektor Akademii Pedagogicznej.
P. Rektor przekazał członkom Kolegium materiały informacyjne dot. omawianych spraw.
Przedstawiając problematykę kształcenia nauczycieli w Polsce p. Rektor śliwa m.in. zaznaczył, że:
- jest to problematyka niezwykle ważna,
- dotyczy półmilionowej grupy osób zatrudnionych w resorcie edukacji,
- w związku z reformą edukacji narastają różne trudności,
- reforma edukacji została podjęta bez wcześniejszych prac przygotowawczych ("reforma z marszu"),
- kształcenie, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli - zostały poddane zasadom rynkowym, co spowodowało chaos w tym zakresie.
P. Rektor śliwa zaznaczył również, że aktualnie MENiS podjęło się b. ważnego zadania, a mianowicie zarejestrowania wszystkich podmiotów zajmujących się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli (akt. zarejestrowano ok. 236 takich podmiotów).
W przypadku szkolnictwa niepublicznego sprawa jest trudna, gdyż np. wystarczy zarejestrować działalność gospodarczą, aby prowadzić studia podyplomowe czy inne formy kształcenia.
Budzi to poważne wątpliwości co do jakości kształcenia.
Najważniejszym problemem dla bieżącej polityki związanej z unormowaniem sytuacji w dziedzinie kształcenia nauczycieli byłoby określenie standardów kształcenia i standardów dokształcania (stanowisko Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych z dn. 28.02 - 1.03.2002 roku w sprawie kształcenia nauczycieli w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokument Nr 81/II KRASP z dn. 28.06.2002 - w załączeniu). Niestety, dotychczas brak do końca sprecyzowanego stanowiska, ani nawet zarysu koncepcji co do określenia standardów kształcenia i dokształcania nauczycieli. Stan taki w znacznej mierze wynika z nieustających zmian w kierownictwie resortu edukacji - w ciągu kilku ostatnich lat zmieniło się aż 10-ciu ministrów.
Sprawy kształcenia nauczycieli były przemieszczane do coraz innych reorganizowanych departamentów. Z obserwacji można wysnuć wniosek, że Ministerstwo jest bezradne co do koncepcji określenia standardu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Na posiedzeniach KRASPu pojawił się postulat, aby przyspieszyć prace nad powyższymi kwestiami. Istnieje także projekt wywodzący się z Sekcji Nauki "Solidarności", ale on również nie zadawala.
Aktualnie określenie standardu w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli stanowi sprawę priorytetową (Tym bardziej, że taki obowiązek jest nałożony przez Ustawę o Państwowej Komisji Akredytacyjnej).
Następna ważna i trudna sprawa wiąże się z masowością kształcenia nauczycieli. Chodzi o odpowiednie proporcje między kształceniem akademickim a umiejętnościami dydaktycznymi. Trudno właściwie przygotować nauczycieli, gdy na roku studiuje 100 lub ponad 100 osób. Potrzebę wykształcenia jak największej liczby studentów wymusiły konieczności ekonomiczne na uczelniach. Odbywa się to niekiedy kosztem jakości.
Na kształtowanie osobowości nauczyciela nic ma już czasu. Nie ma bezpośredniego kontaktu ze słuchaczem. Słuchacza wyposaża się tylko w niezbędną wiedzę merytoryczną (a w miarę możliwości pedagogiczną, psychologiczną).
Istnieje również problem, jakim standardom winien odpowiadać nauczyciel nauczycieli. Niezbędne jest określenie standardów, jakie winna spełniać jednostka podejmująca się kształcenia nauczycieli.
W ostatnich kilkunastu latach zaniechano działalności wychowawczej na uczelniach. Społeczność akademicka odchodzi od zadań wychowawczych.
W przypadku uczelni pedagogicznych - w ciągu ostatnich 4 - 5 lat nastąpiły gruntowne zmiany w kształceniu (przechodzenie na kształcenie wielospecjalistyczne). Uczelnie uporały się wstępnie z docenieniem roli kształcenia informatycznego.
Ostatnio wyłoniony został zespól międzyuczelniany ds. koordynacji w zakresie informatyki.
Z inicjatywy p. Senator Staniszewskiej w Senacie RP planowana jest konferencja informatyczna - pod patronatem p. Rektora Tadeusiewicza.
25 - 26 czerwca br. odbyła się narada u Prezydenta A. Kwaśniewskiego - poświęcona rozwiązywaniu najpilniejszych problemów edukacyjnych w latach 2004 - 2015.
Oprócz spraw doraźnych uwzględnia się również perspektywiczne - dotyczące systemu edukacyjnego. Do tych ostatnich należy problem przygotowania nie tylko merytorycznego, ale także pod kątem umiejętności psychologicznego oddziaływania na wychowanków (na poziomie magisterskim i doktorskim). Podniesienie jakości kształcenia wymusi niż demograficzny.
Przewodniczący KR podziękował p. Rektorowi śliwie za wystąpienie, udzielając głosu drugiemu referującemu - prof. dr hab. Andrzejowi Chwalbie, Prorektorowi UJ.
P. Prorektor Chwalba m. in. podkreślił, że problem wykształcenia wiąże się z problemem "zagospodarowania". Upowszechnienie magisterium to nie tylko sprawa ilości, ale również jakości.
Nawiązując do wypowiedzi p. Rektora śliwy, p. Prorektor Chwalba również podkreślił, że aktualnie istnieje wyjątkowo dobra koniunktura do działania na rzecz jakości kształcenia. Skromne pozyskiwane środki winny być kierowane "ku jakości".
Nie likwidując licencjatu (który spełnia określone zadania) należy pomyśleć o upowszechnieniu studiów magisterskich - jako podstawowych (łącznie z nauczycielami zatrudnionymi w szkołach podstawowych). W konstrukcji programu dla nauczycieli - należy uwzględnić wizję przyszłościowej szkoły polskiej - europejskiej.
Mimo inercji władz ministerialnych - należy podejmować działania zmierzające do stworzenia młodym ludziom "przyjaznej rzeczywistości".
B. ważną staje się sprawa dokształcania nauczycieli. W najbliższych latach będzie ona dominującą.
Z definicji - misja Uniwersytetu jest inna niż Akademii Pedagogicznej. Podstawowe zadanie szkół pedagogicznych to kształcenie nauczycieli, które w przypadku Uniwersytetu stanowi margines (do różnych jednostek edukacyjnych trafia z Uniwersytetu rocznie ok. 250 osób, zaś kwalifikacje pedagogiczne otrzymuje ok. 800 osób).
Ważna jest taka konstrukcja dokształcania, aby pracujący w szkole nauczyciele mieli możliwość być stale wyposażani w najlepsze "narzędzia", które może zaoferować Uniwersytet. Wprowadzone w r. 1998 granty edukacyjne stanowiły dobre rozwiązanie: pozwalały na ciągłe dokształcanie zatrudnionych nauczycieli - w ramach studiów podyplomowych.
W UJ istnieje ok. 20 typów studiów podyplomowych adresowanych wyłącznie do środowiska nauczycielskiego. Funkcjonują studia o charakterze interdyscyplinarnym. Istnieją również studia uzupełniające magisterskie. Dla nauczycieli otwarte są także studia doktoranckie (choć nauczyciel - doktorant nadal jest rzadkością).
B. istotny problem - to brak standardów kwalifikacyjnych (są one zarysowane b. mgliście). Brak również standardów w zakresie kształcenia na studiach "specjalność nauczycielska". Niepokój budzi wreszcie jakość dydaktyków kierunkowych.

D y s k u s j a
- Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSzZ w Tarnowie wystąpił z głosem o charakterze polemicznym, który dotyczył sprawy oceny licencjatu.
Pierwsi licencjaci pojawili się 6 lat temu, a zatem istnieje zbyt krótki okres czasu na weryfikację i jednoznaczną ocenę.
P. Rektor Juszkiewicz nawiązał następnie do genezy powstania 25 PWSzZ w Polsce. Racja bytu tych uczelni jest w pewnym sensie podważana. Za granicą licencjaty są b. rozpowszechnione i zdają egzamin.
Aktualnie w Polsce ok. 100.000 nauczycieli nie posiada wyższego wykształcenia. Dlatego tą grupą należy zająć się szczególnie.
System samokształcenia nauczycieli w Polsce nie przystaje do systemu europejskiego.
W PWSzZ system kształcenia na poziomie licencjata jest prowadzony w 7-semestralnym cyklu. 7-my semestr jest przeznaczony na praktykę nauczycielską w szkole.
Nawiązując do polemicznego charakteru dyskusji - Przewodniczący KR oświadczył, iż zachodzi chyba pewne nieporozumienie: utworzenie 25 PWSzZ to element kształcenia b. ważny, ale musi on być powiązany systemowo. Część osób powinna ukończyć edukację na poziomie licencjata, ale część - winna kontynuować dalsze studia. Nikt nie podważa 3-letniego systemu kształcenia na poziomie licenejackim.
Należy mieć świadomość, że szkoły licencjackie będą istnieć i rozwijać się, gdyż przybliżają one szkołę wyższą do miejsca zamieszkania studentów. Winny one jednak dawać możliwość kontynuowania dalszej nauki na studiach magisterskich.
Mgr Jerzy Lackowski, Małopolski Kurator Oświaty podziękował za podjęcie przez KRSzWK tak ważnej problematyki, jaką stanowi kształcenie i dokształcanie nauczycieli tym bardziej, że w ostatnich latach problematyka ta została zapomniana. Bez dobrego nauczyciela nie będzie dobrej edukacji. Paradoksalnie - wręcz złagodzono wymagania edukacyjne, co jest zjawiskiem niepokojącym.
Ok. 120.000 nauczycieli w Polsce nie posiada pełnych kwalifikacji. Istnieje także grupa nauczycieli, którzy uczą niezgodnie z rodzajem swojego wykształcenia. Rzeczywiście - nie ma standardów. Brak standardów wymagań, brak standardów umiejętności, które nauczyciel winien nabyć - to bardzo ważna, wymagająca uregulowania sprawa. Należy przeciwdziałać stanowi latami odkładanych przez władze oświatowe wymogów dot. kształcenia nauczycieli. Coraz mniej osób kończących uczelnię znajduje pracę. W trakcie reorganizacji - najczęściej tracą pracę osoby o niewielkim stażu (ale po studiach), a pozostają nauczyciele o stażu długoletnim, choć często bez pełnych kwalifikacji. Wielu nauczycieli zabiega o to, aby złagodzony system wymagań mógł trwać nadal. Ważne jest, aby rok 2006 był datą graniczną, jeśli chodzi o pełne kwalifikacje nauczycieli.
Kolejna b. ważna sprawa dotyczy studiów podyplomowych - przy braku precyzyjnych wymagań i lakonicznym zapisie, że studia podyplomowe nadają kwalifikacje, należy jasno określić wymóg, standard, konieczny do spełnienia w trakcie studiów podyplomowych.
Wszelkie inicjatywy uczelni dot. pracy z nauczycielami można by zintegrować - a wówczas celowym byłoby powrócić do systemu doradztwa metodycznego, na którym mogłoby się skoncentrować Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Natomiast doskonalenie zawodowe powinno być oparte o uczelnie.
- P. Tadeusz Wicki - Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli oświadczył, że w systemie doskonalenia nauczycieli pracuje kilkanaście lat i przeżył kilka koncepcji reformowania i uzdrowienia oświaty, przy czym każdorazowo następowała kompletna krytyka pracy poprzedników. Za duże pieniądze przygotowywano edukatorów, multiplikatorów - po czym proces każdorazowo zatrzymywał się. W szerszym zakresie nie potrafiono dotrzeć do nauczycieli. Nauczyciele są już zmęczeni ciągłymi zmianami koncepcji dot. ich edukacji. Może należy przestać oczekiwać ze strony ministerstwa na nowe rozwiązania edukacyjne, natomiast uwzględniając dużą autonomię szkoły - oprzeć się na ludziach kreatywnych, którzy potrafią programować własną pracę, własny rozwój, wspierać uczniów w ich rozwoju i zmieniać szkołę od wewnątrz - przy pomocy systemu doskonalenia i przy wspieraniu ze strony nadzoru pedagogicznego. P. Dyrektor poruszył także kwestię spraw wychowawczych (brak wzorców osobowości, nieumiejętność pozyskiwania uczniów, zły kontakt itp.). System doradztwa, który funkcjonował dobrze - zduszono.
Pani Wiceprezydent Teresa Starmach oświadczyła, że w okresie czasu tzw. awansu zawodowego nauczycieli, zdobywania dodatkowych kwalifikacji - nastąpił kryzys zaufania nauczycieli do prowadzenia tzw. dokształcania. P. Wiceprezydent zaznaczyła, że do stanu takiego przyczyniły się także w pewnej mierze uczelnie, które niespecjalnie zajęły się tym problemem. Nauczyciele mieli do uczelni duże zaufanie, ale nie zawsze zostali rzetelnie potraktowani. Najgorzej było jednak w przypadkach, gdy dokształcaniem zajmowali się ludzie spoza uczelni. Należy zatem unormować doskonalenie zawodowe w oparciu o wyższe uczelnie. Nie zawsze młodzi pedagodzy kończą uczelnię - z powołania. Rzutuje to później na ich pracę.
Na uczelniach pedagogicznych i innych prowadzących dokształcanie nauczycieli nie ma formacji człowieka, który będzie wychowawcą młodych pokoleń, ich autorytetem. P. Wiceprezydent potwierdziła, że uczniów ubywa - a w 2006 roku będzie ich mniej o ok. 40%, co jest zatrważające. W 2006 roku nastąpi zmiana pokoleniowa - część nauczycieli odejdzie. Tym bardziej więc dokształcanie na studiach podyplomowych przed tym okresem jest b. ważne.
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Rektor PK zaznaczył, że obraz kształcenia nauczycieli przedstawiony przez p. Rektora śliwę nie jest optymistyczny i polemizował z Jego wypowiedzią. P. Rektor zadał pytanie, gdzie uczelnie, w tym pedagogiczne, były w trakcie 10-ciu lat transformacji ustrojowej.
Nikt nie określi standardów - jeśli tego nie uczynią właśnie uczelnie. To właśnie szkoły pedagogiczne winny formułować stosowne wnioski i kierować je do władz, nie czekając na odgórne decyzje. Od nich winny wychodzić odpowiednie sugestie.
Należy przy tym uwzględnić nie tylko kształcenie, ale aspekty formowania ludzi, ich wychowanie, kształtowanie osobowości. Zawód nauczyciela wiąże się z jego powołaniem. Uczelnie otwierają się na kształcenie nauczycieli. W Politechnice Krakowskiej wydano 536-ty dyplom ukończenia studium podyplomowego. Funkcjonuje tu Centrum Pedagogiki i Psychologii. Prowadzone są 4 studia podyplomowe dla zdobywania przez nauczycieli kwalifikacji. Są to studia w zakresie: organizacji i zarządzania oświatą samorządową, edukacja ekonomiczna - przedsiębiorczość, menadżer oświaty i doradztwo zawodowe (chodzi o orientację zawodową dla osób kończących studia i nie mogących znaleźć zatrudnienia w zawodzie nauczycielskim). Organizowane są matury łączone. Na kształcenie nauczycieli otwarły się uczelnie: AGH, UJ i inne. PK jest otwarta również na współpracę z Akademią Pedagogiczną.
W odpowiedzi p. Rektor śliwa oświadczył, że mówił nie o własnej Uczelni, a o sytuacji szkolnictwa pedagogicznego - w ogóle.
P. Rektor Flaga wyjaśnił, że sprawa formowania młodych ludzi jest niezwykle istotna stąd kontrowersyjne elementy Jego wypowiedzi.
Prof. dr hab. Marian Bukowiec, Rektor AWF, zwrócił uwagę na 4 sprawy oświadczając, że:
- Szereg uczelni pedagogicznych i innych związanych z kształceniem nauczycieli pracuje na tzw. "jałowym biegu"- dlatego szkoda środków. Uczelnie te kształcą dobrze, ale absolwenci nie idą do pracy. Np. ok. 80 absolwentów AWF szuka pracy w szkolnictwie, natomiast reszta w ogóle nie zamierza iść do szkół. Z kolei na studia podyplomowe zgłasza się coraz więcej np. leśników, rusycystów, którzy dokształcają się z WF, gdyż już nauczają tego przedmiotu. Oświata wydaje pieniądze na dokształcania osób - niezgodnie z ich podstawowymi kwalifikacjami;
- Tylko w 4 dziedzinach edukacji szkolnej kształci się bezpośrednio nauczycieli - z uwzględnieniem swego profilu (wychowanie: techniczne, muzyczne, plastyczne i fizyczne);
- Szkoły nie przygotowują uczniów należycie, skoro udzielane są nieustająco różne korepetycje (praktycznie - akceptowane ogólnie, tłumaczone jako zło konieczne);
- Być może uczelnie - odpowiedzialne za kariery naukowe swych pracowników - zbyt mocny akcent kładą na ten aspekt sprawy, pozostawiając na uboczu problem edukacji.
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor-Elekt Akademii Ekonomicznej oświadczył, że kształcenia nauczycieli akademickich nie da się wydzielić z kontekstu całokształtu, również tych prac, które są wykonywane w uczelniach przez nauczycieli akademickich kształcących w różnych obszarach i dziedzinach. Problem jest generalny: istnieje totalne zniechęcenie do dokształcania, podnoszenia kwalifikacji - we wszystkich dziedzinach wiedzy. W najbliższym okresie sytuacja nie ulegnie zmianie. Nie ma środków, wyrugowano instytucje, które mogły to czynić (edukacją zajmują się tzw. "spółki aktówkowe" - za zgodą centrum edukacyjnego).
Kształcenie nauczycieli jest pewnym problemem - również dla uczelni (także ze względów finansowych). Dzisiaj nie ma relacji między szkołą średnią a wyższą, licencjatem. Ustawa nie zakłada ciągłości. Komisja Akredytacyjna nadawała szanse kształcenia nie w kierunkach, a specjalnościach.
P. Rektor Borowiecki zaapelował, aby nie czekając na decyzje ministerialne - na forum Kolegium, KRASP - formować stosowne wnioski i podejmować działania mające na celu stworzenie właściwej polityki w zakresie kształcenia i dokształcania.
Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSzZ w Nowym Sączu m.in. przypomniał, że w Polsce działa 25 PWSzZ kształcących na poziomie inżynierskim i licencjackim. Część z nich posiada instytuty kształcące nauczycieli. Poza blokiem zajęć pedagogicznych - w szkołach tych obowiązuje 15 tygodni praktyki! Nauczanie w PWSzZ stoi na o wiele wyższym poziomie, niż nauczanie w szkołach prywatnych. P. Rektor Bałanda zaproponował wprowadzenie rozróżnienia na "studia podyplomowe licencjackie" i "studia podyplomowe magisterskie". Istotna sprawa, to problem dokształcania. Jeżeli w miastach, które utraciły status wojewódzki istnieje państwowa szkoła wyższa - należy pozwolić kształcić w niej nauczycieli. PWSzZ organizują 3-semestralne studia podyplomowe, natomiast różne uczelnie - 2-semestralne. Na egzaminy wstępne przychodzi młodzież nieprzygotowana.
P. Rektor Bałanda zaproponował, aby Przewodniczący KR powołał w mniejszym gronie komisję do przeanalizowania spraw kształcenia i sprecyzowania odpowiednich wniosków.
P. Wicemarszałek Andrzej Sasuła podziękował za zajęcie się przez KR problemem kształcenia nauczycieli.
P. Marszałek od dawna opowiada się za ustaleniem standardów wykształcenia nauczyciela. Dostrzeżony został ważny problem. Do MCD-ów winni zgłaszać się nauczyciele z dłuższym stażem pracy, aby uzupełnić wiedzę. Jest tam miejsce dla tych nauczycieli, którzy nie potrafią być wychowawcami. Twierdzenie, że szkoła ma uczyć, a rodzina wychowywać nie jest słuszne.
Wychowanie - to także jedna z ról szkoły. Nauczyciele chcieliby wychowywać, ale nie posiadają warsztatu do tego wychowania, nie umieją spotykać się z rodzicami, nie umieją zareagować na ucznia stwarzającego problemy. Istnieją dobre programy wychowawcze, więc pora od zaraz rozpocząć działania. Różne programy wychowawcze należy poznawać już w trakcie studiów. Nauczyciele są rozliczani z dydaktyki, z wychowania - nie. Standard kształcenia należy wypracować i przedstawić jako propozycję do ew. akceptacji na wyższym szczeblu. Kraków stać na taką inicjatywę.
P. Kurator Lackowski podkreślił, iż jest ku temu odpowiedni moment, gdyż trwają prace nad rozporządzeniem o kwalifikacjach nauczycielskich.
Gdyby środowisko krakowskie przedstawiło własne propozycje w tym zakresie - byłyby one b. poważnie potraktowane.
Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU zwrócił uwagę na ważną rolę podręczników w szkole. PAU podjęła inicjatywę dokonania oceny podręczników szkolnych. Powołano specjalną komisję, której przewodniczącym jest prof. Kastory z AP. Dotychczas oceniono podręczniki z fizyki i matematyki - wyróżniając dwa. Większość podręczników oceniono b. źle. P. Prezes wystąpi w związku z powyższym na piśmie do p. Kuratora. Aktualnie trwają prace nad podręcznikami z biologii, historii i j. polskiego.
P. Prezes zaapelował o wsparcie komisji dokonującej oceny podręczników - przez pracowników uczelni, gdyż jest to czynność b. trudna.
P. Prezes zwrócił także uwagę na potrzebę zmniejszenia liczebności klas w szkołach.
Przewodniczący KR podzielił się swoimi kilkoma refleksjami:
- z dyskusji i wcześniejszych spotkań wynika, że nastąpiło pewne pęknięcie w systemie edukacyjnym (od momentu powołania MEN, który miał łączyć - nastąpiła reakcja odwrotna). Aktualnie przygotowywana jest reforma KBN-u (Przewodniczący KR zasugerował, że może potrzebne będzie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Ministerstwo Oświaty).
- W dyskusji pojawiły się 2 zasadnicze sprawy, a mianowicie:
1/ kształcenie nauczycieli na studiach. Trzeba walczyć o przywrócenie państwowego egzaminu nauczycielskiego - w oparciu o ustalone standardy. Po wojnie zostało to zlikwidowane, co łączy się m.in. z upadkiem autorytetu nauczyciela;
2/ druga sprawa dotyczy tzw. "jałowego biegu". Mnóstwo absolwentów nie znajduje zatrudnienia, gdyż w szkołach pracuje ok. 100.000 osób bez wykształcenia, bez kwalifikacji. CDN "doskonali" rocznie kilkadziesiąt tys. nauczycieli i daje im uprawnienia. Istnieje pewien samozamykający się mechanizm, który nie pozwala wejść młodym ludziom do szkół. Należy uporządkować pewne sprawy - zwłaszcza związane ze studiami podyplomowymi: akademickie studia podyplomowe licencjackie i magisterskie można podzielić pomiędzy szkoły licencjackie i wyższe szkoły akademickie. Przewodniczący KR nawiązał do złego okólnika MEN o tzw. kwalifikacyjnych studiach podyplomowych (np. ekonomista po wysłuchaniu kilkudziesięciu godzin ma prawo do nauczania j. polskiego).
Takie kwalifikacyjne studia podyplomowe skwapliwie prowadzą różne szkoły niepubliczne. W tym przypadku interwencja ministra jest niezbędna.

P o d s u m o w a n i e
- Uporządkowanie systemu kształcenia podyplomowego - to b. ważna i pilna sprawa.
- Doradztwem mają się zajmować Centra Doskonalenia Nauczycieli.
- W zakresie doskonalenia nauczycieli w wiedzę winny być uwzględniane studia podyplomowe realizowane przez szkoły wyższe.
- Studia kwalifikacyjne również winny być związane ze szkołami wyższymi.
Kolejny wniosek Przewodniczącego KR - jako rezultat dyskusji - to powołanie Krakowskiego Forum Edukacyjnego, w skład którego zainteresowane uczelnie oddelegują specjalistów, którzy łącznie z przedstawicielami państwowych wyższych szkół zawodowych i szkół kształcących nauczycieli bezpośrednio na studiach podyplomowych, wypracują standardy kształcenia.
Zostaną tam utworzone zespoły do opracowania standardów dla poszczególnych dziedzin nauki, a następnie przygotowania innowacji edukacyjnych w innym zakresie. Chodzi o stworzenie pewnej platformy tak, by na forum KRSzWK przedstawiono już konkretne propozycje standardów (w ciągu pierwszego semestru). Posiadamy autonomię: jeśli nawet naszych propozycji ministerstwo nie przyjmie, można je będzie wdrażać w uczelniach.
Małopolskie Forum Edukacyjne winno funkcjonować przy KRSzWK.

U s t a l e n i e
KRSzWK akceptuje wniosek Przewodniczącego KR dot. powołania przy KRSzWK Małopolskiego Forum Edukacyjnego.
Oprócz przedstawicieli szkół wyższych, w skład Forum wejdą również przedstawiciele: Urzędu Wojewódzkiego, Marszałka, Kuratorium i Urzędu Miasta.
Na zakończenie dyskusji głos zabrał prof. dr hab. Michał śliwa, Rektor Akademii Pedagogicznej zaznaczając, iż nie chciał nikogo urazić i uważa, że w przyszłości każda państwowa szkoła zawodowa stanie się uczelnią akademicką. Jeśli natomiast p. Rektor Flaga mówił, że problemy wychowawcze na uczelniach istnieją (w skali Polski) - to znalazło to właściwe odzwierciedlenie w dyskusji, potwierdzając słuszność Jego wypowiedzi. P. Rektor nie mówił, że Akademia Pedagogiczna nie prowadzi działalności wychowawczej - ale jest faktem, że ani AP ani inne uczelnie w kraju nie są uprawnione do określenia standardów kształcenia nauczycieli. Obowiązek ustawowy spoczywa na Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu. Pan Rektor przestrzega legalizmu. Można tylko składać pewne propozycje. Przez szereg lat nie wyegzekwowano prawa do praktyk pedagogicznych - w przypadku kształcenia nauczycieli. Uczelnia pedagogiczna winna mieć zapewnione odpowiednie zaplecze - automatycznie (a nie drogą wewnętrznych starań i zabiegów).
P. Wiceprezydent Teresa Starmach zaapelowała o wspólne działania odnośnie wprowadzenia matematyki na maturze.

ad. 2 Sprawozdanie Przewodniczącego KRSzWK z działalności Kolegium Rektorów w kadencji 1999 - 2002
Przewodniczący Kolegium Rektorów poinformował, że w minionej kadencji odbyły się łącznie 22 posiedzenia Kolegium Rektorów (w tym 2 wyjazdowe - w Nowym Sączu i Krynicy).

Zakres tematyki posiedzeń obejmował różnorodne, ważne dziedziny szkolnictwa wyższego - dotyczące zarówno środowiska akademickiego Krakowa jak i kraju.
Ze szczególną troską i zaangażowaniem Kolegium Rektorów odnosiło się do sprawy reformy szkolnictwa wyższego i projektów nowych ustaw.
Mając na względzie dobro ogólne szkolnictwa wyższego Kolegium Rektorów zawsze niezwłocznie reagowało na wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia - formułując i kierując szereg opinii, wniosków, stanowisk, protestów i uchwał do stosownych władz.
Aby przybliżyć problemy nauki nowo wybranym parlamentarzystom zorganizowano specjalne spotkanie Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z Senatorami i Posłami Małopolski.
W trakcie posiedzeń - okresowo analizowano najważniejsze dziedziny działalności uczelni, m.in. dot. dydaktyki, badań naukowych, spraw kadrowych, sytuacji finansowej oraz od lat konsekwentnie realizowanych przedsięwzięć dot. integracji nauki krakowskiej i przedsięwzięć środowiskowych.
1. Sprawy dydaktyczne
Kolegium Rektorów kilkakrotnie poświęciło posiedzenia szeroko pojętym sprawom studenckim dot. m.in.:
- jakości kształcenia,
- unowocześniania programu i toku studiów,
- problemów przyjęć na studia (limity, odpłatność),
- systemu stypendialnego i innych form pomocy materialnej udzielanej studentom krakowskich uczelni,
- funkcjonowania domów studenckich,
- opieki zdrowotnej nad studentami,
- patronatu nad imprezami studenckimi.
- Uregulowano sprawę funkcjonowania Klubu "Pod Jaszczurami".
- Podjęto wysiłki niezbędne do utrzymania Radia Akademickiego "ŻAK".
- Oddzielne posiedzenie poświęcono studenckiemu ruchowi naukowemu w Krakowie.
- Omówiono sprawę dostępu studentów do intemetu.
- Kilkakrotnie dyskutowano nt. "Matury 2002", kładąc szczególny nacisk na współpracę ze szkolnictwem średnim.
- Ustosunkowywano się do propozycji zmiany systemu edukacyjnego szkolnictwa średniego
- Omawiano sprawy kształcenia nauczycieli.
- Oddzielne posiedzenia poświęcono sprawom kultury fizycznej, sportu i turystyki, oraz problemom studentów niepełnosprawnych i ich dostępowi do studiów.
2. W nawiązaniu do polityki kadrowej Kolegium Rektorów analizowało także wiele problemów, w tym m.in. w trosce o jakość kształcenia:
- rolę Komisji Akredytacyjnej,
- sprawy wieloetatowości pracowników naukowych,
- sprawę rozwoju młodej kadry naukowej w akademickim środowisku krakowskim i system awansu naukowego w uczelniach krakowskich,
- zagadnienia dotyczące współpracy z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi, czego dowodem było specjalne posiedzenie wyjazdowe KRSzWK w Nowym Sączu,
3. Uwzględniając sytuację finansową szkól wyższych Kolegium Rektorów dawało wyraz zaniepokojeniu środowiska akademickiego w tym zakresie, m.in.:
- formułując odpowiednie uchwały i stanowiska Kolegium kierowane do władz,
- wyrażając zdecydowany sprzeciw w związku z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych.
4. Działalność Kolegium to przede wszystkim dążenie do integracji nauki krakowskiej, wspólne rozwiązywanie jej różnorodnych problemów, decyzje o charakterze środowiskowym oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk w najtrudniejszych nieraz sprawach.
- M.in. należy tu przypomnieć szereg posiedzeń poświęconych problemom funkcjonowania ACK "Cyfronet AGH" - jednostki afiliowanej przy AGH a służącej środowisku, perspektywom działania metropolitalnej sieci komputerowej oraz usługom informatycznym.
Ten trudny temat - to przykład umiejętności wzniesienia się ponad podziałami - dla wspólnego dobra środowiska akademickiego, dla zachowania środowiskowego charakteru "Cyfronetu AGH".
- Kolegium Rektorów omawiało także problem komputeryzacji bibliotek uczelni Krakowa, oraz działalności Zespołu Sterującego przy Krakowskim Zespole Bibliotecznym.
- Z uwagą analizowano sprawy Akademickiego Parku Technologicznego, Centrów Doskonałości, Programów Unijnych.
- Dyskutowano nt. rozwoju badań naukowych w akademickim środowisku Krakowa i przygotowania międzynarodowych programów badawczych.
- Kolegium Rektorów omawiało także problemy bazy socjalnej szkół wyższych.
- Kilkakrotnie Kolegium poświęciło obrady sprawom akademickiej, zreformowanej służby zdrowia, sytuacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz opieki medycznej nad pracownikami i studentami.
- W czerwcu 2000 roku KRSzWK przyznało i wręczyło nagrodę "Phil Epistemoni" "Przyjacielowi Nauki" dla dziennikarzy i publicystów zajmujących się problematyką szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki, co stanowi dowód doceniania przez Kolegium Rektorów - roli mediów.
- Na zakończenie podkreślić należy dobrze układającą się współpracę Kolegium Rektorów z PAU.
Najważniejszym dorobkiem minionej kadencji jest uczynienie pewnego kolejnego kroku w stronę integracji środowiska naukowego Krakowa. Minione 3 lata członkowie Kolegium spędzili na rzetelnych, merytorycznie ważnych dyskusjach.
Nadal warto kontynuować pracę w dziedzinie dalszej integracji środowiska akademickiego. O środowisku tym należy pomyśleć jako o jedności - bez konkurencji, ale jako dopełniających się uczelni, tworzących pewien system, który pozwala na współpracę, a nie szukanie pól konfrontacji.
Dalszym dowodem integracji środowiska byłby omawiany dzisiaj temat dot. utworzenia i funkcjonowania Małopolskiego Forum Edukacyjnego. Ważne byłoby również wspólne działanie w sprawie pozyskiwania grantów unijnych. To samo dotyczy funduszy regionalnych (np. projekt dot. ochrony dziedzictwa kulturalnego). Uczelnie akademickie Krakowa mogłyby się również zająć kształceniem specjalistów z zakresu zarządzania regionami (w Europie nie ma środowiska wyspecjalizowanego w tej dziedzinie).
Można także pomyśleć o wprowadzeniu w uczelniach na 4 - 5 roku obowiązkowych kursów poszukiwania pracy (dzisiaj czyni się to w tzw. "biurach karier").
Ponieważ Politechnika Krakowska posiada już doświadczenie w tym zakresie - można je spróbować wykorzystać środowiskowo.
Należy pomyśleć o stworzeniu we wszystkich uczelniach systemu samooceny (wymóg przy akredytacji). UJ chętnie udostępni informacje dot. powyższego zagadnienia.

D y s k u s j a
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Wiceprzewodniczący KRSZWK, Rektor AGH potwierdził, że posiedzenia KR odbywały się w atmosferze wzajemnej sympatii a także sprzyjały temu, aby załatwić wiele ważnych środowiskowych spraw i jest to wielka zaleta tych spotkań i podejmowanych rozwiązań.
P. Rektor Tadeusiewicz równocześnie podkreślił, że przed KR stoi jeszcze wiele istotnych i trudnych problemów, które po wakacjach będą poruszone.
Z dwóch wymienionych przez Przewodniczącego Kolegium spraw w sprawozdaniu - p. Rektor Tadeusiewicz nawiązał do sprawy "Cyfronetu AGH" sygnalizując, że perspektywa "Cyfronetu" nie należy do "różowych", gdyż pojawiła się groźba, że niedługo stanie się on "bezdomny". Pan Rektor Tadeusiewicz dzisiaj sygnalizuje o tym zagrożeniu. Będzie to poważny problem, którym się należy zająć, gdyż dotychczasowy właściciel lokalu powiadomił AGH, że nie przedłuży dzierżawy, zaś nowego budynku nie będzie się w stanie wybudować. Zatem z "Cyfronetem" będzie kłopot - i to bardzo poważny.
P. Rektor Tadeusiewicz poruszył również problem bibliotek. Krakowski Zespół Biblioteczny funkcjonuje, ale zbliża się koniec darmowej (czy opłaconej przez Fundację Mellona) licencji na oprogramowanie, na bazie którego funkcjonują główne serwery biblioteczne - i pojawi się b. poważny problem finansowy dalszego wspierania - już z funduszy uczelni - czego nie przewidywano, a jest to duża kwota warunkująca istnienie Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego - i to przede wszystkim w kontekście licencji na programowanie, które jest "kręgosłupem " tego zespołu.
P. Rektor Tadeusiewicz jeszcze raz podkreślił, że KRSzWK wiele osiągnęło, ale jeszcze dużo problemów pozostaje do rozwiązania i po wakacjach należy je przeanalizować, co łatwe nie będzie.
Nawiązując do sprawozdania Przewodniczącego KR i własnego odczucia - prof. Kazimierz Flaga, Rektor PK oświadczył, że KRSzWK wykonało w upływającej kadencji wielką pracę. Wprawdzie nie stanowi ono ciała umocowanego prawnie, ale z jego autorytetem i opiniami liczą się wszyscy. Uchwały KR są szanowane i respektowane przez organy administracji państwowej i samorządowej. P. Rektor Flaga oświadczył, że będzie wyrazicielem wszystkich członków KRSzWK, iż Przewodniczący Kolegium - prof. dr hab. Franciszek Ziejka stworzył właściwy klimat do tego sukcesu - za co p. Rektor składa Mu - w imieniu wszystkich członków Kolegium serdeczne podziękowania. P. Rektor Ziejka jest człowiekiem otwartym dla drugich - co zostało odwzajemnione. Za to otwarcie dla wszystkich, nie stwarzanie dystansu podziękowali Przewodniczącemu wszyscy uczestnicy KRSzWK - oklaskami.
Następnie Przewodniczący KR złożył serdeczne podziękowania kończącym kadencję Ich Magnificencjom: prof. Barbarze świątek-Żelaznej - Rektorowi Akademii Muzycznej, prof. dr hab. inż. Kazimierzowi Fladze - Rektorowi PK, prof. Stanisławowi Rodzińskiemu - Rektorowi ASP, prof. dr hab. Jackowi Popielowi - Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i nieobecnemu z ważnych powodów prof. dr hab. Tadeuszowi Grabińskiemu - Rektorowi Akademii Ekonomicznej. Wszyscy pp. Rektorzy otrzymali adresy z podziękowaniami oraz upominki.
Czterech spośród ustępujących pp. Rektorów piastowało tę godność przez 2 kadencje.
P. Rektor Barbara świątek-Żelazna oświadczyła, iż ma świadomość, że pracowała w gronie znakomitych naukowców-Rektorów. Jako jedyna kobieta - Rektor czuła się w tym Gronie znakomicie.
Nawiązując do sformułowań otrzymanego od Przewodniczącego adresu, dot. m.in. inwencji i dążenia do bezkonfliktowego rozwiązywania problemów, p. Rektor Flaga oświadczył, że Przewodniczący KR dostrzegł ten fakt, podobnie, jak wdzięczny pozostaje p. Rektorowi Tadeusiewiczowi, I Zastępcy Przewodniczącego KR - gdyż najczęściej p. Rektor Flaga ujawniał swą inwencję na styku między tymi dwiema największymi uczelniami Krakowa: Uniwersytetem Jagiellońskim i Akademią Górniczo-Hutniczą - najlepszymi w swych dziedzinach w Polsce.
Następnie głos zabrał p. Jerzy Adamik, Wojewoda Małopolski. P. Wojewoda uznał dzisiejszą dyskusję za b. rzeczową i istotną z punktu widzenia organów administracji państwowej i podkreślił, że właśnie takie dyskusje stwarzają możliwość wyeksponowania i przedstawienia opinii środowiska krakowskiego na forum ogólnopolskim dotyczącym wielu spraw z dziedziny nauki i edukacji. P. Wojewoda uznaje szczególnie pomysł utworzenia Małopolskiego Forum Edukacyjnego za ze wszech miar zasadny, który może przynieść chwałę nauce krakowskiej i pożytek dla całej edukacji w kraju.
Wszystkim zależy na tym, aby Małopolska - również w dziedzinie nauki - stanowiła monolit. świadczy o tym dzisiejsza dyskusja. P. Wojewoda zadeklarował, że w formie pisemnej do administracji państwowej może popierać inicjatywy środowiska naukowego Małopolski. Następnie serdecznie podziękował p. Przewodniczącemu KR za 3 lata kierowania tak znakomitym Zespołem, jaki stanowi Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, gratulując pozytywnych dokonań - dla dobra nauki i szkolnictwa wyższego nie tylko w skali Krakowa.
P. Wojewoda złożył również serdeczne podziękowanie I Zastępcy Przewodniczącego KRSzWK p. Rektorowi Tadeusiewiczowi oraz ustępującej ekipie pp. Rektorów uznając, że są to Osobistości, które silnie zaznaczyły się na mapie Krakowa i Małopolski, a przyszłe Kolegium będzie się starało wykorzystać Ich pomysły, inicjatywy i przemyślenia.
Następnie p. Wojewoda złożył gratulacje powtórnie wybranym pp. Rektorom oraz nowym Rektorom-Elektom wierząc, że nauka krakowska będzie nadal - jak dotychczas - święciła sukcesy.
Przewodniczący KR podziękował p. Wojewodzie za ciepłe słowa skierowane do wszystkich i podkreślił, że chętnie w przyszłości - Kolegium w miarę potrzeb- będzie zwracało się do p. Wojewody o pomoc wierząc, że tę pomoc uzyska.

ad. 3 Sprawy bieżące, wolne wnioski
3.1 Ustalenie harmonogramu inauguracji nowego roku akademickiego 2002/2003
Uniwersytet Jagielloński - 1 X
Akademia Wychowania Fizycznego - 1 X
Akademia Ekonomiczna - 2 X
Akademia Sztuk Pięknych - 2 X
Politechnika Krakowska - 3 X
Akademia Rolnicza - 3 X
Akademia Górniczo-Hutnicza - 4 X
Akademia Muzyczna - 4 X
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna - 8 X
Akademia Pedagogiczna - 14 X
Papieska Akademia Teologiczna - 20 X
. Ponadto: PWSzZ w Nowym Sączu - 4 X
PWSzZ w Tarnowie - 5 X.

3.2 Informacje nt. spotkania z Ojcem św. w dniu 17.08.2002
Przewodniczący KR przypomniał, że wraz z Rektorem PAT ks. bp. Tadeuszem Pieronkiem przesłali zebranym zaproszenia. Formalnie - ma być to spotkanie Ojca św. Z PAT-em i Senatem UJ. Zaproszenia zostały także przesłane rektorom uniwersytetów polskich. Na dziś ustalono, że na Kampus nie będzie możliwości bezpośredniego dojazdu.
Propozycja Przewodniczącego Kolegium Rektorów jest taka, aby osoby zaproszone zebrały się na ul. Krupniczej, skąd nastąpi wyjazd 2-ma zamówionym autokarami. Dalsze szczegóły zostaną przekazane pisemnie. Jest prośba, aby pp. Rektorzy zechcieli wystąpić w togach.
Na pytanie p. Rektora Bałandy odnośnie zaproszeń - Przewodniczący KR oświadczył, aby zainteresowane osoby najpóźniej w poniedziałek dostarczyły żądane dane personalne do Biura Rektora UJ.

3.3 Dar studentów dla Ojca św., w postaci indeksu przygotowała Akademia Sztuk Pięknych, pod nadzorem JM prof. Stanisława Rodzińskiego, Rektora ASP.
P. Rektor Rodziński zaprezentował uczestnikom posiedzenia szkic tego indeksu (Nr 1). Oprawę introligatorską przygotowywuje "Starodruk".
Jest kwestia wręczenia: pojawił się problem, że ze względu na ograniczony czas procesji z darami na Błoniach - indeks zostanie wręczony poza uroczystościami. Rozważa się możliwość, aby tekst indeksu został odczytany na Błoniach, zaś sam indeks wręczony Ojcu św. na Kampusie. Wręczenie indeksu niepubliczne - przede wszystkim dla studentów traci sens.
Indeks podpisują Rektorzy i przedstawiciele Samorządów Studenckich poszczególnych uczelni. Przewodniczący PSSUK zwrócił się do Przewodniczącego KR i całego Gremium z prośbą o pomoc, aby studenci mogli publicznie wręczyć dar Ojcu św.
Prof. dr hab. Marian Bukowiec zwrócił uwagę na fakt, że indeks wręczają Rektorzy dlatego też w tym konkretnym przypadku również należy to uwzględnić. W ręczenie na Kampusie byłoby słuszne, gdyż przy okazji przekazania Ojcu św. darów w postaci książek - od PAT i UJ, uczynią to Rektorzy tych Uczelni, wręczając - wraz ze studentami - ich dar, czyli indeks.

4.1 Sprawa Radia ŻAK
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz poinformował, że 4 dni temu odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Radia ZAK. Radio ŻAK rozpoczęło już swoją działalność, jest radiem akademickim - i w tej postaci funkcjonuje już od 1.06.2002 roku. Aktualnie rozwiązywany jest problem szczegółowy dot. kwestii finansowej (potrzeba dopływu środków finansowych z reklam). W najbliższym czasie - zgodnie z podjętą uchwałą Rady Fundacji - Radio podpisze umowę o współpracy z jednym z przedsiębiorstw pozyskujących reklamodawców. Aktualnie sytuacja jest dobra a Radio działa i w pełni posiada środowiskowy akademicki charakter.
P. Rektor Flaga podkreślił, że p. Rektorowi Tadeusiewiczowi należą się podziękowania za to, że przy pomocy pp. Rektorów wyprowadził sprawę Radia na właściwe tory - co zebrani potwierdzili oklaskami.

6. Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor-Elekt PK poinformował o wykładzie inauguracyjnym na Politechnice Pana Rektora Rodzińskiego (w ramach integracji środowiska naukowego Krakowa).
P. prof. Chrzanowski zaproponował - na przyszłość - gotowość podjęcia się wykładów ze strony naukowców PK, np. z zakresu układów komunikacyjnych Krakowa, ochrony środowiska, ochrony zabytków.
W związku z kończącą się kadencją władz rektorskich (w przypadku p. Rektora była to II-ga kadencja) - prof. Stanisław Rodziński, Rektor ASP, zwrócił uwagę na fakt, że obrady Kolegium - obserwowane przez 6 lat doprowadziły do sytuacji, w której doszło do zaprzyjaźnienia się ludzi, którzy to Kolegium tworzą. Właściwe podejście do trudnych problemów - zwłaszcza ze strony Przewodniczącego KR, prof. Franciszka Ziejki, jak i Wiceprzewodniczącego Kolegium, prof. Ryszarda Tadeusiewicza - spowodowało, że pozostały piękne wspomnienia i takie postawy będą miały zasadniczy wpływ na dalszy ciąg spraw we wszystkich uczelniach. Dzięki temu podejściu - wszyscy pp. Rektorzy z przyjemnością przychodzili na wszelkie inauguracje i uroczystości w bratnich uczelniach- gdyż przychodzili do Przyjaciół. I właśnie za to p. Rektor Rodziński serdecznie podziękuje.

Na zakończenie - prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodniczący Kolegium Rektorów, jeszcze raz podziękował wszystkim zebranym za udział w tym szczególnym posiedzeniu. Szczególnie serdecznie - Gospodarzowi, prof. dr hab. Zbigniewowi ślipkowi, Rektorowi Akademii Rolniczej - za gościnę.

Na tym zakończono część oficjalną posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
prof. Dr hab. Franciszek ZIEJKA

Protokołowała:
Lucyna Kuśnierczyk