Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
 • Start
 • Protokół ze spotkania Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z Parlamentarzystami Małopolski odbytego w dniu 15 października 2001 roku w Collegium Maius UJ

Protokół ze spotkania Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z Parlamentarzystami Małopolski odbytego w dniu 15 października 2001 roku w Collegium Maius UJ

Protokół
ze spotkania Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z Parlamentarzystami Małopolski
odbytego w dniu 15 października 2001 roku
w Collegium Maius UJ

W spotkaniu uczestniczyli Rektorzy Szkół Wyższych Krakowa, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności oraz delegat Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor Muzeum UJ oraz 28 zaproszonych Senatorów i Posłów, reprezentujących w nowo wybranym Parlamencie - Małopolskę.
Uczestników spotkania powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Rektor UJ, Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, wyrażając - w imieniu Kolegium Rektorów i własnym - wielką radość i zadowolenie z możliwości spotkania z pp. Parlamentarzystami - elektorami.
Kolegium Rektorów fakt ten ceni sobie szczególnie.
Przewodniczący KR zaznaczył, iż celem spotkania jest umożliwienie poznania przez Parlamentarzystów Małopolski Rektorów kierujących wszystkimi uczelniami państwowymi Krakowa, ośrodka tak ważnego dla nauki polskiej. W Krakowie funkcjonuje 11 uczelni państwowych, w których kształci się ok. 120.000 studentów. Jest to drugi co do liczebności ośrodek akademicki w kraju. Kraków kształci 18,5 % ogółu studentów w Polsce i zatrudnia ok. 17% tytularnych profesorów.
Następnie Przewodniczący KR przedstawił pp. Parlamentarzystom skład Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Przewodniczący Kolegium Rektorów zaznaczył, że Kraków jest postrzegany nie tylko jako jeden z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce, ale także w Europie środkowej. Wszystkie jego uczelnie prowadzą ożywioną współpracę międzynarodową i posiadają własne plany rozwojowe na najbliższe lata. Przewodniczący KR zwrócił uwagę na kilka spraw. W pierwszej kolejności na brak w Polsce programu rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki - przynajmniej na okres najbliższych 15 lat. Program ten musi być dziełem władz państwowych - opracowany we współpracy ze środowiskiem akademickim. To zadanie dla resortu edukacji narodowej. Podobny program opracowany na początku lat 80-tych we Francji został zrealizowany. Już dziś można postrzegać pozytywne skutki dla szkolnictwa wyższego i nauki tego kraju. We Francji 60% nakładów na reformę pochodziło z budżetu państwa, zaś 40% - z ośrodków regionalnych. Po wprowadzeniu programu w życie - podwojono liczbę studiujących, a regiony przekazały 60% nakładów niezbędnych do realizacji programu. Obecnie Francuzi realizują kolejny, nowy plan rozwoju na najbliższe 20 lat - pod nazwą "Trzecie Tysiąclecie".
W programie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce należy jasno określić priorytety: co i w jaki sposób należy wykonać, jakie mają być kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. środowisko akademickie kraju od dawna apelowało o taki program, ale nie otrzymało go. Przewodniczący KR zwrócił następnie uwagę na żywiołowy rozwój szkolnictwa niepublicznego i towarzyszące mu niepokojące zjawisko wieloetatowości nauczycieli akademickich. Należy opanować tą sytuację - co nie oznacza wprowadzenia zakazu powstawania i funkcjonowania szkół niepublicznych. Należy sprecyzować kryteria, jakie spełniać powinny takie szkoły, by mogły gwarantować właściwy poziom nauczania.
Następna sprawa, która dotyczy środowiska akademickiego, to nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Przez okres trzech lat nauczyciele akademiccy wnosili swoje propozycje w tym zakresie, odbyła się niezliczona ilość posiedzeń komisji, senatów uczelni, kolegiów rektorów etc. Ostatecznie powstał projekt nowej ustawy, który nie został uchwalony. W zamian stara ustawa - z 12.09.1990 roku - została jedynie znowelizowana. W nowych warunkach, w zmienionej sytuacji, taka ustawa działać nie może. Niezbędne jest wprowadzenie szeregu uregulowań prawnych, określenie statusu doktorantów, upoważnienie rektorów do wyrażania pracowni-kom akademickim zgody na zatrudnienie na dodatkowych etatach, pomoc materialna dla studentów, itp.). Pozytywem znowelizowanej ustawy jest powołanie Akademickiej Komisji Akredytacyjnej.
Sprawy przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki stanowią dla pp. Rektorów b. ważny problem i przedmiot szczególnej troski, dlatego Kolegium zwraca się do nowowybranych Parlamentarzystów o zrozumienie i pomoc w tym zakresie.
Następnie wszyscy pp. Rektorzy szkół wyższych Krakowa uczestniczący w posiedzeniu:
- prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Rektor UJ
- prof. dr hab. Kazimierz Flaga - Rektor Politechniki Krakowskiej
- prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, Prorektor AGH
- prof. Barbara świątek-Żelazna - Rektor Akademii Muzycznej
- prof. dr hab. Michał śliwa - Rektor Akademii Pedagogicznej
- prof. dr hab. Zbigniew ślipek - Rektor Akademii Rolniczej
- prof. dr hab. Marian Bukowiec - Rektor AWF
- prof.dr hab. Tadeusz Grabi_ski - Rektor Akademii Ekonomicznej
- prof. dr hab. Andrzej Białas - Prezes PAU
- prof. dr hab. Leszek Starkel - delegat PAN
pokrótce zaprezentowali swoje uczelnie i placówki, oraz ich problemy.

P. Rektor Ziejka poinformował o sprawie budowy III-go Kampusu UJ i oddaniu do użytku budynku Instytutu Biologii Molekularnej. Zaapelował do pp. Parlamentarzystów, aby nie dopuścili do zamrożenia, ani unieważnienia ustawy o rozbudowie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

P. prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Rektor Politechniki Krakowskiej podkreślił, że dotychczas budżet jego uczelni - dzięki niezwykłemu wysiłkowi własnemu - bilansuje się, ale dotkliwie odczuwa ciągle ograniczane dotacje finansowe i możliwości pozyskiwania środków.
Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnej gospodarki Politechnika, oprócz kształcenia na dotychczasowych 7. wydziałach, uruchomiła 4 centra międzywydziałowe, realizujące kształcenie - głównie podyplomowe - w zakresie organizacji systemów jakości, zarządzania jakością, zarządzania oświatą samorządową, przedsiębiorczości w oświacie, dużych systemów informa-tycznych, transferu nowoczesnych technologii.
W uczelni funkcjonują również 3 galerie sztuki i "Teatr Zależny", dzięki czemu będąc uczelnią techniczną dba ona również o rozwój humanistyczny studentów.

P. Prorektor AGH, Janusz Kowal, m.in. zaznaczył, że mimo utrzymywania tego samego poziomu zatrudnienia, w każdym roku zwiększa się na jego uczelni liczba studentów o ok. 1.700 - 1.750 osób.
P. Prorektor zwrócił uwagę na sprawę kształcenia młodej kadry naukowej. Z uczelni odchodzą najzdolniejsi młodzi ludzie - ze względów finansowych - co w perspektywie stanowi szkodę dla uczelni i nauki. Dlatego też skierował apel do pp. Parlamentarzystów, aby pamiętali o sytuacji młodych pracowników naukowych i wyraził nadzieję, że będą wspierać polską naukę.
P. Prorektor AGH - prof. dr hab. inż. Janusz Kowal poruszył także sprawę ustawy o zamówieniach publicznych. Przepisy tej ustawy stwarzają ogromną trudność w realizacji zakupów inwestycyjnych - szczególnie przy konieczności zachowania terminów (uczelnie otrzymują dofinansowanie inwestycyjne w maju, natomiast rozliczenia finansowe muszą być wykonane do 30.XI.).
Innym dodatkowym utrudnieniem i obciążeniem uczelni jest konieczność płacenia składek ZUS od wynagrodzeń za prace naukowo-badawcze (np. granty i prace dla przemysłu).

P. prof. dr hab. Jacek Popiel, Rektor PWST, p. prof. Barbara świątek-Żelazna, Rektor Akademii Muzycznej i p. prof. Stanisław Rodziński, Rektor ASP - reprezentujący uczelnie artystyczne Krakowa wskazali na szczególnie przykre skutki szczupłości budżetu, dotkliwie odczuwalne - w ilościowo pod względem liczebności studentów niewielkich uczelniach - ale specyficznych, ważnych dla kultury narodowej i legitymujących się znaczącymi osiągnięciami nie tylko w skali kraju, ale także poza jego granicami (m.in. w trakcie wrześniowego posiedzenia rektorów wyższych uczelni artystycznych powiadomiono o prawdopodobieństwie nie przekazania tym uczelniom tzw. "kwot nie podzielonych". W odniesieniu do każdej uczelni są to kwoty rzędu ok. 1 mln zł i odnoszą się do okresu między wrześniem a grudniem 2001 roku).

P. Rektor St. Rodziński nawiązał także do nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym w odniesieniu do stopni i tytułu naukowego, przypominając o zgodzie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich na wprowadzenie do szkolnictwa artystycznego stopnia dr i dr hab. sztuki - zamiast dotychczasowych kwalifikacji I i II stopnia. Wiąże się to m.in. z coraz szerszą współpracą zagraniczną tych uczelni. Ich dotychczasowe stopnie naukowe I i II st. są dla uczelni zagranicznych nieczytelne.

Prof. dr hab. Michał śliwa, Rektor Akademii Pedagogicznej podkreślił, że oczekiwania środowisk akademickich wobec nowego parlamentu są b. duże i związane nie tylko ze środkami finansowymi. P. Rektor zaapelował, aby nie podejmowano decyzji "z nienacka", aby uwzględniono uporządkowania legislacyjne w sferze szkolnictwa wyższego, przede wszystkim przy powoływaniu szkół wyższych w ośrodkach lokalnych. P. Rektor zwrócił uwagę na brak polityki w zakresie szkolnictwa wyższego i brak polityki w zakresie kształcenia nauczycieli. Sfera edukacyjna winna być traktowana jako dobro narodowe, dobro państwa.

Prof. dr hab. Zbigniew ślipek, Rektor Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja przedstawił krótką informację o Uczelni oraz zapoznał zebranych z aktualnymi jej problemami, przede wszystkim z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku, na mocy której Wydział Ekonomii AR w Krakowie został włączony do Uniwersytetu Rzeszowskiego. Odbyło się to z naruszeniem obowiązującego prawa, ponieważ Senat AR nigdy nie wyrażał zgody na zniesienie Wydziału Ekonomii w strukturze Uczelni.
Akademii Rolniczej brakuje miejsc w domach studenckich. Ze względu na fakt naboru kandydatów spoza Krakowa konieczne będą inwestycje powiększające bazę lokalową dla młodzieży.
Docelowo obiekty Akademii będą lokalizowane poza granicami centrum Krakowa, tj. w obrębie Mydlnik, Rząski i Chełmu.
Aktualnie Akademia Rolnicza prowadzi inwestycję Wydziału Technologii Żywności. Trudności finansowe budżetu państwa spowodują prawdopodobnie wyhamowanie lub wstrzymanie tej inwestycji. Jest to niepokojące, ponieważ budowa dobiega końca i prowadzone są już prace wyposażeniowe.

Prof. dr hab. Marian Bukowiec, Rektor AWF zwrócił uwagę na specyfikę tej uczelni, która kształci dla wszystkich dziedzin kultury fizycznej, nie tylko w zakresie sportu. Uczelnia ma służyć kreowaniu nauki (a nie sportu wyczynowego). P. Rektor poruszył także niekorzystny problem wieloetatowości zauważalny także w AWF.

Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński, Rektor Akademii Ekonomicznej poinformował, że w AE studiuje ok. 20.000 osób. Akademia stosowała politykę "otwartych drzwi", wskutek czego liczba studentów po roku 1990 wzrosła aż 5-krotnie. Natomiast w tym samym czasie liczba pracowników wzrosła o 20% - przy tym samym poziomie finansowania uczelni. Wskaźnik 0,8% PKB przeznaczonego na szkolnictwa wyższe nie uległ w tych latach zmianie - niezależnie od tego, czy w Polsce rządziła prawica, czy lewica. Pan Rektor zaapelował do pp. Parlamentarzystów o konieczność doinwestowania uczelni, zarówno w sensie kubaturowym jak i finansowym. Rezerwy oszczędnego gospodarowania w Akademii Ekonomicznej już dawno się skończyły. Uczelnia nie będzie mogła przyjmować więcej studentów. Może też ulec pogorszeniu jakość studiów. Jeżeli nastąpią cięcia budżetowe w szkolnictwie wyższym - uczelniom grozi poważny kryzys, z którego trudno będzie się podźwignąć.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, przypominając dzieje odrodzenia PAU.
Ta prestiżowa instytucja posiada aktualnie 6 wydziałów i liczy ok. 300 członków. Szczególnie w dziedzinie humanistyki działa tu najlepszy zespół w Polsce.
P. Prezes m.in. poinformował, że w ciągu najbliższych miesięcy PAU odzyska prawa własności Biblioteki Polskiej w Paryżu.

W imieniu PAN głos zabrał prof. dr hab. Leszek Starkel. Działalność Oddziału PAN skupia się na funkcjonowaniu Komisji (ok. 30), wydających szereg czasopism i publikacji. Ostatnio doszło do uporządkowania współpracy i wygaszenia spraw spornych z PAU.
Prof. Leszek Starkel wyraził przekonanie, że wzajemna współpraca między organami państwowymi i samorządowymi a środowiskiem naukowym będzie bardzo pożyteczna - dla obopólnego dobra. Ważna jest także właściwa współpraca pomiędzy władzami wojewódzkimi a samorządowymi.

Po powyższych wypowiedziach, Przewodniczący KR zaznaczył, że oprócz 11-tu zaprezentowanych wyższych uczelni, PAU i PAN w Krakowie działa jeszcze ok. 30 instytutów naukowych i resortowych (np. Instytut Fizyki Jądrowej), oraz centralne laboratoria. łącznie stanowi to ogromny potencjał naukowy, liczący się w skali kraju. Dlatego też Kolegium Rektorów pozwoliło sobie zaprosić pp. Parlamentarzystów - gremium najbardziej kompetentne - aby ukazać skalę problemu. Dzięki szkolnictwu - w Krakowie jest zatrudnionych wiele tysięcy osób, co ze względu na rynek pracy także posiada odpowiednie znaczenie.
Pp. Rektorzy mają dużo problemów do rozwiązania (np. sprawa "Cyfronetu") i liczą na przychylność i współdziałanie zaproszonych Gości.
Przewodniczący Kolegium Rektorów zachęcił następnie pp. Posłów i Senatorów do zabrania głosu, przy czym - po dyskusji - zaproponował zwiedzenie, pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Waltosia, Dyrektora Muzeum UJ - Muzeum UJ.

W dalszej części spotkania głos zabrali:
­ P. Poseł Bogdan Klich, Kraków, PO, który - nawiązując do problemów szkolnictwa wyższego poruszył sprawę Biblioteki Jagiellońskiej - podkreślając jej znaczenie. Odpowiedzialność za tę placówkę - to odpowiedzialność ogólnonarodowa. Należy znaleźć środki na umożliwienie rozwoju jej działalności.
­ Przewodniczący KR wyjaśnił, że KRSzWK podjęło uchwałę dot. zmiany zasad finansowania Biblioteki Jagiellońskiej, która zatrudnia ok. 300 osób - i dotychczas jest opłacana ze środków UJ, nie posiadając wydzielonych funduszy (biblioteki nie mieszczą się w tzw. "algorytmie"). 40% użytkowników Biblioteki Jagiellońskiej - to osoby z zewnątrz. P. Rektor od 7-miu lat zabiega w ministerstwie o skierowanie Biblioteki Jagiellońskiej na odrębność finansowania (dla porównania: Biblioteka Narodowa w Warszawie posiada 900 etatów i pozyskuje finanse z Ministerstwa Kultury, zaś Biblioteka Jagiellońska - 300 etatów - przy porównywalnym potencjale książek). P. Rektor Ziejka podkreślił, że jedynie samodzielna ścieżka finansowania Biblioteki Jagiellońskiej może rozwiązać szereg jej problemów a w tym i problemów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
­ Podobnie jest w przypadku Muzeum UJ - placówki tak niezwykle ważnej dla kultury polskiej. Muzeum zatrudnia 48 pracowników - i jest finansowane także wyłącznie przez UJ.
­ P. Poseł Wiesław Woda, Tarnów, PSL - podziękował p. Przewodniczącemu KR za zorganizowanie dzisiejszego spotkania - posiadającego ogromny walor możliwości poznania się władz szkolnictwa wyższego i nauki z Parlamentarzystami, oraz wzajemnego, bliższego poznania się posłów i senatorów reprezentujących w parlamencie Małopolskę (różne opcje) - jeszcze przed zaprzysiężeniem. Dzisiejsza dyskusja i prezentacja problemów szkolnictwa wyższego i nauki stanowi znakomite wprowadzenie do pełnienia przez parlamen-tarzystów trudnych obowiązków.
­ P. Poseł W. Woda podziękował także Panu Rektorowi Ziejce za konsekwentne, bliskie utrzymywanie kontaktów z parlamentarzystami poprzedniej kadencji sejmowej: dzięki takiej postawie Sejm uchwalił Ustawę o finansowaniu inwestycji uniwersyteckich (III Kampus).
­ P. Poseł Wiesław Woda wyraził następnie zaniepokojenie z powodu żywiołowego mnożenia się szkół prywatnych. Ich rozwój powinien być kontrolowany, uregulowany, uporządkowany. Na zakończenie swej wypowiedzi p. Poseł Woda wyraził nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie stanowiło początek przełamania pewnych barier we wzajemnym współdziałaniu i kontaktach z niektórymi uczelniami (chodzi o te, z którymi dotychczas nie było stałej współpracy) i w przyszłości zaowocuje pozytywnie - dla wszystkich.
­ Przewodniczący KR potwierdził, iż nie ukrywa, że zabiegał o ścisłe kontakty z parlamentarzystami poprzedniej kadencji i pragnie współpracować nadal - z obecnymi, ceniąc sobie takie współdziałanie.
­ P. Rektor Ziejka zaproponował zaproszonym Gościom okresowe, stałe spotkania z Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - w ustalonych, dogodnych terminach. Chodzi o kontakt i możliwość wymiany informacji: przedstawiania zarówno problemów, jak i powodów do zadowolenia.
­ P. Senator Bogusław Mąsior, Kraków, SLD-UP, zwrócił szczególną uwagę na wątek przewijający się w wypowiedziach wszystkich pp. Rektorów - a dotyczący braku polityki w zakresie kształcenia - co w przyszłości może przynieść efekty negatywne. Wyraził także słowa podziękowania pod adresem Rektora Ziejki za zorganizowanie dzisiejszego spotkania.
­ P. Poseł Marek Kotlinowski, Kraków, LPR - podkreślił, że troska o Uniwersytet zawsze owocowała rozwojem tej uczelni. Kraj może osiągnąć awans cywilizacyjny tylko wówczas, gdy zainwestuje w szkolnictwo wyższe i naukę. Ostatnie lata są jak gdyby zaprzeczeniem tej tezy. Małopolska zawsze była przykładem takich rozwiązań, które emanowały na pozostałe rejony kraju i wyraził nadzieję, że - bez względu na orientację polityczną - współpraca będzie dobra, a Posłowie i Senatorowie Małopolski postarają się godnie reprezentować w Parlamencie sprawy szkolnictwa wyższego i nauki Krakowa.
­ Przewodniczący KR wyraził przekonanie, że w sprawach nauki, edukacji i sztuki powinno istnieć porozumienie i współdziałanie ponad podziałami politycznymi.
­ P. Senator Bogdan Podgórski, SLD-UP Kraków, sam będąc koneserem sztuki - wypowiedział się nt. współpracy szczególnie w tej dziedzinie. W darze dla Muzeum UJ p. Senator przekazał XVII-wieczny zegar, co uczestnicy spotkania przyjęli gorącymi oklaskami.
­ P. Poseł Barbara Marianowska, okręg tarnowski, PiS, nawiązała do spraw budżetu państwa i potrzeb sfery edukacji w tej dziedzinie - deklarując ze swej strony zabiegi o to, aby szkolnictwo wyższe było odpowiednio dofinansowane.
­ P. Senator Andrzej Jaeschke, Kraków, SLD-UP m.in. zwrócił uwagę na fakt, że w obecnym Parlamencie zasiada wiele osób posiadających status samodzielnych pracowników naukowych, profesorów - i w związku z tym może uda się stworzyć silne lobby - na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki. P. Senator opowiedział się także za spotkaniami pp. Rektorów z pp. Parlamentarzystami.
­ Przewodniczący KR wyraził zadowolenie z powodu powyższego stanowiska p. Senatora, ale równocześnie przypomniał, że w poprzednim rządzie zasiadało 12 profesorów, którzy jak gdyby zapomnieli o swych "korzeniach" i nie wykazywali należytej troski o sprawy nauki i szkolnictwa wyższego. Przewodniczący KR zaproponował następnie ponowne spotkanie pp. Parlamentarzystów z Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - wiosną przyszłego roku.
­ P. Poseł Krzysztof Janik, Tarnów, SLD-UP m.in. podkreślił wagę działania zespołowego - ponad podziałami - dla wspólnego dobra. Nawiązał także do sytuacji finansowej państwa zaznaczając, że w odniesieniu do szkolnictwa wyższego i nauki nie ma - na razie - zamiaru cięć budżetowych. Można przyjąć "strategię przetrwania" - a po spotkaniu pp. Rektorów i pp. Parlamentarzystów wiosną przyszłego roku - pewne sprawy uściślić i zaproponować dla sfery edukacji możliwie najkorzystniejsze rozwiązania, przy świadomości realnych możliwości budżetowych państwa.
­ P. Poseł Janik wypowiedział się także na temat kadencyjności pp. Rektorów uważając, że dotychczasowe ograniczenie okresu ich funkcjonowania maksymalnie dwukrotnego - po 3 lata - nie jest rozwiązaniem właściwym. Jeżeli pp. Rektorzy kierują uczelniami właściwie, poznali ich wszelkie problemy - winni sprawować tę godność dłużej, bez czasowych ograniczeń. Zdaniem p. posła Janika - należy rozpocząć poważną pracę legislacyjną w kierunku określenia wieloletniego planu rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.
­ Przewodniczący KR podziękował p. Posłowi Janikowi za cenną wypowiedź.
- Jako Wiceprzewodniczący KRASP-u - p. Rektor zaapelował o umożliwienie uczelniom swobodnego zarządzania finansami które, posiadając skromne budżety pozyskują dodatkowe środki w zakresie własnym. środki te jednak - zgodnie z Ustawą o finansach publicznych - podlegają jej wymogom. Jest to - w porównaniu do sytuacji szkól niepaństwowych - dyskryminacja uczelni akademickich. Pieniądze pozyskane pozabudżetowo (studia wieczorowe, zaoczne, wynajem sal wykładowych itp.) nie powinny być traktowane analogicznie do dotowanych przez państwo.
­ P. Poseł Paweł Graś, Chrzanów, PO zaznaczył, że to, co relacjonowano nt. sytuacji szkolnictwa wyższego i nauki napawa niepokojem.

Przewodniczący Kolegium Rektorów gorąco podziękował pp. Senatorom i Posłom Małopolski za odpowiedź na Jego zaproszenie: inicjatywa spotkania "wypłynęła z serca". P. Rektor Ziejka jeszcze raz gorąco zadeklarował gotowość organizowania podobnych spotkań - ponad podziałami - celem możliwości podejmowania wspólnych działań na rzecz dobra szkolnictwa wyższego i nauki.

Następnie pp. Parlamentarzyści zostali zaproszeni do zwiedzenia Muzeum UJ - pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Waltosia, Dyrektora Muzeum UJ.
Na tym zakończono część I-szą spotkania - z udziałem zaproszonych Gości.

Sprawy bieżące
1. Sprawa Radia RAK
2. Sprawa "Cyfronetu"
3. Sprawa Drukarni UJ
4. Harmonogram posiedzeń KRSzWK w r. akademickim 2001/2002

W dn. 28 listopada o godz. 1700 na posiedzenie KR zaprosił do Akademii Sztuk Pięknych p. Rektor Stanisław Rodziński.

Tematyka:
28.11.2001
1. Studencki ruch naukowy w Krakowie - referuje dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel, profesor Politechniki Krakowskiej,
2. Sprawa ACK "Cyfronet AGH"
Styczeń 2002
1. Akademicki Park Technologiczny, Centrum Zaawansowanych Technologii, Programy unijne - referuje prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, Rektor PK.
Marzec 2002
1. Kultura studencka, kluby studenckie - ref. prof. dr hab. Jacek Popiel, Rektor PWST
2. Prof. dr hab. Zbigniew ślipek, Rektor Akademii Rolniczej poruszył sprawę Akademickiej Służby Zdrowia proponując spotkanie Dyrektorów Administracyjnych uczelni w tej sprawie (kończy się okres przetargów, sprawa zamówień, opłaty za 1 m2 powierzchni użytkowej itp.)
P. Rektor ślipek poruszył także sprawę podwyżek płac zwracając się do Przewodniczącego KR o wspólne ustalenia uczelni w powyższej sprawie.

Protokołowała:
Lucyna Kuśnierczyk

Przewodniczący Kolegium
Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA


Parlamentarzyści:
Posłowie:

 • Bielan Adam
 • Graś Paweł
 • Lisak Janusz
 • Murzyn Leszek
 • Rydzoń Stanisław
 • Talaga Halina
 • Zieliński Leszek
 • Chrzanowski Kazimierz
 • Cieślak Bronisław
 • Filek Anna
 • Hausner Jerzy
 • Klich Bogdan
 • Kotlinowski Marek
 • Orkisz Jan
 • Papież Stanisław
 • Pęk Bogdan
 • Rokita Jan
 • Szczypiński Tomasz
 • Wassermann Zbigniew
 • Wójcik Kazimierz
 • Ziobro Zbigniew
 • Czerwiński Andrzej
 • Dutka Bronisław
 • Jarmoliński Stanisław
 • Knapik Jan
 • Krasicka-Domka Zofia
 • Nowak Ryszard
 • Parchański Tadeusz
 • Sas Kazimierz
 • Szukała Tadeusz
 • Curyło Marian
 • Grabowski Mariusz
 • Grad Aleksander
 • Janik Krzysztof
 • Kubik Jan
 • Marianowska Barbara
 • Skrzyński Andrzej
 • Woda Wiesław

Senatorowie:

 • Janusz Lucjan Bargieł
 • Andrzej Jaeschke
 • Bogusław Mąsior
 • Bogdan Leszek Podgórski