Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
  • Start
  • Posiedzenie Kolegium Rektorów - 28 czerwca 2000

Posiedzenie Kolegium Rektorów - 28 czerwca 2000

W dniu 28 czerwca 2000 roku o godzinie 18:00 w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło sie posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych. W programie posiedzenia było:

Częœć 1.

  • Uroczyste wręczenie nagród PHIL EPISTEMONI dla dziennikarzy i publicystów zajmujšcych sie problematykšnauki i szkolnictwa wyższego za lata 1998-1999

Częœć 2.

  • Rozwój młodej kadry naukowej w akademickim œrodowisku krakowskim (referujš panowie prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański przy współudziale prof. dr hab. Krzysztofa Królasa)
  • Pomoc materialna dla studentów (referuje prof. dr hab. Wiesław Maciaszek)
  • Sprawa opieki zdrowotnej nad studentami (referujš dr Andrzej Garlińskii doc. dr hab. Andrzej Zięba)
  • Sprawy bieżšce i wolne wnioski

Fragment z protokołu posiedzenia Rektorów Szkół Wyższych Nagrody dla dziennikarzy i publicystów za wybitne osišgnięcia w działalnoœci na rzecz szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i sztuki za lata 1998 - 1999 Kolegium Rektorów jednogłoœnie opowiedziało sie za przyznaniem nagrody ogólnopolskiej red. Jerzemu Sadeckiemu z Rzeczpospolitej (kandydatura zgłoszona przez UJ) oraz nagrody lokalnej red. Grażynie Starzak z Dziennika Polskiego (kandydatura zgłoszona przez Dziennik Polski). Wysokoœć nagrody w każdej z kategorii wynosi 4000 złotych. Wręczenie nagród nastšpi w terminie póżniejszym.