Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
 • Start
 • Posiedzenie Kolegium Rektorów - 23 lutego 2000

Posiedzenie Kolegium Rektorów - 23 lutego 2000

Uchwała
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Z dnia 23 lutego 2000 r.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyraża zaniepokojenie przeciągającym się okresem konsultacji przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kolegium zwraca uwagę, że projekt ten był przedmiotem konsultacji ze środowiskiem akademickim, a przy przygotowaniu jego ostatecznej wersji uczestniczył zespół prawników powołany przez KRASP. Potrzeba pilnego uchwalenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym jest celem nadrzędnym, przed którym winny ustąpić ambicje grup czy osób przejawiających ostatnio nadspodziewanie wielką aktywność.

Rektorzy krakowskich uczelni zwracają się z apelem do Ministra Edukacji Narodowej, a za jego pośrednictwem ¾ do Rządu RP, o wprowadzenie projektu ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym na szybką ścieżkę legislacyjną.

APEL
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 23 lutego 2000 roku

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa – zwane dalej Kolegium – zwraca się do Ministra Edukacji z prośba o pilne udzielenie finansowego wsparcia pracom podejmowanym w Krakowskim Środowisku Naukowym zmierzającym do szerokiego udostępnienia studentom wszystkich Szkół Wyższych Krakowa swobodnego dostępu do Internetu.

Kolegium stwierdza, że możliwość korzystania z zasobów najważniejszej światowej sieci informacyjnej przez studentów Szkół Wyższych ma ogromne, wręcz trudne do przecenienia znaczenie w procesie ich nowoczesnego kształcenia - i to praktycznie niezależnie od kierunku studiów. Tymczasem do tej pory MEN nie uwzględniał w swoich dotacjach kierowanych do uczelni żadnych środków przeznaczonych na zaspokojenie tej grupy potrzeb. Cały dotychczasowy rozwój infrastruktury sieciowej w Polsce odbywał się ze środków Komitetu Badań Naukowych, co powodowało, że przyznawane fundusze wymiarowane były według potrzeb wynikających z prowadzenia badań naukowych, bez uwzględniania sfery edukacji. Jeśli uznamy obecnie za celowe udostępnienie tej infrastruktury także studentom, których jest wielokrotnie więcej niż pracowników prowadzących badania naukowe, to nastąpi gwałtowny wzrost ruchu w sieci, a to spowoduje radykalne wyczerpanie możliwości tej stworzonej przez KBN infrastruktury, objawiające się w pierwszej kolejności zjawiskiem przepełnienia łącz telekomunikacyjnych. W efekcie jakość pracy w sieci dla pracowników prowadzących badania naukowe dramatycznie się pogorszy.

Kolegium stwierdza, że jako ciało odpowiedzialne zarówno za rozwój badań naukowych jak i za unowocześnianie kształcenia w szkołach wyższych stoi obecnie przez trudnym wyborem. Albo trzeba chronić sferę badań naukowych (dla której budowano w Polsce sieci komputerowe) i wtedy trzeba nadal odmawiać studentom, których aspiracje do korzystania z Internetu uważamy skądinąd za słuszne i zgodne z tendencjami światowymi, albo trzeba narazić dobro nauki otwierając dostęp do sieci dla studentów.

Potrzeba korzystania w kształceniu na poziomie Szkoły Wyższej z dostępu do Internetu jest tak ważna i tak oczywista, że Kolegium nie wyobraża sobie dłużej sytuacji, w której studenci Krakowa mieli by być pozbawieni tej możliwości lub mogli by ją uzyskać jedynie w ograniczonym zakresie. Równie oczywista jest potrzeba prowadzenia na wysokim poziomie badań naukowych, krytycznie już teraz uzależnionych od dostępu do sieci komputerowych, a także konieczność spełnienia w tym zakresie oczekiwań KBN jako jedynego dotychczas sponsora rozwoju sieci akademickiej w Polsce.

Zdaniem Kolegium jedyne rozwiązanie opisanej sytuacji polega na tym, że MEN wesprze działania związane z podwyższeniem parametrów technicznych sieci w stopniu wynikającym ze wzrastających potrzeb związanych z udostępnianiem Internetu studentom. Pozwalamy sobie wspomnieć, że dzięki wspieranej przez MEN inicjatywie pod nazwą Interkl@sa dostęp do Internetu uzyskują obecnie uczniowie bardzo wielu szkół podstawowych i średnich. Na tle tego bezspornego osiągnięcia cywilizacyjnego trudna do przyjęcia jest jednak sytuacja dyskryminowania w zakresie studentów Szkół Wyższych.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa stwierdza, że najoszczędniej kalkulowane potrzeby finansowe Środowiska Krakowskiego wynoszą 1.960.000 zł rocznie. Potrzeby te związane są wyłącznie z koniecznością wykupienia dla studentów dodatkowego szybkiego łącza w komunikacji zagranicznej i krajowej (żeby uniknąć już teraz obserwowanego efektu “zatykania” przez ruch generowany przez studentów kanałów informatycznych komunikujących Kraków z innymi ośrodkami akademickimi krajowymi i zagranicznymi). Ponadto (chociaż w mniejszym stopniu) wspomniane wyżej środki potrzebne są na wzmocnienie krakowskiej sieci metropolitalnej wraz z doprowadzeniem łącz internetowych do tych obiektów naukowych i dydaktycznych, które w pierwszej kolejności tego wymagają zgodnie z ustaleniami Rady Użytkowników KDM i MAN.

Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej MEN Kolegium przedkłada propozycję pokrycia wskazanych wyżej niezbędnych nakładów po połowie przez Środowisko Krakowskie i przez MEN. Oznacza to, że prosimy o dofinansowanie w wysokości 980.000 zł, które w formie dotacji celowej może trafić do dowolnej ze Szkół Wyższych Krakowa, a wydatkowane będzie pod kontrolą Rady Użytkowników MAN i Kolegium Rektorów. Mimo szczupłych środków posiadanych przez poszczególne Uczelnie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa deklaruje, że jest w stanie zebrać i przekazać na wskazane cele pewną kwotę, biorąc pod uwagę niezwykłą wagę wskazanej w niniejszym apelu potrzeby. Także Studenci Krakowa (za pośrednictwem Uczelnianych Rad Samorządów Studenckich) zadeklarowali wstępnie, że są skłonni pokrywać w formie dobrowolnych składek koszt, będący odpowiednikiem 50% potwierdzonej odpowiednimi fakturami ceny wynajętych tylko dla nich łączy telekomunikacyjnych. Kierowana niniejszym do MEN prośba oznacza więc postulat, by za pośrednictwem dotacji ministerialnej zapewnić studentom rodzaj 50% zniżki kosztów korzystania z nowoczesnych środków informatycznej komunikacji, podobnie jak przyznaje się im zniżki w korzystaniu z komunikacji miejskiej czy kolejowej.

Podkreślamy, że bardzo liczymy w tej trudnej sprawie

na zrozumienie i pomoc Pana Ministra.

Łączymy wyrazy szacunku
Przewodniczący Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka

(dokument został przesłany do MEN)


Skład Krakowskiej Rady Użytkowników KDMO i MAN
kadencja 2000-2003

 • Uniwersytet Jagielloński - prof. Jakub Zakrzewski – przewodniczący
 • Instytut Fizyki Jądrowej - prof. Andrzej Budzanowski – z-ca przewodniczącego
 • Uniwersytet Jagielloński - dr Marta Pasenkiewicz-Gierula
 • UJ - Collegium Medicum - prof. Wiesław Jędrychowski
 • Akademia Górniczo-Hutnicza - prof. Krzysztof Zieliński
 • Akademia Górniczo-Hutnicza - prof. Tomasz Szmuc
 • Politechnika Krakowska - prof. Janusz Orkisz
 • Akademia Ekonomiczna - prof. Jacek Wołoszyn
 • Akademia Rolnicza - prof. Andrzej Żarnecki
 • Akademia Wychowania Fizycznego - mgr inż. Jacek Karaś
 • Akademia Pedagogiczna - prof. Jacek Migdałek
 • AM, PWST, ASP - mgr Aleksy Pawluczuk
 • PAN - dr Marian Kruszyński
 • Papieska Akademia Teologiczna - ks. dr Jan Bednarczyk
 • IOS - mgr Jan Barcentewicz
 • IGNiG - mgr Andrzej Dietrich
 • Komitet Informatyki PAN - prof. Jacek Mościński