Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

28.10.2005

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego dnia 28 paĽdziernika 2005 roku
w Akademii Górniczo-Hutniczej

Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy. Tematyka spotkania (wg zaproszenia).

  1. Wspólna promocja uczelni krakowskich. Referuje prof. dr hab. Karol Musioł, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
  2. Funkcjonowanie Poradni Chorób ¶rodowiskowych dla Szkół Wyższych Krakowa (Poradni p/p Uzależnieniom). Referuje prof. dr hab. Janusz Pach, Kierownik Kliniki Toksykologii CM UJ.
  3. Sprawy kontaktów z absolwentami - "Laurealia". Referuje dr Paweł ¶widerski, Prezes Zarz±du Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  4. Fundusz składkowy KRSzWK w roku 2005. Referuje Przewodnicz±cy KR.
  5. Nagroda PHIL EPISTEMONI - dla dziennikarzy i publicystów za wybitne osi±gnięcia w działalno¶ci na rzecz: szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki. Referuje Przewodnicz±cy KR.
  6. Informatyzacja uczelni. Referuj±: prof. dr hab. Piotr Tworzewski, Prorektor UJ ds. Rozwoju i prof. dr hab. Kazimierz Jeleń, Prorektor AGH ds. Nauki.
  7. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.


Uczestników pierwszego w nowym roku akad. 2005/2006 posiedzenia Kolegium: pp. Rektorów i Go¶ci - serdecznie powitał prof. dr hab. Karol Musioł, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w kadencji 2005-2008. Ze względu na temat wiod±cy, dot. spraw informatyzacji uczelni, na spotkanie zostali zaproszeni także pp. prorektorzy, lub osoby zajmuj±ce się informatyzacj± w posz-czególnych uczelniach.
Zgodnie z tradycj±, głos zabrał następnie Gospodarz spotkania, Rektor AGH, I-szy Wiceprzewodnicz±cy Kolegium Rektorów - prof. dr hab. inż. Antoni Tajdu¶, który po powitaniu uczestników posiedzenia pokrótce przypomniał historię Uczelni. Akademia Górniczo-Hutnicza powstała w roku 1919 i aktualnie - po 86 latach - liczy 15 Wydziałów. Posiada także Szkołę Energetyki (jednostka międzywydziałowa). Uczelnia zatrudnia 3.800 pracowników, z czego ok. 2.000 osób - to pracownicy naukowi. W Akademii Górniczo-Hutniczej studiuje prawie 30.000 studentów oraz 641 doktorantów. P. Rektor Tajdu¶ zwrócił uwagę na finanse Uczelni, w tym jej przychody w skali roku, działalno¶ć na badania naukowo-badawcze (także granty ), oraz procent wydatkowania budżetu na wynagrodzenia (70 % ).
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów podziękował p. Rektorowi Tajdusiowi za wyst±-pienie a następnie poinformował, że porz±dek posiedzenia będzie nieco inny, niż przedsta-wiony w zaproszeniu. W trakcie spotkania rozpatrzone zostan± jeszcze dodatkowe punkty - nie ujęte w zaproszeniu, gdyż kilka spraw wpłynęło w ostatniej chwili.

Sprawa przyjęcia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w O¶więcimiu do grona Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów przedstawił uczestnikom posiedzenia zaproszonego prof. dra hab. Lucjana Suchanka, Rektora PWSZ w O¶więcimiu, który zaznaczył, że Uczelnia jest jeszcze "młoda" i z trudem rozpoczęła funkcjonowanie (decyzja o powołaniu nadeszła dopiero 14 lipca 2005 roku - kiedy proces rekrutacyjny został już zakończony), niemniej udało się dokonać odpowiedniego naboru na 3 kierunki studiów: politologię, filologię i marketing z zarz±dzaniem. Na każdym z kierunków s± 2 specjalno¶ci. Aktualnie studiuje 480 osób, w tym 300 - w trybie dziennym i 180 - zaocznie. Ponieważ proces decyzyjny trwał prawie 2 lata - wyst±piły pewne trudno¶ci ze skompletowaniem kadry nauczaj±cej, aktualnie skompletowanej.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów zaproponował przyjęcie PWSZ w O¶więcimiu w poczet członków pełnoprawnych KRSzWK i poddał powyższ± propozycję pod głosowanie.

U s t a l e n i e
W głosowaniu jawnym, wszyscy członkowie KRSWK j e d n o m y ¶ l n i e opowiedzieli się za przyjęciem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w O¶więcimiu w poczet członków Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
Zatem aktualnie - w skład KRSWK wchodzi 11 uczelni wyższych Krakowa i 6 PWSZ Małopolski.
Prof. dr hab. Karol Musioł, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów, pogratulował p. Rektorowi Suchankowi informuj±c, że PWSZ w O¶więcimiu jest od tej chwili pełnoprawnym członkiem KRSW Krakowa.
P. Rektor Suchanek podziękował za tę decyzję podkre¶laj±c, że fakt przyjęcia PWSZ w O¶więcimiu w poczet członków Kolegium Rektorów uważa za zaszczyt, a Uczelnia na to zasługuje. Fakt, że wła¶nie w O¶więcimiu powstała taka Szkoła, jest szczególnie ważny.

1. Kontakty z absolwentami - "Laurealia"

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów zaznaczył, iż powyższy temat - w większo¶ci szkół - jest zaniedbany a uczelnie trac± zazwyczaj kontakt z absolwentami. Należy uwzględnić fakt, że szkoły wyższe staj± przed nauczaniem ustawicznym, tzn. absolwenci po kilku latach pracy będ± chcieli wrócić do uczelni, aby uaktualnić stan swojej wiedzy (studia podyplomowe). Przewodnicz±cy KR zasygnalizował pewien uniwersytecki pomysł, sposób postępowania wobec absolwentów tak, aby kontakty z nimi były ¶ci¶lejsze i zachęcił uczelnie do jego wdrażania.
Powyższ± sprawę zreferował dr Paweł ¶widerski, Prezes Zarz±du Fundacji dla Uniwer-sytetu Jagiellońskiego, m.in. zaznaczaj±c, że przed 2-ma laty Rada Fundacji wytyczyła jeden z kierunków swej działalno¶ci - dot. utrzymywania kontaktu z absolwentami. Stworzono Klub Absolwenta. Istnieje specjalna strona w Internecie, za po¶rednictwem której absolwenci kontaktuj± się wzajemnie. Aktualnie jest zrzeszonych 800 absolwentów. Przewiduje się, że do końca przyszłego roku będzie ich ok. 2 500. Uczelni± wiod±c± w tej dziedzinie pozostaje Uniwersytet Toruński, skupiaj±cy ok.6 000 absolwentów. Drugie miejsce zajmuje Uniwer-sytet Jagielloński, trzecie - Uniwersytet Warszawski. Oprócz naukowej oferty dokształcania, uczelnia winna także uatrakcyjnić kontakty z absolwentami przez organizowanie imprez "przypominaj±cych młodo¶ć". Dlatego powstała inicjatywa, aby analogicznie do "Juvena-liów" - przynajmniej raz w roku organizować "Laurealia". To ¶więto winno wej¶ć w kalen-darz imprez krakowskich. W porozumieniu z Wydz. Kultury UM Krakowa na obchody tego ¶więta wyznaczona została data 10 czerwca. W pierwszym roku winna się odbyć szczególnie wyrazista impreza - na Rynku Miasta. Uwzględnione w niej zostan± zarówno elementy tradycyjne (m.in. przekazanie przez Prezydenta Miasta - który wyraził na to zgodę i obj±ł inicjatywę swym patronatem - kluczy absolwentom), jak i spektakularne. M.in. gen. Bieniek wyl±duje wraz z 2-ma spadochronami na płycie Rynku ("desant nauki polskiej"). W Audito-rium Maximum UJ planowany jest także koncert dla absolwentów w wykonaniu także absolwentów.
P. Dyrektor ¶widerski zaprosił wszystkie uczelnie do współdziałania przy organizo-waniu "Laurealiów". Planowana impreza może przyci±gn±ć wielu absolwentów i bliżej ich powi±zać ze szkołami wyższymi. Fundacja dla UJ przekaże listy zapraszaj±ce Uczelnie do współpracy oraz adresy kontaktowe osób w UJ zajmuj±cych się organizacj± plano-wanego ¶więta. Zainteresowane uczelnie s± proszone o odpowiedĽ. Pierwsza konferencja prasowa "awizuj±ca" ¶więto odbędzie się na pocz±tku 2006 roku. Zorganizuje j± Stowarzyszenie Dziennikarzy wywodz±cych się z UJ, za¶ następna - na 2 tygodnie przed "Laurealiami".
P. Rektor Musioł podkre¶lił, że determinacja UJ jest daleko id±ca i zaapelował do uczelni - o wł±czenie się do współpracy. Formuła końcowa pozostaje do dyskusji i uzgodnienia. Z pewno¶ci± będzie to kolejna udana impreza ¶rodowiskowa. Zapraszane s± wszystkie uczelnie - także posiadaj±ce "najmłodszych" absolwentów, wł±cznie z licen-cjantami.
Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Rektor Politechniki Krakowskiej, poinformował o działalno¶ci Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki - ostatnio bardzo aktywnej. Z pew-no¶ci± doł±czy ono do powyższej inicjatywy i nawi±że współpracę.
Prof. Stanisław Krawczyński, Rektor Akademii Muzycznej, skierował zapytanie dot. zbieżno¶ci terminu planowanego ¶więta w stosunku do Juvenaliów i Festiwalu Nauki. W odniesieniu do Akademii Muzycznej - w zwi±zku z sesj± - wyst±pi dodatkowa trudno¶ć. P. Prezes ¶widerski o¶wiadczył, że ze względu na plany Miasta, ustalona data pierwszych Laurealiów jest nieodwołalna. Na decyzję Rady Miasta dot. zezwolenia na 2-godzinne wykorzystania płyty Rynku - w dniu 10 czerwca 2006roku - trzeba było czekać 3 miesi±ce. Ten termin okre¶liło Miasto.
Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby pp. Rektorzy najpierw wytypowali osoby kontaktowe, które po porozumieniu się z Prezesem Fundacji dla UJ i odbyciu spotkania, wspólnie przemy¶l± terminy oraz zasady organizacji - i wówczas powtórnie będzie można wysun±ć argumentu za i przeciw, a w przypadku, gdy pojawi się inna korzystniejsza opcja - z pewno¶ci± zostanie ona przez Kolegium Rektorów zaakcep-towana.
Przewodnicz±cy Kolegium podziękował p. Prezesowi ¶widerskiemu za zreferowanie tematu dot. "Laurealiów".

2. Funkcjonowanie Poradni Chorób ¶rodowiskowych dla Szkół Wyższych Krakowa

Na pro¶bę Przewodnicz±cego Kolegium - prof. dr hab. Janusz Pach, Kierownik Kliniki Toksykologii CM UJ przygotował informację na temat działalno¶ci Poradni Chorób ¶rodowiskowych dla Szkół Wyższych Krakowa.
Prof. dr hab. Janusz Pach m.in. zaznaczył, że: Poradnia Chorób ¶rodowiskowych działa rok i zajmuje się przede wszystkim uzależnieniami. Program profilaktyki został dostosowa-ny do sytuacji w Mie¶cie. Z badań wstępnych studentów na pierwszy rok studiów wynika, że inicjacja uzależnieniowa występuje w znacz±cym stopniu. Pozytyw stanowi fakt, że aktualnie w ¶rodowisku studenckim Krakowa nie ma uzależnienia od heroiny.
Poradnia ¶rodowiskowa prowadzi monitoring zjawiska używania substancji psychoaktyw-nych. Zajmuje się ograniczeniem używania narkotyków przez studentów, kompleksow± pomoc± w leczeniu uzależnienia i pomoc± osobom zwi±zanym z ludĽmi uzależnionymi. Uzależnieni, to niekoniecznie już osoby chore - to także osoby eksperymentuj±ce, osoby z "dużego ryzyka". Ważne jest także zajmowanie się osobami współuzależnionymi.
Do zadań Poradni ¶rodowiskowej należ±: wykonanie badań ankietowych, współpraca z samorz±dami studenckimi i władzami uczelni.
Profilaktyka pierwszorzędowa koncentrowała się na wykładach na wysokim poziomie, na warsztatach i treningach. Równocze¶nie zapewnione zostały całodobowe dyżury telefoniczne i informacja toksykologiczna oraz psychiatryczna dla studentów. W Klinice Toksykologii CM UJ wszyscy uzależnieni studenci maj± zapewnione badania toksykologiczne. Poradnia uruchomiła studenckie punkty konsultacyjne, prowadzi także edukację nauczycieli akademickich. Badania ankietowe dot. wzorów spożywania substancji psychoaktywnych przez studentów i ¶wiadomo¶ci prawnej. Od listopada br. przeprowadzono 15 wykładów dla ok. 1 000 studentów uczelni krakowskich.
Poradnia nawi±zała współpracę z mediami. W dniach 2-4. czerwca br. odbyło się w Krakowie VII Sympozjum Międzynarodowe: Postępy Toksykologii Klinicznej i S±dowej. Wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przez Poradnię zostały opublikowane w Przegl±dzie Lekarskim Nr 2005/62/6 (w numerze: Postępy Toksykologii Klinicznej i S±dowej. Uzależnienia. Problemy samobójstw. Toksykologia kliniczna. O¶rodki Toksyko-logiczne. Toksykologia s±dowa. Toksykologia analityczna). Od lutego br. Uniwersytet Jagielloński wchodzi w skład 7-miu uczelni steruj±cych program dot. uczelni wolnych od uzależnień i odpowiada za przygotowanie i interpretację badań na terenie całej Polski. Do programu zgłosiło się 120 uczelni o różnym stopniu zaangażowania. W¶ród studentów - do najczę¶ciej stosowanych narkotyków należ±: marihuana, haszysz, amfetamina oraz grzyby halucynogenne.
Z badań przeprowadzonych w Poradni wynika, że na studia przychodz± już ludzie z okre¶lo-n± inicjacj± narkotykow±.
Największy problem stanowi finansowanie działań profilaktycznych.
P. prof. Pach zwrócił także uwagę na leki stosowane do nadużycia seksualnego: anestetyk - ketamina, ale dla zwierz±t, także kupowany bez recepty syrop przeciwkaszlowy, metadol, amfetamina, wszystkie benzodiazepiny (ketamina i marihuana ).
P. prof. Pach zaapelował o stworzenie wspólnego Zespołu krakowskiego do współpracy z komitetem ogólnopolskim steruj±cym program Uczelnie wolne od uzależnień.
Na pytanie Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów o zasady finansowania działalno¶ci Poradni Chorób ¶rodowiskowych - prof. Pach o¶wiadczył, że w ub. roku Kolegium Rektorów ustaliło składkę na wyposażenie Poradni, która w zakresie elementów leczniczych jest finansowana przez NFZ, natomiast wszystkie badania wstępne - były badaniami własnymi Kliniki Toksykologii CM UJ.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów zaapelował o wykazanie dobrej woli uczelni, głównie w zakresie dania szansy przedstawienia problemu uzależnień w ramach zajęć dydaktycznych na I-szym roku, gdyż pocz±tkuj±cy studenci s± najbar-dziej narażeni na zagubienie się w nowych realiach życia.
Przewodnicz±cy KR podziękował p. prof. Pachowi za wyst±pienie.

3. Sprawa tragicznego zaj¶cia przed Klubem Studenckim "Żaczek" - z 19 na 20 paĽdziernika 2005 roku

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów przedstawił uczestnikom posiedzenia przebieg dramatycznych wydarzeń, jakie miały miejsce przed klubem studenckim Żaczek noc±, z 19 na 20 paĽdziernika 2005 roku. W wyniku tragedii ¶mierć poniosła jedna Osoba, za¶ druga, w stanie ciężkim, trafiła do szpitala. Przebieg tragicznego zaj¶cia był następuj±cy: w Klubie Żaczek odbywała się cykliczna impreza Karaoke - taneczna, poł±czona ze ¶piewaniem piosenek przez uczestników. W jej trakcie dwóch pracowników firmy, która technicznie obsługuje imprezy Karaoke, również uczestników imprezy, zaczepiło dziewczynę, która przebywała w towarzystwie dwóch młodych mężczyzn. Ci zareagowali bardzo gwałtownie i postanowili "stan±ć po jej stronie". Ochrona Solid Security oraz służby porz±dkowe Klubu w wyniku interwencji wyprowadzili "obrońców dziewczyny" z Klubu oraz dopilnowali, aby opu¶cili oni również teren przyległy do obiektu. Młodzi ludzie - oraz trzeci wezwany - po kilkudziesięciu minutach wrócili jednak na teren przylegaj±cy do Klubu i zaatakowali nożami stoj±cych przed nim dwóch uczestników imprezy, którzy wyszli na papierosa - a należeli wcze¶niej do strony zaczepiaj±cej dziewczynę w Klubie. Błyskawiczny atak nożami spowodował ¶mierć jednego z nich, za¶ drugiego - w stanie ciężkim - karetka odwiozła do szpitala. Jedna z atakuj±cych osób została zatrzymana przez ochronę, druga wkrótce - także, trzeci z mężczyzn zbiegł i dotychczas go nie odnaleziono.
Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, iż tragedia może mieć zwi±zek z omawian± wcze¶niej spraw± narkotyków - przedstawion± przez p. prof. Pacha (jest wielce prawdopodobne, że atakuj±cy znajdowali się pod wpływem amfetaminy). Jednym z atakuj±cych był student trzeciego roku Wydz. Ochrony Zdrowia UJ. Jedynym racjonalnym tłumaczeniem jego czynu jest fakt pozostawania pod wpływem narkotyków. Rozegrany dramat wywołał wielkie poruszenie w¶ród studentów; uprzytomnili sobie, że w ten sposób mógł zginać każdy z nich. Odbył się biały marsz, który przeszedł z Rynku przed Klub Żaczek (ok. 1000 osób), Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego natychmiast wydał o¶wiadczenie w tej sprawie (w zał±-czeniu), dziennikarze ustawicznie kieruj± pytania, co uczelnie uczyni±, aby zwiększyć bezpieczeństwo młodych ludzi w takich miejscach, jak kluby.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów zaproponował spotkanie, w którym uczestniczyły by zainteresowane uczelnie - szczególnie posiadaj±ce kluby studenckie, a przede wszystkim przedstawiciele samorz±dów studenckich, policji, Fundacji Bratniak zarz±dzaj±cej Klubem Żaczek, a także młodzi dziennikarze, bardzo aktywni, choć niejednokrotnie niesprawiedliwie oceniaj±cy wydarzenia. Należy wspólnie okre¶lić realne możliwo¶ci i sposoby podniesie-nia współczynnika bezpieczeństwa. Jednym z zarzutów jest brak monitoringu. Tak się złożyło, że przed Klubem Żaczek zmieniano wówczas monitoring z analogowego na cyfrowy.
Jest w tych tragicznych zdarzeniach element szczególnie niebezpieczny: udział studenta - człowieka, który szczególnie winien był wiedzieć, jaki jest system warto¶ci, który powinien zachowywać się dokładnie odwrotnie, niż to uczynił. St±d poważne podejrzenia o działania pod wpływem narkotyków. Przewodnicz±cy KR opowiada się za obniżeniem progu tolerancji na narkotyki.
W zwi±zku z tragicznym wydarzeniem przed Klubem Żaczek, Przewodnicz±cy KR przygotował projekt Uchwały KRSWK i przedstawił jego tre¶ć - poddaj±c pod dyskusję i głosowanie.
P. Rektor Tajdu¶ poparł propozycję Przewodnicz±cego Kolegium. Podobnie - poparł j± p. Rektor Gawlik, nadmieniaj±c, że wprowadzenie w Politechnice Krakowskiej monitoringu znacznie ograniczyło szereg problemów, które rozpoczęły się w akademikach na Czyżynach Politechnika powołała także pełnomocnika ds. bezpieczeństwa.
Propozycję poparła także Akademia Ekonomiczna - dostrzegaj±ca problemy ze studentami. AE może udzielić jeszcze innego poparcia: aktualnie pozostaje na etapie podpisywania porozumienia z Augsburg College w St. Zjednoczonych, jedyn± szkoł±, która prowadzi specjalny program dla studentów uzależnionych od alkoholu czy narkotyków - pozostaj±cych na etapie rehabilitacji. Amerykanie posiadaj± duże osi±gnięcia w tym zakresie. AE przekaże na forum Kolegium do¶wiadczenia amerykańskie - jak pracować z osobami, które wyszły z uzależnienia.
Prof. dr hab. Janusz Żmija, Rektor Akademii Rolniczej, II Wiceprzewodnicz±cy KR również poparł propozycję Przewodnicz±cego KR, tak, aby w przyszło¶ci uchronić młodzież przed podobnymi dramatycznymi zdarzeniami.

C.d. Sprawy tragicznego zaj¶cia przed Klubem studenckim "Żaczek" z 19 na 20 paĽdzier-nika 2005 roku - podjęcie Uchwały KRSWK

W dyskusji nt. projektu Uchwały Kolegium Rektorów - w zwi±zku z tragicznym wyda-rzeniem przed klubem studenckim Żaczek - udział wzięli: prof. Stanisław Krawczyński, Rektor Akademii Muzycznej oraz prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU, konsultuj±cy projekt z prof. dr. hab. Lucjanem Suchankiem, Rektorem PWSZ w O¶więcimiu. Po dokonaniu uzgodnień - czę¶ciowo zmodyfikowany tekst projektu Uchwały poddano pod głosowanie. Przy jednym głosie wstrzymuj±cym się - Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa przyjęło powyższ± Uchwałę. Tekst Uchwały - w zał±czeniu.
Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, że jednym z elementów zapobiegania zagrożeniom młodzieży s± identyfikatory - studenckie legitymacje eletroniczne. Umożliwi± one ograniczenie dostępu niepoż±danych osób do miejsc, w których przebywaj± studenci - dostęp kontrolowany i zaproponował przej¶cie do następnego, wiod±cego tematu:


4. Informatyzacja uczelni

Prezentacji tematu dokonali: Prorektor AGH ds. Nauki - prof. dr hab. Kazimierz Jeleń i Prorektor UJ ds. Rozwoju - prof. dr hab. Piotr Tworzewski.
P. Prorektor K. Jeleń przedstawił sytuację komputeryzacji w Akademii Górniczo-Hutniczej, Uczelni dużej, licz±cej 30 000 studentów i 3 700 pracowników, o do¶ć złożonej strukturze(15 Wydziałów mocno zróżnicowanych). Pozytyw stanowi fakt, że w strukturze Uczelni mie¶ci się Uczelniane Centrum Informatyki oraz Akademickie Centrum Kompute-rowe Cyfronet AGH - którego Dyrektor, Senator RP, prof. dr hab. Kazimierz Wiatr uczestniczy w posiedzeniach KR. W Uczelni zaznacza się z jednej strony sprawa centralizacji zarz±dzania, a z drugiej - samodzielno¶ci Wydziałów, co nie ułatwia procesów standaryzacji. P. Prorektor K. Jeleń omówił następnie zagadnienia zakresu tematycznego (sprawy administracyjno-finansowe w skali całej Uczelni, obsługa procesu kształcenia oraz nauczanie na odległo¶ć), zintegrowany system zarz±dzania (aktualnie kwestur±), tworzony od roku 1990, dostarczony i aktualnie obsługiwany przez Firmę "SUPRA"Kraków, obszar tematyczny tego systemu (wszelkie typy operacji finansowo - księgowych, ł±cznie z operacjami bankowymi, gospodarka kadrowa i płacowa, gospodarka ¶rodkami trwałymi, ewidencja materiałowa. System zawiera w sobie elementy transakcyjne, analityczne i informacyjne. P. Prorektor poruszył następnie sprawy realizacji technicznej i. polityki bezpieczeństwa .
Drugi element to główny system informacyjny Uczelni (zasoby utrzymywane centralnie przez Uczelnię. Dot. to portalu ze stronami biernymi, systemów informacyjnych, oraz zasobów utrzymywanych przez jednostki organizacyjne Uczelni).
W odniesieniu do obsługi spraw studenckich - p. Prorektor Jeleń zwrócił uwagę na duż± różnorodno¶ć oprogramowań używanych w obrębie Dziekanatów. Systemy posiadaj± niewystarczaj±cy zestaw realizowanych funkcji. Studenci i pracownicy nie s± bezpo¶rednio obsługiwani przez dany system. Technologia systemów nie pozwala na ich integrację między poszczególnymi jednostkami.
Potrzeby: znacznie większa funkcjonalno¶ć systemów, zapewnienie bezpieczeństwa, systemy otwarte, nowoczesne technologie, łatwo¶ć integracji z innymi systemami. Kłopoty wi±ż± się m.in. z częstymi zmianami uwarunkowań prawnych - co wymaga łatwo¶ci modyfikacji, oraz niedostatkiem ¶rodków finansowych.
Uczelnia przygotowuje aktualnie przetarg na jednolity system obsługi procesów kształcenia i całej sfery studenckiej. Pewn± czę¶ci± nowego systemu może być opracowany w bież±cym roku system rekrutacji.
Kolejnym etapem jest kształcenie na odległo¶ć. Platforma do learningu została stworzona w ACK Cyfronet AGH. W Uczelnianym Centrum Informatyki Stosowanej - powstała uczelniana platforma learningowa.
Podsumowanie: Uczelnia posiada dobrze funkcjonuj±cy scentralizowany system obsługi administracyjno - finansowej na poziomie Uczelni. Nie ma jednolitego systemu obsługi administracyjno - finansowej Wydziałów. Dobrze funkcjonuje główny system informacyjny Uczelni. Obsługę dziekanatowo-studenck± cechuje duże zróżnicowanie. Uczelnia rozwija kształcenie na odległo¶ć.
Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby prof. dr hab. Piotr Tworzewski, Prorektor UJ ds. Rozwoju przedstawił sytuację w Uniwersytecie, po czym nast±pi dyskusja.
P Prorektor Tworzewski skoncentrował się na programach dotycz±cych głównie dydaktyki. Na Uniwersytecie istnieje b. wiele narzędzi naukowych, także system informacyjny. Komputeryzacja w zakresie administrowania i informatyzacja dydaktyki - to zadania najważniejsze. P. Prorektor od kilku lat jest osobi¶cie zaangażowany w realizację przedsiewzięć informatyzacyjnych.
Do najważniejszych 5-ciu zadań należ±:
1/ Uniwersytecki system obsługi studiów .
2/ Elektroniczna rejestracja kandydatów.
3/ Zdalne nauczanie.
4/ Oprogramowanie zintegrowane.
5/ System elektronicznych legitymacji studenckich.
Aktualnie dużo się również zmienia w zakresie prawodawstwa.
Ad.1/ Uniwersytecki system obsługi studiów - USOS jest wykorzystywany przez kilkana¶cie Uczelni polskich - głównie uniwersytetów skupionych w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji MUCI. Organizację tę, przed kilkoma laty powołał KRUP, który j± nadzoruje P. Prorektor Tworzewski jest członkiem Rady MUCI, natomiast w skład Dyrekcji tej organizacji wchodzi p. Dyrektor Jacek Lembas. Szczegółowe dane - na stronie Internetu.
Od ub. roku USOS został uruchomiony na wszystkich Wydziałach Uniwersytetu.
Charakterystyka systemu: prawie wszyscy studenci UJ zaistnieli już w tym systemie. Aktualnie 12.000 studentów I-go roku posiada nadane numery, zostali do systemu wprowadzeni i można ich obsługiwać. Przede wszystkim istnieje jeden centralny rejestr danych.
W ramach MUCI istniej± pewne możliwo¶ci zakupu licencji tego oprogramowania. Zwiększony został dostęp do informacji. UJ zamierza tworzyć - w tym roku - ankiety studenckie (ujednolicone i uproszczone procedury obsługi studiów). Jedno oprogramowanie, wspólne dla całej Uczelni ma charakter porz±dkuj±cy. Należy zatem dostosować się do pewnych standardów.
W systemie USOS można: przetwarzać dane dot. studentów, pracowników, toku studiów, grup zajęciowych, odpłatno¶ć za studia, wewn±trz - pełny indeks studenta.
Korzy¶ci z zastosowania powyższego systemu ujawniły się w ci±gu ostatniego roku. M. in. nast±piła poprawa efektywno¶ci sekretariatów (wpisanie studenta trwa 2 minuty). Stosuje się drukowanie na centralnej drukarce obydwu czę¶ci dyplomu. Wprowadzono elektroniczny album studentów.
Obsługę USOS-a sprawuje Centrum Uniwersyteckich Systemów Informacyjnych (4 pracow-ników). Dane wprowadza ok. 100 sekretariatów, system jest wiec rozproszony. Proces prowadzenia studentów na Uniwersytecie praktycznie się kończy.
Ad. 2/ Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia. Program wdrażano 3 lata, a p. Prorektor Tworzewski był jego współtwórc±. W ostatnim roku już 12 z 15-tu Wydziałów wykorzystywało jeden prawie identyczny system. W ramach rekrutacji, na Uniwersytecie pojawiło się 56 000 osób. Skala olbrzymia, przy czym pojawiła się kwestia nowej matury. Ten system stanowi wewnętrzne osi±gnięcie Uniwersytetu i jest jego własno¶ci±.
Korzy¶ci: centralny rejestr kandydatów na studia (jedna porz±dna baza danych), ujednolicone i uproszczone procedury rekrutacji (wykluczenie pewnych nieprawidłowo¶ći), odci±żenie sekretariatów i komisji rekrutacyjnych, ułatwienia dla kandydatów (95 % kandydatów rejestrowało się za po¶rednictwem Internetu), integracja z USOS-em, ułatwienie zapisów na I-szy rok.
Aktualnie następuje integracja z krajowym rejestrem matur. Tworzy się ogólnouniwersyteck± ankietę studenck±. Będzie ona miała klasyczna stał± czę¶ć pytań, oraz rubryki dot. oceny każdego przedmiotu. Na stałe zajmuję się tymi sprawami 2 pracowników.
Ad. 3/ Zdalne nauczanie. Intensywniejsze działania w tym zakresie rozpoczęły się od roku. Powstało Centrum Zdalnego Nauczania UJ. Nawi±zano ¶cisł± współpracę z ACK Cyfronet AGH. AGH i UJ to 2 najaktywniejsze w tym zakresie Uczelnie. Działania rozpoczęto od studiów podyplomowych. Ważna jest także metodyka nauczania. Przewidywany jest dalszy szybki rozwój w tym zakresie - zwłaszcza przy wzajemnej współpracy miedzy uczelniami.
Ad. 4/ Oprogramowanie zintegrowane. Z powodu braku dobrego programu, na Uniwersytecie istnieje duża różnorodno¶ć. W tym zakresie, już do¶ć długo trwa postępowanie przetargowe tzw. Konsorcjum for you - 4 Uczelnie (Politechnika Warszawska, Uniwersytet Jagielloński, UMCS i Uniwersytet ¶l±ski). Wybrano 2 firmy.
Ad 5/ System elektronicznej legitymacji studenckiej. Jest to sprawa bież±ca, dla całego ¶rodowiska szczególnie ważna. Legitymacja studencka jest elektroniczn± kart± procesorow± z interfejsem stykowym okre¶lonym w normach.
Ze strony Uniwersytetu zagadnieniem zajmuje się p. Dyrektor Jacek Lembas. W tym zakresie do¶ć znaczn± aktywno¶ć wykazuje MUCI. Pewne działania winno wykonać Ministerstwo. Jednak - ze względu na brak zgody ze strony Ministerstwa Finansów - Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wykonało nawet przetargu na hologramy. Jeden wzór hologramu powinien być zarejestrowany w stosownej międzynarodowej organizacji.
Pojawiła się propozycja, aby Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu zorganizował przetarg globalny, na co przystała większo¶ć uczelni.
Następnie zabrał głos p. Dyrektor Jacek Lembas informuj±c, że projekt elektronicznej legitymacji jest już przez MUCI opracowywany od 3 lat, a jego wdrożeniem interesuj± się różne agendy rz±dowe. Większo¶ć uczestników MUCI uważała, że podstawowym problemem jest problem identyfikacji studentów. Obecne legitymacje s± zbyt łatwe do "podrobie-nia". Udało się wypracować wspóln± podstawę technologiczn± użytkow± legitymacji elektronicznej. Chodzi o stronę zarówno wizualn±, jak i możliwo¶ć naniesienia informacji elektronicznie (co okre¶la wydane rozporz±dzenie). Ma to być legitymacja dostępowa, do czego potrzebna jest infrastruktura. W zwi±zku z tym - w ramach uczelni krakowskich - należałoby zorganizować punkty personalizacji karty.
Druga sprawa - to utworzenie punktu przedłużania ważno¶ci legitymacji.
P. Dyrektor Lembas zwrócił się do Kolegium Rektorów o zadecydowanie, czy uczelnie - w zakresie realizacji powyższych zadań - ł±cz± się razem tylko w ¶rodowisku krakowskim, czy też będ± współdziałać z innymi polskimi uczelniami. Aktywny i otwarty na współpracę jest Uniwersytet w Poznaniu. W dn. 25. listopada odbędzie się w Poznaniu spotkanie zwi±zane z powyższ± spraw±. Istnieje możliwo¶ć doł±czenia się do wspólnego przetargu na elektroniczn± kartę studenck±, lub można to realizować tylko ¶rodowiskowo.
P. Prorektor Tworzewski zaznaczył, że skala organizacji, to skala kosztów. Wg Rozporz±-dzenia koszt legitymacji został ograniczony do 17 złotych. Przy zwiększonej liczbie uczestników koszty legitymacji znacznie się obniż±. Uczelnie musz± zapewnić pełn± obsługę legitymacji, nie tylko koszty produkcji. Dlatego wydaje się celowym wspólne wystartowanie w takim przetargu. Można to realizować od następnego roku akademickiego.
Podsumowania dokonał Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów apeluj±c o przyst±-pienie do realizacji powyższego zadania. System USOS jest wart rozważenia.
Pp. Rektorzy wysłuchali ogólnej informacji nt. działań UJ i AGH w zakresie informatyzacji. W dzisiejszym spotkaniu uczestnicz± także pp. Prorektorzy i Osoby odpowiedzialne za informatyzację w poszczególnych uczelniach. Jeżeli pp. Rektorzy zaakceptuj± wspólne działania dot. omawianego problemu - celowe jest spotkanie zaproszonych Osób i dokonanie stosownej analizy.
Przewodnicz±cy KR zwrócił się do pp. Prorektorów - prof. Tworzewskiego i prof. Jelenia o zorganizowanie takiego spotkania w sprawie elektronicznych legitymacji studenckich i przeprowadzenia szczegółowych rozmów nt. poszczególnych elementów i wspólnych rozwi±zań. Każdy z uczestników przedstawi p. Rektorowi swoje sugestie i wówczas, na następnych posiedzeniach KR zostan± ustalone wspólne kierunki działań.
Senator RP, prof. dr hab. Kazimierz Wiatr - Dyrektor ACK Cyfronet AGH poinformował, że w ubiegły poniedziałek odbył się kolejny, tradycyjny, otwarty Dzień Cyfronetu. W programie zaprezentowano zarówno ofertę własn± Cyfronetu, jak i czołowe firmy komputerowe. Pan Dyrektor K. Wiatr podziękował Rektorowi Tajdusiowi, Prorektorowi Tworzewskiemu i Prorektorowi Jeleniowi za udział w otwartym "Dniu Cyfronetu.
P. Dyrektor K. Wiatr udostępnił ulotkę nt. działalno¶ci Cyfronetu. W ulotce tej, zatytułowanej E-nauczanie w ACK Cyfronet AGH m.in. zaznaczono, że: "Przed wyższymi uczelniami pojawia się obecnie pilna potrzeba budowy efektywnych ¶rodowisk do nauczania przez sieć. Celem jest stworzenie systemu skupionego wokół studenta, pozwalaj±cego na nauczanie zorganizowane, zindywidualizowane i zróżnicowane. Użycie Internetu pozwala wykroczyć poza tradycyjny styl nauczania ... Wychodz±c naprzeciw rosn±cemu zapotrzebowaniu na usługi zwi±zane z e-nauczaniem, w ACK Cyfronet AGH zainstalowano oprogramowanie Blackboard Learning and Community Portal System TM (Release 6) firmy Blackboard Inc., jednego z liderów dostarczaj±cych oprogramowanie wspieraj±ce e-nauczanie... W zwi±zku z powyższym ACK Cyfronet AGH zaprasza Wyższe Uczelnie miasta Krakowa do wyko-rzystania w procesie dydaktycznym platformy Blackboard. ...Oprogramowanie w ACK Cyfronet AGH jest zainstalowane na komputerach SunFire 6800 i SunFire V880, aktualnie umożliwia zainstalowanie ponad 1000 kont w tym systemie".
P. Dyrektor K. Wiatr zaprosił następnie na cykl seminariów zwi±zanych z e-nauczaniem
(nt. Learningu i Blackboarda). Odbęd± się one w dn. 9, 16 i 23 listopada 2005 roku o godz. 11.00.
P. Prorektor Jeleń wyraził nadzieję, że 1000 kont zostanie szybko wykorzystanych. Zazwyczaj lęk przed nowym oprogramowaniem wynika z faktu kosztów.
Przewodnicz±cy KR zaznaczył, że AGH jest Uczelni± najbardziej do¶wiadczon± w tej dziedzinie. Uniwersytet jest gotowy do współdziałania i zaprasza inne uczelnie. P. Rektor K. Musioł podziękował pp. Prorektorom: Tworzewskiemu i Jeleniowi za prezentację tematu dot. Informatyzacji uczelni.

5. Wspólna promocja uczelni Krakowa

Temat przedstawił prof. dr hab. Karol Musioł, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów, m.in. podkre¶laj±c, że uczelnie żyj± dzi¶ w ¶wiecie konkurencji i jakkolwiek prezentuj± one wysoki poziom, musz± o tym jeszcze przekonać kandydatów na studia. Przed szkołami wyższymi pojawia się sprawa wygrywania rankingów, wspólna promocja: kierunków studiów, poziomu nauczania, poziomu naukowego - we wszystkich mediach. Zbliża się niż demograficzny. W 2015 roku przewiduje się 40% obecnego stanu kandydatów na studia. Zagrożone s± studia płatne. Z tymi problemami należy się w porę zmierzyć. Dlatego promocja uczelni jest tak ważna. Na horyzoncie pojawiaj± się kraje dalekowschodnie: ich studenci wyjeżdżaj± na studia do Europy. Czę¶ć polskich szkół mogłaby tych studentów przyci±gać. Nie uniknie się też walki o studenta lokalnego, o studenta z Małopolski.
M. in. w Dzienniku Polskim ukazuje się wkładka "Dziennik Akademicki" dotycz±ca spraw ¶rodowiska naukowego. Już w poprzedniej kadencji Kolegium Rektorów zadecydo-wało o takiej formie prezentacji uczelni. Wkładkę tę obecnie finansuje Uniwersytet Jagielloński.
W aktualnej sytuacji Przewodnicz±cy KR zaproponował ponowne rozważenie przez Kolegium Rektorów sprawy rozszerzenia formuły takiej promocji uczelni Krakowa, Małopolski i KRSWK, po czym zwrócił się do p. red. Mariana Nowego, kieruj±cego "Dziennikiem Akademickim" o skrótowe przedstawienie jego historii i zaproponowanie stosownego rozwi±zania na przyszło¶ć.
P. Redaktor Marian Nowy podziękował Przewodnicz±cemu KR za udzielenie głosu i wskazanie, aby w swej wypowiedzi przypomniał historię Dziennika Akademickiego, gdyż stanowi on zjawisko poważne i szczególne. Ukazuje się w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy, co stanowi ewenement w skali kraju, gdyż stanowi wkładkę do Dziennika Polskiego. My¶l powstania Dziennika powstała na przełomie lat 80-ych i 90-ych - na bazie "Dziennika Uniwersyteckiego". Był to sposób na zaistnienie nauki, gdyż dominowały wył±cznie tematy polityczne. "Dziennik Uniwersytecki" był przede wszystkim adresowany do UJ, do profesorów, do ¶rodowiska. W czasie pierwszej kadencji p. Rektora Koja postanowiono rozszerzyć działalno¶ć na całe ¶rodowisko krakowskie - i w ten sposób powstał "Dziennik Akademicki - pismo Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa". W tej formie pozostaje do dzisiaj.
Następnie p. Redaktor M. Nowy zaprezentował odbitkę "Dziennika", który ukaże się w najbliższym czasie. W momencie przekształcania Dziennika Uniwersyteckiego w Akade-micki - KRSWK wyraziło zgodę na dofinansowanie, ale póĽniej płatno¶ci regulował Uniwersytet Jagielloński i tak pozostaje do dzisiaj.
P. Redaktor Nowy skierował pro¶bę pod adresem KRSWK, aby Uczelnie nadal współpra-cowały z ?ziennikiem, gdyż to Ich pismo. Chodzi o ukazywanie się informacji o działal-no¶ci wszystkich uczelni skupionych w KRSWK. P. Redaktor służy kontaktem i współprac±.
Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby zwiększyć obsługę etatow± Dziennika Akademickiego, proponuj±c wszystkim zainteresowanym uczelniom skupionym w KRSWK utworzenie składkowego ? etatu. Uczelnie będ± mogły ¶ledzić, czy takie rozwi±zanie będzie dla nich satysfakcjonuj±ce. Aktualnie UJ pokrywa jeden cały etat w Dzienniku Akademickim.
Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie zaznaczył, że w Tar-nowie, Gazeta Krakowska uruchomiła Gazetę Akademick± - nie otrzymuj±c za to żadnych pieniędzy. Dodatek ukazuje się w każ± ¶rodę, zainteresowanie jest duże, czytelno¶ć wzrosła, a Gazeta Krakowska traktuje takie przedsięwzięcie jako promocję.
P. Rektor Juszkiewicz uważa, że należałoby się udać do redaktora naczelnego Dziennika Polskiego, aby wykorzystał to do¶wiadczenie.
Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, że nikogo się nie namawia, ale istnieje taka możliwo¶ć dla uczelni.
P. Rektor Tajdu¶ o¶wiadczył, że promocja jest niezwykle ważna i propozycję utworzenia ? etatu w Dzienniku - dla uczelni, uznał za słuszn±. AGH akceptuje powyższ± propozycję.
Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby uczelnie zainteresowane utworzeniem 1/2etatu w Dzienniku - dla uczelni, zgłosiły swój udział do Biura Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24, Kraków). Na podsta-wie zgłoszeń, przy współudziale Kwestury, zostan± okre¶lone koszty planowanego przedsięwzięcia - i uczelnie, poczt± zwrotn±, zostan± o nich poinformowane.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, na kolejnym posiedzeniu KR - na ręce p. Redaktora M. Nowego - uczelnie złoż± propozycje, jakimi akcjami promocyjnymi s± zainteresowane. Od tego momentu sprawa zostanie uruchomiona.
Pp. Rektorzy Politechniki Krakowskiej i Akademii Rolniczej - ustnie zgłosili udział Ich Uczelni w planowanym przedsięwzięciu.

6. Fundusz składkowy KRSWK w roku 2005

Uczelnie otrzymały oszacowanie tego funduszu w roku 2005, na podstawie wykonania za 9 miesięcy br. Rozliczenie nast±pi po zamknięciu roku budżetowego. Ponoszone koszty s± zwi±zane z obsług± sekretariatu i innymi płatno¶ciami - jak np. rezerwacja kwoty 10 000 zł na nagrodę dla dziennikarzy - przyznawan± przez Kolegium Rektorów co 2 lata. Nagroda ta, o charakterze ogólnopolskim i ¶rodowiskowym, była dotychczas przyznana przez Kolegium Rektorów 9 razy.
Ł±cznie - fundusz składkowy KRSWK w roku 2005 wyniesie 55.000 złotych. Na ten Fundusz zastosowany jest okre¶lony algorytm, który uwzględnia liczbę studentów i pracow-ników danej uczelni. Dlatego Przewodnicz±cy KR zwrócił się do wszystkich pp. Rektorów o pisemne przesłanie - do dnia 20 listopada br. aktualnej ogólnej liczby pracowników i stu-dentów poszczególnych uczelni - umożliwiaj±cy rozliczenie funduszu składkowego KR w roku 2005.
Po otrzymaniu danych z uczelni - na następnym posiedzeniu KR zostanie podjęta Uchwała dotycz±ca finansowania Biura Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w roku 2005.

7. Nagrody dla dziennikarzy i publicystów za wybitne osi±gnięcia w działalno¶ci na rzecz: szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki

Przewodnicz±cy KR poinformował, że nagroda ta, za lata 2004 i 2005 zostanie przyznana pod koniec br. - w trakcie kolejnego posiedzenia Kolegium Rektorów.
Przewodnicz±cy KR zwrócił się do pp. Rektorów o pisemne zgłaszanie kandydatur dziennikarzy do nagród - w kategorii ¶rodowiskowej i ogólnopolskiej, wraz z uzasad-nieniem i przesłanie propozycji do Biura Kolegium Rektorów (materiały informacyjne dot. nagrody dla dziennikarzy otrzymali wszyscy pp. Rektorzy).

8. Sprawy bież±ce, wolne wnioski

8.1. Zatwierdzenie przez Kolegium Rektorów składu Rady ¶rodowiskowego Labora-torium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych - w kadencji 2005-2008

Wniosek personalny (pismo ¶L/25/05 z dnia 24.10.2005 r.) w powyższej sprawie złożył na ręce Przewodnicz±cego KR Kierownik ¶LAFiBS prof. dr hab. Leonard Proniewicz. Pp. Rektorzy otrzymali stosowne materiały.
Ustalenie: W głosowaniu jawnym, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jednomy¶lnie opowiada się za powołaniem składu Rady ¶LAFiBS na lata 2005-2008 zgodnie z wnioskiem Kierownika ¶LAFiBS, prof. dr hab. Leonarda Proniewicza. Rada wybierze swego Przewodnicz±cego.

8.2. Organizacja Festiwalu Nauki w roku 2006
Poprzedni Festiwal zorganizowano pod kierownictwem AGH. Korzystaj±c z do¶wiad-czenia tej Uczelni i jej sprawno¶ci organizacyjnej - Kolegium Rektorów zwróciło się do p. Rektora Tajdusia o ponowne objęcie kierownictwa przy organizowaniu Festiwalu Nauki w roku 2006 - przez Akademię Górniczo-Hutnicz±, co uczestnicy spotkania potwierdzili jednomy¶lnie - brawami. Propozycja została przyjęta. Festiwal Nauki w roku 2005 był imprez± b. udan± i ¶wietnie zorganizowan± - w czym zasługa organizatora - tzn. AGH i aktywnego wł±czenia się Uczelni Artystycznych.

8.3. Funkcjonowanie Półsanatorium Akademickiego zlokalizowanego przy ul. Tokar-skiego 6 w Krakowie
Przewodniczacy KR poinformował członków KRSWK o pi¶mie Prezesa SCANMED Tadeusza Łyczakowskiego - z dn. 07.09.05 - powiadamiaj±cego o dalszym funkcjonowaniu na dotychczasowych zasadach, do dnia 31. XII. 2005 roku, czyli czasu zakończenia finansowania jego działalno¶ci przez NFZ - Półsanatorium Akademickiego .
Studenci korzystaj±cy z opieki Całodobowego Oddziału Leczenia Studentów po 1 stycznia 2006 roku będ± mieli zapewniony stały dostęp do lekarza i pielęgniarki w ramach 24-godz. Opieki medycznej w przychodni specjalistycznej przy Armii Krajowej 5.
Pp. Rektorzy otrzymali stosowne informacje na powyższy temat.

8.4. Uchwała Komitetu Steruj±cego Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego z dnia 9.06.2005 roku
Przewodnicz±cy KR przedstawił pro¶bę prof. dr hab. K. Miodunki, Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej, który w imieniu KZB zwrócił się o wytypowanie przedstawicieli uczelni do Komitetu Steruj±cego Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego. Komitet Steruj±cy, to najwyższa władza KZB. O liczbie i składzie osobowym Komitetu decyduje Kolegium Rektorów, które również wyznacza Przewodnicz±cego Komitetu. Pismo w powyższej sprawie zostało pp. Rektorom przekazane.
Przewodnicz±cy KR zwrócił się do pp. Rektorów o pisemne zgłaszanie przedstawicieli uczelni do Komitetu Steruj±cego - na ręce prof. dr hab. Władysława Miodunki.
Kolegium Rektorów przyjęło powyższe do akceptuj±cej wiadomo¶ci.

8.5. Dni Jana Pawła II
Prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, Rektor Papieskiej Akademii Teologiczne, nawi±zał do Dni Jana Pawła II i wcze¶niejszej inicjatywy Kolegium Rektorów, które upoważniło Papiesk± Akademię Teologiczn± do ich zorganizowania (fragm. prot. z posiedzenia KRSWK z dn. 27.04.2005 roku odbytego w Akademii Pedagogicznej:
Ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, Rektor Papieskiej poinformował, że m.in. przewidziane zostan± referaty naukowe - także o profilu popularnym, oraz pewne nabożeństwa - zwłaszcza pod k±tem modlitw o rychł± beatyfikację zmarłego Papieża. Ks. Rektor Dyduch zaapelował, aby wszystkie Uczelnie wchodz±ce w skład Kolegium wł±czyły się w powyższ± inicjatywę, co członkowie Kolegium zaakceptowali jednomy¶lnie.
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa deklaruje udział w organizacji Dni Jana Pawła II - w kwietniu przyszłego roku, zwracaj±c się do Księdza Rektora Dyducha o przewodniczenie w planowanym przedsięwzięciu - jako reprezentanta Kolegium Rektorów. Ks. Rektor Dydych wyja¶nił, że PAT powoła Przewodnicz±cego Komitetu Organizacyjnego. Ze względu na Postać Zmarłego, Dni winny mieć charakter odpowiedniej rangi.)
Ks. Rektor Dyduch zwrócił się do pp. Rektorów o oddelegowanie Prorektorów uczelni do prac zwi±zanych z organizacj± Dni Jana Pawła II, prosz±c o kontakt w PAT z ks. prof. Tadeuszem Dzidkiem.

8.6. Przewodnicz±cy KR przedstawił informację dot. perspektyw współpracy naukowej z Chinami.
Na zakończenie posiedzenia, Przewodnicz±cy Kolegium złożył w imieniu własnym i Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa serdeczne podziękowanie ustępuj±cemu p. Wojewodzie Małopolskiemu, Jerzemu Adamikowi - za 4-letni okres uczestniczenia w posiedzeniach Kolegium Rektorów, oraz zawsze okazywan± przychylno¶ć i wyrozumiało¶ć dla potrzeb ¶rodowiska naukowego. Przewodnicz±cy KR wręczył p. Wojewodzie list z podziękowaniami oraz Srebrny Medal 600-lecia odnowienia Uniwersytetu. Pan Wojewoda także bardzo podziękował za 4-letni± współpracę z pp. Rektorami i całym ¶rodowiskiem naukowym Krakowa i Małopolski.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów podziękował Gospodarzowi, prof. dr. hab. inż. Antoniemu Tajdusiowi, Rektorowi AGH, za go¶cinę i zorganizowanie posiedzenia Kolegium Rektorów.
Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Karol MUSIOŁ