Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

14.12.2005

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego dnia 14 grudnia 2005 roku
w Politechnice Krakowskiej

Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu Kolegium Rektorów - wg zał±czonej listy obecno¶ci.

Tematyka posiedzenia:

  1. Proces lustracyjny w szkolnictwie wyższym.
  2. Studenci zagraniczni na naszych uczelniach.
  3. Zatwierdzenie wyboru Przewodnicz±cego Rady ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych na kadencję 2005 - 2008 i Kierownika ¦LAFiBS na tę kadencję
  4. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Powyższa kolejno¶ć zagadnień omawianych w trakcie posiedzenia została czę¶ciowo zmodyfikowana i uzupełniona, a wszyscy uczestnicy otrzymali now± wersję programu spotkania (w zał±czeniu). Prof. dr hab. Karol Musioł, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zaznaczył, że tematem wiod±cym jest sprawa studentów zagranicznych studiuj±cych w uczelniach. W zwi±zku z powyższym - o zrefe-rowanie tego tematu poproszonych zostało kilka osób (spotkania w Moskwie, Chinach, Indiach).

Następnie tradycyjnie głos zabrał Gospodarz spotkania, prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Rektor Politechniki Krakowskiej, który powitał uczestników posiedzenia w murach tej Uczelni, któr± następnie krótko zaprezentował. Politechnika Krakowska liczy aktualnie 7 Wydziałów, w tym największy: Mechaniczny, oraz porównywalne co do wielko¶ci - Wydz. Inżynierii L±dowej i Wydz. Architektury, następnie Wydz. Inżynierii ¦rodowiska, Wydz. Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego, Wydz. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydz. Inżynierii Technologii Chemicznej. Oprócz Wydziałów funkcjonuje także kilka Centrum - jako jednostki uczelniane.

Politechnika Krakowska zatrudnia aktualnie 1.936 pracowników, w tym 1.150 nauczycieli akademickich. Rektor Gawlik przedstawił również najbliższe plany rozwojowe Uczelni.

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów poinformował, że od dnia dzisiejszego - w bie-ż±cej kadencji - prof. dr hab. Maciej Pawłowski będzie na stałe reprezentował Collegium Medicum UJ w posiedzeniach Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

Następnie Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów powiadomił o pi¶mie doktorantów, którzy zwrócili się o poparcie w sprawie zniżek na przejazdy ¶rodkami MPK. Przewodnicz±cy KR zwrócił się do Prezydenta Miasta o zaakceptowanie ich starań (kopię pisma doktorantów i pisma Rektora Musioła do Prezydenta Miasta - otrzymali wszyscy pp. Rektorzy).

Na poprzednim posiedzeniu Kolegium Rektorów dyskutowano nad elektroniczn± legitymacj± studenck±. W dniu 9 grudnia 2005 roku Przewodnicz±cy KR otrzymał pismo od Przewodnicz±cego Konferencji Rektorów Uczelni Niepaństwowych Małopolski, prof. Jerzego Białkiewicza, który zwrócił się do Kolegium o wł±czenie do prac nad SALS również przed-stawiciela szkół niepaństwowych, dr inż. Tomasza Wojdyńskiego, co Przewodnicz±cy KRSzWK zaakceptował, sugeruj±c kontakt z p. Prorektorem Jeleniem (pp. Rektorzy otrzymali stosowne materiały dot. powyższego).

Kolegium Rektorów jednomy¶lnie zaakceptowało udział dra inż. Wojdyńskiego w pra-cach dot. ujednolicenia legitymacji studenckich.

Prof. dr hab. Piotr Tworzewski, Prorektor UJ ds. rozwoju poinformował o 2 spotkaniach zwi±zanych z powyższym tematem - zorganizowanych wspólnie z prof. dr hab. inż. Kazimierzem Jeleniem, Prorektorem AGH. W pierwszym spotkaniu wzięło udział 15 spo¶ród 17-tu zrzeszonych uczelni i zaprezentowano wówczas poziomy informatyzacji w poszczególnych szkołach. Wszystkie obecne na spotkaniu uczelnie zadeklarowały współpracę w zakresie SALS. Poruszono m.in. sprawę ew. doł±czenia się do wspólnego przetargu organizowanego przez ¶rodowisko poznańskie - w oparciu o Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji.

W trakcie drugiego spotkania specjali¶ci orzekli, że standard proponowany przez Poznań (legitymacja hybrydowa) jest korzystny, stawiaj±c wniosek o wł±czenie się uczelni w tę inicjatywę. Uczelnie nieobecne na spotkaniu otrzymały dokumenty zgłoszeniowe.

Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, że jest to największe wspólne przedsięwzięcie uczelni krakowskich.

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów poruszył następnie sprawę funduszu Fundacji im. St. Pigonia: aktualnie brakuje pieniędzy na ten cel. Jest to Fundacja ważna, skierowana w stronę niezamożnych osób z małych miasteczek i wsi, zasługuj±ca na poparcie. Fundowanych jest wiele stypendiów im. Pigonia, ale aktualnie Fundacja jest zadłużona. Ma ona charakter ¶rodowiskowy.

Przewodnicz±cy Kolegium zaapelował do poszczególnych uczelni o poczynienie starań celem pozyskania sponsorów dla Fundacji Pigonia. Dotychczas Urz±d Marszałkowski przekazywał rocznie na ten cel 100.000 zł. Od tego roku składka nie będzie realizowana.

Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, Rektor PWSZ w Nowym Targu skierował zapytanie, kto - oprócz p. Marszałka - dotychczas partycypował w Funduszu. Przewod-nicz±cy KR o¶wiadczył, że szczegółow± informację na powyższy temat prze¶le pp. Rektorom w najbliższym czasie.

2. Studenci zagraniczni na naszych uczelniachPowyższy temat referowali: mgr Katarzyna Frankowicz, st. specjalista w Biurze KRASP ( współpraca z Moskw±), dr Wojciech Marchwica, dyrektor O¶rodka Informacji i Promocji UJ UJ (Chiny ) i prof. dr hab. Jerzy Szwed, Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki UJ ( Indie ).

Mgr Katarzyna Frankowicz - omawiaj±c sprawy współpracy nadmieniła, że od roku 1989 obserwuje się znaczny wzrost sektora szkolnictwa wyższego. Zmiany wprowadzone w Prawie o szkolnictwie wyższym - w roku 1990, m.in. pozwoliły na rozwój studiów płatnych na uczelniach państwowych. W okresie minionych 15-tu lat, ogólna liczba szkół wyższych zwiększyła się 4-krotnie (aktualnie jest w Polsce 400 szkół wyższych), za¶ liczba studentów zwiększyła się 6-krotnie (obecnie studiuje ok. 2 miliony osób - na wszystkich typach uczelni ł±cznie). Uczelnie publiczne kształc± ? ogółu studentów. W omawianym czasie zaszły również znaczne zmiany w zakresie mobilno¶ci międzynarodowej studentów. Liczba uczelni uczestnicz±cych w programie Socrates Erasmus wzrosła ok. 6-krotnie. Pojawiła się jednak niepokoj±ca tendencja: dużo więcej studentów wyjeżdża na studia z kraju za granicę, niż przyjeżdża do Polski. Aktualnie na wszystkich polskich uczelniach studiuje tylko ok. 2.000 studentów obcokrajowców (0,4 % ogółu studentów). W Czechach np. studiuje 4.5 % studen-tów obcokrajowców. W zwi±zku z powyższym KRASP postanowił opublikować informator o możliwo¶ciach studiów w języku angielskim - na polskich uczelniach. Baza danych jest dostępna na stronie internetowej KRASP. Do akcji zaproszone zostało również Ministerstwo Edukacji i Nauki, oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, za¶ ostatnio także przedstawiciele Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych i Polska Agencja Turystyczna. Chodzi o koordynację działań zwi±zanych z promocj± polskiej edukacji za granic±. W zwi±zku z powyższym odbyło się kilka wyjazdów zagranicznych, celem rozeznania możliwo¶ci współpracy w tym zakresie. (Francja, Chiny, Moskwa).

Pani Frankowicz zaapelowała o szczegółowe dane poszczególnych uczelni - do bazy danych,

oraz możliwo¶ci studiowania obcokrajowców.

Nt. znacz±cej wizyty w Chinach - odno¶nie pozyskania studentów - wypowiadał się dr Wojciech Marchwica m.in. zaznaczaj±c, że w wyjeĽdzie uczestniczyło 40 osób reprezen-tuj±cych 27 uczelni państwowych i prywatnych z Polski (różne typy uczelni). Jednym z celów wizyty był udział w gigantycznych targach edukacyjnych. Stoisko polskie było odwiedzane do¶ć często. Kolejny cel wizyty - to pobyt na uniwersytetach chińskich, za¶ trzeci - możli-wo¶ć bezpo¶rednich rozmów. System chiński nie pozwala na bezpo¶rednie rekrutowanie osób z Chin na studia w Polsce. Należy wykorzystywać po¶redników - w tym także instytu-cjonalnych. W rozmowy udało się wł±czyć polsk± placówkę dyplomatyczn± w Pekinie. KRASP przyj±ł tzw. Deklarację pekińsk± (cały proces rekrutowania obcokrajowców na studia jest zależny od uczelni).

Na miejscu - równolegle z targami edukacyjnymi - zorganizowano także konferencję. Chiny s± stosunkowo otwarte na współpracę (m.in. tworzenie wspólnych studiów - w zakresie programów i dyplomów). Istniej± przeszkody głównie natury organizacyjnej. Koszty studiów należałoby np. znormalizować. Należy także okre¶lić koszty całego pobytu na studiach. Oferta winna być przedstawiona w formie pakietów. Ważne s± także kwestie ubezpie-czeniowe. Studia w Chinach s± płatne - porównywalne w cenach do studiów w Polsce.

Następnie p. Frankowicz omówiła wizytę w Moskwie, zorganizowan± na zasadach podobnych - jak w Pekinie. Rozpoczęła się ona od spotkania w ambasadzie. PóĽniej nast±piły spotkania w 3 uniwersytetach (2 prywatne, jeden państwowy), które zaowocowały obietnic± kontaktów. Cały czas zwracano uwagę na brak informacji nt. szczegółów studiowania w Polsce.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Szwed, Dziekan Wydz. Fizyki, Astronomii i Informatyki UJ, dziel±c się refleksjami nt. kontaktów i możliwo¶ci współpracy z Indiami. W br. prof. Szwed wzi±ł udział w wyjeĽdzie grupowym do Indii, zorganizowanym przez Urz±d Marszałkowski - jako delegat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem wyjazdu było okre¶lenie zasad współpracy z Indiami. Była to wizyta 8-dniowa, uczestnicy odwiedzili 6 miast - poszukuj±c sektora informatycznego. Na przełomie listopada i grudnia br. - w ramach rewizyty w Krakowie przebywała 16-osobowa grupa z Indii. Wizyta zakończyła się podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy Małopolsk± a jednym ze stanów Indii, oraz - pomiędzy AGH i UJ a jedn± z największych firm sektora informatycznego w Indiach. Jak wiadomo, Indie - wła¶nie w sektorze informatycznym aktualnie "zdobywaj± ¶wiat". Istniej± 4 olbrzymie firmy informatyczne - zaczynaj±ce dominować na ¶wiecie (także nad firmami amerykańskimi). Należy zwrócić uwagę na specyficzny sposób kształcenia i naboru infor-matyków w Indiach (ludzie w młodym wieku, zostaj± wywiezieni do specjalnego o¶rodka, skoszarowani i przez okres 2 miesięcy ucz± się informatyki. "Konspekty z lekcji rozpoczynaj± się od nauki jedzenia nożem i widelcem". Kursy informatyki kończ± się mniej więcej na poziomie 2 - 3 go roku studiów informatycznych w uczelniach polskich).

Firmy informatyczne pojawi± się niedługo w Polsce. One potrzebuj± dostępu do Europy. (Mog± to być np. "sklepy gotowych produktów"). Je¶li chodzi o pozyskanie studentów Hindusów - uczelnie polskie nie powinny się raczej spodziewać ich natłoku. Je¶li natomiast chodzi o badania naukowe - duże hinduskie firmy informatyczne posiadaj± b. dobre o¶rodki badawcze - i na tym odcinku istniej± znaczne możliwo¶ci szerokiej wielopłaszczyznowej współpracy. AGH i UJ zobowi±zały się do opracowania projektów naukowych do współpracy z tymi o¶rodkami ( projekty finansowane przez Komisję Europejsk± - z uwzględnieniem firm informatycznych hinduskich).

Prof. Piotr Leidler zabrał głos nt. funkcjonowania w Collegium Medicum UJ bardzo dobrej Szkoły Medycznej dla studentów obcokrajowców, prowadzonej w języku angielskim. Szkoła ta powstała w oparciu o współpracę Akademii Medycznej z Uniwersytetem w Stony Brook w Nowym Jorku w latach 70-tych. W roku 1994 studiowało 10-ciu studentów obcokrajowców. Aktualnie - jest ich 340. Studia s± prowadzone w 2 kursach: 4-letnim (pomy¶lanym dla Północnej Ameryki) i 6-letnim, całkowicie kompatybilnym z europejskim polskim kursem. Założeniem jest niezbyt wielka ilo¶ć studentów w grupie, ze względu na jak największy kontakt z nimi. W szkole ucz± się studenci z 20-tu krajów (głównie: Norwegia, Kanada, Stany Zjednoczone, pilotażowa grupa studentów z Arabii Saudyjskiej). Szkoła posiada akredytację w Departamencie Edukacji Stanów Zjednoczonych (co jest ważne ze względu na możliwo¶ć pożyczek gwarantowanych). Szkoła poddaje się corocznym audytom. W kształceniu słuchaczy m.in. uczestnicz± osoby z 3 Uniwersytetów - ze Stanów Zjednoczonych (co umożliwia także studentom formalne wyjazdy do tych Uniwersytetów - na tzw. rotacje kliniczne). Szkoła uczestniczy w targach edukacyjnych, nawi±zała współpracę z Norwegi±, Fundacj± Ko¶ciuszkowsk± w Stanach Zjednoczonych. Jednym z głównych Ľródeł pozyskiwania jest Internet i absolwenci Szkoły. Istniej± ¶cisłe kryteria naboru na kursy.

D y s k u s j a:

Przewodnicz±cy KR skierował zapytania: czy uczelnie krakowskie naprawdę chc± kształcić studentów obcokrajowców i czy uczelnie s± gotowe na to, aby móc ich przyj±ć, oraz - czy jest to przedsięwzięcie opłacalne? Gdyby w Krakowie istniała wola rozpoczęcia procedury zmierzaj±cej do pozyskania studentów z konkretnego kraju - celowe jest, aby zainteresowane uczelnie podjęły wspólne działania. W przypadku współpracy z Indiami konieczne jest współdziałanie z okre¶lonymi Ministerstwami i ich pomoc finansowa.

W uzupełnieniu - dr Wojciech Marchwica podkre¶lił konieczno¶ć wcze¶niejszego przygotowania językowego studentów obcokrajowców (oni wła¶ciwie jęz. angielskiego z zasady nie znaj± ). W pakiecie ofert - poszczególne kraje oczekuj± "ceny języka" ( pół roku - procedury, pół roku - nauka języka, od nowego roku ak. - studia).

Prof. dr hab. inż. Antoni Tajdu¶, Rektor AGH - w nawi±zaniu do wizyty w Wietnamie zaznaczył, że kraje kupuj± wiele produktów polskiego przemysłu maszynowego. Zdaniem p. Rektora należy zainteresować przemysł, aby ufundował pewn± ilo¶ć stypendiów. Jest to niejako okre¶lona "inwestycja" zaistnienia na rynku.

Następnie p. Rektor nawi±zał do funkcjonuj±cej Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej. Szkoła ta istnieje 10 lat, a wiele rozwi±zań jest podobnych, jak w przypadku wcze¶niej omawianej Szkoły Medycznej dla obcokrajowców - w Collegium Medicum UJ. Kształci się w nie ok. 100 osób. Ze względu na koszty - dzisiaj jest to Szkoła deficytowa. Istnieje dylemat, czy utrzymywać j± dalej id±c w kierunku kształcenia w jez. angielskim.

P. Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Józef Gawlik podkre¶lił potrzebę wspólnego promowania się uczelni krakowskich w działaniach zmierzaj±cych do pozyskiwania studentów zagranicznych. Kraków winien występować jako ¶rodowisko.

Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym S±czu podzielił się dotychczasowymi pozytywnymi do¶wiadczeniami w zakresie współpracy Szkoły z Państwo-wym Uniwersytetem Architektury i Budownictwa w Petersburgu. Dotychczas trwała wymiana pracowników i wyjazdy studentów. Ostatnio jednak - władze Uniwersytetu odmówiły dalszej współpracy, nie chc±c jej jednak zupełnie zrywać. P. Rektor zaprosił Rektora i Prorektora Uniwersytetu, celem okre¶lenia dalszych możliwo¶ci współpracy.

W imieniu "¶rednich" ilo¶ciowo uczelni - prof. dr hab. Janusz Żmija, Rektor Akademii Rolniczej o¶wiadczył, że uczelnie te, podobnie, jak mniejsze, nie maj± możliwo¶ci nawi±zywania samodzielnej wymiany z zagranic±, proponuj±c, aby w ramach Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa stworzyć takie możliwo¶ci. Na całym ¶wiecie istnieje "koncentracja my¶li, kapitału". Pan Rektor Żmija poparł nie tylko ideę zwykłych studiów dla obcokrajowców, ale także studiów podyplomowych - w ramach ¦rodowiska. Docelowo należy uwzględniać jak najszersze zwi±zki miedzy uczelniami - ¶rodowiskowe. Chodzi o to, aby przy zachowaniu autonomii uczelni, ich działania były skoordynowane.

Przewodnicz±cy KR przypomniał, że zgodnie z now± Ustaw±, uczelnie mog± realizować wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne - nawet z uczelniami zagranicznymi.

P. prof. Piotr Laidler zaznaczył, że lepszym rozwi±zaniem dla Krakowa jest większa ilo¶ć studentów zagranicznych, niż np. tylko turystów.

P. Rektor prof. Antoni Tajdu¶ wskazał, że do studiów dla obcokrajowców dopłaca się z tego względu, że liczba studentów jest mała: gdyby było ich więcej, sytuacja finansowa wygl±dałaby inaczej. Dlatego należy rozpocz±ć kształcenie studentów obcokrajowców wspólnie. Jedna "platforma" - to wspólne kształcenie "techniczne", druga - wspólne kształcenie "humanistyczne". Pan Rektor zaapelował o podjęcie stosownych decyzji w tym zakresie.

Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie zaznaczył, że jeżeli chodzi o rynek arabski, czy hinduski - należy uwzględnić studia 2-go stopnia, opłacalne.

Zgodnie z wymogami unijnymi, trzeba przyjmować - w ramach współpracy międzynaro-dowej - studentów z różnych krajów, np. na staże i praktyki.

Przewodnicz±cy KR zaznaczył, ze aktualnie wymiana międzynarodowa w obrębie Europy jest najłatwiejsza i najszybciej można ja rozwin±ć.

Gdyby uczelnie zdecydowały się na promocję w zakresie współpracy międzynarodowej - to należy to robić razem, uwzględniaj±c studia międzyuczelniane. Omawiany dzi¶ temat powróci na obrady Kolegium - za 2-3 miesi±ce.

3. Sprawa kontraktu z Firm± V T L S - Krakowski Zespół BibliotecznyPowyższy problem zreferowała p. mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz, Dyrektor KZB.

M.in. Pani Dyrektor Lankosz przypomniała, ze 11 lat temu został zakupiony w ramach Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego system biblioteczny dla wszystkich bibliotek krakowskich. KZB działa na mocy porozumienia Rektorów krakowskich uczelni, oraz Sekretarza Naukowego PAU i Dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury. W tym roku kończy się umowa na serwis tego systemu. Zwyczajowo, wszystkie umowy w ramach KZB z Firm± VTLS podpisywał Rektor UJ, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Ponieważ kontrakt na serwis przekracza kwotę 60.000 Euro, Urz±d Zamówień Publicznych musi wyrazić zgodę na kontynuację tej umowy. Ponadto - wszyscy uczestnicy Porozumienia winni upoważnić Rektora UJ do podpisania - także w ich imieniu - pisma do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o zakup dalszego serwisu, z wolnej ręki i dodatkowo - o ewentualne zawarcie umowy wieloletniej. Zgodnie z Ustaw± o Zamówieniach Publicznych, bez zgody można podpisywać Umowę do 3 lat.

Pani Dyrektor Lankosz przygotowała dla wszystkich uczestników Porozumienia o KZB - dodatkowe materiały i o¶wiadczenia , uzupełnione o uwagi wniesione przez prof. dr hab. Władysława Miodunkę, Prorektora UJ, Przewodnicz±cego Komitetu Steruj±cego KZB - z pro¶b± o ich podpisanie.

Kilka mniejszych Bibliotek - ze względu na koszty - tworzy tzw. wspóln± bazę. S± to Biblioteki: AR, PAU, AWF, PWST, ASP, AM i MCK. Konieczne jest w tym przypadku poszerzenie licencji - poprzez aneks do Umowy (kwota ok. 23 000 USD - wpłata jednorazowa). Tę Umowę podpisze także Rektor UJ - st±d konieczno¶ć upoważnienia Go przez powyższe Jednostki.

Następnie Pani Dyrektor Lankosz zwróciła się do Przewodnicz±cego KR o powołanie nowego składu Zespołu Steruj±cego KZB, w obecnej kadencji 2005-2008.

Przewodnicz±cy KR poinformował, że ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego powyższ± spraw± będzie się zajmował prof. dr hab. Władysław Miodunka, Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej. Wszyscy członkowie Porozumienia zostali poproszeni o podpisanie przedłożonych im o¶wiadczeń - do tygodnia czasu i przekazanie ich na ręce p. Prorektora Miodunki.

Pan Prorektor Miodunka zaapelował także o terminowe przesłanie podpisanych niezbędnych o¶wiadczeń ze strony uczestników Porozumienia - ze względu na terminowo¶ć sprawy.

4. Zatwierdzenie Przewodnicz±cego Rady ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych, oraz Kierownika ¦LAFiBS w kadencji 2005-2008Wszyscy pp. Rektorzy otrzymali stosowne materiały dot. powyższego.

Ustalenie:

W głosowaniu jawnym, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jednomy¶lnie zaakceptowało wybór prof. dr hab. Marka Szymońskiego na stanowisko Przewodnicz±cego Rady ¦LAFiBS w kadencji 2005-2008, oraz prof. dr hab. Leonarda Proniewicza - na stanowisko Kierownika ¦LAFiBS - w kadencji 2005-2008.

5. Sprawa lustracji w uczelniach

Dotychczas UJ i AGH spotkały się z t± trudn± i dramatyczn± sytuacj±. Uniwersytet posiada Zespół historyków, który pracuje nad powyższ± spraw± już od dłuższego czasu. Ostatnio powołano specjalny Zespół pod przewodnictwem prof. dr hab. Tomasza G±sow-skiego, który przygotował wstępne opracowanie dot. Uniwersytetu.

Uczestnicy posiedzenia Kolegium Rektorów otrzymali ostatni grudniowo-styczniowy 2005/2006 numer miesięcznika Alma Mater, a w nim obszerny artykuł autorstwa prof. Tomasza G±sowskiego Uniwersytet i cienie przeszło¶ci.

Prof. dr hab. Tomasz G±sowski przedstawił swoje refleksje i uwagi na powyższy temat - zawarte w opracowaniu Inwigilacja krakowskich uczelni przez służbę bezpieczeństwa w latach 1980-1985. Prof. G±sowski przegl±dał materiały archiwalne z zasobów IPN. Koordynacja działań SB polegała m.in. na założeniu 2 tzw. spraw obiektowych: jedna, pod kryptonimem Union koncentrowała się na uniwersyteckiej Solidarno¶ci, druga - nosiła kryptonim Jagiellończyk i obejmowała cały Uniwersytet. W stosunku do ludzi uznawanych za "niebezpiecznych" otwierano, w razie potrzeby, tzw. sprawy operacyjne do sprawdzenia, lub, je¶li wymagały tego okoliczno¶ci, sprawy operacyjne do rozpracowania. Jeszcze przed stanem wojennym, lub tuż po nim uruchomiono kolejne sprawy oznaczone kryptonimami: W¶ciekli, Studnia, NiedĽwiadek, Krytyk, Szakal i inne. Wytworzone dokumenty sporz±dzano w kilku kopiach. Korzystali z nich funkcjonariusze różnych szczebli. Podstawowym zadaniem funkcjonariuszy SB było gromadzenie i analizowanie informacji tak, aby zachować pełn± kontrolę nad Uniwersytetem, czyli Obiektem. Służyła temu systematycznie budowana i uzupełniana sieć agentury, złożona z ludzi kilku kategorii, pozyskiwanych spo¶ród wykładowców i studentów. W okresie od wrze¶nia 1980 do lipca 1981 na UJ występuje ł±cznie 21 agentów. W roku 1983 korzystano już z 57 tajnych agentów. Ich wydajno¶ć pracy była b. różna.

W roku 1983 Politechnikę Krakowsk± zabezpieczało 14-tu tajnych agentów, AGH - 18-tu agentów spo¶ród kadry i 40 - spo¶ród studentów, AE - 5-ciu tajnych współpracowni-ków, WSP - 2 agentów, AR - planowano tworzenie agentury, PAU - prowadzono aż 6 spraw operacyjnego sprawdzenia, przy funkcjonowaniu 14-tu tajnych współpracowników.

Na mapie agentury osobne miejsce zajmowały domy studenckie. Miasteczko Akade-mickie we wrze¶niu 1983 roku "ochraniało" w sumie 40-tu tajnych współpracowników i 5-ciu kandydatów.

Następnie prof. G±sowski przedstawił charakterystykę agentury - pochodz±c± z ana-lizy SB.

Wg analizy SB z maja 1985 roku spo¶ród 174 tajnych współpracowników Wydziału III "ochraniaj±cego" ¶rodowiska akademickie, ilo¶ć tajnych współpracowników stanowi±cych duż± warto¶ć operacyjn± oceniano na 83 osoby. Aż 57 tajnych współpracowników wyrażało bierny stosunek do współpracy, za¶ 34 oceniano jako niechętnych i odmawiaj±cych tej współpracy. Żadnego jednak nie podejrzewano o dekonspirację. Charakterystyczne jest, że w¶ród planowanych do eliminacji współpracowników - jedynie w 8 przypadkach przyczyn± miała być uporczywa odmowa współpracy. Wg tej samej statystyki, podstaw± do pozyskania zdecydowanej większo¶ci tajnych współpracowników, była - jak to okre¶lono - współodpo-wiedzialno¶ć obywatelska, przekonania ideowo-polityczne oraz czynniki psychiczno- emocjonalne (od szantażu po osobiste korzy¶ci). Znaczna czę¶ć tej agentury była wyko-rzystywana sporadycznie. Aż w przypadku 47 tajnych współpracowników ich efektywno¶ć pracy oceniano jako niedostateczn±.

Konfidenci mieli m.in. za zadanie docieranie do ciał kierowniczych opozycyjnych .

Dziękuj±c p. prof. G±sowskiemu za wyst±pienie - Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, iż czę¶ć pp. Rektorów będzie się musiała zmierzyć z tymi problemami.

P. Rektor Tajdu¶ potwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż przed tym wła¶nie problemem może stan±ć każdy. Tajni współpracownicy byli różni: czasem współ-pracę nawi±zywali "z czystej głupoty, dla pieniędzy, dla udawania, że współpracuj±". Pan Rektor zaproponował podjęcie stanowiska Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie list domniemanych współpracowników SB PRL. Ostatnie zdanie w tym Stanowisku brzmi: "Zwracamy się do Sejmu RP o jak najszybsze przyjęcie rozwi±zań legislacyjnych, które rozwi±ż± problem teczek znajduj±cych się w archiwach IPN". Zarówno dla AGH, jak UJ jest to aktualnie ogromny problem. Może w każdej chwili dosięgn±ć inne uczelnie.

Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU zgłosił 2 uwagi do powyższego tekstu. Po ich uwzględnieniu - Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - w głosowaniu jaw-nym - jednomy¶lnie przyjęło przedstawione Stanowisko w sprawie list domniemanych współpracowników SB PRL - w zał±czonym brzmieniu.

Przewodnicz±cy KR w uzupełnieniu nadmienił, że uczelnie krakowskie nie s± pierwszymi, które zmierzaj± się z tym problemem. Pp. Rektorzy otrzymali wycinki prasowe, w których s± zawarte informacje, jak inne uczelnie w Kraju postępuj± w takich przypadkach.

6. Sprawy bież±ce, wolne wnioski

6.1 Przewodnicz±cy KR poinformował o zamiarze zorganizowania w końcu stycznia 2006 roku spotkania ¶rodowiskowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z Parla-mentarzystami RP - z Krakowa i Małopolski. Członkowie KR otrzymaj± specjalne zaproszenia, z podaniem konkretnej tematyki spotkania, jego miejsca i terminu. Tematyka spotkania winna uwzględniać takie sprawy, jak: inwestycje, finansowanie, infrastrukturę (tramwaj na Kampusie) i inne.

6.2 Przewodnicz±cy KR ponownie zwrócił się o nadsyłanie przez poszczególne uczelnie pisemnych umotywowanych kandydatur do nagród dla dziennikarzy - za lata 2004 - 2005. Sprawa nagród dla dziennikarzy zostanie rozstrzygnięta na następnym posiedzeniu Kolegium Rektorów.

6.3 Także nie wszyscy pp. Rektorzy - mimo pró¶b, przekazali pisemne deklaracje odno¶nie ? etatu w Dzienniku Akademickim. Zostan± one jeszcze raz rozesłane do poszczególnych uczelni - w oczekiwaniu na pozytywn±, lub negatywn± odpowiedĽ, aby sprawę móc ostatecznie rozwi±zać.

6.4 Prof. dr hab. Henryk Żaliński, Rektor Akademii Pedagogicznej - m.in. członek Komisji Legislacyjnej KRASP - jako Przewodnicz±cy Rektorów Uczelni Pedagogicznych, poinformował, że na forum tej Komisji jest bardzo wiele spraw do omówienia, przeanalizowania i uregulowania. Do Ustawy należy wydać Rozporz±dzenia. Do tej pory jest gotowych 14 Rozporz±dzeń. Brak jeszcze - 30. Rozporz±dzenia przygotowywane przez Ministerstwo s± konsultowane ze Zwi±zkami Zawodowymi (tych Zwi±zków w poszczególnych uczelniach jest 13). Najszybciej ukaże się Rozporz±dzenie o stopniach i tytule naukowym. Aktualnie znajduje się ono już w Centrum Legislacji. Krajowa Rada - Sekcja Nauki NSZ "Solidarno¶ć" wzywa nowy Parlament do znowelizowania Ustawy o szkolnictwie, podważaj±c jej zasady m.in. za brak rozwi±zań systemowych, które winny być bardziej nowoczesne. " Ustawa petryfikuje obecny system, czyni±c go restrykcyjnym i wyraĽnie służ±cym własnym interesom niektórych grup akademickich... W istocie ogranicza wolno¶ci akademickie..." KRASP przygotował odpowiedĽ na powyższe stanowisko KR NSZ "Solidarno¶ć". Będzie ono rozesłane do wszystkich uczelni. Jeżeli zaistniej± jakie¶ problemy ¶rodowiskowe zwi±zane z powyższym - p. Rektor Żaliński, jako jedyny przedstawiciel Krakowa i Regionu w Radzie Legislacyjnej KRASP - apeluje o ich sygnalizowanie, na Jego ręce.

6.5 Prof. dr hab. Jerzy Borowiecki, Rektor Akademii Ekonomicznej zasygnalizował, że nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym znalazła się dzisiaj w porz±dku obrad Sejmu.

6.6 Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Rektor Politechniki Krakowskiej, poinformował o wyborze w dniu 13. grudnia 2005 roku nowych władz - Rady Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich. Nowowybranym Przewodnicz±cym został mgr Paweł Kos z Politechniki Krakowskiej, za¶ p. Marcin Kuczera - Przewodnicz±cym Samorz±du Doktorantów Akademii Rolniczej w Krakowie.

6.7 P. Ryszard Półtorak, Wicewojewoda Małopolski zwrócił uwagę na następuj±ce sprawy:

  • czę¶ć uczelni realizuje zadania inwestycyjne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Pan Wojewoda podziękował za poprawn± realizację tych zadań, wyróżniaj±c szczególnie Akademie Rolnicz± i Uniwersytet Jagielloński oraz Państwow± Wyższ± Szkołę Zawodow± w Tarnowie. Pan Wojewoda zaapelował o dokładne staranne przygotowywanie wniosków o płatno¶ć - przez służby inwestycyjne poszczególnych uczelni.
  • Druga sprawa dotyczy zamiany użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa na własno¶ć. Nowa Ustawa o szkolnictwie pozwala na to. Czę¶ć uczelni b. aktywnie realizuje te przedsięwzięcia, a Urz±d załatwia je szybko i sprawnie. Pan Wojewoda podkre¶lił, że jest to okazja do unormowania uczelnianych stanów prawnych

6.8 Mgr Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator O¶wiaty w serdecznych słowach wyraziła słowa głębokiego uznania i podziękowała pp. Rektorom wszystkich uczelni za współdziałanie ze szkolnictwem ¶rednim, okazywan± życzliwo¶ć, wsparcie i merytoryczn± pomoc w rozwi±zywaniu szeregu trudnych spraw istotnych dla edukacji, a wypływaj±cych ze ¶rodowiska naukowego. Upływaj±cy rok był szczególnym dla zacie¶nienia współpracy między ¶rodowiskami nauki i edukacji. Dyskusję i współdziałanie zintensyfikowała z pewno¶ci± m.in. nowa matura. Przykładowo, dziękuj±c za to, p. Kurator przypomniała, że Akademia Pedagogiczna zainicjowała 3 Konferencje, które odbiły się szerokim echem w Małopolsce. (Konferencja ogólnopolska nt. osobowo¶ci nauczyciela i potrzeb dziecka, konferencja geografów, konferencja:"komputer w edukacji"). Dzięki Akademii Pedagogicznej odbyły się także seminaria promuj±ce dobre praktyki studentów i dobre praktyki nauczycielskie. Opracowano materiały dla samorz±dów terytorialnych, jak organizować wychowanie przedszkolne. Dużo ciepłych słów padło pod adresem patronatów naukowych nad konkursami przedmiotowymi i olimpiadami, a także nt. konferencji o rynku pracy, czy też ciekawym projekcie, w który wł±czono Kuratorium - dot. szkół w obszarach przygranicznych. Specjalne słowa podziękowania skierowała Pani Kurator pod adresem Uniwersytetu Jagiellońskiego - m.in. za inicjatywę forum dyskusyjnego nt. studiów podyplomowych dla nauczycieli, oraz działalno¶ć Katedry Europeistyki. Kolejne podziękowania były zaadresowane do władz Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej (m.in. za propozycje podniesienia poziomu matematyki w szkołach), Akademii Wychowania Fizycznego (m.in. sposób organizowania 4-tej godziny WF czy konkursy wiedzy olimpijskiej, badania zdrowotne w szkołach), Akademii Rolniczej (rozpropagowanie spotkań - debata europejska - z młodzież± szkół) oraz Akademii Ekonomicznej (debaty o przedsiębiorczo¶ci rynków pracy, wspieraj±ce dyrektorów szkół ekonomicznych, opracowania materiałów dla nauczycieli). Ciekaw± inicjatyw± s± aktualnie także porozumienia ze szkołami niepaństwowymi. Na zakończenie - Pani Kurator złożyła uczestnikom posiedzenia serdeczne życzenia ¶wi±teczno-noworoczne. Przewodnicz±cy KR odwzajemnił podziękowania i życzenia - kieruj±c je do Pani Kurator i za Jej po¶rednictwem - dla całego ¶rodowiska edukacyjnego.

6.9 Prof. dr hab. Janusz Zdebski, Rektor AWF poruszył sprawę u¶ci¶lenia terminu matur (aktualnie mog± się one odbywać od czerwca do lipca). Pani Kurator o¶wiadczyła, iż na najbliższym posiedzeniu w Ministerstwie sprawa ta zostanie uregulowana.

6.10 Pan Krzysztof Klęczar, Przewodnicz±cy Porozumienia Samorz±dów Studenckich Uczelni Krakowa, podziękował za możliwo¶ć uczestniczenia w posiedzeniach Kolegium Rektorów, jednocze¶nie prosz±c o przyjęcie zaproszenia pp. Rektorów na przed¶wi±teczne spotkanie Porozumienia Samorz±dów Studentów Uczelni Krakowa, które odbędzie się 21 grudnia 2005 r. o godz. 20.00 w bydynku DS AR Bratniak.

Na zakończenie posiedzenia, Przewodnicz±cy KR podziękował Gospodarzowi, prof. dr hab. inż. Józefowi Gawlikowi, Rektorowi Politechniki Krakowskiej za go¶cinę i zorganizo-wanie spotkania, oraz złożył wszystkim uczestnikom posiedzenia najlepsze życzenia ¶wi±teczne.Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Karol MusiołW zał±czeniu:
Stanowisko Senatu UJ
Lista sponsorów