Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

23.01.2006

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego dnia 23 stycznia 2006 roku
w Akademii Rolniczej

Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci.

Program spotkania:

 1. Sprawy ACK Cyfronet AGH
  • Wprowadzenie (prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH)
  • E-learning (prof. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński - AGH i prof. dr hab. Jacek Urbaniec - UJ)
  • Sprawozdanie z działalno¶ci Krakowskiej Rady Użytkowników Sieci KDMO i MAN za okres 2003 - 2005 (ref. Przewodnicz±cy Rady, prof. dr hab. Marek Jarnicki).
  • Powołanie nowego składu Rady Użytkowników Cyfronetu AGH na lata 2006-2008 (referuje dotychczasowy Przewodnicz±cy Rady Użytkowników, prof. dr hab. Marek Jarnicki). Pp. Rektorzy zostali poproszeni s± o wcze¶niejsze przekazanie na ręce prof. Marka Jarnickiego kandydatur uczelni do Rady Użytkowników.
 2. Spotkanie z parlamentarzystami - główne problemy Szkół Wyższych Krakowa i Małopolski, wspólne działania (ref. prof. dr hab. Karol Musioł, Przewodnicz±cy KR). Ustalenie terminu spotkania Kolegium Rektorów z Parlamentarzystami - w dniu 06 lub 13 marca br.
 3. Spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem (dot. VII Programu) i Premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem - propozycje pytań do Premierów K. Marcinkiewicza i J. Buzka (ref. prof. dr hab. Karol Musioł)
 4. Bezpieczeństwo na uczelniach - proponowany termin spotkania 10 luty 2006, pi±tek, godz. 10.00, sala Nr 30 Collegium Novum UJ (ref. prof. Karol Musioł).
 5. Rozstrzygnięcie dot. nagrody KRSZWK dla dziennikarzy i publicystów zajmuj±cych się problematyk± szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki - za lata 2004-2005 (ref. prof. dr hab. Karol Musioł, Przewodnicz±cy KR) Pp. Rektorzy proszeni byli o zgłoszenie pisemnych uzasadnionych kandydatur do nagród dla dzien-nikarzy - w kategorii ogólnopolskiej i ¶rodowiskowej.
 6. Sprawy dot. współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopol-skiego (ref. prof. dr hab. Karol Musioł).
 7. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Pp. Rektorzy przybyli na posiedzenie wraz z osobami odpowiedzialnymi w danej uczelni za sprawy e-learningu i Cyfronetu AGH.
Po powitaniu Uczestników - prof. dr hab. Karol Musioł, Przewodnicz±cy KR zwrócił się o zabranie głosu do Gospodarza, prof. dr hab. Janusza Żmiji, Rektora Akademii Rolniczej, który zaprezentował skrótowy rys historyczny Uczelni i Jej sprawy teraĽniejsze, m.in. zaznaczaj±c, że w roku 1972 Wyższa Szkoła Rolnicza została przekształcona w Akademię Rolnicz±. Misj± Uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr w zakresie szeroko pojętej gospodarki rolniczej, żywno¶ciowej i le¶nej i prowadzenie badań naukowych. Uczelnia liczy 7 Wydziałów, jedno Studium Międzywydziałowe Biotechnologii, 12 kierunków studiów i 24 specjalno¶ci. Na AR studiuje ponad 13.000 osób. Ilo¶ć pracowników - 1.380, w tym 735 nauczycieli akademickich. Akademia Rolnicza współpracuje z wieloma międzynarodowymi o¶rodkami naukowymi.

1. Sprawy ACK Cyfronet AGH

1.1 E-nauczanie w ACK Cyfronet AGH

Generalny punkt widzenia na ACK Cyfronet AGH przedstawił i wprowadzenia do tematu dokonał prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Dyrektor Cyfronetu AGH, Senator RP.
Prof. Wiatr m.in. zaznaczył, że ACK Cyfronet AGH jest afiliowane przy AGH, natomiast pełni funkcje Centrum ¦rodowiskowego, służ±cego wszystkim krakowskim uczelniom. Podstawowe zadanie i misja Cyfronetu - to udostępnianie mocy obliczeniowej oraz innych usług informatycznych, budowa i utrzymywanie, rozwój infrastruktury oraz realizacja prac badawczych i badawczo-rozwojowych, a także innych prac wdrożeniowych w zakresie nowoczesnej technologii. Wszystkie te cele maj± służyć m.in. zaspokojeniu potrzeb krakowskich uczelni czy regionu, oraz zapewnieniu najwyższej jako¶ci usług ¶wiadczonych przez Cyfronet. Służy temu jego struktura: 4 działy merytoryczne: sieci komputerowych, komputerów dużej mocy, oprogramowania oraz archiwizacji i bezpieczeństwa danych.
Pracy Cyfronetu AGH patronuje Rada Użytkowników, w skład której wchodz± przed-stawiciele uczelni krakowskich, instytutów badawczych oraz Urzędu Miasta i Sejmiku Wojewódzkiego. Do 31 grudnia 2005 roku Przewodnicz±cym Rady Użytkowników był prof. dr hab. Marek Jarnicki - UJ. Prof. Wiatr złożył na ręce prof. Jarnickiego podziękowanie - dla Niego i całej Rady - za pracę w tym Gremium.
Zasoby Cyfronetu i obszary jego aktywno¶ci to: komputery dużej mocy obliczeniowej miejska sieć komputerowa i usługi sieciowe, szerokie usługi w zakresie oprogramowania, archiwizacji bezpieczeństwa danych, projekty badawcze (m.in. pozwalaj±ce na odnawianie bazy sprzętowej), oraz organizowane przez Cyfronet konferencje.
Dyrektor Wiatr zwrócił następnie uwagę na sprawnie działaj±c±, o wysokiej nieza-wodno¶ci, sieć komputerow± i jej elementy składowe (infrastruktura kablowa, serwery, oprogramowanie). Cyfronet - aby kontaktować się ze ¶wiatem zewnętrznym - dzierżawi pewne ł±cza. Ważnym elementem jest tu narodowa sieć "Pionier" o wysokiej przepustowo¶ci.
Elementem zwi±zanym integralnie z sieci± komputerow± s± usługi sieciowe. Ważne jest bezpieczeństwo tych usług i ich niezawodno¶ć (konta e-mailowe, obsługa antywirusowa, wirtualne serwisy itd. Mie¶ci się tu także system biblioteczny i e-learning).
B. ważnym elementem działalno¶ci Cyfronetu jest zapewnienie profesjonalnego oprogra-mowania. Wyznaczono pewne o¶rodki wiod±ce, które zajmuj± się zakupem licencji dla całej Polski. Cyfronet kupuje niektóre pakiety programowe dla o¶rodków krajowych (warszaw-skiego, wrocławskiego i pozostałych). Pan Dyrektor nadmienił, że Cyfronet jest głównym realizatorem projektu "Interaktywna TVP SA" - we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowym. Projekt realizowano 3 lata.
Cyfronet zorganizował kilka ważnych - na poziomie ¶wiatowym - konferencji naukowych, uzyskuj±c zasłużon± renomę.
Pan Dyrektor Wiatr zwrócił uwagę na bardzo zły stan obiektu zajmowanego przez Cyfronet i trudne warunki pracy osób w nim zatrudnionych. Sprawa ta była sygnalizowana na posiedzeniu Kolegium Rektorów już przed rokiem i wi±że się ona również z pewnym bezpieczeństwem tego obiektu.
Cyfronet d±ży do zaprezentowania uczelniom jak najszerszych ofert. Zachowuj±c dotychczasowe ceny - Cyfronet zwiększa wydajno¶ć o ok. 50%.
Oprócz e-learningu "bliĽniaczym elementem" jest wykorzystywanie metod elektronicznych do rozwoju badań naukowych.
Dyrektor Wiatr podkre¶lił, że Cyfront zapewnia szerokie usługi, aby wizja europejskiej przestrzeni badawczej była w Polsce tak dostępna, jak w przypadku innych państw Unii Europejskiej.
Dziękuj±c Dyrektorowi Wiatrowi za wprowadzenie - Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów zwrócił się do Niego o elektroniczne udostępnienie pp. Rektorom powyższych informacji.

D y s k u s j a:

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów podkre¶lił, że Cyfronet to olbrzymia Firma, pro-wadz±ca niezwykle szerok± aktywno¶ć. W nawi±zaniu do trudno¶ci lokalowych, Rektor Musioł poinformował, że UJ podj±ł decyzję o sprzedaży budynku przy ul. Nawojki 11 (z zastrzeżeniami), a zatem Cyfronet będzie posiadał przestrzeń rozwojow±. Wcze¶niej zostanie stamt±d wyprowadzony Instytut Informatyki UJ. Pan Rektor podkre¶lił, że decyzja UJ o sprzedaży budynku jest m.in. podyktowana troska o tę Jednostkę - jako wspólne dobro ¶rodowiskowe. Cyfronet ma dobra przyszło¶ć. M.in. uczestniczy w ważnym przedsięwzięciu, jakim jest e-learning. Uczelnie d±ż± do wspomagania nauczania - poprzez wykorzystanie Cyfronetu.

1.2 E-learning

Temat zreferowali: prof. dr hab. Krzysztof Zieliński, AGH i dr hab. Jacek Urbaniec.
Prof. Zieliński przedstawił koncepcję krakowskiego kampusu wirtualnego. Jego współauto-rem jest dr Jacek Urbaniec z UJ. Swoje wyst±pienie prof. Zieliński skoncentrował na mode-lach wdrażania komputerowego wspomagania nauczania.
Następnie p. Profesor zdefiniował kampus wirtualny (składaj±cy się z sieci komputerowej ł±cz±cej pewne elementy infrastrukturalne w jedn± cało¶ć, systemu operacyjnego z podstawo-w± czę¶ci±, jak± jest oprogramowanie portalowe z serwerami aplikacyjnymi, serwerem zajmuj±cym się identyfikowaniem uprawnień użytkownika. Do czę¶ci infrastrukturalnej doł±czone s± różne aplikacje - w tym e-learning, biblioteki cyfrowe, zarz±dzanie adminis-tracj± i in.). System jest bezpieczny. Istota kampusu wirtualnego tkwi w pewnej integracji serwisu - strategicznie ważnej dla każdej nowoczesnej uczelni. Szczególnie ważny jest tu e-learning.
Uwzględnia się 2 kategorie: dotycz±c± komercyjnego licencjonowanego oprogramowania ( e-ma Bleckboard), przy czym używanie tego oprogramowania wi±że się z kosztem licencji i drug±, z możliwo¶ci± uzyskania darmowego oprogramowania. Bilans kosztów obydwu modeli jest praktycznie jednakowy. Inny jest ich rozkład. Niezależnie od przyjętego modelu istniej± różne sposoby obniżania ich kosztu. M.in. uwzględnia się tworzenie konsorcjum uczelni, które wspólnie eksploatuj± dane oprogramowanie. Jest to najbardziej efektywny sposób obniżania kosztów. Można także powierzyć koszty administrowania jednej instytucji. Istnieje również możliwo¶ć eksploatacji jednej wspólnej infrastruktury sprzętowej. Idealn± instytucj± jest tu Cyfronet AGH. Oprócz korzy¶ci finansowych, przy zastosowaniu takiego rozwi±zania - istnieje szereg korzy¶ci merytorycznych.
Dodatkowe korzy¶ci, to możliwo¶ć tworzenia wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych (np. kursy, szkolenia) oraz przyspieszenie wymiany do¶wiadczeń w zakresie zdalnego nauczania.
Następnie prof. Zieliński przedstawił możliwo¶ci realizacyjne.
Kolejnym ważnym elementem umożliwiaj±cym dostęp do zasobów ze wszystkich uczelni jest krakowska akademicka sieć komputerowa.
Aktualnie - celowym i naturalnym krokiem jest podjęcie się wyzwania, jakie stanowi budowa wspólnej jednolitej platformy e-learningu dla ¶rodowiska krakowskiego.
W przekonaniu prof. Zielińskiego nadszedł czas, aby uczelnie wykazały perspektywiczne podej¶cie w zakresie kreowania nowoczesnych usług, które potrzebne s± w działalno¶ci każ-dej szkoły wyższej.

1.3 E-learning - c.d.
Temat zreferował dr hab. Jacek Urbaniec, UJ. Nawi±zuj±c do tematu podkre¶lił, że nadszedł czas rewolucji w nauczaniu.
W zał±czeniu - opracowanie autorstwa dr Jacka Urbańca:

CO NALEŻY UCZYNIĆ, ABY WDRAŻANIE E-NAUCZANIA NA UCZELNI
ZAKOŃCZYŁO SIĘ SUKCESEM?
Główne zasady e-nauczania (e-learning):

 • indywidualizacja nauczania (learning paths),
 • zerwana jedno¶ć miejsca i czasu (anywhere, anytime),
 • proces wzajemnego uczenia się,
 • kontrola przyswojenia wiedzy (testy),
 • interaktywno¶ć,
 • multimedialno¶ć.

Narzędzia e-nauczania:

 • elektroniczne materiały dydaktyczne - skrzyżowanie wykładu z podręcznikiem,
 • zapytania elektroniczne (e-mail),
 • forum dyskusyjne,
 • konsultacje elektroniczne (chat oraz wirtualne klasy),
 • testy sprawdzaj±ce i egzaminacyjne,
 • wirtualne laboratoria,
 • mikronauczanie (Austria),

Nieuczciwa krytyka e-nauczania:
Mamy z ni± do czynienia wtedy, gdy wyidealizowany model tradycyjnej dydaktyki, rzadko realizowany w "przedsiębiorstwach edukacyjnych" (jakimi stały się szkoły wyższe), prze-ciwstawia się rzeczywistej praktyce (a nie idealnemu, docelowemu modelowi) e-nauczania.

Szanse e-nauczania:

 • efektywno¶ć e-nauczania,
 • przekonanie o jego nieuchronno¶ci,
 • kryzys tradycyjnego wykładu.

Strategia wdrażania e-nauczania na uczelni:

 • na studiach dziennych raczej nauczanie komplementarne (blended learning) niż e-nauczanie w czystej postaci,
 • warto rozpocz±ć nauczanie komplementarne nawet wtedy, gdy pracownicy nie będ± pocz±tkowo wykorzystywać wszystkich jego możliwo¶ci i narzędzi,
 • zapewnienie infrastruktury informatycznej (dostęp do e-platformy, konto pocztowe dla każdego studenta, punkty dostępowe do Internetu, zintegrowanie platformy zdalnego nauczania z systemami dziekanatowymi, do zarz±dzania uczelni±),
 • zewnętrzne Ľródła finansowania (np. granty europejskie) dodatkowym, a nie podsta-wowym składnikiem budżetu e-nauczania,
 • współpraca z innymi uczelniami, np. w ramach Krakowskiego Kampusu Wirtualnego,
 • odgórne wspierania entuzjastów e-nauczania poprzez:
 • konkursy dla pracowników na najlepsze materiały dydaktyczne,
 • modyfikacje pensum dydaktycznego, uwzględniaj±c± specyfikę e-nauczania,
 • tradycyjne szkolenia dla pracowników dydaktycznych (jak korzystać z platformy zdalnego nauczania, jak tworzyć e-kursy),
 • utworzenie zespołu wsparcia multimedialnego (metodyk zdalnego nauczania, grafik, reżyser dĽwięku i obrazu),
 • tzw. HelpDesk (porady telefoniczne i za pomoc± poczty elektronicznej),
 • stworzenie pedagogicznej infrastruktury on-line:
 • kompendium wiedzy o e-nauczaniu (terminologia, pojęcia, problemy),
 • przykładowe e-kursy,
 • przewodnik po e-materiałach dostępnych w Internecie, a użytecznych w dydaktyce,
 • przewodnik po konferencjach po¶więconych e-nauczaniu,
 • przewodnik po inicjatywach i funduszach unijnych dla potrzeb e-nauczania,
 • FAQ (najczę¶ciej zadawane pytania),
 • forum dyskusyjne entuzjastów e-nauczania,
 • itd.

Proponowany model centrum zdalnego nauczania:

 • jednostka pozawydziałowa podległa bezpo¶rednio władzom rektorskim,
 • docelowa struktura jednostki (5-7 osób):
 • szef,
 • koordynator ds. platformy zdalnego nauczania,
 • zespół wsparcia multimedialnego (metodyk zdalnego nauczania, grafik, reżyser dĽwięku i obrazu),
 • redaktor portalu (pedagogicznej infrastruktury on-line),
 • wsparcie informatyczno-testowe (outsourcing),
 • ewaluacja e-materiałów i przeprowadzonych e-kursów,
 • koordynacja badań w dziedzinie e-nauczania,
 • produkcja elektronicznych materiałów dydaktycznych na zewn±trz.

D y s k u s j a:

Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU zwrócił uwagę na zastosowanie innego okre¶lenia niż e-learning, tak, aby było ono precyzyjniejsze i bardziej czytelne.
Prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Prorektor Akademii Rolniczej przedstawił kilka uwag nt. wprowadzenia e-learningu w Akademii Rolniczej - zapocz±tkowanego przed trzema laty. Na wprowadzenie e-learningu do systemu studiów Akademia Rolnicza potrzebowała pół roku. P. Prorektor podkre¶lił, że studenci to generacja, chętniej ucz±ca się z monitora komputera, niż tradycyjnego podręcznika. Oczekuj±, aby "biblioteka przyszła do nich, nie oni do czytelni biblioteki". Przy wprowadzaniu e-learningu Uczelnia musiała pokonać okre¶lone problemy natury organizacyjnej. Obecnie, w tym systemie, entuzjastycznie przyjętym przez studentów, pracuj± 3 Wydziały AR.
Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, że to "pocz±tek drogi" i nie trzeba się wzajemnie przekonywać. To sprawa nie do uniknięcia. Szybko¶ć wdrażania zależy od uczelni, które s± "zdrowymi konserwatystami", więc nie będ± dokonywać ewolucyjnie przyspieszonych kursów e-learningowych, zamiast wykładów tradycyjnych. Te dwie formy musz± współ-istnieć. Istniej± do¶ć klarowne możliwo¶ci, aby komputery, sieć - pomogły w procesie edukacji, nie eliminuj±c edukacji tradycyjnej. Kontakt mistrza ze studentem nie może znikn±ć. Równocze¶nie - nowych narzędzi nie wolno nie doceniać. W Krakowie istnieje dobra atmosfera - porozumienie między uczelniami wyj±tkowe - na skalę Polski, oraz ¶wietnie działaj±cy Cyfronet AGH. Należy tylko podj±ć decyzję, czy e-learning wprowadzać razem, czy indywidualnie.
Prof. Jan Pamuła, Rektor ASP nawi±zał do prób wprowadzenia kształcenia na odległo¶ć już przed 10-ma laty (pod przewodnictwem prof. dr hab. inż Andrzeja Gołasia, ówczesnego Prorektora AGH, który koordynował i przygotowywał posiedzenia).
M.in. ASP miała pomagać w wizualnym opracowaniu przygotowywanych materiałów, pełnić rolę doradcz±. Aktualnie s± gotowe programy, gotowe platformy, z których można korzystać przy realizacji kształcenia na odległo¶ć. Uczelnie artystyczne - w okre¶lonym zakresie - mog± współuczestniczyć w tych działaniach. Pan Rektor Pamuła podkre¶lił jednak wagę kontaktu: mistrz - uczeń, który jest podstawowym problemem przy kształceniu na odległo¶ć.
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajdu¶, Rektor AGH o¶wiadczył, że ¶rodowisko naukowe Krakowa widzi potrzebę budowy jednolitej platformy. Celowym jest powołanie w zainteresowanych uczelniach pełnomocników, ich spotkania i wypracowanie okre¶lonego sposobu działania. Celowa też będzie wymiana opracowanych materiałów miedzy uczelniami. Chodzi o "tańsze" kształcenie.
P. K. Klęczar, Przewodnicz±cy PSSUK, poparł - w imieniu studentów - stanowisko wyrażone przez Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów. Internet to narzędzie, z którego korzysta się w coraz większej mierze. W przyszło¶ci forma e-learningu będzie zdobywała coraz szerszy zakres. Z Internetu należy jednak korzystać rozs±dnie i nie można całkowicie się odci±ć od tradycyjnej formy zajęć.
Rektor Musioł zaproponował rozważenie możliwo¶ci podjęcia Uchwały intencyjnej w przedmiotowej sprawie, podkre¶laj±c, że przyst±pienie do e-learningu jest dobro-wolne, przy czym zaapelował, aby zainteresowane uczelnie wytypowały swoich pełno-mocników. Projekt Uchwały intencyjnej przedstawili prof. K. Zieliński i dr J. Urbaniec.

W głosowaniu jawnym - członkowie Kolegium Rektorów jednomy¶lnie zaakceptowali następuj±cy tekst Uchwały:

Uchwała intencyjna dotycz±ca e-nauczania podjęta na posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa 23 stycznia 2006 roku

Krakowskie ¶rodowisko akademickie widzi potrzebę budowy jednolitej platfor-my dla potrzeb e-nauczania obejmuj±cej zasięgiem wszystkie uczelnie wyższe Krakowa.
Jednostk± wiod±c± w zakresie uruchomienia i eksploatacji platformy będzie ACK Cyfronet AGH.
Koordynatorem wdrażania na uczelniach wyższych Krakowa jednolitej platfor-my e-nauczania będzie Komitet Steruj±cy powołany przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

1.4 Sprawozdanie z działalno¶ci Krakowskiej Rady Użytkowników sieci MAN i KDMO za okres 2003-2005

Sprawozdanie przedstawił Przewodnicz±cy Rady Użytkowników, prof. dr hab. Marek Jarnicki, m.in. o¶wiadczaj±c, że:
Rada Użytkowników jest organem doradczym i opiniotwórczym, choć czasami oczekuje się od niej działań decyzyjnych.
W skład Rady wchodzi 21 osób: 12 - przedstawiciele uczelni krakowskich, 2 - przedsta-wiciele Cyfronetu w osobach Dyrektora i Wicedyrektora, 2 osoby reprezentuj±ce Urz±d Marszałkowski i Urz±d Miasta Krakowa, 2 przedstawicieli Instytutów PAN i 3 osoby reprezentuj±ce Jednostki Badawczo - Rozwojowe.
W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 8 posiedzeń: w 2003 - 2, w 2004 - 3 i w 2005 - 3 posiedzenia.
Bior±c pod uwagę ogromn± różnorodno¶ć oraz skalę potrzeb instytucji reprezentowanych przez poszczególnych Przedstawicieli - Rada starała się zawsze działać na zasadzie najlepsze-go możliwego kompromisu pomiędzy różnymi stanowiskami. Dla przykładu, większo¶ć Użytkowników posiada ł±cza o przepustowo¶ci poniżej 10 Mb/s, ale: AE, AGH, IFJ, PK i UJ wykorzystuj± ł±cza powyżej 100 Mb/s. Ponad 70% kosztów dostępu do sieci ponosz±: AGH, PK i UJ.
Zgodnie z Regulaminem Rady, oprócz spraw proceduralnych i bież±cych, Rada zajmowała się głównie następuj±cymi zagadnieniami:

a. Przyjmowanie sprawozdań ACK Cyfronet za rok poprzedzaj±cy oraz akceptacja planów ACK Cyfronet na rok bież±cy - tym sprawom były głównie po¶więcone posiedzenia marcowe. Rada opierała się tu zawsze na szczegółowych informacjach przedstawianych przez Dyrekcję Cyfronetu. Opinie Rady na temat działalno¶ci naukowej Cyfronetu oraz działalno¶ci w zakresie sieci LAN, MAN (Local and Metropolitan Area Networks), czy też KDM i SPUP (Specjalne Programy i Urz±dzenia Badawcze) były zawsze bardzo pozytywne. Podkre¶lano bardzo wysoki standard dostępu sieci oferowany przez Cyfronet. Najwięcej emocji budziły sprawy natury finansowej. Szczególnym zadaniem, jakim zajmowała się Rada w tym zakresie była zapoznanie się z wynikami przeprowadzonego w Cyfronecie na wiosnę 2004 roku audytu. Czynnikiem, który w sposób istotny komplikował dyskusje na temat finansów, było ograniczenie dotacji MEiN dla Cyfronetu z 2.750.000 zł (w roku 2003) do 1.200.000 zł (w roku 2005).
b. Opiniowanie dla KBN/MNiI wniosków inwestycyjnych krakowskiego ¶rodowiska naukowego: LAN, MAN, KDM oraz wniosków SPUB - tym sprawom (kilkadziesi±t wniosków rocznie) były głównie po¶więcone posiedzenia czerwcowe Rady, poprze-dzone intensywnymi pracami w podzespołach przygotowuj±cych oceny poszczegól-nych wniosków. Przyjmowane przez Radę procedury oceny oraz tworzenie rankingu wniosków uzyskiwały zawsze jednogło¶ne poparcie Członków Rady. Problemem była tu zawsze ogromna rozpięto¶ć wniosków - od wniosków o kilkana¶cie tysięcy złotych do wniosków o ponad milion złotych.
c. Działania na rzecz zapewnienia wszystkim użytkownikom Cyfronetu jak najlepszego i najtańszego dostępu do sieci. Problem nierównomierno¶ci rozkładu kosztów dostępu do sieci pojawiał się wielokrotnie w trakcie dyskusji. Powołano w tym celu Zespół Roboczy pod przewodnictwem dr. Kruszyńskiego, Zespół składał się z 4 przedsta-wicieli Cyfronetu, 2przedstawicieli Rady Użytkowników i 3 przedstawicieli Uczelni. Zespół na ostatnim posiedzeniu Rady przedstawił wnioski ze swych działań sprowadzaj±ce się do tego, że ogromna różnorodno¶ć potrzeb poszczególnych użyt-kowników powoduje, iż należy pozostawić aktualny cennik z możliwo¶ci± negocjacji tzw. wysokich przepustowo¶ci.
d. Dyskusje na temat przyszło¶ci Cyfronetu, jako Centrum ¦rodowiskowego oraz relacji między Cyfronetem i Rad± Użytkowników. Rada stała tu zawsze na stanowisku, iż Cyfronet powinien powrócić do statusu Centrum ¦rodowiskowego. Powołano w tym celu pięcioosobowy Zespół Programowy (1 przedstawiciel IFJ oraz 4 przedstawicieli Uczelni). Niestety, istniej±ca do niedawna sytuacja prawna uniemożliwiała jakiekol-wiek zmiany w zakresie statusu Cyfronetu. Prof. Jarnicki zasugerował, że zadanie to powinno być jednym z pierwszych działań nowej Rady.
Rektor K. Musioł zaproponował przyjęcie przez Kolegium sprawozdania z działalno¶ci Rady Użytkowników. W głosowaniu jawnym - KR jednomy¶lnie przyjęło do akceptu-j±cej wiadomo¶ci sprawozdanie z działalno¶ci Rady Użytkowników Cyfronetu za lata 2003-2005. Powołanie nowego składu Rady Użytkowników Cyfronetu na lata 2006-2008. Referuj±cy: prof.dr hab. Marek Jarnicki przedstawił zgłoszone kandydatury do Rady Użyt-kowników. W osobnej procedurze zostan± wybrani 3 przedstawiciele IBR-ów (dotychczas Instytuty reprezentowali: mgr inż. Jan Barcentewicz, mgr Andrzej Dietrich i prof. Michał Waligórski). Sprawa tego wyboru leży w kompetencji Rektora AGH.
Kandydatury do nowej Rady Użytkowników:
UJ - prof. dr hab. Marek Jarnicki
IFJ - prof. A. Budzanowski
PAT - ks. dr Jan Bednarczyk
AWF -
UJ - 2-gi przedstawiciel doc. Jerzy Konior
PAN, Instytut Mechaniki Górotworu - prof. Wacław Dziurzyński
AP - prof. Migdałek
PK - prof. Janusz Orkisz
Uczelnie artystyczne - mgr Aleksy Pawluczak
ASH - prof. Tomasz Szmut
UJ Coll. Medcium - prof. Irena Rotterman-Konieczna
AE - mgr inż. Jan Dudek
AGH - prof. Zieliński
AR - dr hab. Marek Ptak
Urz±d - 2 przedstawiciele (dotychczas Urz±d Marszałkowski reprezentował dr Sławomir Kopeć i Urz±d Miasta - pan Piotr Malcharek).
Te kandydatury podlegaj± procedurze zaproszenia tych 2 przedstawicieli - po ukonstytu-owaniu się Rady.
Rektor K. Musioł zaproponował, aby przyj±ć powyższ± listę z poprawkami, które jeszcze można zgłaszać - potraktować zaprezentowany przez pana Dziekana skład, jako Radę Użytkowników, która w nowej kadencji 2006-2008 rozpocznie swoj± działalno¶ć. Ewentualnych zmian będzie można dokonać na następnym posiedzeniu KR.
W głosowaniu jawnym - Kolegium Rektorów jednomy¶lnie zaakceptowało zaproponowany skład Rady Użytkowników Cyfronetu - z możliwo¶ci± dokonania zmian i ich przegłosowania na następnym posiedzeniu Kolegium. Zgodnie ze zwyczajem pierwsze posiedzenie rady Użytkowników zwoła Rektor AGH i w jego trakcie przeprowadzi wybór Przewodnicz±cego Rady Użytkowników.

2. Spotkanie z parlamentarzystami

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów zaproponował spotkanie w okresie póĽniejszym, po ustabilizowaniu aktualnej sytuacji. Zaproponowany wstępnie termin 6 lub 13 marca br. będzie aktualny pod warunkiem, że wyłoniona będzie klarowna większo¶ć sejmowa i zaistnieje pewno¶ć, że nie dojdzie do ponownych wyborów parlamentarnych. Rektor Musioł zaapelował jednak o przygotowanie przez uczelnie uwag i prezentacji, gdyby w marcu planowane spotkanie z parlamentarzystami doszło do skutku.

2. Spotkanie z prof. Jerzym Buzkiem dot. VII programu i panem premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem "Debata o Polsce" - w dniu 27 stycznia 2006 roku

Członkowie KRSzWK otrzymali stosowne zaproszenie. Z inicjatyw± spotkania ze ¶rodowiskiem naukowym Krakowa wyst±pił premier Marcinkiewicz i została ona przyjęta przez władze uczelni z zadowoleniem.
Spotkanie z premierem rozpocznie się w auli UJ o godz. 9.15. Będzie dotyczyło głównie spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów zwrócił się o nadesłanie - za po¶rednictwem poczty e-mail - pytań, które zostan± skierowane do Pana Premiera. Pytania będ± również padały z sali.
O godz. 10.45 rozpocznie się konferencja prasowa pana Premiera. Po jej zakończeniu pan premier uda się do O¶więcimia.
Rektor Musioł w porozumieniu z Przew. KRASP - prof. Tadeuszem Lutym, Prezesem PAN - prof. Legockim, Prezesem PAU - prof. Białasem i Pani± Rektor UW, prof. dr hab. Katarzyn± Chałasińsk±-Macukow - sprecyzuj± uniwersalne pytania na pi¶mie w imieniu szkolnictwa wyższego i nauki, które zostan± przedstawione panu Premierowi, ale 15 min. zostanie zarezerwowane na pytania otwarte.
Pan Rektor zaprosił do współpracy także studentów i doktorantów.
Rektor Musioł zwrócił się o przygotowanie i skierowanie pytań na jego konto e-mailowe do 25 stycznia 2006 roku (¶roda). Pytania zostan± zestawione wg grup tema-tycznych.
Prezes PAN, prof. dr hab. Haber przypomniał, że rz±d pracuje nad radykaln± reform± badań naukowych w Polsce. Zamierza powołać Narodowe Centrum Badawcze. Pan Prezes zwróci się o zadanie Panu Premierowi pytania, w jakim celu ma się dokonywać tę reformę.
Rektor Musioł odpowiedział, że nad powyższym tematem pracuje Prezes Legocki.
O godz. 11.15 odbędzie się spotkanie z premierem Jerzym Buzkiem, na które Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów serdecznie zaprosił wszystkich uczestników posiedzenia Kolegium Rektorów.
Temat: "VII Program Ramowy UE na rzecz badań i rozwoju 2007-2013"
Współorganizatorem tego spotkania jest prof. A. Białas - Przewodnicz±cy PAU. Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów nadmienił o planie ulokowania w Brukseli przedsta-wicieli KRASP (PAN swego przedstawiciela w Brukseli już posiada).
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów poinformował o planowanym spotkaniu w spra-wach bezpieczeństwa na Uczelniach (po tragicznym zdarzeniu przed DS Żaczek) w dniu 10.02.06 r. o godz. 10.00 w s. nr 30 Coll. Novum UJ. Oprócz przedstawicieli Uczelni - w spotkaniu udział wezm± przedstawiciele policji, mediów, studentów.

5. Nagroda dla dziennikarzy

Nadal jeszcze nie napływaj± propozycje personalne. Pp. Rektorzy jeszcze raz zostan± poproszeni o wytypowanie dziennikarzy do nagród. Decyzja zostanie podjęta na następnym posiedzeniu KR.

6. Sprawy dot. współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Pp. Rektorzy otrzymali kopie pisma Urzędu Marszałkowskiego, pełni±cego funkcję Instytucji Wdrażaj±cej dla działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w sprawie rozważenia możliwo¶ci udziału w pracach komisji ochrony projektów dwóch osób z ramienia Uczelni. Osoby te wejd± w skład KOP powoływanej przez zarz±d Województwa Małopolskiego.
Przewodnicz±cy KR zwrócił się do Pp. Rektorów o pisemne zgłaszanie kandydatów do KOP. Sprawa jest ważna, gdyż poprzez ekspertów Uczelnie mog± mieć wpływ na pozyskiwanie pewnych funduszy.

7. Sprawy bież±ce i wolne wnioski

7.1. Koncert Noworoczny w Auditorium Maximum UJ - odbędzie się w dniu 25.01.06 r. Będzie on po¶więcony Mozartowi. Dyryguje Krzysztof Penderecki.

7.2. Pismo doktorantów w sprawie ulgowych przejazdów miejskimi ¶rodkami lokomocji.
Pp. Rektorzy otrzymali kopie pisma doktorantów w powyższej sprawie. Z pewno¶ci± będzie ona stanowiła jedno z zapytań skierowanych do pana Premiera, gdyż ani Prezydent ani Wojewoda nie mog± tu podj±ć pozytywnych decyzji.

7.3. Następnie poruszono sprawę inauguracji roku akademickiego. W tym roku 1.10 wypada w niedzielę - st±d pytanie, czy UJ zainauguruje nowy rok akademicki w tym dniu.
Ustalenia dotycz±ce powyższego zostan± podjęte na następnym posiedzeniu KR.

Przewodnicz±cy KR zwrócił się do pp. Rektorów o pisemne zgłoszenie terminów inauguracji w poszczególnych uczelniach. Na tej podstawie zostanie przygotowana tabela zbiorcza, któr± otrzymaj± wszyscy zainteresowani.
Na zakończenie Przewodnicz±cy KR podziękował Gospodarzowi prof. J. Żmiji, Rektorowi AR za zorganizowanie spotkania i go¶cinę.Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Karol Musioł