Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

26.04.2006

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
przy współudziale Parlamentarzystów RP
odbytego dnia 26 kwietnia 2006 roku
w Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci.
Program posiedzenia:

  • Fundusze Europejskie 2007 - 2013, dotycz±ce szkolnictwa wyższego (referuje p. Janusz Sepioł, Marszałek Województwa Małopolskiego).
  • Współpraca Urzędu Województwa Małopolskiego ze szkołami wyższymi (referuje p. Witold Kochan, Wojewoda Małopolski).
  • Bezpieczeństwo na uczelniach - uwagi po spotkaniu na powyższy temat w Colle-gium Maius UJ, w dniu 20 marca 2006 roku.
  • Informacja internetowa - aktualno¶ci krakowskie ( ref. Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów, prof. dr hab. Karol Musioł ).
  • Nagroda dla dziennikarzy za l. 2004 i 2005 - wytypowanie Laureatów ( ref. Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów, prof. dr hab. Karol Musioł ).
  • Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Prof. dr hab. Karol Musioł, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów powitał wszystkich uczestników posiedzenia, w tym po raz pierwszy przybyłego na spotkanie Pana Witolda Kochana, Wojewodę Małopolskiego, którego uczestnicy przyjęli oklaskami.

Przewodnicz±cy Kolegium podkre¶lił, że temat współpracy z regionem pojawia się w każdej kadencji. Aktualnie ważny problem, to drugie rozdanie funduszy strukturalnych europejskich na lata 2007-2013. W trakcie pierwszego rozdysponowywania ¶rodków pominięto Akademię Górniczo-Hutnicz±, dlatego Przewodnicz±cy KR zaapelował, aby aktualnie została ona potraktowana priorytetowo.

Przewodnicz±cy KR zwrócił się następnie do członków Kolegium z wnioskiem o wprowadzenie 2 dodatkowych punktów do ustalonego porz±dku obrad, a to:

- po punkcie 2 - prof. dr hab. Andrzej PELCZAR przedstawi temat: Organizacja Europejskiego Kongresu Matematycznego w Krakowie w roku 2012,

- Rektor AE, prof. dr hab. Ryszard BOROWIECKI, Gospodarz spotkania, przedstawi projekt Uchwały Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany zakwalifikowania towaroznawstwa z dziedziny nauk ekono-micznych do nauk rolniczych, le¶nych i weterynaryjnych. W sprawie tej istniej± pewne nieporozumienia interpretacyjne, które wyja¶ni P. Rektor Borowiecki.

Następnie Gospodarz spotkania, Rektor Akademii Ekonomicznej, prof. dr hab.Ryszard Borowiecki tradycyjnie syntetycznie zaprezentował Uczelnię, najpierw przedstawiaj±c Jej Władze, w tym pp. Prorektorów bior±cych udział w dzisiejszym posiedzeniu. Krakowska Akademia Ekonomiczna to najlepsza uczelnia ekonomiczna w Kraju. Do sukcesów doszła wył±cznie na bazie własnych ¶rodków. W zakresie liczby kształconej młodzieży - w Krako-wie, po UJ i AGH zajmuje trzecie miejsce. Uczelnia nie ma problemów z naborem młodzieży na studia. Posiada 4 Wydziały. W listopadzie ub. roku Senat AE podj±ł Uchwałę dot. wyst±pienia do MEiN o zmianę nazwy Akademii Ekonomicznej na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Studenci s± kształceni na 10-ciu kierunkach ekonomicznych; 2 kierunkach politologicznych, jednym - prawniczym i jednym unikalnym, prowadzonym tylko w AE i SGH (Kierunek: "Gospodarka i administracja publiczna").

Pracownicy AE funkcjonuj± w różnych strukturach.

Ad. 1 Finansowanie szkolnictwa wyższego w latach 2007-2013

Temat zaprezentowali: P. Janusz Sepioł, Marszałek Województwa Małopolskiego i Dyrektor WoĽniak.

P. Marszałek m.in. poruszył najpierw sprawę dotychczasowego wykorzystania funduszy, w Programie (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 - tzw. ZPORR), którymi zarz±dzało Województwo. Była to kwota ok. 800 mln złotych.

Aktualnie pojawiły się ¶rodki na infrastrukturę szkół wyższych. ( z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkie pozostałe fundusze pochodz± z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Druga pozycja wypłaconych ¶rodków - to stypendia. Kolejne - dotycz± promocji przedsiębiorczo¶ci i regionalnych strategii innowacyjnych.

Akademia Rolnicza otrzymała dofinansowanie w kwocie 6 mln zł, PWSZ w Tarnowie - 10.350 tys. zł, PWSZ w Nowym S±czu - 3,5 mln zł, UJ - 29.300 tys. zł (Auditorium Maximum), Akademia Ekonomiczna - ok. 4,5 mln zł, Politechnika Krakowska - 6.700 tys. złotych. Były to działania dotycz±ce infrastruktury szkół.

Drugi blok - stypendia - objęły ł±cznie ponad 5.000 studentów (stypendia socjalne, po kilkaset złotych, przez 10 miesięcy w roku). Oprócz tego wypłacono także stypendia dla uczniów.

Sprawa, która często "umyka" opinii publicznej - a dot. niebanalnych kwot, wi±że się z 3-ma Projektami w ramach wspierania przedsiębiorczo¶ci. ¦rodki na ten cel otrzymały: Szkoła im. Frycza-Modrzewskiego, Akademia Ekonomiczna, Centrum Innowacji Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu.

Ostatni blok działań finansowych jest zwi±zany z Regionaln± Strategi± Innowacji (konkursy projektów). Duża ich czę¶ć dotyczyła staży i stypendiów doktoranckich. Okre¶lone ¶rodki otrzymały m.in.: AE, Sucha Beskidzka - 2 projekty, CITTRU, PK, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, AR, UJ.

Zatem - ok. 60 mln zł rozdysponowano na projekty infrastrukturalne, za¶ ponad 10 mln zł - na projekty różnego typu (edukacyjne, b±dĽ wspieraj±ce współpracę między nauk± a gospodark±). Ponad 5 uczelni krakowskich uczestniczy w międzynarodowych projektach Inter-Reg.

Plany na przyszło¶ć: merytoryczn± baz± wykorzystania wynegocjowanej przez Polskę pomocy strukturalnej jest Dokument o dotychczasowej nazwie Narodowe Strate-giczne Ramy Odniesienia dot. Funduszy Rozwoju Regionalnego, Społecznego i Funduszu Spójno¶ci. ¦rodki zostały rozpisane na szereg Programów Operacyjnych. Różne uczelnie będ± mogły sięgać do takich z nich, jak np. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (Program ograniczony tylko do 5-ciu Województw - o warto¶ci ponad 2 miliardy Euro. Woj. Małopolskie w nim nie uczestniczy. W znacznym stopniu program ten jest ukierunkowany na rozwój o¶rodków akademickich Polski Wschodniej).

W Programie Operacyjnym Infrastruktura i ¦rodowisko - uczelnie mog± liczyć na ¶rodki dot. konserwacji, renowacji obiektów zabytkowych zajmowanych przez nie.

Do najważniejszych dla szkolnictwa należ± Regionalne Programy Operacyjne. W nowej perspektywie, każde z Województw będzie miało swój własny Regionalny Program Operacyjny. Ustalono już sumę pieniędzy na wszystkie 16 Programów. Natomiast - nie przes±dzono jeszcze, jak będzie wygl±dał podział 16-tu miliardów Euro pomiędzy 16-cie Województw. Aktualnie przyjęty system, jako kontynuacja dotychczas stosowanych metod podziału powoduje, że Program dla Małopolski jest najmniejszy. Wywołuje on kontrowersje: najwięcej skorzysta tu 5 Województw Wschodnich. Pani Grażyna Gęsicka, Minister Rozwoju Regionalnego zaproponowała także warianty alternatywne (w tym wariant liczony metod± berlińsk±, a więc najbardziej zbliżony do stosowanego w większo¶ci krajów unijnych - dla Małopolski radykalnie korzystniejszy, większy o 360 milionów Euro. T± metod± zainteresowana jest tylko pewna grupa Województw, w tym Małopolskie. Decyzję w tej sprawie podejmie Rz±d w ci±gu maja br.

¦rodki dostępne dla Małopolski zostan± rozdzielone na 9 priorytetów (wewn±trz priorytetów zaplanowano po kilka działań). W ich obrębie mieszcz± się także ¶rodki dla szkolnictwa. Znaczna suma będzie m.in. przeznaczona na bezpieczeństwo mieszkańców, w tym socjalne i zdrowotne (100 mln Euro). W tej kwocie uwzględnia się tu także przystosowanie szpitali do standardów europejskich.

Województwo posiada również własne inicjatywy: chodzi tu o powołany Fundusz Stypendialny. W ci±gu ostatnich 3 lat akademickich przyznano ponad 500 stypendiów na kwotę ok. 1,5 mln złotych.

Ze ¶rodków budżetu Województwa wspierane s± nowo powstaj±ce Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe.

Pan Marszałek nadmienił następnie o terminach: zakładano, że w końcu roku 2006 rozpocznie się nabór projektów na l. 2007-2013. Ze względu na póĽno przyjęty budżet unijny, cała procedura przyjmowania wszystkich dokumentów jest także opóĽniona. Pieni±dze pojawi± się realnie w drugiej połowie roku 2007, dlatego alokacja na rok 2007 będzie niska.

Projekty duże (w granicach 10 mln Euro), o kluczowym znaczeniu dla Województwa nie będ± się zderzały w konkurencji z dziesi±tkami mniejszych projektów. Województwo ma wskazać projekty kluczowe - wpisuj±c je imiennie do Programu. W ten sposób uzyska się pewno¶ć, że zostan± one uruchomione. Dla reszty projektów będ± organizowane konkursy. Województwo zwróci się do uczelni, czy s± one przygotowane na takie projekty (chodzi o wykazanie, że s± to kluczowe projekty). 2-3 projekty ze szkolnictwa wyższego mog± być wpisane jako kluczowe dla Regionu i wprost wpisane do Programu. Należy rozważyć kluczowe projekty akademickie dla grupy uczelni, czy rodzaju studiów.

Dziękuj±c Panu Marszałkowi za wyst±pienie, Przewodnicz±cy KR skierował zapytanie, czy wysoko¶ć udziału własnego ma być procentowo taka sama, jak poprzednio, uzyskuj±c od P. Marszałka odpowiedĽ, że Polska wynegocjowała, iż wkład własny może być mniejszy, niż obowi±zuj±ce do tej pory 25 %. Wkład ten nie może być jednak niższy, niż 15 %. Do¶wiadczenie przemawia, aby utrzymywać wyższy wkład własny - co gwarantuje wyższ± efektywno¶ć projektu.

Prof. Ziółkowski, Akademia Rolnicza - podkre¶laj±c, że przy dużych projektach kwota np. 25% własnego wkładu oznacza znaczne obci±żenie finansowe - zwrócił się o u¶ci¶lenie, czy 15% stanowi kwotę wystarczaj±c±.

Pan Marszałek zachęcił do kalkulowania na poziomie 25% wkładu własnego (z pieniędzy europejskich da się pokryć jedynie wydatki tzw. kwalifikowane. Rezerwa jest zatem niezbędna).

Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, że jest to wstępna informacja, prosz±c Władze Województwa - w odpowiednim terminie - o ¶cisłe wytyczne dla uczelni.

Przewodnicz±cy KR przypomniał, że przygotowywanie wniosków jest skomplikowane i wymaga dobrej znajomo¶ci wszelkich szczegółów - dlatego ważne jest wła¶ciwe przygo-towanie, wyszkolenie osób, które takie wnioski będ± sporz±dzać. Czasem tylko błędy formalne mog± wpłyn±ć na nieprzyjęcie wniosku.

P. Rektor Musioł zaznaczył także, że w "pierwszym rozdaniu" Urz±d wykonał swoje zadanie bardzo sprawnie - i podziękował Panu Marszałkowi Sepiołowi zarówno za to "pierwsze rozdanie", jak i dzisiejsze cenne informacje.

Ad. 2 Współpraca Urzędu Województwa Małopolskiego ze szkołami wyższymi.

Temat przedstawił p. Witold Kochan, Wojewoda Małopolski.

Przewodnicz±cy KR zaznaczył, że Pan Wojewoda zatwierdza przyjęte wnioski, przy czym także sprawuje kontrolę nad prawidłowo¶ci± wydawanych pieniędzy. Przewodnicz±cy poradził i w tym przypadku uruchomienie specjalnej komórki lub zaangażowanie osoby w uczelni, do ¶ledzenia sprawozdawczo¶ci - w odniesieniu do wszystkich projektów finanso-wanych z funduszy europejskich.

Nawi±zuj±c do wypowiedzi p. Marszałka J. Sepioła, p. Witold Kochan, Wojewoda Małopolski, przestrzegł przed nadmiernym optymizmem finansowym: nawet, je¶li zostanie przyznanych kilkakrotnie więcej pieniędzy - kwoty te nie spełni± oczekiwań i potrzeb.

Aktualnie poziom wykorzystania w Województwie Małopolskim ¶rodków ze ZPORR-u jest najwyższy w Kraju - rzędu ok. 34%, co stanowi zasługę obu Urzędów Wojewódz-twa Małopolskiego: Urzędu Wojewody i Urzędu Marszałkowskiego.

Pan Witold Kochan, Wojewoda Małopolski, dziękuj±c za spotkanie i nawi±zuj±c do współpracy ze szkołami wyższymi podkre¶lił, że w trakcie 4-ch miesięcy sprawowania swej funkcji miał możliwo¶ć spotykania się z czę¶ci± członków Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. W dniu dzisiejszym spotyka się z całym Gremium - traktuj±c spotkanie jako etap wstępny współpracy. Z inicjatywy Pana Wojewody, w kwietniu br. odbyło się spotkanie dot. współpracy wybranych wyższych uczelni z inwestorami zagranicznymi - z Amerykańskiej Izby Handlowej - prowadz±cymi działalno¶ć w zakresie nowych technologii. Z Uczelni krakowskich w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: AE, AGH i UJ. Pan Wojewoda zaapelował, aby inne uczelnie, chc±ce nawi±zać współpracę z Amerykańsk± Izb± Handlow± zgłosiły tak± potrzebę: pan Wojewoda ułatwi kontakt i doprowadzi do spotkania. Współprac± z uczelniami zainteresowana jest również Polsko-Brytyjska Izba Przemysłowa. Sprawami współpracy w Urzędzie Wojewódzkim zajmuje się Pełnomocnik Wojewody ds. Inwestycji Zagranicznych. Pan Wojewoda zaznaczył, że fakt, iż Kraków stanowi wiod±cy o¶rodek akademicki, należy silnie wykorzystywać w celach promowania inwestycji.

W ramach wojewódzkiej promocji dialogu społecznego - w maju br. planowane jest spotkanie nt. sytuacji kadrowej we wszystkich zawodach zwi±zanych z ochron± zdrowia. Jest to temat ważny, do udziału w spotkaniu zaproszone zostanie Collegium Medicum UJ, oraz uczelnie kształc±ce pielęgniarki. Aktualnie obserwuje się duży deficyt w¶ród lekarzy i pozo-stałego personelu medycznego.

Pan Wojewoda o¶wiadczył, że jest otwarty na współpracę ze szkolnictwem wyższym i liczy na sygnały z jego strony, dotycz±ce zakresu i form współpracy.

Przewodnicz±cy KR podziękował Panu Wojewodzie za obecno¶ć na spotkaniu i zade-klarowan± wolę współpracy ze szkolnictwem wyższym, zapraszaj±c jako stałego Go¶cia na posiedzenia Kolegium Rektorów.

W nawi±zaniu do ostatniej wypowiedzi p. Wojewody - Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, że zwiększaj±ce się ubytki w¶ród pracowników służby zdrowia s± zwi±zane z chęci± znalezienia lepszych warunków pracy i lepszych zarobków. Sprawa szpitali - problem b. ważny, jest otwarta. Oprócz "długu otwartego" - zadłużenia szpitali, istnieje "dług ukryty" tzn. niskie pensje pracowników służby zdrowia - który należy likwidować w pierwszej kolejno¶ci.

Ad. 3 Prof. dr hab. Andrzej Pelczar przedstawił temat: Organizacja EuropejskiegoKongresu Matematycznego w Krakowie w roku 2012

Dziękuj±c za możliwo¶ć wyst±pienia na posiedzeniu Kolegium Rektorów, p. prof. Pelczar przedstawił projekt wyst±pienia o przyznanie organizacji VI-go Kongresu Matematyki w Krakowie, w roku 2012. Projekt jest zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Matematyczne działaj±ce poprzez powołany Komitet Przygotowawczy. Prof. Pelczar reprezentuje ten Komitet - jako jego Przewodnicz±cy. Europejskie Kongresy Matematyczne odbywaj± się co 4 lata, a przyznawanie prawa do organizacji odbywa się na zasadach konkursu. Konkurs na organizację Kongresu Matematycznego w Krakowie w roku 2012 formalnie zostanie ogłoszony 1 lipca 2006 roku na najbliższym posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Towarzystwa Matematycznego. Kongresy Europejskie odbywaj± się bowiem pod auspicjami Ogólnopolskiego Towarzystwa Matematycznego, które powstało w 1990 roku. Aktualnie Ogólnopolskie Towarzystwo Matematyczne czeka wielka praca zwi±zana ze zgłoszeniem projektu. Prace s± już zaawansowane. Otrzymano grant ministerialny na czę¶ciow± opłatę kosztów przygotowania, potrzebne będ± jeszcze dalsze fundusze na wykonanie tzw. Studium Wykonalno¶ci - i cało¶ć musi zostać wykonana do końca br. kalendarzowego. Rozstrzygniecie nast±pi w roku 2008, za¶ w roku 2007 nast±pi wizytacja, o ile Polska uzyska prawo do zorganizowania Kongresu w roku 2012.

Ważne jest, aby zgłoszenie mogło być opatrzone patronatami. Patronat Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jest w tym przypadku b. ważny. Patronaty objęły już Władze Województwa i Władze Miasta, PAN i PAU. Nawi±zano już kontakty techniczne z naj-większymi uczelniami Krakowa prowadz±cymi matematykę.

Prof. A. Pelczar zwrócił się z pro¶b± do KRSzWK o objęcie patronatu informuj±c, że uzyskano już zgodę UJ na udostępnienie Auditorium Maximum w przypadku organizacji Kongresu. Pozostaje jeszcze pro¶ba o udostępnienie sal w pobliżu - chodzi o AR i AGH. Tego rodzaju Kongres odbył się w Polsce jeden raz - w roku 1983. ( ¦wiatowy Kongres Matematyki - Warszawa). Szczegółowa notatka wyja¶niaj±ca - została wręczona wszystkim pp. Rektorom.

Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, iż z pewno¶ci± będzie to wielkie wydarzenie w zakresie matematyki. Matematycy w pełni zasługuj± na to, aby taki Kongres zorganizować w Kra-kowie. Ze strony Uniwersytetu istnieje pełne poparcie dla działań prof. Pelczara w tym zakresie.

W głosowaniu jawnym, jednomy¶lnie - Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyraziło zgodę na objęcie patronatem organizowanego w Krakowie, w roku 2012 VI-go Europejskiego Kongresu Matematycznego.

Ad. 4 Projekt Uchwały Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany zakwalifikowania towaroznawstwa z dziedziny nauk ekonomicznych do nauk rolniczych, le¶nych i weterynaryjnych. Temat zreferował prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Uchwała

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie

zmiany zakwalifikowania towaroznawstwa z dziedziny nauk ekonomicznych

do nauk rolniczych, le¶nych i weterynaryjnych

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Senatu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uchwał± Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w Polsce, Uchwał± Komitetu Nauk Organizacji i Zarz±dzania Polskiej Akademii Nauk oraz opini± wielu czołowych osobisto¶ci ze ¶wiata nauki jednoznacznie je popiera i wnosi o utrzymanie dyscypliny naukowej jak± jest towaroznawstwo, w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Towar bezsprzecznie jest przedmiotem obrotu towarowego (handlu), a zatem wiedza o nim, zarz±dzanie jako¶ci±, odpowiedzialno¶ć prawna za produkt, cała sfera kosztów z nim zwi±zanych, logistyka od producenta do konsumenta, bezpieczeństwo jego stosowania i wpływ na ¶rodowisko - ¶ci¶le zwi±zane s± z ekonomi±. Bior±c pod uwagę te fakty uważamy, że nie można ograniczyć szeroko rozumianych nauk towaroznawczych, do znajomo¶ci jedynie okre¶lonych grup wyrobów, co nie oznacza jednak, że nie popieramy również rozwoju towaroznawstwa branżowego, w tym produktów rolnych.

Towaroznawstwo również historycznie zwi±zane jest z uczelniami ekonomicznymi, czego przykładem jest Akademia Ekonomiczna w Krakowie, której korzenie sięgaj± 1924 roku, kiedy to utworzono Instytut Towaroznawczy.

Przewodnicz±cy KR zaznaczył, że w jego odczuciu czę¶ć problemu polega na nieporozumieniu, przywołuj±c tu głosowanie KRASP-u na powyższy temat, przeprowadzone w dobrej wierze.

P. Rektor Borowiecki komentuj±c temat m.in. zaznaczył, że w ci±gu 4-ch lat niektórzy przedstawiciele nauk rolniczych - już po raz trzeci "nękaj± ¶rodowisko nauk ekonomicznych swoimi pomysłami" nt. zawłaszczenia dyscypliny towaroznawstwa do dziedziny nauk rolniczych. Od roku 1984 dyscyplina towaroznawstwo znajduje się w dziedzinie nauk ekonomicznych. Powstała ona z Instytutu Towaroznawczego. W AE jest wykładana od 1924 roku. P. Rektor Borowiecki wskazał na historyczne zwi±zanie dyscypliny towaroznawstwo z Akademi± Ekonomiczn±. Posiada ona uprawnienia do nadawania tytułu doktora AE w Poznaniu - posiada także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego, o co aktualnie ubiega się AE w Krakowie. Niepokoj±ce jest, że plany dot. przeniesienia tej dyscypliny do nauk rolniczych dziej± się poza plecami ¶rodowiska ekonomicznego - bez konsultacji z nim. Takie działania podjęło np. Prezydium KRASP, co p. Rektor Borowiecki przypisuje wprowadzeniu Prezydium KRASP w bł±d przez ¶rodowisko uczelni rolniczych, b±dĽ przekazano mu niedostateczne informacje. P. Rektor sprzeciwia się zaprzepaszczeniu kilkudziesiecioletniego dorobku Uczelni w zakresie towaroznawstwa i czynieniu pewnych kłopotów kadrze nauczycieli akademickich.

Komentuj±c wypowiedĽ p. Rektora Borowieckiego, Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że Projekt Uchwały poprze - je¶li chodzi o utrzymanie dyscypliny towaroznawstwo w dziedzinie nauk ekonomicznych, co nie oznacza, że nie może być ono rozszerzone (chodzi o różne obszary towaroznawstwa - w tym w rolnictwie). W trakcie posiedzenia Prezydium KRASP omawiano te sprawy - przy pewnym emocjonalnym podej¶ciu ze strony przedstawicieli nauk rolniczych i ekonomicznych. Najlepszym rozwi±zaniem byłoby osi±gnięcie konsensusu - przy wspólnym udziale przedstawicieli Konferencji uczelni rolniczych i ekonomicznych.

Prof. dr hab. Janusz Żmija, Rektor Akademii Rolniczej jest zaskoczony reakcj± Akademii Ekonomicznej i p. prof. Lutego. Nikt poprzednio nie zabiegał o wyprowadzenie dyscypliny towaroznawstwa z uczelni ekonomicznych. AR współpracuje z AE i ma ¶wiadomo¶ć, że Wydz. Towaroznawstwa jest to Wydział ekonomiczny, choć czasem zawiera elementy produkcji rolniczej -i wówczas jest proszony specjalista z Akademii Rolniczej. P. Rektor Żmija nie widzi powodu nieprzyjęcia projektu Uchwały dot. towaroznawstwa jako dyscypliny ekonomicznej. Rektorzy Uczelni Rolniczych nie podjęli uchwały, aby wypro-wadzić towaroznawstwo z dziedziny nauk ekonomicznych. Natomiast Rektorzy Uczelni Rolniczych chc± utworzyć kierunek towaroznawstwo rolnicze. I takie prawo posiadaj±.

Przewodnicz±cy KR jeszcze raz podkre¶lił, że o wyprowadzeniu towaroznawstwa z dzie-dziny nauk ekonomicznych nie ma mowy i zaproponował przegłosowanie projektu Uchwały w tej sprawie.

Przewodnicz±cy KR zwrócił się także o upoważnienie do Kolegium Rektorów, aby wyst±pił w powyższej kwestii do Przewodnicz±cych Konferencji Uczelni Ekonomicznych i Rolniczych, w sprawie uzyskania konsensusu. O takim stanowisku Kolegium Rektorów zostanie także poinformowany p. prof. Luty, Przewodnicz±cy KRASP. Na posiedzenie KRASP winno być przedstawione wspólne uzgodnione stanowisko Konferencji Uczelni Ekonomicznych i Rolniczych.

Prof. dr hab. Henryk Żaliński, Rektor AP poparł stanowisko Przewodnicz±cego KR.

P. Rektor Borowiecki zaproponował, aby stosowne pismo w tej spawie zostało także skierowane do prof. Tasbira.

W głosowaniu jawnym, jednomy¶lnie, Kolegium Rektorów Szkół wyższych Krakowa poparło projekt Uchwały w sprawie utrzymania dyscypliny naukowej, jaka jest towaroznawstwo, w dziedzinie nauk ekonomicznych.

Przewodnicz±cy KR wystosuje pisma do Przewodnicz±cego KRASP, p. prof. Lutego o spowodowanie spotkania, dyskusji i zajęcia wspólnego stanowiska przez Przewod-nicz±cych Konferencji Uczelni Ekonomicznych i Rolniczych w przedmiotowej sprawie. Przewodnicz±cy KR zwróci się również do Przewodnicz±cych z tak± propozycj±. Zajęte przez Konferencje Uczelni Ekonomicznych i Rolniczych stanowisko zostanie przedsta-wione do przyjęcia przez KRASP.

Ad. 5 Bezpieczeństwo na uczelniach

Uwagi po spotkaniu na powyższy temat, które odbyło się w Collegium Maius UJ w dniu 20 marca 2006 roku, przedstawił prof. dr hab. Karol Musioł, Rektor UJ, Przewod-nicz±cy KR. P. Rektor przypomniał, że na spotkanie zaproszono: przedstawicieli władz Województwa i Miasta, Policji, przedstawicieli klubów studenckich, kierowników domów akademickich oraz przedstawicieli mediów. W dyskusji wspólnie szukano możliwo¶ci poprawy bezpieczeństwa na uczelniach, wł±cznie z akademikami i klubami studenckimi. Identyfikacja wspólnego zagrożenia w Mie¶cie była jednoznaczna: s± to kibice sportowi, prowokuj±cy najwięcej bójek, awantur. Wracaj±c ze stadionów bij± się nie tylko pomiędzy sob±, ale także "rozdaj± razy" osobom postronnym.

Aktualnie w klubach studenckich istnieje dobrane grono ludzi współpracuj±cych ze sob±. Dobra jest także ochrona w akademikach. Niedawno Politechnika Krakowska podpisała Umowę z Policj± w sprawach bezpieczeństwa, która - wraz z wcze¶niej podpisan± tak± Umow± przez Akademię Górniczo-Hutnicz± - winna być powszechnie postrzegana jako wzorzec dla pozostałych uczelni. Pan Rektor Musioł zaapelował do wszystkich pp. Rektorów o podobne rozwi±zania. Uniwersytet Jagielloński również post±pi podobnie. Ważne jest, aby Policję można upoważnić do interweniowania na terytorium okre¶lo-nym Umow± - na terenach należ±cych do uczelni. "Dla chamstwa i bandytyzmu musi być zero tolerancji". Wszystkie uczelnie winny posiadać wspólny zoptymalizowany system współpracy z Policj± i Straż± Miejsk±.

Politechnika Krakowska i Akademia Górniczo-Hutnicza s± o tyle w lepszej sytuacji, że posiadaj± własne Kampusy: teren na Czyżynach i Miasteczko Studenckie. Inne uczelnie s± rozproszone, co stwarza dodatkowe trudno¶ci i problemy w zakresie bezpieczeństwa.

Następnie głos zabrał mgr Stefan Figiel, Pełnomocnik Rektora Politechniki Krakowskiej ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego - powołany przez Rektora PK przed dwoma laty. Zadaniem Pełnomocnika jest kompleksowe zajmowanie się ocen± zagrożeń istniej±cych na Uczelni, oraz podejmowanie odpowiednich czynno¶ci przeciwdziałaj±cych, zmierzaj±cych do eliminacji objawów niekorzystnych. Sprawa bezpieczeństwa w uczelniach - to sprawa priorytetowa. Umowy z Policj± - podpisane przez AGH i Politechnikę to program zapożyczony z Holandii - integruj±cy wiele podmiotów zewnętrznych, maj±cych za zadanie zidentyfikowanie problemu zagrożeń, głównie w akademikach, kampusach i okre¶laj±cych, co lub kto ma wpływ na pojawianie się zjawisk patologicznych i ich za ograniczanie. B. ważne jest skonstruowanie planu działania (m.in. ankiety). B. ważn± rolę odgrywaj± tu studenci. Na Politechnice udało się zaangażować cał± Radę Osiedla na Miasteczku Studen-ckim, działaj±c± bardzo aktywnie. W zawartej Umowie uczestnicz±: Policja, Straż Miejska, Rady Dzielnic, MPK oraz Uczelnia. Od 2 lat - po nakre¶leniu planu (na podstawie ankiet studenckich) okre¶lono działania, przeprowadzono wizję lokaln± i ustalono zadania dla poszczególnych podmiotów. Dotychczas wydano już 2 skrypty informuj±ce o wynikach realizacji powyższego przedsięwzięcia. Dotychczasowe osi±gnięcia Politechniki zostały przedstawione w dniu 20 marca br. na Konferencji w sprawach bezpieczeństwa na uczelniach, zorganizowanej w UJ. (szczegółowe informacje - zamieszczone na płytce CD, dostarczonej przez p. Pełnomocnika wszystkim pp. Rektorom ). We wdrażaniu zintegrowanej polityki bezpieczeństwa Policja i studenci deklaruj± pomoc innym uczelniom.

Politechnika Krakowska, jako jedyna Szkoła Wyższa w Polsce, otrzymała niedawno Certyfikat Uczelni promuj±cej bezpieczeństwo, przyznany przez Małopolskiego Komen-danta Policji - na okres 4 lat.

Warunkiem powodzenia prowadzonego programu bezpieczeństwa jest zainteresowanie i wł±czenie się studentów. Na stronie internetowej Policji znajduj± się szczegóły dot. powyższego programu.

Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że wyst±pi do Rektora Politechniki Krakowskiej z pro¶b± o zwołanie spotkania z udziałem Pełnomocników ds. bezpieczeństwa pozostałych uczelni zalecaj±c, aby każda szkoła wyższa zapoznała się z reguł± wypra-cowan± przez Politechnikę Krakowsk± i Akademię Górniczo-Hutnicz±, oraz w terminie miesi±ca lub dwóch przedstawiła projekt poprawy bezpieczeństwa u siebie. W kwestii poprawy bezpieczeństwa należy zacz±ć od indywidualnych porozumień poszczególnych uczelni z Policj± - wykorzystuj±c do¶wiadczenia PK i AGH w tym zakresie.

Prof. dr hab. Kazimierz Furtak, Prorektor Politechniki Krakowskiej zadeklarował, że takie spotkanie Politechnika zorganizuje, uzgadniaj±c drog± E-mail szczegóły - w tym termin i miejsce spotkania.

Przewodnicz±cy KR pogratulował Politechnice Krakowskiej tak skutecznego działania wierz±c, że na Jej przykładzie skorzystaj± wszystkie pozostałe uczelnie - podnosz±c swój poziom bezpieczeństwa.

Ad 6. Przewodnicz±cy KR zaproponował przeniesienie punktu posiedzenia Kolegium Rektorów dot. Informacji internetowej - aktualno¶ci krakowskich na następne spotkanie (ze względu na omawiane 2 dodatkowe punkty i póĽn± porę).

Ad 7. Nagrody dla dziennikarzy za l. 2004 i 2005 - wytypowanie Laureatów

Temat zreferował Przewodnicz±cy KR.

Po przypomnieniu zasad regulaminu rozdziału nagród, Przewodnicz±cy odczytał pisemne personalne zgłoszenia Uczelni i Instytucji do nagrody PHIL EPISTEMONI, przyznawanej przez KRSzWK od roku 1989. Nagroda ta zostanie dzi¶ przyznana po raz 11-ty. Nagroda jest przyznawana w głosowaniu tajnym.

- PWST zgłosiła do nagrody ¶rodowiskowej osobę p. red. Justyny Nowickiej (Radio Kraków i "Rzeczpospolita"),

- AGH - p. red. Grażynę Starzak ("Dziennik Polski"), która pełn± nagrodę - w wys. 4000 zł - otrzymała w r. 2000., oraz p. red. Miłosza Horodyskiego z Radia Kraków.

- UJ, AR, PK, AP, PAT, PAU zgłosiły na pi¶mie kandydaturę p. red. Mariana Nowego ("Dziennik Akademicki"). P. red. M. Nowy otrzymał w roku 1989 nagrodę, wynosz±c± wówczas 5.000 zł (przed denominacj±), oraz w roku 1998 nagrodę zespołow± - 1/3 = 1.000 zł.

Kolegium Rektorów może przyznać 2 typy nagród: w kategorii ¶rodowiskowej i ogólnopolskiej.

Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby w zwi±zku z brakiem zgłoszeń kandydatów do nagrody ogólnopolskiej - aktualnie jej nie przyznawać, co Kolegium Rektorów jednomy¶lnie zaakceptowało.

Prof. dr hab. Antoni Tajdu¶, Rektor AGH skorygował zgłoszenie AGH wycofuj±c go i przychylaj±c się do kandydatury p. red. Mariana Nowego.

Kolegium Rektorów - w głosowaniu tajnym - głosowało na jedn± z 2 kandydatur: red. Justyny Nowickiej i red. Mariana Nowego.

Głosowało 16 uprawnionych pp. Rektorów.

Wynik głosowania: 15 głosów otrzymał p. red. Marian Nowy, 1 głos - nieważny.

Red. Marian Nowy obchodzi jubileusz 40-lecia pracy redaktorskiej. Od pocz±tku działalno¶ći KRSzWK aktywnie zajmował się sprawami szkolnictwa wyższego i nauki oraz kultury i sztuki. Jest współtwórc± "Dziennika Akademickiego".

Za lata 2003 i 2004 nagrodę ¶rodowiskow± Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w wys. 5.000 zł otrzymuje red. Marian Nowy ( "Dziennik Akademicki")

Nagroda ogólnopolska dla dziennikarzy nie będzie aktualnie przyznana.

Przewodnicz±cy KR pogratulował p. red. Marianowi Nowemu przyznanej nagrody Kolegium Rektorów, życz±c dalszej aktywnej działalno¶ci na rzecz uczelni i nauki.

Wszyscy Panowie Rektorzy mog± inspirować działania red. Mariana Nowego.

Ad. 8 Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

8.1. Przewodnicz±cy KR poruszył sprawę upadaj±cego Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia. Większo¶ć uczelni wzięła swych studentów na własny fundusz stypendialny - oprócz PWSZ, które takich możliwo¶ci nie posiadaj±. Fundusz Pigonia jest w b. trudnej sytuacji: darczyńcy chętniej wybieraj± dotacje kierowane do Urzędu Marszałkowskiego, niż dla szkół.

P. Rektor H. Żaliński poinformował, że w Akademii Pedagogicznej stypendium im. S. Pigonia otrzymało 11 studentów. 10-ciu z nich ¶wiadczenia stypendialne przyznała Uczelnia. Sprawa 11-tej osoby zostanie uregulowana.

Przewodnicz±cy KR zaproponował pertraktacje z P. Marszałkiem, aby Fundusz stypendialny im. S. Pigonia wycofać - licz±c na dotacje stypendialne z Urzędu Marszałkowskiego.

8.2 Przewodnicz±cy KR nawi±zał do przekazanych pp. Rektorom materiałów informacyjnych nt. zainteresowania przedstawicieli rektorów szkół wyższych Katowic spotkaniem z Sejmow± Komisj± Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz przedstawicielami szkół wyższych Krakowa, którego celem będzie przedyskutowanie problemów wynika-j±cych z nowych zapisów ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym".

Spotkanie odbędzie się w dniu 18 maja 2006 roku.

Program:

11.00 - 12.00 - obrady w Muzeum UJ, w Sali U Kazimierza Wielkiego

(ul. Jagiellońska 15)

12.00 - udział w otwarciu Festynu Nauki, Rynek Główny

13.00 - lunch.

8.3 Prof. dr hab. A. Tajdu¶, Rektor AGH, poinformował o otwieranym w dn. 18-go maja br. o godz. 12.00 Festiwalu Nauki. Chodzi także o pewn± manifestację ¶rodowiska naukowego. Festiwal trwa 3 dni. O godz. 13.00 przewidziany jest lunch.

8.4 P. Rektor Tajdu¶ poruszył następnie problem serwera bibliotecznego, który należy zakupić w bież±cym roku. Jego koszt wyniesie 233 tys. zł. AGH wniesie udział 176 tys. zł, pozostali użytkownicy winni pokryć resztę. Pan Rektor zachęca do pokrycia brakuj±cych 57 tys. zł. w następuj±cy sposób: AP i AE przekaż± po 20 tys. zł., za¶ pozostałe uczelnie - użytkownicy wpłac± pozostał± brakuj±c± kwotę. P. Rektor AGH zwróci się do wszystkich zainteresowanych z stosownym pismem w powyższej sprawie.

8.5 W dniu 8 maja odbędzie się w AGH, o godz. 13.00, w Pawilonie C-2 . s. 429, spotkanie nt. nowych technologii informatycznych w Mie¶cie. Spraw± zainteresowane s± poszcze-gólne uczelnie i firmy informatyczne. Jest to dla Miasta duża szansa.

8.6 Przewodnicz±cy KR odczytał pismo p. Marszałka Janusz Sepioła, zawieraj±ce podziękowanie za udział w pracach Komisji Oceny Projektów do Działania 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR). KRSzWK reprezentowali w tych pracach: prof. Tadeusz Kudłacz z Akademii Ekonomicznej, oraz mgr Małgorzata Janiak i mgr Stanisław Sieńko z Papieskiej Akademii Teologicznej. Pan Marszałek podkre¶lił wysoki poziom wiedzy merytorycznej, zaangażowanie i cenne uwagi wnoszone przez powyższe Osoby - Przedstawicieli Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, które otrzymały od P. Marszałka dyplomy.

Przewodnicz±cy KR osobi¶cie wręczył certyfikat udziału w pracach Komisji Oceny Projektów uczestnicz±cemu w dzisiejszym posiedzeniu KR p. mgr Stanisławowi Sieńko z PAT.

Przewodnicz±cy KR podziękował zarówno pp. Rektorom PAT i AE, jak i Osobom bior±cym udział w pracach Komisji Oceny Projektów.

8.7 Przewodnicz±cy KR poruszył sprawę wspólnej promocji O¶rodka Krakowskiego.

Jedn± z form działania prezentuje O¶rodek Poznański. Przed uczelniami staje problem pozyskiwania studentów - również płatnych. Należy działać z wyprzedzeniem.

8.8 Witaj±c przybyłego po raz pierwszy na posiedzenie Kolegium Rektorów nowomia-nowanego Małoplskiego Kuratora O¶wiaty, mgr Józefa Rostworowskiego i zapra-szaj±c Go na wszystkie spotkania KRSzWK, Przewodnicz±cy KR zaproponował przekazanie podziękowania Kolegium Rektorów byłemu Kuratorowi - p. mgr Elżbiecie Lęcznarowicz, bardzo aktywnie zaangażowanej w sprawy Kolegium, co jednogło¶nie zaakceptowano.

Przewodnicz±cy KR zwrócił się do P. Kuratora Rostworowskiego z pro¶b± o uaktywnienie obszaru współdziałania szkół wyższych z dyrektorami prowadz±cymi dobre licea. Najlepsze z nich należy wesprzeć. Jest to deklaracja ze strony Kolegium Rektorów.

8.9 P. Rektor Musioł zwrócił się do pp. Rektorów o poinformowanie o terminach inauguracji roku akad. 2006/2007 w Ich uczelniach.

UJ - 01. 10. 2006

ASP - 03. 10. 2006

AR - 03. 10. 2006

AGH - 04. 10. 2006

Pozostałe uczelnie proszone s± o przekazanie powyższych informacji do Biura Kolegium Rektorów - na ręce sekretarza Kolegium - Lucyny Ku¶nierczyk.

Na zakończenie spotkania - Przewodnicz±cy KR podziękował Gospodarzowi, p. Rektorowi Ryszardowi Borowieckiemu za zorganizowanie spotkania i go¶cinę.
Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Karol Musioł