Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

12.06.2006

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
przy współudziale Parlamentarzystów RP
odbytego w dniu 12 czerwca 2006 roku
w Akademii Rolniczej

Program posiedzenia:

  1. Sprawozdanie z działalno¶ci ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykoche-micznych i Badań Strukturalnych (referuje prof. dr hab. Leonard Proniewicz, UJ)
  2. Informacja internetowa - aktualno¶ci krakowskie (ref. prof. dr hab. Karol Musioł, Przewodnicz±cy KR)
  3. Wręczenie nagrody PHIL EPISTEMONI - "Przyjacielowi Nauki" dla dziennika-rzy zajmuj±cych się problematyk± szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki - za lata 2004 i 2005 (referuje Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów).
  4. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Uczestników posiedzenia Kolegium Rektorów powitał prof. dr hab. Karol Musioł, Przewodnicz±cy KR, informuj±c, że do porz±dku obrad posiedzenia Kolegium zostanie wł±czony punkt dot. przebiegu "Laurealiów" w bież±cym roku.

1. Sprawozdanie z działalno¶ci ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych

Przewodnicz±cy KR przypomniał, że ¦LAFiBS funkcjonuje już szereg lat. Ponad 10 lat temu zostało podpisane Porozumienie pomiędzy: AGH, PK, UJ i PAN, formalizuj±ce działania ¶rodowiskowe. Porozumienie to wygasło w dniu 01.01.2006 roku. Aktualnie trwa dyskusja nad okre¶leniem nowej formy ¦rodowiskowego Laboratorium. Ma ona uwzględniać wykorzystanie najlepszych cech ¦LAFiBS, eliminuj±c pewne ujawnione trudno¶ci.
Sprawozdanie finansowe z działalno¶ci ¦LAFiBS to wymóg regulaminowy i wymaga zatwierdzenia przez KRSzWK.
Temat zrefeował prof. dr hab. Leonard Proniewicz, Dziekan Wydziału Chemii UJ.
Przedstawiaj±c sprawozdanie finansowe z działalno¶ci ¦rodowiskowego Laboratorium p. Dziekan Proniewicz przypomniał o 34-letnim okresie funkcjonowania tej Jednostki.
W latach 80-tych ¦L zatrudniało 40 osób. Aktualnie, na pełnych etatach pracuje 11 osób. Wszystkie posiadaj± stopień naukowy doktora i prawie wszystkie s± nauczycielami akade-mickimi.
Nowa Ustawa o finansach komplikuje sytuację o tyle, że pracownicy ¦L nie mog± być wyna- gradzani ze ¶rodków budżetowych.
W strukturze ¦LAFiBS funkcjonuje 13 Pracowni, przy czym 3 z nich s± zloka-lizowane w AGH, 1 - w PAN, 1 - w PK, 1 - w Collegium Medicum UJ, pozostałe - w UJ, z czego 6 - na Wydz. Chemii UJ. W bież±cym roku zostały utworzone 2 nowe Pracownie. Dokonano okre¶lonych zakupów sprzętu, w tym mikroskopu sił atomowych.
W br. wydano 71 publikacji, z czego 52 - z tzw."Listy filadelfijskiej". Zorganizowano ok. 100 Konferencji. Dorobek naukowy jest więc b. duży. W¶ród podobnego typu jednostek - ¦LAiBS zajmuje 1-sze miejsce w Polsce.
Aktualnie nadszedł czas, aby zmienić strukturę ¦rodowiskowego Laboratorium, z uwzględnieniem faktu posiadania zarówno odpowiedniej aparatury, jak i doskonale przy-gotowanej kadry. Problem stanowi± finanse. UJ przeznaczył na działalno¶ć dydaktyczn± prawie 463 tys. zł i kwota ta została przekroczona o ok. 100 tys. złotych.
Aparatura ¦L posiada warto¶ć ok. 50 mln złotych. Przekroczenie limitu przyznanej kwoty wynikło z konieczno¶ci pokrywania kosztów drobnych napraw i wymiany czę¶ci aparatury.
Laboratorium otrzymało z działalno¶ci statutowej 221 tys. złotych, a na badania własne - 100 tys. złotych.
We wszystkich Pracowniach s± prowadzone zajęcia dydaktyczne.
Dziękuj±c prof. Proniewiczowi za wieloaspektowe przedstawienie sprawozdania, Prze-wodnicz±cy KR podkre¶lił, że aktualnie ¶rodowisko staje przed faktem okre¶lenia nowej formuły ¦rodowiskowego Laboratorium i postawił wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego z działalno¶ci ¦LAFiBS za rok 2005.
W głosowaniu jawnym, wszyscy członkowie Kolegium Rektorów jednomy¶lnie zaakceptowali przedstawione sprawozdanie z działalno¶ci ¦LAFiBS.

2. Sprawozdanie z przebiegu "Laurealiów"

Temat zreferował mgr Paweł ¦widerski, Prezes Fundacji dla UJ, m.in. informuj±c, że ¦więto Absolwenta zostało zorganizowane ze względu na troskę o zwi±zanie b. wycho-wanków z uczelniami. Mog± oni pomóc szkołom wyższym w konkretny sposób, a poz a tym chodzi również o podtrzymanie tradycji studiów. Dwa lata temu powstał Klub Absolwenta i aktualnie - przy tendencji wzrostowej - liczy on ponad 1000 osób. Klub funkcjonuje na zasadzie kontaktów internetowych, a czasami organizowane s± spotkania. Zorganizowanie uroczysto¶ci, w trakcie której spotkaj± się absolwenci - było celowe. St±d zorganizowanie pierwszych "Laurealiów".
Następnie p. Prezes ¦widerski przypomniał przebieg tej imprezy. W "Laurealiach" uczestniczyli przedstawiciele 5-ciu uczelni. Prezes wyraził nadzieję, że w następnej imprezie będzie uczestniczyło więcej uczelni i większa liczba absolwentów.
Dziękuj±c za zreferowanie tematu, Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, że"Laurealia" były imprez± udan±, zachęcaj±c, aby w przyszłym roku miała ona jeszcze szerszy wymiar.
Na pytanie p. Rektora Borowieckiego, czy "Larealia", to impreza ¶rodowiskowa uczelni krakowskich, czy UJ - z doproszeniem innych czelni, Przewodnicz±cy KR wyja¶nił, że idea zorganizowania "Laurealiów" wyszła z Uniwersytetu, przy czym zaproponowano doł±czenie się innych uczelni.
Prezes ¦widerski podkre¶lił, że zaproszenia skierowano do wszystkich uczelni, za¶ do współpracy przyst±piło 5 spo¶ród nich. P. Prezes ¦widerski ponownie zaprosił wszystkie uczelnie do współudziału w zorganizowaniu następnych "Laurealiów".
Przewodnicz±cy KR zaznaczył, że podobnie, jak w przypadku "Festiwalu Nauki" - "Laurealia" będ± organizowane co 2 lata. Uczelnie, które zadeklaruj± udział w Imprezie - winny wnie¶ć składkę - wpisowe, w wys. ok. 50 złotych.

3. Informacja internetowa - aktualno¶ci krakowskie

Przewodnicz±cy KR poinformował, że istniej± plany, aby KRSzWK posiadało niezależny obieg informacji, proponuj±c wydawanie krakowskiego biuletynu informacyj-nego. KRASP poparł stanowisko, aby zaistniała taka możliwo¶ć "globalna". Jeżeli - w skali Kraju - dzieje się co¶ ważnego i nieobiektywnego względem nauki i szkół wyższych, sprostowanie w takich przypadkach winno się ukazać tego samego dnia, na stronach internetowych wszystkich uczelni w Kraju. Sprostowanie można będzie natychmiast przeka-zać do skrzynki e-meil każdego studenta i pracownika szkoły wyższej. KRASP i KRSzWK maj± szanse stać się licz±c± sił± informacyjn±.
W UJ trwaj± już prace przygotowawcze. Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby wszystkie uczelnie, które chc± uczestniczyć w takim biuletynie, zasygnalizowały o swojej decyzji i wyznaczyły po 2 osoby: do czę¶ci informatycznej i do spraw informacyjnych. O ostatecznej formule biuletynu zadecyduj± fachowcy (chodzi o możliwo¶ci techniczne, okre¶lenie oczekiwań uczelni). Rzecznik prasowy UJ, mgr Katarzyna Pilitowska zorganizuje pierwsze wstępne spotkanie wszystkich rzeczników prasowych uczelni nt. wspólnej polityki informacyjnej szkół wyższych. Ważne jest wspólne reagowanie na sprawy tego wymagaj±ce. Sprawy uczelni winny być przedstawiane przez uczelnie, a nie cięte, cenzurowane czy zniekształcane przez niektórych dziennikarzy.
Przewodnicz±cy KR zwrócił się o podanie przez uczelnie Krakowa i Małopolski nazwisk 2 osób wytypowanych do współpracy przy redagowaniu biuletynu informa-cyjnego uczelni (ds. informacji i ds. informatycznych) na adres: e-mail: rektor@adm.uj.edu.pl
Rektor każdej z uczelni przejmuje pełn± kontrolę nad przekazywanymi informacjami.
Przewodnicz±cy KR zaapelował o zgłaszanie deklaracji uczestnictwa za po¶rednictwem e-mail - do tygodnia czasu.
Biuletyn informacyjny Kolegium Rektorów ma być profesjonaln± gazet± internetow± - z zachowaniem pełnej autonomii poszczególnych uczelni.
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor AE zaznaczył, że punktem wyj¶cia w po-wyższej sprawie winno być spotkanie rzeczników uczelni, ew. szefów Biur Promocji i Rozwoju.

4. Wręczenie nagrody PHIL EPISTEMONI -" Przyjacielowi Nauki" dla dziennikarzy zajmuj±cych się problematyk± szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki - za lata 2004 i 2005 ( referuje Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów).

Zgodnie z decyzj± Kolegium Rektorów podjęt± na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2006 roku Kolegium Rektorów jednomy¶lnie przyznało nagrodę ¶rodowiskow± indywidualn±, w wysoko¶ci 5 000 złotych Redaktorowi Marianowi Nowemu z Dziennika Akademickiego - za jego zaangażowanie w sprawy nauki i szkolnictwa wyższego.
Nagrody ogólnopolskiej za okres 2004-2005 nie przyznano.
Wręczaj±c Laureatowi dyplom uznania i nagrodę, Przewodnicz±cy KR jeszcze raz serdecznie pogratulował Redaktorowi Marianowi Nowemu.
Dziękuj±c za to zaszczytne wyróżnienie, Laureat m.in. podkre¶lił, że sprawami szkol-nictwa wyższego i nauki interesował się od pocz±tku działalno¶ci zawodowej i problematyce tej nadal pozostaje wierny. Po raz pierwszy tytuł "Przyjacielowi Nauki" Red. Marian Nowy otrzymał w roku 1987. Dzisiaj - otrzymuje go po raz trzeci. Jego działalno¶ć - to dziennikarstwo naukowe.

5. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

5.1. W imieniu własnym i Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, Przewodnicz±cy KR w serdecznych słowach podziękował mgr inż. Lucynie Ku¶nierczyk za długoletni± pracę. Posiadaj±c 46-letni staż pracy zawodowej, Lucyna Ku¶nierczyk przez ostatnie 20 lat pełniła funkcję sekretarza Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
Dziękuj±c za ciepłe, pełne życzliwo¶ci słowa Przewodnicz±cego KR, adres gratula-cyjny i kwiaty, wręczone przez Przewodnicz±cego i Gospodarza posiedzenia, prof. dr hab. Janusza Żmiję, Rektora AR - Lucyna Ku¶nierczyk m.in. podkre¶liła, iż najwięk-sz± motywację do pracy i należytego wypełniania obowi±zków stanowił fakt, że jest zatrudniona w Takiej Uczelni, jak UJ, posiada Takich Zwierzchników i pracuje dla Takiego Niezwykłego Gremium, jakim jest Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.

5.2. Przewodnicz±cy KR poruszył sprawę propozycji likwidacji dla naukowców i twórców 50% kosztów uzysku - zaproponowanego przez Ministra Finansów, Wicepremier Zytę Gilowsk±. Problem był przedmiotem dyskusji na forum KRASP, gdzie o¶wiadczono, że Prezydent RP nie potwierdził, że odliczenia podatkowe zostan± wycofane - zaznaczaj±c, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w ogóle "nie ma sprawy".
Wspomniano także o drugim rozwi±zaniu: pieni±dze włożone w układ zwi±zany z roz-liczeniami podatkowymi nie byłyby zabierane przez budżet, tylko na nowo dedyko-wane szkołom wyższym. W powyższej sprawie odbyło się spotkanie u Prezydenta. ¦rodowisko akademickie oczekuje na spotkanie z p. Wicepremier Z. Gilowsk±, choć nie wiadomo, o czym należałoby rozmawiać - w zwi±zku z decyzj± Prezydenta Kaczyńskiego. Veto prezydenckie i aktualny układ sejmowy gwarantuj± bowiem, że Ustawa nie wejdzie. Byłoby fatalnym sygnałem, w momencie, kiedy mówi się o transferze technologii, o budowie społeczeństwa opartego na wiedzy, o rozwoju nauki - i pieni±dze s± dokładane na rozwój tej nauki - aby odbierać ich czę¶ć naukowcom - jak proponuje p. Wicepremier. Dla tych, którzy rzeczywi¶cie stwarzaj± warto¶ć intelektualn± - podatki winny być obniżane.
W kwestii finansowania szkolnictwa wyższego KRASP apelował o wprowadzenie prorozwojowego sposobu podziału ¶rodków .
Czę¶ć z pp. Rektorów uczestniczyła w spotkaniu z Komisj± Edukacji Młodzieży i Sportu, która odbyła się w dniu otwarcia Festiwalu Nauki. Argumenty pp. Rektorów zostały przez Parlamentarzystów przyjęte przychylnie. Chodziło m.in. o ważny problem habilitacji. Jakiekolwiek decyzje w tej sprawie zostan± podjęte - najważniejsze jest, aby "nie zepsuć polskiej nauki". Na dłuższy dystans doszłoby do zapa¶ci cywilizacyjnej. Maj± być uczelnie, nauka i edukacja. Jeżeli czynnik naukowy zostanie zaniedbany, polskie uczelnie będ± kształcić na poziomie ¶rednim - co w odniesieniu do Europy będzie oznaczało spadek poziomu nauki. Ludziom chętnym do pracy należy dać ¶rodki finansowe do ręki a nie ograniczać je. Sugerowano, aby habilitacja stanowiła nie stopień naukowy a zawodowy.

5.3. Sprawa przedstawicieli doktorantów w posiedzeniach KRSzWK
Przewodnicz±cy KR przypomniał, że aktualnie doktoranci staj± się grup± o podobnej budowie, konstrukcji - jak studenci, proponuje się wiec, by w posiedzeniach KR uczestniczył także, jako go¶ć stały - przedstawiciel doktorantów, podobnie, jak jest to praktykowane w przypadku przedstawiciela studentów (udział przewodnicz±cego PSSUK w posiedzeniach KR).
Ustalenie: w głosowaniu jawnym, wszyscy członkowie KRSzWK jednomy¶lnie poparli propozycję Przewodnicz±cego KR, aby w posiedzeniach Kolegium Rekto-rów - jako go¶ć stały - uczestniczył przedstawiciel Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich.

5.4. Targi edukacyjne w Bazylei
W dniach 13-16 wrze¶nia 2006 r. cztery uczelnie krakowskie: AE, AGH, PK i UJ, w ramach wystawy edukacyjnej organizowanej podczas konferencji European Association for International Education w Bazylei, przedstawi± wspólne stoisko "Cracow Universities". Informacja o wystawie - zał. materiały EAIE str. 33.
Zainteresowane wystaw± pozostałe uczelnie - proszone s± o przesłanie oferty drog± e-mail, do Rektora UJ. Koordynatorem jest p. Mirosław Klimkiewicz.
Przewodnicz±cy KR zaapelował o przyst±pienie do Rady Programowej IX-ch Targów Edukacyjnych w Krakowie, które odbęd± się w okresie 22-24 luty 2007 roku.

5.5. Przewodnicz±cy KR zasygnalizował także sprawę ¶rodowiskowego koncertu noworocznego. Szczegóły zostan± podane na powakacyjnym posiedzeniu KR.

5.6 Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor AE, poinformował o jednomy¶lnym przyjęciu przez Senat AE projektu statutu Uczelni, w wersji przygotowanej przez Kolegium Rektorskie.

5.6. Pan Rektor Borowiecki podziękował następnie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa za Uchwałę dot. towaroznawstwa - podjęt± na poprzednim posiedzeniu Kolegium i przesłanie jej ustalonym Adresatom. M.in. otrzymał j± prof. Tazbir, Przewodnicz±cy CKA, który w pi¶mie skierowanym do p. Rektora Borowieckiego zaznaczył, że w tym zakresie nie przewidywane s± żadne zmiany. Stanowisko KRSzWK, jako głos ¶rodowiska, było tu b. ważne.

5.7 Następnie p. Rektor Borowiecki zwrócił się do Przewodnicz±cego KR, jako Wiceprze- wodnicz±cego KRASP, aby:
- na posiedzeniach KRASP były podnoszone ważne dla ¶rodowiska sprawy.
- P. Rektor zwrócił uwagę na fakt, że od m-ca grudnia 2005 roku pozostaje niezałatwiony projekt Ustawy sejmowej, w MENiS ci±gle konsultowany, dotycz±cy zmiany nazw 5-ciu uczelni, prosz±c, aby KRASP zainteresował się t± spraw±.
- Ważna jest także zmiana nazw kierunków studiów, o czym p. Rektor Borowiecki sygnalizował w trakcie posiedzenia KRASP. M.in. Komisja legislacyjna wydała w tej sprawie opinię - poza ¶rodowiskiem ekonomicznym.
- Uczelnie wchodz± w system studiów dwustopniowych, ci±gle s± informowane, że standardy, tre¶ci programowe będ± okre¶lone - a do tej pory obietnica nie została spełniona.

5.8 Prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Rektor PK zaapelowal o wspólne wypracowanie
założeń, modelu studiów doktoranckich.
Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że do tej sprawy Kolegium Rektorów wróci na następnym posiedzeniu, przy współudziale przedstawiciela Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich.

5.9 P. Rektor Gawlik skierował także zapytanie, czy w nowym roku akademickim, dla
studiów niestacjonarnych nadal obowi±zuje współczynnik "0,3" i czy te osoby, które już rozpoczęły studia, będ± nadal korzystały ze współczynnika "0,3".
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów zalecił zwrócenie się w powyższej sprawie bezpo¶rednio do p. prof. Jurgi - Przewodnicz±cego KRASP.
P. Rektor Gawlik zasugerował celowo¶ć pewnego oficjalnego nacisku w powyższej sprawie - przez KRASP.

Na zakończenie - Przewodnicz±cy KR przypomniał, że dzisiejsze posiedzenie zamyka pierwszy rok działania władz rektorskich nowej kadencji i podziękował Gospodarzowi, prof. dr. hab. Januszowi Żmiji, Rektorowi Akademii Rolniczej, za go¶cinę i zorganizowanie spotkania.Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Karol Musioł