Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

02.02.2007

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
przy współudziale Parlamentarzystów RP
odbytego w dniu 02 lutego 2007 roku
w Akademii Rolniczej w Krakowie - Mydlnikach

Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci

Program posiedzenia:

 1. Krótka prezentacja krakowskiego ¶rodowiska akademickiego - referuje Przewodnicz±cy Kolegium.
 2. Współdziałanie szkół wyższych z władzami samorz±dowymi miasta i regionu oraz wojewod± w zakresie pozyskiwania ¶rodków europejskich:
  • Wojewoda Małopolski Maciej Klima poinformuje o strategii władz województwa w zakresie pozyskiwania ¶rodków europejskich na rozwój szkolnictwa wyższego i naukę;
  • Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara poinformuje o planach władz samorz±dowych województwa w zakresie pozyskiwania ¶rodków europejskich na rozwój szkolnictwa wyższego i nauki;
  • Prezydent Krakowa przedstawi plany władz miasta Krakowa w zakresie rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki w oparciu o ¶rodki europejskie.
 3. Krakowski Biuletyn Informacyjny - okre¶lenie ostatecznej formuły z uwzględnieniem możliwo¶ci technicznych i oczekiwań uczelni - referuje Wiceprzewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. Antoni Tajdu¶.
 4. Sprawy bież±ce i wolne wnioski.

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa prof. dr hab. Karol Musioł powitał zebranych, w¶ród nich szczególnie serdecznie Senatora RP prof. Kazimierza Wiatra, któremu podziękował za wywalczenie w Senacie dodatkowych 200 mln zł na szkolnictwo wyższe. Wyraził zadowolenie, że po raz pierwszy od wielu lat wzrosn± nakłady na szkolnictwo wyższe i, co istotne, iż najprawdopodobniej uczelnie mog±ce się pochwalić większymi osi±gnięciami otrzymaj± więcej pieniędzy.
Poprosił o uzupełnienie porz±dku obrad o:

 • rozważenie, po wyczerpaniu punktu drugiego programu, przesłanych członkom Kolegium Rektorów projektów dwóch uchwał:
  • w sprawie przekształcenia Akademii Ekonomicznej w Uniwersytet Ekonomiczny
  • w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługuj±cych Skarbowi Państwa
 • omówienie w ramach spraw bież±cych i wolnych wniosków:
  • Sprawy Jubileuszu lokacji Krakowa
  • Uroczysto¶ci z okazji 10-lecia KRASP

Zapytał o propozycje dalszych zmian w porz±dku obrad i wobec braku wniosków w tej sprawie poprosił o zatwierdzenie zmian w porz±dku obrad.
Zatwierdzony został nowy porz±dek obrad.
Przewodnicz±cy Kolegium tradycyjnie porosił gospodarza posiedzenia o krótk± charakterystykę miejsca, w którym się ono odbywa.
Rektor AR Janusz Żmija krótko przedstawił historię Dworku w Mydlnikach, w którym zorganizowano posiedzenie Kolegium.

1. Krakowski o¶rodek akademicki

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł scharakteryzował potencjał krakowskiego o¶rodka akademickiego wraz z współpracuj±cymi z nim Wyższymi Szkołami Zawodowymi:

 • UCZELNIE PUBLICZNE:
  • Uczelnie magisterskie
   • Akademia Ekonomiczna: 19 200 studentów
   • Akademia Pedagogiczna: 19 450 studentów
   • Akademia Wychowania Fizycznego: 3600 studentów
   • Papieska Akademia Teologiczna: 3005 studentów
   • Uniwersytet Jagielloński (wraz Collegium Medicum) (~42 tys. studentów)
  • Uczelnie inżynierskie
   • Akademia Górniczo-Hutnicza: 31 tys.
   • Akademia Rolnicza w Krakowie: 13 tys.
   • Politechnika Krakowska: 17 tys.
  • Uczelnie artystyczne
   • Akademia Muzyczna: 560
   • Akademia Sztuk Pięknych: 1100
   • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna: 296
  • Wyższe Szkoły Zawodowe:
   • Krosno (4557)
   • Nowy S±cz (4014)
   • Nowy Targ (1605)
   • O¶więcim (839)
   • Sanok (1573)
   • Tarnów (5400)
 • UCZELNIE NIEPUBLICZNE
  • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum"
  • Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
  • Wyższa Szkoła Zarz±dzania i Bankowo¶ci
  • Krakowska Szkoła Wyższa im A. F. Modrzewskiego
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki
  • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarz±dzania
  • Wyższa Szkoła Zarz±dzania
  • Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera
  • Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie
 • INSTYTUTY
   • Instytut Farmakologii PAN
   • Instytut Fizyki J±drowej PAN
   • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi± PAN
   • Instytut Języka Polskiego PAN
   • Instytut Katalizy PAN
   • Instytut Mechaniki Górotworu PAN
   • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
   • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
   • Instytut Obróbki Skrawaniem
   • Instytut Odlewnictwa w Krakowie
   • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierz±t PAN
   • Instytut Zootechniki, Balice
   • i inne jednostki
  • Wspólne działania w ramach KRSzWK
   • Studenci zagraniczni w Krakowie - wszystkie uczelnie Krakowa
   • Turystyka naukowa - uczelnie krakowskie przyci±gaj± na konferencje naukowe tysi±ce naukowców ze ¶wiata wraz z towarzysz±cymi i osobami
   • Park Technologiczny (AGH, Politechnika, UJ - Kampus PK i III Kampus UJ). Konieczne jest uzyskanie wpływu na Radę Parku, który został założony przez uczelnie.
   • Dwa technoinkubatory; informatyczny - Czyżyny (KPT) oraz biotechnologiczny (III Kampus UJ - dostali¶my 40 mln zł (z funduszy europejskich), działa już mikro TI).
   • Powstały klastry - Informatyczny (AGH i inni); Czystych Energii (AGH i inni); Life Science (UJ i inni).
   • Akademickie Centrum Naukowo - Technologiczne AKCENT (AR, AGH, PK, UJ) - przedstawi prof. Jerzy Lis (AGH)
   • Narodowe Centrum Promieniowania EM (III Kampus UJ) - jest na li¶cie projektów kluczowych
   • Elektroniczna legitymacja studencka współpraca z władzami Krakowa; i inne…
  • Główne kierunki wspólnego działania:
   • Mobilno¶ć studentów i pracowników naukowych; nauczanie w językach obcych (CD).
   • Krakowski Park Technologiczny - potrzebna pomoc ze strony miasta i regionu (drogi, uzbrojenie terenu).
   • Technoinkubatory - transfer technologii, rozwój miasta regionu i kraju.
   • Klastery - zwi±zki uczelni z firmami - rozwój współpracy z przemysłem - HT - LS.
   • Akademickie Centrum Naukowo - Technologiczne (AKCENT) - wspólne prace badawcze i starania o fundusze - duże projekty. Sukces projektów - biotechnologii i nanotechnologii.
   • Narodowe Centrum Promieniowania EM (synchrotron na III Kampusie UJ) - utworzenie silnego centrum badawczego dla całej Polski oraz Europy ¶rodkowej i wschodniej. Nauka HT dla wszystkich studentów.
   • I inne ważne projekty - np. Szpital Kliniczny CM UJ, projekty nauk humanistycznych, itp.
  • Akademickie Centrum Naukowo-Technologiczne -AKCENT MAŁOPOLSKA:
   • Konsorcjum UJ, AGH, PK i AR; umowa 4 listopad 2003
   • Wniosek do MNiI o przyznanie statusu Centrum Zaawansowanych Technologii
   • Podjęcie działań zmierzaj±cych do nawi±zania aktywnej współpracy z partnerami przemysłowymi w celu promowania i wdrażania produktów oraz usług powstałych na bazie naukowych projektów badawczych,
   • Organizacja centrum szkoleniowego promuj±cego przedsiębiorczo¶ć opart± na wykorzystaniu my¶li naukowej,
   • Podjęcie starań o pozyskanie ¶rodków finansowych na prowadzenie projektów badawczych i inwestycyjnych zwi±zanych między innymi z rozwojem infrastruktury naukowej
  • AKCENT - Priorytety Badawczo-Wdrożeniowe:
   • Biotechnologia
   • Informatyka
   • Jako¶ć i konkurencyjno¶ć produktów
   • Kształtowanie i ochrona ¶rodowiska w kontek¶cie zrównoważonego rozwoju
   • Nanotechnologie, nowe materiały konstrukcyjne i funkcjonalne
   • Nowe technologie w medycynie
   • Odnawialne Ľródła energii
  • AKCENT - pozyskiwanie ¶rodków finansowych:
   • Wnioski założone na dofinansowanie projektu biotechnologicznego i nanotechnologicznego w wysoko¶ci 50 mln Euro każdy. Przyznano po 25 mln. Euro. Powstan± nowoczesne laboratoria, wejdziemy w now± erę rozwoju tych dyscyplin.
  • Potencjał Małopolski w zakresie budowy gospodarki opartej na wiedzy:
   • innowacyjno¶ć województwa małopolskiego- region znajduje się w strefie najwyżej ocenionej pod tym względem
   • rozwój edukacji - wyniki egzaminów kwalifikacyjnych - Małopolska w czołówce.
   • potencjalni partnerzy - ¦l±sk
   • poprawić dostępno¶ć edukacji
  • Główne problemy uczelni krakowskich:
   • Ograniczone ¶rodki na rozwój: dotacja MNiSzW - ~95% na płace; ~5% na działanie i rozwój.
   • Niż demograficzny powoduj±cy problemy finansowe wszystkich uczelni. Rozwój i znikanie uczelni.
   • Lepsza forma współpracy szkoły zawodowe - uczelnie akademickie.
   • Kierunki rozwoju i współpraca uczelni publicznych i niepublicznych. Problem studiów dyplomowych na uczelniach niepublicznych. Czas na rozmowę o współpracy.
   • M±dre zagospodarowanie funduszy europejskich 2007-2013. Rozs±dne kryteria przyznawania ¶rodków europejskich. Opracować takie kryteria w ¶rodowisku akademickim.
   • Rozwój Krakowskiego Parku Technologicznego - reprezentacja uczelni w Radzie Nadzorczej - infrastruktura czekaj±ca na inwestora. KPT - spółk± krakowsk±.
   • Rozwój klastrów jest przyszło¶ci± uczelni małopolskich - w tym zakresie konieczne współdziałanie władz miasta i regionu.
   • Promocja Krakowskiego O¶rodka Akademickiego oraz Małopolski. Foldery o Krakowie z informacja o uczelniach (adresy www). Uczelnie - wspólny informator z podkre¶leniem zalet Krakowa.
   • Wspieranie uczelni krakowskich w staraniach o fundusze europejskie w Warszawie.
   • Współpraca z absolwentami krakowskich uczelni. W najbliższym czasie możliwa wspólna wyprawa do USA do Chicago.
   • Uczelnie sprowadzaj± dużo pieniędzy do Krakowa, ale nie wszystkie problemy s± w stanie rozwi±zać same.
   • Przyspieszenie formalno¶ci administracyjnych przy inwestycjach.
  • Wyzwania
   • Jeżeli chcemy doł±czyć do ¶wiatowej czołówki w dziedzinie badań i kształcenia, to musi nast±pić wzmocnienie finansowania dobrych szkół wyższych i najprężniejszych o¶rodków naukowych;
   • W Polsce musz± powstawać centra naukowe na ¶wiatowym poziomie w wybranych dziedzinach.
   • Nie wolno zaniedbać badań podstawowych w naukach przyrodniczych, rozwoju nauk humanistycznych oraz spraw kultury.
   • Parki Technologiczne musz± mieć gotow± infrastrukturę i dobr± komunikację - konieczne w tym zakresie współdziałanie Marszałka Województwa i Prezydenta Miasta
  • W Krakowskim O¶rodku Akademickim chcemy i potrafimy zbudować centrum naukowe i dydaktyczne na ¶wiatowym poziomie, ale nie wszystko jest w naszych rękach

Następnie Przewodnicz±cy Kolegium przyst±pił do charakterystyki Klastrów utworzonych w Krakowie. Szerzej omówił Klaster Life Science.

 • Klastry w Krakowie cele rozwojowe:
  • Badania i zastosowania badań
  • Współpraca z biznesem
  • Współpraca ponadregionalna
  • Rozwój zasobów klastra
  • Innowacje i technologia
  • Edukacja i szkolenia
 • Cykl innowacyjno¶ci:
  • Patent
  • Innowacyjno¶ć funkcjonalna
  • Ocena biznesowa
  • Innowacja: nowy produkt lub firma
  • Dochodowy biznes
  • Badania podstawowe
  • Innowacje i pomysły
  • Rozwój technologii
  • Rozwój produktu
  • Marketing i przedsiębiorczo¶ć
 • Life Science Klaster Kraków- fakty
  • Podpisanie umowy powołuj±cej klaster - 20 paĽdziernika 2006r., projekt tworz± obecnie 32 instytucje, w tym:
  • 2 uczelnie wyższe
  • 3 jednostki otoczenia biznesu
  • 4 szpitale
  • 5 instytutów naukowych
  • 15 firm z sektora biotechnologii, farmacji, opieki zdrowotnej, żywno¶ci
  • Rada Klastra - składaj±ca się z przedstawicieli sygnatariuszy projektu
  • Zarz±d Klastra - realizacja bież±cych zadań zwi±zanych z rozwojem działalno¶ci
  • Administracja i organizacja Klastra - Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. - Biuro Klastra (grant)
 • Misja Klastra Life Science Kraków
  • Stworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiaj±cej efektywne poł±czenie i wykorzystanie istniej±cego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych
  • Wspieranie przedsiębiorczo¶ci i innowacyjno¶ci w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych
  • Ł±czenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru Life Science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniej±cych możliwo¶ci, jak i szans zwi±zanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Józef Gawlik w uzupełnieniu do informacji przekazanych przez Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów poinformował, że na ukończeniu s± prace nad powołaniem konsorcjum maj±cego ewentualnie charakter klastra mikro i nanotechnologii o charakterze międzyregionalnym. Będzie się on zajmował m.in.: innowacjami w zakresie technik medycznych, inżynieri± materiałów genetycznych, rozwijaniem diagnostyki i aparatury medycznej. Wstępne rozmowy zostały już przeprowadzone z uczelniami, o¶rodkami medycznymi i firmami, które maj± wł±czyć się w ten projekt z województw: ¦więtokrzyskiego, Podkarpackiego i Dolno¶l±skiego. Zapowiedział, że wkrótce przekaże szczegółowe informacje na ten temat członkom Kolegium.

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów poprosił prorektora AGH prof. dr hab. K. Jelenia - o zaprezentowanie Klastrów: informatycznego i czystej energii.

Prorektor AGH prof. dr hab. Kazimierz Jeleń - przedstawił prezentacje na temat klastrów informatycznego i czystych energii:

Klaster to przestrzenna koncentracja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powi±zanych rozbudowan± sieci± relacji o formalnym jak i nieformalnym charakterze, opartych o wspóln± trajektorię rozwoju (np. technologiczn±, wspólne rynki docelowe itd.), jednocze¶nie konkuruj±cych i kooperuj±cych w pewnych aspektach działania

Wsparcie finansowe klastrów w perspektywie budżetowej 2007-2013

 • PARP - Konkurs na Wsparcie Klastrów - Projekt pilotażowy
 • Fundusze strukturalne na lata 2007-2013

Małopolski Klaster Technologii Informacyjnych

 1. Potencjał informatyczny regionu krakowskiego (Małopolski)
  • Kształcenie informatyków: AGH, UJ, PK
   Na poziomie magisterskim:
  • Kierunek: "Informatyka"
   obecnie ok. 350 absolwentów rocznie
   za dwa lata ok. 400 absolwentów rocznie
  • Kierunek: "Informatyka stosowana"
   za dwa lata ok. 300 absolwentów rocznie (AGH)
   Na poziomie inżynierskim: kilkuset absolwentów rocznie
   Kraków, N. S±cz, Tarnów i inne
  • Uprawnienia:
   Doktorskie: AGH, UJ
   Habilitacyjne: UJ, AGH
   Studia doktoranckie: UJ, AGH
  • Ponad 100 firm informatycznych
  • Ważniejsze to: Motorola, IBM, Sabre, Comarch, Optimus
 2. Aktywno¶ć ¶rodowiska krakowskiego (bież±ca)
  • Lokalna
   • UJ - inżynieria oprogramowania, badania teoretyczne
   • AGH - systemy rozproszone, nowoczesne systemy multimedialne, wielowymiarowa grafika, teleimersja (radioteleskop w Toruniu i in.)
   • współpraca z firmami (centra kompetencji)
   • PK - projektowanie i modelowanie systemów technicznych
   • Samorz±dy (Wrota Małopolski, Magiczny Kraków)
  • Krajowa
   • PIONIER
   • ACK CYFRONET (od 30 lat)
   • Projekty krajowe (8 projektów)
   • Działalno¶ć firm informatycznych (różne obszary działalno¶ci)
  • Międzynarodowa
   • Gridy - projekty europejskie
   • Projekty międzynarodowe (ok. 20)
   • Konferencje (ok. 15)
 3. Partnerzy
  • Uczelnie:
   • AGH, UJ, PK
   • WSB-NLU - Nowy S±cz, PWSZ - Tarnów
  • Samorz±d:
   • Urz±d Marszałkowski
  • Firmy:
   • ComarchSA, Ericpol Telecom Sp.z o.o.
   • IGE+XAO Polska SP.z o.o. Inicjatywa IT w Krakowie
   • Instytut Fizyki J±drowej PAN, Sabre Polska SP z o.o.
   • SKK Sp z o.o. Softnet Sp. z o.o.
   • Software Mind Sp z o.o. Solidex S.A.
   • SPSS Polska VSoft Spółka Akcyjna
   • ZETO Kraków Sp. z o.o. CYFRONET
 4. Podpisanie porozumienia o utworzeniu Klastra W dniu 18 lipca 2006 r. przedstawiciele 22 instytucji spotkali się w Sali Librarium Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, by podpisać Porozumienie o utworzeniu Małopolskiego Klastra Technologii Informacyjnych. W¶ród obecnych znaleĽli się Marszałek oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Rektorzy i Prorektorzy Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym S±czu oraz przedstawiciele Instytutu Fizyki J±drowej PAN, ACK Cyfronet AGH, a także takich firm, jak: Software Mind, Motorola Polska, Comarch SA, CCNS SA, Krakowski Park Technologiczny, Ericpol Telecom, IBM Laboratory, Inicjatywa IT w Krakowie, Sabre Polska, Solidex SA., ZETO Kraków, IGE+XAO Polska, SPSS Polska, Soft SA.
 5. Powołany na mocy tej umowy Klaster jest:
  • regionalny, otwarty i przyjazny dla wszystkich zainteresowanych, uczestnictwo w klasterze na zasadach dobrowolno¶ci i woli współpracy
  • otwarty na udział w strukturach ponadregionalnych
  • aktywnie współpracuj±cy w ¶rodowisku krajowym i europejskim
 6. Cele klastra:
  • Promocja i rozwój kooperacji przedsiębiorstw IT
  • Rozwój zaawansowanych usług teleinformatycznych dla partnerów klastra
  • Stworzenie forum wymiany informacji o potrzebach i możliwo¶ciach kształcenia dla potrzeb IT
  • Uczestnictwo i współpraca partnerów klastra w budowie społeczeństwa informacyjnego
 7. Plan działania na lata 2006-2008
  • Utworzenie Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych
  • Budowa mechanizmów przygotowania kadr dla potrzeb firm IT oraz rozwijania ich kompetencji
  • Budowa mechanizmów wzmacniaj±cych potencjał badawczo-rozwojowy i innowacyjny regionu
  • Wspieranie konkurencyjno¶ci Małopolski dla inwestycji firm z sektora IT/ITES/BPO
  • Promocja MKTI i współtworz±cych go partnerów
 8. Zespoły robocze
  • Zespół ds. Kształcenia
  • Zespół ds. Badań i Rozwoju
  • Zespół ds. Przedsiębiorczo¶ci
  • Zespół ds. Parku IT
 9. Działania organizacyjne
  • Podpisanie porozumienia
  • Utworzenie Rady Partnerów
  • Zatwierdzenie Regulaminu Rady Partnerów
  • Wybór przewodnicz±cego Rady Partnerów - prof. Kazimierz Jeleń - AGH
  • Zatwierdzenie Regulaminu Zespołu Steruj±cego
  • Wybór członków Zespołu Steruj±cego
   • Sławomir Kopeć - Urz±d Marszałkowski - przewodnicz±cy
   • Piotr Tworzewski - prorektor UJ
   • Kazimierz Wiatr - dyrektor CYFRONETu
   • Łukasz Winiarski - Solidex S.A.

Następnie prof. dr hab. K. Jeleń scharakteryzował:
MAŁOPOLSKO - PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

 1. Powołanie Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii
  Podpisanie umowy W dniu 26 wrze¶nia 2006 roku w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej, w obecno¶ci przedstawicieli społeczno¶ci akademickiej AGH odbyła się uroczysto¶ć podpisania porozumienia w sprawie powołania Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii przez przedstawicieli 23 instytucji
  Zasięg terytorialny: Województwo MAŁOPOLSKIE, Województwo PODKARPACKIE
  Powstały z inicjatywy AGH
  Ukształtowana struktura:
  Rada Partnerów: przew. Prof. Józef Gawlik - Rektor Pol. Krakowskiej
  Zespół Steruj±cy: przew. Prof. Ireneusz Soliński - AGH
  Zespoły
  Misja
  Budowa platformy współdziałania przedsiębiorstw, samorz±du, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu w celu pozyskania czystej energii dla zapewnienia rozwoju społecznego i wysokiej jako¶ci życia mieszkańców w czystym i bezpiecznym ¶rodowisku przyrodniczym.
 2. Partnerzy Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii
  1. Uniwersytet Jagielloński
  2. Politechnika Krakowska
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza
  4. Akademia Rolnicza -Kraków
  5. Instytut Fizyki J±drowej Polskiej Akademii Nauk - Kraków
  6. Politechnika Rzeszowska
  7. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi± PAN
  8. Urz±d Marszałkowski - Województwo Małopolskie
  9. Urz±d Marszałkowski -Województwo Podkarpackie
  10. Instytut Nafty i Gazu -Kraków
  11. Biuro Controlingu Strategicznego i Zarz±dzania Informatycznego
  12. Kompania Węglowa S.A. Katowice
  13. Podkarpacka Agencja Energetyczna
  14. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kro¶nie
  15. Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
  16. Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodne - Kraków
  17. PGNiG S.A. Oddział w Sanoku
  18. Biuro Rynku Energii ENION S.A. - Kraków
  19. Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A.
  20. Elektrociepłownia "Kraków" S.A.
  21. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego -O¶więcim
  22. Elektrownia "Stalowa Wola" S.A.
  23. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszk. Ciepłownia Nowa Dęba-
  24. Zakład Czynników Energetycznych sp. z o.o. Południowy Koncern Energetyczny S.A.
  25. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  26. ENERGETYKA Dwory sp. z o.o.
  27. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  28. Małopolska Agencja Energii i ¦rodowiska Sp. z o.o.
  29. Firma Chemiczna "Dwory" S.A.
 3. Cele główne
  1. Zwiększenie pozyskania i wykorzystania czystej energii w regionie południowo-wschodniej Polski dla ochrony ¶rodowiska przyrodniczego
  2. Koncentracja badań naukowych w obszarze czystej energii. Integracja działań przedsiębiorców, agencji, stowarzyszeń i władz regionalnych w obszarze energetyki
  3. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju
 4. Cel główny generuje następuj±ce zadania:
  • Lokalne wykorzystanie istniej±cych zasobów energii odnawialnej: biomasy, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej, wodnej, biopaliw płynnych
  • Energetyczne wykorzystanie odpadów
  • Lokalne wykorzystanie zasobów gazu ziemnego
  • Wykorzystanie metanu pokładów węgla
  • Zastosowanie sprężonego gazu ziemnego do napędu w ¶rodkach transportu
  • Sekwestracja dwutlenku węgla w wyeksploatowanych złożach węglowodorów
  • Oszczędno¶ć energii w: budownictwie, elektroenergetyce, transporcie i gospodarstwach domowych
  • Opracowanie lub adaptacja do lokalnych warunków nowych technologii pozyskania wodoru
  • Zeroemisyjna produkcja paliw płynnych w synergii węgla z energi± j±drow±
 5. Kolejne cele to:
  1. Promocja czystej energii w regionie
  2. Stworzenie forum współpracy partnerów klastra w tworzeniu innowacyjnych technologii pozyskania i wykorzystania czystej energii
  3. Stworzenie forum wymiany informacji o potrzebach i możliwo¶ciach kształcenia dla potrzeb przedsiębiorstw energetycznych
  4. Budowa i organizacja Laboratorium Konwersji Energii
 6. Struktura tematyczna klastra:
  1. SEKTOR ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
  1.1. PODSEKTOR ENERGETYKI WIATROWEJ - Prof. Ireneusz Soliński
  1.2. PODSEKTOR BIOMASY- Prof. Adam Guła
  1.3. PODSEKTOR ENERGETYKI SŁONECZNEJ- Prof. Zbigniew Hanzelka (foto), Prof. Stanisław Gumuła (cieplne)
  1.4. PODSEKTOR GEOTERMALNY - Prof. Wojciech Górecki
  1.5. PODSEKTOR ENERGETYKI WODNEJ
  1.6. PODSEKTOR ODPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH - Dr inż. Barbara Tora
  2. SEKTOR WĘGLOWODOROWY - Dr Tomasz ¦liwa
  2.1. PODSEKTOR GAZU ZIEMNEGO
  2.2. PODSEKTOR ROPY NAFTOWEJ
  3. SEKTOR METANU Z POKŁADÓW WĘGLA - Prof. Stanisław Nawrat
  4. SEKTOR WODOROWY- Prof. Piotr Tomczyk
  5. SEKTOR ENERGETYKI WĘGLOWO - JˇDROWEJ - Dr Jerzy Cetnar
  6. SEKTOR EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII - Prof. Zbigniew Hanzelka, Prof. Andrzej Kreft
  7. SEKTOR EDUKACJI I PROMOCJI KADR DLA REGIONÓW
  8. LABORATORIUM KONWERSJI ENERGII

Przewodnicz±cy Kolegium podziękował za prezentację Klastrów: technologii informatycznych i czystej energii, po czym poprosił o zabranie głosu Wojewodę Małopolskiego.

2. Współdziałanie szkół wyższych z władzami samorz±dowymi miasta i regionu oraz wojewod± w zakresie pozyskiwania ¶rodków europejskich strategia władz województwa w zakresie pozyskiwania ¶rodków europejskich na rozwój szkolnictwa wyższego i naukę - referował Wojewoda Małopolski Maciej Klima.

Wojewoda Małopolski Maciej Klima rozpocz±ł swoje wyst±pienie od poinformowania, że w najbliższym czasie (za ok. 3-4 tygodni) powoła Małopolsk± Stał± Konferencję Współpracy. Zaprosił do udziału w jej pracach Rektora Karola Musioła - Przewodnicz±cego KRSWK, a także przedstawiciela uczelni artystycznych i PAT. W tym ostatnim przypadku poprosił o przedstawienie kandydata, ewentualnie dwóch kandydatów w ci±gu tygodnia.
Stała Konferencja Współpracy będzie się składała z 18-20 osób, a do jej zadań należeć będzie: przedstawianie opinii w zakresie polityki rozwoju, w szczególno¶ci okre¶lanie strategii rozwoju województwa oraz regionalnych i krajowych programów operacyjnych, dbanie o zrównoważony rozwój województwa, monitorowanie zgodno¶ci projektów współfinansowanych m.in. ze ¶rodków europejskich. Zgodnie z ustaw± w jej skład wchodzić będ± przedstawiciele rz±du, przedstawiciele samorz±du terytorialnego wszystkich szczebli i przedstawiciele komisji wspólnych rz±du i samorz±du terytorialnego, organizacji społecznych i gospodarczych. Pracami Komisji będzie kierował Wojewoda.

Następnie przedstawił zadania rz±du przewidziane do realizacji w latach 2007-2013 i w tym kontek¶cie rolę wojewody w systemie administrowania i absorpcji ¶rodków unijnych w Polsce w tym okresie. Zadaniem wojewody jest dbało¶ć o wła¶ciwe wcielanie zasad polityki regionalnej państwa w życie. Celem tej polityki jest:

 • tworzenie warunków do wzrostu konkurencyjno¶ci wszystkich regionów
 • d±żenie do wyrównania szans rozwojowych województw
 • budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na nowoczesnej technice i wysoko wykwalifikowanych zasobach pracy

Jest ona realizowana poprzez strategie rozwoju kraju, strategie sektorowe, strategie rozwoju województw. Narzędziami realizacji poszczególnych strategii s±: Krajowe i Regionalne Programy Operacyjne, przewiduj±ce dofinansowanie pochodz±ce z budżetu państwa, b±dĽ ze ¶rodków unijnych. Ustawa uposaża wojewodę w kompetencje w zakresie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, jednak jego rola ma charakter uzupełniaj±cy i pomocniczy wobec działań podejmowanych przez samorz±dy wojewódzkie.
Do zadań wojewody należy powoływanie Stałej Konferencji Współpracy, Komitetu Monitoruj±cego dla Regionalnego Programu Operacyjnego, pełnienie funkcji certyfikuj±cej Regionalne Programy Operacyjne oraz nadzór nad prawidłowo¶ci± przeprowadzenia wyborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Powołanemu przez Wojewodę Komitetowi Monitoruj±cemu przewodniczył będzie Marszałek Województwa. Komitet ma na celu dbało¶ć o jako¶ć realizacji programu oraz upewnienie się, co do skuteczno¶ci jego realizacji. Do najważniejszych jego zadań będzie należało:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów oceny projektów w ramach Programów Operacyjnych,
 • zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
 • analizowanie rezultatów realizacji programu, w szczególno¶ci osi±gnięcia celów wyznaczonych dla każdego priorytetu, oraz wyników oceny zwi±zanej z monitorowaniem realizacji programu.

Wojewoda sprawuje również nadzór nad prawidłowo¶ci± przeprowadzenia wyboru projektów w trybie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Może również zgłosić veto w przypadku udokumentowania istotnych nieprawidłowo¶ci przy wyłanianiu projektu. Nadzór ten ogranicza się do kwestii proceduralnych, nie obejmuje czę¶ci oceny merytorycznej projektu. Wobec RPO Wojewoda wykonuje rolę funkcji subcertyfikuj±cej, instytucja subcertyfikuj±ca przekłada Komisji po¶wiadczone deklaracje wydatków i wniosków o płatno¶ć.
Wojewoda ze swej strony czyni starania by wesprzeć i ułatwić uczelniom każdy możliwy sposób ich działania naukowo-dydaktycznego. Podejmuje działania dla wsparcia rozwoju i modernizacji akademickiej i naukowej infrastruktury naukowo-badawczej oraz wsparcia procesu transferu wyników prac badawczych do gospodarki i innych dziedzin życia.
Wojewoda zadeklarował znalezienie rozwi±zania w zakresie zarz±dzania KPT, które będzie satysfakcjonowało ¶rodowisko akademickie.

Przewodnicz±cy Kolegium podziękował Wojewodzie za przedstawienie kierunków działania administracji wojewódzkiej oraz złożone propozycje współpracy i oddał głos Marszałkowi plany władz samorz±dowych województwa w zakresie pozyskiwania ¶rodków europejskich na rozwój szkolnictwa wyższego i nauki w latach 2007-2013 w oparciu o Programy Operacyjne i Fundusze Strukturalne - referował Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.

Na wstępie przypomniał, jak kształtuje się ł±czna alokacja dla Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia NSRO - 67,3 mld euro (EFRR, EFS, Fundusz Spójno¶ci) w tym:

 • 16 RPO - 23,8% cało¶ci ¶rodków (15,9 mld euro),
 • PO Rozwój Polski Wschodniej - 3,4% cało¶ci ¶rodków (2,3 mld euro),
 • PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej - 1% cało¶ci ¶rodków (0,7 mld euro),
 • PO Infrastruktura i ¦rodowisko - 41,3% cało¶ci ¶rodków (27,8 mld euro),
 • PO Innowacyjna Gospodarka - 12,3% cało¶ci ¶rodków (8,3 mld euro),
 • PO Kapitał Ludzki - 14,4% cało¶ci ¶rodków (9,7 mld euro),
 • PO Pomoc Techniczna - 0,8% cało¶ci ¶rodków (0,5 mld euro),
 • Krajowa rezerwa wykonania - 3% cało¶ci ¶rodków (1,97 mld euro).

Zwrócił uwagę, że decyzje w zakresie poszczególnych Programów Operacyjnych uzależnione s± nie od Ministra Rozwoju Regionalnego, ale od stanowiska ministrów, których sfery działalno¶ci dotycz±. W konsekwencji, ostatnio natrafiono na szereg przeszkód w akceptacji projektów małopolskich uczelni wyższych.

Projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
przyjęty przez Zarz±d Województwa Małopolskiego w dniu 29 stycznia 2007 r.
Projekt przygotowany przez poprzedni Zarz±d został zakwestionowany przez Rz±d ze względu na: zbyt niski wolumen ¶rodków przeznaczony na Strategię Lizbońsk±, czyli na Przedsiębiorczo¶ć i za wysoki współczynnik ¶rodków na Infrastrukturę społeczn±. Na Strategię Lizbońsk± było 32,5%, a Rz±d oczekiwał, co najmniej 40%. Na Infrastruktur± społeczn± (o¶wiata, sport, zdrowie) było przeszło 24%, Rz±d sugerował, co najwyżej 7%. Ostatecznie w toku dyskusji z Ministrem Rozwoju Regionalnego uzgodniono w fazie roboczej, że wskaĽnik ¶rodków na Strategię Lizbońsk± będzie wynosił 37%, a na Infrastrukturę Społeczn± 10,4%. Te zmiany spowodowały znacz±ce zmiany w li¶cie indykatywnej. Marszałek zakłada, że rz±d zaakceptuje te uzgodnienia. MRPO - alokacja ¶rodków wg priorytetów (zgodnie z projektem MRPO z dnia 29 stycznia 2007r., w mln EUR)

Cel główny:
TWORZENIE WARUNKÓW DLA WZROSTU GOSPODARCZEGO I ZATRUDNIENIA

 • Podnoszenie konkurencyjno¶ci i innowacyjno¶ci gospodarki Małopolski
 • Spójno¶ć wewnętrzna regionu osi±gana w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju
 • Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski

Cele operacyjne:

 1. Poprawa dostępu do edukacji i rozwój społeczeństwa informacyjnego
 2. Wzmacnianie konkurencyjno¶ci przedsiębiorstw
 3. Podniesienie konkurencyjno¶ci turystycznej regionu
 4. Rozwój infrastruktury sprzyjaj±cej wzrostowi społeczno-gospodarczemu
 5. Wzmocnienie pozycji KOM jako znacz±cego o¶rodka metropolitalnego w Europie
 6. Zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych
 7. Likwidowanie zaniedbań w ochronie ¶rodowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami
 8. Stworzenie szerokiej i stabilnej platformy współpracy międzyregionalnej
 9. Zapewnienie efektywnej realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 MRPO 2007-2013 - schemat priorytetów:
  1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
  2. Gospodarka regionalnej szansy
  3. Turystyka i przemysł kulturowy
  4. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego
  5. Krakowski Obszar Metropolitalny
  6. Spójno¶ć wewn±trz regionalna
  7. Infrastruktura ochrony ¶rodowiska
  8. Współpraca międzyregionalna
  9. Pomoc techniczna

O¶ Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

 • rozwój infrastruktury naukowo-badawczej i dydaktycznej;
 • poprawa wyposażenia służ±cego działalno¶ci badawczej i dydaktycznej szkół wyższych, maj±ce na celu podniesienie jako¶ci oferty edukacyjnej i naukowej;
 • budowa otwartego i elastycznego systemu edukacji ustawicznej - tworzenie nowej oraz modernizacja istniej±cej infrastruktury dydaktycznej i teleinformatycznej kształcenia ustawicznego;
 • tworzenie sieci informatycznych centrów edukacyjnych.

O¶ Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy

 • wsparcie komercjalizacji badań naukowych;
 • wsparcie badań przemysłowych realizowanych przez jednostki naukowo-badawcze na rzecz przedsiębiorców, których wyniki posłuż± do opracowania nowych lub udoskonalenia istniej±cych produktów, procesów lub usług;
 • wsparcie inwestycji w ¶rodki trwałe służ±ce do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach;
 • wsparcie tworzenia innowacyjnych rozwi±zań poprzez dofinansowanie prowadzenia badań przedkonkurencyjnych w przedsiębiorstwach

O¶ Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy

 • rozwój produktów dziedzictwa kulturowego;
 • ochrona i ekspozycja zabytkowych obiektów i zespołów kulturowych;
 • wsparcie instytucji kultury;
 • inwestycje w infrastrukturę instytucji dbaj±cych o rozwój kultury oraz o ochronę dziedzictwa kulturowego w Małopolsce;
 • projekty służ±ce stworzeniu zintegrowanego systemu informacji o atrakcjach kulturalnych regionu.

O¶ Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny

 • wzmocnienie potencjału badawczego KOM, aby stał się centrum nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki;
 • działania obejmuj±ce współpracę o¶rodków badawczych, w tym wsparcie małopolskiego o¶rodka innowacyjnego;
 • tworzenie sieci powi±zań pozwalaj±cych wykorzystać potencjał naukowy i technologiczny Krakowa w przedsiębiorstwach;
 • tworzenie warunków do współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, o¶rodkami badawczymi i instytucjami transferu wiedzy i technologii;
 • działanie wzmacniaj±ce współpracę o¶rodków badawczych, w tym system grantów inwestycyjnych w celu wsparcia małopolskiego o¶rodka innowacyjnego.

Indykatywny Plan Inwestycyjny - (projekty z zakresu szkolnictwa wyższego)

 1. Budowa Centrum Informatyki wraz z modernizacj± centrum komputerowego CYFRONET, 10 mln EUR;
 2. Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w O¶więcimiu - Etap I, 3 mln EUR;
 3. Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzonej Akademii Tarnowskiej - Etap I, 7 mln EUR;
 4. Budowa Centrum Dydaktyczno- Bibliotecznego Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu - Etap I, 5,75 mln EUR;
 5. Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym S±czu - Etap I, 5,75 mln EUR;

RAZEM: 31,5 mln EUR,
Projekty oparte o rewitalizacje zostały przesunięte do kategorii inne.

Harmonogram negocjacji ma na celu doprowadzić Małopolskę do II kategorii województw, w konsekwencji zakłada się, że proces negocjacyjny z UE powinien się skończyć w lipcu-sierpniu 2007 r. Ze względu na zmiany prawne nast±pi± opóĽnienia o ok. 1,5 do 2 miesięcy.

Główne obszary wsparcia uczelni wyższych
Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko
Budżet programu: 27,8 mld EUR

O¶ priorytetowa XII: Kultura i dziedzictwo kulturowe

 1. Ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym;
 2. Poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury;
 3. Rozwój infrastruktury szkolnictwa artystycznego (wsparcie dla szkół artystycznych, dla których organem prowadz±cym jest minister wła¶ciwy, ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub jednostki samorz±du terytorialnego, a także uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra wła¶ciwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).

Alokacja finansowa dla całej osi priorytetowej: 490 mln EUR

O¶ priorytetowa XIII: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywno¶ci systemu ochrony zdrowia

 • Obniżenie poziomu ¶miertelno¶ci oraz skutków powikłań powstaj±cych w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • Zwiększenie dostępno¶ci do specjalistycznych i wysokospecjalistycznych ¶wiadczeń zdrowotnych (wsparcie m.in. publicznych zakładów opieki zdrowotnej o znaczeniu ponadregionalnym, ¶wiadcz±cych specjalistyczne usługi medyczne, utworzonych przez publiczn± uczelnię medyczn± lub inn± publiczn± uczelnię prowadz±c± działalno¶ć dydaktyczn± i badawcz± w dziedzinie nauk medycznych).

Alokacja finansowa dla całej osi priorytetowej: 350 mln EUR

O¶ priorytetowa XIV: Infrastruktura szkolnictwa wyższego

 • Rozwój najwyższej klasy o¶rodków akademickich kształc±cych specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii;
 • Stworzenie warunków dla rozszerzenia udziału szkół wyższych w realizowaniu europejskich projektów edukacyjnych i badawczych;
 • Wsparcie projektów dotycz±cych infrastruktury informatycznej, maj±cych na celu pełne wykorzystanie potencjału technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w nauczaniu/kształceniu;
 • Podniesienie jako¶ci kształcenia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Alokacja finansowa dla całej osi priorytetowej: 500 mln EUR

O¶ priorytetowa XVII. Konkurencyjno¶ć regionów
Wsparcie kluczowych projektów o charakterze regionalnym, których realizacja przekracza możliwo¶ci programów regionalnych, w szczególno¶ci projektów przyczyniaj±cych się do realizacji strategii lizbońskiej, w zakresie sieci transportowej, ale także w zakresie infrastruktury społecznej. Wsparciem objęte zostan± województwa: łódzkie, małopolskie, ¶l±skie i wielkopolskie.
Alokacja finansowa dla całej osi priorytetowej: 600 mln EUR
Podział ¶rodków nast±pi wkrótce. Małopolska zgłosiła na listę indykatywn± projekty warto¶ci 359 mln. Euro. Optymalnie województwo uzyska ok. 150 mln Euro.

Lista propozycji projektów zgłoszonych do Priorytetu XVII PO Ii¦ (dotycz±cych szkolnictwa wyższego)

 • Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (dokończenie) - 8 mln EUR
 • Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szans± na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu - 25 mln EUR
 • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie - 10 mln
 • EUR Małopolska Sieć Szerokopasmowa - 50 mln EUR
 • Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centraln± Sterylizatorni± i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - 7,9 mln EUR

Lista propozycji projektów zgłoszonych do programów centralnych (dotycz±cych szkolnictwa wyższego) Propozycje kluczowych projektów do PO Infrastruktura i ¦rodowisko (poza priorytetem XVII) Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej PK - budynek Biblioteki Głównej z czę¶ci± dydaktyczn±. Etap I - 16,7 mln EUR

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Budżet programu: 8,3 mld EUR
O¶ priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii

 • dofinansowanie zintegrowanych, multidyscyplinarnych projektów badawczych w obszarach nauki i technologii;
 • projekty w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników naukowo-badawczych, obejmuj±ce zatrudnianie wybitnych uczonych z zagranicy;
 • dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpo¶rednie zastosowanie w praktyce na potrzeby gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym (projekty rozwojowe);
 • dofinansowanie projektów obejmuj±cych przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) realizowanych przez przedsiębiorców posiadaj±cych zdolno¶ć do bezpo¶redniego zastosowania wyników projektu w praktyce (projekty celowe).

Alokacja finansowa dla całej osi priorytetowej: 1 117 mln EUR
Kilka projektów jest już uzgodnionych

O¶ priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R

 • rozwój o¶rodków o wysokim potencjale badawczym, w tym działaj±cych na bazie konsorcjów naukowo-przemysłowych oraz regionalnych konsorcjów naukowo-przemysłowych, poprzez dofinansowanie rozwoju ich infrastruktury badawczej;
 • rozwój infrastruktury w specjalistycznych laboratoriach, w tym działaj±cych na bazie sieci naukowych (m.in. Centrów Doskonało¶ci);
 • wsparcie projektów realizowanych w zakresie Polskiej Mapy Drogowej w dziedzinie Dużych Obiektów Infrastruktury Badawczej;
 • projekty w zakresie inwestycji zwi±zane z tworzeniem wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych;
 • projekty polegaj±ce na utrzymaniu i rozwoju nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki;
 • projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej;
 • projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych, dla ¶rodowiska naukowego.

Alokacja finansowa dla całej osi priorytetowej: 1 117 mln EUR

O¶ priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji

 • inwestycje i doradztwo zwi±zane z rozwojem powi±zań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym klastrów;
 • kompleksowe wsparcie o¶rodków innowacyjno¶ci (m. in. parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii), zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym;
 • wsparcie budowy i rozwoju sieci otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym ¶wiadcz±cych usługi w zakresie działalno¶ci innowacyjnej przedsiębiorców;
 • wsparcie wykorzystania praw własno¶ci przemysłowej oraz praw autorskich i pokrewnych przez przedsiębiorców.

Alokacja finansowa dla całej osi priorytetowej: 339 mln EUR
Nie ma jeszcze ostatecznych uzgodnień.

Lista propozycji projektów zgłoszonych do programów centralnych
Propozycje kluczowych projektów do PO Innowacyjna Gospodarka
Miasteczko Multumedialne w Nowym S±czu. Park Naukowo-Technologiczny Nowej Generacji - 50 mln EUR

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Budżet programu: 9,7 mld EUR

Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka

 1. Badania w obszarze funkcjonowania uczelni, efektywno¶ci i jako¶ci kształcenia oraz dostosowania do potrzeb rynku pracy.
 2. Zapewnienie wysokiej jako¶ci kształcenia na poziomie wyższym poprzez:
  • opracowanie modeli efektywnego zarz±dzania szkolnictwem wyższym,
  • opracowanie nowoczesnych programów nauczania w szkolnictwie wyższym odpowiadaj±cych wymogom gospodarki opartej na wiedzy (w tym również programów do kształcenia na odległo¶ć),
  • opracowanie standardów wzajemnej uznawalno¶ci decyzji akredytacyjnych w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego;
 3. Dostosowanie podaży absolwentów kierunków studiów wyższych do potrzeb wzrostu konkurencyjno¶ci i innowacyjno¶ci gospodarki (nauki matematyczno - przyrodnicze i techniczne);
 4. Realizacja programów rozwojowych uczelni;
 5. Podnoszenie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie zarz±dzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji wyników prac badawczych oraz przedsięwzięcia wzmacniaj±ce znaczenie osi±gnięć naukowych w procesie kształcenia. Alokacja finansowa dla całego priorytetu: 816 mln EUR
  Duża kwota będzie przeznaczona na tzw. "miękkie projekty" - szkoleniowe.
  Uwagi ogólne:
  Marszałek obawia się konkurencji ze strony innych województw, a szczególnie Dolno¶l±skiego. Wrocław ma bardzo ambitne plany.
  Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za prezentację i wyraził opinię, że poł±czenie siły z Górnym ¦l±skiem - Katowicami wzmocniłoby siłę argumentów Małopolski.
  Rektor PWSZ w O¶więcimiu Lucjan Suchanek wraził obawy, że symboliczne wg niego ¶rodki na rozwój infrastruktury PWSZ w O¶więcim nie wystarcz± na adaptację kolejnego budynku na potrzeby tej Szkoły. Tymczasem pozyskanie nowego budynku jest niezbędne dla rozwoju tej uczelni.
  Marszałek Marek Nawara - uważa, że każdy, kto ma swój projekt na li¶cie indykatywnej powinien być zadowolony. Rozdysponowano dopiero 10% ¶rodków i będzie można strać się o kolejne. Podkre¶lił, że nie wszystkie projekty s± dobrze przygotowane. Ostrzegł Rektora Andrzeja Bałandę, że je¶li PWSZ w Nowym S±czy nie uzyska w najbliższym czasie działki pod projektowan± inwestycję, to przyznane na jej projekt ¶rodki zostan± jej odebrane.
  Rektor PWSZ w Nowym S±czu Andrzej Bałanda zadeklarował, iż bardzo chętnie powtórzy to radnym Nowego S±cza.
  Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - poprosił żeby indywidualne pytania do Marszałka przełożyć na inne spotkanie i udzielił głosu Prezydentowi Miasta Krakowa.
  Prezydent Jacek Majchrowski uznał za oczywiste, że Kraków konkuruje z Wrocławiem. Pocieszył zebranych, że mimo korzystniejszej struktury własno¶ci gruntów we Wrocławiu badania przeprowadzone przez Amerykańsk± Izbę Przedsiębiorczo¶ci wskazuj±, że Kraków oferuje lepsze warunki inwestycji. Sława Wrocławia opiera się głównie na dobrze prowadzonym PR.
  Zwrócił uwagę, że nie mamy odpowiednio wykształconych absolwentów, przy bardzo niskim wskaĽniku bezrobocia 5,5%. Do Krakowa od paru lat napływaj± firmy specjalizuj±ce się w zakresie informatyki, księgowo¶ci, ekonomii. Brak na rynku wykształconych specjalistów z tych dziedzin, zwłaszcza informatyków, spowodował walkę o specjalistów i skutecznie obniżył rentowno¶ć inwestycji w Krakowie. Stawia to pod znakiem zapytania sens inwestowania w Krakowie.
  Podkre¶lił, że w zadaniach władz miejskich mie¶ci się rozwój infrastruktury miejskiej służ±cej nauce, a nie infrastruktury szkolnictwa wyższego i nauki.
  Poprosił o prezentacje planów władz miejskich w zakresie rozbudowy infrastruktury miasta wiceprezydentów: Kazimierza Bujakowskiego i Tadeusza Trzmiela
  Wiceprezydent Kazimierz Bujakowski Zwrócił uwagę, że każda inwestycja, która będzie wymagała decyzji lokalizacyjnych, a póĽniej pozwolenia na budowę musi znaleĽć się albo w planie zagospodarowania przestrzennego danej miejscowo¶ci, albo musi mieć decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  Przypomniał, że w Krakowie tylko 10% powierzchni miasta udało się pokryć planami zagospodarowania przestrzennego w poprzedniej kadencji, w tym m.in.: obszar III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego i plany dla Branic, gdzie jest wyznaczony teren pod Park Technologiczny. Trwaj± prace nad przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Czyżyn-D±bia, gdzie jest Park Technologiczny Politechniki. Podjęto uchwały o przyst±pieniu do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego dla II Kampusu AGH i te plany będ± realizowane.
  Podkre¶lił, że obecnie większo¶ć inwestycji jest realizowana w oparciu o decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP). Zapowiedziana jest zmiana ustawy O planowaniu, zagospodarowaniu przestrzennym. Nowa Ustawa, która ma wej¶ć w życie około połowy tego roku, prawdopodobnie ograniczy zakres możliwo¶ci wniosków o WZT, pozostawi możliwo¶ć wydawania decyzji o ULICP tylko przez dwa lata od momentu wej¶cia w życie nowej ustawy. Po tym okresie wszystkie decyzje lokalizacyjne inwestycji będ± mogły być wydawane w oparciu o ustalone warunki w planach zagospodarowania przestrzennego. Dlatego już teraz trzeba sformułować programy i zdefiniować potrzeby w zakresie lokalizacji inwestycji przygotowywanych, inwestycji, o których finansowanie ubiegaj± się uczelnie, tak, aby ich realizacja mogła być wykonana wtedy, gdy inwestycja będzie wymagała decyzji o pozwoleniu na budowę, albo w oparciu o ULICP, albo o plany zagospodarowania przestrzennego. Cykl przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego to około dwa lata. W zwi±zku z tym poprosił o zebranie informacji o inwestycjach już zdefiniowanych, które musz± się znaleĽć w przygotowywanych planach zagospodarowania przestrzennego. Je¶li nie uwzględni się tych projektów w planach zagospodarowania przestrzennego, po dwóch latach władze miasta nie będ± mogły pomóc w ich realizacji.
  Wiceprezydent Tadeusz Trzmiel Poinformował, że program rozwoju miasta w dłuższej prospektywnie sformułowany jest w procedowanym w tej chwili Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2016, który uwzględnia elementy współfinansowania inwestycji miejskich ze ¶rodków UE. Bardziej szczegółowy program zawiera uchwalony w ostatni± ¶rodę Budżet Miasta Krakowa na rok 2007, który obejmuje program inwestycyjny do roku 2009.
  Podziękował uczelniom za udział w tworzeniu tego programu inwestycyjnego, zwłaszcza Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Rolniczej.
  Podkre¶lił, że w poprzedniej kadencji udało się rozwi±zać, osi±gaj±c standardy europejskie, cały szereg problemów w zakresie infrastruktury technicznej miasta, a to: gospodarkę wodno-¶ciekow±, zaopatrzenie miasta w ciepło, gospodarkę odpadami komunalnymi. W zwi±zku z tym uczelnie mog± liczyć na pełn± realizację zadań miasta w zakresie przygotowania terenów pod przyszłe inwestycje. Zadanie to jest to realizowane wg nowego modelu finansowania przez spółki komunalne tzn.: MPGK, MPEC, MPO, MPK.
  Zwrócił uwagę, że odrębnym zagadnieniem, a zarazem głównym priorytetem inwestycyjnym miasta jest układ komunikacyjny Krakowa. Dostępno¶ć komunikacyjna jest jednym z elementów rozwoju miasta i uczelnianych obszarów inwestycyjnych. Plan rozwoju układu komunikacyjnego Krakowa zakłada następuj±ce inwestycje w zakresie poprawy:
  1. Dostępno¶ci zewnętrznej
   • Rozbudowa lotniska
   • Modernizacja szlaków kolejowych
   • Rozwój układu drogowego (szczególnie obwodnicy Krakowa)
  2. Dostępno¶ci komunikacyjnej wewnętrznej:
   • Priorytetow± inwestycj± w tym zakresie jest szybki tramwaj, a bliżej Krakowskie Centrum Komunikacyjne największy węzeł przesiadkowy w Polsce, z którego korzysta obecnie w ci±gu doby 90 tys. osób. Po uruchomieniu tunelu szybkiego tramwaju będzie w tym obszarze przebywało ok. 150 tys. osób w ci±gu doby. W ten sposób uporz±dkowana i poprawiona zostanie dostępno¶ć komunikacyjna w rejonie AE.
   • Przebudowę przy współpracy z AR al. 29 Listopada wraz z ul. Wileńsk±.
   • Budowę linii tramwajowej Rondo Grzegórzeckie - ul. Lipska, jako przedłużenie Krakowskiego Szybkiego Tramwaju od ul. Powstania Warszawskiego w kierunku Podgórza
   • Budowę całego ci±gu komunikacyjnego ul. Kuklińskiego, kolejnej estakady na ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Sużyckiego, ul. Christo Botewa do węzła Christo Botewa.
   • Element szybkiej kolei aglomeracyjnej, czyli poł±czenie kolejowe Kraków - Balice. Modernizacja tej linii zapewniaj±ca niezawodno¶ć tego poł±czenia i skrócenie czasu podróżowania oraz utworzenie przystanku dla dojeżdżaj±cych do kampusu AR w Mydlnikach.
  Wiceprezydent Tadeusz Trzmiel poinformował, że na inwestycje zaplanowano w tej kadencji władz miasta 2,58 mld. zł a w planie wieloletnim ponad 12 mld. zł. To nie s± ¶rodki wystarczaj±ce i dlatego podjęte zostan± działania zmierzaj±ce do uzupełniania ich poprzez aplikacje o ¶rodki europejskie.
  Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł podziękowała za przedstawione informacje i otworzył dyskusję.
  Rektor AR prof. dr hab. Janusz Żmija zaproponował utworzenie nowoczesnego Parku Botanicznego w oparciu o tereny, które przekaże miasto oraz zaplecze intelektualne Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Rolniczej.
  Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski poinformował, że znajduj±ce się w posiadaniu gminy Kraków działki s± niewielkie i rozproszone, w zwi±zku z tym nie widzi możliwo¶ci realizacji tego pomysłu
  Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł wyraził nadzieję, że można zawsze pozamieniać się działkami i uzyskać kilka hektarów na dobry Ogród Botaniczny w Pychowicach.
  Prezydent Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski zgodził się na takie rozwi±zanie
  Prorektor AGH prof. dr hab. Kazimierz Jeleń nawi±zuj±c do wypowiedzi Prezydenta Krakowa o braku wykwalifikowanych kadr dla inwestuj±cych tu firm stwierdził, że przyczyn± opuszczania Krakowa przez młodych informatyków s± wysokie ceny mieszkań.
  Wiceprezydent Kazimierz Bujakowski przyznał, że ceny mieszkań wzrosły w Krakowie o 70% w ostatnim roku. Zwrócił uwagę, że wzrosła także podaż mieszkań o 45%, do użytku oddano 6613 nowych mieszkań, podczas gdy w poprzednim roku tylko ok. 4,5 tys. Dodał, że w 2005 r. rozpoczęto 9,5 tys. mieszkań, w zwi±zku z tym przewiduje zahamowanie dynamicznego tempa wzrostu cen mieszkań w Krakowie.
  Rektor AE prof. dr hab. Ryszard Borowiecki wyst±pił z propozycj± wspólnych działań uczelni, zwłaszcza akademickich w zakresie przygotowywania projektów i wniosków o fundusze strukturalne UE. Dzięki temu będzie można wykorzystać w pełni ¶rodki unijne przeznaczone dla Małopolski, a nie jedynie 52% tychże.
  Marszałek Marek Nawara w nawi±zaniu do tezy rektora Borowieckiego wyja¶nił, że alokacja na ZPORR na lata 2004-2006 w Małopolsce wynosi ponad 100%. Poziom płatno¶ci zgodnie z zasad± n+2 zakończy się w roku 2008, na dzi¶ jest najlepszy ze wszystkich województw w Małopolsce. To, że nie zrefundowano jeszcze 48% ¶rodków wynika z tego, że pozostałe projekty, które podpisywane były jeszcze niedawno zostan± rozliczone póĽniej, do wrze¶nia roku 2008, bo taki jest harmonogram. W zwi±zku z tym uważa, że Małopolska wykorzysta niemal całkowicie przysługuj±ce jej ¶rodki.
  Wojewoda Małopolski Maciej Klima zwrócił uwagę, że nie wszystkie województwa tak jak Małopolska skutecznie wykorzystuj± ¶rodki europejskie. W konsekwencji pojawiła się pewna niewielka rezerwa, któr± być może trzeba będzie wykorzystać.
  Marszałek Marek Nawara poinformował, że pani Minister (Rozwoju Regionalnego) zapowiedziała, iż je¶li w ci±gu pół roku te ¶rodki nie zostan± wykorzystane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem rz±d będzie je realokować. Małopolska jest dobrze przygotowana do wykorzystania dodatkowych ¶rodków, ma podpisane umowy na 104% przyznanego dofinansowania, liczy, bowiem jeszcze na oszczędno¶ci. Ale oczywi¶cie należy ¶ledzić rozwój sytuacji.
  Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł podziękował przedstawicielom władz samorz±dowych i Wojewodzie za cenne informacje i uwagi.

  3. Rozważenie projektów uchwał:
  • w sprawie przekształcenie AE w Uniwersytet
  • w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 08.08.1996r o zasadach wykonywania uprawnień przysługuj±cych Skarbowi Państwa
  Temat referował Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł
  Przedstawił projekt uchwały w sprawie przekształcenia Akademii Ekonomicznej w Krakowie w Uniwersytet Ekonomiczny, który został jednomy¶lnie zaakceptowany przez obecnych członków Kolegium. Tre¶ć uchwały poniżej.

  Uchwała 1/2007
  Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie przekształcenia Akademii Ekonomicznej w Krakowie w Uniwersytet Ekonomiczny
  Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyraża niniejszym poparcie dla starań Akademii Ekonomicznej w Krakowie o zmianę nazwy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
  Zwracamy się z pro¶b± do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ponowne rozpatrzenie wniosku Akademii Ekonomicznej w Krakowie w tej sprawie. Je¶li przepisy Ustawy okre¶laj±ce warunki uzyskania statusu uniwersytetu przymiotnikowego wymagaj± interpretacji Pana Ministra, to prosimy o przyjęcie wykładni korzystniejszej dla uczelni staraj±cych się o ten status.
  Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł poprosił Kanclerza AR w Krakowie o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługuj±cych Skarbowi Państwa.
  Kanclerz AR mgr inż. Krzysztof Ziółkowski
  Powołuj±c się na wyja¶nienia zawarte w przekazanej członkom Kolegium Rektorów prezentacji (zał±cznik nr 1) poprosił o poparcie przygotowanego projektu uchwały. Przedstawiony projekt został jednomy¶lnie zatwierdzony. Tre¶ć przyjętej Uchwały poniżej.

  Uchwała 2/2007
  Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie zmiany przepisów ustawy z dnia 08.08.1996r o zasadach wykonywania uprawnień przysługuj±cych Skarbowi Państwa
  Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, po zapoznaniu się z prezentacj± Akademii Rolniczej im. Hugona Kołł±taja w Krakowie i uwzględniaj±c znaczenie oraz wagę przedstawionego zagadnienia zdecydowanie popiera inicjatywę ¶rodowiska krakowskich uczelni wyższych zmierzaj±c± do zmiany przepisów ustawy z dnia 08.08.1996r o zasadach wykonywania uprawnień przysługuj±cych Skarbowi Państwa ( Dz. U. Nr 106, poz. 493 z póĽniejszymi zmianami ) i popiera wszelkie podejmowane w tym celu działania.
  Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował, żeby wobec wyczerpania się czasu pierwotny pkt 3. programu przenie¶ć na następne posiedzenie KRSWK.
  Zebrani zaakceptowali tę propozycję.

  4. Sprawy bież±ce i wolne wnioski
  Referował Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł:
  1. Poprosił Rektorów o zapoznanie się z projektem Jubileuszu KRASP (zał±cznik nr.2) i zgłaszanie ewentualnych uwag. Zwrócił uwagę, na sobotę 9 czerwca, kiedy przewidziane s± ewentualne wizyty w krakowskich uczelniach ( z lunchem).
  2. Zaproponował także, aby w ramach uroczysto¶ci rocznicy lokacji Krakowa wyst±piły na Rynku Gł. Krakowa uczelniane zespoły artystyczne.
  3. Zaproponował, aby kolejne posiedzenie KRSWK odbyło się w PWSZ w Nowym S±czu 9 marca 2007 r., ostateczn± decyzję w tej sprawie uzależniaj±c od konsultacji drog± elektroniczn±.
  Na tym wyczerpany został program posiedzenia.
  Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów podziękował wszystkim jego uczestnikom za udział w nim, a gospodarzowi za go¶cinę.


  Protokołował:
  mgr Leszek ¦liwa


  Przewodnicz±cy
  Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
  Prof. dr hab. Karol Musioł