Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

09.03.2007

CENTER>Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
przy współudziale Parlamentarzystów RP
odbytego w dniu 09 marca 2007 roku
w Nowym S±czu

Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci

Program posiedzenia:
 1. Zatwierdzenie rozliczenia budżetu za 2006 r. - przewodnicz±c KR
 2. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie czasopisma "Wszech¶wiat" - red. Naczelny Jacek Rajchel i prof. dr hab. Elżbieta Pyza
 3. Omówienie nowych zasad funkcjonowania ¦LAFB - prof. dr hab. Leonard Proniewicz
 4. Przedstawienie polityki o¶wiatowej Małopolskiego Kuratorium O¶wiaty - Małopolski Kurator O¶wiaty Józef Rostworowski
 5. Omówienie zasad kwalifikowania projektów szkół wyższych do finansowania z Funduszy Europejskich - przewodnicz±cy KR
 6. Dokończenie dyskusji o rozwijaniu współpracy między Wyższymi Szkołami Zawodowymi a Uczelniami Akademickimi - przewodnicz±c KR
 7. Sprawy bież±ce i wolne wnioski - przewodnicz±cy KR.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł powitał zebranych, w¶ród nich szczególnie serdecznie go¶ci, którzy wyj±tkowo zaszczycili swoj± obecno¶ci± posiedzenie KRSWK: Starostę Nowos±deckiego Jana Golonkę, Prezydenta Miasta Nowy S±cz Ryszarda Nowaka, kierownika ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych prof. dr. hab. Leonarda Proniewicza oraz przedstawicieli redakcji czasopisma Wszech¶wiat prof. dr hab. Jacka Rajchela i prof. dr hab. Elżbiet± Pyzę. Następnie poprosił gospodarza, rektora PWSZ w Nowym S±czu Andrzeja Bałandę o prezentację jego Uczelni.
Rektor PWSZ w Nowym S±czu prof. dr hab. Andrzej Bałanda przypomniał, że go¶ci Kolegium Rektorów po raz drugi. Przedstawił swoich współpracowników oraz zaprzyjaĽniony z kierowan± przez niego Uczelni± kabaret Ergo. Poinformował, że wraz z materiałami prezentuj±cymi PWSZ w Nowym S±czu uczestnicy spotkania otrzymaj± materiały promocyjne od starosty nowos±deckiego i prezydenta miasta Nowy S±cz.
Prorektor ds. Nauki Współpracy i Rozwoju PWSZ w Nowym S±czu doc. dr Zdzisława Zacłona scharakteryzowała osi±gnięcia i plany PWSZ w Nowym S±czu. Zał±cznik: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym S±czu.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za prezentację, podkre¶lił, że osi±gnięcia PWSZ w Nowym S±czu s± imponuj±ce i życzył dalszych sukcesów.

Ad. 1. Zatwierdzenie rozliczenia budżetu KRSWK za 2006 r.
Temat referował: Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł
Poprosił o pytania i uwagi do przegotowanego rozliczenia budżetu KRSWK w na rok 2006. Wobec braku pytań podał pod głosowanie następuj±cy projekt uchwały KRSWK:
Uchwała 3/2007 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie zatwierdzenia rozliczenia budżetu KRSzWK za rok 2006
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa po zapoznaniu się z rozliczeniem budżetu za rok 2006 jednomy¶lnie zatwierdza go i zobowi±zuje Uczelnie wchodz±ce w skład Kolegium do dokonania wpłaty przypadaj±cej na nie składki na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego BPH S.A. O/Kraków 47 1060 0076 0000 3200 0046 7981 do 31 marca 2007 r.
Kolegium Rektorów jednomy¶lnie podjęło uchwałę j/w.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - przekazał informację na temat wywi±zania się poszczególnych uczelni z obowi±zku wpłat na poczet rozliczenia budżetu KRSWK i poprosił aby zgodnie z uchwał± uregulować te zobowi±zania do końca marca br.

Ad. 2. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie czasopisma "Wszech¶wiat"
Temat referowała: prof. dr hab. Elżbieta Pyza i prof. dr hab. Jacek Rajchel.
Prezentacja prof. E. Pyzy w zał±czeniu.
Prof. dr hab. Jacek Rejchel. - uzupełniaj±c prezentację prof. Pyzy poinformował, że starania redakcji w Ministerstwie Nauki Szkolnictwa Wyższego o wł±czenie "Wszech¶wiatu" na listę czasopism punktowanych, nie przyniosło pozytywnego rezultatu. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej odrzuciło pro¶bę o powtórzenie zalecenia szkołom ponadpodstawowym prenumeraty "Wszech¶wiatu".
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - podziękował za wyczerpuj±c± prezentację.
Poinformował, że konsultował się w tej sprawie z rektorem AGH prof. dr. hab. Antonim Tajdusiem i obaj s± za uratowaniem tego czasopisma, a kluczem do sukcesu jest poprawienie sprzedaży "Wszech¶wiatu", nie ma bowiem sensu dotowanie czego¶, czego nikt nie kupuje.
S±dzi, że jedn± z przyczyn problemów z dystrybucj± tego pisma jest jego niejednoznaczny charakter. Trudno jednocze¶nie zaspokajać oczekiwania ¶rodowiska naukowego i uczniów szkół ¶rednich. W zwi±zku z tym należy sprawdzić, jakie s± oczekiwania potencjalnych czytelników w szkole ¶redniej.
Zaproponował, aby decyzję w sprawie dotacji wydawania "Wszech¶wiatu" odłożyć na następne posiedzenie, a zakres pomocy i jej formę opracować przy udziale profesjonalistów z kilku uczelni (rzeczników prasowych i prawników) - przynajmniej z UJ i AGH.
Zwrócił się do przedstawicieli redakcji o przygotowanie na pi¶mie szczegółowych informacji na temat:
 • kosztów wydawania Wszech¶wiatu
 • obecnych Ľródeł jego finansowania i skali deficytu
 • kształtu dystrybucji i kręgu czytelników
 • skali sprzedaży, o ile należy j± zwiększyć by zbilansować koszty wydawania
 • biznesplanu prowadz±cego do osi±gnięcia samowystarczalno¶ci finansowej
Poprosił o ewentualne uwagi pozostałych członków Kolegium Rektorów.
Rektor AE prof. dr hab. Ryszard Borowiecki zwrócił uwagę, że w każdym ¶rodowisku funkcjonuje okre¶lona grupa periodyków naukowych i popularnonaukowych. Większo¶ć z nich boryka się z problemami ekonomicznymi i szuka wszędzie wsparcia. Poparcie jednego z nich będzie niebezpiecznym precedensem, który może spowodować lawinę kolejnych wniosków. Tymczasem każdy z rektorów ma w zakresie swej działalno¶ci kilka takich czasopism. Sam jako przewodnicz±cy jednego z towarzystw naukowy zmagał się z podobnymi problemami przez kilka lat.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł -
Poprosił rektorów o sprawdzenie, w jakim zakresie jest prenumerowany "Wszech¶wiat" na poszczególnych Uczelniach oraz jakie s± możliwo¶ci zwiększenia tej prenumeraty.
Je¶li w ten sposób uda się zabezpieczyć finansowe podstawy wydawania czasopisma, to będzie najlepszy sposób rozwi±zania tego problemu. Je¶li to nie wystarczy, konieczne będzie rozważenie innych prawnie dopuszczalnych form pomocy uczelni dla wydawcy tego czasopisma. Szczegółowe propozycje powinny zostać przygotowane przez zespół specjalistów z kilku uczelni z udziałem prawników i przedstawicieli redakcji "Wszech¶wiatu".
Wobec akceptacji tej propozycji zdecydował o przej¶ciu do realizacji 3 punktu programu.

Ad. 3. Omówienie nowych zasad funkcjonowania ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych.
Temat referowali: prof. dr hab. Leonard Proniewicz i Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł - przypomniał o obowi±zkach Kolegium wynikaj±cych z patronatu KRSWK nad ¦rodowiskowym Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych i poprosił kierownika tej jednostki o przedstawienie Sprawozdania z działalno¶ci ¦LAFiBS w 2006 r.
Prof. dr hab. Leonard Proniewicz kierownik ¦LAFiBS przedstawił Sprawozdanie z działalno¶ci ¦LAFiBS w 2006 r.. Tekst sprawozdania w zał±czeniu.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł - zapytał czy s± pytania odno¶nie funkcjonowania ¦LAFiBS. Wobec braku pytań zaproponował podjęcie uchwały o następuj±cej tre¶ci:
Uchwała 4/2007 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalno¶ci merytorycznej i finansowej ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa przyjęło jednomy¶lnie sprawozdanie z działalno¶ci merytorycznej i finansowej ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych przedstawione przez Kierownika tej placówki prof. dr. hab. Leonarda Proniewicza.
KRSWK jednomy¶lnie zaakceptowało ten projekt.
Prof. dr hab. Leonard Proniewicz poinformował o zmianach w organizacji ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych. przeprowadzonych w ramach restrukturyzacji tej jednostki.
 • Restrukturyzacja była realizowana w porozumieniu z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademi± Górniczo-Hutnicz± i Politechnik± Krakowsk±, ale bez udziału PAN, gdyż nie udało się wypracować porozumienia z t± instytucj±.
 • Dodatkowe ¶rodki na restrukturyzację uzyskano z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (200 tys. zł.).
 • Wobec zaniku aktywno¶ci zlikwidowano następuj±ce pracownie ¦LAFiBS:
  1. Pracownię Fluorescencji Rentgenowskiej;
  2. Pracownię Analizy Elementarnej;
  3. Pracownię Spektroskopii Układów Mezoskopowych;
  4. Pracownię Analizy ¦ladów;
  5. Pracownię Analitycznej Mikroskopii Elektronowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej.
 • Przeszły one na własno¶ć wydziałów, czy instytutów, w których były do tej pory zlokalizowane. dzięki uzyskania dotacji z MniSW (2,9 mln. zł) i 300 tys. z Wydziału Chemii UJ rozpoczęto tworzenie dwóch nowych pracowni:
  1. 1/ Pracownia Mikroskopii Sił Atomowych AFM/STM
  2. 2/ Pracownia Magnetycznego Rezonansu J±drowego NMR
 • Wkrótce nast±pi ich oficjalne otwarcie, obecnie pracuj± w nich pracownicy Wydziału Chemii UJ.
 • W zwi±zku z brakiem ¶rodków finansowych od 1.08.06r. zostało wstrzymane wypłacanie dodatków funkcyjnych kierownikom pracowni i nie przewiduje się przywrócenia tego typu dodatków. Do każdej z pracowni, w ramach utrzymania europejskiego poziomu prowadzonych badań, zostanie skierowany samodzielny pracownik nauki z Wydziału Chemii, który jest ekspertem w danym obszarze badań. Opiekun naukowy pracowni nie będzie finansowany dodatkowo za swoj± działalno¶ć. W wybranych pracowniach pozostanie jedynie kadra nauczycieli akademickich zatrudniona na etatach badawczych, nie obci±żonych zadaniami dydaktycznymi (struktura podobna do "małych" podmiotów działaj±cych w ramach wydziałów, czy uniwersytetów europejskich, amerykańskich, czy japońskich) ze względu na czasochłonno¶ć i pełne zaangażowanie w prowadzenie intensywnych badań oraz pozyskiwanie dodatkowych funduszy na działalno¶ć naukow±.
 • W¶ród zatrudnionych w ¦LAFiBS w 2006 roku 13 osób, wszystkie s± pracownikami akademickimi po doktoracie, a dwie osoby także po habilitacji. Kierownik uznał, że nie jest wskazane utrzymywanie w tej jednostce pracowników z habilitacj± i w zwi±zku z tym jedn± z tych osób przeniesiono na Wydział Chemii UJ, a druga musi odej¶ć. Senat UJ zaakceptował już pro¶bę kierownika ¦LAFiBS o rozwi±zanie z ni± umowy o pracę. Dalsza redukcja zatrudnienia przewiduje pozostawienie w ¦LAFiBS tylko o¶miu pracowników.
 • Wszystkie pracownie zostały ulokowane na Wydziale Chemii UJ, ale nie s± czę¶ci± tego Wydziału tylko jednostk± pomocnicz±. Umożliwia to uzyskiwanie dodatkowego finansowania zgodnie z now± ustaw± Prawo o szkolnictwie wyższym. Wszystkie pracownie s± otwarte dla współpracy czy wykonywania analiz zlecanych z zewn±trz Wydziału Chemii UJ. Jednocze¶nie wymienione pracownie s± zwolnione z opłat za pomieszczenia i media.
 • W 2006 r. w wyniku ¶wiadomej polityki kierownictwa ¦LAFiBS zmniejszyła się liczba publikacji pracowników tej jednostki, ale wzrosła ich warto¶ć, dzięki czemu uzyskano ł±czny impact factor w wysoko¶ci 92 punktów. Jest to korzystne bo w sprawozdaniach liczy się obecnie nie ogólna liczba publikacji, ale warto¶ć 10-15 najlepszych.
 • Bilans na koniec roku to strata w wysoko¶ci 233 tys. zł. W tym roku uzyskano ¶rodki wystarczaj±ce na działalno¶ć ¦LAFiBS
 • Nowy ¦LAFiBS stanie się zal±żkiem nowoczesnego centrum badań naukowych prowadzonych w Krakowie. Badania te skupi± się nad rozwi±zywaniem problemów zwi±zanych z fizykochemi± ciała stałego nowych zwi±zków i ich technologii stosowanych m.in. w katalizie, elektrooptyce, polimerach i zwi±zkach o podstawowym znaczeniu w biochemii, farmakologii i medycynie.
 • Planuje się przeniesienie Pracowni Badań Strukturalnych w Podczerwieni (przy AGH) na Wydział Chemii UJ do Wydziałowo¶rodowiskowej Pracowni Spektroskopii Oscylacyjnej.
 • Planuje się likwidację Pracowni Spektroskopii Powierzchni (przy AGH)
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł - zaproponował podjęcie Uchwały KRSWK akceptuj±cej zamiany w organizacji ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych o następuj±cej tre¶ci:
Uchwała 5/2007 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie powołania Rady ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na wniosek Kierownika ¦LAFiBS UJ prof. dr. hab. Leonarda Proniewicza jednomy¶lnie zaakceptowało zmiany w organizacji ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ.
KRSWK jednomy¶lnie przyjęło powyższy projekt uchwały.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł - poinformował, że członkowie Rady ¦LAFiBS na ostatnim posiedzeniu uznali, że wyczerpała ona swoj± formułę działania i złożyli dymisję. W zwi±zku z tym proponuje formalne przyjęcie ich dymisji poprzez podjęcie Uchwały o następuj±cej tre¶ci:
Uchwała 6/2007 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie stwierdzenia wyga¶nięcia mandatów członków Rady ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, w zwi±zku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia obowi±zków członka Rady ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ przez wszystkie osoby wybrane do Rady ¦LAFiBS UJ oraz podjęciem stosownej uchwały na ostatnim posiedzeniu Rady ¦LAFiBS UJ, jednomy¶lnie zaakceptowało wyga¶nięcie mandatów członków Rady ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ.
KRSWK jednomy¶lnie przyjęło tę uchwałę.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - zaproponował przyjęcie uchwały okre¶laj±cej zasady powołania nowej Rady ¦LAFiBS
Uchwała 7/2007 Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie powołania Rady ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w zwi±zku z reorganizacj± ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ powołało jednomy¶lnie Radę tego Laboratorium złożon± z przedstawicieli Uczelni, które zadeklarowały współpracę w ramach ¦LAFiBS. Rada ta ma opracować nowe zasady działania ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych i jego regulamin nie póĽniej niż do końca 2007 roku. Po wykonaniu tego zadania wygasn± automatycznie mandaty członków Rady i odbęd± się wybory nowej Rady ¦LAFiBS.
KRSWK jednomy¶lnie podjęło powyższ± Uchwałę.
Prof. dr hab. Leonard Proniewicz zadeklarował współpracę z now± Rad± ¦LAFiBS przy opracowaniu nowego regulaminu tej jednostki. Podkre¶lił, że wraz z prorektorem AGH prof. dr hab. Jerzym Lisem współpracuje od pół roku w zakresie przekształcenia tego Laboratorium w Krakowskie Centrum Badawcze.

Ad. 4. Przedstawienie polityki o¶wiatowej Małopolskiego Kuratorium O¶wiaty
Temat referował - Małopolski Kurator O¶wiaty Józef Rostworowski
Prezentacja na temat Małopolskiej O¶wiaty w zał±czeniu.
Małopolski Kurator Józef Rostworowski - podkre¶lił, że liczy na pomoc ze strony uczelni w zakresie dokształcania kadry szkół podstawowych i ponad podstawowych zwłaszcza, że ze względu na niż demograficzny nauczyciele musz± opanować nie dwie, ale coraz czę¶ciej trzy specjalno¶ci by utrzymać etat.
Podziękował za umożliwienie przedstawienia problemów szkolnictwa na forum Kolegium Rektorów.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - podziękował za przekazane informacje.
Poinformował, że od dawna zastanawiał się wraz z Małopolskim Kuratorem nad stanem współpracy między uczelniami, a szkołami niższego szczebla. Uważa, że współpraca ta wymaga zintensyfikowania, gdyż obecnie ogranicza się do prowadzenia klas pod patronatem poszczególnych Uczelni i sporadycznych wizyt rektorów w szkołach ¶rednich. Być może należy zorganizować konferencję z udziałem przedstawicieli obu ¶rodowisk, która pomoże wypracować nowe i efektywniejsze formy współdziałania. Uczelnie powinny więcej przekazywać szkolnictwu, bo czerpi± z niego kandydatów na studia.
Następnie otworzył dyskusję
Wobec braku kandydatów do udziału w niej poprosił rektorów o przemy¶lenie przedstawionych przez Kuratora informacji i przygotowanie propozycji zintensyfikowania współdziałania uczelni ze szkołami niższych szczebli.

Ad. 5. Omówienie zasad kwalifikowania projektów szkół wyższych do finansowania z Funduszy Europejskich
Temat referował - Przewodnicz±cy KR prof. dr hab. Karol Musioł
Wyja¶nił, że nie chodzi o tworzenie procedur wyłaniania projektów aplikuj±cych do funduszy europejskich, bo to nie jest zadanie KRSWK.
Przypomniał, że na posiedzeniu w Tarnowie wstępnie rozważano kwestię, czy można skuteczniej zabiegać o ¶rodki z funduszy europejskich i czy nie lepiej by uczelnie zamiast indywidualnie, wspólnie zabiegały o ¶rodki z tego Ľródła. Oczywi¶cie nie chodzi o tworzenie ograniczeń planów poszczególnych uczelni, ale o optymalizację wysiłków ¶rodowiska akademickiego w celu lepszego wykorzystania ¶rodków europejskich.
Zaproponował stworzenie wspólnej bazy danych projektów przygotowanych przez poszczególne uczelnie. Baza powinna umożliwić ustalenie: ile jest projektów, jaka jest ich warto¶ć, do których funduszy, programów centralnych i regionalnych oraz w ich obrębie wyszczególnionych priorytetów uczelnie aplikuj±. Istniej, bowiem niebezpieczeństwo, że ¶rodków w pewnych programach, funduszach a zwłaszcza wyodrębnionych osiach priorytetowych będzie za mało w stosunku do przygotowanych projektów, a w innych pozostan± znaczne rezerwy. Dzięki bazie projektów przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim można będzie podj±ć działania zmierzaj±ce do ograniczenia bezpo¶redniej konkurencji między uczelniami, poszukania innych dróg finansowania, lub rozłożenia w czasie poszczególnych aplikacji. W efekcie tych działań spodziewa się absorpcji większych ¶rodków dla szkolnictwa wyższego.
Je¶li zebrani aprobuj± ten pomysł, to informacje o przygotowanych projektach należy przesłać do Sekretarza Kolegium Rektorów Leszka ¦liwy.
Dotychczasowe do¶wiadczenia wskazuj±, że nie zawsze szkoły wyższe były dobrze zorientowane o skali wykorzystania ¶rodków w poszczególnych programach i osiach priorytetowych, co prowadziło do koncentracji aplikacji szkół wyższych w wybranych programach, tymczasem istniały rezerwy w innych.
Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Józef Gawlik - zwrócił uwagę, że dobrym kryterium mogłoby być uszeregowanie projektów wg stopnia przygotowania okre¶lonych inwestycji. Może to przynie¶ć efektywniejsze pozyskiwanie ¶rodków przez uczelnie.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł podkre¶lił, że wspólnie łatwiej będzie można znaleĽć ¶rodki w Warszawie. Uniwersytetowi jest łatwiej, bo posiada wyspecjalizowan± jednostkę CITRRU. Oczywi¶cie, je¶li ktokolwiek uważa, że lepiej zrobi to sam, to oczywi¶cie nie ma nic przeciw temu.
Rektor Akademii Pedagogicznej prof. dr hab. Henryk Żaliński - poinformował, że uczestniczył niedawno (6 marca br.) w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższe w zebraniu przedstawicieli tych uczelni (rektorów albo kanclerzy), które maj± już przyrzeczenie finansowania z Planu Inwestycyjnego w ramach XIV Osi Priorytetowej - Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. W¶ród tych 36 uczelni s± tylko trzy krakowskie: AGH, AR i AP, tymczasem z niektórych województw jest więcej uczelni i to często z kilkoma projektami. Aby otrzymać przyrzeczenia finansowania trzeba mieć gotowy projekt. AP ma gotowy projekt od 2004 roku, kiedy to starała się o jego sfinansowanie z ZPOR, musi tylko zaktualizować kosztorys. Przyznane dofinansowanie sięga ok. 60% warto¶ci inwestycji, w tej sytuacji rodzi się pytanie czy, je¶li nie otrzymało się finansowania w wystarczaj±cej wysoko¶ci, można rozpoczynać realizację inwestycji? W dodatku na przygotowanie pełniej aktualnej dokumentacji projektu jest 2-3 tygodni. W zwi±zku z tym poprosił, aby uczelniom, które znalazły się na tej li¶cie nie przeszkadzać w sfinalizowaniu tych projektów.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - Stwierdził, że je¶li kto¶ otrzyma ¶rodki z Warszawy, to nie stara się już o ¶rodki od Marszałka i to jest korzystne dla pozostałych uczelni. S±dzi, że można z udziałem specjalistów z poszczególnych uczelni wypracować optymaln± taktykę starania się o ¶rodki europejskie.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ - Zaproponował zorganizowanie spotkania kanclerzy wszystkich uczelni skupionych w KRSWK, aby uzgodnili współpracę w tym zakresie. Zwrócił uwagę, że przy podziale funduszy europejskich Małopolska otrzymała mniej ¶rodków niż inne regiony. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że uprzywilejowane pod tym względem regiony nie zd±ż± ich zagospodarować, bo nie wszyscy zgłaszaj±cy w tych regionach projekty zd±ż± przygotować ich dokumentację w terminie i wówczas pojawi± się wolne ¶rodki. Dlatego należy jak najszybciej przygotowywać na poszczególnych uczelniach projekty i powinny być one maksymalnie dopracowane. Chodzi o to by uczelnie małopolskie były gotowe do zagospodarowania tych dodatkowych ¶rodków. Zaapelował o pomoc do Przewodnicz±cego Kolegium przy kompletowaniu dokumentacji w urzędach miejskich, zwłaszcza w Krakowie. Czę¶ć projektów będzie wymagała tzw. szybkiej ¶cieżki. Uważa, że uczelnie powinny sobie w tym zakresie pomagać. Zadeklarował, że AGH w oparciu o swoje możliwo¶ci będzie popierała, w tym zakresie projekty innych uczelni.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł - Zgodził się z propozycj± rektora Tajdusia, że ¶rodowisko powinno solidarnie wspierać projekty poszczególnych uczelni. Zaproponował, aby je¶li kilka projektów z różnych uczelni będzie w jednym terminie przedkładanych do urzędów miejskich, ł±czyć je w jeden pakiet i wspólnie lobbować na ich rzecz. W tym kontek¶cie uważa, że opracowanie bazy projektów jest jak najbardziej wskazane. Można to zrealizować np. z udziałem sekretarza Kolegium Rektorów i kanclerzy uczelni.
Rektor PWSZ w Tarnowie prof. dr hab. Adam Juszkiewicz - Zwrócił uwagę, że s± ¶rodki regionalne i zewnętrzne. Uważa, że brak jest pełnej wiedzy o ¶rodkach zewnętrznych i konieczne jest jej pozyskanie. Minister Jurga przekazał nieco informacji na temat tych ¶rodków, bo MNiSW jest koordynatorem Programu Sektorowego, ale to za mało.
Zaapelował, aby wobec spodziewanego powołania do Małopolskiego Komitetu Steruj±cego i Komitetu Monitoruj±cego przedstawicieli szkolnictwa wyższego byli oni reprezentantami Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, a nie poszczególnych uczelni, z których się wywodz±.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł - podkre¶lił, że wobec deklarowanego przez Wojewodę Małopolskiego powołania go do jednego, z tych organów będzie w nim reprezentował wszystkie uczelnie jako Przewodnicz±cy KRSWK, a nie tylko Uniwersytet Jagielloński. W zwi±zku z tym musi posiadać wiedzę na temat projektów wszystkich uczelni i ich priorytetów. Oczywi¶cie, je¶li dojdzie do bezpo¶redniej konkurencji między uczelniami to trudno, ale ma nadzieję, że może uda się wypracować bardziej optymalne rozwi±zania. Poprosił, aby nie zgłaszać projektów nie dopracowanych, lepiej zgłosić je póĽniej, ale już w pełni przygotowane. Jest przekonany, że je¶li Kolegium Rektorów będzie współpracowało z dobrym zespołem specjalistów, to ma większe szanse na osi±gnięcie sukcesu.
Rektor AR prof. dr hab. Janusz Żmija - zwrócił uwagę, że kluczowe znaczenie dla pozyskania funduszy europejskich będzie miało szybkie przygotowanie projektów i uzyskanie wszelkich zezwoleń prawnych na ich realizację, w tym pozwolenia na budowę. Potwierdził informacje rektora AP, że uczelnie, które zostały ostatnio zaproszone do MNiSW maj± do 20 marca przedstawić gotow± dokumentację swoich projektów pod groĽb± utraty przyznanego dofinansowania. Z jego obserwacji wynika, że wiele z nich nie jest do tego przygotowanych. Przewiduje, że wiele projektów odpadnie.
Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Józef Gawlik - Podkre¶lił znaczenie lobbingu miejscowego. Na bazie własnych do¶wiadczeń wie, że za niezwykle krótkie uważa się zabiegi o pozwolenie na budowę, je¶li trwały 9 miesięcy. Z reguły, je¶li rzecz jest oczywista, to trwa to ¶rednio 14 miesięcy. Zdarza się, że w dokumentacji miejskiej figuruj± absurdalne oznaczenia terenu, który jest zabudowywany, np. w miejscu czę¶ciowo zabudowanym zaznaczone s± tereny zielone.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - stwierdził, że w takich sytuacjach należy wywrzeć maksymaln± presję na urzędników, z wykorzystaniem mediów. Chociaż to nie gwarantuje sukcesu to przynajmniej zdopinguje ich do działania. Je¶li uczelnie będ± wspólnie wywierały presję na urzędy, to szanse na załatwienie ich spraw wzro¶nie.
Reasumuj±c dyskusję zapytał czy rektorzy zgadzaj± się na utworzenie bazy danych wszystkich projektów uczelni. Oczywi¶cie mog± ten projekt pilotować kanclerze uczelni. Współpraca uczelni da istotny argument przedstawicielom tego ¶rodowiska w Komitecie Steruj±cym. Je¶li dojdzie do kolizji dwóch różnych projektów, to trudno, niech wygra lepszy.
Zebrani zgodzili się z propozycj± Przewodnicz±cego Kolegium.
Rektor AE prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - zaapelował, aby Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów w rozmowach z Marszałkiem i ewentualnie także z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zabiegał o to by przedstawiciele szkół wyższych znaleĽli się nie tylko w Komitecie Steruj±cym, ale i w Zespołach Oceniaj±cych. Do¶wiadczenia z przeszło¶ci wskazuj±, że konieczne jest, aby gronie ekspertów oceniaj±cych projekty znalazły się osoby znaj±ce ¶rodowisko akademickie. W przeciwnym wypadku oceny projektów uczelni wyższych s± pełne nonsensów.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w Krakowie za około półtora miesi±ca, a jego gospodarzem będzie Wojewoda, który powołuje członków tych organów. W zwi±zku z tym łatwiej będzie te kwestie uzgodnić w najbliższym czasie.
W najbliższym czasie Sekretarz Kolegium Rektorów przekaże instrukcje na temat procedury tworzenia bazy projektów i będzie po¶redniczył w przesyłaniu informacji na ten temat.
Przypomniał, że uczelnie planuj±ce inwestycje na terenach nie posiadaj±cych aktualnych Planów Zagospodarowania Przestrzennego powinny uwzględnić to w swoich działaniach, zwłaszcza w kontek¶cie informacji Prezydenta Miasta Krakowa przekazanych na poprzednim posiedzeniu Kolegium.

Ad. 6. Dokończenie dyskusji o rozwijaniu współpracy między Wyższymi Szkołami Zawodowymi a Uczelniami Akademickimi
Temat referował - Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł
Przypomniał, że na posiedzeniu Kolegium w Tarnowie rozpoczęła się dyskusja na temat oczekiwań uczelni zawodowych wobec akademickich i akademickich wobec zawodowych. Pojawiły się sygnały, że je¶li nie wszystkie, to większo¶ć wyższych szkół zawodowych zamierza rozwijać kształcenie na poziomie magisterskim. To oczywi¶cie generuje dalszy rozwój tych szkół w kierunku akademicko¶ci.
Zwrócił uwagę, że w ¶wietle danych na temat niżu demograficznego pojawi się ostra konkurencja o kandydatów na studia. Niektóre uczelnie akademickie będ± miały, przynajmniej na czę¶ci kierunków, problemy z pozyskaniem kandydatów na studia. Równocze¶nie czę¶ć kadry tych szkół będzie pracowało w szkołach zawodowych wzmacniaj±c konkurencję.
W tym kontek¶cie uważa, że najlepszym rozwi±zaniem będzie wypracowanie modelu efektywnej współpracy między tymi dwoma typami uczelni. Podkre¶lił, że nie podważa sensu istnienia wyższych szkół zawodowych, bez nich szereg osób nie mogłoby uzyskać wyższego wykształcenia na poziomie przynajmniej licencjatu. Ich zasługi na polu podniesienia stopnia scholaryzacji społeczeństwa polskiego s± nie do przecenienia.
Zwrócił uwagę, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraca się do pierwotnej koncepcji, że szkoły zawodowe kształc± lokalnie, a studia magisterskie prowadz± szkoły akademickie.
Zadeklarował, że Uniwersytet Jagielloński nie będzie się już rozwijał ekstensywnie tzn. nie przewiduje wzrostu liczby studentów, ale skupi się na podnoszeniu jako¶ci. Rozumnie, że Uniwersytet powinien bardziej się otworzyć na absorpcję absolwentów szkół zawodowych. W tym kontek¶cie pojawia się problem poziomu, który jest ci±gle bardzo zróżnicowany. Istnieje wiele szkół kształc±cych na niskim poziomie, a kilka niepublicznych jest blisko oszustwa edukacyjnego. Ich absolwenci kończ± studia licencjackie na takim poziomie, że w praktyce nie maj± szans na kontynuację edukacji na studiach magisterskich.
Uniwersytet Jagielloński zamierza rozwijać system rekrutacji na studia magisterskie w tym kierunku, aby wszyscy kandydaci, w tym kształceni przez Uniwersytet, uzyskiwali wstęp na II stopień studiów na takich samych warunkach. Nie będzie automatyzmu, ale co¶ w rodzaju prostego testu. Ma to pomóc rozwi±zać m.in. problem niższej ¶redniej ocen absolwentów studiów licencjackich na Uniwersytecie, od ¶redniej ocen absolwentów uczelni zawodowych. Różnica ta nie wynika z niższego poziomu absolwentów studiów uniwersyteckich, ale z wyższych standardów nauczania na Uniwersytecie. W konsekwencji grozi to niesprawiedliwym podziałem stypendiów w oparciu o proste porównanie ocen z różnych uczelni. Konieczny jest nowy system weryfikowania osi±gnięć przy naborze na studia magisterskie.
Przewodnicz±cy Kolegium rozumie, że Uniwersytet powinien w razie czego ograniczać rekrutację na I stopień studiów, a zwiększać rekrutacje na studia magisterskie i doktoranckie.
Przypomniał, że w propozycjach Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada się powstanie uczelni kształc±cych tylko na drugim i trzecim poziomie studiów lub tylko na trzecim. Takich uczelni jest wiele w ¶wiecie, jednak trudno ocenić jak szybko proces ich tworzenia będzie rozwijał się w Polsce.
Uważa, że to dobra koncepcja, która może umożliwić zmianę struktury studentów uczelni akademickich. Je¶li będzie istniało silne i dostępne szkolnictwo zawodowe dookoła o¶rodka akademickiego np. w Krakowie, to przejęłoby ciężar kształcenia na poziomie licencjackim, a studia dyplomowe będ± w szkołach akademickich. Oczywi¶cie nie oznacza to, że uczelnie zawodowe nie mog± się rozwijać w kierunku akademicko¶ci. Je¶li spełni± wymogi prawne i zado¶ć uczyni± duchowi akademickiemu, to nic nie stoi na przeszkodzie by stały się uczelniami akademickimi.
Poinformował, że w Europie istnieje przekonanie, iż z wyj±tkiem krajów anglosaskich studia licencjackie nie działaj±, bo nie przygotowuj± absolwentów spełniaj±cych oczekiwania rynku pracy. W zwi±zku z tym pojawiaj± się zastrzeżenia, co do sensowno¶ci kontynuowania procesu bolońskiego. Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów, jako przedstawiciel KRASP, był ¶wiadkiem wyst±pienia przedstawicielki Belgi na forum Rady Europy, która ż±dała wstrzymania procesu bolońskiego, bo nie zapewnia dobrego wykształcenia na I poziomie studiów.
W zwi±zku z tym zapytał rektorów uczelni zawodowych, czy absolwenci ich szkół znajduj± zatrudnienie i otworzył dyskusję.
Rektor PWSZ w Nowym S±czu prof. dr hab. Andrzej Bałanda - opowiadaj±c na pytanie Przewodnicz±cego odno¶nie losów absolwentów uczelni zawodowych na rynku pracy stwierdził, że wszystko zależy od tego, jakie uczelnie oni ukończyli i jakie kierunki. Łatwiej jest absolwentom uczelni ciesz±cych się prestiżem, takich jak Uniwersytet Jagiellońskich i absolwentom kierunków kształc±cych poszukiwanych specjalistów. W przypadku PWSZ w Nowym S±czu rozchwytywani s± absolwenci Instytutu Języków Obcych, którym oferuje się nie tylko pracę, ale i mieszkania.
Zaproponował rozwijanie bezpłatnych studiów magisterskich w terenie przez uczelnie akademickie np. w Nowym S±czu.
Rektor AE prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - wskazał, że Ustawa uniemożliwia takie działania, konieczne jest otwarcie wydziału zamiejscowego.
Rektor PWSZ w Nowym S±czu prof. dr hab. Andrzej Bałanda - zapytał czy wobec tego nie można rozwi±zać tego problemu przez tworzenie wspólnych jednostek uczelni zawodowych i akademickich. Zaznaczył, że minister Seweryński zniechęca go do podejmowania takich inicjatyw.
Rektor AE prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - stwierdził, że jest zainteresowany tak± współprac±.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ - poinformował, że po objęciu stanowiska rektora zerwał umowy z wszystkimi uczelniami niepublicznymi. Decyzja ta wynikała z obserwacji wskazuj±cych na bardzo niski poziom kształcenia w nich. Przykładem uczelnia niepubliczna działaj±ca w Krakowie, która przyjęła na pierwszy rok studiów na informatyce 1000 osób, w tym czę¶ć wcze¶niej odrzuconych w toku rekrutacji na AGH. Po trzech latach jej absolwenci pojawiaj± się w AGH próbuj±c podj±ć studia na poziomie magisterskim, ale nadal prezentuj± bardzo niskim poziom. Trudno wykształcić 1000 informatyków w dwóch salach komputerowych.
Zadeklarował, że dot±d nie podpisze żadnej umowy z uczelni± niepubliczn±, dopóki nie pojawi się wiarygodna forma weryfikacji jako¶ci kształcenia w nich.
Odno¶nie współpracy z państwowymi wyższymi uczelniami zawodowymi uważa, że w sytuacji, gdy współpracuj± one z AGH i uzgodniony jest program nauczania oraz czę¶ć kadry wywodzi się z AGH itd., to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich absolwenci s± dobrze przygotowani, w zwi±zku z czym nie widzi problemów z przyjmowaniem ich na studia na swojej uczelni. Jednak standardy pomiędzy szkołami powinny być na tyle uzgodnione, aby póĽniej nie było napięć.
Zwrócił uwagę na poważne problemy generowane przez uczelnie zawodowe kształc±ce inżynierów. Studia inżynierskie wymagaj± dużej liczby dobrych laboratoriów, czyli posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego. AGH wdała w minionym roku tylko na zakup sprzętu 50 mln. zł. Któr± z uczelni zawodowych stać na to? Dlatego uważa, że konieczne jest utrzymanie kształcenia na I stopniu studiów inżynierskich na AGH i innych technicznych szkołach akademickich. Proces budowy zaplecza technicznego w uczelniach zawodowych wymaga dłuższego czasu, obecnie jest ono niedostateczne. Skutkuje to słabym przygotowaniem absolwentów. Potwierdził to wynik zorganizowanego na AGH dla absolwentów jednej z uczelni zawodowych egzaminu na studia magisterskie, na 100 osób zdała tylko jedna.
W zwi±zku z tym zaproponował rozważenie wprowadzenia nowej formy współpracy uczelni akademickich z zawodowymi, nie istniej±cej obecnie. Je¶li szkoły zawodowe chc± utrzymać kształcenie na studiach technicznych, nie można im tego zabronić. Jednak czę¶ć zajęć powinna być prowadzona na uczelni "docelowej" posiadaj±cej odpowiednie zaplecze techniczne. W czerwcu, lipcu, sierpniu i wrze¶niu akademiki i laboratoria często nie s± wykorzystywane na AGH, można wówczas zorganizować zajęcia dla studentów uczelni zawodowych. Zaliczyliby w ten sposób tę czę¶ć zajęć laboratoryjnych, które nie mog± być zorganizowane w ich macierzystych uczelniach. Oczywi¶cie należy uwzględnić rekompensatę kosztów organizacji tych zajęć dla uczelni akademickich.
Jest otwarty na wspieranie budowania własnej kadry przez uczelnie zawodowe, jednak uważa, że konieczne jest znalezienie Ľródła finansowania. Uczelnie akademickie nie mog± ponosić ciężaru kształcenia kadry innych szkół wyższych, gdyż doprowadzi to do kryzysu ich finanse.
Rektor Politechnik Krakowskiej prof. dr hab. inż. Józef Gawlik -
Zwrócił uwagę, że w kształceniu inżynierskim I stopień studiów to w my¶l przyjętych standardów, kształcenie absolwenta działaj±cego operatywnie, działaj±cego gdzie¶ w przedsiębiorstwie, a zatem musi on mieć to bazowe przygotowanie inżynierskie, laboratoryjne na poziomie jednoznacznie okre¶lonym. Ocenia, że to, co oferuje wiele uczelni niepublicznych na studiach inżynierskich to skandal i naci±ganie.
Uważa, że PWSZ w krótkim czasie zdobyły prestiż i kształc± na dużo lepszym poziomie niż uczelnie niepubliczne. Rozwijanie studiów magisterskich w tych uczelniach byłoby w tej chwili błędem prowadz±cym do naruszenia ich dobrej opinii. Uczelnie te musz± uzupełnić braki kadrowe i w zapleczu laboratoryjnym.
Rektor AE prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - poprosił o zapoznanie się z zamieszczonymi na stronie internetowej MNiSW propozycjami rewolucyjnych zmian w szkolnictwie wyższym. Podkre¶lił, że propozycje te rodz± się poza ¶rodowiskiem akademickim, tymczasem KRASP nie wykazuje dostatecznej aktywno¶ci, nie zabiera głosu w ważnych sprawach. Wiele rozwi±zań przyjętych w obecnie obowi±zuj±cej ustawie jest niekorzystnych, jak na przykład zakaz dla uczelni akademickich prowadzenia w terenie studiów magisterskich. Miało być wydane rozporz±dzenie umożliwiaj±ce prowadzenie tych studiów w obrębie regionu, ale go nie ma. Za znamienne uważa, że uczelnie już drugi rok będ± funkcjonować bez standardów. Równie niekorzystne jest zobowi±zanie uczelni zaliczaj±cej pracownika do kadry danego kierunku do powierzenia mu 90 godz. lub 60- godz. zajęć na tym kierunku. To rozwi±zanie dobre dla małych uczelni, na dużych często efektywniejsze byłoby powierzenie mu zajęć na kilku wydziałach.
W konsekwencji tych zapisów zmuszono AE w Krakowie do likwidacji prowadzonych od kilkudziesięciu lat studiów magisterskich w Nowym S±czu i Kielcach. Jednocze¶nie toleruje się uczelnie niepubliczne prowadz±ce studia na tym poziomie bez posiadanych uprawnień.
Ustawa dopuszcza organizację studiów magisterskich w porozumieniu z uczelniami zawodowymi, jednak próba organizacji przez AE w Krakowie takich studiów w Nowym S±czu we współpracy z PWSZ nie zyskała akceptacji Ministerstwa.
AE podjęła i kontynuuje współpracę z uczelniami niepublicznymi, w których zatrudnieni s± jej pracownicy.
Zapytała, czy wszystkie uczelnie publiczne z wyj±tkiem artystycznych musz± prowadzić kierunki ekonomiczne? Taka praktyka zmusi akademie ekonomiczne do otwierania kierunków technicznych.
Uważa, że poruszone przez niego zagadnienia powinny być dyskutowane na KRASP
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - zwrócił uwagę, że KRASP to wszyscy rektorzy, więc nie bardzo rozumie, do kogo swoje zarzuty o brak aktywno¶ci tej organizacji kieruje rektor AE.
Rektor PWSZ w Kro¶nie prof. dr hab. Janusz Gruchała - zapewnił, że nie my¶li o rozwijaniu studiów magisterskich w swojej uczelni. Jest przekonany, że w¶ród rektorów PWSZ należ±cych do KRSWK, co najwyżej dwóch ma takie ambicje. Lepszym rozwi±zaniem jest znalezienie jakiego¶ sposobu na symbiozę uczelni akademickich z zawodowymi.
Zwrócił uwagę, że je¶li nawet przy rekrutacji na I stopień studiów PWSZ mog± być konkurencj± dla uczelni akademickich, to jednocze¶nie mog± pomóc przy rekrutacji na II stopień studiów.
Stwierdził, że sytuacja absolwentów uczelni zawodowych na rynku pracy jest oczywi¶cie zróżnicowana. Podkre¶lił, że absolwenci kierunków inżynierskich nawet nie my¶l± o kontynuacji studiów, bo tak silne jest zapotrzebowanie rynku pracy na nich, przynajmniej w Kro¶nie.
Uważa, że licencjat w Polsce się nie przyj±ł i nie wiadomo czy się przyjmie. Chyba tylko absolwenci studiów licencjackich na anglistyce mog± otrzymać bez problemu pracę, pozostali musz± kontynuować kształcenie na studiach magisterskich.
Rekrutacja na II stopień powinna być sprawiedliwa. Wie, że spo¶ród absolwentów PWSZ niewielka czę¶ć nadaje się na studia magisterskie. Szacuje, że 20% bez problemu powinna dostać na studia na UJ, przynajmniej z jego uczelni w Kro¶nie. Z pozostałych 80% może trzeba dać szansę jeszcze 30%. Reszta musi zadowolić się uzyskaniem wyższego wykształcenia na poziomie licencjatu.
Uważa, że niż demograficzny dotknie w pierwszej kolejno¶ci uczelnie prowadz±ce studia płatne.
Nie zna uczelni niepublicznych prowadz±cych studia inżynierskie, zatem kwestia podniesiona przez rektora Tajdusia dotyczy w praktyce PWSZ. Przedstawiony pomysł wykorzystania laboratoriów szkół akademickich do podniesienia jako¶ci kształcenia w PWSZ na kierunkach inżynierskich uważa za bardzo dobry. Chętnie porozmawia na ten temat z władzami AGH. Zorganizowanie semestru dla jego studentów w AGH będzie z pewno¶ci± efektywniejsze, niż jedno lub dwudniowe wizyty, jak to ma miejsce obecnie. PWSZ ci±gle eksperymentuj± ze swoimi programami i mog± się dostosować do warunków przedstawionych przez AGH.
Zaapelował o poparcie dla PWSZ zagrożonych lansowan± przez MNiSW polityk± sieciowania. Prowadzi ona w praktyce do utraty samodzielno¶ci przez te uczelnie. Maj± stać się Kolegiami dużych uczelni z zachowaniem pewnej niezależno¶ci, ale Minister nie potrafi sprecyzować jakiej. W wytycznych do nowej ustawy jest punkt mówi±cy o ł±czeniu się uczelni, który jest punktem wyj¶cia do sieciowania. To zły pomysł i dlatego prosi o ratunek dla PWSZ.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - zadeklarował obronę PWSZ, gdyż s± istotnym elementem polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Poprosił o przerwę w dyskusji, aby umożliwić zabranie głosu przez Prezydenta Nowego S±cza, który musiał wkrótce opu¶cić posiedzenie KRSWK.
Prezydent Miasta Nowy S±cz Ryszard Nowak - podziękował za zaproszenie na obrady.
Zadeklarował, że miasto jest zainteresowane rozwojem PWSZ w Nowym S±czu i poprze każd± propozycję wzbogacaj±c± jej ofertę i poziom kształcenia. W tym kontek¶cie nawi±zał do prezentacji PWSZ w Nowym S±czu przedstawionej na pocz±tku obrad i podkre¶lił, że wspiera tworzenie Instytutu Kultury Fizycznej. Obecnie trwaj± uzgodnienia w tej sprawie. Konieczne jest uregulowanie funkcjonowania klubów sportowych, które będ± baz± dla tego Instytutu. Ma nadzieję, że wkrótce projekt będzie gotowy i wspólnie z rektorem Bałand± uda się przekonać do niego radnych Nowego S±cza.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów podziękował za zaangażowanie w wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego i pożegnał Prezydenta, a następnie przekazał głos rektorowi Juszkiewiczowi.
Rektor PWSZ w Tarnowie prof. dr hab. Adam Juszkiewicz - podj±ł problem drożno¶ci kształcenia, czyli przepływu absolwentów PWSZ do uczelni akademickich. Nie ma problemu w tym zakresie w przypadku AGH i AR. UJ wywi±zuje się czę¶ciowo z współpracy, gdyż zlikwidował bezpłatne uzupełniaj±ce studia magisterskie na anglistyce.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - poinformował, że to chwilowy efekt reformy kształcenia na tym kierunku i wkrótce w ofercie będ± te studia.
Rektor PWSZ w Tarnowie prof. dr hab. Adam Juszkiewicz- zwrócił uwagę, że profil kształcenia zawodowego różni się od profilu kształcenia akademickiego na poziomie licencjackim, przy jednoczesnym wypełnianiu standardów. W ten sposób zwiększona jest różnorodno¶ć kształcenia, co jest jednym z celów procesu bolońskiego.
Zapytał Przewodnicz±cego Kolegium, jakie jest stanowisko KRASPu w sprawie przygotowywanych przez Ministrów Seweryńskiego i Jurgę projektów głębokiej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Zetkn±ł się z różnymi pomysłami, na stronach internetowych MNiSW, w "Gazecie Prawnej" i "Dzienniku ¦wiat Europa". Uważa, że to s± bardzo groĽne pomysły: m.in.: partnerstwo publiczno-prywatne, likwidacja habilitacji, profesura natychmiast po doktoracie, nowe podej¶cie do studiów magisterskich itd. Wydaje się, że Minister nie przesłał do KRASP żadnej informacji na ten temat. Uważa, że opinia publiczna powinna być szerzej informowana, co się dzieje.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - poinformował, że Minister przesłał materiały i wszyscy członkowie KRASP otrzymali je mailowo.
Rektor PWSZ w Tarnowie prof. dr hab. Adam Juszkiewicz - zwrócił uwagę, że s± to nie s± zapisy do noweli tylko ogólne założenia.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - poinformował, że nie ma niczego innego w tej chwili. Prawdopodobnie podczas najbliższego spotkania rektorów w o¶rodku AR sprawa ta będzie dyskutowana. Na Uniwersytecie Jagiellońskim rozesłano informacje Ministra wszystkim członkom Senatu i profesorom wraz z adresem, pod który można przekazywać uwagi. Zgodnie z zasadami będ± one publikowane w ministerialnym BIP To zapewni przegl±d różnych opinii. Zachęcił do przekazywania uwag do Ministerstwa, oraz do umożliwienia wypowiedzenia się na ten temat wszystkim profesorom. Ocenia, że ustalenie jednolitego stanowiska będzie bardzo trudne. Sprawa będzie dyskutowana także na Senacie UJ i być może w pewnym zakresie uda się ustalić stanowisko Senatu UJ w tej sprawie. Je¶li powstanie jakie¶ stanowisko KRASP to z pewno¶ci± nie wszyscy się z nim zgodz±. Dlatego zachęcał do umożliwienia wszystkim profesorom wypowiedzenia się w tej sprawie.

Sprawy bież±ce
Referował Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów
Wytyczne do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Uznał, że kwestia ta została omówiona w toku realizacji punktu 6 programu.
Promocja Krakowskiego O¶rodka Akademickiego
Zaproponował żeby pan rektor Tajdu¶ wytypował swojego przedstawiciela, który wraz z przedstawicielami pozostałych uczelni przygotuje projekt informatora. Liczy w tym względzie na wsparcie uczelni artystycznych.
Lustracja na uczelniach
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów poinformował o zasadach lustracji, która rozpoczyna się 15 marca. Zainteresowanych jak tę kwestię rozwi±zuje Uniwersytet Jagielloński zachęcił do lektury materiałów zamieszczonych na stronie internetowej tej Uczelni. Zwrócił uwagę na szereg niejasno¶ci w ustawie, o których wyja¶nienie poprosił Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł w zwi±zku z wyczerpaniem programu posiedzenia podziękował gospodarzowi za wspaniałe przyjęcie i zamkn±ł obrady.Protokołował:
mgr Leszek ¦liwa


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Karol MusiołW zał±czeniu:
Małopolska edukacja 2007
Polskie Towarzystwo Przyrodników
PWSZ Nowy S±cz
¦rodowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Sprawozdanie za 2006