Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

16.05.2007

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 16 maja 2007 roku
w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci

Program posiedzenia:

 1. Decyzja w sprawie dofinansowania czasopisma Wszech¶wiat
 2. Współdziałanie uczelni krakowskich w zakresie promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego
  • Założenia - referuje Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów
  • Organizacja współpracy w zakresie promocji - referuje Przemysław Olszewski Dyrektor Biura Rektora AGH
  • Prezentacja Gazety Internetowej Aktualno¶ci UJ - Hanna Cudna-Martyniuk Kierownik O¶rodka Informacji i Promocji UJ
 3. Radio Akademickie - omówienie problemów finansowych i perspektyw utrzymania akademickiego charakteru tego radia. - referuje pan Romuald Marek z zespołem specjalistów z UJ i AGH
 4. Zatwierdzenie projektu budżetu Kolegium na rok 2007 - referuje Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł
 5. Aktualno¶ci na temat Funduszy Europejskich - referuje Marszałek Woj. Małopolskiego Marek Nawara i Wojewoda Małopolski Maciej Klima
 6. Sprawy bież±ce i wolne wnioski.

Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł przywitał zebranych, otworzył posiedzenie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa i oddał głos gospodarzowi spotkania Wojewodzie Małopolskiemu Maciejowi Klimie.
Wojewoda Małopolski Maciej Klima przywitał zebranych i podziękował za przyjęcie zaproszenia na obrady w siedzibie władz wojewódzkich w Krakowie. Wyraził nadzieję, że będzie miał jeszcze w przyszło¶ci możliwo¶ć goszczenia obrad Kolegium w Urzędzie Wojewódzkim.
Przewodnicz±cy KRSWK, prof. dr hab. Karol Musioł - zaproponował uzupełnienie programu obrad o Informacje Przewodnicz±cego Kolegium oraz poprosił o ewentualne kolejne propozycje zmian w programie.
Zebrani zaakceptowali propozycję uzupełnienia programu obrad o Informacje Przewodnicz±cego Kolegium na pocz±tku spotkania. Wobec braku innych wniosków w sprawie programu obrad Przewodnicz±cy Kolegium przyst±pił do jego realizacji.

1) Informacja Przewodnicz±cego KRSWK
Referował - prof. dr hab. Karol Musioł

Poinformował, że w trakcie ostatniego spotkania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz na Uniwersytecie Warszawskim jednym z wiod±cych tematów dyskusji była sprawa lustracji na uczelniach wyższych.
Przypomniał, że termin 15 maja 2007 r. był ostateczny na złożenie O¶wiadczeń dla osób jej podlegaj±cych, ale nie był terminem, w którym rektorzy mieli przesłać te O¶wiadczenia do IPN.
W zwi±zku z werdyktem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał szereg przepisów Ustaw reguluj±cych procedurę lustracyjn± za niezgodne z Konstytucj±, sytuacja uległa istotnej zmianie. Eksperci uważaj±, że w zwi±zku z zakwestionowaniem konstytucyjno¶ci wzoru O¶wiadczenia lustracyjnego, złożone na ręce rektorów O¶wiadczenia lustracyjne pracowników wyższych uczelni powinny zostać zwrócone bez względu na to, czy Trybunał wył±czył ich z lustracji, czy też nie.
Wczoraj zostało opublikowane Orzeczenie Trybunału i tym samym formalnie utraciły swoj± moc prawn± uznane za sprzeczne z Konstytucj± przepisy. W zwi±zku z tym na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego Przewodnicz±cy Kolegium, jako rektor tej Uczelni zamie¶cił informację, że O¶wiadczenia s± do odebrania osobi¶cie lub zostan± odesłane drog± pocztow± w terminie póĽniejszym.
Wyja¶nił, że w mediach znalazło się szereg przekłamań sugeruj±cych, że nie zamierzał przesłać O¶wiadczeń lustracyjnych pracowników Uniwersytetu przed rozpatrzeniem konstytucyjno¶ci ustaw lustracyjnych przez Trybunał Konstytucyjny. Wynikało to z niezrozumienia, że termin 15 maja nie był terminem przekazania O¶wiadczeń do IPN.
Ze względu na możliwo¶ć wysłania przez pracowników O¶wiadczeń lustracyjnych poczt± w ostatnim możliwym terminie, należało zgodnie z zasadami odczekać, co najmniej tydzień, by upewnić się, że wpłynęły wszystkie. Następnie należało sprawdzić czy wszyscy podlegaj±cy lustracji złożyli O¶wiadczenia, a to wymaga czasu. W wielu Uczelniach przyjęto tak± wykładnię prawn± przepisów lustracyjny, ale oczywi¶cie czę¶ć uczelni tę kwestię rozwi±zała inaczej.
Przypomniał, że Przewodnicz±cy KRASP prof. dr hab. Tadeusz Luty rozesłał do wszystkich członków tej organizacji list informuj±cy, że uważa po¶rednictwo IPN w zwracaniu O¶wiadczeń pracownikom wyższych uczelni za zbędne. Opinię tę podzielaj± rektorzy uczelni warszawskich i Minister.
Zastrzegł, że wszyscy rektorzy musz± samodzielnie podj±ć decyzję w tej kwestii. Uważa jednak, że musiał podzielić się wiedz± w tym zakresie i poinformować o podjętych przez siebie jako rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego decyzjach.
Silnie podkre¶lił, że rektorzy skupieni w KRASP s± za przeprowadzeniem procesu lustracji, nie może on jednak odbywać się bez poszanowania obowi±zuj±cego prawa.
Zwrócił uwagę, że w zwi±zku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego traci także moc przepis o utracie stanowiska publicznego ze względu na niezłożenie O¶wiadczenia lustracyjnego. Eksperci uważaj±, że nawet, je¶li rektor zd±żyłby przesłać informacje o utracie stanowiska przed opublikowaniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tej kwestii, to po jego publikacji s±dy pracy przywróc± takie osoby na poprzednie stanowiska. W zwi±zku z tym uważa, że poszanowanie prawa wymaga wstrzymania się z takimi działaniami. Oczywi¶cie każdy rektor ma swobodę na podjęcie decyzji w tej kwestii na własn± odpowiedzialno¶ć. Poinformował, że na Uniwersytecie Jagiellońskim nie będzie podejmował takich działań, zwłaszcza, że nie posiada wiedzy, kto nie złożył O¶wiadczenia lustracyjnego. Zaproponował żeby rektorzy się tym nie zajmowali i nie o¶mieszali siebie i systemu prawnego w kraju.
Podkre¶lił, że zwrotowi podlegaj± także O¶wiadczenia tych osób, które w ¶wietle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegaj± lustracji. Szczegółowa informacja na ten temat jest dostępna na stronach internetowych UJ.
Dyskusja
Kanclerz Podhalańskiej PWSZ Andrzej Sasuła
Wyraził obawę, że zwrócenie pracownikom wyższych uczelni ich O¶wiadczeń może narazić czę¶ć z nich na kłopoty w zwi±zku z tym, że byli oni zobowi±zani do złożenia o¶wiadczeń również poza uczelni±. Najczę¶ciej składali oni na ręce rektora pełne O¶wiadczenia, a w innych miejscach jedynie informacje, że ich O¶wiadczenia s± złożone na uczelni. Po zwróceniu O¶wiadczeń przez rektorów pozostałe ich deklaracje będ± bez pokrycia.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zwrócił uwagę, że wadliwo¶ć formularza O¶wiadczenia oznacza, iż je¶li lustracja zostanie przeprowadzona w oparciu o ustawę, której szereg przepisów zakwestionował Trybunał Konstytucyjny, to Sejm będzie musiał przygotować m.in. nowy wzór O¶wiadczenia uwzględniaj±c zastrzeżenia Trybunału. Wszyscy, którzy będ± podlegali lustracji złoż± O¶wiadczenia wg nowego wzoru. Zatem zwrócenie O¶wiadczeń pracownikom nie naraża ich na zarzut niedopełnienia obowi±zku lustracji.

2) Decyzja w sprawie dofinansowania czasopisma Wszech¶wiat
referował: Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł

Przypomniał, że kwestia udzielenia wsparcia redakcji Wszech¶wiata była już omawiana. Osobi¶cie uważa, że Kolegium nie może angażować się w stałe utrzymywanie jakiegokolwiek, chociażby najbardziej zasłużonego czasopisma. Je¶li Kolegium zdecyduje się udzielić pomocy temu wydawnictwu w tym roku, to z pewno¶ci± powinna to być pomoc jednorazowa i mieć charakter prenumeraty, tak by trafiło ono do bibliotek uczelnianych i było czytane.
Jest przeciwny finansowaniu bezpłatnego rozdawnictwa tego czasopisma, bo nie gwarantuje to jego czytania.
Redakcja czasopisma "Wszech¶wiat" miała przygotować biznesplan wskazuj±cy drogę przezwyciężenia kryzysu. Pismo to znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, ze względu na zawieszenie między statusem czasopisma naukowego gwarantuj±cego wysok± jako¶ć wszystkich publikacji i punkty ich autorom, a statusem czasopisma popularnonaukowego skierowanego do szerokich kręgów odbiorców. Ministerstwo nie zgodziło się przyznać punktów za publikowanie w tym czasopi¶mie, a konkurencyjne czasopisma popularnonaukowe, jak np ¦wiat Nauki s± o wiele atrakcyjniejsze. W konsekwencji, trudno liczyć na zainteresowanie ¶rodowiska naukowego jego prenumeratom, zarazem dla masowego odbiorcy s± te publikacje za trudne i zbyt ubogie graficznie.
O skrótowe przedstawienie przygotowanego przez redakcje Wszech¶wiata biznes planu poprosił Sekretarza Kolegium Rektorów Leszka ¦liwę.
Leszek ¦liwa ograniczył się do przedstawienia najważniejszych danych na temat kondycji czasopisma "Wszech¶wiat" zawartych w przygotowanym przez redakcję raporcie, który został rozesłany wcze¶niej do wszystkich rektorów. Przedstawił skalę deficytu wydawnictwa oraz szacunkow± liczbę egzemplarzy, których prenumerata pokryłaby ten deficyt.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł otwieraj±c dyskusję podkre¶lił, że nie jest przeciwny wspieraniu czasopisma przez poszczególne uczelnie lub PAN czy PAU. Jako rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zadeklarował gotowo¶ć udzielenia wsparcia "Wszech¶wiatowi" w wychodzeniu z kryzysu. Zapytał czy Kolegium jest skłonne wesprzeć w tym roku to czasopismo, ewentualnie czy widzi możliwo¶ć wspierania go przez dłuższy okres czasu.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ uważa, że je¶li rektorzy zdecyduj± się na nie to jedyn± form± może być prenumerata tego tytułu.
Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas potwierdził, że PAU wspiera wydawanie Wszech¶wiatu, gdyż jest to jedno z najstarszych polskich czasopism naukowych, które ma olbrzymie zasługi dla polskiej nauki. PAU ma sentyment do takich wydawnictw i będzie je wspierał.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zwrócił uwagę, że wsparcie powinno być tak skierowane, aby spowodować wzrost sprzedaży, czyli uzyskanie samodzielno¶ci finansowej wydawnictwa.
Prezes PAU prof. Andrzej Białas - podkre¶lił, że rozumie argumenty, że bezwarunkowe wsparcie nie ma sensu, ale niewiele jest w Polsce czasopism, które przetrwały 100 lat, a Wszech¶wiat przetrwał prawie 100 lat. To jest warto¶ć, która wymaga ochrony.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów, prof. dr hab. Karol Musioł - zwrócił uwagę, że Kolegium stara się sprezentować redakcji wędkę, a nie rybę.
Zaproponował, aby w tym roku przygotować projekcję finansow± tego wydawnictwa oraz zwrócić się do wszystkich tych, którzy byliby zainteresowani zwiększeniem prenumeraty o realizację tego zamierzenia.
Je¶li umożliwi to likwidację deficytu, a czasopismo będzie cieszyło się zainteresowaniem studentów, to cel zostanie osi±gnięty, je¶li nie, to Kolegium będzie miało problem, ale s±dzi, że redakcja musi się skupić nad marketingiem. Czasopismo musi się sprzedawać.
Zapytał o uwagi do tej propozycji.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zapytał czy jego propozycje w tej sprawie s± akceptowane przez członków Kolegium. Ponieważ nikt nie wyraził sprzeciwu wobec nich, poinformował, że w ci±gu miesi±ca wszyscy rektorzy otrzymaj± sugestię, jaka pula numerów Wszech¶wiatu jest do zaprenumerowania. Je¶li prenumerata nie wyczerpie limitu, to wówczas spraw± zajm± się najbogatsze uczelnie.

3) Współdziałanie uczelni krakowskich w zakresie promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego
referowali:
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
Dyrektor Biura Rektora AGH Przemysław Olszewski
Kierownik O¶rodka Informacji i Promocji UJ Hanna Cudna-Martyniuk

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł
Przypomniał, że na forum Kolegium pojawił się pomysł przygotowania wspólnego folderu promocyjnego oraz pomysł, aby studenci zagraniczni przyjeżdżaj±cy do Krakowa w ramach różnych programów wymiany lub też na studia, mogli studiować jednocze¶nie na różnych uczelniach krakowskich, swobodnie wybieraj±c zajęcia z ich oferty. Jest to możliwe wobec wprowadzenia na wszystkich uczelniach ECTS.
Istnieje potrzeba wspólnej promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego, ale oprócz tego każda uczelnia przygotowuje swój własny program promocji, w tym Informator.
Kilka miesięcy temu AGH przygotowało już swój katalog promocyjny, a w ostatnich dniach ukazał się także nowy Informator Uniwersytetu Jagiellońskiego. Istniej± zatem co najmniej dwa dobre katalogi, które można wykorzystać.
Uczelni±, która ma koordynować projekt wspólnej promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego jest AGH, odbyło się już kilka spotkań osób odpowiedzialnych za promocje. Oczywi¶cie realizacja tego programu wymaga nakładów finansowych, ale wobec globalnej konkurencji s± one konieczne.
Zwrócił uwagę na prowadzone w minionych latach kampanie promocyjne uczelni poznańskich i wrocławskich. Nie chodzi o ich kopiowanie, ale o dotarcie do potencjalnych studentów, czyli uczniów szkół ¶rednich w kraju (jest ich ok. 10 tys. w kraju).
Zadeklarował, że można wykorzystać sieć dystrybucji materiałów w ramach Konkursu Wiedzy o UJ. Na rozsyłanej w zwi±zku z tym konkursem płycie CD może znaleĽć się, je¶li będzie dobrze przygotowany, materiał promuj±cy Krakowski O¶rodek Akademicki.
Zapowiedział zwrócenie się do przedstawicieli władz samorz±dowych województwa małopolskiego i Krakowa oraz Wojewody Małopolskiego z propozycj± uwzględnienia w materiałach promocyjnych przygotowywanych przez te instytucje odpowiedniej czę¶ci po¶więconej promocji uczelni krakowskich. Instytucje te powinny uwzględnić, że uczelnie krakowskie prowadz±c w oparciu o własne ¶rodki kampanie promocyjne, w ich ramach promuj± nie tylko siebie, ale także Kraków i województwo.
Poprosił wszystkich zebranych o wysłuchanie wstępnych propozycji wspólnej promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego, następnie o ich przemy¶lenie i przekazanie uwag przedstawicielom uczelni pracuj±cym przy tym projekcie.
Dyrektor Biura Rektora AGH Przemysław Olszewskich przedstawił prezentację "Promocja Krakowskiego O¶rodka Akademickiego" (w zał±czeniu) zawieraj±c± wstępne założenia i propozycje działań w zakresie promocji wypracowane w trakcie dwóch spotkań przedstawicieli AGH, UJ, AE, AR i Politechniki Krakowskiej.
W podsumowaniu prezentacji oszacował koszty przedstawionych projektów na od 50 tys. do 100 tys. zł. Podkre¶lił, że nie wszystkie uczelnie były reprezentowane w¶ród zespołu pracuj±cego nad tym programem.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za prezentację. Podkre¶lił, że pierwszy krok w realizacji projektu został zrobiony: powstał zespół redakcyjny, wybrano najwła¶ciwszy wg niego wariant współpracy w tym zakresie - uczelnie wraz z władzami miasta Krakowa. Uważa, że należy zainteresować projektem także Urz±d Marszałkowski, wówczas będzie miała miejsce nie tylko promocja Krakowa, ale i Małopolski. Oczywi¶cie udział w projekcie jest dobrowolny, nie mniej zaproponował wszystkim rektorom przył±czenie się do niego.
Poprosił również, aby uczelnie, które dotychczas nie zaangażowały się w prace zespołu redakcyjnego rozważyły czy nie maj± odpowiednich specjalistów, którzy mogliby wzmocnić ten zespół. Równie ważne jest ewentualne zgłaszanie pomysłów.
Uznał, że Kolegium może zaakceptować koszty promocji w wysoko¶ci 50 tys. zł. Kwesti± otwart± jest uzgodnienie zasad podziału kosztów tego projektu między uczelnie. Czy ma to nast±pić, tak jak w przypadku budżetu KRSWK, czyli proporcjonalnie do liczby studentów i pracowników, czy też w trzech kategoriach mała, ¶rednia i duża uczelnia pod względem budżetu. Tę kwestię uważa za otwart±.
Spodziewa się, że w projekt wł±czy się z pewno¶ci± Cyfronet. Zwrócił uwagę, że najpro¶ciej realizować ten projekt poprzez firmę, której się go zleci i od której będzie się wymagało efektów. Uważa jednak, że czasem lepsze efekty i po niższych kosztach przynosi sięgnięcie do własnych zasobów. W tym kontek¶cie poprosił rektor ASP, aby ewentualnie polecił specjalistów maj±cych odpowiedni± wiedzę, umiejętno¶ci i pomysły do opracowania projektu od strony graficznej. Jakiekolwiek rozwi±zanie zostanie przyjęte, musi opierać się na profesjonalizmie i entuzjazmie.
Poinformował, że PAN i PAU zostan± uwzględnione w ramach promocji nauki krakowskiej. Mog± również być uwzględnione w ramach oferty dla doktorantów, którzy mog± ewentualnie pracować w laboratoriach i na stażach. W zwi±zku z tym, poprosił obu prezesów o wybranie osób reprezentuj±cych te organizacje przy realizacji tego projektu. Informację na ten temat należy przesłać do Sekretarza Kolegium Rektorów. Natomiast nie przewiduje współfinansowania akcji promocyjnej przez PAN i PAU.
Prezes PAN prof. dr hab. Jerzy Haber
Poinformował, że duże znaczenie dla promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego będzie miał potencjał PAN. Obecnie ma ona 11 wielkich instytutów w Krakowie, w których jest ponad 200 profesorów oferuj±cych najnowsze urz±dzenia badawcze do dyspozycji studentów uczelni krakowskich, jak i go¶ci.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł
Zgodził się, że potencjał PAN powinien być oczywi¶cie uwzględniony w materiałach promocyjnych. Zwrócił uwagę, że PAU dysponuje bardzo bogat± bibliotek± wykorzystywan± już przez stypendystów Funduszu Królowej Jadwigi.
Otwieraj±c dyskusję zaznaczył, że oczekuje na następnym - czerwcowym posiedzeniu Kolegium krótkiej informacji na temat postępu prac nad tym projektem, a 1 paĽdziernika br. będzie terminem realizacji pierwszych działań w tym zakresie.
Dyrektor Cyfronetu - prof. dr hab. Kazimierz Wiatr
Uznał za rzecz oczywist±, że strona internetowa promuj±ca Krakowski O¶rodek Akademicki będzie realizowana w Cyfronecie. Oczywi¶cie wymaga to uzgodnień na kilku poziomach. O ile serwer, na którym zostanie ona umieszczona może być udostępniony bezpłatnie, to oprogramowanie, grafika, materiały informacyjne i konserwacja z pewno¶ci± wygeneruje pewne koszty, które zależeć będ± między innymi od tego, w jakim stopniu będzie to serwis statyczny, a w jakim dynamiczny. Wiadomo, że strony dynamiczne to będ± strony uczelni.
Uważa, że jest jeszcze za wcze¶nie na szczegółowe ustalenie warunków funkcjonowania tego serwisu w Cyfronecie.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł
W zwi±zku z pytaniem o czę¶ć dynamiczn± serwisu przypomniał, że rozważany był już na forum Kolegium projekt stworzenia "Gazety, Internetowej", która umożliwiłaby dotarcie z niezdeformowanymi przez media informacjami do członków społeczno¶ci akademickiej oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Projekt ten jest ważny także, dlatego, że z wieloma informacjami trudno przebić się do mediów. Uniwersytet Jagielloński uruchomił wła¶nie taki serwis informacyjny pt. "Aktualno¶ci UJ", który będzie sukcesywnie rozwijany. Istnieje możliwo¶ć utworzenia takiego ogólno krakowskiego serwisu w dwu etapach. Uczelnie krakowskie mog± obecnie korzystać z "Aktualno¶ci UJ", w drugim etapie powstanie ogólno-krakowska gazeta akademicka. Oczywi¶cie jest to kwesti± dyskusji.
Poprosił o przedstawienie przez pani± Hannę Cudn±-Martyniuk Kierownika Biura Promocji UJ prezentacji "Aktualno¶ci UJ".
Kierownik O¶rodka Informacji i Promocji UJ Hanna Cudna-Martyniuk
Przypomniała jak kształtowała się komunikacja Uniwersytetu Jagiellońskiego za po¶rednictwem Internetu przed wprowadzeniem Aktualno¶ci UJ.
Serwis dynamiczny rozwin±ł się na stronie głównej UJ z: Zapowiedzi, gdzie zamieszczano informacje o zbliżaj±cych się uroczysto¶ciach i wydarzeniach na Uczelni. PóĽniej pojawił się dział Konferencje, w którym znajdowały się informacje na temat konferencji naukowych. Jako ostatni człon stworzono Post Factum - dział zawieraj±cy relacje z minionych wydarzeń, był to zal±żek gazety internetowej. Oprócz tego w Internecie publikowana była elektroniczna wersja miesięcznika uniwersyteckiego Alma Mater i anglojęzycznego kwartalnika Newsletter. Komunikaty prasowe Rzecznika UJ były publikowane w dziale Aktualno¶ci (pierwotnie nazywanym Zapowiedzi). Tam również trafiały nekrologii, które uznano za ważne dla ¶rodowiska.
Po przeanalizowaniu sytuacji zdecydowano się na kompleksowe opracowanie cało¶ci tego serwisu. Koordynacj± projektu zajmował się w cało¶ci O¶rodek Informacji i Promocji UJ. Realizacja przebiegała w czterech etapach:
Opracowanie merytoryczne - OIiPUJ
Opracowanie graficzne - pani Bożena Groborz z ASP.
Opracowanie techniczne - Karol Przystalski Uczelnianego O¶rodka Komputerowego.
Wdrożenie i testowanie - stan obecny.
Uruchomienie serwisu nast±piło 12 maja 2007 r.
Składa się on z o¶miu działów:
Kalendarium wydarzeń - zapowiedzi wszystkich wydarzeń na UJ
Konferencje naukowe -
Rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego -
Życie akademickie - informacje ważne dla ¶rodowiska, relacje z wydarzeń, omówienie wybitnych osi±gnięć, popularyzacja nauki
Fotoreportaże -
Alma Mater
Newsletter
Nekrologi -
Podsumowuj±c swoje wyst±pienie pani Hanna Cudna-Martyniuk podkre¶liła, że promocja Krakowskiego O¶rodka Akademickiego powinna zacz±ć się od stworzenia strony internetowej po¶więconej mu. Przy realizacji tego zadania można będzie wykorzystać zdobyte przez OIiP UJ do¶wiadczenia, oraz, przynajmniej czę¶ciowo oprogramowanie.
Ta forma komunikacji jest najtańsza i ma obecnie największy zasięg.
Ilustracj± wyst±pienia była prezentacja elementów strony Internetowej UJ www.uj.edu.pl
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł
Poprosił o bliższe przeanalizowanie struktury i funkcjonalno¶ci Aktualno¶ci UJ.
Wskazał Sekretarza Kolegium jako osobę, przez któr± członkowie Kolegium mog± przesłać informacje do zamieszczenia w tym serwisie.
Podkre¶lił, że dziennikarze nauczyli się czytać ten serwis. Spotykaj± się w nim z polemikami i uzupełnieniami informacji medialnych.
Podobny gotowy projekt ma już AGH, zatem będzie możliwo¶ć porównania i oceny, który jest najbardziej przyjazny i pożyteczny dla wszystkich. Ułatwi to podjęcie decyzji nad ewentualnym stworzeniem takiego serwisu informacyjnego dla całego O¶rodka. Oczywi¶cie wymaga to zaangażowania, co najmniej jednej osoby, ale z pewno¶ci± będzie to pożyteczne. Decyzje w tej sprawie będzie można podj±ć na pocz±tku nowego roku akademickiego.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶
Zwrócił uwagę, że w tej chwili w Poznaniu to miasto promuje uczelnie, podobnie jest we Wrocławiu. Je¶li władze Krakowa nie będ± wspierały promocji Krakowa, jako o¶rodka nauki, edukacji i kultury, to utraci on swoj± pozycję. Już obecnie daje się zauważyć stopniowe ograniczanie zasięgu rekrutacji na studia na AGH do terenu województwa małopolskiego i ewentualnie podkarpackiego. Tymczasem jeszcze niedawno, dużo studentów wywodziło się z województwa ¶więtokrzyskiego i innych regionów kraju.
Je¶li nie wykreuje się Krakowa jako o¶rodka akademickiego, to przegramy z innymi. Oczywi¶cie nie wyklucza to promowania Małopolski. Dlatego zaapelował do Przewodnicz±cego, aby regularnie wracać do tej sprawy i na bież±co poprawiać ewentualne wady projektu.
Rektor AR prof. dr hab. Janusz Żmija
Poinformował, że w trakcie spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Nauki i Szkolnictwa Wyższego i innych na temat ¶rodków pomocowych ze zdumieniem odkrył, jak bardzo Kraków i Małopolska s± pokrzywdzone w ich rozdziale. ¦rodki s± kierowane do o¶rodków maj±cych wpływ na władze państwowe. Kraków przegrywa z Poznaniem, zaczyna przegrywać z Wrocławiem, bo z Warszaw± przegrywał zawsze. Władze Krakowa nie współpracuj± z uczelniami i nie promuj± Krakowskiego O¶rodka Akademickiego.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł
Przypomniał, że w czasie ¦więta Uniwersytetu Jagiellońskiego zwrócił uwagę w swym wyst±pieniu na skalę ¶rodków inwestowanych w Krakowie przez uczelnie, ¶rodków pozyskiwanych spoza miasta.
Zwrócił uwagę, że w wielu o¶rodkach inwestor zamierzaj±cy zainwestować 50 mln. zł lub 150 mln. zł otrzymuje specjalnego przewodnika ułatwiaj±cego mu działanie, tak jest np. we Wrocławiu.
Je¶li wszystkie projekty inwestycyjne UJ zostan± zrealizowane, to oznacza zainwestowanie na terenie Krakowa ponad miliarda zł. Je¶li uwzględnić inwestycje innych uczelni to ogólna warto¶ci ich inwestycji sięga ponad 2 miliardy zł. Nie ma takiego drugiego inwestora w Krakowie. Tymczasem miasto udziela wsparcia, ale niewspółmiernego do skali inwestycji uczelni wyższych.
Stosunek władz miasta uwidacznia się także przy okazji oficjalnych uroczysto¶ci, na ¶więcie Uniwersytetu była obecna tylko czę¶ć członków Rady Miasta, a tymczasem to oni uchwalaj± budżet Krakowa. Rol± miasta jest budowa dróg dojazdowych i mediów liniowych przy inwestycjach uczelni. Nie zawsze przebiega to w zadowalaj±cym tempie.
Przewodnicz±cy Kolegium będzie zabiegał o systematyczne uczestnictwo przedstawiciela władz miasta w obradach Kolegium Rektorów. Bardzo mocno we współpracę z uczelniami zaangażował się wiceprezydent Bujakowski.
Kierownik O¶rodka Informacji i Promocji UJ Hanna Cudna-Martyniuk
Zwróciła uwagę, że mówi±c o promocji w Internecie rozważa się dwa projekty:
Stały informator i Gazeta internetowa.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶
Zgodził się z negatywn± ocen± zaangażowania władz miejskich we współpracę z uczelniami. Na bazie własnych do¶wiadczeń może podać wiele przykładów ignorowania potrzeb uczelni, które jego zdaniem s± sol± tego miasta. M.in. nie może doczekać się budowy bezpiecznych przej¶ć dla pieszych na Miasteczku Studenckim, mimo że dochodzi w tych miejscach do wypadków ¶miertelnych. Bez sukcesu zabiegał o bardzo ważn± dla jego uczelni działkę, któr± miasto wolało zbyć innemu podmiotowi.
Uważa, że przez pewien czas uczelnie żyj± obok tego miasta.
Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas
Przypomniał, że nie jest to nowa sytuacja, zdarzyło się, że niegdy¶ studenci opu¶cili Kraków protestuj±c przeciwko zachowaniu władz miejskich wobec nich. W zwi±zku z tym nie będzie łatwo i szybko j± zmienić.
Rzecznik Prasowy UJ Katarzyna Pilitowska
Zwróciła uwagę, że prace nad projektem promocji należy zacz±ć od opracowania solidnego budżetu. Suma 50 tys. zł wydaje się zbyt skromna jak na założone cele, ten budżet powinien być znacznie większy.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł
Zgodził się, że wstępem do przygotowania planu promocji powinno być nawi±zanie współpracy z miastem w tym zakresie oraz przygotowanie budżetu.
Zapowiedział, że realizacja tego projektu będzie systematycznie relacjonowana na kolejnych posiedzeniach Kolegium.

4) Radio akademickie
referował: Romuald Marek audytor UJ

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł przypomniał w skrócie dzieje Radia Akademickiego i jego zwi±zki z KRSWK. Podsumował obecn± sytuację tej stacji informacj±, że Eska Rock realizuje w stosunku do niej wrogie przejęcie.
Podstawowym pytaniem, na które musi Kolegium sobie odpowiedzieć to czy jest zainteresowane posiadaniem Radia Akademickiego.
Audytor UJ Romuald Marek
Poinformował o wynikach dogłębniej analizy sytuacji Fundacji Krakowskiego Akademickiego Radia Żak.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł
Zwrócił się do prorektora AE o wydelegowanie ekonomisty znaj±cego się na spółkach medialnych i fundacjach do zespołu pracuj±cego nad programem naprawczym dla Radia Akademickiego. Podkre¶lił, że trudna sytuacja Radia Akademickiego jest spraw± przejęt± z poprzedniej kadencji władz rektorskich.
Podsumowuj±c dyskusję zapytał, czy jest zgoda na przygotowanie programu naprawczego.
Zebrani zgodzili się z wnioskiem Przewodnicz±cego Kolegium.

5. Zatwierdzenie projektu budżetu na rok 2007-06-13
Referował - Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł

W uzupełnieniu do przekazanego członkom Kolegium projektu budżetu na rok 2007, przypomniał, jakie s± stałe wydatki KRSWK i jakie zasady obowi±zuj± w podziale tych kosztów na poszczególne uczelni.
Koszty generowane s± przez finansowanie ? etatu Sekretarza Kolegium oraz ryczałtowo liczone koszty utrzymania Biura Kolegium (30% wydatków na utrzymanie Sekretarza Kolegium). Te wydatki dzielone s± proporcjonalnie do liczby studentów i pracowników poszczególnych uczelni. Ponadto czę¶ć uczelni, które się do tego zobowi±zały finansuje ? etatu w Dzienniku Akademickim. Zwrócił uwagę, że nie ma w¶ród nich Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale ta uczelnia samodzielnie finansuje pełny etat redaktora naczelnego Dziennika Akademickiego. Przedstawiony projekt budżetu jest zbliżony do budżetu z roku minionego.
Podkre¶lił, że ponieważ wysoko¶ć składek na ten rok została wyznaczona w oparciu o informacje o liczbie studentów i pracowników z końca 2006 r. Budżet 2007 r. zostanie rozliczony z uwzględnieniem danych statystycznych z końca tego roku, w zwi±zku z tym wysoko¶ć składki może ulec zmianie. Korekta zostanie dokonana po uzyskaniu danych o liczbie pracowników i studentów na koniec 2007 r.
Zwrócił uwagę, że w budżecie nie zaplanowano żadnej rezerwy, a istnieje duże prawdopodobieństwo podjęcia przez KRSWK nowych działań poci±gaj±cych za sob± nakłady finansowe. Zadeklarował, że wraz z akceptacj± tych projektów będzie dyskutowana wysoko¶ć nakładów finansowych na nie i zasady partycypowania w nich poszczególnych uczelni.
Zapytał czy zaproponowana konstrukcja budżetu oraz planowane jego uzupełnianie wraz z podejmowaniem nowych działań jest akceptowana przez członków KRSWK.
Rektor PWSZ w Nowym S±czu prof. dr hab. Andrzej Bałanda
Poinformował, że nie jest usatysfakcjonowany działalno¶ci± redakcji Dziennika Akademickiego, ze względu na pomijanie jego uczelni w publikowanych na łamach tego tytułu materiałach. W zwi±zku z tym zgłosił formalny wniosek o wycofanie PWSZ w Nowym S±czu z grona uczelni finansuj±cych ? etatu w redakcji tego pisma.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł poprosił rektora Bałandę o przekazanie na pi¶mie formalnego wniosku w tej sprawie na ręce Sekretarza Kolegium Rektorów, a Sekretarza Kolegium o dokonanie korekty w projekcie budżetu. Jednocze¶nie zwrócił się do wszystkich rektorów o aktywne kształtowanie tematyki Dziennika Akademickiego. Redakcja jest do dyspozycji rektorów, należy j± informować o ważnych wydarzeniach na uczelniach, które powinny zostać nagło¶nione. Wskazał na efektywn± współpracę redakcji Dziennika Akademickiego np. z PAU przy lansowaniu Kawiarni naukowej PAU.
Zapytał czy przedstawiona konstrukcja projektu budżetu, z uwzględnieniem poprawki wynikaj±cej z wycofania się PWSZ w Nowym S±czu z finansowania ? etatu w redakcji Dziennika Akademickiego, odpowiada członkom Kolegium. Jeszcze raz podkre¶lił, że projekt nie przewiduje rezerwy i w zwi±zku z tym, wszelkie dodatkowe wydatki będ± do niego dokładane. Otworzył dyskusję i porosił o uwagi w tej sprawie.
Wobec braku uwag do projektu budżetu KRSWK poddał go pod jawne głosowanie.
Spo¶ród 17 członków KRSWK, 16 głosowało za przedstawionym projektem budżetu, 1 wstrzymał się od głosu, a przeciw było 0.
Wobec wyczerpania się limitu czasu zaproponował, aby zrezygnować z prezentacji kanclerza UJ. Wszyscy rektorzy otrzymali wykresy stanowi±ce jej ilustrację. Zwrócił uwagę, że nie wszystkie uczelnie nadesłały dane. Przypomniał, że udział w projekcie bazy danych o projektach, które uczelnie zamierzaj± sfinansować ze ¶rodków europejskich jest dobrowolny, ale tylko zaangażowanie się wszystkich może przynie¶ć korzy¶ci. W zgromadzonych danych już w tej chwili można stwierdzić, że ¶rodki dostępne w niektórych sektorach, osiach i zadaniach Programów Ramowych s± za małe w stosunku do zgłoszonych wniosków. Przypomniał, że projekt bazy ma między innymi umożliwić wspólne działania na rzecz znalezienia w takich przypadkach możliwo¶ci sfinansowania czę¶ci projektów z innych Ľródeł, np. innych czę¶ci funduszy europejskich. W zwi±zku z tym, ponowił apel o wł±czenie się w ten projekt i przesyłanie danych. Zapytał czy AE będzie uczestniczyła w tym projekcie. Poprosił kanclerza o przedstawienie zaktualizowanej prezentacji na kolejnym posiedzeniu KRSWK w czerwcu.
Ponieważ zebrani zaakceptowali przeniesienie prezentacji bazy projektów ubiegaj±cych się o finansowanie ze ¶rodków europejskich na następne posiedzenie, Przewodnicz±cy Kolegium poprosił Wojewodę o przekazanie aktualno¶ci na temat funduszy europejskich.
Wojewoda Małopolski Maciej Klima
Zadeklarował, że wraz ze swoimi współpracownikami, zwłaszcza z Wydziału Zarz±dzania Funduszami, udzieli wszelkiej pomocy uczelniom na wszystkich etapach i szczeblach przygotowywania projektów w zakresie funduszy unijnych. W przypadku jakichkolwiek trudno¶ci, należy zwracać się bezpo¶rednio do niego, a on będzie kierował do dyrektora tego Wydziału. Będzie to priorytetowe działanie jego Urzędu.
Podkre¶lił, że nie ma różnic między nim, Marszałkiem Województwa Małopolskiego i Prezydentem Krakowa w zakresie promowania nauki i uczelni w Małopolsce. Je¶li będzie taka wola, Kolegium Rektorów, możliwe jest współdziałanie w tym zakresie.
Podzielił się informacjami na temat funduszy europejskich. W ci±gu ostatnich kilku miesięcy istotne zmiany w tym zakresie nie nast±piły. Pojawiły się nowe zadania dla Urzędów Wojewódzkich i przeszeregowania, które nast±piły w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Spo¶ród zadań, które zależ± w pewnym stopniu od wojewody, zwrócił uwagę na następuj±ce programy:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Zadeklarował, że jest gotów po¶redniczyć w przygotowaniach i w kontaktach z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. W zakresie tego programu s± trzy Osie Priorytetowe:
Multidyscyplinarnych projektów badawczych, udziału studentów w realizacji projektów badawczych, wsparcia prac doktorskich, wsparcia dla transferu wyników badań naukowych i rozwoju gospodarki. Na ten cele jest przeznaczona duż± suma 1 300 mln Euro
Infrastruktury badawczej, rozwoju nowoczesnej infrastruktury informatycznej nauki, projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych technologii, teleinformatycznych dla ¶rodowiska naukowego - 1300 mln euro
Kapitał dla innowacji, projekty innowacyjne o dużym potencjale rynkowym - 340 mln euro
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, - który będzie realizowany w pewnym stopniu z Urzędem Marszałkowskim dotyczy zakresu szkolenia, studiów podyplomowych dla pracowników przedsiębiorstw, również uczelni; dostosowanie kierunków i programów nauczania do wymogów rynku pracy, podnoszenie kwalifikacji kadry systemu kształcenia, co dotyczy także uczelni - 1 400 mln euro.
W ramach Osi VIII tego Programu s± ¶rodki na regionalne kadry gospodarki: transfer wiedzy między przedsiębiorstwami, stypendia dla doktorantów, wsparcia dla firm - 1 600 mln euro
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: organizowanie studiów podyplomowych, szkoleń dla nauczycieli i pracowników administracji o¶wiatowej - prawie 1 100 mln euro
Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko
Można z niego skorzystać przy termomodernizacji obiektów uczelni - 1 300 mln euro
Kultura i Dziedzictwo Kulturowe
Rewitalizacja oraz adaptacja na cele kulturalne obiektów zabytkowych; konserwacja muzealiów, archiwaliów, księgozbiorów i system zabezpieczeń dzieł sztuki przed kradzież± - 570 Mn euro
Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego: wdrażanie nowoczesnych technologii: informatycznych, komunikacyjnych; organizacja studiów o charakterze międzynarodowym - 588 Mn euro
Na zakończenie jeszcze raz poprosił o bezpo¶redni kontakt w przypadku przedłużania się załatwiania jakichkolwiek spraw w urzędach, które maj± pewn± bezwładno¶ć. Zawsze w takich przypadkach będzie można liczyć na pomoc Wojewody.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł podziękował Wojewodzie za przekazane informacje i deklarowan± pomoc oraz za go¶cinę.
Zaprosił wszystkich obecnych na Jubileuszowy 100-Koncert Uniwersytecki i zamkn±ł posiedzenie.

Protokołował:
mgr Leszek ¦liwa


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Karol MusiołW zał±czeniu:
Małopolska edukacja 2007
Polskie Towarzystwo Przyrodników
PWSZ Nowy S±cz
¦rodowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych Sprawozdanie za 2006