Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

27.06.2007

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 27 czerwca 2007 roku
w w Collegium Maius UJ w Krakowi

Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci

Program posiedzenia:
1) Bazy informacji o projektach szkół wyższych staraj±cych się o finansowanie z Funduszy Europejskich - referuje kanclerz UJ dr Tadeusz Skarbek wraz z przedstawicielem CITTRUJ
2) Aktualno¶ci na temat Funduszy Europejskich - referuje Marszałek Woj. Małopolskiego Marek Nawara i Wojewoda Małopolski Maciej Klima
3) Informacja na temat Radia Akademickiego - referuje rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶
4) Współdziałanie uczelni krakowskich w zakresie promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego
- Informacja o postępie prac nad programem promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego - referuje Przemysław Olszewski, Dyrektor Biura Rektora AGH
- Możliwo¶ci współpracy władz miasta z KRSWK w zakresie promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego - referuje Prezydent Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski lub jego przedstawiciel
5) Otwarta dyskusja na temat działalno¶ci KRSWK w roku akademickim 2006/2007 i problemów ¶rodowiska akademickiego - moderatorem Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł
6) Sprawy bież±ce i wolne wnioski. ·

Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł przywitał zebranych na ostatnim w tym roku akademickim posiedzeniu KRSWK. Zwrócił uwagę, że był to trudny okres dla uczelni w Polsce, a kolejny nie będzie łatwiejszy. Podziękował rektorom uczelni artystycznych za zaangażowanie w przygotowanie Jubileuszu 10-lecia istnienia KRASP. Podkre¶lił, że krakowskie ¶rodowisko akademickie zaprezentowało się znakomicie podczas tej imprezy. Doskonałym pomysłem było wykorzystanie potencjału studentów uczelni artystycznych. Przypomniał, że już wcze¶niej w zwi±zku z Festiwalem Nauki wraz rektorem AGH podnosił konieczno¶ć wzmocnienia kultury studenckiej. Zapytał o uwagi względem programu obrad.
Poprosił Rektora PWSZ w Tarnowie prof. dr hab. Adama Juszkiewicza o przedstawienie rektora elekta tej uczelni.
Rektor PWSZ w Tarnowie prof. dr hab. Adam Juszkiewicz przedstawił rektora elekta tej uczelni prof. dr hab. Stanisława Komornickiego, chemika z AGH. W zwi±zku z tym, że ostatni raz uczestniczył w posiedzeniu Kolegium, podziękował wszystkim za owocn± współpracę w ramach KRSWK i życzył zdrowia i sukcesów w przyszło¶ci.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł przywitał rektora elekta PWSZ w Tarnowie w¶ród członków KRSWK i podziękował kończ±cemu kadencję rektorowi PWSZ w Tarnowie prof. dr hab. Adamowi Juszkiewiczowi za wkład w prace KRSWK.
Poinformował, że rektor Politechniki Krakowskiej przybędzie na obrady z opóĽnieniem w zwi±zku z obowi±zkami służbowymi na Uczelni.
Wobec braku uwag do programu obrad, rozpocz±ł jego realizację i oddał głos Kanclerzowi UJ.

1). Bazy informacji o projektach szkół wyższych staraj±cych się o finansowanie z Funduszy Europejskich
Referował: kanclerz UJ dr Tadeusz Skarbek wraz z przedstawicielem CITTRUJ
Poinformował, że jedynie AE nie przesłała informacji do bazy danych, ale zadeklarowała, że nie zamierza składać wniosków o wsparcie z funduszy europejskich. Akademia Muzyczna ma kłopoty z przyporz±dkowaniem swojego projektu do odpowiedniej osi priorytetowej, czyli ze sformułowaniem wniosku w sprawie wsparcia na zakup fortepianów na wyposażenie tej uczelni.
Wyniki ankiety zostały przekazane rektorom
Zwrócił uwagę, że pewne w±tpliwo¶ci budzi projekt Politechniki Krakowskiej przewiduj±cy wyasygnowanie ze ¶rodków Uczelni ok. 9 milionów €.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zasugerował, że prawdopodobnie Politechnika liczy na wsparcie tego projektu przez Ministerstwo, które deklarowało, że w pewnych grupach będzie finansowało 15% warto¶ci projektów.
Kanclerz UJ dr Tadeusz Skarbek - przedstawił wnioski wynikaj±ce z opracowanej bazy informacji o projektach szkół wyższych staraj±cych się o dofinansowanie ze ¶rodków europejskich.
O¶ priorytetowa I - Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy dzieli się na dwa zadania:
- Infrastruktura uczelni
- Projekty informatyczne
Na tę o¶ priorytetow± przypada 180 mln. €. To nie s± ¶rodki dostępne w konkursie, gdyż należy odj±ć ¶rodki już przyznane na projekty na listach indykatywnych. W rezultacie, tylko 148 mln € jest dostępnych, w tym pula na pierwsze działanie 95 mln €. Zapotrzebowanie uczelni opiewa na 160 mln €. W tej sytuacji, jedynym rozwi±zaniem jest przeniesienie czę¶ci projektów do innych Osi priorytetowych, do których mog± lepiej pasować. Np. projekty termomodernizacji, czy projekty zwi±zane z konserwacj± zabytkowych obiektów, można przenie¶ć do Osi priorytetowej VII - Infrastruktura ochrony ¶rodowiska. Tam pojawia się tylko jeden projekt PK.
W Osi priorytetowej II - Gospodarka regionalnej szansy jest tylko jeden projekt zgłoszony przez PK, a ma być realizowany wraz z PAN, na ponad 7 mln € dofinansowania, natomiast dostępne ¶rodki to ponad 400 mln €.
W Osi priorytetowej III - Turystyka i przemysł kulturowy jest pięć projektów uczelni, które generuj± zapotrzebowanie na 40 mln € a ¶rodki dostępne to 148 mln. €.
W Osi priorytetowej IV - Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego nie ma żadnego projektu uczelni, a dostępne ¶rodki to ponad 390 mln €.
W Osi priorytetowej V - Rozwój krakowskiego obszaru metropolitalnego jest tylko jeden projekt PK: Centrum Wystawienniczo - Kongresowego na 204 mln €. Tymczasem dostępne ¶rodki to ok. 175 mln €. Zadziwia fakt, że PK nie przedstawiła partnera do tego projektu o ogromnej skali.
W Osi priorytetowej VII jest tylko jeden projekt PK: Przebudowa ujęcia wody i budowa oczyszczalni ¶cieków w Janowicach o warto¶ci 0,5 mln €. Dostępne ¶rodki: 106 mln.
W ¶wietle zgromadzonych danych ujawnia się znacz±ca dysproporcja między projektami uczelni zgłoszonymi do poszczególnych osi priorytetowych. W zasadzie projekty uczelni skupiły się w Osi priorytetowej I
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował, żeby Kanclerze uczelni w najbliższych tygodniach spotkali się i wraz ze specjalistami przeanalizowali możliwo¶ć przesunięcia czę¶ci projektów z Osi priorytetowej pierwszej do innych, które s± mniej obci±żone finansowo. Oczywi¶cie ostateczna decyzja należy do rektorów poszczególnych uczelni, to oni zdecyduj± czy przenie¶ć swoje projekty do innych Osi priorytetowych. Przypomniał, że współpraca w tym zakresie jest dobrowolna. Uważa, że opłacało się zrobić to zestawienie, które ujawniło spiętrzenie wniosków uczelni w jednej Osi priorytetowej. Teraz jest szansa na przesunięcie czę¶ci projektów do innych Osi, z których można być może łatwiej uzyskać ¶rodki. Umożliwi to sfinansowanie większej liczby projektów uczelni wyższych, niż gdyby ograniczono się do jednej Osi priorytetowej i konkurowano bezpo¶rednio między sob±. Zadeklarował, że je¶li która¶ z uczelni ma problem z przygotowaniem wniosków lub wybraniem Osi priorytetowej, to może zwrócić się o pomoc w tym zakresie do Uniwersytetu Jagiellońskiego, AGH lub Politechniki Krakowskiej. Uczelnie te dysponuj± zespołami specjalistów zajmuj±cych się pozyskiwaniem ¶rodków europejskich.
Przed otwarciem dyskusji poprosił Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawarę o ewentualne uzupełnienie wyst±pienia Kanclerza UJ. Przede wszystkim zapytał o ewentualne zmiany w podziale ¶rodków na poszczególne Osie.
2) Aktualno¶ci na temat Funduszy Europejskich
Referowali: Marszałek Woj. Małopolskiego Marek Nawara i Jan Masłyk z Wydziału Zarz±dzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara
Poinformował, że zakończył się pierwszy etap negocjacji z Komisj± Unii Europejskiej. W zwi±zku ze zgłoszonymi przez KE uwagami konieczne było dokonanie pewnych zmian. W¶ród 245 uwag było kilkana¶cie wymagaj±cych dodatkowych wyja¶nień i sze¶ć zasadniczych. Większo¶ć uwag zostało uwzględnionych w programie województwa, zostały tylko problemy wskaĽnikowe i przeniesiono je na poziom rz±dowy. Problemy zwi±zane ze struktur± wskaĽników i ich poziomem s± w dyspozycji rz±du dla wszystkich województw. Samorz±d wojewódzki będzie co najwyżej oddziaływał na poziomy tych wskaĽników.
KE poprosiła o wyja¶nienie, dlaczego samorz±d zamierza wspierać uczelnię katolick± (PAT), jednak przedstawione przez samorz±d wojewódzki argumenty, że nie jest to tylko uczelnia katolicka zostały uwzględnione. Pojawiły się trudno¶ci z zaakceptowaniem pieniędzy przeznaczonych na zdrowie - na dwa projekty, które były na li¶cie indykatywnej w ramach dodatkowej puli 142 mln. PóĽniej weszły one do Programu Regionalnego, gdyż KE nie akceptuje, aby ¶rodki te znajdowały się poza nim. W konsekwencji, znacz±co wzrósł wskaĽnik ¶rodków przeznaczonych na zdrowie do 6,4%, tymczasem KE pierwotnie wyznaczyła na ten cel tylko 3% ¶rodków, póĽniej udało się wynegocjować podniesienie tego wskaĽnika do 3,3%. W rezultacie przekroczono wyznaczony pułap o 100%. W ¶wietle najnowszych informacji z KE, projekty te zostan± potraktowane indywidualnie dla Małopolski, Minister Zdrowia nie musi ich finansować.
Dla Województwa byłoby lepiej gdyby finansował je Minister Zdrowia w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, wówczas przeszło 34 mln można by przeznaczyć na inne cele.
KE zwróciła także uwagę, że lotniska nie mieszcz± się w Regionalnych Programach Operacyjnych. Powinny być finansowane z Programów Sektorowych
Ponadto zwrócono uwagę na sposób alokacji pieniędzy przeznaczonych na wzmocnienie gospodarki tzn., że zbyt mało ¶rodków przeznaczono na instrumenty rewolwingowe (zwrotne), a więcej na dotacje. Nast±piło w tym zakresie pewne przesunięcie. Samorz±d wojewódzki uważa, że nie s± one atrakcyjne, bo współpraca z bankami jest niezadowalaj±ca.
Zwrócono uwagę na to, że z Programu Regionalnego nie jest finansowana NATURA 2000 i projekty ochrony ¶rodowiska. Samorz±d argumentował, że dysponuje wystarczaj±cymi ¶rodkami na ochronę ¶rodowiska i nie musi finansować tych działań w ramach Programu Regionalnego, a w ramach programów sektorowych jest uwzględnione 12 małopolskich projektów zlewniowych. Wczoraj rz±d postanowił zlikwidować Wojewódzkie Fundusze Ochrony ¦rodowiska i wł±czyć je do Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska, a nie do budżetu województw, czyli nast±pi w tym zakresie centralizacja. W konsekwencji realizacji tego zamiaru, projekty z zakresu ochrony ¶rodowiska będ± aplikowały do Narodowego Funduszu Ochrony ¦rodowiska, np. projekty termomodernizacyjne.
Komisja Europejska zwróciła uwagę na sieć dróg regionalnych, która powinna być dostosowana do sieci europejskiej, należy wydzielić ¶rodki na ten cel.
Alokacje na poszczególnych priorytetach były przymierzane w oparciu o rozpoznanie rynku i kontekst, z jakich Ľródeł można pozyskać ¶rodki dla regionu.
Będ± pewne problemy z alokowaniem w niektórych priorytetach a w innych będzie trudniej.
W stosunku do przedstawionej wcze¶niej informacji na O¶ Priorytetow± I jest mniej ¶rodków - tylko, 153 mln €, w tym 66 mln na infrastrukturę i technologie służ±ce rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i 87 mln na infrastrukturę szkolnictwa wyższego i ustawicznego.
W Gospodarce Regionalnej Szansy tj. w Osi Priorytetowej II jest 21 mln € na wsparcie komercjalizacji badań naukowych. To dotyczy wsparcia badań przemysłowych realizowanych przez Jednostki Naukowo-badawcze na rzecz przedsiębiorców, wsparcia inwestycji w ¶rodki trwałe służ±ce do prowadzenia prac badawczo rozwojowych w przedsiębiorstwach i wsparcia tworzenia innowacyjnych rozwi±zań poprzez dofinansowanie prowadzenia badań przedprodukcyjnych w przedsiębiorstwach.
W Osi Priorytetowej III jest 40 mln. € na rozwój infrastruktury turystycznej, na rozwój produktów dziedzictwa kulturowego 32 mln € i na wsparcie instytucji kultury 29 mln €. Marszałek ma w±tpliwo¶ci czy z tej Osi uda się jakie¶ ¶rodki pozyskać uczelniom, chyba że na ochronę i ekspozycję zabytkowych obiektów i zespołów kulturowych albo na inwestycje w ochronę zabezpieczenie oraz wyeksponowanie dla celów turystycznych obiektów dziedzictwa przyrodniczego. Infrastruktura uzdrowiskowa, targowo-wystawiennicza i regionalny system informacji turystycznej jest w tych 40 mln €, tymczasem uzdrowiska zgłaszaj± zapotrzebowanie na ok. 140 mln. zł. Istnieje szansa wsparcia ich nie więcej niż 40-50 mln. zł. Preferowane będ± projekty w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub finansowane w gminach uzdrowiskowych przez ich samorz±d. Marszałek nie widzi możliwo¶ci sfinansowania projektu Politechniki Krakowskiej, ze względu na jego skalę, z Regionalnego Programu Rozwoju. Jedynie w przypadku realizowania go w ramach partnerstwa prywatno publicznego, możliwe jest udzielenie wsparcia wspomagaj±cego dla tego projektu. To wymagać będzie uzgodnień z różnymi podmiotami.
W Osi Priorytetowej Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego - nie ma wg Marszałka możliwo¶ci pozyskania ¶rodków przez uczelnie.
W V Osi Priorytetowej jest Krakowski O¶rodek Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej, na który przeznaczono 21 mln €.
W ramach ¶rodków na Krakowski O¶rodek Metropolitalny jest 121 mln €. W tym przewidywane jest dofinansowanie funkcji kongresowej, wystawienniczej, kulturalnej i lecznictwa specjalistycznego o znaczeniu regionalnym. Stwarza to pewne szanse dla uczelni na pozyskanie ¶rodków, je¶li dobrze przeanalizuj± warunki ich uzyskania w tej osi. Wkrótce ukaże się szczegółowa publikacja na ten temat, a wcze¶niej pojawi± się informacje na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego.
Samorz±d zamierza wydać 2 mln € na pomoc techniczn± dla niektórych beneficjentów w pewnych, uznanych za trudne obszarach działania, w tym w zakresie komercjalizacji badań naukowych. Będ± granty na studium wykonalno¶ci takiego projektu, większo¶ć z nich będzie dotyczyła słabszych gmin i ciekawszych projektów. Prawdopodobnie granty te zapewni± wsparcie w wysoko¶ci ok. 50% kosztów przygotowania projektu.
Reasumuj±c informacje na temat przygotowań do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, podkre¶lił, że:
- proces negocjacyjny z KE może zakończyć się na pocz±tku sierpnia, je¶li to się uda, to na przełomie wrze¶nia i paĽdziernika będzie można rozpisać konkurs.
- przeprowadzony zostanie wstępny proces preselekcji projektów, który wyłoni najlepsze projekty w oparciu o skrótow± dokumentację umożliwiaj±c± jego wstępn± ocenę.
- premiowane będ± projekty innowacyjne
- wstępn± promesę uzyskaj± projekty opiewaj±ce ł±cznie na 150% lub nawet 200% dostępnych realnie w danym "koszyku" ¶rodków. Chodzi o to, by nie było potrzeby organizowania dodatkowych konkursów, a ranking był aktualizowany w miarę wypadania projektów z listy.
- uwzględniaj±c konieczny czas na przygotowanie pełnej dokumentacji i przeprowadzenie jej weryfikacji, pierwsze umowy zostan± podpisane najwcze¶niej w sierpniu przyszłego roku.
- większo¶ć ¶rodków w poszczególnych "koszykach" podzielona zostanie na roczne alokacje, w pozostałych będ± dwie lub nawet tylko jedna.
- Alokacja rzeczywista może pojawić się z końcem roku 2008 w postaci zaliczek.
Zapytał, jaka jest opinia rektorów w sprawie alokacji ¶rodków przeznaczonych na infrastrukturę uczelni wyższych. Czy powinny zostać rozdysponowane jednorazowo czy w podziale np. na dwie transze? Co jest lepsze dla efektywnego wykorzystania tych ¶rodków?
Jest możliwo¶ć przemieszczenia ¶rodków między poszczególnymi priorytetami, ale to wymaga co najmniej 1,5 roku negocjacji z KE. W zwi±zku z tym, władze samorz±dowe województwa nie zamierzaj± ich podejmować w tej chwili. Jedynie, je¶li będ± możliwe przesunięcia w ramach działań roboczych.
Podziękował za podjęcie wysiłku współpracy między uczelniami.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł podziękował Marszałkowi za wyst±pienie. Zwrócił uwagę na u¶ci¶lenie kwot przeznaczonych na poszczególne priorytety. Zapowiedział, że je¶li zaakceptowana zostanie propozycja dalszych wspólnych działań w tej kwestii, to kanclerz UJ zwróci się do Marszałka o przekazanie dokładnych danych, a następnie urealnione w stosunku do dostępnych ¶rodków zostan± projekty uczelni.
Poprosił o pytania do pana Marszałka.
Wobec braku pytań do Marszałka, zapowiedział zorganizowanie spotkania kanclerzy w celu zaktualizowania bazy danych, przy tym podkre¶lił dobrowolno¶ć udziału w tym projekcie. Na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu powinny być gotowe nie tylko aktualne dane, ale także konkretne sugestie działań.
Poprosił rektora Politechniki Krakowskiej o komentarz do tak imponuj±co rysuj±cych się w bazie projektów jego uczelni.
Rektor Politechnik Krakowskiej prof. Józef Gawlik - zapowiedział dokonanie korelacji zamierzeń Politechniki z dostępnymi ¶rodkami, poprzez przesunięcie czę¶ci projektów.
Jan Masłyk z Wydziału Zarz±dzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W nawi±zaniu do wypowiedzi Marszałka podkre¶lił, że narasta niecierpliwo¶ć ze względu na przedłużaj±cy się proces negocjacyjny z KE. Spo¶ród 22 Programów, które ma Polska, uzgodniono tylko jeden Kapitał Ludzki. Na przełomie wrze¶nia i paĽdziernika będzie można składać pierwsze wnioski w ramach tego Programu i podpisywać umowy w grudniu. Program ten stwarza pewne szanse dla uczelni, przede wszystkim w zwi±zku z komponentem regionalnym, który będzie w gestii pana Marszałka. Przypomniał, że 70% ¶rodków z tego Programu zostanie przekazana do regionów i w tam będ± realizowane projekty zwi±zane z edukacj±, szkoleniami, z możliwo¶ciami potrzebnymi dla poszczególnych regionów.
Pozostaje jeszcze komponent 30%, który został rozdzielony na poszczególne ministerstwa. Ministerstwa podpisały porozumienia w tej sprawie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. M.in. uczelnie medyczne będ± mogły aplikować o ¶rodki z tego programu przydzielone Ministerstwu Zdrowia. S± ¶rodki na wzmocnienie administracji m.in. poprzez szkolenia personelu.
Kolejnym Ľródłem ¶rodków dla uczelni mog± być programy transgraniczne. Wymaga to wła¶ciwego znalezienia się uczelni w regionie obejmuj±cym strefę programu transgranicznego. Wówczas uczelnia może skorzystać z komponentu A tego programu, czyli bezpo¶redniej współpracy między regionami, które do siebie przylegaj±. S± również komponenty zwi±zane z edukacj±, wymian± kulturow± pomiędzy poszczególnymi regionami UE, które nie musz± graniczyć ze sob±, a także pomiędzy regionami UE, a innymi krajami nie należ±cymi do UE.
W zwi±zku z przygotowaniami do EURO 2012 trwaj± prace nad stworzeniem planu działań, który, w przypadku Małopolski, ma powstać do 29 czerwca 2007 r. W ramach tychże działań s± przygotowywane projekty, które mog± lub powinny znaleĽć się na listach indykatywnych poszczególnych Programów Operacyjnych. W zwi±zku z tym, mog± być zmiany hierarchii projektów na centralnych listach. Nie mniej jednak, to jest sze¶ć miast i sze¶ć województw, ale do niektórych działań mog± wchodzić województwa o¶cienne. UEFFA nie przedstawiła jeszcze szczegółowych założeń, co do parametrów technicznych stadionów i parametrów bezpieczeństwa, a także przygotowania zasobów ludzkich, ł±cznie ze szkoleniami dotycz±cymi wolontariuszy potrzebnych do obsługi EURO. Kadry szkoleniowe będ± pozyskiwane głównie z uczelni. Może to wypłyn±ć na Programy Operacyjne, jednak nie spowoduje zmiany proporcji między poszczególnymi priorytetami. Stadiony nie będ± finansowane ze ¶rodków strukturalnych.
Zwrócił uwagę na jeszcze dwa istotne programy europejskie
SOCRATES - wspieraj±cy mobilno¶ć studentów, kadry uczelni.
VII PROGRAM RAMOWY - daje szanse na rozwój naukowy
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za przedstawione informacje i zapytał, czy kto¶ chciałby jeszcze je uzupełnić.
Rektor PWSZ w Tarnowie prof. dr hab. Juszkiewicz - powołuj±c się na swój udział w dyskusji nad zagospodarowaniem ¶rodków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zorganizowanej przez Urz±d Marszałkowski, zwrócił uwagę na to, że spo¶ród dziesięciu priorytetów tego Programu dwa s± sterowane centralnie: przez Ministra Edukacji - 1, 460 mld EURO na Rozwój O¶wiaty w Polsce oraz 960 mln Euro alokowane przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczone m.in. na otwieranie nowych kierunków studiów, preferencje dla nauk ¶cisłych i przyrodniczych, wyposażenie laboratoriów dla tych innowacyjnych kierunków. Cele te s± zgodne z polem działania uczelni i ich planami rozwoju. Te ¶rodki będ± najszybciej wdrażane (od paĽdziernika br.), dlatego warto już teraz przygotować się do aplikowania o nie. Podkre¶lił, że w ramach ¶rodków znajduj±cych się w dyspozycji Ministerstwa Edukacji ma zostać sfinansowane przygotowanie nowych studiów dla nauczycieli, zgodnych ze standardami obowi±zuj±cymi w UE, a termin wykonania tego zadania przewidziano na wrzesień 2008 roku. W zwi±zku z tym, zapytał czy kto¶ słyszał, aby powstał zespół przygotowuj±cy program dla tych nowych studiów nauczycielskich.
Je¶li chodzi o Program Regionalny, to dla Województwa Małopolskiego jest 590 mln €. Szereg priorytetów tego Programu pozwala uczelniom aplikować m.in. o finansowanie różnorodnego kształcenia m.in. nauczycieli, ¶rodki na stypendia dla doktorantów, preferencje dla nauk ¶cisłych, przyrodniczych i technicznych.
Ogółem w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki jest 11,5 mld €, z czego mniej więcej połowa to ¶rodki ł±cz±ce się z różnorodnym kształceniem na różnych szczeblach szkolnictwa. Szczególnie preferowane będzie szkolnictwo zawodowe, ale w ramach tego będ± m.in. propozycje tworzenia klas patronackich uczelni w zakresie nowych zawodów w szkołach niższych szczebli.
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara uzupełnił informacje na temat komponentu regionalnego Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki
Komponent regionalny Kapitału Ludzkiego to:
- Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
- Promocja integracji społecznej,
- Regionalne kadry gospodarki,
- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
W toku negocjacji z KE czę¶ć ¶rodków na edukację przeszła do Programu Regionalnego w zwi±zku z czym wzrosły ¶rodki znajduj±ce się w nim z 550 do 590 mln. €. Wykluczono z niego niektóre programy np. aktywizację obszarów wiejskich, dlatego że pokrywa się to z Programem Rolnym. Trwaj± prace w różnych zespołach (koordynuje je wicemarszałek Ciepiela), aby wypracować taki mechanizm i taki poziom instytucjonalny, aby te ¶rodki finansowe nie były przejedzone li tylko przez firmy konsultingowe. Złe do¶wiadczenia z lat 2004-2006 skłoniły do poszukiwania takich mechanizmów, które zapewni± efektywne wykorzystanie tych ¶rodków.
Władze samorz±dowe uważaj±, że:
- nie ma dobrze zorganizowanego kształcenia ustawicznego w Polsce,
- istnieje problem ze szkołami zawodowymi przede wszystkim niższych szczebli, ale brakuje też inżynierów na rynku pracy.
Marszałek uważa, że w zwi±zku z tym nie należy się spieszyć, aby projekty, które maj± stanowić w przyszło¶ci bazę kształcenia ustawicznego, się tworzyły. Celem jest powstanie 10 - 12 instytucji kształcenia ustawicznego, może w każdym powiecie powinno się pojawić co¶ takiego opartego o jeszcze dobrze gdzie¶ funkcjonuj±ce laboratorium, które należałoby wesprzeć w ramach RPO. Tam można, bowiem przenie¶ć te inwestycje. Z tego tylko 10% na inwestycje, bo więcej się nie da. Posadowienie tego w takich systemach kształcenia ustawicznego daje szanse na to, że będzie to szybsze działanie niż tworzenie nowych kierunków kształcenia, bo uzgodnienie nowego kierunku kształcenia wymaga ok. trzech lat. To zbyt długo w stosunku do tempa zmian na rynku pracy. Coraz wyraĽniej widać, że za chwilę gospodarka zacznie kuleć, bo nie będzie dla niej dobrze przygotowanych kadr. Obecnie w Krakowie poziom bezrobocia jest poniżej pięciu procent, zatem w praktyce nie ma bezrobocia. To jest sytuacja, z któr± musimy sobie poradzić. Marszałek liczy na tego typu projekty i sugestie, które pozwol± stworzyć efektywny system kształcenia ustawicznego. Istniej, bowiem szansa na to by finansować kadrę, która będzie w ramach tego systemu kształcić kadry dla gospodarki.
Marszałek zapowiedział, że samorz±d podejmie kroki by system stypendiów socjalnych był efektywny. Chodzi o to, by wysoko¶ć stypendiów kształtowała się na poziomie 200 - 300 zł, a administracja obsługuj±ca te stypendia nie pochłaniała więcej ¶rodków niż zostanie na same stypendia.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł
Podziękował Marszałkowi i rektorowi Juszkiewiczowi za dodatkowe informacje. Przypomniał, że zasadniczym tematem spotkania jest współpraca uczelni na poziomie regionu w zakresie pozyskiwania ¶rodków europejskich znajduj±cych się w dyspozycji samorz±du wojewódzkiego. Celem jest zoptymalizowanie zabiegów uczelni o te ¶rodki.
Zwrócił uwagę, że bardzo ważne jest to, o czym mówił rektor Juszkiewicz. Jest bardzo dużo pieniędzy na tzw. miękkie projekty, które s± kłopotliwe w obsłudze, gdyż wymagaj± osobnego personelu do sporz±dzania sprawozdawczo¶ci. Warto jednak poznać zasady ich działania i posiadać co najmniej jednego specjalistę znaj±cego tę problematykę. Ostrzegł, żeby nie angażować się we wszystkie projekty, bo nie wszystkie s± korzystne dla uczelni. Należy je tak konfigurować by uczelnia miała z nich warto¶ć dodan±. Kształcenie ustawiczne w poł±czeniu z e-learningiem to jest to, w co uczelnie się angażuj±, bo wszyscy ci, którzy kończ± na nich studia, obecnie będ± do nich wracali.
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara - poprosił o możliwo¶ć przedstawienia przykładu możliwo¶ci zaangażowania się w kształcenie ustawiczne uczelni artystycznych. Marszałek zwrócił uwagę na Małopolski Instytut Kultury, wchodz±cy w przestrzeń kulturow± regionu z różnymi pomysłami, np. organizuje Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. Dla kadry regionalnej gospodarki, dla dziedzictwa kulturowego
jest niezwykle istotnym zagadnieniem, jak my w tej ¶wiadomo¶ci kulturowej żyjemy. Uczelnia artystyczna jest niezwykle przydatna w kontek¶cie np. współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury. Konieczne jest podniesienie kompetencji urzędników samorz±dowych różnych szczebli zajmuj±cych się kultur±. Jest to zadanie dla uczelni artystycznych.
Jan Masłyk z Wydziału Zarz±dzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócił uwagę, w kontek¶cie projektów miękkich, na potrzebę dokładnego przebadania rynku potrzeb. Znane s± przykłady z innych regionów, w których przeceniono zainteresowanie przygotowanymi szkoleniami i w konsekwencji, trzeba było płacić za udział w nich, aby tylko wywi±zać się z obowi±zku posiadania kursantów. Tymczasem w Małopolsce istnieje ogromne zainteresowanie np. kursami językowymi. Uczelnie mogłyby wspólnie stworzyć projekt badawczy, który przyniósłby rozpoznanie rynku potrzeb w tym zakresie w latach 2007-2013.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł - poprosił o przekazanie dokładnych informacji z Urzędu Marszałkowskiego na temat Funduszy Europejskich do członków Kolegium Rektorów. Zapowiedział, że Kanclerz UJ skoryguje dane w bazie projektów uczelni wyższych aplikuj±cych o ¶rodki europejskie.

3) Informacja na temat Radia Akademickiego
Referował: rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶
Przypomniał, że Radiem Żak Kolegium zajmuje się już od roku. 18 czerwca 2007 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Radia Żak, które obecnie nazywa się Radio Eska-Rock. 85% czasu antenowego to muzyka, a ok. 15% to programy zwi±zane z szeroko rozumian± działalno¶ci± uczelni.
Celem obecnych starań jest przywrócenie akademickiego charakteru tego Radia, tj. wyraĽne zwiększenie czasu antenowego przeznaczonego na relacjonowanie problematyki szkolnictwa wyższego.
Podstawowe przeszkody w odzyskaniu kontroli nad tym Radiem, to jego zadłużenie oraz zwi±zanie umowami z Spółk± po¶rednicz±c± w sprzedaży reklam.
Przed laty Radio Eska udzieliło kredytu dla Radia Żak, które z tego tytułu jest obecnie zadłużone na ok. 300 tys. zł. Jednak nie ma możliwo¶ci by uczelnie bezpo¶rednio przekazały ¶rodki na spłatę tego zadłużenia. Jedyn± dopuszczaln± prawnie drog± dofinansowania Radia Żak jest wykupienie przez uczelnie reklam na jego antenie. Jednak niekorzystne umowy ze spółk± po¶rednicz±c± w sprzedaży reklam w tym Radiu powoduj±, że tylko 50% wpływów z tego tytułu trafia do Radia Żak. Zatem spłata 300 tys. zł wymagałaby wykupienia przez uczelnie reklam za 600 tys. Jednocze¶nie utrzymanie Radia Żak generuje koszty w wysoko¶ci ok. 30 tys. zł. miesięcznie, czyli ok. 400 tys. zł rocznie. W zwi±zku z tym, wstępem do odzyskania kontroli nad Radiem Żak powinna być zmiana warunków umów w sprawie sprzedaży reklam w taki sposób, aby wpływy z tego tytułu w cało¶ci zasilały konto tego Radia.
Z końcem wrze¶nia 2007 r. Zarz±d Radia kończy swoj± kadencję i je¶li nie zrealizuje zaleceń Rady Fundacji, to nast±pi jego całkowita wymiana. To będzie oznaczało otwarty konflikt o kontrolę nad Radiem Żak. W najgorszym wypadku zakończy się to ogłoszeniem upadło¶ci Radia Żak, nie jest to jednak celem Rady Fundacji Radia Żak. Być może uda się wypracować takie warunki współpracy z Radiem Eska, że np. 40-60% programu Radia Żak będ± stanowiły materiały Radia Eska, a reszta to program akademicki.
Dodatkowym problemem jest konieczno¶ć modernizacji zaplecza technicznego Radia Żak, ponieważ ma ono wyeksploatowany sprzęt, w zwi±zku z tym konieczne byłyby dodatkowe nakłady na ten cel.
Radia akademickie w innych o¶rodkach s± w dobrej kondycji i przynosz± wielorakie korzy¶ci uczelniom w nie zaangażowanym. To zachęca do podjęcia wysiłków w celu przeprowadzenia programu naprawczego w Radiu Żak.
Jedyn± szans± na dalsz± egzystencje Radia Żak jest zawarcie nowej umowy o współpracy z Radiem Rock, tak aby program Radia Żak składał się z materiałów Radia Eska i programów uczelni w proporcji okre¶lonej przez Kolegium Rektorów oraz spłata zadłużenia Radia Żak. Na ostatnim posiedzeniu Rady Fundacji Radia Żak był obecny szef Radia Eska pan Leszek Kozioł, który zobowi±zał się wraz z całym Zarz±dem Radia Żak przygotować koncepcję naprawy Radia Żak z ich strony. Program ten miał zostać zaprezentowany podczas tego posiedzenia Kolegium Rektorów, niestety pan Leszek Kozioł nie dostarczył tego programu.
Pole manewru jest niewielkie. Uzyskanie nowej koncesji to koszt paru milionów zł.
W tej sytuacji wydaję się oczywiste, że trwa próba wrogiego przejęcia Radia Żak. Pewne decyzje, które zapadły w poprzedniej kadencji i w zwi±zku z tym trudno obecnie wybrn±ć z zastanej sytuacji. Istnieje prawdopodobieństwo upadło¶ci Radia Żak, co mimo utraty zainwestowanych w niego ¶rodków, może być korzystne dla Radia Eska, licz±cego na przejęcie czasu antenowego po Radiu Akademickim.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł
Poinformował, że obecnie trwaj± prace nad zmian± warunków umowy z Radiem Eska, oraz nad zmian± kilku aktów prawnych, które, jak wspomniał Rektor AGH, komplikuj± funkcjonowanie Radia Żak. Je¶li prace te zakończ± się sukcesem, to po wakacjach Rektorzy zasiadaj±cy w Kolegium zostan± poproszeni o wej¶cie ze swoimi reklamami i promocjami do tego Radia. Każda kwota, któr± zdecyduj± się państwo na to przeznaczyć, trafi do Radia Żak, a nie do spółki żeruj±cej na nim. Zarz±d ma przygotować program naprawczy, który spowoduje, że dług Radia Żak będzie się zmniejszał, a nie zwiększał. Te dwa czynniki będ± decyduj±ce o przyszło¶ci Radia. Dwa zespoły z Uniwersytetu Jagiellońskiego i AGH wyznaczone do pracy nad tymi zagadnieniami, maj± się spotkać i zapoznać ze wszystkim uwagami Kolegium Rektorów. Zespoły te maj± za zadanie wypracować program naprawczy umożliwiaj±cy redukcję długu Radia Żak, oraz bezpo¶rednie przekazywanie ¶rodków za reklamy Uczelni Radiu Żak bez narzutu Spółki zajmuj±cej się po¶rednictwem w tym zakresie obecnie. W paĽdzierniku zajd± istotne zmiany w funkcjonowaniu tego Radia i albo będzie ono żyło dalej według zasad Rektorów, albo będzie poszukiwane inne rozwi±zanie.
Poprosił o pytania w tej kwestii, a w zwi±zku z ich brakiem, przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

4. Współdziałanie uczelni krakowskich w zakresie promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego
referowali: Przemysław Olszewski Dyrektor Biura Rektora AGH - prezentacja w zał±czeniu
Wiceprezydent Krakowa Kazimierz Bujakowski
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł poinformował o dotychczasowych ustaleniach Kolegium Rektorów w tej kwestii: powołaniu zespołu, podjęciu decyzji o konieczno¶ci współpracy z władzami miasta Krakowa oraz o publikacjach prasowych na ten temat.
Poprosił kierownika zespołu ds. promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego o przedstawienie efektu dotychczasowych prac.
Kierownik zespołu ds. promocji KOA Przemysław Olszewski Dyrektor Biura Rektora AGH-
Poinformował o działaniach podjętych przez kierowanych przez niego zespół - prezentacja w zał±czeniu.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zgłosił własn± propozycję hasła kampanii: "Najlepsze uczelnie, najpiękniejsze miasto"
Zapytał, kiedy zostanie przygotowany list intencyjny i jakie cele zostan± zrealizowane do końca roku?
Kierownik zespołu ds. promocji KOA Przemysław Olszewski Przemysław Olszewski zadeklarował, że list intencyjny zostanie przygotowany na pocz±tek roku akademickiego 2007/2008. Do końca roku kalendarzowego powstanie ulotka, prezentacja multimedialna oraz portal.
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara zgłosił zamiar przył±czenia się władz samorz±dowych województwa to tej akcji. Podkre¶lił, że w wyniku działań promocyjnych Małopolska jest rozpoznawana w ¶wiecie.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł z rado¶ci± przyj±ł propozycję współpracy ze strony władz samorz±dowych województwa. Zwrócił uwagę, że kampania uczelni będzie skierowana do specyficznego odbiorcy i nastawiona na jego potrzeby, nie zawsze szerzej prezentowane w ramach ogólnej promocji województwa małopolskiego.
Poprosił o przedstawienie stanowiska władz miasta Krakowa wobec propozycji współpracy w zakresie działań promocyjnych Krakowskiego O¶rodka Akademickiego.
Wiceprezydent Krakowa Kazimierz Bujakowski
Poinformował, że władze miasta Krakowa przygotowywały ofertę współpracy dla uczelni. W ramach prac nad Programami Sektorowymi, które wynikaj± ze strategii rozwoju miasta, s± w końcowej fazie opracowywania dwa projekty Programów, które dotycz± ¶rodowiska akademickiego. Jeden z nich dotyczy działań miasta w zabezpieczaniu warunków funkcjonowania Krakowskiego O¶rodka Naukowego na lata 2007-2013. Ostateczny kształt tego Programu władze miasta chc± skonsultować z Kolegium Rektorów. Drugi Program dotyczy transferu wiedzy i technologii między o¶rodkami akademickimi, uniwersyteckimi a gospodark±. To bardzo szczegółowy rozbudowany Program, który jest wypełniony konkretnymi zadaniami oraz konkretnymi przedsięwzięciami. Oba Programy miasto pragnie przedstawić Kolegium Rektorów po wakacjach.
Trzecim Programem, który jest również realizacj± strategii rozwoju miasta, jest Strategia Promocji Krakowa. We wszystkich tych trzech dokumentach znajduj± się odniesienia do zagadnień zwi±zanych z promocj± Krakowa i ¶rodowiska akademickiego. Kraków wi±że swoj± markę z wysoka pozycj± uczelni krakowskich. Władze miasta chc± aby Kraków był postrzegany jako miasto akademickie, jako miasto, które wi±że swój rozwój z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy. Do realizacji tych celów służ± konkretne przedsięwzięcia, m.in. w Programie zabezpieczania warunków funkcjonowania Krakowskiego O¶rodka Naukowego s± zadania zwi±zane z bezpo¶redni± promocj± krakowskich jednostek naukowych przez przedstawicieli samorz±du krakowskiego. W zwi±zku z tym, władze miasta przygotowały projekt porozumienia, w ramach, którego byłyby sprecyzowane konkretne działania podejmowane wspólnie. Dotyczyłyby one promocji gospodarczej Krakowa, jako o¶rodka nowoczesnych technologii, europejskiego centrum nauki, atrakcyjnego miejsca podejmowania studiów, działalno¶ci badawczej i naukowej, lokowania inwestycji w sektorach opartych na wiedzy i dostępie do wysokowykwalifikowanych kadr. W ramach realizacji tego porozumienia przygotowana zostanie lista wspólnych projektów, które miasto chce zrealizować w roku 2008. Je¶li uda się przygotować tę listę, można będzie przyst±pić do jej realizacji, uwzględniaj±c koszty realizacji tych przedsięwzięć w projekcie budżetu na rok 2008. Punktem wyj¶cia może być uzgodnienie propozycji zawartych w projekcie listu intencyjnego, przygotowanego przez uczelnie z projektem porozumienia przygotowanym przez władze miasta.
W strukturach władz miasta promocja realizowana jest w dwóch obszarach: promocji gospodarczej i promocji turystycznej.
Zaproponował powołanie grupy roboczej, która we wrze¶niu przygotowałaby list intencyjny lub porozumienie i zdefiniowałaby obszary współdziałania na okres najbliższy. Równocze¶nie zespół ten mógłby podj±ć dyskusję nad technicznymi i szczegółowymi kwestiami przedstawionymi przez Przemysława Olszewskiego.
Miasto deklaruje:
- możliwo¶ć udziału przedstawicieli uczelni na tragach, których jest gospodarzem, albo na których ma swoje stoiska.
- udział w przygotowaniu materiałów promocyjnych
- wł±czenie promocji uczelni w kontakty z miastami partnerskimi i ich uczelniami.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za te bardzo korzystne dla uczelni informacje i działania.
Rzecznik UJ Katarzyna Pilitowska zwróciła uwagę, że uczelnie już utworzyły zespół roboczy, który jest do dyspozycji miasta.
Wiceprezydent Krakowa Kazimierz Bujakowski w zwi±zku z prezentacj± zespołu reprezentuj±cego uczelnie poprosił o podjęcie współpracy z pani± Joann± Sobiersk± z pionu Promocji Miasta i Turystki oraz Beat± Górsk±-Nieć z Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Gospodarczej, lub innym przedstawicielem tego zespołu. Jednym z zadań tego zespołu powinno być także poszukiwanie Ľródeł finansowania działalno¶ci promocyjnej Krakowa i Krakowskiego O¶rodka Akademickiego. ¦rodki te być może znajd± się w budżecie samorz±du wojewódzkiego, o co należy zapytać Marszałka.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł podziękował wiceprezydentowi i poprosił Kierownika Zespołu ds. promocji KOA Przemysława Olszewskiego o realizację przedstawionych propozycji współdziałania w ramach zespołu roboczego. Zgodził się z wiceprezydentem Krakowa, że punktem wyj¶cia współpracy będzie wypracowanie umowy w oparciu o projekty listu intencyjnego i porozumienia. Być może uda się je scalić. Zespół reprezentuj±cy uczelnie powinien również dopracować projekt promocji uczelnie umieszczonych w Krakowie, tak jak władze miasta będ± organizowały promocję Krakowa z umieszczonymi w nim uczelniami. Projekt listu intencyjnego obejmować powinien oczywi¶cie wszystkie uczelnie z uwzględnieniem miasta, tak jak projekt porozumienia powinien dotyczyć z jednej strony miasta z drugiej Kolegium Rektorów.
Za bardzo dobry pomysł uznał wykorzystanie do celów promocyjnych kontaktów Krakowa z miastami bliĽniaczymi, z których przyjeżdża bardzo wielu go¶ci. Np. jednym z takich miast jest Orlean, z którego przyjeżdża do Krakowa m.in. młodzież licealna. Miast bliĽniaczych ma w obecnie Kraków ok. trzydziestu, co pokazuje skalę możliwo¶ci w tym zakresie. Uczelnie ze swej strony musz± przygotować ofertę studiów dla obcokrajowców, propagowan± nie tylko w miastach bliĽniaczych, ale przez cał± sieć polskich placówek dyplomatycznych.
Poprosił zebranych o uwagi do poruszonego zagadnienia.

Sprawy bież±ce i wolne wnioski.
Referował Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł
Poinformował, że rektorzy otrzymali zatwierdzony na poprzednim posiedzeniu Kolegium projekt budżetu na br., w materiale tym uwzględniona była poprawka wynikaj±ca z wniosku pana Rektora PWSZ w Nowym S±czu prof. dr hab. Andrzeja Bałandy. Poprosił, aby ewentualne uwagi zgłaszać do Sekretarza Kolegium Rektorów.
Oddał głos prorektorowi Akademii Rolniczej w Krakowie, prof. dr hab. Krystynie Koziec
Prorektor Akademii Rolniczej prof. dr hab. Krystyna Koziec podziękowała w imieniu rektora tej uczelni za udział w konferencji Zarz±du Zwi±zku Uniwersytetów i Miast Kultury zorganizowanej pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa w Urzędzie Miasta. Zwi±zek Uniwersytetów i Miast, to organizacja skupiaj±ca miasta, które miały, maj± lub będ± miały zaszczytny tytuł Europejskiego Miasta Kultury oraz ich uczelnie. Wielu prorektorów uczelni krakowskich przedstawiło swoje uczelnie, jako integraln± czę¶ć miasta oraz podkre¶liło integrację krakowskiego ¶rodowiska akademickiego.
To szersze spojrzenie na rolę uczelni zostało bardzo dobrze przyjęte przez go¶ci z zagranicy. Zaapelowała do rektorów o przyst±pienia do Zwi±zku i zadeklarowała przesłanie szerszych informacji o nim osobom zainteresowanym.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za przygotowanie tej bardzo udanej konferencji.
Rektor AP prof. dr hab. Henryk Żaliński - poinformował, że 17 czerwca 2007 r. uczestniczył w posiedzeniu Rady Seniorów AZS. Prowadz±cy to zebranie prof. Andrzej Pelczar zwrócił uwagę, że zbliża się stulecie tego zwi±zku. Pierwsza inicjatywa powołania AZS pojawiła się w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim jesieni± 1908 r., kiedy obyło się pierwsze zebranie założycielskie. Jednym z inicjatorów powołania AZS był prof. Walery Getel, a prof. Fryderyk Zoll przygotował projekt statutu tej organizacji. AZS udało się j± powołać formalnie dopiero za trzecim razem, podczas zebrania w sali 36 w Collegium Novum w 1909 r.
Rada Seniorów AZS zwróciła się z pro¶b± do rektora Żalińskiego o przekazanie apelu do Kolegium Rektorów, aby uczelnie krakowskie wł±czyły się do obchodów Jubileuszu stulecia AZS, zwłaszcza, że narodził się on w Krakowie. Opublikowana została już pierwsza czę¶ć pracy Czesława Michalskiego o historii AZS "AZS 1909-1945", wkrótce ukaże się następna. Akademia Pedagogiczna dofinansowała tę publikację. Warto by inne uczelnie także przyczyniły się do uczczenia jubileuszu stulecia AZS, z pewno¶ci± przyczyni się to do promocji uczelni krakowskich i Krakowa.
Zwrócił uwagę, że w organizację tego jubileuszu zaangażował się poważnie Poznań.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zadeklarował w imieniu Uniwersytetu Jagiellońskiego wł±czenie się do organizacji jubileuszu AZS w Krakowie. Zwrócił uwagę, że konieczne s± poważne inwestycje w infrastrukturę, aby sport akademicki mógł się rozwin±ć w pełni. Szczególnie potrzebne s± baseny i hale sportowe, gdyż studenci najlepsze wyniki osi±gaj± w pływaniu i grach zespołowych na hali (siatkówka, koszykówka). Zapowiedział, iż kwestie rozwoju AZS wprowadzone zostan± do programu jednego z najbliższych posiedzeń.
Rektor AGH, prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ również zgłosił chęć udzielenia pomocy w organizacji Jubileuszu AZS-u.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu Kolegium i zamkn±ł obrady.


Protokołował:
mgr Leszek ¦liwa


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Karol MusiołW zał±czeniu:
Prezentacja 1
Prezentacja 2