Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

24.10.2007

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 24 paĽdziernika 2007 roku
w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci

Program posiedzenia:
1) Uzgodnienie wzajemnej akceptacji punktów za wykłady i ćwiczenia - Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł
2) Duszpasterstwo akademickie - z uwzględnieniem potrzeb studentów studiów niestacjonarnych i tworzeniem kaplic ekumenicznych - Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski
3) Problem uzależnień w ¶rodowisku studenckim w Krakowie - Mgr Elżbieta Krawczyk
4) Sprawozdanie z działalno¶ci Poradni Chorób ¦rodowiskowych dla Szkół Wyższych - Dr Stanisław Kroch
5) Kwestia przywrócenia Półsanatorium - Prezes Fundacji Studentów i Absolwentów UJ Bratniak Grzegorz Murzański
6) Informacja o AZS w Krakowie oraz o możliwo¶ciach zwiększenia liczby studentów uprawiaj±cych sport - Rektor AWF prof. dr hab. Janusz Zdebski
7) Sprawy bież±ce.

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa Prof. dr hab. Karol Musioł powitał uczestników spotkania, w¶ród nich szczególnie serdecznie ks. Kardynała Stanisława Dziwisza Metropolitę Krakowskiego, towarzysz±cego mu biskupa Józefa Guzdka i nowego rektora PWSZ w Nowym S±czu prof. dr hab. Zbigniewa ¦lipka. Scharakteryzował zakres tematyczny obrad po¶więconych rozważaniu kwestii kształtowania odpowiednich postaw w¶ród młodego pokolenia, tak aby kolejne generacje studentów nie tylko zdobywały wiedzę fachow±, ale wzorem minionych pokoleń rozwijały wszechstronne zainteresowania i wzbogacały swoj± osobowo¶ć.
Zgodnie z tradycj± przekazał głos gospodarzowi, którego, ze względu na stan zdrowia reprezentował prorektor AWF prof. dr hab. Jerzy A. Żoł±dĽ.
Prorektor AWF prof. dr hab. Jerzy A. Żoł±dĽ, w imieniu chorego rektora AWF prof. dra hab. Janusza Zdebskiego, powitał w murach Akademii Wychowania Fizycznego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, ks. bp. Józefa Guzdka, rektorów i zaproszonych go¶ci. Przypomniał, że w br. AWF obchodziła 80 rocznicę utworzenia tej uczelni. W zwi±zku z Jubileuszem, AWF przygotowała okoliczno¶ciowe medale, które prorektor wręczył ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi i wszystkim rektorom. Przypomniał także, że w minionym roku AWF zorganizowała ogólnopolsk± konferencję naukow± Ksi±dz Karol Wojtyła Jan Paweł II miło¶nik gór i przyrody. Owocem tej konferencji jest ksi±żka zawieraj±ca wspomnienia przyjaciół, studentów, oraz osób zwi±zanych z Papieżem, wzbogacona oryginalnymi fotografiami i dokumentami. Prorektor Żoł±dĽ ofiarował każdej z obecnych na spotkaniu osób egzemplarz tej publikacji. Przekazał głos Przewodnicz±cemu Kolegium.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa prof. dr hab. Karol Musioł rozpoczynaj±c obrady stwierdził, że głównym tematem będzie troska o formowanie osobowo¶ci studentów, ich pogl±dów, szerokiego spojrzenia na wiele spraw, gdyż w±sko pojęte kształcenie zawodowe nie jest wystarczaj±ce. Celem obrad będzie wymiana my¶li i pogl±dów na to, co można zrobić, żeby odci±gn±ć młodych ludzi np. od telewizji lub baru z piwem, żeby im zaproponować alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Przypomniał, że jak wielu studentów spoza Krakowa był oszołomiony bogactwem oferty kulturalnej, która na niego czekała, gdy rozpoczynał kilkadziesi±t lat temu studia. Lata 60. i 70. XX wieku były okresem prawdziwego rozkwitu kultury studenckiej: działały subtelne kabarety, teatrzyki piosenki, poeci organizowali konkurs jednego wiersza. To okres, gdy niezwykle intelektualne spotkania na kazaniach w ko¶ciele ¶w. Anny gromadziły wielu studentów, tam poznawali inny sposób my¶lenia, przestawali się bać my¶leć o pewnych sprawach i zaczynali reagować na pewne sprawy. Niestety, to zanikło w latach 80. XX wieku. Analogicznie, mimo istnienia Filharmonii Krakowskiej, czy wspaniałych koncertów we Floriance, brakuje czasu i chęci by korzystać w pełni z tej oferty. Najgorzej jest ze sportem akademickim. Sport jest kompletnie zaniedban± spraw±, symbolem tego s± zaro¶nięte traw± bieżnie. Konieczna jest synchronizacja wysiłków inwestycyjnych uczelni w tym zakresie. Należy sprawdzić czy nie można efektywniej wykorzystywać już istniej±cej infrastruktury.

1) Uzgodnienie wzajemnej akceptacji punktów za wykłady i ćwiczenia.
Referował - Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł
Poinformował o uruchomieniu na Uniwersytecie Jagiellońskim wykładów otwartych z różnych dziedzin w ramach programu Artes Liberales, które wychodz± poza normalny program poszczególnych kierunków studiów. Oferta ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zaprosił studentów z innych uczelni do udziału w tych wykładach, a rektorów poprosił o uznawanie punktów ECTS za udział w nich.
Zebrani rektorzy zadeklarowali, że postaraj± się żeby studenci z ich uczelni mogli uzyskiwać punkty za te wykłady w ramach zajęć poza kanonem programu ich kierunku studiów.
Przewodnicz±cy Kolegium przypomniał, że istotn± rolę w kształtowaniu osobowo¶ci wielu spo¶ród obecnych odegrało duszpasterstwo akademickie. Zwrócił uwagę, że może ono pomóc w pracy z młodzież± także obecnie i przekazał głos ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi.

2) Duszpasterstwo akademickie - z uwzględnieniem potrzeb studentów studiów niestacjonarnych i tworzeniem kaplic ekumenicznych.
Referowali: ks. Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski, Ks. bp. Józef Guzek
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski podziękował za zaproszenie na posiedzenie Kolegium Rektorów i za ofiarowany mu medal okoliczno¶ciowy wydany w zwi±zku z 80-leciem AWF w Krakowie. Podkre¶lił, że zebranych ł±czy wspólna troska o przyszło¶ć i wychowanie młodego człowieka. Nie wyobraża sobie przygotowania kulturalnego człowieka bez uczestnictwa w duszpasterstwie akademickim, gdyż to także należy do kultury człowieka. W przeszło¶ci duszpasterstwo to rozwijało się wspaniale, a parafie i ko¶cioły krakowskie były zawsze otwarte na duszpasterstwo akademickie. Czasy się zmieniły, w przeszło¶ci młodzież szukała przestrzeni, w której mogła się swobodnie wypowiedzieć i w konsekwencji garnęła się do Ko¶cioła zapewniaj±cego tę przestrzeń. Dzi¶ może młodzież nie odchodzi z Ko¶cioła, ale rzadziej angażuje się w duszpasterstwo akademickie. Zwrócił się, więc o pomoc w realizacji powołania Ko¶cioła w stosunku do młodzieży akademickiej.
Za trafn± uznał propozycję powołania przy każdej uczelni duszpasterza akademickiego, oczywi¶cie nie będ±cego formalnie członkiem jej kadry akademickiej. Ten bezpo¶redni kontakt z uczelni± byłby ważny dla Ko¶cioła. Rozwi±zania wymaga także zapewnienie posługi duszpasterskiej dla młodzieży dojeżdżaj±cej do o¶rodków akademickich, a zwłaszcza studentom niestacjonarnym. W tym zakresie oczekuje propozycji ze strony studentów, nie s±dzi bowiem by skuteczne były w tym zakresie działania odgórne. Przypomniał, że w przeszło¶ci pojawił się pomysł wybudowania kaplicy akademickiej, być może o ekumenicznym charakterze, ale nie jest pewny czy obecnie istnieje taka potrzeba.
Podkre¶lił, że jest ¶wiadom istnienia szeregu problemów. Ko¶ciół nie chce stracić młodzieży, a takie niebezpieczeństwo jest realne. Konsultacje z ks. ojcem Janem Gór± dotycz±ce sytuacji w Poznaniu wskazuj±, że studenci koncentruj± się na nauce i poszukiwaniu pracy, natomiast mniej młodzieży uczestniczy w duszpasterstwie akademickim i w różnych interesuj±cych imprezach (wspólnym spędzaniu wakacji, wycieczkach, pielgrzymkach, itd.). Natomiast dzi¶ młodzież szkół ¶rednich chętnie uczestniczy w życiu klasztornym. To, co kiedy¶ robili studenci u Dominikanów, jest teraz raczej domen± młodzieży ze szkół ¶rednich. To bardzo istotna zmiana w stosunku to przeszło¶ci, zmusza ona do poszukiwania nowych form współpracy ze studentami lepiej dopasowanych do dzisiejszych realiów. W tym kontek¶cie poprosił zebranych o sugestie i udział w dyskusji.
Ks. biskup Józef Guzek - Zwrócił uwagę, że żyjemy obecnie w epoce singli, w której nie ma zapotrzebowania na życie we wspólnocie. Studenci nie chc± się angażować, często nie maj± na to czasu. Bardzo zdolni robi± drugi fakultet i podnosz± znajomo¶ć języków obcych, aby kończyć studia za granic±. Bardzo zdolni i biedni szukaj± pracy, aby zarobić, z kolei bardzo bogaci koncentruj± się na nauce i atrakcjach oferowanych współcze¶nie przez ¶wiat. Młodzież o wiele krócej przebywa w Krakowie, bo taniej żyje się na koszt rodziców. Dostępno¶ć samochodu i innych ¶rodków transportu skróciła dystans między centrum a peryferiami. Dlatego duszpasterstwo akademickie nie może się współcze¶nie ograniczać do o¶rodków akademickich, powinno być prowadzone w każdej parafii. Wszelkie formy duszpasterstwa akademickiego, które w przeszło¶ci cieszyły się ogromn± popularno¶ci±, dzisiaj, wobec deficytu czasu młodzieży, notuj± spadek zainteresowania. Młodzież w wakacje wyjeżdża w celach zarobkowych lub edukacyjnych za granicę i nie ma czasu na pielgrzymowanie, czy inne formy wspólnego spędzania czasu. W tej sytuacji duszpasterze maj± pełn± ¶wiadomo¶ć, że nie może liczyć na zainteresowanie msza ¶w. trwaj±ca dwie godziny i duszpasterz wygłaszaj±cy półgodzinne kazania. W dobie przyspieszenia człowiek szuka mszy, która zamknie się w godzinie.
W przeszło¶ci ko¶ciół był przestrzeni± wolno¶ci, przychodzili wierz±cy, poszukuj±cy i nawet niewierz±cy. Dzisiaj, młodzi dokonuj± wyboru w atmosferze całkowitej wolno¶ci i nie ma presji społeczeństwa na ich wybór.
Istnieje głód Boga, ale brakuje czasu na jego zaspokojenie. Trzeba co¶ zrobić, żeby wykorzystywać nowoczesne formy komunikacji, np. Internet. Z własnego do¶wiadczenia duszpasterskiego wie, że ludzie biznesu oczekuj± podczas niedzielnej mszy ¶w. posługi my¶lenia, a w tygodniu krótkich codziennych SMS-ów zawieraj±cych tre¶ci do przemy¶lenia.
Wydaje mu się, że duszpasterstwo czy oddziaływanie bardzo zależy od osobowo¶ci, np. gdy ks. prof. Tischner miał wykłady, to sala nie mie¶ciła chętnych. Jest oczywiste, że takiego efektu nie uzyska osoba, która maj±c wiedzę nie jest obdarzona umiejętno¶ci± komunikacji.
Kolejnym problemem, który wymaga dyskusji jest kwestia: czy należy koncentrować się nad elit±, czy też na działaniach masowych? Z pewno¶ci± należy zaj±ć się tymi, którzy s± zagubieni. W tym zakresie oferta w Krakowie jest szeroka. Ludzie zagubieni to ludzie otwarci, używaj±cy rozumu, ludzie z duż± klas±.
Nie jest pewny, czy istnieje zapotrzebowanie na kaplicę ekumeniczn±? S±dzi, że jest dostatecznie wiele ko¶ciołów w Krakowie.
Zapytał, jak rektorzy widz± propozycję ustanowienia duszpasterza przydzielonego do uczelni. Np. jest ¶w. Anna i Uniwersytet Jagielloński, Akademia Rolnicza też ma duszpasterza, na Miasteczku Studenckim s± ks. Misjonarze i dwa ko¶cioły, które s± do dyspozycji.
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz zasugerował, że my¶l o ko¶ciele i kaplicy powstała być może bardzo dawno temu.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zaznaczył, że jest to inicjatywa współczesna. Zwrócił uwagę, że oprócz Miasteczka Studenckiego rozwija się nowy Kampus UJ, w pobliżu którego brak obecnie ¶wi±tyni. Co prawda PAT ma podobno w planach budowę kaplicy na tym terenie.
Rektor PAT ks. prof. dr hab. Jan Dyduch. - potwierdził, że jego uczelnia ma w planach budowę kaplicy w ramach inwestycji na Kampusie UJ w Pychowicach, ale jest to odległa perspektywa.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował, aby uczelnie skorzystały z przykładu dobrej współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Infułatem Tadeuszem Gasidło z kolegiaty ¶w. Anny i rozważyły nawi±zanie współpracy z najbliższymi im parafiami. Spodziewa się bardzo dobrych wyników takiej współpracy, nie jest jednak pewien czy w każdej parafii znajdzie się odpowiednia kadra duszpasterzy. Oczekuje w tym zakresie pomocy ze strony Metropolity.
Ocenił, że dotychczasowe wypowiedzi wskazuj± na aspekt praktyczny dostępu do atrakcyjnej oferty zagospodarowania wolnego czasu m.in. do posługi religijnej. W pierwszej kolejno¶ci chodzi o zapewnienie zainteresowanym studentom możliwo¶ci odbywania praktyk religijnych, zwłaszcza uczestnictwa w niedzielnej mszy ¶w. Dotyczy to szczególnie studentów niestacjonarnych, których zajęcia odbywaj± się w niedziele. Dlatego uczelnie powinny przewidzieć w harmonogramie zajęć czas, który studenci mogliby wykorzystać np. w tym celu oraz rozważyć nawi±zanie współpracy z najbliższymi ko¶ciołami, które przy planowaniu nabożeństw powinny uwzględniać rozkład zajęć na uczelniach. W zwi±zku z tym poprosił rektorów o zastanowienie się nad nawi±zaniem współpracy z najbliższymi ich uczelniom ko¶ciołami.
Jednocze¶nie zastanawia się, jak i czego uczyć w szybko zmieniaj±cym się ¶wiecie? Za bezdyskusyjne uważa wykorzystywanie nowoczesnych metod komunikacji. Informacja na ten temat duszpasterstwa akademickiego i innych przygotowanych przez uczelnie ofertach wzbogacania osobowo¶ci i poszerzania wykształcenia, o czym będzie mowa w dalszej czę¶ci obrad, musi się znaleĽć się na stronach internetowych uczelni, w serwisie informacyjnym dla studentów. Należy rozważyć wykorzystanie także innych nowoczesnych metod komunikacji ze ¶rodowiskiem studenckim i rozbudować ofertę udziału w życiu kulturalnym i sportowym. Otworzył dyskusję.
Rektor Akademii Rolniczej prof. dr hab. Janusz Żmija podkre¶lił rolę osobowo¶ci wychowawcy w kształtowaniu młodego pokolenia. Uważa, że bez odpowiednich predyspozycji nie można osi±gn±ć zamierzonego efektu. Akademia Rolnicza ma partnerski ko¶ciół, z którym utrzymuje poprawne stosunki. Studenci s± bardzo wyczuleni na fałsz i na szczero¶ć. 52% studentów AR pochodzi z prowincji i s± przyzwyczajeni do uczęszczania do ko¶cioła. Je¶li uczelnie rozwin± współpracę z najbliższymi parafiami, to niezwykle istotne jest, aby Ko¶ciół zapewnił duszpasterzy z odpowiedni± osobowo¶ci±.
Rektor Politechnik Krakowskiej prof. dr hab. Józef Gawlik przypomniał, że jego uczelnia jest w tej szczę¶liwiej sytuacji, że w jej pobliżu znajduje się bazylika ¶w. Floriana i kontakty z t± parafi± s± bliskie. Natomiast w przypadku obiektów na Czyżynach rozważano budowę kaplicy i to o wymiarze ekumenicznym. Rozmowy z mieszkańcami i księdzem Kardynałem wykazały brak zainteresowania takim rozwi±zaniem wobec funkcjonowania w pobliżu dużego ko¶cioła.
Na bazie do¶wiadczeń z organizacj± na Wydziale Mechanicznym PK wykładów do wyboru z zakresu humanistyki zwrócił uwagę, że wykłady z etyki, prowadzone notabene przez księdza, cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów. W zwi±zku z tym zaproponował, żeby zwłaszcza uczelnie techniczne rozwijały ofertę w tym zakresie, bo jest na to zapotrzebowanie.
Rektor Akademii Pedagogicznej prof. dr hab. Henryk Żaliński poinformował, że główny gmach jego uczelni znajduje się w pobliżu ko¶cioła NMP z Lurt, który jest administrowany przez księży Misjonarzy. Prowadz± oni duszpasterstwo akademickie, w tym na Miasteczku Studenckim. AP przynajmniej od kilku lat utrzymuje bardzo dobre stosunki z t± parafi±, władze uczelni s± zapraszane na ważniejsze uroczysto¶ci w ko¶ciele, a uczelnia zaprasza duszpasterzy na uroczysto¶ci akademickie. W nawi±zaniu do wcze¶niejszej wypowiedzi rektora Akademii Rolniczej podkre¶lił, że współpracuj±cy z Akademi± Pedagogiczn± duszpasterz ks. Janiczak spełnia oczekiwania ¶rodowiska akademickiego. Jest osobowo¶ci± budz±c± zainteresowanie młodzieży, oferowane przez niego formy aktywno¶ci (wycieczki, zabawy, itp.) i wykorzystywanie nowoczesnych ¶rodków komunikacji, w tym Internetu, przynosz± dobre rezultaty. Skupiona wokół duszpasterstwa akademickiego grupa studentów AP tworz±ca jego trzon nie jest liczna, ale rokuje bardzo dobrze na przyszło¶ć. Jest szansa na rozszerzenie się zakresu oddziaływania duszpasterstwa akademickiego w¶ród studentów AP. W zwi±zku z nieobecno¶ci± rektora AGH podkre¶lił, że także ta uczelnia współpracuje z księżmi Misjonarzami, a w spotkaniach duszpasterstwa akademickiego uczestnicz± studenci AGH.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł uznał, że w zwi±zku z tym, iż niemal każda uczelnia ma dobr± współpracę z wybran± parafi±, to jest szansa na uzgodnienie terminu mszy dla studentów studiów niestacjonarnych. Po przeanalizowaniu harmonogramu zajęć na studiach niestacjonarnych można zaproponować konstruktywne rozwi±zanie tego problemu.
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz podkre¶lił, że inicjatywa w tym przypadku powinna wyj¶ć od młodzieży dojeżdżaj±cej, która ma trudno¶ci z dostępem do posługi duszpasterskiej. Je¶li zwróci się ona do duszpasterzy z pro¶b± o pomoc, to wówczas będzie można zadbać o otwarcie ¶wi±tyń w odpowiadaj±cych jej terminach.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zwrócił uwagę, że uczelnie powinny przeanalizować harmonogramy zajęć na studiach niestacjonarnych pod k±tem zaplanowania przerwy w nich, która mogłaby zostać wykorzystana przez młodzież na uczestnictwo we mszy. Oczywi¶cie należy w porozumieniu z partnersk± parafi± zadbać o to, by w tym czasie była zorganizowana msza.
Zapytał, czy kto¶ chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie.
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kro¶nie prof. dr hab. Janusz Gruchała stwierdził, że będzie bardzo trudno uzgodnić wspólny termin dla wszystkich roczników studiów, dlatego lepszym rozwi±zaniem będzie zadbanie o to, aby w pobliskich parafiach były msze w póĽnych godzinach wieczornych: o 2000 lub nawet o 2030. Wtedy będ± mogli uczestniczyć już wszyscy, którzy zechc±.
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz zwrócił uwagę, że msze s± już organizowane o tej porze w niektórych ko¶ciołach i uznał, że w ¶wietle wypowiedzi rektora Gruchały należy zwiększyć ich liczbę.
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kro¶nie prof. dr hab. Janusz Gruchała podkre¶lił, że często zajęcia kończ± się dopiero o 19.00, dlatego ważne jest by w większej liczbie ko¶ciołów organizować msze w póĽniejszych godzinach. Poinformował, że w zwi±zku z pojawiaj±cymi się zarzutami, że po¶rednio utrudnia uczestniczenie w praktykach religijnych, wydał zarz±dzenie o ograniczeniu liczby zajęć w ci±gu jednego dnia i wprowadzeniu przerw między nimi. Okazało się, że spotkało się to ze sprzeciwem tak pracowników, jak i studentów, którzy chc± mieć jak najmniej zjazdów, dlatego s± zainteresowani by maksymalnie wykorzystać czas na zajęcia w dni, w które przyjeżdżaj± na uczelnie. Nie przyjad± na uczelnię czę¶ciej, niż raz na dwa tygodnie, tymczasem uczelnie s± zobligowane przepisami do zorganizowania odpowiedniej liczby godzin zajęć. Pracownicy chcieliby najlepiej mieć 12 godzin zajęć w ci±gu jednego dnia, a sportowcy nawet 14 godzin. W zwi±zku z tym ostrzegł rektorów przed potencjalnym oporem przed ograniczeniem liczby zajęć w ci±gu jednego dnia ze strony pracowników.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł podsumowuj±c dotychczasowy przebieg dyskusji uznał, że mimo ewentualnych trudno¶ci wszystkie uczelnie mog± zapewnić swoim studentom swobodny dostęp do praktyk religijnych. W tej sytuacji uznał praktyczny aspekt duszpasterstwa za wyczerpany i zaproponował przej¶cie do dyskusji nad jej wymiarem intelektualnym i powi±zać to z dyskusj± nad rozszerzaniem ofert zagospodarowania wolnego czasu studentów przez uczelnie. W tym kontek¶cie zapytał, czy uczelnie nie posiadaj±ce wydziałów humanistycznych s± zainteresowane np. organizowaniem wykładów z filozofii przy współpracy z uczelniami humanistycznymi (PAT, AP, UJ). S±dzi, że możliwe jest przyjęcie takiego wspólnego rozwi±zania by i¶ć w stronę etyki, podstaw filozofii, a wykładowcy mogliby realizować te wykłady zgodnie z systemem warto¶ci, który jest wspólnie wyznawany przez obecnych. Uważa, że prezentowane na tych wykładach warto¶ci będ± w znacznym zakresie wspólne z propagowanymi przez duszpasterstwo akademickie, wyczulone na kwestię prawdy i etyki, co otwiera drogę do współpracy.
Jeżeli chodzi o duszpasterstwo akademickie, to uważa, że kluczem s± duszpasterze, którzy potrafi± przyci±gn±ć duże grupy młodzieży.
Zaproponował, aby przeprowadzić internetow± ankietę w¶ród studentów, która pomoże ustalić, kogo studenci chcieliby posłuchać i na jakie tematy chcieliby podyskutować. Pytania te powinny być zadane rozdzielnie, gdyż młodzi ludzie przychodz± albo na spotkanie z konkretnym mówc±, albo na omówienie konkretnego tematu. Można oczywi¶cie przygotować zestaw proponowanych tematów. Przypuszcza, że młodzież będzie chciała się spierać i być może czę¶ć dyskusji nie zakończy się przyjęciem proponowanej przez wykładowcę koncepcji. W kontek¶cie duszpasterstwa akademickiego widzi możliwo¶ć zapytania, na jaki temat młodzież chciałaby wysłuchać kazań. Co do czasu, to już się zgodzono, że nie mog± być długie.
Prorektora AWF prof. dr hab. Jerzy A. Żoł±dĽ zaobserwował w¶ród studentów ekstremaln± d±żno¶ć do bycia lepszym, bycia lepszym od koleżanki, kolegi, zrobienia lepszego dyplomu jak konkurencja. Siła d±żenia ku dobru, ku jako¶ci jest, ale bywa ona Ľle zagospodarowana, Ľle ukierunkowana. Ten trend widział także w Holandii, gdy przygl±dał się życiu studentów. Wydaje mu się, że dużym problemem jest pogoń studentów za mistrzem, za profesorem, chęć studiowania na dwóch, trzech kierunkach, próba uzyskania możliwie najlepszego dyplomu, a nie ma czasu na zorganizowanie takiej fundamentalnej formy uczeń-mistrz. Ilu profesorów ma naprawdę czas dla studenta, ilu profesorów egzaminuje studenta ustnie? Wielu profesorów nie widzi studenta poza sal± wykładow±, bo na egzaminy ustne nie ma czasu, bo na spotkanie na dyżurze również nie ma czasu, bo na wykład otwarty nie ma czasu. Student biega i szuka mistrza i sił± rzeczy mistrza nie znajduje w Polsce. Jedzie za granicę i dalej szuka. W tej sytuacji wyj¶cie z ofert± spotkań z autorytetami, podczas których studenci mogliby usłyszeć poznać opinię profesora (matematyka, fizyka, chemika, itd.) na dany ogólnoludzki temat humanistyczny, czy pogłębion± refleksję filozoficzn±, naukow± będzie z pewno¶ci± magnesem przyci±gaj±cy młodych ludzi.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zwrócił uwagę, że do realizacji pozostało jeszcze kilka punktów programu, a upłynęło już do¶ć dużo czasu. Dlatego zaproponował, aby uczelnie zainteresowane nawi±zaniem współpracy z konkretnym duszpasterzem zrealizowały to i aby rozwi±zać kwestię dostępu studentów studiów niestacjonarnych do mszy ¶w. Do kwestii duszpasterstwa można wrócić po zebraniu do¶wiadczeń za kilka miesięcy.
Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas zgodził się z opini±, że młodzież jest bardzo ambitna, jeden chce być lepszy od drugiego. Dlatego uważa, że duszpasterstwo powinno polegać na tym, żeby powiedzieć studentom, że przede wszystkim trzeba być lepszym od samego siebie. W społeczeństwie polskim jest problem, ponieważ każdy chce być lepszy od drugiego, to jest poważny problem w skali kraju. Należy d±żyć do tego, aby ambicja przejawiała się w tym, by każdy chciał być dzi¶ lepszy, niż był wczoraj. To jest fundamentalna sprawa, któr± przekazuje ks. kardynałowi.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł wyraził nadzieję, że Metropolita Krakowski przekaże to wszystkim duszpasterzom akademickim.
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz podziękował za zaproszenie i za podjęcie tematu, bo to bardzo ważny temat dla Ko¶cioła i s±dzi, że dla rektorów również, bo wspólnie pracuj± dla dobra młodzieży. Dziękował za otwarcie dla tej sprawy, ceni sobie zaproszenia na inauguracje i różne uroczysto¶ci akademickie. To jest pewna nowo¶ć dla Ko¶cioła, przedtem nie było tych kontaktów, zwi±zków, a to jest bardzo ważne. Bardzo dziękuje za życzliwo¶ć, dzięki której Ko¶ciół będzie uczestniczył w życiu akademickim uczelni krakowskich bezpo¶rednio Dziękuje za wszystkie sugestie w tej sprawie, zgadza się, że osobowo¶ć duszpasterza jest niezmiernie ważna. Ks. biskup wspomniał osobę biskupa Pietraszki, który był wychowawc± i punktem odniesienia inteligencji krakowskiej. Nie miał nawet magisterium, a był autorytetem dla profesorów, dla ludzi nauki, dla ludzi kultury. Dużo zależy od osobowo¶ci, ale też od przygotowania. Ko¶ciół będzie starał się robić swoje, bardzo będzie wdzięczny za życzliwo¶ć i współpracę. W zwi±zku z obowi±zkami podziękował jeszcze raz za zaproszenie i opu¶cił posiedzenie Kolegium.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł wrócił do pomysłu wykładów, które mogłyby namawiać młodych ludzi i pokazywać im swego rodzaju rozwój osobowo¶ci, o której mówił prof. Białas. Zadeklarował, że władze Uniwersytetu Jagiellońskiego będ± się starały, żeby w każdym semestrze był wykład z filozofii, będ± zmieniały wykładowców, ale zostanie jaki¶ aspekt filozofii. Będ± zmieniały drugi wykład jako minimum i to będzie, jak już wspominał, wykład z medycyny, historii sztuki, historii, socjologii, astronomii i wszystko to, co będzie się cieszyło zainteresowaniem. Nie zna ostatnich wyników zapisów na te wykłady, ale z pewno¶ci± nie wykorzystano jeszcze w pełni możliwo¶ci Audytorium Maximum. Skoro zaangażowano dobrych wykładowców, to należy zadbać, by wysłuchało ich jak najwięcej młodych ludzi. Władze Uniwersytetu staraj± się godnie zrekompensować tym wykładowcom ich wysiłek. Prowadzenie tego wykładu ma być wielkim wyróżnieniem w Krakowie. Zwrócił się do rektorów, że je¶li jest co¶, co ich interesuje, to Uniwersytet Jagielloński może otworzyć ten wykład dla ich studentów. To będzie miało sens, je¶li rektorzy zgodz± się uznać przyznane im za udział w tym wykładzie punkty ECTS. Zachęcał rektorów do otwierania podobnych, lepiej dopasowanych do profilu ich uczelni wykładów, jednocze¶nie oferuj±c pomoc kadry Uniwersyteckiej.
Rektor ASP prof. Jan Pamuła zwrócił uwagę, że o¶rodki duszpasterstwa akademickiego s± rozproszone, przez co słabiej oddziaływaj± na ¶rodowisko studenckie. Zwłaszcza, że osłabły najwybitniejsze z nich, które w przeszło¶ci przyci±gały liczne rzesze studentów, jak Beczka u oo. Dominikanów. Studenci s± obecnie przedmiotem ¶wiadomych działań marketingowych wielu pubów, restauracji i centrów rozrywki oferuj±cych im wiele atrakcji. Nic dziwnego, że przewijaj± się przez nie tysi±ce studentów w ci±gu jednej nocy. W tej sytuacji tylko stworzenie silnego centrum duszpasterstwa akademickiego lub szerzej kultury studenckiej lansuj±cego w nowoczesny sposób akademickie warto¶ci daje nadzieję na skuteczn± rywalizację o uwagę młodzieży. Owszem s± grupy, które z natury swojej, ze swojej potrzeby wewnętrznej zbliżaj± się do o¶rodków duszpasterstwa. Niektóre uczelnie współpracuj± z tymi o¶rodkami, w tym ASP, ale gdyby stworzyć takie studenckie centrum my¶li religijnej, które może być zbieżne z wspomnian± ofert± wykładów otwartych raz w tygodniu, czy dwa razy w miesi±cu, to wówczas można skuteczniej konkurować o zainteresowanie studentów. Tak jak to robi PAU, której wykłady poniedziałkowe s± niezwykle atrakcyjne. Oczywi¶cie należy zadbać o odpowiednich wykładowców i tematykę, która może ogniskować zainteresowanie. Wymaga to także zaangażowania finansowego, gdyż inaczej trudno konkurować z o¶rodkami, których działalno¶ć jest reklamowana przy zaangażowaniu znacznych ¶rodków finansowych. Inaczej działalno¶ć duszpasterstwa będzie rozproszona i jej efektywno¶ć będzie niewielka. Musi powstać centrum, które będzie miało możliwo¶ci skutecznej konkurencji i zainteresowania młodzieży.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zgodził się ze stanowiskiem przedmówcy i zwrócił się do ks. rektora Dyducha i księdza biskupa Józefa Rektor AWF prof. dr hab. Jerzy A. Żoł±dĽ zaproponował, żeby zorganizować spotkanie prorektorów ds. studenckich, którzy powinni opracować program wsparcia dla kultury studenckiej, która w Krakowie nie rozwija się na odpowiednim poziomie. Konieczne jest też rozwijanie tzw. Uniwersytetów Otwartych, czyli organizowanie otwartych wykładów z różnych dyscyplin, nie tylko z filozofii, ale np. z historii sztuki lub muzyki, tak aby wykorzystać maksymalnie możliwo¶ci, jakie daje Kraków.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł poprosił, żeby wszyscy rektorzy zainteresowanie, przył±czeniem się do organizacji wykładów Artes Liberales zgłaszali swój akces do tego programu.
Przewodnicz±cy PSSUK Tomasz Jezierski zwrócił uwagę, że podstawowym problemem jest okre¶lenie, czego oczekuj± studenci. Istniej± narzędzia, którymi można badać te oczekiwania, np. ankiety, być może wskazane jest ich wykorzystanie. Do¶wiadczenia Samorz±dów Studenckich, które organizuj± różne imprezy kulturalne wskazuj±, że nie zawsze trafnie ocenia się te oczekiwania. Trzy lata temu zorganizowano Wieczór poezji ¶piewanej w rytmie przyjaznym dla ucha w Barbakanie, na którym wyst±pili arty¶ci tej klasy, co Wolna Grupa Bukowina, czy Andrzej Sikorowski. Cieszyło się to dużym zainteresowaniem studentów, natomiast kolejna impreza Festiwal Kultury na Politechnice Krakowskiej, w ramach, którego przygotowanych było wiele interesuj±cych warsztatów, wystaw i spotkań ze znanymi twórcami, nie przyci±gnęła wielu studentów. Niska frekwencja była dowodem na brak zainteresowania ¶rodowiska studenckiego Politechniki Krakowskiej tym przedsięwzięciem. Nie można uszczę¶liwiać ludzi na przekór ich zainteresowaniom. Poparł pomysł zorganizowania narady prorektorów ds. studenckich, gdyż maj± oni najbliższy kontakt ze studentami i najłatwiej mog± okre¶lić zakres zainteresowani ¶rodowiska studenckiego i opracować skuteczny program działań. Konieczne jest uwzględnienie opinii studentów w tym zakresie.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł poparł pomysł badania opinii studentów.
Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas zwrócił uwagę, że co prawda ilo¶ć jest ważna, ale nie można zapominać o jako¶ci. Oferta powinna być zróżnicowana, zawierać elementy skierowane do szerokich rzesz oraz bardziej elitarne.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zwrócił uwagę, że takie s± zamierzenia i przypomniał, że już ks. biskup Guzdek pytał, czy działania maj± być masowe, czy elitarne. Podkre¶lił, że w wielu wypadkach trudno będzie pogodzić elitarno¶ć z masowo¶ci±. Wykłady Artes Liberales s± skierowane do studentów różnych kierunków studiów, dlatego z natury rzeczy s± mniej elitarne. Konieczne jest podniesienie ¶redniej wiedzy w zakresie wielu dziedzin życia, gdyż jej poziom jest zastraszaj±co niski. Bardziej elitarne, wymagaj±ce większego stopnia wtajemniczenia wykłady i zajęcia mog± być rozwijane w ramach centrum, o którym mówił wcze¶niej rektor Pamuła.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶, uważa, że aby do młodych ludzi dotrzeć, trzeba rozmawiać ich językiem. Raz w miesi±cu rektor AGH lub jego zastępcy spotykaj± się na czacie ze studentami. Rozmawiaj± z nimi ich językiem, studenci wysyłaj± SMS-y z różnymi pytaniami (ostatnio były to pytania zwi±zane głównie z wyborami), a rektorzy odpowiadaj± poprzez Internet. Ostatnio wpłynęło 250 pytań, udało się odpowiedzieć na kilkadziesi±t. Żyjemy w dobie SMS-u, dobie Internetu, młodzi ludzie rozmawiaj± ze sob± godzinami za po¶rednictwem komputera i władze uczelni musz± to uwzględnić. Oprócz wykładów i zajęć w centrach, należy wykorzystać też nowe formy komunikowania się. Zaproponował organizowanie raz w miesi±cu czatu ze studentami, który będ± prowadzili specjali¶ci przygotowani do rozmowy z młodzież±. Zagwarantował zabezpieczenie techniczne tej formy komunikacji ze studentami w oparciu o Cyfronet i AGH. Za kwestię otwart± uznał problem znalezienia odpowiednich tematów i specjalistów. Należy pomy¶leć o formach komunikacji, które s± bliskie młodzieży.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł poparł ten pomysł, ponadto zaproponował otwarcie na ASP warsztatów dla amatorów malarstwa.
Rektor ASP prof. Jan Pamuła zaakceptował pomysł warsztatów malarstwa dla amatorów. Nie wierzy by nie przyszły tysi±ce osób na wykład pt. "Jak żyć?"
Rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego Katarzyna Pilitowska zwróciła uwagę, że na dwa tygodnie przed terminem wyczerpał się limit miejsc na wykład z filozofii w ramach Artes Liberales. Zatem wykorzystywanie nowych form komunikacji nie powinno prowadzić do rezygnacji z wykładów, które nadal ciesz± się powodzeniem.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł podkre¶lił, że konieczne jest stosowanie różnych form komunikacji, s± bowiem nałogowcy, którzy nie wstaj± od komputera. Przed podsumowaniem dyskusji zaproponował jeszcze omówienie kwestii sportu akademickiego i turystki. Uważa, że można wrócić do wielu form aktywno¶ci, które upadły u schyłku PRL-u w zwi±zku z trudno¶ciami aprowizacyjnymi. Powołał się na sukces w reaktywowaniu rajdu fizyków. Uważa, że trzeba wesprzeć finansowo studentów w tym zakresie, można np. zakupić dla nich odpowiednie stroje. Zapowiedział, że Uniwersytet Jagielloński ma w planach oddanie do dyspozycji studentów jachtu z herbem Uczelni na jeziorach mazurskich. Zaapelował do rektorów, aby wsparli aktywny wypoczynek studentów, np. spływy kajakowe, itp.
Uważa, że studenci mog± masowo uprawiać na dobrym poziomie, siatkówkę, pływanie i koszykówkę. Jest przeciwnikiem ligi zawodowej, gdyż często pod szyldem uczelni występuj± w niej osoby pozornie tylko zwi±zane z nimi. Lepiej organizować ligę AZS, pod warunkiem, że występuj± w niej autentyczni studenci. Konieczne jest wsparcie AZS, w którym działa wielu zdolnych i zaangażowanych młodych ludzi. Zaproponował dokładne sprawdzenie potencjału uczelni w zakresie infrastruktury sportowej i rozwijanie dyscyplin, których uprawianie jest względnie tanie np. badminton.
Prorektor AWF prof. dr hab. Jerzy A. Żoł±dĽ - poinformował, że liga międzyuczelniana angażuje grupę studentów uprawiaj±cych sport już na półprofesjonalnie. Trudno zorganizować treningi na takim poziomie dla mas, jest to limitowane dostępno¶ci± sal gimnastycznych itp. Uważa, że ważniejsza jest działalno¶ć, która zmobilizuje nie tysi±c, czy dwa tysi±ce studentów, ale kilkadziesi±t tysięcy osób. Chodzi o dyscypliny, które nie wymagaj± dostępno¶ci do sal gimnastycznych, do hal, jak np. biegi narciarskie w Skandynawii, które s± jak u nas spacer. To może być jazda rowerowa lub łyżwiarstwo, ale nie wyczynowe tylko sportowe rekreacyjne jak w Holandii. W Krakowie można wykorzystać w tym celu Błonia, to potencjalnie jeden wielki stadion dla studentów z całego miasta, uzupełniony o ¶cieżki wokół Błoni. Obserwuje się w tym rejonie ludzi spaceruj±cych, biegaj±cych, jeżdż±cych na wrotkach, ale s± to grupy rzędu 200-300 osób. Chodzi o to, by znacz±co zwiększyć liczbę studentów, którzy poza zajęciami przynajmniej trzy razy w tygodniu, przez co najmniej godzinę uprawiaj± jak±¶ formę aktywno¶ci fizycznej. Oczywi¶cie nie wszyscy o jednej porze i w jednym miejscu.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zapytał, czy rektorzy wł±cz± się w budowę ¶cieżek rowerowych w Krakowie.
Wiceprezydent Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz poinformowała, że istnieje program budowy ¶cieżek rowerowych w Krakowie, który może zostać przedstawiony rektorom, je¶li będ± zainteresowani. Program ten zakłada budowę trasy z południa na północ i z zachodu na wschód oraz przygotowanie wyjazdów z centrum w każdym kierunku. Realizacja tego planu nast±pi w ci±gu trzech lat, przy czym większo¶ć przewidzianych ¶rodków zostanie uruchomiona w najbliższym roku. Jest to element przygotowań Krakowa do stania się met± Tour de Polotne i ma przyczynić się do wzrostu liczby osób uprawiaj±cych kolarstwo.
Prorektor AWF prof. dr hab. Jerzy A. Żoł±dĽ zwrócił uwagę, że sporty rowerowe, biegi narciarskie, jogging, spacer to formy aktywno¶ci fizycznej, które mog± rozwijać się bez ograniczeń. AWF posiada sporo obiektów sportowych, prawdopodobnie w Krakowie jest to uczelnia, która ma najwięcej metrów powierzchni obiektów sportowych na studenta. Jednak dostępno¶ć tych obiektów dla studentów jest minimalna, to ci±gle problem dla studentów AWF. Je¶li student nie jest sportowcem, nie gra w lidze międzyuczelnianej lub nie jest kandydatem do ligi, to nie ma dla niego godzin, bo zajęcia dydaktyczne zajmuj± czas. Dlatego wyj¶cie w stronę dyscyplin sportowych nie zwi±zanych z infrastruktur± jest najlepszym rozwi±zaniem problemu podniesienia kultury fizycznej w¶ród studentów. Budowa nawet dziesięciu hal dla studentów w Krakowie nie rozwi±że tego problemu. Chodzi bowiem nie o jednorazowy wysiłek w tygodniu, ale systematyczne ćwiczenia trzy do pięciu razy w tygodniu, trwaj±ce od pół do godziny. Je¶li chodzi o wydolno¶ć fizyczn± studentów AWF Kraków, to nie jest ona wspaniała. Przeprowadzone dwa lata temu badania w¶ród studentów krakowskich uczelni wykazały, że lepsza jest wydolno¶ć fizyczna studentów PAT. Okazało się, że oni graj± wieczorami i trenuj± pięć razy w tygodniu, jak sportowcy. Podobnie studenci AE i CM UJ, którzy zgłosili się do tych badań, mieli wydolno¶ć fizyczn± lepsz± od ¶redniej wydolno¶ci studentów AWF. Wydolno¶ć fizyczna nie jest kwesti± infrastruktury, ale systematycznych ćwiczeń i filozofii uprawiania sportu.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zgodził się, że na szybk± poprawę w zakresie infrastruktury sportowej uczelnie nie mog± liczyć i powinny rozwijać masowe uprawianie dyscyplin sportowych nie zależnych tak bardzo od zaplecza technicznego. Nie mniej, jest za wspieraniem AZS i rozbudow± tej organizacji. Zwrócił uwagę, że masowe uprawnianie jazdy rowerowej wymaga zapewnienia bezpiecznych miejsc do pozostawienia rowerów przy budynkach uczelni. Plaga kradzieży skutecznie ogranicza korzystanie z tej formy transportu i rekreacji. Pogratulował rektorowi AGH budowy ¶cieżki rowerowej z Miasteczka Studenckiego do budynków AGH. Zaapelował do rektorów, żeby zastanowili się, co mog± zrobić dla umasowienia aktywno¶ci sportowej studentów.
Rektor AGH prof. dr. hab. Antoni Tajdu¶ zaproponował rektorom pozostałych uczelni krakowskich przył±czenie się do będ±cego już w fazie realizacji na jego uczelni pomysłu podpatrzonego za granic±. Projekt ten zakłada budowę bezpiecznych przechowalni rowerów wyposażonych w czytniki kart np. elektronicznych legitymacji studenckich oraz przynajmniej czę¶ci rowerów dla studentów AGH. Studenci maj± pożyczać rower na kartę i po dojechaniu np. z akademika do wybranego budynku uczelni, wraz z pozostawieniem tego roweru w nowym miejscu automatycznie będ± zwalniani z odpowiedzialno¶ci za niego. Oczywi¶cie nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby system ten obj±ł inne uczelni krakowskie.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował, żeby każda z uczelni delegowała na AGH kanclerza, który zapozna się ze szczegółami tego projektu i następnie wł±czyła się do jego realizacji.
Ks. bp. Józef Guzek zwrócił uwagę, że konieczne jest bezpo¶rednie zaangażowanie rektorów w promowanie kultury fizycznej i to nie tylko na poziomie teorii, ale i praktyki. Przypomniał, jak ¶wietne rezultaty uzyskiwał Papież Jan Paweł II, który praktycznie uprawiał wiele dyscyplin sportowych. Młodzież była z nim i uprawiała sport. Sam grywa w piłkę halow± razy w tygodniu. Grunt pod masowe uprawianie sportu przez studentów jest przygotowany poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej na prowincji i aktywizowanie uczniów szkół podstawowych i ¶rednich w tych obiektach.
Prezes Fundacji Studentów i Absolwentów UJ "Bratniak" Grzegorz Murzański wskazał, że brakuje informacji o ofercie, tak duszpasterstwa akademickiego i szerzej o innych formach posługi religijnej, jak i o możliwo¶ciach uprawiania sportu lub imprezach kulturalnych. W zwi±zku z tym zaproponował stworzenie przez AGH portalu, poprzez który każdy student szybko i łatwo mógłby uzyskać informacje o harmonogramie mszy w ko¶ciołach, o miejscach, w których można uprawiać sport, lub o wydarzeniach kulturalnych. Portal ten mógłby służyć również do zbierania informacji poprzez zamieszczane na nim ankiety. Do władz miasta zgłosił pro¶bę o większ± troskę o Błonia, przede wszystkim o poprawienie stanu nawierzchni służ±cej biegaczom i jej o¶wietlenie.
Rektor AGH prof. dr. hab. Antoni Tajdu¶ zadeklarował prace nad takim portalem wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Rektor Politechnik Krakowskiej prof. dr hab. Józef Gawlik poprosił, aby w znalazła się tam informacja o usługach O¶rodka Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej, w którym już kilka tysięcy osób uzyskało uprawnienia żeglarskie.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zaakceptował tę propozycję i dodał, że uwzględnione zostan± także informacje o kulturze studenckiej, w tym o programie występów studentów Akademii Muzycznej i PWST. Zapytał, czy s± jeszcze jakie¶ uwagi do tego punktu programu. Wobec braku chętnych do kontynuowania dyskusji zamkn±ł j±, a w podsumowaniu zwrócił uwagę, że spotkanie miało charakter teoretyczny, jego celem była wymiana pogl±dów na kwestię kształtowania osobowo¶ci studenta, ale będzie to podstawa do działań praktycznych. Zapowiedział, że wszystkie uwagi i pomysły zostan± odnotowane i posłuż± do przygotowania konkretnych projektów.
Poinformował, że w programie s± jeszcze trzy zagadnienia zwi±zane ze sprawami studenckimi i poprosił o zabranie głosu pani± Elżbietę Krawczyk.

3) Problem uzależnień w ¶rodowisku studenckim w Krakowie
Referowała - mgr Elżbieta Krawczyk (tekst prezentacji w zał±czeniu)
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł rozpoczynaj±c dyskusję, zwrócił uwagę, że do zrobienia jest bardzo dużo, jednak za najbardziej atrakcyjny pomysł uważa wprowadzenie konsultacji internetowych. Ta droga komunikacji wydaje się obecnie najbardziej efektywna, w dodatku można zamie¶cić na stronach internetowych wiele innych cennych informacji dla studentów na ten temat. Bardzo pomocny w docieraniu do studentów jest Samorz±d Studencki i należy wł±czyć go również do profilaktyki uzależnień. Nie bardzo wierzy w skuteczno¶ć konferencji po¶więconych tej problematyce. Poprosił pani± Elżbietę Krawczyk o przygotowanie konkretnych propozycji działań najlepiej dostosowanych do polskich warunków i przekazanie ich do Sekretarza Kolegium Rektorów i zapowiedział przekazanie ich rektorom. Zapytał uczestników spotkania, co s±dz± o wykorzystaniu Internetu w walce z uzależnieniami.
Rektor PK prof. dr hab. Józef Gawlik przypomniał, że na Politechnice Krakowskiej powołano pełnomocnika ds. uzależnień i bezpieczeństwa pracy, któr± to funkcję pełni bardzo skutecznie pan Jacek Przędzik. Rozwi±zanie to zostało wprowadzone nie ze względu na skalę problemu narkomani, ale żeby profesjonalnie przygotować Politechnikę do potencjalnych zagrożeń. Zapytał, co to s± badania podłużne?
Mgr Elżbieta Krawczyk wyja¶niła, że badania podłużne to badania obejmuj±ce dłuższy okres czasu.
Wiceprezydent Elżbieta Lęcznarowicz zwróciła uwagę, że skala uzależnień w ¶rodowisku studenckim to w znacznym stopniu efekt tego, co się dzieje na wcze¶niejszych etapach życia przyszłych studentów. Przedstawione przez pani± Elżbietę Krawczyk informacje potwierdzaj± to, co dzieje się obecnie, ale w ¶rodowiskach dzieci i młodzieży. Przypomniała, że s± trzy raporty dotycz±ce Krakowa na temat: Dzieci ulicy, Dzieci marketów, Uzależnień. Zastosowane przez władze miasta działania profilaktyczne zostały uznane przez zewnętrzn± firmę oceniaj±c±, za jedyn± drogę prowadz±c± do zmniejszenia skali uzależnień w ¶rodowisku dzieci i młodzieży. Raport Dzieci marketów nie dotyczy tylko dzieci, ale także studentów. Wykazał, że pojawiły się tzw. miejsca bezpiecznej przestrzeni, którymi s± markety. Gromadzi się w nich młodzież, tam działaj± jej punkty kontaktowe, tam można znaleĽć wiele adresów. Niektórzy młodzi ludzie spędzaj± w marketach po 7-8 godzin dziennie. Tam zaczynaj± się często relacje uzależnień. Władze miasta skierowały w te miejsca streetworkerów, którzy badaj± ten nowy problem. Raport Dzieci ulicy ujawnił, że nie s± to tylko dzieci ze ¶rodowisk zaniedbanych. S± to przede wszystkim dzieci, które nie maj± poczucia bezpieczeństwa psychicznego w swojej rodzinie. To dzieci, które maj± dużo pieniędzy, wywodz± się z pełnych rodzin, maj± miejsce zamieszkania, ale żyj± w¶ród rówie¶ników poza domem. Rodzi to szereg niebezpieczeństw, w tym naraża na uzależnienie od różnych używek. Władze miasta organizuj± o¶rodki terapii, które daj± szansę na skuteczne wyprowadzenie z tego kręgu dzieci, które dopiero zaczynaj± uprawiać ten styl życia. Znacznie gorzej rysuj± się szanse młodzieży, która od dawna tak funkcjonuje. Drugim zaskakuj±cym elementem wspomnianego raportu była informacja, że poziom depresji psychicznych jest bardzo wysoki i kształtuje się na poziomie z okresu stanu wojennego. Trwa analiza danych, która powinna przynie¶ć odpowiedĽ na pytanie o przyczyny tego zjawiska i umożliwić przeciwdziałanie mu. Jest to niezmiernie istotne, bo depresje sprzyjaj± uleganiu negatywnym wpływom.
Poinformowała, że Rada Miasta wła¶nie uchwala program upowszechniania i rozwoju sportu. Oprócz działań zwi±zanych z rozwojem poradni psychologicznych i o¶rodków terapeutycznych, rozwoju zajęć poza lekcyjnych władze miejskie wprowadzaj± o¶rodki terapii ulicznej.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł poinformował, że minęła już godz. 19.00. Mimo wyczerpania czasu poprosił dr Stanisława Krocha o przedstawienie sprawozdania z działalno¶ci Poradni Chorób ¦rodowiskowych dla Szkół Wyższych

4) Sprawozdanie z działalno¶ci Poradni Chorób ¦rodowiskowych dla Szkół Wyższych
Referował - dr Stanisław Kroch (tekst sprawozdania w zał±czeniu)
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł otwieraj±c dyskusje zapytał, jaki odsetek uzależnionych studentów korzysta z Poradni i jak ten odsetek prezentuje się na tle danych z innych państw.
Mgr Elżbieta Krawczyk poinformowała, że przypuszcza, iż dane z Krakowa odpowiadaj± danym z innych państw. Studentów lecz±cych się z uzależnień nie jest wielu, ponieważ gdy się uzależniaj± bardzo szybko przestaj± być studentami. Dlatego jedyn± naprawdę skuteczn± form± przeciwdziałania uzależnieniom w ¶rodowisku studenckim jest profilaktyka.
Dr Stanisław Kroch zwrócił uwagę, że wielu studentów zagrożonych alkoholizmem tzn. pij±cych w sposób ryzykowny, nie dostrzega zagrożenia lub popada w uzależnienie, ale kończy studia. Dlatego trzeba dotrzeć do bywalców pubów pij±cych w sposób ryzykowny.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł - uznał, że nie uda się utrzymać tej Przychodni, jako Studenckiej, zwłaszcza, że rektorzy nie mog± przekazać żadnych ¶rodków finansowych na jej działalno¶ć. Nie pozwalaj± na to obowi±zuj±ce przepisy. Być może rozwi±zaniem problemu byłoby korzystanie przez studentów z Przychodni dla młodych ludzi, w której stanowiliby podgrupę pacjentów.
Prorektor AWF prof. dr hab. Jerzy A. Żoł±dĽ zaproponował, żeby wykorzystać uprawianie sportu jako ¶rodek chroni±cy przed uzależnieniami. Zwrócił uwagę, że wysiłek fizyczny i towarzysz±ce mu wydzielanie hormonów ogranicza poczucie lęku i ułatwia zmianę przyzwyczajeń. Badania naukowe wskazuj±, że wysiłek fizyczny ułatwia rzucenie uzależnień, łatwiej rzucić palenie, czy picie alkoholu.
Przewodnicz±cy Miejskiej Komisji Rozwi±zywania Problemów Alkoholowych dr n. med. Adam Wiernikowski - zwrócił uwagę, że gdyby nie finansowanie przez miasto gminnego programu leczenia osób uzależnionych, współuzależnionych i zażywaj±cych ¶rodki psychotropowe, to nie byłoby bezpłatnego leczenia z uzależnień w Krakowie, mimo że gwarantuje to prawo. W przyszłym roku miasto przeznaczy prawie 3 mln. zł na samo leczenie z uzależnień. Co roku zwiększa się pulę ¶rodków przeznaczonych na ten cel. Studenci maj± możliwo¶ć korzystania z poradni, których adresy zostały przekazane rektorom i rzeczywi¶cie korzystaj± z nich. Brak jednak danych statystycznych na ten temat, ponieważ poradnie współpracuj±ce z władzami miasta nie gromadz± ich. W Krakowie działa także wiele placówek i organizacji (Powrót z U, Anonimowi Alkoholicy, ks. Żak, ks. Augustyński) służ±cych pomoc± uzależnionym, które również korzystaj± ze wsparcia finansowego miasta. ¦rodki przeznaczone na ten cel nie uszczuplaj± wspomnianych już wcze¶niej 3 mln. zł. Informacja o tych organizacjach znajduje się na stronie internetowej Krakowa i łatwo może być rozpropagowana w¶ród zainteresowanych.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za działania władz miasta i zapewnienie studentom możliwo¶ci korzystania z pomocy w o¶rodkach finansowanych przez Kraków. Zwrócił uwagę, że podstawowym problemem uczelni jest brak Ľródła finansowania Poradni Chorób ¦rodowiskowych dla Szkół Wyższych. W dodatku korzysta z niej stosunkowo niewiele osób. Zapytał, czy to było powodem odmówienia przez NFZ finansowania działalno¶ci tej Poradni.
Dr. Stanisław Kroch poinformował, że nie zna powodu odmówienia finansowania Poradni przez NFZ, gdyż nie uczestniczył w pertraktacjach prowadzonych przez Szpital Uniwersytecki.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zadeklarował, że wyja¶ni tę kwestię i zapytał czy brak finansowania przez NFZ oznacza, że Poradnia przestała istnieć.
Dr Stanisław Kroch wyja¶nił, że Poradnia działa dzięki finansowaniu w ramach kontraktu zawartego z władzami miasta Krakowa i obecnie s± to ¶rodki wystarczaj±ce. Oczywi¶ci konsekwencj± tego jest fakt, że przyjmuje obecnie nie tylko studentów, ale także inne osoby.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zapytał, czy wobec stosunkowo nikłego zainteresowanie Poradni± studentów jest sens bronić jej istnienia, czy też lepiej szukać innej formy wsparcia dla uzależnionych studentów
Dr. Stanisław Kroch podkre¶lił, że trzyletni okres istnienia Poradni potwierdził, że s± studenci zainteresowani jej ofert±. Dla lekarza każda taka osoba jest istotna.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zadeklarował, że je¶li działania promuj±ce wiedzę o istnieniu Poradni w¶ród studentów zaowocuj± wzrostem liczby osób korzystaj±cych z niej, do poziomu, który będzie można uznać za uzasadniaj±cy racjonalnie jej istnienie, to rektorzy będ± bronić jej istnienia. Je¶li to się nie uda, to trzeba będzie poszukać innej formy działania.
Mgr Elżbieta Krawczyk poinformowała, że gdy uczestniczyła w tworzeniu Poradni Chorób ¦rodowiskowych dla Szkół Wyższych sprawdziła, czy studenci lecz± się w już istniej±cych poradniach i uzyskała informację, że nie. Jej do¶wiadczenie w pracy terapeutycznej ze studentami wskazuje, że bardzo trudno jest się im odnaleĽć w grupie osób spoza ¶rodowiska studenckiego. Z reguły przeciętni pacjenci tych poradni to osoby starsze. Dlatego widzi sens istnienia Poradni Chorób ¦rodowiskowych dla Szkół Wyższych.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł ze względu na wyczerpanie limitu czasu, zaproponował przeniesienie nie zrealizowanych punktów programu na następne posiedzenie Kolegium i zapowiedział jego zorganizowanie w ci±gu miesi±ca.
Zebrani zaakceptowali tę propozycję, po czym Przewodnicz±cy Kolegium podziękował wszystkim za udział w obradach, a gospodarzowi za go¶cinę.


Protokołował:
mgr Leszek ¦liwa


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Karol MusiołW zał±czeniu:
Sprawozdanie - prezentacja
Sprawozdanie