Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

30.11.2007

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 30 listopada 2007 roku
w Collegium Nowodworskiego UJ w Krakowie

Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu – wg zał±czonej listy obecno¶ci

Program posiedzenia:
Kwestia przywrócenia Półsanatorium - Prezes Fundacji Studentów i Absolwentów UJ Bratniak Grzegorz Murzański
Portal internetowy dla studentów - Przewodnicz±ca PSSUK Elżbieta Kornalska, Tomasz Jezierski
Informacja o wynikach pracy Kanclerzy Uczelni nad lepszym dostosowaniem wniosków uczelni o ¶rodki europejskie do struktury programów operacyjnych - Kanclerz UJ dr Tadeusz Skarbek
Informacja o AZS w Krakowie oraz o możliwo¶ciach zwiększenia liczby studentów uprawiaj±cych sport - Rektor AWF prof. dr hab. Janusz Zdebski
Przygotowania do jubileuszu AZS - Prof. dr hab. Andrzej Pelczar, Przewodnicz±cy Rady Seniorów AZS Kraków, Prof. dr hab. Kazimierz Trybalski, Prezes AZS Kraków

Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł powitał uczestników spotkania, w¶ród nich szczególnie serdecznie now± Przewodnicz±c± Porozumienia Samorz±dów Studenckich Uczelni Krakowskich Elżbietę Kornalsk± i nowego Prezesa AZS Kraków prof. dra hab. Kazimierza Trybalskiego. Zgodnie z tradycj± przekazał głos gospodarzowi spotkania prorektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum UJ prof. dr. hab. Wiesławowi Pawlikowi.
Prorektor ds. Collegium Medicum UJ prof. dr hab. Wiesław Pawlik przywitał zebranych w imieniu Collegium Medicum, serdecznie podziękował za możliwo¶ć goszczenia posiedzenia Kolegium Rektorów i przedstawił prezentację na temat osi±gnięć Collegium Medicum UJ. Na wstępie scharakteryzował strukturę organizacyjn± Collegium Medicum UJ. Podkre¶lił, że w kierowaniu t± duż± jednostk± uniwersyteck± wspieraj± go Pełnomocnicy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego:
  • Prof. dr hab. Jacek S. Dubiel – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Klinicznych w Collegium Medicum
  • Prof. dr hab. Maciej Pawłowski – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. ogólnych w Collegium Medicum
  • Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki i współpracy z zagranic± w Collegium Medicum
  • Prof. dr hab. Jerzy Wordliczek – Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki i kształcenia podyplomowego w Collegium Medicum


W Collegium Medicum zatrudnionych jest ogółem 2295 osób, w tym 997 nauczycieli akademickich, w¶ród nich 218 to tzw. pracownicy samodzielni. Kształc± oni 6177 studentów na następuj±cych kierunkach studiów: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, analityce medycznej, zdrowiu publicznym, ratownictwie medycznym, pielęgniarstwie, położnictwie i fizjoterapii.
Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego przyci±ga studentów z całego ¶wiata. Obecnie studiuje w niej 425 osób z około 20 krajów, głównie z Norwegii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Od roku 1997 Szkoła posiada akredytację w zakresie nauczania medycyny na kierunku lekarskim wydan± przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie. We wrze¶niu 2007 roku Medical Board of California przyznał akredytację dla kierunku lekarskiego prowadzonego przez Szkołę umożliwiaj±c± jej absolwentom podjęcie praktyki lekarskiej w stanie Kalifornia.
CM UJ zajęło pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych 2007 zorganizowanym przez tygodnik "Wprost" w kategorii uczelnie medyczne. W tym samym rankingu zwyciężył Wydział Lekarski CM UJ jako najlepszy tego typu wydział w Polsce.
CM UJ zajęło I miejsce w¶ród uczelni medycznych w kraju w rankingu polskich akademickich szkół wyższych, zorganizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" oraz miesięcznik edukacyjny "Perspektywy".
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podziękował prorektorowi ds. Collegium Medicum za prezentację osi±gnięć wydziałów medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poinformował, że ze względu na obowi±zki służbowe w posiedzeniu nie może brać udziału rektor AFW prof. dr hab. Janusz Zdebski i w zwi±zku z tym prosi o zdjęcie z porz±dku obrad punktu 4. Jednocze¶nie zaproponował uzupełnienie porz±dku obrad o:
Informację red. Piotra Legutki i red. Marii Włodkowskiej-Bana¶ o nowej koncepcji „Dziennika Akademickiego”
Umowę o współpracy w zakresie promocji z władzami miasta Krakowa, któr± zreferuje mgr Mirosław Klimkiewicz.
Po akceptacji przez zebranych propozycji uzupełnienia programu posiedzenia o wzmiankowane powyżej zagadnienia zaproponował, żeby rozpocz±ć posiedzenie od omówienia nowej koncepcji „Dziennika Akademickiego”, gdyż ze względu na obowi±zki służbowe red. Piotr Legutko nie może uczestniczyć w cało¶ci obrad. W zwi±zku z akceptacj± tej propozycji poprosił red. naczelnego „Dziennika Polskiego” Piotra Legutkę o zabranie głosu.

Ad 1. Prezentacja nowej koncepcji „Dziennika Akademickiego”
Referowali: Red. naczelny „Dziennika Polskiego” Piotr Legutko, Red. Maria Włodkowska-Bana¶
Red. Piotr Legutko przypomniał, że „Dziennik Polski” od wielu lat współpracuje z krakowskimi uczelniami. Poinformował, że w zwi±zku z szeregiem postulatów, które pojawiły się odno¶nie „Dziennika Akademickiego” przygotował propozycję nowej jego formuły.
Odno¶nie regularno¶ci ukazywania się „Dziennika Akademickiego” zaproponował, żeby ukazywał się on we wtorki, dwa razy w miesi±cu.
W zakresie poszukiwania wspólnej platformy prezentuj±cej wszystkie uczelnie projekt opracowała pani red. Maria Włodkowska-Bana¶. Je¶li zostanie ona zaakceptowana, będzie realizowana także we współpracy z innymi mediami.
Red. Maria Włodkowska-Bana¶ zaproponowała poł±czenie idei pisma dla profesorów i dla studentów. W ramach od¶wieżenia formuły „Dziennika Akademickiego” chciałaby, żeby na jego łamach ukazywały się artykuły prezentuj±ce kilka cykli tematycznych:
Raport porównawczy – (raz w miesi±cu) – w ramach, którego porównywane będ± rozwi±zania organizacyjne oraz warunki socjalne itp. na wszystkich uczelniach krakowskich, np. „Sytuacja studentów niepełnosprawnych”.
To idzie młodo¶ć lub My kontra oni – (raz w miesi±cu) – prezentacja sylwetek młodych adeptów nauki, ewentualnie wymiennie z sylwetkami starszych profesorów, ale młodych duchem. W miarę potrzeb, mogłyby się ukazywać w tej serii reportaże dotycz±ce problematyki studenckiej.
Załatw to z „Dziennikiem Akademickim”, – (co dwa tygodnie) – artykuły interwencyjne oraz instruktażowe
Z życia uczelni, – (co dwa tygodnie) – krótkie relacje z najważniejszych wydarzeń na uczelniach i PAU
Kwestionariusz akademicki – przygotowany na wzór kwestionariusza Prousta z pytaniami do członków społeczno¶ci akademickiej.
Rubryka zapowiadaj±ca i komentuj±ca wydarzenia kulturalne zwi±zane z uczelniami, Rubryka – Recenzje – Rubryka po¶więcona PAU
Podkre¶liła, że do sukcesu „Dziennika Akademickiego” konieczna jest współpraca rzeczników prasowych uczelni, dlatego prosi, aby w uczelniach, które nie posiadaj± jeszcze rzecznika, oddelegować do tych zadań konkretn± osobę. Zaprasza także do współpracy media studenckie działaj±ce na poszczególnych uczelniach.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za prezentację i otwieraj±c dyskusję nad now± koncepcj± „Dziennika Akademickiego” zaproponował, żeby w gronie osób dopracowuj±cych szczegóły tej koncepcji znaleĽli się przedstawiciele ¶rodowiska studenckiego. Przypomniał, że wszyscy rektorzy otrzymali mailem propozycje red. Piotra Legutki. Poprosił, żeby w dyskusji skoncentrować się na idei, a nie na szczegółach technicznych.
Dyskusja
Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas zwrócił uwagę, że do wypowiedzi pani red. M. Włodkowskiej-Bana¶ wkradło się przejęzyczenie, gdyż PAU to Polska Akademia Umiejętno¶ci, a nie Państwowa Akademia Umiejętno¶ci, a to istotna różnica.
Odno¶nie przedstawionej koncepcji „Dziennika Akademickiego” przestrzegał, że nie powinien być on reklam± uczelni. Redaktorzy powinni otrzymać pełn± swobodę działania i prezentować nie tylko pozytywne aspekty życia akademickiego, żeby zachować wiarygodno¶ć.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zapewnił, że „Dziennik Akademicki” będzie redagowany bez ingerencji rektorów, przy pełnej niezależno¶ci redakcji, na której krytyczny stosunek do działalno¶ci uczelni liczy. Jednak „Dziennik Akademicki” będzie tylko czę¶ci± „Dziennika Polskiego” i powinien być miejscem gdzie studenci będ± mogli przekazać swój punkt widzenia i znaleĽć informacje, które ¶rodowisko akademickie uważa za istotne. Zwrócił uwagę, że czę¶ć informacji, które rektorzy chcieliby przekazać społeczeństwu nie znajduje miejsca na łamach prasy, np. kwestia prezentacji osi±gnięć naukowych młodych adeptów nauki. Chodzi o szersz± prezentację życia akademickiego, a nie o koncentrowanie się na skandalach i nieprawidłowo¶ciach, które bez żadnego wsparcia władz uczelni s± szeroko relacjonowane w mediach. „Dziennik Polski” z pewno¶ci± będzie na bież±co relacjonował wiele spraw zwi±zanych ze ¶rodowiskiem akademickim. Wychodz±cy co dwa tygodnie „Dziennik Akademicki” będzie miejscem prezentowania tych aspektów życia akademickiego, które s± niezwykle ważne, ale nie budz± zainteresowania mediów, bo nie otacza je aura skandalu.
Rektor AP prof. dr hab. Henryk Żaliński zapytał, czy redakcja „Dziennika Polskiego“ zamierza kontynuować współpracę z uczelniami, które zawarły z ni± umowy o wydawaniu specjalnych kolumn im po¶więconych? Tak± umowę zawarła Akademia Pedagogiczna i jest zainteresowana jej przedłużeniem.
Red. Naczelny „Dziennika Polskiego” Piotr Legutko zapewnił, że jego redakcja zamierza kontynuować współpracę z poszczególnymi uczelniami bez względu na to, jak potocz± się losy „Dziennika Akademickiego”. Nie mniej uważa, że jest wiele wspólnych spraw uczelni wyższych, dla których najlepszym forum prezentacji będzie „Dziennik Akademicki”.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł podkre¶lił, że jedn± z istotnych zmian będzie ustabilizowanie częstotliwo¶ci wydawania „Dziennika Akademickiego” oraz zagwarantowanie jego promocji. Równie istotne jest skoncentrowanie się na problematyce wspólnej dla całego krakowskiego ¶rodowiska akademickiego, a nie na pojedynczych uczelniach, np. budowa Akcentu, Synchrotronu, rozwijanie biotechnologii w Krakowie. Sama formuła zostanie dopracowana, zaproponował więc, żeby powrócić do dyskusji nad ni± po pierwszym kwartale ukazywania się „Dziennika Akademickiego” w zmienionej formule. Z pewno¶ci± będzie uwzględniana problematyka PWSZ usytuowanych w innych o¶rodkach miejskich.
Rektor PWSZ w O¶więcimiu prof. dr hab. Lucjan Suchanek zapytał, w jakim procencie dotychczasowy dorobek „Dziennika Akademickiego” będzie wykorzystany w nowej formule. Zwrócił uwagę, że nowa koncepcja „Dziennika Akademickiego zakłada, że jego grup± docelow± będzie głównie młodzież, tymczasem studenci prasy nie czytaj±. W zwi±zku z tym wraził obawę, że może on trafić w pustkę i dlatego nie powinien być skierowany jedynie do młodzieży. Uznał za mało ambitne koncentrowanie się na przystępno¶ci językowej w recenzjach.
Red. Naczelny „Dziennika Polskiego” Piotr Legutko zadeklarował, że dotychczasowe cykle tematyczne „Dziennika Akademickiego” będ± kontynuowane. Nowa formuła porz±dkuje i systematyzuje pewne kwestie. Co do odbiorcy, to nie przewiduje ograniczenia jedynie do młodzieży. Podkre¶lił, że „Dziennik Polski” ukazuje się w nakładzie 40 tys. egzemplarzy i jest czytany raczej przez czytelnika powyżej 40-lat. Redakcja szuka pomostów umożliwiaj±cych docieranie do młodszych. Oczekuje, że „Dziennik Akademicki” będzie służył popularyzacji nauki, dlatego konieczne jest używanie łatwiejszych w odbiorze terminów, a ze względu na szczupło¶ć miejsca syntetyczne przedstawianie problemów, z natury rzeczy w sposób uproszczony. Recenzje prasowe maj± budzić zainteresowanie danym tematem i mog± odsyłać do wydawnictw zawieraj±cych wyczerpuj±ce naukowe recenzje.
Rektor PWST prof. Jerzy Stuhr wskazał na narastaj±cy rozdĽwięk między recenzjami prasy lokalnej, a odczuciami młodych studentów teatrologii, filmoznawstwa, kulturoznawstwa. Uważa, że wiele recenzji jest niesprawiedliwych dla występów młodych adeptów sztuki. Konieczne jest otworzenie łamów prasy dla opinii młodych rozpoczynaj±cych sw± karierę specjalistów. W zwi±zku z tym s±dzi, że je¶li na łamach tej samej gazety pojawi± się kontrowersyjne oceny wydarzeń kulturalnych, oczywi¶cie studenckich, to z pewno¶ci± wzbogaci to wiedzę odbiorcy. Może na łamach „Dziennika Akademickiego” dałoby się stworzyć forum młodej krytyki.
Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. Józef Gawlik zgodził się, że istnieje potrzeba prezentowania młodych adeptów sztuki, architektury, itd. Zaproponował, żeby obok tego nurtu pojawiła się rubryka zatytułowana umownie Nauka – Gospodarka. S±dzi, że budowanie ¶wiadomo¶ci w społeczeństwie, iż naukowcy nie s± marnotrawcami publicznych pieniędzy na takim forum także może mieć sens. Chodzi o prezentację osi±gnięć, tak do¶wiadczonych pracowników nauki, jak i młodych jej adeptów. Przykładów, że jest o czym pisać dostarczył chociażby ostatnio zorganizowany konkurs na innowacyjne firmy, które zakładaj± młodzi ludzie, często jeszcze studenci. Uczestniczyło w nim ok. 150 osób z bardzo interesuj±cymi pomysłami.
Red. Naczelny „Dziennika Polskiego” Piotr Legutko podziękował za przedstawione pomysły. W nawi±zaniu do opinii rektora Stuhra poinformował, że „Dziennik Polski” zacz±ł wydawać dodatek Magnes – Kultura Przyci±ga, który jest prób± podjęcia wewnętrznego dialogu. Redakcja ma ¶wiadomo¶ć potrzeby odmłodzenia kadry recenzenckiej i dlatego zaprasza do współpracy przy tworzeniu Magnesu studentów i pocz±tkuj±cych recenzentów. To ma być miejsce na prezentowanie recenzji i opinii sprzecznych z przygotowywanymi przez jej etatowych recenzentów. W zakresie popularyzacji nauki prosi o wskazywanie osób, które mog± przygotować tego typu teksty, gdyż dziennikarzom trudno wnikn±ć w specyfikę poszczególnych zagadnień naukowych.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł przypomniał, że kwestie personalne przy organizacji „Dziennika Akademickiego” zostan± doprecyzowane w bezpo¶rednich rozmowach rzeczników prasowych, przedstawicieli studentów i pani red. Marii Włodkowskiej-Bana¶ oraz przedstawicieli studentów.
Rektor ASP prof. Jan Pamuła – przył±czył się do opinii rektora Stuhra w kwestii krytyki artystycznej. Jest ona bardzo potrzebna, również w „Dzienniku Akademickim”, zwłaszcza po¶więcona młodym twórcom. W przeszło¶ci recenzje pisywali: Piotr Skrzynecki, Maciej Gutowski, Jerzy Madeyski, dzi¶ tego nie ma. Tylko dzięki red. J. Anteckiej, która informuje co się dzieje w życiu plastycznym, pojawiaj± się recenzje na ten temat. Je¶li chodzi o teatr, to recenzje s± dziwne, bardzo elitarne, wręcz bardzo osobne. W tej chwili w kulturze polskiej dzieje się tyle, jest mnóstwo młodych twórców, którzy mogliby być wzorem dla innych. Prasa po¶więca im w porównaniu do sportu marginaln± uwagę, tymczasem sukcesy w sferze kultury s± nie tylko porównywalne, ale niejednokrotnie ważniejsze. Dysproporcja w relacjonowaniu tych sfer życia tworzy w społeczeństwie nieprawdziwy obraz sytuacji. Kultura studencka, tak jak kiedy¶ to było, powinna być obecna w mediach, może pomoże w tym nowa koncepcja „Dziennika Akademickiego”.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł wobec braku chętnych do zabrania głosu zamkn±ł dyskusję i podziękował wszystkim jej uczestnikom. Stwierdził, że wykazała ona, iż pomysł jest dobry. Poprosił red. naczelnego „Dziennika Polskiego” Piotra Legutkę i red. Marię Włodkowsk±-Bana¶ oraz red. Mariana Nowego i red. Kingę Mieszaniec o twórcze wykorzystanie uwag przedstawionych w dyskusji i przygotowanie szczegółowego projektu działania. Rektorzy będ± obserwowali ich pracę przez około kwartał i powróc± do dyskusji w tej sprawie za kilka miesięcy. Zapytał czy obecni akceptuj± takie rozwi±zanie. Ponieważ nikt nie zgłosił sprzeciwu, podziękował przedstawicielom „Dziennika Polskiego” za przedstawienie projektu modernizacji „Dziennika Akademickiego” i pożegnał ich, gdyż ze względu na obowi±zki musieli udać się do redakcji.
W zwi±zku z tym, iż omówienie nowej koncepcji „Dziennika Akademickiego” pochłonęło dużo czasu poprosił o zmianę kolejno¶ci realizacji poszczególnych punktów programu posiedzenia, tak aby były one omawiane wg swej ważno¶ci. Wobec zgody zebranych zaproponował przej¶cie do dyskusji nad umow± o współpracy z władzami miasta Krakowa w zakresie promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego

Ad 2. Umowa o współpracy w zakresie promocji z władzami miasta Krakowa
Referowali: Kierownik O¶rodka Informacji i Promocji UJ Hanna Cudna-Martyniuk, Kierownik Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ Mirosław Klimkiewicz
Kierownik O¶rodka Informacji i Promocji UJ Hanna Cudna-Martyniuk poinformowała, że uczestniczyła wczoraj w konferencji „Praktyczne aspekty umiędzynarodowienia uczelni”, w trakcie której odbyła się debata panelowa „Polskie do¶wiadczenia w międzynarodowej promocji wielkich miast poprzez prezentację ich potencjału akademickiego”. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz Wrocławia, Poznania, Łodzi i Warszawy, a w kuluarach uzyskała informacje o działaniach władz miast akademickich Górnego ¦l±ska. Zwróciła uwagę, że poszczególne miasta reprezentowane były przez przedstawicieli różnych wydziałów miejskich, co jest znamienne dla specyfiki współpracy miast z uczelniami. Z Wrocławia był dyrektor Biura Promocji, z Poznania Dyrektor Kształtowania Relacji Społecznych, z Warszawy zastępca dyrektora Biura Edukacji Miasta Stołecznego, a z Łodzi dyrektor Biura Rozwoju, Przedsiębiorczo¶ci i Miejsc Pracy. Najobszerniejsz± prezentację miał program Study in Wrocław, który został zainicjowany przez uczelnie wrocławskie. Władze miasta wsparły finansowo przygotowany przez uczelnie program, podstaw± działania było przygotowanie wspólnej strategii, w tym wybranie strategicznego kierunku działania, którym dla Wrocławia jest Ukraina. Na terenie tego kraju prowadz± intensywn± kampanię promocyjn±, przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji (megabordy, media, marketing bezpo¶redni), zależy im na rekrutacji studentów na kierunki techniczne ze względu na inwestorów. Utworzono specjalne czteroetatowe biuro w urzędzie miasta, które jest realizatorem tego programu na Ukrainie. Kampania prowadzona jest pod hasłem Studiuj i pracuj. Nieco inaczej kształtuje się sytuacja w Poznaniu. Miasto również wspiera tam swoje uczelnie, m.in. wita każdego rozpoczynaj±cego studia w tym mie¶cie specjalnym informatorem, ułatwiaj±cym aklimatyzację w Poznaniu. Wydawanie Informatora jest finansowane przede wszystkim ze ¶rodków miasta, uczelnie dokładaj± tylko złotówkę do każdego wydanego egzemplarza. Wobec oporów miast w angażowanie się we współpracę z uczelniami ze względu na to, że kształcenie na poziomie wyższym nie należy do ich zadań niezwykle interesuj±cym rozwi±zaniem jest uchwalenie przez Radę Miasta Poznania Strategii Akademickiej. Stanowi ona formaln± podstawę zaangażowania miasta we wspieranie uczelni. Poznań, podobnie jak Wrocław, stara się pozyskać studentów z zagranicy, a w drugiej kolejno¶ci z rynku krajowego. W przeciwieństwie do nich ŁódĽ kieruje sw± akcję promocyjn± przede wszystkim do kandydatów z kraju, ale interesuje się także studentami zagranicznymi. Władze Warszawy poczuły się zmuszone wł±czyć do tej rywalizacji i przygotowuj± duży program promocyjny. Podsumowała zebrane informacje, stwierdzaj±c, że nie ma jednej recepty na działanie i nikt jej uczelniom nie podsunie. Wszystko zależy od specyfiki miasta, od relacji, które były do tej pory między miastem a uczelniami oraz jak ta współpraca się układała do tej pory. Wszyscy podkre¶lali, że konieczne jest opracowanie wspólnej strategii. W oparciu o ni± można przygotować kampanię i zapewnić ¶rodki na jej przeprowadzenie. Z pewno¶ci± miasto nie przekaże uczelniom pieniędzy na ogólnie sformułowany cel, konieczne jest przedstawienie konkretnych projektów. Reasumuj±c, wszystko zależy od uczelni, które musz± przygotować wspólny program, je¶li chc± promować się jako Krakowski O¶rodek Akademicki. Działania w tym zakresie rozpoczęły się. Jest już wstępny program „Study in Cracow” przygotowany przez konsorcjum czterech uczelni, który przedstawi pan Mirosław Klimkiewicz. Równocze¶nie prowadzone s± rozmowy z Wydziałem Promocji Miasta przez Przemysława Olszewskiego z AGH w imieniu KRSWK. Na razie maj± one charakter wzajemnego sondowania się. Przed skonkretyzowaniem współpracy uczelnie musz± okre¶lić cele akcji promocyjnej, m.in. w jakich krajach ma ona być prowadzona.
Na zakończenie poinformowała, że istnieje możliwo¶ć zaprezentowania krakowskich uczelni w Szanghaju na wystawie EXPO 2010. Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych zaproponował przygotowanie prezentacji, któr± oni sfinansuj±. Ma pewien pomysł na realizację tego przedsięwzięcia wspólnie z uczelniami artystycznymi. Istnieje możliwo¶ć stworzenia wspólnego programu uczelni artystycznych z pozostałymi.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za przekazane informacje. Zwrócił uwagę, że coraz mniej jest kandydatów na potencjalnych studentów. Uważa, że miastu trzeba przypomnieć, że studenci przyjeżdżaj±cy do Krakowa, zostawiaj± w nim ok. miliarda zł rocznie. Dobrze byłoby, żeby w kalkulacjach władz miejskich dotycz±cych strategii rozwoju i promocji te ponad 100 tys. studentów było uwzględniane, to warto¶ć nie do przecenienia. To dzięki nim Kraków będzie miał szansę na gospodarkę opart± na wiedzy, o wysokie technologie. Nie ma innej drogi. Inwestorzy przyjeżdżaj± do Krakowa nie dlatego, że ma on Wawel i Rynek, ale że posiada dobrze wykształconych młodych ludzi. Rozmowy z miastem należy rozpocz±ć używaj±c również tych argumentów. Cieszy się, że pani wiceprezydent Lęcznarowicz podjęła tę problematykę. Motywacja jest większa bo inne miasta wyprzedzaj± w tym zakresie Kraków.
Kierownik Biura Obsługi Studentów Zagranicznych UJ Mirosław Klimkiewicz przypomniał, że inicjatywa Study In Kraków nie jest inicjatyw± now±. W roku 1997 cztery uczelnie krakowskie (AGH, AE, Politechnika i UJ) próbowały oddolnie zintegrować swoje działanie. Wspólnie przygotowały stoisko prezentuj±ce ofertę studiów w języku angielskim na Targach Edukacyjnych w Brukseli. Przedsięwzięcie nie miało żadnego zewnętrznego wsparcia, a było bardzo absorbuj±ce i w konsekwencji nie było kontynuowane. Po kilku latach znajdujemy się w nowej rzeczywisto¶ci, w Polsce istniej± instytucje promuj±ce szkolnictwo wyższe poza granicami. Mimo zastrzeżeń do tych instytucji i prowadzonych przez nie programów, faktem jest, że s± one realizowane. W konsekwencji tego projekt Study in Kraków nie działa w próżni i ma szersz± obudowę. W przyszłym roku ruszy projekt finansowany przez Komisję Europejsk± tworzenia marki, logotypu i wizualizacji Study In Europe, ponieważ europejskie szkoły wyższe musz± konkurować na globalnym rynku z całym ¶wiatem. Od dwóch lata trwa oddolna współpraca AGH, Politechniki Krakowskiej, UE i UJ poprzez Biura Współpracy Międzynarodowej trzech pierwszych uczelni i Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych na UJ. Przy małym wsparciu ze strony miasta, zespół ten przygotował wspóln± promocję studiów i programów w języku angielskim na Targach Edukacyjnych w Bazylei, podczas konferencji EAIE. Przygotowane zostały ulotki, wizualizacja oraz duży poster. W tym roku współpracę kontynuowano, przygotowano wspólnie materiały na dużo większe stoisko (36 m2) na Targach Edukacyjnych w Trondheim w Norwegii. Uzyskano dla tych działań wsparcie Ministerstwa i Narodow± Agencję Programu Erasmus i w konsekwencji, konsorcjum uczelni krakowskich miało na tych tragach w stoisku polskim kilka metrów na swoje materiały. Ostatnio przygotowano wspóln± prezentację dla goszcz±cej w Krakowie reprezentacji Wysp Owczych. W pewnym momencie pojawiła się konieczno¶ć rozszerzenia tego projektu na inne uczelnie krakowskie, oraz inne formy działania, a co za tym idzie konieczno¶ć uzyskania większych ¶rodków finansowych na tę działalno¶ć. St±d narodziła się inicjatywa kontaktu z Wydziałem Strategii Rozwoju Miasta Krakowa. W toku kilkumiesięcznych pertraktacji przygotowano umowę o współpracy. Powstanie takiej umowy zasugerowali przedstawiciele miasta, uważaj±c, że znacz±cy wzrost wsparcia finansowego ze strony miasta dla działań uczelni będzie możliwy po zawarciu ogólnej umowy o współpracy. Jej tre¶ć została przekazana za po¶rednictwem Sekretariatu KRSWK do wszystkich uczelni członkowskich. Konieczne jest zadeklarowanie jej podpisania w najbliższym czasie, aby miasto mogło wydzielić ¶rodki na jej realizację w roku 2008. Obecnie do umowy chc± przyst±pić cztery uczelnie: AGH, PK, UE i UJ, ale jest ona otwarta na wszystkie pozostałe. W zwi±zku z tym, zaapelował do pozostałych uczelni o przył±czenie się do tej umowy.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za przekazane informacje i otworzył dyskusję. Zaznaczył, że miasto koncentruje się na promocji Krakowa jako o¶rodka turystycznego, a uczelnie – jako o¶rodka akademickiego. Trzeba się zastanowić jak poł±czyć te działania.
Wyraził zaskoczenie, że tak długo trwało uzgadnianie umowy między miastem a uczelniami. Przypomniał, że od dłuższego czasu bez większych rezultatów pertraktacje z Wydziałem Promocji Krakowa w imieniu KRSWK prowadzi Przemysław Olszewski. S±dzi, że nikt nie ma w±tpliwo¶ci, że uczelnie powinny współpracować z miastem.
Kierownik O¶rodka Informacji i Promocji UJ Hanna Cudna-Martyniuk zwróciła uwagę, że rozmowy prowadzone przez Przemysława Olszewskiego przynosz± rezultaty. Po pierwsze, pojawiła się dobra wola obu stron do podjęcia współpracy. Trudno o natychmiastowe rezultaty, ponieważ konieczne jest przezwyciężenie formalno-instytucjonalnych ograniczeń. Celem strategicznym dla Biura Promocji Miasta jest obecnie przyci±gnięcie turystów, dlatego planuj±c kampanie promocyjne nie uwzględnia ono potrzeb uczelni. W tej sytuacji uczelnie powinny same przygotować strategię promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego. Wówczas jest szansa, że Biuro Promocji Miasta Krakowa skorzysta z niej. Za mało efektywne uznała przekazywanie fragmentarycznych informacji o atutach Krakowa jako o¶rodka akademickiego.
Sekretarz KRSWK Leszek ¦liwa poinformował, że w ¶wietle najnowszych informacji od Przemysława Olszewskiego, Biuro Promocji Miasta Krakowa postanowiło wł±czyć do grupy konsultuj±cej now± strategię promocji Krakowa przedstawicieli uczelni. Wła¶nie dzisiaj, po raz pierwszy mieli oni wzi±ć udział w obradach tego zespołu, niestety zaproszenie wpłynęło zbyt póĽno, aby z niego zdołali dzi¶ skorzystać. Jest to istotna zmiana w stosunku do sytuacji sprzed kilku miesięcy kiedy rozpoczynały się te konsultacje. Oznacza to, że dostrzeżono poza turystyczne walory miasta, które mog± pomóc w jego promocji i przynie¶ć znacz±ce dochody. Biuro Promocji Miasta Krakowa zadeklarowało chęć sformalizowania współpracy z uczelniami poprzez zawarcie umowy i przewiduje jej podpisanie w styczniu 2008 roku.
Zwrócił uwagę, że w innych o¶rodkach miejskich, które wsparły swoje uczelnie, jako pierwsze dostrzegły potrzebę współpracy wydziały strategii i rozwoju, ponieważ s± one pod presj± inwestorów ż±daj±cych informacji o potencjale akademickim tych miast oraz skali kształconej na poziomie akademickim siły roboczej. Tej ¶wiadomo¶ci brakuje często po stronie wydziałów zajmuj±cych się promocj± danego miasta, które często koncentruj± się na atutach turystycznych, komunikacyjnych itp. zapominaj±c o uczelniach, bowiem nie znajduj± się one w gestii władz miejskich.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zadeklarował, że porozmawia z wiceprezydentami Krakowa K. Bujakowskimi i E. Lęcznarowicz na temat koordynacji działań wspomnianych powyżej wydziałów w urzędzie miasta w zakresie współpracy z uczelniami. Rektorów poprosił o pozytywne rozważenie propozycji przyst±pienia do umowy o współpracy w zakresie promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego.
Prorektor ds. Nauki AGH prof. dr hab. Kazimierz Jeleń wyraził zadowolenie, że wreszcie kto¶ we władzach Krakowa dostrzegł potrzebę promocji uczelni krakowskich. Ma nadzieję, że ten zapał nie skończy się na słownych deklaracjach lub umowach, ale zaowocuje konkretnymi działaniami. Zwrócił uwagę, że uczelnie prowadz± kampanie promocyjne uwzględniaj±ce ich specyfikę, a zatem często na terenie różnych krajów, to może stanowić przeszkodę w przygotowaniu wspólnych działań na wielka skalę. Trzeba u¶wiadomić miastu konieczno¶ć uwzględnienia zróżnicowania uczelni i działań na mniejsz± skalę.
Prorektor ds. nauki i dydaktyki Akademii Muzycznej Teresa Malecka poprosiła, aby w tek¶cie umowy wszędzie tam gdzie mówi się o Krakowie, jako o¶rodku „nauki i techniki” dodano także „kultury i sztuki”. To ułatwi uczelniom artystycznym przyst±pienie do tej umowy, któr± s± zainteresowane.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł w pełni zgodził się z sugesti± pani prorektor AM.
Rektor PWST prof. Jerzy Stuhr zapytał czy celem współpracy z miastem jest zwiększenie liczby kandydatów na studia, czy też zainteresowanie turystów tym co robi± uczelnię. Jego uczelnia ma nadmiar kandydatów i w tym zakresie nie widzi potrzeby prowadzenia działań promocyjnych, natomiast bardzo chętnie podejmie współpracę w zakresie powiększenia widowni przedstawień studenckich poprzez sfinansowanie przez miasto zakupu sprzętu do tłumaczenia symultanicznego.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zadeklarował, że oczywi¶cie oba wspomniane przez rektora Stuhra cele s± brane pod uwagę. Uczelnie artystyczne maj± nadmiar kandydatów, jednak pozostałe uczelnie nie s± w tak dobrej sytuacji, zwłaszcza w perspektywie zmian demograficznych w najbliższych latach. Dlatego konieczne s± działania tak za granicami kraju, jak i w Polsce, zmierzaj±ce do pozyskania jak najlepszych studentów. Jednocze¶nie konieczne s± działania ułatwiaj±ce dostęp do polskiej kultury i sztuki obcokrajowcom. W zwi±zku z tym gor±co popiera inicjatywę rektora Stuhra, zwłaszcza że do Krakowa przyjeżdżaj± bardzo zróżnicowane grupy turystów. W¶ród nich s± tacy, którzy zachwyc± się miastem i przy¶l± tu na studia swoje dzieci oraz tacy, którzy chętnie poznaj± kulturę polsk±.
Rektor PWST prof. Jerzy Stuhr wskazał na olbrzymi± popularno¶ć organizowanych raz w tygodniu przez Kino Pod Baranami seansów polskich filmów z angielskimi napisami.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zgodził się, że należy w strategii promocji uwzględnić różne punkty widzenia i nie prowadzić działań sztampowo.
Kierownik O¶rodka Informacji i Promocji UJ Hanna Cudna-Martyniuk podkre¶liła, że wła¶nie dlatego konieczne jest przygotowanie strategii promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego przez uczelnie. Tylko uczelnie wiedz± co chc± pokazać, kiedy, komu i po co. Je¶li okre¶l± cele działań promocyjnych, to uzyskaj± na nie wsparcie finansowe miasta.
Rektor ASP prof. Jan Pamuła uważa że miasto nie zdaje sobie sprawy, iż cenniejszy jest turysta przyjeżdżaj±cy na pięć lat, od przyjeżdżaj±cego na jeden wieczór. Je¶li Wrocław daje milion zł na promocje, to podobna powinna być skala zaangażowania władz Krakowa. Konieczne jest podanie tych przykładów dla zmotywowania władz Krakowa. Zwrócił uwagę na konieczno¶ć poprawy warunków studiowania. Bez tego trudno o skuteczne przyci±ganie studentów zagranicznych.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł poprosił rektorów szkół artystycznych o wydelegowanie ich przedstawiciela do zespołu przygotowuj±cego strategię promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego z ramienia KRSWK. Osoba ta zadba o uwzględnienie w działalno¶ci promocyjnej tych aspektów, o których mówił rektor Stuhr.
Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji zaproponował przej¶cie do następnego punktu programu i poprosił profesora Andrzeja Pelczara o zabranie głosu.

Ad. 3 Przygotowania do jubileuszu AZS
Referowali: Prof. dr hab. Andrzej Pelczar Przewodnicz±cy Rady Seniorów AZS Kraków , Prof. dr hab. Kazimierz Trybalski Prezes AZS Kraków
Prof. dr hab. Andrzej Pelczar przypomniał, że prawie 100 lat temu powstał w Krakowie AZS. W czerwcu 1909 roku została podjęta decyzja, że się nie zakazuje w oparciu o Statut UJ utworzenia AZS. Data ta przyjęta została za datę utworzenia AZS i w zwi±zku z tym, przygotowywany jest jubileusz 100-lecia utworzenia tej organizacji. Jego pierwszym akcentem będzie Kongres FIS w Krakowie 1 lipca 2008 roku, a zakończy się on również w Krakowie w paĽdzierniku 2009 roku. W zwi±zku z tym, poprosił rektorów o przychylno¶ć dla organizatorów Kongresu FIS, gdy zwróc± się oni o materiały informacyjne i promocyjne. Zarazem prosi o pomoc w zakresie promocji jubileuszu AZS i Kongresu.
Prezes AZS Kraków prof. dr hab. Kazimierz Trybalski przypomniał, że AZS Kraków zrzesza 16 klubów uczelnianych AZS, które skupiaj± ok. 4670 studentów i działaj± w większo¶ci uczelni reprezentowanych w KRSWK. Zarz±d ¶rodowiskowy AZS w Polsce zamierza wykorzystać Jubileusz Zwi±zku do zaprezentowania swojej organizacji na arenie krajowej i międzynarodowej. FIS to organizacja skupiaj±ca 141 krajów, która organizuje co dwa lata swoje kongresy, organizuje także Universiady i Akademickie Mistrzostwa ¦wiata. Polska od dwóch lat stara się o organizację Universiady w Poznaniu, jak na razie bezskutecznie. Wyraził nadzieję, że zorganizowanie Kongresu FIS w Krakowie pomoże w promocji Poznania lub innego miasta polskiego jako kandydata do organizacji Universiady. Przypomniał, że dwukrotnie Universiada zimowa odbyła się w Zakopanym. Na Kongres FIS 1-6 lipca 2008 r. przyjedzie z zagranicy do Krakowa 200 – 250 osób, w¶ród nich będ± głównie studenci, ale przyjad± także wysocy funkcjonariusze rz±dów, w tym ministrowie ze 140 krajów. Ponadto przyjad± na Kongres Polacy. Uczestnicy Kongresu będ± dyskutować na temat sportu, roli sportu w życiu studentów oraz korzeni sportu w poszczególnych krajach. Polska jest jednym z pierwszych krajów, w których powstały AZS. Podziękował Rektorowi UJ za objęcie patronatu nad Kongresem FIS i zwrócił się do wszystkich rektorów o wsparcie dla działaj±cych na ich uczelniach klubów AZS, ponieważ będ± one również przygotowywać własne imprezy jubileuszowe. Podkre¶lił zasługi AZS w kształceniu sportowców, działaczy sportowych i rozwoju kultury fizycznej studentów. Ostatnia impreza jubileuszowa również odbędzie się w Krakowie, do którego przyjad± przedstawiciele wszystkich uczelni. Będzie to podsumowanie i Jubileuszu, i rozgrywek międzyuczelnianych.
Prof. dr hab. Andrzej Pelczar dodał, że w szczególno¶ci Koło Seniorów AZS uważa za swój obowi±zek zaakcentowanie aspektu historycznego Jubileuszu przez wydawnictwa. Wyszła pierwsza czę¶ć Historii AZS – Kraków. S±dzi, że będzie można po¶więcić tej tematyce Zeszyty Historyczne, które wychodz± pod patronatem Zarz±du Głównego AZS.
Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas poinformował, że był kiedy¶ przewodnicz±cym AZS na Uniwersytecie Jagiellońskim i bardzo dużo się wówczas nauczył.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł przypomniał, że KRSWK omawiał ostatnio kwestię sportu akademickiego. Wszyscy maj± ¶wiadomo¶ć zaniedbań w tym zakresie i będ± ze wszystkich sił wspierać rozwój infrastruktury sportowej na uczelniach. Studenci mog± osi±gać bardzo dobre wyniki w siatkówce, koszykówce, pływaniu i żeglarstwie, czasem w lekkiej atletyce, ale to jest o wiele trudniejsze. Wyraził przekonanie, że wszyscy rektorzy wspieraj± działania AZS i poprosił przedstawicieli AZS Kraków, żeby dbali o rozwój Zwi±zku. Zasugerował również, żeby do przygotowania programu kulturalnego dla uczestników Kongresu FIS wykorzystać studentów. Przypomniał, że przygotowany przez studentów uczelni krakowskich program na Jubileusz KRASP zrobił ogromne pozytywne wrażenie na go¶ciach spoza Krakowa.
Rektor PK prof. dr hab. Józef Gawlik w uzupełnieniu informacji o wydawnictwach zwi±zanych z Jubileuszem AZS poinformował, że Politechnika wspólnie z AGH wydaje ksi±żkę prof. Porady z Politechniki na temat Nasi olimpijczycy.
Rektor AP prof. dr hab. Henryk Żaliński dodał, że na AP przygotowana została ksi±żka Czesława Michalskiego, historyka sportu, pt. AZS w Krakowie 1909 – 1945. Autor zapowiada na marzec 2008 roku wydanie drugiej czę¶ci obejmuj±cej dzieje AZS w Krakowie do czasów współczesnych. AP planuje także wydanie Ilustrowanego Albumu, z czym wi±ż± się znaczne koszty. W zwi±zku z tym zaapelował o pomoc ze strony Zarz±du AZS, aby Uczelnia nie ponosiła wszystkich kosztów wydania tego Albumu. Uważa, że należałoby wydać także Słownik Biograficzny Działaczy AZS. Na AP pracuje kilku specjalistów w zakresie historii sportu, dlatego deklaruje gotowo¶ć podjęcia wraz np. z AWF w Krakowie realizacji tego projektu.
Prezes AZS Kraków prof. dr hab. Kazimierz Trybalski w odpowiedzi na pro¶bę rektora AP o wsparcie finansowe wydawnictw na temat historii AZS poinformował, że Zwi±zek uzyskał projekt badawczy w MNiSW na temat historii AZS, zatem istnieje możliwo¶ć uzyskania ¶rodków z tego Ľródła. Projekt koordynowany jest w Warszawie, ale przekaże tam informacje o inicjatywach krakowskich i ma nadzieję, że zostan± one zakwalifikowane do tego projektu.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł w podsumowaniu dyskusji poprosił o poparcie następuj±cego stanowiska KRSWK:
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w pełni popiera wszystkie działania Prezesa AZS Kraków i Przewodnicz±cego Koła Seniorów AZS Kraków, które maj± na celu przygotowanie uroczysto¶ci Jubileuszowych AZS w Krakowie.

Ad 4. Informacja o wynikach pracy Kanclerzy Uczelni nad lepszym dostosowaniem wniosków uczelni o ¶rodki europejskie do struktury programów operacyjnych
Referował Kanclerz UJ dr Tadeusz Skarbek
Podkre¶lił, że nadrobienie zaniedbań w rozwoju infrastruktury uczelni wymaga wielu inwestycji, tymczasem ¶rodki znajduj±ce się w dyspozycji regionu w ramach – I Osi Priorytetowej – „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy” s± do¶ć skromne w stosunku do potrzeb uczelni. Przypomniał, że czę¶ć ¶rodków została rozdysponowana wstępnie w programie indykatywnym, pozostały jeszcze ¶rodki przeznaczone na tryb konkursowy. Szczegółowa informacja w tabeli znajduj±cej się w zał±czeniu do protokołu.
Uważa, że istnieje możliwo¶ć przeniesienia czę¶ci projektów uczelni do innych Osi Priorytetowych gdzie jest nadmiar ¶rodków w stosunku do zapotrzebowania uczelni.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł zgodził się, że optymalnym rozwi±zaniem niedoboru ¶rodków w Osi Priorytetowej I w stosunku do warto¶ci projektów uczelni, może być przesunięcie czę¶ci projektów uczelni do innych Osi Priorytetowych. Oczywi¶cie, je¶li nie będzie to ze szkod± dla danego wniosku. Zaproponował, żeby przygotowanie propozycji w tym zakresie zlecić kanclerzom uczelni. Przygotowane przez kanclerzy propozycje będ± następnie rozważane przez rektorów i od ich decyzji będzie zależało czy zostan± one wprowadzone w życie.
Rektor PK prof. dr hab. Józef Gawlik przypomniał, że na poprzednich posiedzeniach KRSWK deklarował dokonanie weryfikacji projektów Politechniki i może dzisiaj powiedzieć, że w stosunku do pierwotnie planowanych pozostała jedna trzecia. W ten sposób znacz±co odci±żona została I O¶ Priorytetowa. Szczegółowe informacje na ten temat zostan± przekazane na posiedzeniu kanclerzy. Wyraził obawy czy uda się rzeczywi¶cie przesun±ć projekty uczelni do innych Osi Priorytetowych, gdyż s± ograniczenia w poszczególnych obszarach tematycznych.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł poprosił Kanclerza UJ o przygotowanie na następne posiedzenie Kolegium informacji, czy udało się wypracować kompromis w zakresie przesunięcia czę¶ci projektów uczelni do innych Osi Priorytetowych i czy dzięki temu uczelnie mog± uzyskać więcej ¶rodków. Zapytał zebranych o ewentualne dalsze uwagi, a wobec braku chętnych do zabrania głosu zaproponował przej¶cie do punktu 2 wstępnego programu, czyli do tematu Portal internetowy dla studentów i poprosił o zabranie głosu przedstawiciela studentów.
Tomasz Jezierski poprosił o przeniesienie tego punktu na następne posiedzenie, gdyż obawia się, że nie pozostało dostatecznie dużo czasu, aby zdołał przedstawić to zagadnienie.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł wraz z członkami KRSWK zaakceptował propozycję studentów i poprosił Prezesa Fundacji Bratniak o zabranie głosu i zreferowanie kwestii przywrócenia Półsanatorium dla studentów.

Ad. 5 Kwestia przywrócenia Półsanatorium
Referował: Prezes Fundacji Studentów i Absolwentów UJ Bratniak Grzegorz Murzański
Przypomniał, że rektorzy otrzymali mailem propozycje problemów do dyskusji na ten temat. Na Miasteczku Studenckim AGH było Półsanatorium przeznaczone dla trzech grup studentów: osób z zaburzeniami psychicznymi, osób z zaburzeniami somatycznymi i osób niepełnosprawnych. To był jeden z pierwszych akademików w Polsce przystosowany dla osób niepełnosprawnych w latach 70-tych XX wieku. W zwi±zku z wycofaniem się NFZ z finansowania Półsanatorium zostało ono zlikwidowane dwa lata temu, a jego mieszkańcy trafili do normalnych akademików poszczególnych uczelni. Półsanatorium grupowało studentów z wszystkich uczelni. Uczelnie bardzo szybko rozwi±zały problem zakwaterowania studentów niepełnosprawnych adaptuj±c swoje akademiki do ich potrzeb. Bez większych problemów wchłonięto także studentów z zaburzeniami somatycznymi, głównie układu trawiennego lub oddechowego, którzy musz± systematycznie zażywać leki i utrzymywać dietę. Natomiast poważnych problemów nastręcza grupa studentów cierpi±cych na zaburzenia psychiczne i na nich proponuje skoncentrować dyskusję. Trafiły one do akademików, ale nikt nie chce z nimi mieszkać. Ten opór jest zrozumiały bo np. trudno dzielić pokój z kim¶, kto dwa, trzy razy w roku próbuje popełnić samobójstwo. Kryzysy osób chorych oddziaływaj± bardzo negatywnie na zdrowie ich zdrowych współlokatorów, a także najbliższych s±siadów. Osoby te bardzo szybko chc± się wyprowadzić.
Przygotowuj±c propozycje rozwi±zania tego problemu Fundacja Bratniak za punkt wyj¶cia uznała przeprowadzenia badań okre¶laj±cych wielko¶ć grupy studentów cierpi±cych na zburzenia psychiczne. W zależno¶ci od wielko¶ci tej grupy możliwe będzie podjęcie działań zmierzaj±cych np. do utworzenia w likwidowanym szpitalu oddziału dziennej opieki dla tych osób, czy grup terapeutycznych na większ± skalę. Pewn± jaskółkę stanowi uruchomienie na Miasteczku Studenckimi AGH w ramach Scanmedu oddziału Zdrowia Psychicznego. 95% pacjentów tego oddziału stanowi± studenci, mimo że oddział jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Kierownik tego oddziału doktor Jadwiga Malkienczuk stworzyła z nich dwie grupy terapeutyczne: jedna składa się z osób z zaburzeniami adaptacyjnymi i s± to głównie studenci pierwszego roku, a druga z osób z zaburzeniami neurotyczno-osobowo¶ciowymi. I na temat tej grupy chciałby porozmawiać, gdyż stanowi ona problem nie tylko w akademikach Fundacji Bratniak, ale także w akademikach innych uczelni. Rozwi±zaniem problemów ze studentami z tego typu zaburzeniami może być wg Fundacji Bratniak poszerzenie działalno¶ci Oddziału Zdrowia Psychicznego w Scanmedzie, tak by mógł roztoczyć opiekę nad większ± liczb± osób. Je¶li chociaż jednej osobie pomożemy by nie popełniła samobójstwa, to jest to dobre rozwi±zanie. Przypomniał, że od 1992 roku w samym DS. Piast doszło do 6-7 udanych prób samobójczych. Uważa, że potrzebne jest opracowanie regulaminu dla pracowników administracji akademików, jak maj± postępować w takich sytuacjach, co jest dopuszczalne prawnie i najlepsze do zastosowania w przypadku kryzysów osób z zaburzeniami neurotyczno-osobowo¶ciowymi. W Krakowie jest ok. 180 tys. studentów, a wg pani kierownik Oddziału Zdrowia Psychicznego Scanmedu, 10% z nich ma problemy natury psychicznej, mniejsze lub większe. W tej sytuacji można szacować liczbę studentów z bardzo dużymi problemami psychicznymi na ok. 180.
Rektor PK prof. dr hab. Józef Gawlik uważa, że problem jest ważny i z pewno¶ci± konieczne s± wspólne działania. Na PK uruchomiony został punkt psychologiczny ciesz±cy się duż± popularno¶ci± i z pewno¶ci± zapobiegł on wielu równie tragicznym zdarzeniom, jak przytoczone przez Prezesa Bratniaka. Ostatnio w jednym z akademików PK w godzinach nocnych kto¶ zablokował drzwi i odkręcił kurki z gazem oraz dodatkowo odkręcił zawory z gor±c± wod±, na szczę¶cie obyło się bez ofiar.
Prorektor ds. Nauki AGH prof. dr hab. Kazimierz Jeleń zwrócił uwagę, że stan prawny uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek działań terapeutycznych bez zgody osób chorych, prawdopodobnie nie można także przeprowadzać wywiadu, w którym będ± oni zmuszeni do odpowiedzi. Skoro ukrywaj± się ze swoimi problemami, to z pewno¶ci± nie będ± chcieli o nich mówić. Przestrzega przed tworzeniem w akademikach oddziałów ludzi niechcianych. Półsanatorium zostało rozwi±zane nie tylko dlatego, że NFZ nie chciał go finansować, ale także dlatego, że studenci nie chcieli w nim mieszkać. Pod koniec jego działalno¶ci na 200 miejsc wykorzystanych było tylko 60. Zaprzeczył by na całym Miasteczku Studenckim AGH można było mówić o drastycznym problemie osób maj±cych problemy nerwicowe. Wyraził współczucie, że takie problemy pojawiaj± się w akademikach zarz±dzanych przez Fundację Bratniak. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Scanmedzie na ul. Armii Krajowej nie jest szpitalem, jak Półsanatorium i dlatego może uzyskiwać finansowanie z NFZ. Jeżeli jest ona za mała, to należy być może pomy¶leć o otwarciu analogicznej Poradni w innym miejscu Krakowa i przekazać o tym informację studentom. Stanowczo przestrzegł przed prób± grupowania osób z problemami w jednym miejscu, ponieważ studenci nie będ± chcieli tam mieszkać.
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Wiesław Pawlik zgodził się z zaostrzeniami prorektora AGH. Podkre¶lił, że bardzo trudno rozwi±zać problemy studentów z zaburzeniami neurotyczno-osobowo¶ciowymi, nawet je¶li uczelnie dysponowałyby ¶rodkami finansowymi na te cel. Problem zaburzeń psychicznych jest problemem cywilizacyjnym, który w naszym kraju ma szczególne nasilenie i dotyczy wszystkich grup społecznych, nie tylko studentów. W żadnym wypadku władze uczelni nie mog± stworzyć jakichkolwiek instytucji w akademikach, które sprawiłyby, że kto¶ kierowałby do nich studentów z zaburzeniami psychicznymi, ponieważ żaden z nich nie musi wyrazić na to zgody. Je¶li chodzi o specjalne postępowanie terapeutyczne w odniesieniu do ludzi z zaburzeniami psychicznymi, nawet niewielkiego stopnia, to musi być na to zgoda s±du. Je¶li nikt z takich pacjentów nie wyrazi na to zgody, to nie można ich podejmować w stosunku do nich.
Zadeklarował pomoc Collegium Medicum, a przede wszystkim Wydziału Ochrony Zdrowia i Wydziału Lekarskiego, w zakresie przygotowania wniosku do NFZ w sprawie uruchomienia Poradni wychodz±cej naprzeciw problemom studentów cierpi±cych na zaburzenia psychiczne. Zarazem poprosił o wsparcie dla tego wniosku ze strony KRSWK, ponieważ bardzo trudno będzie uzyskać finansowanie z NFZ. Przy pomocy specjalistów z Collegium Medicum można zorganizować Przychodnię czy też znaleĽć Przychodnie istniej±ce w ramach Szpitali Uniwersyteckich, które będ± spełniały rolę placówek udzielaj±cych pomocy studentom.
Kanclerz UJ dr Tadeusz Skarbek zgodził się z wypowiedziami prorektora AGH i prorektora UJ ds. Collegium Medicum. Zwrócił uwagę, że izolowanie osób z problemami psychicznymi jest modelem XIX–wiecznym, obecnie od dawna d±ży się do integracji tych osób ze społeczeństwem, ponieważ pomaga to w terapii. Wszelki rodzaj izolacji utrudnia powrót do społeczeństwa. Dzi¶ oddziały psychiatryczne organizuje się w szpitalach ogólnych, a nie jako samodzielne jednostki.
Jednocze¶nie uznał za wskazane przygotowanie wraz ze specjalistami z Collegium Medicum instrukcji postępowania dla zarz±dzaj±cych akademikami krakowskim i ich personelu. Zaproponował zaproszenie szefa krakowskiego Oddziału NFZ na posiedzenie KRSWK, to umożliwi w ramach bezpo¶redniej rozmowy wyja¶nienie problemów ¶rodowiska akademickiego i przedstawienie jego potrzeb. Z pewno¶ci± pomoże to w staraniach o uzyskanie kontraktu na Przychodnię służ±c± studentom z zaburzeniami psychicznymi.
Sekretarz Kolegium Rektorów Leszek ¦liwa poinformował, że bardzo dobre efekty dał czat zorganizowany ostatnio dzięki wsparciu AGH z udziałem pani Elżbiety Krawczyk, która na poprzednim posiedzeniu Kolegium prezentowała skalę uzależnień w ¶rodowisku studenckim. Ten eksperyment potwierdził, że Internet jest bardzo dobrym kanałem komunikacyjnym ze ¶rodowiskiem studenckim, w zwi±zku z czym należy go wykorzystać przy planowaniu działań ewentualnej Poradni Studenckiej. Zebrane do¶wiadczenia potwierdzaj± przedstawione przez prezesa Bratniaka uwagi, iż na pomoc oczekuj± studenci zdrowi żyj±cy wraz z osobami uzależnionymi lub przeżywaj±cymi kryzysy psychiczne. Wykorzystanie Internetu ułatwi przyci±gnięcie do Przychodni studentów nie mieszkaj±cych w jej pobliżu, a przecież nawet na Miasteczku Studenckim AGH mieszka tylko niewielka czę¶ć studentów uczelni krakowskich.
Prof. dr hab. Andrzej Pelczar zwrócił uwagę, że dyskusja koncentruje się na tzw. ciężkich przypadkach, natomiast pomija się potrzebę docierania do osób, u których dopiero rozwija się kryzys. Uważa, że udzielenie pomocy na tym wczesnym etapie z pewno¶ci± rokuje większe szansę na szybkie odzyskanie równowagi psychicznej. W zwi±zku z tym zaapelował o wykorzystanie opiekunów roku oraz studenckich kół naukowych do monitorowania ¶rodowiska studenckiego i o rozwijanie aktywno¶ci sportowej studentów, ponieważ aktywno¶ć fizyczna poprawia samopoczucie i zwiększa odporno¶ć na stres.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł podsumowuj±c dyskusję wskazał, że optymalnym podej¶ciem do rozwi±zywania problemów studentów z zaburzeniami psychicznymi będzie organizacja Przychodni Jednocze¶nie konieczne jest opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, w tym z udziałem osób z zaburzeniami psychicznymi. Personel akademików powinien być odpowiednio przeszkolony w tym zakresie. Należy również zgodnie z sugesti± profesora Pelczara zaktywizować opiekunów grup studenckich, żeby starali się intensywniej monitorować znajduj±cych się pod ich opiek± studentów i udzielać im dyskretnego wsparcia w rozwi±zywaniu problemów. Tragicznych wypadków, o których mówił prezes Murzański z pewno¶ci± nie uda się całkowicie wyeliminować, ale należy d±żyć do ich ograniczenia. Skoro bardzo dobre efekty uzyskał Scanmed, to należy podj±ć z nim rozmowy o rozszerzeniu tej działalno¶ci, a je¶li okaże się to niemożliwe, to podj±ć kroki do uruchomienia innej Przychodni. W zwi±zku z tym poprosił aby Kolegium zleciło kanclerzom i prezesowi Murzańskiemu wypracowanie optymalnego rozwi±zania tego problemu. W zwi±zku z aprobat± zebranych poprosił kanclerzy i prezesa Fundacji Bratniak o przygotowanie konkretnych projektów, które KRSWK może poprzeć na kolejnym posiedzeniu i podj±ć bezpo¶rednie pertraktacje z NFZ.

Sprawy Bież±ce
Rektor PK prof. dr hab. Józef Gawlik przypomniał, że do uczelni zostało przesłane opracowanie jak kształtuje się dofinansowanie przyznane na inwestycje poszczególnych uczelni z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszy Operacyjnych po podziale dokonanym na poziomie Ministerstwa. W ¶wietle tego opracowania Małopolska i jej uczelnie została bardzo pokrzywdzona. Region ten pod względem liczby studentów znajduje się na miejscu drugim, tymczasem dofinansowanie ze wspomnianych Funduszy w przeliczeniu na jednego studenta plasuje go na miejscu siódmym, a w przeliczeniu na stanowisko profesorskie na miejscu ósmym. W zwi±zku z tym zaapelował do Przewodnicz±cego Kolegium o podjęcie walki o jasno¶ć kryteriów, wg których dzielone s± te fundusze.
Przewodnicz±ca PSUK Elżbieta Kornalska zaprosiła zebranych na spotkanie opłatkowe Porozumienia Samorz±du Studentów Uczelni Krakowskich.
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju AE prof. dr hab. Wacław Adamczyk zaapelował o wsparcie dla konkursu Primus Inter Pares i powołanie odpowiednich komisji na poszczególnych uczelniach
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów prof. dr hab. Karol Musioł w zwi±zku z wyczerpaniem programu, gdyż jeden z jego punktów został przeniesiony na następne posiedzenie Kolegium, zamkn±ł obrady i podziękował gospodarzowi prorektorowi UJ ds. Collegium Medicum za go¶cinę.


Protokołował:
mgr Leszek ¦liwa


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Karol MusiołW zał±czeniu:
Sprawozdanie - prezentacja
Sprawozdanie