Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

14.03.2008

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 14 marca 2008 roku
w Auli Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie


Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu – wg zał±czonej listy obecno¶ci

Program posiedzenia:
1. Rozliczenie budżetu za rok 2007 i przyjęcie założeń budżetu na rok 2008 - referuje przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
2. Zatwierdzenie nowych zasad wydawania "Dziennika Akademickiego" - referuje przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
3. Rozważenie zgody na przyst±pienie do KRSWK krakowskich uczelni niepublicznych - referuje przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
4. Przedstawienie przez przedstawicieli władz Krakowa propozycji przyst±pienia do umowy o współpracy w zakresie promocji KOA uczelni niepublicznych - referuje reprezentant władz miasta
5. Phil Epistemoni za lata 2006-2007: ustalenie wysoko¶ci nagrody i zgłoszenie kandydatur - referuje Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł
6. Przyjęcie planu działań w sprawie Radia Akademickiego - referuje rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶

Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł powitał uczestników spotkania, w¶ród nich szczególnie serdecznie nowego Wojewodę Małopolskiego.
Poinformował, że w zwi±zku z brakiem obecno¶ci przedstawicieli miasta z porz±dku obrad usun±ć należy punkt 4, gdyż miał być przez nich referowany. W tej sytuacji możliwe jest uzupełnienie krótkiego porz±dku obrad o informacje na temat wyników prac Komisji powołanej przez pani± Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, z której obrad wła¶nie powrócił
14 marca odbyło się przedostanie posiedzenie Komisji powołanej przez pani± Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds. nowelizacji ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Nie ma jeszcze końcowego dokumentu podsumowuj±cego jej działalno¶ci, dlatego trudno mówić o szczegółach.
Uważa, że prace Komisji były bardzo owocne, a postulaty wypracowane na forum KRSWK i KRASP zostały generalnie uwzględnione. Je¶li chodzi o zasady finansowania szkolnictwa wyższego, to s± one zbliżone do logiki, któr± chcieliby¶my się kierować w tym zakresie. Przypomniał, że rektorzy otrzymali tekst jego wyst±pienia w tej sprawie na forum Komisji Ministerialnej. Pani Minister my¶lała o wprowadzeniu finansowania studiów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych, to zreszt± jest wpisane w ustawę i kiedy¶ na pewno się zdarzy.
Przewodnicz±cy KRSWK uważa, że nie jest to przygotowane tak, by można było to wprowadzić bezkonfliktowo. Tego typu zmiany można zrealizować, tylko w przypadku zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe. Realizacja tego postulatu przy obecnym poziomie finansowania oznacza zabranie czę¶ci ¶rodków uczelniom publicznym i przekazanie ich uczelniom niepublicznym. Przyczyniłoby się to do ostrej polaryzacji między uczelniami publicznymi i niepublicznymi, która nikomu nie jest potrzebna. Zwrócił uwagę, że nie chodzi o finansowanie uczelni niepublicznych, tylko o dofinansowanie ze ¶rodków publicznych studentów studiów stacjonarnych na uczelniach niepublicznych w celu obniżenia czesnego, a to jest istotna różnica. Przypomniał, że od dłuższego czasu studenci uczelni niepublicznych objęci s± już systemem stypendialnym. Ta sama idea zawiera się w postulacie obniżenia czesnego w uczelniach niepublicznych, ponieważ wszyscy studenci s± tacy sami. Natomiast sposób realizacji tego postulatu budzi wiele uzasadnionych uwag. Już w tym roku liczba miejsc w uczelniach publicznych była większa niż liczba kandydatów na studia. Ta dysproporcja będzie się powiększać. Jest rzecz± niew±tpliw±, że uczelnie niepubliczne będ± upadały, ma nadzieję, że będ± upadały słabe, a nie dobre uczelnie niepubliczne. Sprawa finansowania studiów stacjonarnych w uczelniach niepublicznych została przesunięta na przyszły rok, chociażby z tego powodu, że w tym roku mamy nominalny wzrost nakładów na publiczne szkolnictwo wyższe o ok. 70 mln zł, jednak przy uwzględnieniu inflacji nakłady na ten sektor zmalały. Ze smutkiem można skonstatować, że powrócił obecny od pocz±tku lat 90. XX wieku, z wyj±tkiem 2007 roku, stały trend do zmniejszania nakładów na szkolnictwo wyższe. Reasumuj±c, w tym roku efektywne finansowanie jest niższe o kilka procent, za¶ algorytm, który będzie zastosowany, jest taki sam jak w poprzednim roku. Zostały dokonane drobne poprawki w zakresie kosztochłonno¶ci, dotyczy to głównie kierunków studiów na makro i międzykierunkowych. Natomiast w kolejnych latach pojawi się cały szereg zmian, ale jest jeszcze za wcze¶nie by o nich informować. Przypomniał, że pracowały dwa Zespoły: jeden ds. reformy finansowania nauki i drugi ds. przygotowania zmian w Prawie o Szkolnictwie Wyższym. Przewodnicz±cy KRSWK pracował w tym drugim Zespole i dlatego nie ma wiedzy na temat wyników prac pierwszego, w którym m.in. pracował profesor Weiner z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inne zmiany, które s± proponowane, maj± na celu dynamizować publiczne szkolnictwo wyższe, maj± zachęcać do działań na rzecz internacjonalizacji, transferu technologii i pomysłów od nauki do zastosowań. Algorytm jako idea zostanie zachowany i żeby wzmacniać tendencje, które rz±d i rektorzy uważaj± za poż±dane, stała przeniesienia będzie systematycznie zmniejszana. Sprawa dofinansowania studentów na studiach stacjonarnych w uczelniach niepublicznych będzie przygotowywana w tym roku.
Zespół, w którym pracował Przewodnicz±cy KRSWK, przygotował następuj±ce rozwi±zanie, które na pocz±tku spotkania nie było tożsame z tym, co przygotował "Zespół Naukowy", ale wypracowano konsensus. Znika habilitacja jako stopień naukowy, jest zastępowana pewn± procedur± zwi±zan± z uzyskaniem certyfikatu promotorskiego - w tej chwili brak lepszej nazwy. W pewnym momencie kariery osoba zainteresowana uzyskaniem tego certyfikatu przedstawia swój dorobek, który jest, tak jak obecnie habilitacja, oceniany przez czterech recenzentów zewnętrznych, w tym zagranicznych, a następnie odbywa się nie kolokwium, a dyskusja nad tym dorobkiem, ale nie na forum rady wydziału, a przed komisj± złożon± ze specjalistów z terenu całego kraju. W ten sposób eliminuje się najsłabszy element obecnej procedury habilitacyjnej. Dyskusja będzie bardziej kompetentna, niż na radzie wydziału, w której jest najwyżej jeden lub dwóch specjalistów, znaj±cych się na tym, co dana osoba robi. Osoba, która uzyska certyfikat promotorski będzie mogła prowadzić prace doktorskie, może zakładać swój zespół naukowy, grupę badawcz± i opiekować się doktorantami. Po pewnym czasie, je¶li wszystko idzie dobrze, może wyst±pić o tytuł naukowy. Nagrod± za tę żmudn± procedurę będzie stan spoczynku. Stan spoczynku był przedmiotem dyskusji i szacuje się, że oznaczałby on uposażenie w wysoko¶ci dwa i pół do trzy i pół ¶redniej bazowej. Osoba przechodz±ca w stan spoczynku rezygnuje z pracy zarobkowej w charakterze nauczyciela akademickiego, oczywi¶cie może nadal publikować.
Dyskusja nad tworzeniem "okrętów flagowych" rozwinęła się w tym kierunku, że będ± uczelnie flagowe, które wyłonione zostan± poprzez ocenę jednostek tych uczelni np. wydziałów. Osobi¶cie nalega na to, by algorytm nagradzał te uczelnie, które s± lepsze, które s± bardziej nastawione na internacjonalizację, na naukę. Każda uczelnia, wydział będzie mógł kreować swój rozwój tak, by uzyskać lepsze finansowania w oparciu o znany algorytm. "Okręty flagowe" powinny być finansowane poza algorytmem po to, aby dofinansowywać takie sprawy, jak internacjonalizacja studiów, jak lepsze wyposażenie laboratoryjne dla tych szkół, które maj± stan±ć w szranki z najlepszymi uczelniami europejskimi. Skuteczna rywalizacja wymaga odpowiedniego wyposażenia. Proponuje taki system, żeby co dwa lata lub, co trzy, a może pięć dokonywać na nowo klasyfikacji i najgorszy z dotychczasowych okrętów flagowych w danej kategorii uczelni spadałby do niższej grupy, a najlepsza uczelnia w tej grupie awansowałaby do grona okrętów flagowych, tak jak to funkcjonuje w lidze piłkarskiej. Nie zapadły w tej kwestii ostateczne decyzje, nie mniej nie można tworzyć systemu, który na zawsze przypisze status okrętu flagowego do danej uczelni. Pani Minister zrezygnowała z pomysłu by tworzyć kierunki flagowe. Kierunków jest zbyt dużo, aby projekt okrętów flagowych przyniósł istotne dofinansowanie w±skiego grona uczelni. W najbliższy czwartek zapadn± ostateczne rozstrzygnięcia. Przewodnicz±cy KRSWK liczy, że uda się wypracować konsensus w każdej sprawie, tak jak to się stało w przypadku habilitacji.
Pojawił się pomysł, żeby państwowe wyższe szkoły zawodowe pozostały w czę¶ci akademickiej w¶ród pozostałych uczelni publicznych, ale w czę¶ci finansowej znalazły się w gestii urzędów marszałkowskich. Już obecnie Marszałek Województwa Małopolskiego z góry rezerwuje czę¶ć ¶rodków inwestycyjnych na potrzeby tych uczelni, nim rozpoczyna dyskusję z uczelniami akademickim. Przewodnicz±cy KRSWK zakłada, że nie odbędzie się to kosztem poziomu finansowania tych uczelni lub ich poziomu merytorycznego. Przewodnicz±cy KRSWK postulował, żeby województwo nie ograniczało się do finansowania PWSZ, ale podobnie jak we Francji, kierowało strumień finansowy na prace magisterskie, doktorskie regionalne, pożyteczne dla regionu. Pozostałe sprawy maj± charakter bardziej porz±dkuj±cy, niż istotny. Kończ±c wyst±pienie zapytał, czy s± jakie¶ pytania.
Rektor PK prof. dr hab. Józef Gawlik - zapytał, czy pozostanie Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych jako ciało weryfikuj±ce wnioski o tytuły profesorskie.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł wyja¶nił, że tytuł profesorski i procedura jego uzyskania pozostanie bez zmian. Podkre¶lił, że poziom habilitacji w wielu miejscach w kraju, w przeciwieństwie do uczelni krakowskich, uległ znacznemu obniżeniu. W zwi±zku z tym nie można oceniać sytuacji poprzez pryzmat uczelni krakowskich, ale w kategoriach ogólnopolskich. Wprowadzenie w miejsce habilitacji mechanizmu certyfikatu stwarza szansę na podniesienie poziomu weryfikacji rozwoju naukowego, ponieważ odbywałby się on w gronie ludzi kompetentnych i wywodz±cych się spoza macierzystej uczelni osoby ocenianej i na podstawie recenzji osób z spoza uczelni. Ma nadzieje, że zostanie także zmieniona ustawa o stopniach i tytułach naukowych, bo to musi być zrobione jednocze¶nie, tak żeby zagraniczni recenzenci mogli w tym uczestniczyć.
Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas - uznał pomysł za dobry, ale uważa, że koniecznie trzeba wymy¶lić lepsz± nazwę. Może mogłaby pozostać habilitacja jako nazwa.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł - zgodził się, że certyfikat promocyjny nie jest dobrym okre¶leniem i można zorganizować konkurs jak to nazwać. Zarazem uważa, że nie uda się utrzymać nazwy habilitacja, ze względu na nagromadzenie wobec tego terminu wielu negatywnych emocji, zwłaszcza w¶ród posłów.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ uznał, że w teorii zmiany rysuj± się bardzo korzystnie, obawia się jednak, jak to będzie w praktyce. Analiza dorobku naukowego osób, które najpierw pracowały tylko na AGH, a obecnie pracuj± w wielu innych uczelniach pokazuje, że wieloetatowo¶ć ma jednoznacznie negatywny wpływ na poziom dorobku naukowego. Je¶li deklaruje się chęć wzmacniania nauki, to konieczne jest danie rektorowi możliwo¶ci decyzji w sprawie podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez pracowników. Dzi¶ nie ma takiej możliwo¶ci i często rektor ma przeciw sobie zwi±zki zawodowe, które postuluj±, żeby nie oceniać ostro pracowników, którzy publikuj± tylko po to, by spełnić minimalne wymagania do oceny okresowej. Jednak dogłębna analiza dorobku naukowego takich pracowników ujawnia, że nie ma on praktycznie istotnej warto¶ci. Je¶li chcemy mieć dobrych naukowców, to nie możemy pozwolić im na pracę na dwóch lub trzech etatach.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł wyja¶nił, że kwestie te s± również dyskutowane. W dłuższej perspektywie czasowej planowane jest doprowadzenie do jednoetatowo¶ci. Trudno mu dzi¶ wchodzić w szczegóły, ponieważ nie zapadły jeszcze ostateczne ustalenia w tym zakresie. Zwrócił uwagę, że planowane jest wzmocnienie władzy rektora przy zatrudnianiu pracowników oraz przy ich zwalnianiu, tak by nie był zależny od mało efektywnego systemu czteroletniej weryfikacji. Nie okre¶lono jeszcze mechanizmów realizacji tych celów, dlatego nie może szerzej wypowiedzieć się w tych kwestiach. Uważa, że najskuteczniejszym mechanizmem wspieraj±cym naukow± działalno¶ć będzie algorytm. Wydziały będ± miały możliwo¶ć ¶wiadomego wyboru. Wyższa wydajno¶ć naukowa będzie skutkowała wyższ± ocen± i w konsekwencji dotacj± finansow± dla wydziału, niższa efektywno¶ć naukowa przyniesie dokładnie odwrotny skutek. Zwrócił się o dalsze pytania, a wobec ich braku poprosił gospodarza spotkania o zaprezentowanie jego uczelni.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ przypomniał, że AGH ma 4 tys. pracowników i 32 tys. studentów. W poprzednim roku o studia w jej murach ubiegało się 13,5 tys. kandydatów, spo¶ród których 6700 przyjęto na studia stacjonarne, a ponad 3 tys. na studia niestacjonarne. Ł±cznie przyjęto 11 tys. studentów. Uczelnia posiada prawie 500 samodzielnych pracowników naukowych (496), najwięcej w¶ród uczelni technicznych w Polsce. Realizowanych jest 170 grantów europejskich, wszystkich grantów było w ubiegłym roku 1700. Dostrzegalne s± dwa trendy. Z jednej strony istniej± bardzo silne jednostki badawcze, które rzeczywi¶cie się rozwijaj±, ale z drugiej strony s± i takie, gdzie realizuje się tylko dydaktykę. Uczelnia ma 15 wydziałów i dwie jednostki pozawydziałowe (Szkoła Energetyki i Szkoła Inżynierii Biomedycznej). Niektóre wydziały s± unikalne w skali kraju, a nawet Unii Europejskiej, np. Wydział Ceramiki, Wydział Odlewnictwa, Wydział Metali Nieżelaznych. W konsekwencji Wydziały te generuj± najwięcej grantów. Jest niewielu specjalistów z tych dziedzin, a istnieje duże zapotrzebowanie na nich, np. w Polsce jest 4 tys. zakładów odlewniczych, kto¶ musi dla nich kształcić kadrę. Z optymizmem patrzy w przyszło¶ć i ma nadzieję, że je¶li nie będzie zawirowań, to uczelnia będzie się rozwijała bez problemów.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za informacje. Zwrócił uwagę, że obecnie studia na kierunkach ¶cisłych s± niepopularne w¶ród młodzieży i w wielu krajach podjęto ¶rodki by to zmienić. Polsce specjali¶ci po studiach technicznych i ¶cisłych cywilizacyjnie s± potrzebni. W zwi±zku z tym planuje się utworzenie funduszy stypendialnych wzmacniaj±cych tych studentów, którzy studiuj± te kierunki, które z punktu widzenia państwa s± istotne. Przypomniał, że 80% studentów studiuje jeden z trzech kierunków: marketing, bankowo¶ć i zarz±dzanie. To nie jest normalna sytuacja i musi ulec zmianie. Zgodnie z raportem OECD jest plan by otworzyć uczelnie na studentów biednych, którzy nie mog± podj±ć żadnego z istniej±cych rodzajów studiów. Proponowane s± kredyty gwarantowane przez państwo i ich spłata po osi±gnięciu pewnego poziomu zarobków. Je¶li chodzi o przesunięcia funduszy stypendialnych z kierunków, które produkuj± bezrobotnych na te, które kształc± potrzebnych specjalistów, to bardzo dobry pomysł. Ma nadzieję, że uczelnie będ± w tej kwestii konsultowane.
Dyrektor Cyfronetu - prof. dr hab. Kazimierz Wiatr zapytał, jak w zwi±zku z planowanym przekazaniem finansowania PWSZ urzędom marszałkowskim przebiegać będzie proces ich ewentualnego awansu do grona akademii. Czy w ogóle jest to przewidywane?
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podkre¶lił, że ostateczne decyzje w tej sprawie nie zapadły i że jedynie wskazał, iż kwestia finansowania PWSZ przez urzędy marszałkowskie jest rozważana, przy czym chodzi o otwarcie możliwo¶ci finansowania PWSZ przez urzędy marszałkowskie, a nie przekazania ich w jurysdykcję tych urzędów. Chodzi o bliższe zwi±zanie tych uczelni z miejscami, w których powstały i którym maj± one służyć.

Ad 1/ Rozliczenie budżetu za rok 2007 i przyjęcie założeń budżetu na rok 2008.
Referowali: Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
Sekretarz KRSWK Leszek ¦liwa
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł poprosił sekretarza KRSWK o przedstawienie informacji o rozliczeniu budżetu za rok 2007 r.
Sekretarz KRSWK Leszek ¦liwa przypomniał zasady uchwalania budżetu Kolegium. Wyja¶nił, że większe od planowanych nakłady na funkcjonowanie Biura Kolegium oraz pół etatu w "Dzienniku Akademickim" spowodowane były niedoszacowaniem kosztów utrzymania tych miejsc pracy. Przy obliczaniu planu budżetu na rok 2007 nie uwzględniono składek emerytalnych i rentowych płaconych przez pracodawcę. Przytoczył najważniejsze dane z przekazanego członkom KRSWK rozliczenia kosztów funkcjonowania Kolegium w 2007 roku (w zał±czeniu).
Dyskusja:
Rektor AP prof. dr hab. Henryk Żaliński zapytał, czy nie byłoby sprawiedliwiej, je¶li wpłaty poszczególnych uczelni na "Dziennik Akademicki" byłyby proporcjonalne nie do liczby pracowników i studentów, a do rozmiaru publikacji im po¶więconych. Podkre¶lił, że Akademia Pedagogiczna w przedstawionym rozliczeniu jest pod względem nakładów na utrzymanie połówki etatu w "Dzienniku Akademickim" na drugim miejscu za AGH, tymczasem, chociaż "Dziennik Akademicki" ukazał się już kilka razy nie zauważył na jego łamach publikacji na temat swojej uczelni. Istniej±cy system podziału kosztów powoduje, że uczelnia finansuje publikacje dotycz±ce innych uczelni.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zwrócił uwagę, że jest to rozliczenie roczne a nie za ostatnie dwa miesi±ce.
Sekretarz KRSWK Leszek ¦liwa - wyja¶nił, że skala obci±żenia Akademii Pedagogicznej kosztami utrzymania połówki etatu w "Dzienniku Akademickim" w minionym roku wynika z przyjętych przez Kolegium założeń budżetu na rok 2007. Miały być one proporcjonalne do liczby pracowników i studentów poszczególnych uczelni, które zadeklarowały finansowanie tego stanowiska. W konsekwencji nie miał innej możliwo¶ci rozliczenia tych kosztów. Zwrócił uwagę, że pozostałe nakłady na "Dziennik Akademicki" w wysoko¶ci ponad 17 tys. zł poniósł Uniwersytet Jagielloński z własnych ¶rodków. Zasadnicz± czę¶ć kosztów wydawania "Dziennika Akademickiego" ponosiło Wydawnictwo Jagiellonia S.A. W zwi±zku z decyzj± Kolegium "Dziennik Akademicki" zaprzestał działalno¶ci na dotychczasowych zasadach, a nowe będ± przedstawione dzisiaj w kolejnym punkcie programu. Uczelnie, które zgłosiły akces do finansowania nowego "Dziennika Akademickiego" otrzymały wzór umowy na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przewodnicz±cy KR prof. dr hab. Karol Musioł przypomniał, że pół etatu w "Dzienniku Akademickim" zostało utworzone za zgod± Kolegium Rektorów i stanowiło dodatkowe dofinansowanie redakcji "Dziennika Akademickiego". W zwi±zku z kontrowersjami, co do zasad finansowania Dziennika Akademickiego zaproponował, żeby omówić w tym miejscu kwestię finansowania "Dziennika Akademickiego"

Ad 2/ Zatwierdzenie nowych zasad wydawania Dziennika Akademickiego.
Referuje: przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
W nawi±zaniu do przekazanych rektorom warunków finansowania "Dziennika Akademickiego" zaproponowanych przez Wydawnictwo Jagiellonia S.A. uznał, że s± zbyt wygórowane, w zwi±zku z czym proponuje wznowienie pertraktacji. Następnie otworzył dyskusję w tej kwestii.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ zgodził się z Przewodnicz±cym Kolegium, że konieczne jest podjęcie dalszych rozmów z Wydawnictwem Jagiellonia S.A. co do warunków współpracy w zakresie wydawania "Dziennika Akademickiego", gdyż przedstawione przez Wydawnictwo Jagiellonia S.A. warunki finansowe s± zbyt wygórowane.
Sekretarz Kolegium Rektorów Leszek ¦liwa w nawi±zaniu do postulatu rektora AP prof. dr hab. Henryka Żalińskiego poinformował, że projekt umowy z Wydawnictwem Jagiellonia S.A. okre¶laj±cej nowe zasady współpracy w zakresie wydawania "Dziennika Akademickiego" przewiduje ¶cisłe powi±zanie wysoko¶ci finansowania "Dziennika Akademickiego" z powierzchni± po¶więconych jej artykułów. Rektorzy uczelni, które wyraziły zainteresowanie udziałem w finansowaniu "Dziennika Akademickiego" otrzymali wzór umowy na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której jest to jednoznacznie okre¶lone.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł dodał, że nowa umowa zobowi±zuje uczelnie do dostarczania w terminie informacji do redakcji "Dziennika Akademickiego", zatem musz± one wykazać pewn± inicjatywę, je¶li oczekuj± publikacji na swój temat. Podkre¶lił jednak, że budzi jego niepokój, iż uczelnie maj± płacić za cał± powierzchnię "Dziennika Akademickiego", jak za reklamę. W zwi±zku z tym zastanawia się, na czym zatem ma polegać współpraca z Wydawnictwem Jagiellonia S.A. Zaproponował, żeby rzecznicy prasowi powrócili do pertraktacji z Wydawnictwem Jagiellonia S.A. i wypracowali porozumienie o rzeczywistej współpracy, a nie o nabywaniu powierzchni reklamowej.
Rektor UE prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - przypomniał, że jego uczelnia nie uczestniczy w finansowaniu "Dziennika Akademickiego", gdyż ma swoj± skuteczn± politykę informacyjn±. Na podstawie własnych do¶wiadczeń ocenił, że koszty ponoszone przez uczelnie na "Dziennik Akademicki" s± za wysokie w stosunku do uzyskiwanego efektu. Na przykładzie jednej z uczelni uważa, że z pewno¶ci± pozwoliłyby na publikację, co najmniej kilkunastu artykułów, które nie miałyby statusu tekstów sponsorowanych. Jest to możliwe w ramach bezpo¶redniej współpracy z dziennikarzami.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł przypomniał, że uczelnie zaakceptowały ideę współpracy z Wydawnictwem Jagiellonia S.A. w zakresie dalszego wydawania "Dziennika Akademickiego", jednak bez ¶wiadomo¶ci kosztów tej współpracy. W zwi±zku z tym uważa, że należy powrócić do dyskusji nad sensem tej współpracy skoro istniej± inne opcje popularyzacji nauki i szkolnictwa wyższego, które s± tańsze. Nie można tworzyć sytuacji, że uczelnie finansuj± czę¶ć gazety, ponieważ wówczas artykuły tam publikowane będ± miały status tekstów zamawianych. Ponowił propozycję, żeby na poziomie rzeczników prasowych wrócić do negocjacji z Wydawnictwem Jagiellonia S.A. Zapytał, czy rektor UE pomoże w tych pertraktacjach poprzez wydelegowanie z UE specjalisty, który wesprze rzeczników prasowych w przygotowaniu warunków ekonomiczno-prawnych ze strony uczelni oraz w prowadzeniu pertraktacji z Wydawnictwem Jagiellonia S.A.
Rektor UE prof. dr hab. Ryszard Borowiecki zadeklarował, że oczywi¶cie pomoże w prowadzeniu pertraktacji i wydeleguje odpowiedniego specjalistę z UE. Podkre¶lił, że niezmiernie istotne jest dla uczelni, żeby ukazywały się teksty popularyzuj±ce naukę i osi±gnięcia krakowskich uczelni, obiektywnie informuj±ce o ich życiu. Nie można dopu¶cić, żeby publikowane były jedynie artykuły sensacyjne, jednostronnie i w krzywym zwierciadle rysuj±ce sytuację na uczelniach krakowskich.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł podkre¶lił, że uczelnie nie unikaj± krytyki, jednak powinna być ona uzasadniona i prowadzona obiektywnie.
Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas zwrócił uwagę, że je¶li powstanie "Dziennik Akademicki", za który uczelnie będ± wprost płaciły Wydawnictwu Jagiellonia S.A., to wówczas na tej kolumnie trzeba będzie napisać explicite, że to jest tekst sponsorowany, w innym przypadku będzie to nieuczciwe. Poprosił, żeby rektorzy uwzględnili ten aspekt przy podejmowaniu decyzji.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł poprosił, żeby Prezes PAU przedstawił projekt gazety internetowej PAU.
Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas poinformował, że PAU złożyła do s±du wniosek o zarejestrowanie gazety internetowej wydawanej przez PAU. PAU liczy, że gazeta ta będzie reprezentowała całe ¶rodowisko naukowe, nie tylko PAU. Prezes PAU wyst±pił już o dofinansowanie tego przedsięwzięcia do władz miejskich. Koszt wydawania gazety internetowej jest niewielki, będzie nosiła tytuł "PAUza". Pocz±tkowo będzie składała się z dwóch kolumn, czyli tak jak "Dziennik Akademicki", w przyszło¶ci można j± w miarę potrzeb i sukcesu na rynku czytelniczym rozbudowywać. Je¶li Kolegium Rektorów zdecydowałoby się na wsparcie tego przedsięwzięcia, to może to będzie lepsze rozwi±zanie, niż drogi "Dziennik Akademicki". Można j± rozsyłać w 100 tys. egzemplarzy na cały kraj. PAU jest otwarta na współpracę z uczelniami w tym zakresie.
Rektor PK prof. Józef Gawlik uznał projekt PAU za bardzo interesuj±cy. Z analiz opracowywanych na PK kandydaci na studia, już w 80% pozyskuj± informacje o uczelni za po¶rednictwem Internetu, na drugim miejscu s± znajomi, a prasa dopiero na trzecim.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł podziękował Prezesowi PAU za ofertę współpracy i zadeklarował, że uczelnie z pewno¶ci± z niej skorzystaj±. Zaproponował jednak, żeby powrócić do negocjacji z Wydawnictwem Jagiellonia S.A., gdyż "PAUza" będzie koncentrowała się na problematyce naukowej, a uczelnie realizuj± także zadania z zakresu dydaktyki. Uczelnie powinny istnieć w obu rodzajach mediów. Podjęcie współpracy z Wydawnictwem Jagiellonia S.A. powinno poprzedzać uzyskanie dobrych warunków.
Rektor AR prof. dr hab. Janusz Żmija zwrócił uwagę, że uczelnie musz± tworzyć swój wizerunek w Krakowie, a gazet±, która ma w Krakowie silne oddziaływanie jest "Dziennik Polski", natomiast w regionie poza Krakowem "Gazeta Krakowska". Zgodził się z Rektorem PK, że młodzież w ponad 80% informacje o uczelniach pozyskuje z Internetu. Nie można jednak zapominać, że budowa wizerunku w mie¶cie Krakowie wymaga współpracy z pras±.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł poparł wniosek Rektora AR, żeby kontynuować współpracę z wydawnictwem Jagiellonia S.A. w zakresie wydawania "Dziennika Akademickiego" Być może będzie konieczne ograniczenie jego objęto¶ci, nie mniej s±dzi, że uda się wypracować kompromisowe warunki porozumienia w tej sprawie. Zapytał czy rektorzy popieraj± wznowienie pertraktacji.
Rektorzy zaakceptowali propozycję kontynuowania pertraktacji z Wydawnictwem Jagiellonia S.A.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł w zwi±zku z wyczerpaniem tego tematu zaproponował powrót do dyskusji nad rozliczeniem budżetu Kolegium za rok 2007.
Ad 1/ Rozliczenie budżetu za rok 2007 i przyjęcie założeń budżetu na rok 2008 cz. II
Dalszy ci±g dyskusji
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zapytał czy możliwe jest przyjęcie projektu budżetu na rok 2008 bez uwzględnienia ¶rodków na wydawanie "Dziennika Akademickiego"
Sekretarz KRSWK Leszek ¦liwa wyja¶nił, że w projekcie budżetu Kolegium na rok 2008 nie przewiduje się ¶rodków na wydawanie "Dziennika Akademickiego", ponieważ tylko cztery uczelnie i Collegium Medicum UJ zadeklarowały gotowo¶ć finansowania tego projektu. W przypadku zawarcia odpowiednich umów z Wydawnictwem Jagiellonia S.A. będ± one regulowały należno¶ci z tego tytuły na podstawie faktur wystawionych przez to Wydawnictwo Jagiellonia S.A. Natomiast w rozliczeniu za rok 2007 wydatki na "Dziennik Akademicki" zostały uwzględnione i podzielone na uczelnie wg zasad przyjętych w zeszłym roku w projekcie budżetu na rok 2007. Oczywi¶cie Kolegium może podj±ć decyzję o zmianie zasad zrefinansowania tych wydatków Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zapytał czy w zwi±zku z wyja¶nieniami sekretarza Kolegium s± pytania do rozliczenia budżetu za rok 2007.
Rektor PWSZ w Sanoku prof. dr hab. Janusz Gruchała zapytał, czy możliwe jest wystawienie not obci±żeniowych dla uczelni, żeby wpłaty do budżetu KRSWK zostały dokonane z uwzględnieniem wszelkich wymogów prawnych.
Sekretarz KRSWK Leszek ¦liwa poinformował, że uzgodnił z Działem Finansowym UJ wystawienie not obci±żeniowych na podstawie uchwały Kolegium zatwierdzaj±cej rozliczenie budżetu za rok 2007.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł w zwi±zku z brakiem dalszych uwag do rozliczenia budżetu Kolegium za rok 2007 przedstawił projekt uchwały w tej sprawie, który został jednomy¶lnie zatwierdzony przez członków KRSWK. Tekst uchwały poniżej.

Uchwała 1/2008
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie zatwierdzenia rozliczenia budżetu KRSzWK za rok 2007
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa po zapoznaniu się z rozliczeniem budżetu za rok 2007 jednomy¶lnie zatwierdza go i zobowi±zuje Uczelnie wchodz±ce w skład Kolegium do dokonania wpłaty przypadaj±cej na nie składki na konto Uniwersytetu Jagiellońskiego PEKAO S.A. O/Kraków 47 1060 0076 0000 3200 0046 7981 do 31 marca 2008 roku

Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł w zwi±zku z przyjęciem rozliczenia za rok 2007 zwrócił się o przedstawienie projektu budżetu na rok 2008.
Sekretarz KRSWK Leszek ¦liwa poinformował, że projekt budżetu na rok 2008, który został przekazany członkom KRSWK zakłada wydatki na wynagrodzenie Sekretarza Kolegium oraz utrzymanie lokalu Biura KRSWK i jego wyposażenie. W tym zakresie nie przewidziano wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego. Dodatkowym obci±żeniem budżetu Kolegium, które pojawia się co dwa lata, s± ¶rodki na Nagrodę Dziennikarsk± PHIL EPISTEMONI. Na ten cel zarezerwowano w projekcie budżetu na 2008 rok tylko 5 tys. zł, jednak w przeszło¶ci nagroda ta przyznawana była w dwóch kategoriach i wówczas laureat każdej z tych kategorii otrzymywał 5 tys. zł. Je¶li Kolegium Rektorów zdecyduje się przyznać Nagrodę Phil EPISTEMONI w dwóch kategoriach, to wówczas należałoby przeznaczyć na ten cel 10 tys. W tym zakresie konieczna jest decyzja członków Kolegium. Podkre¶lił, że trudno jest oszacować wysoko¶ć składki poszczególnych uczelni za rok 2008, ponieważ prawdopodobne stało się przyjęcie do KRSWK kolejnych uczelni. Przyjęcie nowych członków zmieni proporcje podziału kosztów funkcjonowania Kolegium między poszczególne uczelnie.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował, żeby przyj±ć przedstawiony przez sekretarza KRSWK projekt budżetu z tym zastrzeżeniem, że je¶li Kolegium zdecyduje się przyznać nagrody dla dziennikarz to zostan± one uwzględnione w rozliczeniu budżetu za rok 2008 na dotychczas obowi±zuj±cych zasadach. W przypadku przyjęcia nowych członków, zostan± oni uwzględnieni w rozliczeniu budżetu za rok 2008.
Sekretarz KRSWK Leszek ¦liwa zwrócił uwagę, że w przedstawionym projekcie budżetu wzorem ubiegłego roku, zaproponował zarezerwowanie 50 tys. zł na finansowanie projektów z zakresu promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego. Jest to niezwykle istotne, gdyż prace w tym zakresie postępuj± i pojawi się konieczno¶ć zapewnienia finansowania przygotowywanym przedsięwzięciom, m.in. AGH kończy opracowywanie portalu KOA. Udział uczelni w finansowaniu poszczególnych projektów będzie uzależniony od przyst±pienia do nich. Z rozmów z przedstawicielami uczelni wynika, że nie ma sensu obci±żanie uczelni kosztami np. portalu w j. angielskim, je¶li nie ma ona oferty edukacyjnej w tym języku, w zwi±zku z czym nie będzie o niej informacji.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ potwierdził, że prace nad stron± internetow± KOA s± bardzo zaawansowane i wkrótce się zakończ±.
Sekretarz Rektora AGH Maciej Okoń dodał, że jest przygotowany draft strony internetowej oraz że zostały wykupione domeny. Po ¦więtach Wielkanocnych stronę będzie już można wypełniać tre¶ci±, czyli projekt ten będzie już gotowy do użycia.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ podkre¶lił, że projekt ten uważa za ważny i zespół AGH spieszył się, żeby można go było uruchomić jeszcze przed wakacjami.
Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł zapytał czy s± jeszcze pytania w sprawie w budżetu na rok 2008.
W zwi±zku z brakiem pytań zaproponował przyjęcie przedstawionego projektu budżetu. Członkowie KRSWK jednomy¶lnie przyjęli przedstawiony projekt uchwały (tekst poniżej)

Uchwała 2/2008
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu KRSzWK na rok 2008
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa po zapoznaniu się z projektem budżetu na rok 2008 jednomy¶lnie zatwierdza go i zobowi±zuje uczelnie wchodz±ce w skład KRSWK do zarezerwowania odpowiednich ¶rodków finansowych na ten cel. Rozliczenie budżetu za 2008 r. nast±pi na podstawie danych statystycznych z końca tego roku wg dotychczasowych zasad:
 • Koszty utrzymania Biura KRSWK zostan± podzielone proporcjonalnie do liczby pracowników i studentów uczelni członkowskich i Collegium Medicum UJ,
 • Nagroda dla dziennikarzy zostanie sfinansowana w tej samej wysoko¶ci przez wszystkich członków KRSWK i Collegium Medicum UJ,
 • 50 tys. rezerwy na sfinansowanie projektów promocji Krakowskiego O¶rodka Akademickiego zostanie rozliczone między uczelnie, które przyst±pi± do nich.

  Ad 3/ Rozważenie zgody na przyst±pienie do KRSWK krakowskich uczelni niepublicznych
  referuje przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
  Poinformował, że wpłyn±ł wniosek Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Filozoficznej "Ignatianum" o przyjęcie w poczet członków KRSWK. Uważa, że ponieważ uczelnia ta jest członkiem KRASP, to byłoby nielogiczne, żeby nie została przyjęta do KRSWK. Dlatego takie podania KRSWK powinno rozpatrywać pozytywnie. Potencjalnie o przyjęcia do KRSWK może wyst±pić jeszcze jedna niepubliczna uczelnia - KSW im Frycza Modrzewskiego, która uzyskała status uczelni akademickiej i prawdopodobnie przyst±pi do KRASP. Podstawowym problemem do rozstrzygnięcia jest wypracowanie kryteriów kwalifikowania nowych członków. Zwrócił się do wszystkich członków o wyrażenie opinii, co do idei rozszerzenia KRSWK na uczelnie niepubliczne oraz kryteriów kwalifikowania nowych członków.
  Rektor AGH Antoni Tajdu¶ zadeklarował, że jest generalnie przeciwny przyjmowaniu uczelni niepublicznych do KRSWK, jednak w przypadku "Ignatianum" uważa, że należy j± przyj±ć, ponieważ jest członkiem KRASP. Je¶li KSW zostanie przyjęta do KRASP, to j± również należy przyj±ć do KRSWK. Zatem jednym z kryteriów powinna być przynależno¶ć do KRASP, drugim kryterium powinno być to, czy spełnia prawa akademickie. W ostatnich dwóch miesi±cach prowadzony był bardzo silny i nie przypadkowy atak medialny na uczelnie publiczne. Porażaj±ca jest hipokryzja tych tekstów, które gloryfikuj± kadrę uczelni niepublicznych, a potępiaj± kadrę uczelni publicznych. Zapominaj± przy tym, że 95 % kadry uczelni niepublicznych to pracownicy uczelni publicznych. Ten sam profesor w zależno¶ci od tego czy prowadzi wykład w szkole publicznej, czy niepublicznej jest miernot± lub geniuszem. Toczy się walka o pieni±dze, żeby utrzymać niepubliczne uczelnie, które maj± poważne problemy finansowe oraz o habilitacje, żeby je, jak najłatwiej uzyskać. Reasumuj±c, jest za dokładn± weryfikacj± każdej uczelni, któr± KRSWK będzie zamierzało przyj±ć w swoje szeregi. Zwłaszcza, że wiele uczelni niepublicznych wkrótce upadnie. Zwrócił uwagę, że w ubiegłym roku liczba kandydatów na studia była zbliżona do liczby miejsc na uczelniach publicznych. Niż demograficzny i masowa emigracja jeszcze mocniej ogranicz± liczbę kandydatów na studia w br.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zgodził się, że przynależno¶ć do KRASP powinna być wystarczaj±cym warunkiem do przyjęcia w poczet KRSWK. Zwrócił uwagę, że może się zdarzyć, iż uczelnia posiadaj±ca prawa akademickie nie przyst±pi do KRASP, a zgłosi akces do KRSWK. Zaproponował, żeby w takich przypadkach stosować rozwi±zania przyjęte w KRASP tj. powoływać każdorazowo kilkuosobow± komisji, która zweryfikuje uprawnienia kandyduj±cej do KRSWK uczelni i przedstawi rekomendację.
  Rektor PK prof. dr hab. Józef Gawlik poparł przedstawione wcze¶niej propozycje kwalifikowania uczelni niepublicznych do KRSWK. Jednocze¶nie wyraził zadowolenie, że ustanowienie procedury kwalifikowania uczelni niepublicznych do KRSWK ułatwi m.in. organizację Festiwalu Nauki w Krakowie.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł poprosił o rozważenie, czy w zwi±zku z przynależno¶ci± do KRSWK PWSZ, które nie posiadaj± praw akademickich, proponowane kryterium członkowstwa dla uczelni niepublicznych nie jest zbyt wysokie i czy w zwi±zku z tym nie należałoby oprzeć kwalifikacji na indywidualnej ocenie uczelni przez trzyosobow± komisję wyłonion± spo¶ród członków KRSWK. Jednocze¶nie zwrócił uwagę, że uczelnie niepubliczne s± silniej zróżnicowane, a Kolegium nie jest zainteresowane przyjmowaniem każdej uczelni do swego składu. Ponadto Kolegium działa na zasadzie dobrowolno¶ci i nie ma obowi±zku przyjmować wszystkich zainteresowanych udziałem w jego pracach.
  Rektor UE prof. dr hab. Ryszard Browiecki w nawi±zaniu do pytań Przewodnicz±cego uznał za rzecz oczywist±, że członkami KRSWK s± PWSZ, jednocze¶nie zaprotestował przeciwko stosowaniu analogicznego kryterium w stosunku do uczelni niepublicznych. Gwałtowny spadek liczby kandydatów na studia spowoduje bowiem upadek uczelni niepublicznych prezentuj±cych ¶redni poziom, przetrwaj± najlepsze i najgorsze. Przychylił się do propozycji, żeby minimalnym kryterium kwalifikowania uczelni niepublicznych w skład KRSWK była przynależno¶ć do KRASP lub osi±gnięcie statusu uczelni akademickiej. Dobra opinia w mediach nie zawsze idzie z jako¶ci± absolwentów uczelni niepublicznych, czego może podać liczne przykłady.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł w zwi±zku z brakiem kandydatów do dalszej dyskusji przedstawił propozycje uchwały w sprawie zasad przyjmowania uczelni niepublicznych w skład KRSWK.
  Projekt ten został przyjęty jednomy¶lnie

  Uchwała 3/2008
  Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie zasad przyjmowania w poczet członków KRSWK uczelni niepublicznych
  Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa postanowiło jednomy¶lnie, że członkiem KRSWK może zostać uczelnia niepubliczna, która spełnia kryterium akademicko¶ci. Jeżeli uczelnia niepubliczna zgłaszaj±ca akces do KRSWK jest już członkiem KRASP, to decyzja o jej przyjęciu zostanie podjęta przez dotychczasowych członków KRSWK w trakcie najbliższego po złożeniu wniosku o przyst±pienie do KRSWK posiedzenia KRSWK. Jeżeli uczelnia ta nie jest jeszcze członkiem KRASP, to po wpłynięciu wniosku o przyst±pienie do KRSWK powołana zostanie odpowiednia Komisja KRSWK, która przygotuje rekomendację dla niej.
  Przystępuj±ca do KRSWK uczelnia akceptuje obowi±zuj±cy Regulamin Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa oraz uczestniczy w rozliczeniu kosztów działania KRSWK za rok kalendarzowy, w którym przyst±pi do tej organizacji.

  W zwi±zku z przyjęciem zasad kwalifikowania uczelni niepublicznych do KRSWK przedstawił pro¶bę Rektora Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie o przyjęcie do KRSWK. Poinformował, że uczelnia ta jest już członkiem KRASP i posiada prawdopodobnie status analogiczny jak PAT, prawdopodobnie jest współfinansowana przez budżet państwa. Następnie otwarł dyskusję w tej sprawie.
  Rektor PAT ks. prof. dr hab. Jan Dyduch poinformował, że "Ignatianum" pod względem zasad współpracy z Ko¶ciołem funkcjonuje podobnie jak PAT, natomiast nie wie, na jakich zasadach uczelnia ta funkcjonuje w ustawodawstwie państwowym.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował, żeby w zwi±zku z brakiem szerszej wiedzy na temat Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum powołać komisję, która przygotuje rekomendację dla niej, analogicznie jak to się robi w KRASP.
  Prezes PAU prof. Andrzej Białas zwrócił uwagę, że ponieważ "Ignatianum" jest członkiem KRASP nie ma sensu powtarzać jeszcze raz procedury, któr± już raz przeszła
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zgodził się z sugesti± Prezesa PAU, a wobec braku dalszych uwag przedstawił projekt uchwały w sprawie pro¶by o akces do KRSWK Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.
  Został on zaakceptowany jednomy¶lnie

  Uchwała 4/2008
  Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie przyjęcia w poczet członków KRSWK Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie
  Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie, uwzględniaj±c, że uczelnia ta posiada prawa akademickie i jest już członkiem KRASP postanowiło jednomy¶lnie przyj±ć tę Uczelnię w poczet członków KRSWK na warunkach wynikaj±cych z Uchwały 3/2008 KRSWK z dnia 14 marca 2008 r.

  Ad. 5/ Phil Epistemoni za lata 2006-2007: ustalenie wysoko¶ci nagrody i zgłoszenie kandydatur.
  referuje Przewodnicz±cy Kolegium prof. dr hab. Karol Musioł
  Przypomniał, że Nagroda Phil Epistemoni została ustanowiona przez KRSWK w celu wyróżniania dziennikarzy, którzy podejmuj± problematykę nauki, kultury i szkół wyższych, zwłaszcza krakowskich. Nagroda przyznawana jest co dwa lata i wła¶nie na obecny rok przypada podjęcie decyzji w sprawie przyznania jej za okres 2006-2007. Zwrócił uwagę, że na obecnym posiedzeniu nie zapadnie decyzja, komu należy tę Nagrodę przyznać. Na pocz±tek rektorzy musz± zdecydować, czy w ogóle zamierzaj± przyznać tę Nagrodę i w ilu kategoriach. Osobi¶cie zadeklarował, że opowiada się za przyznaniem Nagrody w obu dotychczasowych kategoriach: ogólnokrajowej i regionalnej w wysoko¶ci po 5 tys. zł w każdej z nich. Zachęcił wszystkich do zgłaszania kandydatur do Nagrody Phil Epistemoni za lata 2006-2007, wyraził nadzieję, że być może tym razem kandydatów powinny wskazać uczelnie artystyczne i otwarł dyskusję.
  Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ poparł propozycję przyznania Nagrody za rzeteln± informację o ¶rodowisku naukowym, gdyż dziennikarzy należy nagradzać.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł wobec braku dalszych uwag zaproponował, żeby zatwierdzić wysoko¶ć Nagrody Phil Epistemoni na 5 tys. zł w obu kategoriach i odpowiednio do tego zmodyfikować projekt budżetu.
  Rektorzy jednomy¶lnie poparli tę propozycję.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł, w zwi±zku z podjęciem decyzji co do przyznania Nagrody Phil Epistemoni za lata 2006-2007 i ustanowieniem jej wysoko¶ci, ponownie poprosił o przygotowanie kandydatur do tej Nagrody przez poszczególne uczelnie. Kandydatury te zostan± omówione na następnym posiedzeniu KRSWK i wówczas zapadnie decyzja, komu j± przyznać. Następnie zapowiedział przej¶cie do kolejnego punktu programu i poprosił, żeby mógł na wstępie przedstawić swoj± propozycję w tej sprawie.

  Ad. 6/ Przyjęcie planu działań w sprawie Radia Akademickiego
  referuje rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zwrócił uwagę, że problem Radia Akademickiego pozostaje nierozwi±zany od dłuższego czasu. Uważa, że jest to spowodowane m.in. tym, że przeciwnikiem Kolegium w tej sprawie s± zawodowcy w tej dziedzinie, dlatego Kolegium również powinno mieć po swojej stronie kompetentnego przedstawiciela. W zwi±zku z tym zaproponował, żeby KRSWK wynajęło prawnika specjalizuj±cego się w zakresie mediów, który uporz±dkuje współpracę z Eska Rock. Celem strategicznym jest odzyskanie kontroli na tym Radiem, żeby studenci mogli w nim pracować, a liczba godzin akademickich została poszerzona oraz żeby Radio przestało się zadłużać. Prawdopodobnie Radio to nie może funkcjonować bez subwencji i w zwi±zku z tym współpraca publiczno- prywatna w tym zakresie jest dobrym rozwi±zaniem. Możliwa jest współpraca z Eska Rock, ale nie na dotychczasowych zasadach. Zaproponował, żeby KRSWK upoważniło go wraz z Rektorem AGH do wynajęcia specjalisty, który w krótkim czasie przygotuje propozycje osi±gnięcia założonych przez Kolegium celów. Radio jest zadłużone i każde rozwi±zanie będzie się wi±zało z poniesieniem pewnych nakładów finansowych. Je¶li okaże się, że nie ma możliwo¶ci odzyskania kontroli nad tym Radiem, to Kolegium nie wyst±pi o odnowienie koncesji. Wówczas można poszukać innych rozwi±zań, ostatnio do Rektora UJ zgłosili się studenci proponuj±cy uruchomienie w Internecie radia nawi±zuj±cego do Uniwersyteckiej rozgło¶ni z lat 70. Alma Radio.
  Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ przypomniał, że Eska Rock w przeszło¶ci pożyczyło pewne ¶rodki, które miały być spłacane z wpływów za reklamy. Jednak umowa została tak skonstruowana, że większo¶ć wpływów za reklamy przejmuj± spółki po¶rednicz±ce w przyjmowaniu zamówień na reklamę. Eska Rock udostępnia 4% czasu antenowego na sprawy akademickie, a w pozostałym nadaje muzykę i w ten sposób formalnie wywi±zuje się z umowy. Uważa, że spłacenie długu będzie możliwe tylko, je¶li cało¶ć wpływów za reklamę zamawian± przez uczelnie będzie trafiała na konto Radia Akademickiego i spłatę długu. Konieczne jest poszerzenie czasu antenowego przeznaczonego dla uczelni. Rada Fundacji zyskała możliwo¶ć wpływu na sytuację, ponieważ we wrze¶niu upłynęła kadencja zarz±du, jednak ten zarz±d nadal funkcjonuje. Jednocze¶nie zbliża się czas odnowienia koncesji. W tej sytuacji po konsultacji z Rektorem UJ uznał, że najlepszym rozwi±zaniem będzie wynajęcie prawnika, który spróbuje to rozwikłać. Je¶li to się nie uda, to pozostaje doprowadzenie do upadło¶ci Radia, wówczas uczelnie nie będ± ponosić żadnych kosztów. Je¶li to nast±pi, to trzeba będzie rozpocz±ć poszukiwania alternatywnych rozwi±zań w zakresie organizacji rozgło¶ni akademickiej. Działa już taka rozgło¶nia internetowa na miasteczku studenckim AGH. Studenci proponuj± organizację telewizji internetowej. Co do wydatków na wynajęcie prawnika to zaproponował, żeby były one proporcjonalne do liczby udziałów poszczególnych uczelni w Fundacji Radia Akademickiego, w konsekwencji koszty te ponios± przede wszystkim AGH i UJ.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł poinformował, że istnieje stowarzyszenie rozgło¶ni akademickich, które ostatnio wyst±piło z propozycj±, żeby Radia Akademickie miały prawo do czę¶ci ¶rodków przeznaczonych na media publiczne. Je¶li uda się zrealizować ten projekt, to Radia Akademickie uzyskaj± stabiln± podstawę swojej działalno¶ci. Rozgło¶nie te ze względu na swoj± specyfikę s± deficytowe i mało skuteczne w pozyskiwaniu reklamy.
  Zadeklarował, że je¶li Kolegium zaakceptuje przedstawion± propozycję wynajęcia prawnika, to na następnym posiedzeniu przedstawiony zostanie przez niego sposób rozwi±zania problemu Radia Akademickiego.
  Zebrani zaakceptowali przedstawion± propozycję wynajęcia prawnika
  Przewodnicz±cy zapytał, czy s± jeszcze jakie¶ uwagi dotycz±ce spraw Radia Akademickiego
  Sekretarz KRSWK Leszek ¦liwa poinformował, że w ¶wietle dostępnej mu dokumentacji nie udało się ustalić dlaczego Uczelnie, które były założycielami Fundacji Radia Akademickiego nie wpłaciły na konto Fundacji cało¶ci zadeklarowanych ¶rodków na kapitał założycielski. Jedynym logicznym wyja¶nieniem tej sprawy wydaje się założenie, że czę¶ć ¶rodków na Fundację została przekazana w naturze. Być może uda się to ustalić po sprawdzeniu cało¶ci dokumentacji przez specjalistę, którego proponuj± zatrudnić rektorzy UJ i AGH. W oparciu o konsultacje z radcami prawnymi Uniwersytetu zaproponował wstrzymanie się z dokonaniem dopłat z tego tytułu na konto Fundacji, zwłaszcza, że mogłoby to sugerować po¶redni± akceptację działań Zarz±du, który utracił swoje pełnomocnictwa kilka miesięcy temu.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł poparł tę propozycję i poprosił o odłożenie działań zwi±zanych z Radiem Akademickim do czasu przedstawienia ekspertyzy prawnej. W zwi±zku z brakiem dalszych uwag i akceptacj± propozycji działań w sprawie Radia Akademickiego poprosił Wojewodę Małopolskiego o zabranie głosu w ramach realizacji Spraw Bież±cych.

  Sprawy Bież±ce
  Wojewoda Małopolski Jerzy Miller zadeklarował, że w zwi±zku z objęciem obowi±zków wojewody zamierza oprócz ustawowych obowi±zków zaj±ć się tym, co uważa za słabo¶ć Małopolski - skuteczn± rywalizacj± z innymi regionami przynajmniej w skali Polski. W ci±gu dziesięciu lat pracy w Warszawie obserwował, że Małopolska coraz bardziej odstaje, oczywi¶cie nie we wszystkich dziedzinach, ale traci kontakt z czołówk±. Z reguły przegrywa z wieloma regionami, w tym z takimi, z którymi bardzo się musi postarać by przegrać.
  Zwrócił uwagę, że diametralnie zmienił podej¶cie do nieruchomo¶ci Skarbu Państwa w stosunku do swoich poprzedników. Uważa, że państwo jest jednym z najgorszych wła¶cicieli nieruchomo¶ci. Oczywi¶cie pomijaj±c nieruchomo¶ci, na których stoj± budynki instytucji publicznych, natomiast jest bardzo złym wła¶cicielem, je¶li jest to nieproduktywnie zablokowany teren, który nikomu nie służy, a na którym chwasty trzeba wycinać.
  Dlatego poprosił rektorów, których uczelnie chc± stać się użytkownikami nieruchomo¶ci Skarbu Państwa o po¶piech, ponieważ zgodnie z prawem dysponentem nieruchomo¶ci Skarbu Państwa w pierwszej kolejno¶ci jest starosta, a w przypadku Krakowa Prezydent Krakowa. Zatem je¶li władze Krakowa poważnie potraktuj± deklaracje Wojewody w sprawie nieruchomo¶ci Skarbu Państwa, to prawdopodobnie pod koniec tego roku skończ± się wolne nieruchomo¶ci Skarbu Państwa w Krakowie.
  Wojewoda uważa, że uczelnie tworz± jedn± z najbardziej rozwojowych dziedzin gospodarki, s± dostawcami bardzo wyszukanej usługi i to usługi, na któr± jest coraz większe zapotrzebowanie. Usługa ta adresowana nie tylko do ludzi młodych, gdyż kształcenie ustawiczne staje się coraz bardziej powszechn±, oczekiwan± usług± dla ludzi do niemal sze¶ćdziesięciu lat wł±cznie.
  W zwi±zku z tym chciałby, żeby rektorzy mieli okazję, raz na jaki¶ czas, wyrazić swoje oczekiwania wobec przedstawiciela rz±du w Małopolsce. Podkre¶lił, że nie posiada umiejętno¶ci wygrywania lobbystycznych wy¶cigów, je¶li nie posiada dobrych argumentów. Natomiast jest bardzo skuteczny, je¶li posiada dobre argumenty. Je¶li rektorzy uzbroj± go w arsenał dobrych argumentów, to ze względu na swoje do¶wiadczenia pracy w różnych organach administracji rz±dowej potrafi dotrzeć z nimi pod wła¶ciwy adres.
  Rozpocz±ł serię spotkań z ambasadorami różnych krajów, którzy nie znaj± Małopolski. Zamierza pokazać im, że warto tu przyjechać. Większo¶ć z nich chce przysłać tu swoich studentów na płatne studia. Jednakże Wojewoda nie ma wiedzy, kto ma zamiar ich uczyć. Oczywi¶cie chodzi o studia przede wszystkim w języku angielskim, ale także w języku rosyjskim, ponieważ cały były ZSRR chce się uczyć w Polsce, w tym w Krakowie. Nie wie czy to się uczelniom opłaca, zwłaszcza w przypadku studiów w języku rosyjskim.
  Kraków ma bardzo zł± opinię w ¶wiecie biznesu. Biznes szuka kontaktu z uczelniami, wojewoda chciałby wiedzieć, na ile uczelnie traktuj± kontakty z biznesem jako szansę, a na ile jako zagrożenie drenażem mózgów. Biznes chce budować relacje, długookresow±, ponieważ Polska przestaje być Ľródłem taniego pracownika, ale staje się Ľródłem wymagaj±cego, ale dobrego pracownika.
  Wojewoda zadeklarował, że będzie się starał, żeby Krakowski Park Technologiczny był Parkiem ¦rodowiska Akademickiego. Pamięta, jak dzięki wysiłkom uczelni dziesięć lat temu założono KPT. Jednakże w międzyczasie ten Park zacz±ł produkować lub skręcać ¶rubki, czyli prowadzić działalno¶ć, która zupełnie nie licuje z tym, czym się ten Park powinien zaj±ć. Udało się temu Parkowi uzyskać przyrzeczenie kolejnych milionów euro na swój rozwój, jest jeden warunek. KPT musi podać informacje, w którym kierunku ten Park będzie się rozwijał. Wojewoda jest po rozmowie z Instytutem Zootechniki, który dysponuje obszarem ok. 100 ha. gruntu w Balicach, tuż przy lotnisku, tuż przy autostradzie, można powiedzieć, że tuż obok kolejki ł±cz±cej lotnisko z Dworcem Głównym. Nie wie jednak, czy dla uczelni ta lokalizacja jest interesuj±ca. Wojewodę nie interesuj± pojedyncze uczelnie, interesuje go synergia uczelni, która pozwoli tworzyć masę krytyczn±, która powie, że wreszcie w Polsce jest tak silny o¶rodek, że je¶li chcemy współpracować z Polsk± w sferze akademickiej, to jest ten adres. Nie dogonimy tak szybko Warszawy, je¶li idzie o potencjał, Wrocław wyraĽnie kreuje się na symbol polskiej nauki w kontek¶cie Komisji Europejskiej. Nie ma potencjału większego niż krakowskie uczelnie, ale potrafił się wykreować i pokazać wizerunek, który sprawia, że przedstawiciele Brukseli mówi± o Wrocławiu w Krakowie, tak jakby pomylili lotniska. W zwi±zku z tym poprosił rektorów o przemy¶lenie swojego stanowiska. Jeżeli rektorzy planuj± rozbudowę uczelni w perspektywie dłuższej niż trzy cztery lata, to prosi by wskazali oczekiwania, czego potrzebuj± wspólnie.
  Poprosił, żeby ¶rodowisko akademickie wsparło swoimi umiejętno¶ciami i wiedz± administrację rz±dow± i samorz±dow± w podejmowaniu decyzji w sferze publicznej. S± znaczne ¶rodki europejskie na projekty miękkie, być może uczelnie mogłyby zyskać w nich dodatkowe Ľródło finansowania.
  Oczekuje na konkretn± ofertę udziału rektorów w dobrym zarz±dzaniu dobrem publicznym w tym województwie.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za tak nietypowe i przyjazne uczelniom wyst±pienie i pro¶bę przedstawiciela administracji rz±dowej. Jednocze¶nie zgłosił pro¶bę o wsparcie dla Akademii Muzycznej w Krakowie, która potrzebuje rozszerzenia przestrzeni dydaktycznej. Może uda się zrealizować hasło 1200 metrów powierzchni dydaktycznej na 120-lecie AM.
  Podkre¶lił, że pan Wojewoda poruszył wiele w±tków i wiele z postulowanych przez niego działań uczelnie realizuj± bez rozgłosu. Zaapelował o pomoc w budowaniu akademików, które mog± być traktowane jako pomoc socjalna dla studentów. Jest to o wiele lepsze rozwi±zanie niż budownictwo socjalne, którego nikt nie chce. 180 tys. studentów krakowskich uczelni generuje co roku wpływy dla Krakowa w wysoko¶ci 1,8 mld zł. Uczelnie sprowadzaj± z centrali ok. 2 mld. zł do Krakowa, je¶li do tego dodać wpływy od go¶ci kongresowych, których co roku uczelnie sprowadzaj±, to s± to ogromne ¶rodki. W tym kontek¶cie poniżaj±ce dla uczelni były długotrwałe zabiegi o zniżki w transporcie miejskim dla doktorantów. Konieczne jest uzmysłowienie wszystkim nie tylko tego, jakim potencjałem dysponuj± uczelnie, ale również jak wielkie korzy¶ci przynosz± dla miasta i regionu. Władze lokalne musz± zrozumieć, że wspieranie uczelni się im opłaca.
  Wyraził zainteresowanie terenami po Instytucie Zootechniki, zadeklarował, że rektorzy wypracuj± w tej sprawie propozycje wykorzystania tej szansy. Nie uda się tego zrealizować szybko, gdyż uczelnie s± zaabsorbowane przygotowywaniem wyst±pień o ¶rodki europejskie. Przypomniał, że w najbliższy poniedziałek wojewoda będzie uczestniczył w konferencji energetycznej na AGH, w zwi±zku z tym zaproponował, że teren ten może zostać wykorzystany na projekty zwi±zane z czyst± energi±. W projekty ten zaangażowane s± różne uczelnie krakowskie.
  Rektor AR prof. dr hab. Janusz Żmija przył±czył się do podziękowań dla Wojewody Małopolskiego. Zwrócił uwagę, że ¶rodowisko akademickie stara się co¶ robić, ale pomocy nie ma. Zapytał jak to się dzieje, że ¶rodki pomocowe omijaj± południe kraju, omijaj± Kraków. Je¶li pomin±ć ¶rodki otrzymywane przez Uniwersytet Jagielloński z ustawy, to Kraków nie otrzymuje ¶rodków w ogóle. Warszawa otrzymuje pięciokrotnie więcej, reszta idzie na Wrocław i Poznań.
  Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ przypomniał, że zabierał już głos w tej sprawie z Rektorem UJ m.in. na łamach Tygodnika Powszechnego. Rektorzy stwierdzili wówczas, że uczelnie żyj± obok Krakowa, nie dlatego, że tego chc±, tylko dlatego, że Kraków chce żeby uczelnie żyły obok niego. Tak być nie może. Np. AGH buduje basen na Miasteczku Studenckim AGH za własne pieni±dze, ale nie może uzyskać od miasta budowy drogi, podobnie nie można doczekać się budowy przej¶cia podziemnego przez Aleje na wprost AGH mimo wypadków ¶miertelnych.
  Wojewoda Małopolski Jerzy Miller przypomniał, że nie jest zwierzchnikiem samorz±du, dlatego może tylko przekonywać władze samorz±dowe do wsparcia uczelni i będzie to robił. O Balicach mówił, gdyż rozmawiał już z wójtem, starostom i wła¶cicielem gruntu. Wszyscy chc± powiedzieć "tak", tylko zastanawiaj± się czy maj± komu powiedzieć "tak". W Krakowie nikt z wojewod± nie rozmawia na ten temat.
  Nie ma budynku, który mógłby przekazać Akademii Muzycznej. Może natomiast dać partnera, z którym należy rozmawiać, jak wej¶ć w posiadanie budynku, który jest interesuj±cy dla Akademii.
  Je¶li chodzi o akademiki, ma możliwo¶ć rozmawiać z partnerem, który te akademiki wybuduje za własne pieni±dze. Na ustalonych warunkach finansowych udostępniaj±c je studentom, ale rektorzy musz± wzi±ć na siebie opracowanie rachunku, który wykaże, że to jest interes dochodowy. Inaczej niż się w to nie zaangażuje.
  Je¶li chodzi o centrum kongresowe, to uważa, że planowany projekt centrum jest już za mały w stosunku do przyszłych potrzeb. Prosi o informacje, jakie s± potrzeby uczelni w zakresie korzystania z takiego centrum.
  Uważa, że Małopolska nie może liczyć na znacz±ce wsparcie budżetu centralnego.
  Podkre¶lił, że uczelnie s± silnym elementem wizerunku regionu, gdyż współcze¶nie liczy się przede wszystkim intelekt. W zwi±zku z tym uczelnie musz± wykreować ten wizerunek, bo najlepiej znaj± swoje możliwo¶ci. Wojewoda chce być ambasadorem, bardzo prosi o krótk± charakterystykę czym uczelnie s± zainteresowane. Nie lubi być niedouczonym sprawozdawc±, kieruj±cym się intuicj±, a nie nauk±.
  Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych prof. dr hab. Karol Musioł poprosił Przewodnicz±c± PSSUK o przedstawienie propozycji Porozumienia Samorz±dów Uczelni Krakowa.
  Przewodnicz±ca PSSUK Elżbieta Kornalska zwróciła się z pro¶b± o objęcie honorowym patronatem dwóch akcji organizowanych przez Porozumienie Samorz±dów Studenckich Uczelni Krakowa. Pierwsza z nich to "Kwiecień Krwiodawstwa w Krakowie", której celem jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i ¶wiadomej transplantologii nie tylko w¶ród studentów, ale także w¶ród mieszkańców Krakowa. W jej ramach będzie organizowana nie tylko zbiórka krwi, ale także cykl wykładów specjalistów w Auditorium Maximum i kursy pierwszej pomocy. Druga akcja przygotowywana jest wspólnie z PDUK pod auspicjami przede wszystkim dwóch uczelni - Uniwersytetu Rolniczego i PAT - pod hasłem "Studenci dzieciom". Będzie się ona odbywała dwuetapowo. W pierwszym etapie podczas Juwenaliów odbędzie się kwesta pieniędzy dla dzieci. Do zebranych w jej trakcie ¶rodków doł±czony zostanie pewien procent z dochodu za bilety na koncerty i inne imprezy organizowane podczas Juwenaliów. W drugim etapie w pierwszych dniach czerwca planowany jest koncert charytatywny muzyki klasycznej "Studenci dzieciom" w Filharmonii Krakowskiej orkiestry Akademii Muzycznej. W tym zakresie PSSUK prosi także o wsparcie. Dochód miałby być przeznaczony na rzecz Krakowskiego Hospicjum dla dzieci im. Ks. Tischnera Głównym celem akcji jest nie tylko pomoc materialna hospicjum i jego podopiecznym, ale także zaprezentowanie mieszkańcom Krakowa pozytywnego oblicza krakowskiego studenta. Jednocze¶nie ma to przynie¶ć obudzenie w¶ród studentów ducha niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
  Przewodnicz±c Kolegium Rektorów Szkół Wyższych prof. dr hab. Karol Musioł zwrócił uwagę, że PSSUK obejmuje tak studentów uczelni publicznych, jak i niepublicznych, czyli jednoczy wszystkich studentów krakowskich. Ta wspólna działalno¶ć jest godna uznania, a szlachetne akcje mog± liczyć na pełne wsparcia tak Kolegium Rektorów, jak i poszczególnych uczelni.
  W zwi±zku z wyczerpaniem programu posiedzenia podziękował za go¶cinę gospodarzowi posiedzenia i zamkn±ł obrady.  Protokołował:
  mgr Leszek ¦liwa


  Przewodnicz±cy
  Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
  Prof. dr hab. Karol Musioł