Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

11.06.2008

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 11 czerwca 2008 roku
w Librarii Collegium Maius UJ w Krakowie


Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu – wg zał±czonej listy obecno¶ci

Program posiedzenia:
1. Aktualizacja Regulaminu KRSWK - referuje przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
2. Omówienie wyników badań ankietowych studentów w zakresie warunków zakwaterowania w Krakowie - referuje przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa Ryszard Pażucha
3. Przedstawienie propozycji działań w stosunku do Radia Akademickiego - referuje Jerzy Sikora
4. Wybranie laureatów nagrody Phil Epistemoni - referuje przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
5. Zatwierdzenie wniosków tymczasowej Rady ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych, co do dalszych losów tego laboratorium - referuj± prof. dr hab. Szczepan Biliński i prof. dr hab. Leonard Proniewicz.
6. Sprawozdanie przewodnicz±cego KRSWK z działalno¶ci Kolegium w latach 2005-2008 - referuje przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
7. Wybory władz KRSWK na kadencję 2008-2012 - prowadzi rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Karol Musioł

Sprawy bież±ce:
Informacja o zawieszeniu wydawania Dziennika Akademickiego
Informacja o likwidacji Poradni Chorób ¦rodowiskowych dla Szkół Wyższych

Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł powitał wszystkich uczestników spotkania, a w¶ród nich szczególnie serdecznie nowych rektorów uczelni krakowskich wybranych na kadencję 2008-2012: pani± rektor PWST profesor Ewę Kutry¶, rektora PK profesora Kazimierza Furtaka, rektora UE profesora Romana Niestroja, Rektora AP profesora Michała ¦liwę i rektora ASP profesora Adam Wsiołkowskiego oraz, po raz pierwszy uczestnicz±cego w posiedzeniu KRSWK, przedstawiciela Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum prorektora tej Uczelni profesora Stanisława Srokę i pani± wiceprezydent Krakowa Elżbietę Lęcznarowicz.
Poinformował, że podczas ostatniego plenarnego posiedzenia KRASP now± przewodnicz±c± tej organizacji na kadencję 2008-2012 została wybrana rektor Uniwersytetu Warszawskiego profesor Katarzyna Chałasińska-Macukow, a jednym z wiceprzewodnicz±cych rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie profesor Janusz Żmija.
Poprosił o uzupełnienie programu o rozpatrzenie w pierwszej kolejno¶ci wniosku Krakowskiej Szkoły Wyższej o przyjęcie w poczet członków KRSWK w zwi±zku z przyjęciem tej uczelni do KRASP, a także o wysłuchanie informacji prezesa PAU o ostatnio podjętych przez Akademię inicjatywach.
Zebrani zaakceptowali te propozycje i nie zgłosili uwag do pozostałych punktów programu

Ad. 1a.) Rozpatrzenie wniosku Krakowskiej Szkoły Wyższej o przyjęcie w poczet członków KRSWK referował przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
Przypomniał, że w ¶wietle przyjętych na poprzednim posiedzeniu KRSWK zasad KSW spełnia wymogi zostania członkiem tej organizacji gdyż jest uczelni± akademick± i została przyjęta do KRASP. W zwi±zku z tym poprosił o akceptację wniosku tej uczelni o przyjęcie do KRSWK.
Zebrani przyjęli jednomy¶lnie tę propozycję:

Uchwała 5/2008
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie przyjęcia w poczet członków KRSWK Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, uwzględniaj±c, że uczelnia ta posiada prawa akademickie i jest już członkiem KRASP postanowiło jednomy¶lnie przyj±ć tę Uczelnię w poczet członków KRSWK na warunkach wynikaj±cych z Uchwały 3/2008 KRSWK z dnia 14 marca 2008 r.

Ad 1b.) Informacja Prezesa PAU o ostatnich inicjatywach tej organizacji
Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas poinformował, że PAU postanowiła wydawać tygodnik po¶więcony sprawom nauki. Tygodnik ten będzie czasopismem internetowym w zwi±zku z tym zwrócił się do rektorów o współpracę. Po pierwsze, poprosił o zmobilizowanie pracowników uczelni jako autorów, a po drugie, o zorganizowanie dystrybucji tego tygodnika poprzez system poczty elektronicznej na uczelniach. Na jego łamach będzie można publikować materiały na temat poszczególnych uczelni za dobrowoln± opłat±. To nie będzie biuletyn PAU, 21 czerwca br. ukaże się pierwszy numer, który będzie de facto numerem sygnalnym, gdyż regularnie gazeta zacznie ukazywać się po wakacjach. W pierwszym numerze s± m.in. artykuły prof. Andrzeja Białasa, przewodnicz±cego KRASP prof. Tadeusza Lutego oraz minister prof. Barbary Kudryckiej.
Przedstawił pomysł powołania organu, który pomoże w rozwijaniu współpracy władz miasta ze ¶rodowiskiem naukowym. Prof. Andrzej Białas uważa, że powinno się utworzyć Krakowsk± Radę Konsultacyjn± Nauki, któr± powoła Prezydent Miasta razem z Rad± Miasta. Będzie ona umocowana w urzędzie miasta i będzie posiadała własny budżet. Nie będzie liczna, przewiduje się, że znajdzie się w niej 28 osób. Będzie posiadała własne komisje i zespoły zajmuj±ce się konkretnymi sprawami.
Zapytał, czy, zgodnie z obietnic± Przewodnicz±cego KRSWK, oficjalne pisma PAU w tej sprawie do Prezydenta Miasta Krakowa s± w materiałach rozdanych uczestnikom obrad.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł potwierdził, że w materiałach rozdanych uczestnikom posiedzenia KRSWK znajduj± się pisma Prezesa PAU w tej sprawie.
Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas zwrócił uwagę, że znajduje się tam projekt składu tej Rady oraz zakres działań tej Rady. Co najmniej raz w roku Rada powinna się spotkać z zarz±dem miasta i prezydium Rady Miasta. Będzie wówczas można przedstawić zastrzeżenia do polityki miasta i konstruktywne projekty działania. Ma wrażenie, że to będzie pożyteczne. Poprosił o uwagi, co do tego projektu i proponowanego składu Rady, który był konsultowany z rektorami i prezesem krakowskiego oddziału PAN. Wyraził nadzieję, że rektorzy zaakceptuj± te propozycje i poprosił o ewentualne uwagi.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za przedstawienie obu projektów. Podkre¶lił, że jest niezwykle ważne, aby gazeta internetowa stworzona przez PAU nabrała życia. W dużym stopniu zależy to także od zaangażowania ¶rodowiska akademickiego Krakowa. To może być to miejsce, gdzie będzie się odbywała wymiana opinii profesorów uczelni krakowskich. Jeżeli się to uda, to będzie to najlepsza gazeta tego typu w Polsce.
Zwrócił uwagę, że oczekiwania uczelni w stosunku do władz miasta s± inne, niż działania władz miasta. Podkre¶lił, że w skali kraju najlepiej dbaj± o uczelnie te o¶rodki miejskie, w których s± pojedyncze uczelnie. Uczelnie ulokowane w dużych aglomeracjach maj± ten sam problem. Dlatego tak cennym projektem jest powołanie Krakowskiej Rady Konsultacyjnej Nauki. Rada Konsultacyjna pozwoli utworzyć wspóln± platformę dyskusyjn±, która pomoże ustalić, co jest ważne dla uczelni i jakie s± oczekiwania miasta. Wyraził nadzieję, że do projektu wł±czy się też Wojewoda Małopolski. Przypomniał, że projekt pana Wojewody z poprzedniego spotkania nie został jeszcze zagospodarowany. Wynika to z zaabsorbowania ¶rodowiska akademickiego wyborami, które zakończ± się w ci±gu najbliższych dwu tygodni. Nowe władze z pewno¶ci± z większ± energi± przyst±pi± do nowych projektów. Zapytał Prezesa PAU o informacje na temat inicjatywy powołania Rady ds. Kultury.
Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas potwierdził, że rozmawiał z prezydentem Jackiem Majchrowskim i pani± Małgorzat± Radwan-Balland± także na temat Rady ds. kultury i uzyskał ich poparcie dla tej inicjatywy. Jednak w tym zakresie posiada ograniczone kompetencje, być może należałoby zacz±ć od uczelni artystycznych. W pierwszej kolejno¶ci konieczne s± sugestie co do składu tej Rady. Gdyby trzy uczelnie artystyczne porozumiały się ze sob± i przedstawiły konkretne propozycje, to byłoby znakomicie i mógłby to być pocz±tek działań do powołania takiej Rady. Oczywi¶cie należy w jej składzie uwzględnić ¶rodowiska poza uczelniami.
Rektor elekt PWST prof. Ewa Kutry¶ zapytała czy warto powoływać osobn± Radę w oparciu o zaledwie trzy małe uczelnie artystyczne, czy nie lepiej żeby znalazły się one w Radzie ds. Nauki.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podkre¶lił, że pozostałe uczelnie także chciałyby uczestniczyć w pracach Rady ds. Kultury. Może wobec tego powołać Radę ds. nauki i sztuki.
Prezes PAU prof. dr hab. Andrzej Białas wyja¶nił, że Rada ds. kultury na pewno nie powinna ograniczać się do ¶rodowiska uczelni artystycznych, musi ona uwzględnić ogromne ¶rodowisko artystyczne Krakowa. Z kolei trudno tworzyć wspóln± Radę ds. Nauki i Sztuki. Rada nie powinna być zbyt liczna, gdyż inaczej utraci możliwo¶ć efektywnego działania. Tymczasem już teraz Rada ds. Nauki ma liczyć 28 osób. W tak licznym gronie niezwykle trudno uzyskać jakie¶ wyniki. Dlatego lepiej żeby były to osobne ciała. Poza uczelniami artystycznymi Krakowa jest ogromne ¶rodowisko artystyczne Krakowa, które należy uwzględnić.
Prorektor AM prof. Teresa Małecka poparła propozycję Prezesa PAU w sprawie powołania osobnej Rady Kultury, w której być może inicjatywn± czę¶ć stanowić powinna trójka uczelni artystycznych. Absolutnie pod uwagę należy wzi±ć całe życie artystyczne i kulturalne Krakowa, to jest masa instytucji. Uczelnie artystyczne doskonale się w ich życiu orientuj± i s± w stanie zaproponować reprezentatywny dla uczelni artystycznych i tych instytucji skład Rady ds. Kultury.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł uznał, że można w tym momencie przerwać dyskusję na ten temat. Uważa, że przedstawiciele uczelni artystycznych spotkaj± się we własnym gronie w tej sprawie i przygotuj± konkretny projekt. KRSWK wróci do tej sprawy, gdy pojawi się konkretny projekt działania.
Podziękował jeszcze raz Prezesowi PAU za informacje.
Poinformował, że poprosi jeszcze kilka osób o rozmowę na temat Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Przypomniał, że jest członkiem European Research Area Board, które jest 22 osobowym ciałem doradczym przy Komisarzu UE. Może być ważne, ale nie musi, to będzie zależało od tego, jakie będzie miało pomysły. Poprzednie ciało, które składało się z 44 osób nie osi±gnęło żadnego wyniku, w zwi±zku z tym nowy organ jest o połowę mniej liczny. Wszystko zależy od tego czy skupi się nad rozwi±zywaniem problemów, czy nad formułowaniem ogólnych wniosków, które nie przekładaj± się na rzeczywisto¶ć. W Europie ciężko rozmawia się o problemach.

Ad. 1. Aktualizacja Regulaminu KRSWK
- referował przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
Przewodnicz±cy zwrócił uwagę, że projekt nowego Regulaminu znajduje się materiałach rozdanych zebranym. KRSWK rozpoczynało działalno¶ć prawie jak klub towarzyski złożony z rektorów i posługiwało się bardzo prostym regulaminem, który został uzupełniony przepisami reguluj±cymi wybory władz KRSWK. Wszelkie zmiany zostały w projekcie zaznaczone na niebiesko. Ponieważ jest mało czasu na wnikliwe zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami, zaproponował przyjęcie przedstawionego projektu po rozpatrzeniu ewentualnych poprawek. Natomiast w przyszło¶ci będzie możliwa nowelizacja Regulaminu po jego dokładnym przestudiowaniu przez wszystkich członków.
Następnie wskazał najważniejsze zmiany w stosunku do obowi±zuj±cego do tej pory Regulaminu KRSWK.
W zakresie członkostwa wprowadzono nowe uczelnie oraz jako członka tradycyjnego Collegium Medicum UJ, którego przedstawiciel uczestniczyć ma we wszystkich decyzjach z wyj±tkiem wyborów władz KRSWK.
W¶ród go¶ci stale zapraszanych na posiedzenia dodano przedstawiciela Porozumienia Doktorantów.
Procedura wyborcza wzorowana jest na rozwi±zaniach KRASP i procedurze Uniwersyteckiej.
Dyskusja:
Kanclerz PPWSZ w Nowym Targu Sasuła zwrócił uwagę, że w §4 jest chyba pewna niekonsekwencja, ponieważ użyto sformułowania Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom KRSWK w kadencji, na któr± dokonuje się wyborów a wybory mog± się odbyć przed końcem kadencji. Kto zatem dzisiaj będzie głosował? Rektorzy, którym się kończy kadencja, czy rektorzy, którzy rozpoczynaj± kadencję.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł odpowiedział, że oczywi¶cie głosować maj± rektorzy, którzy rozpoczn± kadencję, tj. rektorzy elekci.
Kanclerz PPWSZ w Nowym Targu Sasuła powołuj±c się na paragraf dotycz±cy członkostwa zwrócił uwagę, że oni nie s± dzisiaj członkami KRSWK.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ przypomniał, że jest odpowiednia lista wymieniaj±ca uprawnione osoby.
Kanclerz PPWSZ w Nowym Targu Sasuła zaproponował skre¶lenie w §4 fragmentu w kadencji, na któr± dokonuje się wyborów.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł wyja¶nił, że to jest wła¶ciwe sformułowanie, gdyż wyklucza z udziału w wyborach obecnych członków KRSWK.
Kanclerz PPWSZ w Nowym Targu Sasuła zwrócił uwagę, że członkami s± obecnie rektorzy wybrani na kadencję 2005-2008. Zatem §4 jest sprzeczny z §1.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł wyja¶nił, że nie ma sprzeczno¶ci, gdyż użyte w paragrafie 4 sformułowanie mówi o członkach KRSWK w kadencji, która się rozpocznie. A członkami w kolejnej kadencji będ± rektorzy elekci i ci rektorzy, których wybrano po raz kolejny.
Rektor PK prof. dr hab. Józef Gawlik zaproponował, żeby w §4 wykre¶lić literę w tak, aby zamiast Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom KRSWK w kadencji, na któr± dokonuje się wyborów pozostawić Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom KRSWK kadencji, na któr± dokonuje się wyborów
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zgodził się z t± sugesti± i wobec poparcia jej przez wielu członków KRSWK polecił wprowadzić odpowiedni± zmianę do projektu. Wobec braku propozycji kolejnych poprawek do projektu Regulaminu KRSWK przedłożył jego projekt z wprowadzon± poprawk± pod głosowanie. Przypomniał, że w tej sprawie głosuj± tylko urzęduj±cy obecnie rektorzy.
Zebrani w głosowaniu jawnym jednomy¶lnie zaakceptowali przedstawiony projekt Regulaminu KRSWK wraz z wprowadzon± do niego poprawk±.
Tekst projektu Regulaminu w zał±czeniu

Ad 2. Omówienie wyników badań ankietowych studentów w zakresie warunków zakwaterowania w Krakowie
- referował przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa Ryszard Pażucha.
Wiceprezydent Miasta Krakowa Elżbieta Lęcznarowicz przed omówieniem wyników badań ankietowych ustosunkowała się do opinii Prezesa PAU i członków KRSWK na temat jako¶ci współpracy miasta z uczelniami. W zwi±zku z końcem kadencji KRSWK podziękowała w imieniu władz miasta za wiele inicjatyw, które podejmowali rektorzy dla dobra uczelni i miasta. Zgodziła się, że nie wypracowano systemu współpracy uczelni i instytucji naukowych z miastem. Uważa, że w nowej kadencji będzie trzeba rozwi±zać ten problem. S±dzi jednak, że władze miasta starały się wyj¶ć naprzeciw potrzebom uczelni. Jedna z inicjatyw wywołana przez Przewodnicz±cego KRSWK będzie prezentowana. Władze Krakowa przeniosły kwestię badania warunków zakwaterowania studentów na forum Unii Metropolii Polskich. Wkrótce porównane zostan± wyniki tej ankiety w poszczególnych miastach.
Ryszard Pażucha z Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa przypomniał, że badania zostały przeprowadzone z pomoc± KRSWK w lutym i marcu 2008 roku. Szczegółowy tekst jego wyst±pienia w zał±czeniu.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za prezentację i pokre¶lił, że co najmniej kilka danych zdumiało go. Oczekiwał, że szereg osób będzie zainteresowanych otrzymywaniem tanich mieszkań np. w TBS-ach. Wszyscy się zastanawiaj±, jakie akademiki budować: czy z pokojami jednoosobowymi, czy dwuosobowymi. W ¶wietle tych danych wydaje się, że studenci s± w stanie zaakceptować pokoje dwuosobowe. Jest bardzo mile zaskoczony stopniem zadowolenia z warunków mieszkaniowych, zwłaszcza w stosunku do informacji serwowanych przez media. W zwi±zku z tym bardzo dziękuje pani prezydent za ten materiał.
Rzecznik prasowy UJ Katarzyna Pilitowska zapytała, czemu służyła ta ankieta i jakie s± tak naprawdę wnioski, ponieważ wg niej sytuacja jest tragiczna, tym bardziej, że zaczynaj± się remonty akademików. Modernizacja akademików spowoduje zmniejszenie liczby miejsc w nich.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zwrócił uwagę, że nie jest tak Ľle jak się wszystkim wydawało.
Rzecznik prasowy UJ Katarzyna Pilitowska zgłosiła zastrzeżenia co do wiarygodno¶ci wyników ankiety ze względu na bardzo mało liczbę studentów, którzy na ni± odpowiedzieli, w stosunku do ogólnej liczby studentów.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł wyja¶nił, że badania tego typu prowadzi się w oparciu o dobrze skonstruowan± próbę i ich wynik nie jest uzależniony w sposób istotny od tego czy obejmie ona tysi±c, czy pięć tysięcy osób spo¶ród kilkuset tysięcy. Oczywi¶cie osoby, które odpowiedziały na ankietę z pewno¶ci± nie były idealnie dobran± prób±. Cenne jest również to, że wreszcie wiadomo, ilu jest studentów w Krakowie - ok.192 tys. Jest więcej, niż s±dził. Przypomniał, że łatwo obliczyć, ile pieniędzy studenci przynosz± do miasta. Jak do tego dołożyć wydatki uczelni, to s± to naprawdę olbrzymie pieni±dze. W tym miejscu zaapelował do Pani Wiceprezydent, żeby miasto wsparło w większym zakresie kulturę studenck± np. podwajaj±c fundusz na ten cel w oparciu o ¶rodki miasta. Warto oszacować zależno¶ć między dobr± kultur± studenck±, a napływem studentów do uczelni krakowskich. Je¶li osłabnie napływ studentów do Krakowa, to negatywnie się to odbije na kondycji miasta. Tak już było w historii, nie jeste¶my skazani na sukces.
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller zauważył, że pierwszy wniosek, jaki się nasuwa w ¶wietle wyników ankiety to, to że miasto ma najtańszego, młodego, dobrze wykształconego nowego mieszkańca przyci±gniętego przez uczelnie. Jeżeli wzi±ć pod uwagę, że 84% to nie byli mieszkańcy Krakowa i 75% badanych chce zostać w Krakowie, to oznacza, że najlepsza inwestycja miasta w pozyskanie warto¶ciowego mieszkańca to jest inwestycja w uczelnie. Zapytał czy 19% studentów korzysta z akademika, bo nie ma więcej miejsc, czy też, dlatego, że ich nie interesuj± akademiki i dlatego chc± wynajmować na rynku w 1/3. Możliwe, że to jest przymus, a wcale nie wybór, w zwi±zku z tym zapytał czy uczelnie maj± wolne miejsca w akademikach.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ poinformował, ze uczelnie nie maj± wolnych miejsc w akademikach.
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller uważa, że je¶li uczelnie nie maj± wolnych miejsc w akademikach, to nie jest to kwestia woli tylko możliwo¶ci.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ zwrócił uwagę, że dwa lata temu uczelnie miały wolne miejsca w akademikach. Na jego uczelni studiuje 32 tys. osób, a na ankietę odpowiedziało 80. Ponad 50% studentów AGH mieszka w akademikach, je¶li im jest dobrze, to nie s± zainteresowani żadnymi ankietami. Ale być może tak mała frekwencja studentów AGH w¶ród osób, które odpowiedziały na ankietę, to kwestia nie dotarcia do nich z informacj±. Podkre¶lił, że w ¶wietle ankiety akademik jest najtańszym obecnie miejscem zakwaterowania. Inne formy zamieszkania s± o 100 lub 200 zł droższe. W zwi±zku z tym wszystkie miejsca na miasteczku AGH s± zajęte. Istnieje problem z remontami nie tylko na AGH, ale także w akademikach UJ. Co zrobić ze studentami mieszkaj±cymi w akademikach, je¶li w zwi±zku z ich modernizacj± zmniejszy się w nich liczba miejsc?
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł przypomniał, że rektorzy mieli kiedy¶ taki pomysł, żeby namówić starostów z o¶ciennych województw, żeby zbudowali akademiki dla swoich mieszkańców w Krakowie - na wzór istniej±cych kiedy¶ burs. Być może do tego trzeba wrócić, jak np. w Paryżu. W zwi±zku z tym zwrócił się do Wojewody Małopolskiego o pomoc w tej sprawie, sugeruj±c, że władze Krakowa z pewno¶ci± się do tego dołoż±. Realizacja tego pomysłu pozwoliłaby podnie¶ć komfort zakwaterowania studentów. Wszyscy powinni być zadowoleni, gdyż ci studenci być może mogliby być namawiani do powrotu w zamian za tańsze mieszkania.
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller zwrócił uwagę na porównanie ceny miesięcznego utrzymania się w akademiku i w wynajętym pomieszczeniu. Różnica jest 50%, to jest dużo, ale oznacza, że na rynku opłaca się wynajmować za ok. 370 zł miejsce dla studenta. Co oznacza, że prawdopodobnie jest to rynek interesuj±cy dla deweloperów, żeby zamiast budować mieszkania wybudować akademiki. Jest tylko pytanie o geografię tych akademików na mapie Krakowa, żeby zmniejszyć czas dojazdów. Nie wierzy w odpowiedzi, co studenci planuj± po studiach, gdyż prawdopodobnie był to wybór z listy. Wybierano sugeruj±c, że jest co¶ możliwe, co w rzeczywisto¶ci nie jest możliwe, gdyż nie dostan± dodatku mieszkaniowego, jako absolwenci uczelni. Gdyby zapytano a nie sugerowano, to prawdopodobnie każdy napisałby kredyt mieszkaniowy. Pytanie, czy z tej grupy 75% zostaj±cych absolwentów wszyscy zostan±, ze względu na niedobór mieszkań dla absolwentów. W zwi±zku z tym zapytał czy oprócz akademików miastu nie opłaca się budować mieszkań rotacyjnych na pierwsze dwa trzy lata od rozpoczęcia pracy zawodowej, gdy zdobywa się zdolno¶ć kredytow±. Reasumuj±c, nic tylko budować uczelnie, a uczelnie daj± największy przyrost naturalny.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zaznaczył, że do sprawy akademików powinno KRSWK wrócić w przyszło¶ci. Konieczne jest zainteresowanie starostów, żeby ułatwili studia w Krakowie swoim mieszkańcom.
Rektor PK prof. dr hab. Józef Gawlik zwrócił uwagę, że co prawda remonty i modernizacje zmniejszaj± chwilowo lub na stałe liczbę miejsc w akademikach, jednak znacz±co podnosz± standard mieszkania w nich. W konsekwencji znacz±co ro¶nie zainteresowanie studentów akademikami. Dlatego modernizacja akademików się opłaca. Zwłaszcza w kontek¶cie planów umiędzynarodowienia studiów, bez akademików o wysokim standardzie nie będzie to możliwe.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ na podstawie obserwacji na AGH potwierdził, że napływaj±cy z zagranicy studenci wymagaj± akademików o podwyższonym standardzie. S±dzi, że gdyby się udało wybudować kilkana¶cie akademików o podwyższonym standardzie oczywi¶cie za odpowiedni± opłat±, to będzie to atutem przyci±gaj±cym obcokrajowców na studia w Krakowie.
Jednocze¶nie zwrócił uwagę, że krakowskie ¶rodowisko naukowe przegra, je¶li nie uda się zatrzymać na uczelniach młodych zdolnych ludzi. Co z tego, że w tej chwili na AGH s± młodzi zdolni informatycy, je¶li obowi±zuj±ce stawki płac na uczelniach powoduj±, że szybko porzuc± oni pracę na uczelni, gdyż poza ni± zarobi± co najmniej dwa lub trzy razy więcej. Grozi to uruchomieniem procesu negatywnej selekcji przy rekrutacji do pracy na uczelniach. Jedn± z kotwic, która mogłaby zatrzymać ich na uczelni, mogłoby się stać rozwi±zanie problemów mieszkaniowych tych specjalistów. W zwi±zku z tym poprosił władze Krakowa, żeby o tym pomy¶lały, gdyż uczelnie przynosz± do Krakowa ogromne pieni±dze. Uczelnie nie mog± zostać same z tym problemem, gdyż wkrótce może okazać się, że lepiej będzie studiować w małej miejscowo¶ci, do której uda się ¶ci±gn±ć dobr± kadrę.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł uzupełnił, że proces drenażu uczelni i Krakowa z wybitnych specjalistów nie ogranicza się tylko do informatyków, ale obejmuje też inne dziedziny, w tym kulturę. Straty na tym polu s± nie do odrobienia. W jego przekonaniu, w interesie miasta i województwa jest, żeby 5% najlepszych studentów zostało zakotwiczonych poprzez mieszkania. W zwi±zku z tym zwrócił się do Pani Wiceprezydent o przedstawienie tej kwestii Zarz±dowi Miasta i Radzie Miasta.
Wiceprezydent Elżbieta Lęcznarowicz podkre¶liła, że ma ¶wiadomo¶ć, iż wyniki ankiety s± sondażem, a nie badaniem. Sondaż ten był przeprowadzony m.in. dlatego, że miasto chce doskonalić politykę mieszkaniow± miasta. Już dzisiaj pojawiło się wiele propozycji, jak rozwi±zać kwestię zakwaterowania studentów. Jednocze¶nie chodziło o orientację, jak rynek pracy w Krakowie odpowiada na zapotrzebowanie absolwentów uczelni. Z pewno¶ci± wielu studentów nie znajdzie zatrudnienia we wskazanych zawodach, je¶li te dane s± prawdziwe. Wiele z przedstawionych propozycji wymaga rozważenia i pewnie trzeba je systemowo wprowadzić w politykę miasta. Trudno jednak zakre¶lić ramy czasowe ich wdrożenia i ich skalę. Uważa, że powinny to poprzedzić bardziej wnikliwe badania w¶ród studentów. Chodzi o pozyskanie szerszej wiedzy, co byłoby rozwi±zaniem tych problemów.
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller poprosił o wskazanie lokalizacji na terenie Krakowa, w których powinny powstać akademiki, o informacje, jaka powinna być struktura zasobów mieszkaniowych dla studentów i absolwentów oraz o informacje, jakie kwoty wchodz± w rachubę, jako dostępne dla kieszeni studenta i dla absolwenta. Te informacje pozwol± mu szukać na rynku partnerów do rozwi±zania problemów uczelni.
Rektor AP Żaliński uważa, że najlepsz± lokalizacj± dla tych inwestycji s± miejsca blisko uczelni. AP posiada akademik na ul. Grochowej, to bardzo atrakcyjny akademik tylko, że położony bardzo daleko. Wiadomo, jakim problemem w Krakowie jest dojazd. Akademik jest zapełniony, ale przez studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły, która funkcjonuje obok niego. Natomiast istnieje ogromne zainteresowanie studentów AP akademikami na miasteczku. W zwi±zku z tym akademiki należy budować jak najbliżej uczelni, chyba że miasto rozwi±że problemy transportu miejskiego.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował, żeby rozważyć tę kwestię na następnym posiedzeniu KRSWK. Być może przygotowane zostan± wcze¶niej propozycje lokalizacji. Przypuszcza, że je¶li miasto zaangażowałoby się w budowę akademików, to byłby one wspólne dla wszystkich uczelni. Zgadza się z rektorem AP co to lokalizacji akademików w pobliżu uczelni. Zapytał przedstawiciela Collegium Medicum czy akademiki w Prokocimiu s± zapełnione.
Przedstawiciel Collegium Medicum UJ prof. dr hab. Maciej Pawłowski poinformował, że obecnie tak, jednak w poprzednich latach nie.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł stwierdził, że Prokocim nie jest dobrym miejscem na budowę akademików. Zaproponował zakończenie dyskusji nad tym punktem programu. W zwi±zku z brakiem dalszych uwag poprosił o przedstawienie spraw Radia Akademickiego. Przypomniał, że rektorzy wrócili z posiedzenia Rady Fundacji, która prowadzi to Radio. Posiedzenie Rady zostało przerwane przed omówieniem punktu, jak rozwi±zać problem przedłużenia koncesji i jak rozwi±zać problem współdziałania.

Ad. 3.) Przedstawienie propozycji działań w stosunku do Radia Akademickiego
- referował radca prawny Jerzy Sikora
Poinformował, że wraz z mecenasem Andrzejem .Dziewałtowski-Gintowtem i aplikantem radcowskim Sergiuszem Szusterem na zlecenie rektora UJ zbadał problem Radia Akademickiego. Następnie omówił przygotowan± ekspertyzę prawn± w wzmiankowanej powyżej sprawie. Opina prawna w zał±czeniu do protokołu.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za przygotowan± opinię i jej prezentację. Podkre¶lił, że opracowanie jest znakomite i wszyscy rektorzy je otrzymaj±. Obecnie Fundacja Radia Żak dysponuje kilkoma atutami: po pierwsze może, ale nie musi wyst±pić o przedłużenie koncesji. Je¶li nie wyst±pi o przedłużenie koncesji, to Radio kończy swoj± działalno¶ć, ale osoby zainteresowane zarobieniem na nim nie zyskaj± nic. W tej sytuacji przeprowadzone zostały dzisiaj wstępne rozmowy. Ujawniły one, że dotychczasowy partner zewnętrzny jest gotów do daleko id±cych ustępstw i, w przypadku wyst±pienia przez Fundację o przedłużenie koncesji, może umorzyć dług Fundacji Radia Akademickiego Żak. Prawdopodobnie zapłaci także za przedłużenie licencji. Jednocze¶nie Rada Fundacji Radia Żak może podnie¶ć wymagania dotycz±ce emisji czę¶ci akademickiej - oczywi¶cie w ramach zdrowego rozs±dku. Przewodnicz±cy Rady Fundacji Radia Akademickiego Żak przerwał dzisiejsze posiedzenie Rady i w oparciu o przygotowane argumenty możliwe jest teraz przeprowadzenie twardych negocjacji i osi±gnięcie planowanych celów. Po raz pierwszy pojawiła się szansa na uzdrowienie kondycji finansowej Radia Akademickiego i Fundacji Radia Żak. Możliwe jest utrzymanie tego Radia i przywrócenie mu akademickiego charakteru. Eska Rock nie jest jedynym potencjalnym partnerem. W Radzie Fundacji każda uczelnia ma swojego reprezentanta, który powinien dobrze się przygotować do posiedzenia Rady w dniu 4 lipca 2008 r. Przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Fundacji przeprowadzone zostan± negocjacje z przedstawicielami Radia Eska Rock. Rozstrzygn± one czy utrzymana będzie współpraca z tym partnerem, czy też będzie trzeba poszukać nowego partnera zewnętrznego.
Zapytał czy s± uwagi do planowanych działań i czy zebrani je akceptuj±.
Wobec braku pytań i zgody członków na zaproponowany scenariusz działań przeszedł do omawiania następnego punktu programu.

Ad. 4) Wybranie laureatów nagrody Phil Epistemoni
- referował przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
Przypomniał, że KRSWK ma wybrać laureatów Phil Epistemonii - nagrody dla dziennikarzy zajmuj±cych się sprawami nauki lub kultury w latach 2006-2007. Następnie zreferował najważniejsze informacje z uzasadnień przesłanych przez uczelnie, które zgłosiły kandydatów do tej Nagrody. Wnioski uczelni w tej sprawie w zał±czeniu.
Zwrócił uwagę, że zgłoszono pięciu kandydatów, z których w zasadzie tylko pani red. Hanna Maria Giza i ewentualnie red. Jolanta Łada mog± kandydować do Nagrody w kategorii ogólnopolskiej.
Rektor PK Józef Gawlik - zgłosił poparcie dla kandydatury red Jolanty Ł±dy, która z zaangażowaniem prezentuje problematykę ¶rodowiska akademickiego Krakowa i uczestniczy w inicjatywach kulturalnych.
Rektor ASP prof. Jan Pamuła - gor±co zarekomendował kandydaturę red. Jolanty Anteckiej, która już od ponad 30 lat działa na niwie kultury i sztuki. Jest w tej chwili chyba jedyn± osob± recenzuj±c± wydarzenia artystyczne, ale po¶więca swojej artykuły także szkolnictwu artystycznemu. Jest to osoba niezwykle zasłużona. Ta nagroda z pewno¶ci± doda jej skrzydeł.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł poparł kandydaturę red. Jolanty Anteckiej.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ również zgłosił poparcie dla kandydatury red. Jolanty Anteckiej. Jednocze¶nie zwrócił uwagę, że w kategorii ogólnopolskiej jest do rozpatrzenia wg niego tylko kandydatura red. Hanny Marii Gizy i udzielił jej poparcia.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł przypomniał, że jest jeszcze zgłoszenie rektora PK prof. dr. hab. Józefa Gawlika, ale być może zachowa zgłoszon± kandydaturę na kolejn± edycję konkursu.
Rektor UE prof. dr hab. Ryszard Borowiecki zaproponował, żeby wobec kilku bardzo dobrych kandydatur w kategorii regionalnej przyznać Nagrodę więcej niż jednej osobie.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł przypomniał, że KRSWK w przeszło¶ci podejmowało takie decyzje dziel±c sumę nagrody na pół.
Rektor UE prof. dr hab. Ryszard Borowiecki zwrócił uwagę, że w kategorii ogólnopolskiej w zasadzie rektorzy nie maj± wyboru, jedyn± kandydatur± jest red. Hanna Maria Giza. Uważa, że to nie jest dobre rozwi±zanie. Może lepiej przyznać dwie nagrody regionalne.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował żeby przyznać dwie nagrody regionalne po pięć tysięcy.
Rzecznik UJ Katarzyna Pilitowska przypomniała, że o ile kandydatura red. Jolanty Anteckiej zajmuj±cej się kultur± jest bliska uczelniom artystycznym, to red. Krzysztof Nowak zajmuje się wszystkimi uczelniami.
Rektor UE prof. dr hab. Ryszard Borowiecki zaproponował, żeby głosować na dwie osoby spo¶ród kandydatów, bez rozróżniania na kategorie.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł przychylił się do tej propozycji i przypomniał, że w głosowaniu udział wezm± rektorzy obecnej kadencji.
Po rozdaniu kart do głosowania obecnym na zebraniu urzęduj±cym rektorom lub reprezentuj±cym ich osobom obyło się głosowanie. W jego trakcie oddano 15 ważnych głosów z tego na:
Red. Hannę Marię Gizę - 15,
Red. Jolantę Anteck± - 13,
Red. Jolantę Ł±dę - 2
Red. Krzysztofa Nowaka - 2
Red. Marię Włodkowsk±-Bana¶ - 0
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł po odczytaniu wyników głosowania poinformował, że laureatkami Nagrody Phil Epistemoni za lata 2006-2007 zostały red. Hanna Maria Giza i red. Jolanta Antecka. Wręczenie nagrody odbędzie się na posiedzeniu KRSWK po wakacjach.

Ad. 5) Zatwierdzenie wniosków tymczasowej Rady ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych, co do dalszych losów tego laboratorium.
referował - prorektor UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Szczepan Biliński
Przypomniał, że dyskusja nad przyszło¶ci± ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych rozpoczęła się na forum KRSWK w marcu 2007 roku. Powołano wówczas Tymczasow± Radę ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych, której zadaniem było opracowanie nowych zasad działania tego Laboratorium. Pięć uczelni wydelegowało swoich przedstawicieli do tej Rady. Rada spotkała się 31 paĽdziernika 2007 roku. W spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, prorektor ds. rozwoju i współpracy AGH; prof. dr hab. inż. Florian Gamu¶ z Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Rolniczego), prof. dr hab. Piotr Kowalski z Wydziału Chemicznego PK oraz prof. dr hab. Leonard Proniewicz, dziekan Wydziału Chemii UJ i równocze¶nie kierownik ¦LAFiBS. W spotkaniu nie uczestniczył prof. Jan Suchanicz z Akademii Pedagogicznej, ponieważ pismo, które go delegowało do Rady, przyszło już dwa dni po jej posiedzeniu. Temat obrad Rady był oczywisty, a w jego wyniku zebrani ustalili: ¦LAFiBS w ¶wietle obowi±zuj±cych przepisów musi zostać rozwi±zany; ¦LAFiBS rozwi±zuj±c się jako jednostka międzyuczelniana zostanie utrzymany, jako jednostka wewnętrzna UJ. Tak przekształcone Laboratorium będzie ¶wiadczyło usługi dla pozostałych uczelni, podmiotów gospodarczych oraz prywatnych przedsiębiorców.
Na tej podstawie zaproponował przyjęcie projektu uchwały:
Uchwała 6/2008
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie likwidacji ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych, jako jednostki międzyuczelnianej.
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na wniosek Rektora UJ, działaj±c po my¶li §2 i §5 ust. 2 Regulaminu ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych wyraża zgodę na likwidację przez Senat UJ ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych, jako jednostki międzyuczelnianej.
W zwi±zku z tym z chwil± podjęcia decyzji o likwidacji tego Laboratorium jako jednostki międzyuczelnianej przez Senat UJ Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa odwołuje obecn± Radę ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych oraz uchyla Regulamin ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych. Jednocze¶nie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa akceptuje, zgodnie z §3 Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademi± Górniczo-Hutnicz±, Politechnik± Krakowsk±, Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w sprawie wzajemnego udziału tych jednostek w funkcjonowaniu ¦LAFiBS UJ z 19 kwietnia 1996 roku, przekazanie wyposażenia Pracowni ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, z zastrzeżeniem, że kwestia wyposażenia Pracowni ¦LAFiBS zlokalizowanych na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej zostanie uregulowana w drodze odrębnych porozumień.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podkre¶lił, że jest to uchwała, która została omówiona przez reprezentantów uczelni. Kończy ona międzyuczelnian± działalno¶ć ¦LAFiBSu, ale nie likwiduje idei. Laboratorium zostaje w takiej formule, jaka dzi¶ jest możliwa. Wobec braku uwag do projektu uchwały poddał go pod głosowanie.
Członkowie KRSWK w głosowaniu jawnym jednomy¶lnie przyjęli projekt uchwały w sprawie likwidacji ¦LAFiBS, jako jednostki międzyuczelnianej.

Ad. 6.) Sprawozdanie przewodnicz±cego KRSWK z działalno¶ci Kolegium w latach 2005-2008
- referował przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
To była trudna kadencja, trzeba było rozwi±zywać szereg problemów m.in. zwi±zanych z kwesti± lustracji na uczelniach. Rektorzy byli poddani presji zewnętrznej i wewnętrznej. Jednym z wiod±cych tematów dyskutowanych na posiedzeniach KRSWK była kwestia współpracy między uczelniami akademickimi a zawodowymi oraz publicznymi a niepublicznymi. Celem było zapewnienie możliwo¶ci uzyskania wykształcenia na poziomie magisterskim najlepszym absolwentom studiów licencjackich, jednak pod warunkiem odpowiedniego poziomu tych studiów w uczelniach zawodowych. Wzorem może być porozumienie podpisane ostatnio między Uniwersytetem Jagiellońskim a PPWSZ w Nowym Targu. KRSWK otworzyło się na uczelnie niepubliczne, z pewno¶ci± wkrótce większa ich liczba uzyska status członka KRSWK, ponieważ sukcesywnie rozwijaj± się i uzyskuj± kolejne uprawnienia. KRSWK jest prawdopodobnie najczę¶ciej obraduj±cym stowarzyszeniem rektorów w Polsce. Dopracowała się pewnego modelu działania, przygotowano konsorcjum Akcent, wyst±piono o ¶rodki dla dwóch klastrów: biotechnologicznego i nanotechnologicznego. Obecnie zabiega o ¶rodki dla Narodowego Centrum Synchrotronowego. W zał±czeniu przedłożył zestawienie omawianych tematów podczas poszczególnych posiedzeń KRSWK w latach 2005-2008. Zwrócił się o szczegółowe pytania w tej sprawie, a wobec ich braku przedłożył przedstawione sprawozdanie pod głosowanie.

Sprawy Bież±ce
Uchwała Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł poinformował o podjęciu przez
Senat Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie uchwały w sprawie podwyżek dla pracowników wyższych uczelni. Przypomniał, że Uchwała ta znajduje się w materiałach przekazanych zebranym. Stwierdził, iż uważa za wskazane sformułowanie o¶wiadczenia KRSWK uchwały popieraj±cej stanowisko Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ zwrócił uwagę, że w chwili obecnej zapowiedziane zostały już podwyżki dla pracowników uczelni w tzw. trzecim etapie wzrostu płac.
Rektor UR prof. dr hab. Janusz Żmija o¶wiadczył, że uchwała Senatu UR została przekazana do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W zwi±zku z tym uważa, że KRSWK powinno ustosunkować się do tej uchwały.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł w zwi±zku z brakiem dalszych uwag przedłożył pod głosowanie projekt uchwały przedstawiony poniżej.
Uchwała 7/2008
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w sprawie podwyżek płac dla pracowników uczelni Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jednomy¶lnie popiera stanowisko Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w sprawie podwyżek dla pracowników szkół wyższych wyrażone w uchwale Senatu UR z dnia30 maja 2008 roku.
Tekst Uchwały Senatu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w zał±czeniu.
Zawieszenie Dziennika Akademickiego i rozliczenie kosztów jego wydawania w okresie styczeń - maj 2008.
Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł - poinformował, że zdecydował się zawiesić wydawanie Dziennika Akademickiego ze względu na koszty. Jego zastrzeżenia budzi także brak obiektywizmu w publikacjach Dziennika Polskiego relacjonuj±cych przebieg wyborów na uczelniach w tym roku. Zaproponował żeby odłożyć kwestię wznowienia wydawania Dziennika Akademickiego na pocz±tek kolejnej kadencji KRSWK. W zwi±zku z tym konieczne jest uporz±dkowanie spraw finansowych zwi±zanych z wydawaniem Dziennika Akademickiego w okresie pilotażowym. Uniwersytet Jagielloński zapłacił już Wydawnictwu Jagiellonia S.A. należno¶ć z tytułu wydawania Dziennika Akademickiego w okresie styczeń - maj 2008 roku. W zwi±zku z tym Sekretarz KRSWK przygotował rozliczenie kosztów poniesionych z tego tytułu wg przyjętych wcze¶niej zasad (w zał±czeniu do protokołu). Informacja ta została przekazana w materiałach rozdanych na pocz±tku posiedzenia. Zwrócił się o akceptacje zawieszenia Dziennika Akademickiego oraz przedstawionego rozliczenia i ujęcie go w rozliczeniu budżetu KRSWK za rok 2008.
Zebrani jednomy¶lnie przyjęli przedstawion± propozycję.
W zwi±zku z wyczerpaniem programu posiedzenia przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podziękował wszystkim za pracę w kończ±cej się kadencji i zamkn±ł tę czę¶ć posiedzenia. Poprosił o pozostanie na Sali zgodnie z Regulaminem rektorów, którzy będ± pełnić swoje funkcje w kadencji 2008-2012.
Likwidacja Poradni Chorób ¦rodowiskowych dla Szkół Wyższych
Wszyscy uczestnicy posiedzenia otrzymali wyja¶nienie pełnomocnika Rektora UJ ds. klinicznych w Collegium Medicum na temat obiektywnych przyczyn likwidacji Poradni Chorób ¦rodowiskowych dla Szkół Wyższych. Informacja w zał±czeniu do protokołu.

Ad 7.) Wybory władz KRSWK na kadencję 2008-2012
Prowadził prof. dr hab. Wojciech Nowak prorektor UJ ds. Collegium Medicum w latach 2008-2012.


Protokołował:
mgr Leszek ¦liwa


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Karol Musioł