Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

30.10.2002

Fragment protokołu z dnia 30.10.02 - PAT

Rozstrzygnięcie dot. przyznania nagród dla dziennikarzy i publicystów zajmuj±cych się problematyk± szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki za lata 2000 i 2001.
Ustalenie

  • KRSzWK na posiedzeniu w dniu 30.10.02 r. przyznano nagrody "PHIL EPISTEMONT" "Przyjacielowi Nauki" za lata 2000 i 2001:
  • w kategorii ogólnopolskiej p. Waldemarowi Siwińskiemu, Red. Naczelnemu miesięcznika "Perspektywy". Nagroda (brutto) wynosi 5.000 zł;
  • w kategorii ¶rodowiskowej nagrodę zespołow±: p. Red. Agacie Jędrzejczyk-Dyl±g - TV Kraków, -2.500 zł (brutto) i p. Red. Alicji Popiel - 2.500 zł (brutto) - TV Kraków.
  • Nagrody zostan± uroczy¶cie wręczone w trakcie grudniowego posiedzenia KRSzWK, w obecno¶ci przedstawicieli mediów.

Przewodnicz±cy KR zaproponował powołanie nowego składu Rady ¦LAFiBS - na okres 2002 - 2005. propozycje osobowe przedstawiła p. Prorektor UJ prof. Maria Nowakowska.
Ustalenie

  • KRSzWK jednogło¶nie zaakceptowało skład Rady ¦LAFiBS na lata 2002-2005.
  • Przewodnicz±cy KR podpisze stosown± decyzję KR w powyzszej sprawie.
  • Nowa Rada ¦LAFiBS liczy ł±cznie 14 osób.

Wykaz dziennikarzy
którzy otrzymali nagrody Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

Dotychczas nagrody dla najaktywniejszych dziennikarzy zajmuj±cych się problematyk± szkolnictwa wyższego otrzymali:
1987 - red. Marian Nowy - Kraków - 50.000 zł
1989 - red. Janina Paradowska - Warszawa - red. Zbigniew Krzysztyniak - 100.000 zł- 100.000 zł
1991 - red. Lesław Peters - Kraków - Ignacy Rutkiewicz - Warszawa - 100.000 zł- 100.000 zł
1993 - red. Zbigniew ¦więch - Kraków (za popularyzację nauki) - 10.000.000 zł.
1996 - red. Jerzy Wunderlich (Warszawa) (za szersze propagowanie nauki) - red. Stanisław Knapik - Kraków - 15.000.000 zł.- 15.000.000 zł.
1998 - (za lata 1996 - 1997) - Redakcja Forum Akademickiego - Redakcja Dziennika Akademickego - red. Helena Byrska - red. Marek Lovel - red. Marian Nowy - 3.000 zł.- 3.000 zł.- 1.000 zł.- 1.000 zł.- 1.000 zł.
2000 - (za lata 1996 - 1999) - red. Jerzy Sadecki Rzeczpospolita - red . Grażyna Starzak Dziennik Polski - 4.000 zł.- 4.000 zł.
2002 - (za lata 2000 - 2001) - red .Waldemar ¦liwiński - red. Agata Jędrzejczyk - Dyl±g - red. Alicja Popiel - 5.000 zł.- 2.500 zł.- 2.500 zł.Program spotkania 18.11.2002:
I. Uroczyste wręczenie nagród PHIL EPISTEMONI - przyznanych przez KRSzWK dziennikarzom i publicystom zajmuj±cym się problematyk± szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki - za lata 2000 i 20001.
II.
1. Współpraca międzynarodowa - c.d. (ankietę przygotuje i temat zreferuje dr hab. Czesław Nowak, Prorektor Akademii Rolniczej ds. nauki i współpracy międzynarodowej)
2. Pomoc materialna dla studentów (referuje dr. Hab. Marian Zakrzewski, prof. AP, Prorektor Akademii Pedagogicznej ds. studenckich).
3. Działalno¶ć Małopolskiego Forum Edukacyjnego (referuje prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Prorektor UJ ds. dydaktyki).
4. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA
Decyzja Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 5 listopada 2002 roku
w sprawie: powołania Rady ¦rodowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ
Na podstawie § 4 ust. 2 Regulaminu ¦LAFiBS, stanowi±cego zał±cznik do zarz±dzenia nr 6 Rektora UJ z dnia 14 lutego 1996 roku ustala się, co następuje:
§ 1
Na kadencję 2002 - 2005 powołuję Radę ¦LAFiBS w składzie:
1. Prof. dr hab. Roman Dziembaj
2. Prof. dr hab. Adam Dubin
3. Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz
4. Prof. dr hab. Józef Korecki
5. Prof. dr hab. Piotr Kowalski
6. Prof. dr hab. Jan Kozłowski
7. Dr hab. Jan Krzek
8. Prof. dr hab. Jan Kusiński
9. Dr hab. Piotr Laidler
10. Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis
11. Prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz
12. Prof. dr hab. Jerzy Silberring
13. Prof. dr hab. Jan Stanek
14. Prof. dr hab. Marek Szymański
§ 2
Zadania Rady okre¶laj± postanowienia § 4 ust. 3 cytowanego na wstępie regulaminu.
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Frańciszek ZIEJKA
Otrzymuj±:
- Członkowie Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
- Członkowie Rady ¦LAFiBSRada ¦rodowiskowego Laboratorium
Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych UJ
1. Prof. dr hab. Adam Dubin UJ Wydział Biotechnologii
36 -387 Kraków ul. Gronostajowa 7
2. Prof. dr hab. Roman Dziembaj UJ Wydział Chemii
30 - 060 Kraków ul.Ingardena 3
3. Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz UJ Wydział Chemii
30 - 060 Kraków ul.Ingardena 3
4. Prof. dr hab.Józef korecki AGH Wydział Fizyki i Techniki J±drowej
30 - 059 Kraków al. Mickiewicza 30
5. Prof. dr hab. Piotr Kowalski PK
31 -155 Kraków ul. Warszawska 30
6. Prof. dr hab. Jan Kozłowski UJ Wydział Biologii Nauk o Ziemi
36 - 377 Kraków ul. Gronostajowa
7. Dr hab. Jan Krzek Coll. Medicum UJ Wydział Farmaceutyczny
30 - 688 Kraków ul. Medyczna 9
8. Prof. dr hab. Jan Kusiński AGH Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
30 - 059 Kraków al. Mickiewicza 30
9. Dr. hab. Piotr Laidler Coll Medicum UJ Instytut Biochemii Lekarskiej
. 31 - 034 Kraków ul.Kopernika 7
10. Prof. dr hab. Jerzy Lis AGH Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
30 - 059 Kraków al. Mickiewicza 30
11. Prof. dr hab. Leonard M. Proniewicz UJ Wydział Chemii
30 - 060 Kraków ul.Ingardena 3
12. Prof. dr hab. Jerzy Silberring UJ Wydział Chemii
30 - 060 Kraków ul.Ingardena 3
13. Prof. dr hab. Jan Stanek UJ Instytut Fizyki
30 - 059 Kraków ul. Reymonta 4
14. Prof. dr hab. Marek Szymoński UJ Instytut Fizyki
30 - 059 Kraków ul. Reymonta 4
Kraków, 5 listopada 2002rPOROZUMIENIE SAMORZˇDÓW STUDENTÓW KRAKOWA
Kraków 28.10.2002
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa Prof. Franciszek Ziejka

Informujemy ,że w dniu 17.10.2002 na Akademii Rolniczej odbyły się wybory Przewodnicz±cego PSSUK, na których nowym Przewodnicz±cym PSSUK na kadencję 2002/2003 został kolega Maciej Mi¶ obecnie Przewodnicz±cy Samorz±du Studentów UJ.

Z poważaniem
Adam Korta