Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

18.12.2002

Protokół z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 18 grudnia 2002 roku
w Akademii Ekonomicznej

Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy.

Tematyka spotkania:
I. Uroczyste wręczenie nagród PHIL EPISTÉMONI - przyznanych przez KRSzWK dziennikarzom i publicystom zajmuj±cym się problematyk± szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki - za lata 2000 i 2001.
II.
1. Współpraca międzynarodowa - c.d.
2. Pomoc materialna dla studentów.
3. Działalno¶ć Małopolskiego Forum Edukacyjnego.
4. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.Uczestników posiedzenia powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodnicz±cy KRSzWK, oddaj±c głos - zgodnie z tradycj± - Gospodarzowi spotkania, prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu, Rektorowi Akademii Ekonomicznej.
P. Rektor Borowiecki serdecznie powitał wszystkich uczestników posiedzenia, przedstawił obecnych na posiedzeniu pracowników Akademii Ekonomicznej i pokrótce przypomniał 78-letni okres działalno¶ci Uczelni - największej w Polsce Akademii Ekonomicznej. Uczelnia rozwija się, tworz±c w centrum Krakowa zwarty kompleks.

I. Uroczyste wręczenie nagród PHIL EPISTÉMONI - przyznanych przez KRSzWK
dziennikarzom i publicystom zajmuj±cym się problematyk± szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki - za lata 2000 - 2001.

Przewodnicz±cy KR powitał zaproszonych go¶ci reprezentuj±cych media, w tym - przede wszystkim - do Laureatów przypominaj±c, że KRSzWK od r. 1987, co dwa lata, przyznaje nagrody dla dziennikarzy i publicystów- za wybitne osi±gnięcia w działalno¶ci na rzecz szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki. Przewodnicz±cy KR przypomniał także regulamin przyznawania nagród. Ustanowiono dwie ich kategorie: ogólnopolsk± i ¶rodowiskow±. W dniu dzisiejszym nagrody wręczane s± po raz ósmy. Otrzymuj± je:
- Pan Waldemar SIWIŃSKI, Redaktor Naczelny Perspektyw. Jest to nagroda ogólnopolska indywidualna - w wys. 5.000 zł. brutto.
- Red. Red. Agata JĘDRZEJCZYK - DYL±G i Alicja POPIEL - Dziennikarki Kroniki TV Kraków. Jest to nagroda w kategorii ¶rodowiskowej, zespołowa - po 2.500 zł brutto.
-
Dodatkowo - Przewodnicz±cy KR poinformował zebranych o powierzeniu w dniu dzisiejszym red. Waldemarowi SIWIŃSKIEMU funkcji Prezesa PAP-u, składaj±c Mu gratulacje, na co uczestnicy posiedzenia zareagowali gor±cymi oklaskami.
W imieniu osób nagrodzonych red. Waldemar Siwiński podziękował Kolegium Rektorów za tak zaszczytne wyróżnienie.
Korzystaj±c z obecno¶ci przedstawicieli mediów, Przewodnicz±cy KR poinformował o spotkaniu u Prezydenta Kwa¶niewskiego, które odbyło się w dniu10.12.br., w zwi±zku z przygotowywaniem projektu nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. W spotkaniu tym wzięło udział Prezydium KRASP-u, Pani Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka, Szefowa Kancelarii Prezydenta Jolanta Szymanek-Deresz i Minister Barbara Labuda, przedstawiciele Sejmu i Senatu RP oraz reprezentanci innych sektorów szkolnictwa wyższego (PWSZ i szkół prywatnych).
Po dyskusji ustalono, że z inicjatyw± zmiany Ustawy wyst±pi p. Prezydent. Poprzednio - nowelizacj± Ustawy zajmowało się MENiS a Rektorzy opiniowali kilkana¶cie coraz nowych wersji projektów tej Ustawy.
Powołano 7-osobow± Komisję (3 reprezentantów KRASP-u, 3 przedstawicieli MENiS i przewodnicz±cy - wyłoniony przez p. Prezydenta) ds. przygotowania projektu nowej Ustawy. Tekst projektu ma zostać ogłoszony w ci±gu I - go kwartału 2003 roku. Po konsultacji ze ¶rodowiskiem akademickim, w maju lub czerwcu 2003 r. ma on być skierowany do Sejmu.
Inna ważna sprawa dotyczy niedawnej wizyty w Niemczech (Kolonia) 86-ciu Rektorów i Prorektorów uczelni polskich, którzy spotkali się ze 120-osobow± grup± naukowców niemieckich. Zadaniem tej 2-dniowej konferencji było przygotowanie propozycji zacie¶nienia współpracy pomiędzy uczelniami polskimi i niemieckimi. Prezydium KRASP zdecydowało, iż przygotuje informator na rok 2003/2004 - o możliwo¶ciach i warunkach finansowych studiowania w językach obcych na polskich uczelniach, czym zainteresowani s± m.in. Niemcy. Stosowne ankiety - do wypełnienia - zostan± rozesłane przez KRASP wszystkim jego członkom.
Przewodnicz±cy KR zaznaczył również, że Senaty szeregu uczelni podjęły uchwały popieraj±ce ideę integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej, w zwi±zku z zakoń-czeniem negocjacji w Kopenhadze.
Następnie Przewodnicz±cy KR poinformował, że dodatkowo w trakcie dzisiejszego posiedzenia omówione zostan± 2 sprawy dot. dofinansowania: ACK Cyfronet AGH i Kra-kowskiego Zespołu Bibliotecznego.

ad 2. Współpraca międzynarodowa - c.d.

Na podstawie materiałów uzyskanych z uczelni - opracowanie zbiorcze wykonał i temat zreferował dr hab. Czesław Nowak, Prorektor Akademii Rolniczej ds. nauki i współpracy międzynarodowej (komplet materiałów - w zał±czeniu). P. Prorektor Czesław Nowak m.in. zaznaczył, że dostarczone materiały w czę¶ci dot. współpracy międzynarodowej i programów studenckich zostały skonsultowane z Samorz±dem Studenckim (choć nie udało się dotrzeć do wszystkich studentów uczelni). Oto główne tezy wyst±pienia Rektora Nowaka:
- Nie można sprowadzać cało¶ci zagadnień współpracy międzynarodowej do kręgu: Polska - Unia Europejska.
- Zasadniczym problemem przy realizowaniu programu współpracy z krajami Unii Europejskiej jest ¶wiadomo¶ć, że ¶wiat pozostaje bardziej skomplikowany (podział w zakresie technologii).
- W uczelniach europejskich obowi±zuj± inne priorytety naukowe, niż w Polsce (chodzi o nauki stosowane).
- W Polsce przywi±zuje się wagę, przede wszystkim do edukacji i nauki, w innych krajach dochodz± szkolenia, warsztaty, obowi±zkowa działalno¶ć uczonych na rzecz lokalnego ¶rodowiska.
- Uczelnie zagraniczne musz± posiadać znakomite relacje z własnym ¶rodowiskiem, gdyż przekłada się to na pieni±dze (chodzi o pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, konsultacje).
- Inaczej wygl±daj± sprawy współpracy w krajach zamożnych a inaczej w krajach o wysokim bezrobociu. Wg Pana Prorektora, nadmierna np. popularno¶ć studiów dokto-ranckich w Polsce wynika z ucieczki przed bezrobociem.
- Niezwykł± wagę przywi±zuje się za granic± do tzw. umiejętno¶ci zawsze przydatnych (np. sposobu publicznego zabierania głosu, gdyż wiedza bez umiejętno¶ci komunikacji nie spełnia wła¶ciwej roli. Ważna jest również znajomo¶ć języków Unii Europejskiej).

D y s k u s j a:
- Przewodnicz±cy KR poruszył sprawę zagranicznych praktyk studenckich. Studenci, którzy wyjeżdżaj± w ramach programów Socrates, Erasmus - nie maj± prawa do podejmowania pracy za granic±. Istnieje potrzeba podjęcia przez rz± pilnych rozmów w sprawie możliwo¶ci zmiany takich zasad (chodzi o możliwo¶ć podejmowania przez studentów dorywczej pracy w trakcie odbywania zagranicznych praktyk w ramach programów Socrates i Erasmus).

3. Sprawy ACK Cyfronet AGH i KZB
Tematy zreferował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH.

3.1ACK Cyfronet AGH
Wzorem lat ubiegłych - p. Rektor Tadeusiewicz zaproponował solidarne indy-widualne wyst±pienie poszczególnych Uczelni (UJ, AGH, AE, AP, PK, AR, PAT) do MENiS o dotacje dydaktyczne - w r. 2003 - dla AGH , administratora ACK Cyfronet AGH. Wniosek taki uzasadnia oczywista potrzeba stosowania technologii informatycznych w procesie dydaktycznym. W latach ubiegłych analogiczne wyst±pienia spowodowały czę¶ciowe dofinansowanie ACK Cyfronet AGH przez MENiS.

U s t a l e n i e:
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - jednomy¶lnie zaakceptowało propozycję p. Rektora Tadeusiewicza odno¶nie do solidarnego wyst±pienia do p. Minister Łybackiej o czę¶ciowe dofinansowanie ACK Cyfronet AGH w r. 2003, przez MENiS.
Każda z zainteresowanych uczelni wyst±pi do p. Minister o odpowiedni± kwotę dofinansowania - z kopi± do wiadomo¶ci p. Rektora Tadeusiewicza (pismo Przewodni-cz±cego KRSzWK , wzór pisma do MENiS i kwoty przypadaj±ce na poszczególne uczelnie - otrzymali wszyscy zainteresowani pp. Rektorzy).
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów - prof. dr hab. Franciszek Ziejka i Wiceprze-wodnicz±cy KR - prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH zaapelowali o jak najszybsze wysłanie pism dot. dofinansowania ACK Cyfronet AGH - do MENiS - traktuj±c sprawę, jako b. piln±.
W zał±czeniu - tekst Uchwały KRSzWK dot. dofinansowania ACK Cyfronet AGH.

3.2 Na lata 2000 - 2003 został powołany skład 17-osobowej Rady Użytkowników sieci KDMO i MAN ACK Cyfronet AGH. Jej przewodnicz±cym został prof. dr hab. Jakub Zakrzewski, reprezentant UJ, który tę funkcję pełnił do chwili obecnej.
W zwi±zku z innymi obowi±zkami - prof. Jakub Zakrzewski zwrócił się do Przewodnicz±cego KR z pro¶b± o uwzględnienie jego rezygnacji z pełnionej funkcji przewodnicz±cego Rady Użytkowników Cyfronetu AGH i tak± zgodę uzyskał. Przewodnicz±cy KR zawnioskował, aby do końca 2003 roku funkcję przewodnicz±cego Rady Użytkowników Cyfronetu AGH pełnił prof. dr hab. Marek Jarnicki , Dyrektor Instytutu Matematyki UJ.

U s t a l e n i e
KRSzWK jednomy¶lnie zaakceptowało prof. dr hab. Marka Jarnickiego na stanowisko przewodnicz±cego Rady Użytkowników sieci KDMO i MAN, ACK Cyfronet AGH - do końca r. 2003.

3.3 P. Rektor Tadeusiewicz poruszył kwestię aktualizacji licencji na oprogramowanie, które obsługuje biblioteczne bazy danych (w zał±czeniu harmonogram działań zwi±zanych z opłatami serwisowymi za VTLS oraz migrację z VTLS - Classic do VTLS - VIRTUA wraz z tabelami rocznych kosztów utrzymania systemu VTLS oraz kosztami migracji z VTLS - Classic do VTLS - VIRTUA - dla serwerów Victoria i Galicja. Koszty te wynosz± odpowiednio, brutto: 516.575 PLN i 475.111,53 PLN).
7 lat temu oprogramowanie obydwu tych serwerów zostało zakupione i udostępnione - dzięki Fundacji Mellona. Rok 2002 jest ostatnim rokiem, w którym uczelnie krakowskie korzystaj± z darowizny amerykańskiej.
Od roku 2003 będzie potrzebne uzyskanie kolejnej raty wpłaty na rzecz producenta używanego przez uczelnie systemu oprogramowania VTLS, która to opłata - składaj±ca się z 2 członów - jest dla obydwu serwerów b. wysoka (razem: ok. 107 tys. USD - koszty ich utrzymania + 100 tys. USD - koszty migracji). Jest to obci±żenie finansowe znacz±ce, ale konieczne.
P. Rektor Tadeusiewicz wyraził nadzieję, że okre¶lon± czę¶ć tych kosztów uda się uczelniom pozyskać poprzez przedsięwzięcie rz±dowe, zwi±zane z Krakowem pn. Polska Biblioteka Internetowa. Niemniej, należy się liczyć z pewnymi kosztami wszystkich użytkowników.
P. Rektor Tadeusiewicz poinformował, że do Zespołu Negocjacyjnego z Firm± VTLS - o lepsze warunki - uczelnie winny wydelegować swojego przedstawiciela, celem podpi-sania aneksu do umowy, w następstwie czego licencja zostanie przedłużona i docelowo - nast±pi migracja do systemu nowocze¶niejszego, opartego na lepszej bazie sprzętowej.
Rektor Tadeusiewicz - w imieniu KZB - zaproponował, aby Kolegium Rektorów upoważniło - w imieniu ¶rodowiska - prof. dr hab. Franciszka Ziejkę, Przewodnicz±-cego KR - do podpisania takiego aneksu. Podpis aneksu przedstawionego przez Firmę VTLS będzie zależał od oceny Rektora prof. Franciszka Ziejki.

U s t a l e n i e
W głosowaniu jawnym, KRSzWK jednomy¶lnie upoważniło prof. Franciszka Ziejkę, Przewodnicz±cego KRSzWK do reprezentowania całego ¶rodowiska wobec Firmy VTLS i podpisania aneksu do umowy. Taka jest wspólna wola ¶rodowiska.
Przewodnicz±cy KR przypomniał, że ¶rodowisko krakowskie posiada jedyny zintegrowany Zespół Biblioteczny - dzięki Fundacji Mellona. Koszty utrzymania i transformacji oprogramowania będ± wysokie, ale nie można zaprzepa¶cić dotychczasowego dorobku. Przyst±pienie do Polskiej Biblioteki Internetowej stwarza duże szanse na okre¶lone dofinansowanie. Jest to przedsięwzięcie ważne i zlokalizowane w Krakowie. W przyszłym roku KBN przewiduje na ten cel ok. 60 mln zł (w b. roku przekazał kilkana¶cie mln zł). Przewodnicz±cy KR zaapelował, aby pp. Rektorzy poparli inicjatywę przedstawion± przez p. Rektora Tadeusiewicza i KZB.
ad. 3 Pomoc materialna dla studentów

Materiały zebrał, opracowanie sporz±dził i temat zreferował prof. dr hab. Marian Zakrzewski, Prorektor Akademii Pedagogicznej ds. studenckich (dane dot. spraw bytowych studentów w uczelniach krakowskich w r. 2002 - w zał±czeniu).
P. Prorektor Zakrzewski zaznaczył, że dane pochodz± z ankiet dostarczonych do wypełnienia wszystkim uczelniom. Na ich podstawie p. Prorektor Zakrzewski zobrazował - w zestawie-niach tabelarycznych i czę¶ciowo w formie wykresów:
- dotacje ministerialne na pomoc materialn± dla studentów w latach 2001/2002,
- liczbę studentów na studiach stacjonarnych w poszczególnych uczelniach krakowskich w roku 2002,
- ilo¶ć miejsc w DS w poszczególnych uczelniach,
- odpłatno¶ć za miejsce w DS,
- liczbę osób pobieraj±cych stypendia,
- stypendia MENiS na rok ak. 2002/2003,
- stypendia doktoranckie,
- fundusze stypendialne własne uczelni,
- fundacje wspieraj±ce uczelnie krakowskie,
- stołówki uczelniane,
- liczbę studentów cudzoziemców,
- stypendia dla cudzoziemców,
- sposoby rozwi±zywania przez poszczególne uczelnie problemu ubezpieczenia zdrowotnego cudzoziemców,
- sprawy studentów niepełnosprawnych,
- sprawy opieki zdrowotnej.
Generalnie - wykaz potrzeb w zakresie pomocy materialnej dla studentów - obejmuje ¶rodki na remonty, zapomogi, stypendia, dodatkowe miejsca w akademikach, wyższe stypendia, wyższy standard w DS, Internet w DS, lepsz± dostępno¶ć do lekarzy specjalistów i poszerzenie bazy sportowej.
Przewodnicz±cy KR podziękował p. Prorektorowi Zakrzewskiemu za wnikliwe opracowanie tematu, równocze¶nie zaznaczaj±c, że w ci±gu roku zmniejszono kwoty na pomoc materialn± dla studentów Krakowa o 7 mln zł.
-Ważn± rolę w zwiększaniu pomocy dla studentów czy pracowników naukowych stanowi± fundusze uczelniane.
-Bol±c± spraw± jest brak akademików, st±d projekt budowy komercyjnych domów studenckich.
-Istnieje pewien problem zwi±zany ze studiami "3 + 2" (licencjackie podstawowe i uzupełniaj±ce magisterskie). Dotychczas słuchacz I-go roku SUM-u nie może otrzymywać stypendium. Jest to niewła¶ciwa interpretacja ministerialna. Stypendium może być przyzna-wane, o ile Senat podejmie tak± uchwałę - na podstawie wyników osi±gniętych po 3-cim roku studiów zawodowych (licencjat). Stypendia naukowe dot. studentów własnej uczelni.
P. Maciej Mi¶, Przewodnicz±cy PSSUK zaznaczył, że na I roku przysługuje pomoc socjalna, natomiast stypendium naukowe nie jest rozumiane jako pomoc socjalna.


ad. 4 Działalno¶ć Małopolskiego Forum Edukacyjnego

Temat zreferował prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Prorektor UJ ds. dydaktyki.
Decyzję o powołaniu takiego Forum podjęło KRSzWK w trakcie lipcowego wyjazdowego posiedzenia w AR (Krynica).
Wszystkie PWSZ Małopolski otrzymały propozycję uczestniczenia w tym Forum. Oprócz przedstawicieli uczelni krakowskich, bior± w nim udział także: Wicemarszałek i Małopolski Kurator O¶wiaty (ł±cznie - 38 osób).
W dn. 15.11.2002 r. odbyło się Uniwersytecie Jagiellońskim pierwsze organizacyjne plenarne posiedzenie MFE - pod przewodnictwem Prorektora A. Chwalby. Poruszono kilkana¶cie poważnych tematów a skład osób oddelegowanych do pracy w Forum oraz przebieg dyskusji wskazuj± na rolę tego Zgromadzenia w zakresie dydaktyki.
Szczególnej troski i uwagi wymagaj± takie problemy, jak:
- sprawa upowszechnienia "Karty Bolońskiej" (niezbyt dobrze znanej w Krakowie i Małopolsce). Z tym dokumentem zwi±zany jest m. in. system kredytowania (wyjazdy studentów za granicę do krajów Unii Europejskiej i przyjazdy cudzoziemców do Polski). Praktyki europejskie s± w Polsce mało zaawansowane.
- Problem pracy absolwentów - zwi±zany z jako¶ci± kształcenia, współpraca w ramach Biur Karier. Przeprowadzanie - tytułem pilotażu - od paĽdziernika, obowi±zkowego 10-godzinnego szkolenia studentów w zakresie rynku pracy krajów Europy.
- Uczestnicy spotkania odbytego w dniu 15.11.02 będ± stanowili Zgromadzenie Plenarne.
- Zgromadzenie Plenarne powołało 4 robocze podkomisje MFE - do prac systematycznych nad takimi problemami, jak:
- sprawa kształcenia nauczycieli,
- tworzenie studiów międzyuczelnianych,
- promocja uczelni małopolskich (współpraca z Urzędem Marszałkowskim)
wobec kraju i Europy.

D y s k u s j a
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów wyraził przekonanie, że skoro do prac w Forum zgłosiło się tak wiele osób chętnych do pracy, należy temu przedsięwzięciu nadać trwalsze ramy. Prawdopodobnie będ± potrzebne pewne fundusze.
MFW winno działać na zasadzie Instytutu Ekspertyz w dziedzinie dydaktyki.

P. Prorektor Chwalba poinformował o powstaniu Biura (zatrudniaj±cego sekretarza) finansowanego z funduszu Kolegium Rektorów Krakowa i Małopolski, z możliwo¶ci± pozys-kiwania - poprzez Urz±d Marszałkowski - pieniędzy regionalnych (promocja na rozwój dydaktyki).
Przewodnicz±cy KR zaznaczył, że jest to pierwsza inicjatywa regionalna w Polsce i zaapelował do P. Prorektora Chwalby o prężn± pracę powołanego Forum.

ad. 5 Sprawy bież±ce

Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby w zwi±zku ze zmian± władz Miasta i regionu podj±ć kroki do nawi±zania z nimi bezpo¶redniego kontaktu.
Następne posiedzenie KRSzWK - po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta - odbędzie się w Małej Auli PAU, w dn. 22 stycznia 2003 roku o godz. 1700.
Podstawowy temat: Współpraca Kolegium Rektorów z Władzami Miasta Krakowa.
Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby w tym spotkaniu ze strony Miasta uczestniczyły osoby odpowiedzialne za poszczególne konkretne sprawy (np. politykę kulturaln±, o¶wiatę, architekturę - plany rozwoju Miasta).
W następnej kolejno¶ci zaproszone zostan± władze regionu.
Na tym zakończono czę¶ć oficjaln± posiedzenia.

Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKAProtokołowała:
Lucyna Ku¶nierczykUchwała Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 18 grudnia 2002 roku, podjęta w trakcie posiedzenia
w Akademii Ekonomicznej


Podobnie jak w latach ubiegłych, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jednomy¶lnie podjęło decyzję o wyst±pieniu przez poszczególne uczelnie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie Akademickiego Centrum Komputerowego CYFRONET AGH w roku 2003, co pozwoli na normalne funkcjonowanie tej jednostki w ¶rodowisku akademickim Krakowa.


Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów
Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA
9