Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

22.01.2003

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 22. stycznia 2003 roku
w Polskiej Akademii Umiejętno¶ci


Lista osób uczestnicz±cych w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci.

Program posiedzenia:
1. Współpraca KRSzWK z Władzami Miasta Krakowa w obecnej kadencji.
2. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Prof. dr hab. Franciszek Ziejka powitał uczestników posiedzenia - w tym szczególnie prof. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta M. Krakowa, pp. Wiceprezydentów: prof. Zbigniewa Zuziaka, Tadeusza Trzmiela i Józefa Winiarskiego, pana Wicewojewodę Andrzeja Harężlaka i p. Elżbietę Lęcznarowicz, Małopolskiego Kuratora O¶wiaty.

Przewodnicz±cy KR przedstawił zaproszonym Go¶ciom członków KRSzWK, za¶ p. Prezydent Majchrowski - osoby towarzysz±ce.


Następnie - zgodnie ze zwyczajem - głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU. Gospodarz posiedzenia KRSzWK, pokrótce przypomniał dzieje powstania, strukturę i aktualn± działalno¶ć Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Pan Profesor przypomniał, że:
- Akademia Umiejętno¶ci została utworzona w r. 1872 w wyniku przekształcenia istniej±cego od 1815 roku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Od pocz±tku pełniła rolę ogólno-polskiej instytucji naukowej i kulturalnej.
- W r. 1893 przekazano na jej własno¶ć zbiory Biblioteki Polskiej w Paryżu, utworzono tam jej stację. Wcze¶niej powołano do życia Ekspedycję Rzymsk±.
- Po pierwszej wojnie ¶wiatowej Akademia Umiejętno¶ci została przemianowana na Polsk± Akademię Umiejętno¶ci. Stała się ona niezależn± od państwa, oficjaln± reprezentacj± nauki polskiej, także wobec międzynarodowych organizacji naukowych, będ±c m. in. członkiem - założycielem Union Academique Internationale.
- W okresie międzywojennym po¶ród ponad 100 serii wydawniczych rozpoczęto wydawać monumentalny Polski Słownik Biograficzny. Działalno¶ć PAU była kontynuowana po okupacji niemieckiej aż do roku 1952, kiedy to jej agendy i maj±tek zostały przejęte decyzj± władz na rzecz utworzonej wówczas Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. PAU nie została jednak rozwi±zana, toteż jej działalno¶ć podjęto zaraz po transformacjach ustrojowych w roku 1989. Przyst±piono wówczas do odtwarzania struktur i agend PAU.
- Aktualnie PAU liczy ok. 300 członków, rekrutuj±cych się z całej Polski oraz z zagranicy, zaangażowanych w 6-ciu Wydziałach.
- Główna działalno¶ć koncentruje się w Komisjach Wydziałowych, przy czym p. Prezes zwrócił uwagę na 3 z nich:
- Komisję Zagrożeń Cywilizacyjnych,
- Komisję Historii Nauki,
- Komisję dla opiniowania podręczników szkolnych (ocena podręczników będzie pomocna
- w procesie edukacji).
- Działalno¶ć PAU jest omawiana i dokumentowana w "Roczniku PAU" (komplet materiałów dot. historii, struktury i działalno¶ci PAU - w zał±czeniu).
- P. Prezes Białas zwrócił uwagę na broszurę prof. Piotra Hübnera "Polska Akademia Umiejętno¶ci jako instytucja narodowa".


Ad. 1 Współpraca KRSzWK z Władzami Miasta Krakowa - w obecnej kadencji

Przewodnicz±cy KR zaznaczył, że celem spotkania KR z Władzami Miasta - na progu nowej kadencji - jest możliwo¶ć okre¶lenia wzajemnych form współdziałania. Jest to sprawa ważna z uwagi na fakt, że Kraków jest miastem akademickim (ponad 150.000 studentów).

Przewodnicz±cy KR zwrócił się do Pana Prezydenta z pro¶b± o przedstawienie wytyczonych kierunków działań władz Miasta ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego i sprecyzowanie oczekiwań władz w zakresie współpracy ze ¶rodowiskiem akademickim.

KRSzWK jest zainteresowane m. in. projektem planu urbanistycznego rozwoju Miasta, sprawami komunikacji miejskiej (przemieszczanie rzesz studentów i pracowników z różnych czę¶ci Krakowa), inwestycjami zagranicznymi (pomysły na sprowadzanie dużych inwestorów, przy czym Przewodnicz±cy wspomniał o Parku Technologicznym w Czyżynach i Kampusie w Pycho-wicach), kwesti± promocji Krakowa - Miasta kultury, sztuki i nauki. W tej dziedzinie - o ile zostan± sprecyzowane zamówienia - szkoły wyższe s± skłonne służyć Miastu pomoc±.

Chodzi także o studia w Krakowie ok. 6.000 doktorantów, którzy ze względu na uwarunkowania prawne oficjalnie nie posiadaj± statusu studentów. Ostatnio MPK - Spółka Miasta - odmówiła im korzystania z biletów ulgowych. Przewodnicz±cy KR zaapelował do Władz Miasta o porozumienie w tym zakresie. Doktoranci zasługuj± na specjalne uznanie i troskę.

Następnie głos zabrał prof. Jacek Majchrowski, Prezydent M. Krakowa.

P. Prezydent podziękował za zaproszenie na posiedzenie, podkre¶laj±c, że szkolnictwo akademickie stanowi nie tylko ¶rodowisko opiniotwórcze w Krakowie. Wkrótce będ± omawiane sprawy budżetu Miasta. Jest on w takim stanie, że w najbliższej przyszło¶ci nie będzie możliwo¶ci na uwzględnienie jakichkolwiek kwestii zwi±zanych z rozwojem Krakowa, gdyż to, co zostało zbudowane - jest obwarowane na najbliższe 4 lata umowami na spłacanie zadłużeń.

Prezydent zaznaczył, że w zwi±zku z powyższ± sytuacj± powinno odbyć się co¶, czego do tej pory nie czyniono w ogóle - a mianowicie debata dotycz±ca Miasta (o rozwoju, przyszło¶ci, o kierunkach działań w Krakowie). Wi±że się z tym kolejne zadanie zwi±zane z promocj± Miasta.

P. Prezydent zainicjuje tak± debatę - w oparciu o pewne konkrety - prawdopodobnie w marcu br., prosz±c KRSzWK o aktywne wł±czenie się do niej.

W nawi±zaniu do braku możliwo¶ci inwestycyjnych p. Prezydent nadmienił, iż pewne możliwo¶ci w tym zakresie będzie można zrealizować (Miasto postanowiło zrezygnować z niektórych inwestycji, posiadaj±cych przygotowane umowy, ale jeszcze nie podpisanych, takich, które dla Miasta nie posiadaj± istotnego znaczenia - w porównaniu z innymi, których nie uwzględniono).

Następnie p. Prezydent zaproponował, aby obecni pp. Wiceprezydenci zabrali głos nt. zakresu swych działań, przy czym p. Wiceprezydent Zuziak poruszy ważny problem nieistniej±cego Studium Zagospodarowania Krakowa, co powoduje konsekwencje niewyobrażalne. Ostatnimi obowi±zuj±cymi mapami s± dokumenty z końca XIX w., co w praktyce oznacza, że większo¶ć gruntów w Krakowie, to grunty "rolnicze". Władze Miasta chc± uchwalić Studium do końca marca br. P. Wiceprezydent Zuziak będzie szereg spraw dot. Studium konsultował ze ¶rodowiskiem akademickim.

W nawi±zaniu do wypowiedzi p. Prezydenta, p. Wiceprezydent Zuziak w pierwszej kolejno¶ci poruszył temat Studium. Brak umocowań prawnych praktycznie oznacza, że od 2 stycznia br. przestał obowi±zywać plan zagospodarowania przestrzennego Miasta, co z kolei oznacza, że decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów - dla znacznej czę¶ci inwestycji - nie mog± być nadal wi±ż±ce.

To, czego nie uczyniono w ci±gu ub. 7-miu lat, należy teraz wykonać w ci±gu miesi±ca. Nie startuje się wprawdzie od "0", istniej± bowiem obszerne materiały.

Program prac służb planistycznych Urzędu Miasta (odpowiedzialnych za jego rozwój urbanistyczny) zakłada, że natychmiast po uchwaleniu Studium Zagospodarowania Miasta - przed wej¶ciem w życie nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - podjęte zostan± prace maj±ce na celu sporz±dzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (gdyż dla większo¶ci inwestycji innowacyjnych, takich jak Park Technologiczny, III Kampus UJ - będ± one konieczne).

Sprawa budowania wizji Krakowa to nie tylko sprawa Studium, ale także sprawa strategii rozwoju tych funkcji, które stanowić będ± o konkurencyjno¶ci Krakowa, o charakterze metropolitalnym tego Miasta. W konsekwencji musi zostać zahamowany proces degradacji, obniżenia konkurencyjno¶ci Krakowa. Podjęto już prace nad budow± szeroko rozumianej wizji wyrażaj±cej strategię rozwoju Miasta (okre¶lanej sytuacj± gospodarcz±, wi±ż±c± się z rozwojem szeroko rozumianej przestrzeni kultury i tych funkcji, które stanowi± o różnych aspektach życia Miasta jako cało¶ci - a na tym tle spraw promocji).

Następnie p. Wiceprezydent Zuziak przytoczył kilka przykładów dot. zarysów i wstępnych pomysłów dot. idei samego kształtu przestrzeni, pogl±du na obraz Miasta (zjawiska obserwowane w ci±gu ostatnich lat s± w tym zakresie dalece niepokoj±ce), m.in przytaczaj±c znaczenie kontekstu regionalnego i powi±zanie wysiłku urbanistycznego z działaniami na szczeblu województwa - na tym tle zwiększenia zdolno¶ci wykorzystania różnych funduszy (akcesyjnych, spójno¶ci, zwi±zanych z kontraktami regionalnymi, narodowego funduszu rozwoju, 6-go Programu Ramowego).

Różne aspekty funkcji metropolitalnych na nowo stawiaj± potrzebę dyskusji n.t. "Centrum Miasta".

Konieczne jest wprowadzenie działań dyscyplinuj±cych w zwi±zku z powstrzymaniem "psucia przestrzeni" (programy rewitalizacji - jako jedno z najważniejszych zadań - przy czym w pierwszej kolejno¶ci chodzi o HTS, ale także o dzielnicę Kazimierz).

Ważnym tematem s± Parki Technologiczne, gdzie współpraca między Miastem a Uczelniami może się najsilniej wyrazić w promocji (chodzi o zbiór profesjonalnie przygotowanych ofert z możliwo¶ci± rozpowszechnienia w Internecie).

WyraĽniejsze efekty działań uwidoczni± się po zaawansowaniu takich inwestycji jak: lotnisko w Balicach, ukończenie prac nad autostrad±, jeżeli zostan± wyraĽnie zarysowane nowe centra o charakterze dzielnicowym.

Ważny jest również problem przestrzeni społecznej, jako zadanie nowej generacji (harmonijne relacje między Miastem a przedmie¶ciami, Krakowem a Katowicami - co znajdzie przełożenie na instytucje, usługi kliniczne i różne działania integracyjne).

Następnie głos zabrał p. Wiceprezydent Tadeusz Trzmiel.

P. Wiceprezydent zaznaczył, że obszar gospodarki komunalnej, to obszar bardziej operacyjny, niż wizjonerski. Należ± tu:

- system transportowy,
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- zaopatrzenie Miasta w ciepło,
- zaopatrzenie Miasta w wodę i odprowadzanie ¶cieków,
- zarz±d Cmentarzy Komunalnych.

O funkcjonowaniu gospodarki komunalnej w sposób szczególny decyduje budżet i ¶rodki finansowe. W zakresie sytuacji finansowej Miasto znajduje się na granicy współczynnika granicznego, wynikaj±cego ze skumulowanego zadłużenia (60% przez 4 lata). Dlatego najważniejsz± sprawę stanowi obecnie szukanie możliwo¶ci finansowania zewnętrznego, uwzględnianie ¶rodków, z których dotychczas się nie korzystało (woj. małopolskie od 2001 realizuje zadania w ramach tzw. kontraktu regionalnego, dzięki któremu w każdym roku było do wykorzystania 91 mln zł. Dotychczas Miasta nie skorzystało nawet ze złotówki).

W 2003 roku dzięki zainicjowanej współpracy - w trakcie posiedzenia Zarz±du Województwa i Kierownictwa M. Krakowa w dn. 21.01.03 - w kontrakcie zarysowywuje się możliwo¶ć pozyskania co najmniej 10 mln zł, co umożliwi zrealizowanie 2 ważnych inwestycji:
- centralnego dworca autobusowego,
- zagospodarowania terenu Sanktuarium w Łagiewnikach. Każde miejsce kultu religijnego jest także miejscem promocji Miasta.

Je¶li chodzi o system transportowy - realizowane s± główne zadania inwestycyjne w ramach tzw. Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego. Prezydent Miasta uznał to za zadanie priorytetowe. Do roku 2006 należy zrealizować pełny zakres zadań inwestycyjnych tego obszaru (m.in. uwzględnia się transport w kierunku Kampusu Uniwersyteckiego). Chodzi o system tramwajowy i drogowy.

Gospodarka wodno-¶ciekowa w Krakowie to następny temat i zadanie do wykonania. Do końca kadencji Władze Miasta chc± spowodować doprowadzenie wody do wszystkich zabudowań (w układzie sieci wodoci±gowej). 50% ¶cieków z całego Krakowa jest odprowadzanych bezpo¶rednio do Wisły. St±d realizacja ważnego zadania inwestycyjnego - oczyszczalni ¶cieków w Płaszowie (wówczas 100% ¶cieków będzie oczyszczanych mechanicznie i biologicznie).

Kolejna sprawa to gospodarka odpadami komunalnymi. Aktualnie realizuje się III-ci etap wysypiska w Baryczy.

Kwestia zabezpieczenia przed powodzi± sprowadza się do kontynuacji i zabezpieczenia wałów.

Wysoki poziom wód gruntowych stwarza pewne zagrożenia kolejnego etapu rozbudowy Kampusu (wspólnie z Urzędem p. Wojewody podejmowane s± działania prewencyjne w tym zakresie).

Realizowany jest program ochrony ¶rodowiska (plan zakończenia realizacji do końca 2004 roku).

P. Prezydent Trzmiel zwrócił się następnie do Kolegium Rektorów z apelem o współpracę w Radach Programowych. Z inicjatywy p. Prezydenta Majchrowskiego powołano - przy Prezydencie M. Krakowa - 2 Rady Programowe:

- Radę programow± ds. systemów transportowych Miasta (chodzi o systemy: zagospodarowania przestrzennego, polityki transportowej Miasta, sterowania ruchem w Mie¶cie, organizacji ruchu w ¶rodowisku). Profesjonalny zespół wybitnych specjalistów mógłby opiniować przygotowywane rozwi±zania w powyższym zakresie. Istnieje możliwo¶ć sięgnię-cia po ¶rodki z Unii Europejskiej na powyższe cele. Takie opracowania s± konieczne. Rozstrzygnięcia musz± już nast±pić w r. 2003.
- Radę Programow± ds. gospodarki komunalnej i ochrony ¶rodowiska. Tu także niezbędne jest wsparcie ze strony ¶rodowiska naukowego Krakowa.

P. Wiceprezydent Trzmiel ustosunkował się również do tematu "MPK".

MPK jest wprawdzie spółk± prawa handlowego, za¶ 100%-wym wła¶cicielem jest Prezydent M. Krakowa, niemniej jednak istniej± pewne okre¶lone zależno¶ci (choćby odno¶nie do możliwo¶ci korzystania z różnego typu biletów). Spółka MPK generuje straty rzędu 57 mln zł/rocznie. Dlatego w r. 1996 utworzono Krakowski Holding Komunalny, w wyniku czego - zamiast oddawać pieni±dze fiskusowi (z zysku) - czę¶ć ¶rodków przekazuje się na złagodzenie strat MPK (bilans skonsolidowany). Dlatego oferta przewozowa przedstawiona przez przewoĽnika miejskiego na dzień dzisiejszy jest "optymalna" i wynika z istniej±cych uwarunkowań. Ulgi (bilety ulgowe, przejazdy bezpłatne MPK) ustanowione przez Ustawodawcę i prawo lokalne - rocznie powoduj± straty rzędu ok. 120 mln zł. Ulgi dla doktorantów ustanawia Rada Miasta Krakowa - a możliwo¶ci finansowe s± "takie, jakie s±".

P. Wiceprezydent Trzmiel zadeklarował współpracę w zakresie indywidualnych rozstrzygnięć w obszarach komunikacyjnych poszczególnych uczelni.

Tytułem uzupełnienia, głos zabrał p. Prezydent Jacek Majchrowski informuj±c, że:

w przypadku MPK do końca marca br. zostanie opracowana koncepcja restrukturyzacji tej firmy.

Powołanie 2 Rad Programowych stanowi fragment szerszej koncepcji. P. Prezydent pragnie powołać "ciało" złożone z fachowców różnych dziedzin. Ma ono stanowić dla P. Prezydenta zrównoważenie Rady Miasta, gdzie - u czę¶ci - dominuj± ambicje polityczne i działania pokazowe. W tej sytuacji rozs±dny głos ekspertów - fachowców będzie b. istotny.


Sprawy edukacji poruszył w swym wyst±pieniu p. Wiceprezydent Józef Winiarski.
- Pierwsza kwestia dot. przyszło¶ci kształcenia zawodowego, gdyż nie sprecyzowano dotychczas kierunków przyszło¶ciowych działań.
- Druga sprawa, to nowy typ szkół i gimnazjów (w tym wyrównanie szans edukacyjnych, sprawy uczniów wybitnie zdolnych - opieka nad nimi, problemy wychowawcze w gimnazjach, działania profilaktyczne i ich skuteczno¶ć).
- Kolejny problem dotyczy nowych specjalno¶ci.
- B. ważna luka edukacyjna wi±że się z brakiem kwalifikowanych nauczycieli j. angielskiego.
- Istotna jest wreszcie kwestia dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

P. Wiceprezydent Winiarski serdecznie podziękował za prowadzenie zajęć fakultatywnych przez pracowników naukowych uczelni, przez koła przedmiotowe (na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów, liceum). Zainteresowanie uczniów jest duże. Szczególnie - odczuwalna jest pomoc Instytutu Matematyki UJ.

Następnie głos zabrała p. Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator O¶wiaty.

P. Kurator podziękowała pp. Rektorom i Senatorom Uczelni za wł±czenie się w prace nad wspóln± Matur±. Jest to do¶wiadczenie w skali ¶rodowiska b. cenne - do wykorzystania w przyszło¶ci przy "Maturze 2005". P. Kurator podziękowała także:
- uczelniom, które zastosowały preferencje przy przyjmowaniu uczniów z konkursu matematycznego,
- za otwarto¶ć ¶rodowiska naukowego na wszelkie potrzeby szkół, w których prowadzone s± nie tylko zajęcia fakultatywne, ale także - na pro¶bę szkół w Krakowie i w terenie - spotkania, wykłady społeczne, prywatne (np. AE),
- otwarto¶ć w realizacji nowych programów przygotowania nauczycieli do reformy. Duż± pomoc okazała tu szczególnie Akademia Pedagogiczna. AP wdraża już z powodzeniem pierwszy program przygotowania nauczycieli do 2 specjalno¶ci, z pełnym wyposażeniem w wiedzę językowa i informatyczn±.

P. Kurator skierowała pro¶bę do Kolegium Rektorów o przygotowanie wspólnej rekrutacji w r. 2005. Czas upływa - i dwa lata przed matur± należy poinformować przyszłych absolwentów o obowi±zuj±cych wymaganiach rekrutacyjnych na uczelnie.

Przewodnicz±cy KR podziękował p. Prezydentowi Majchrowskiemu, wszystkim Panom Wiceprezydentom i Pani Kurator za wyst±pienia oraz przybliżenie i na¶wietlenie pewnych zagadnień szczególnie istotnych dla ¶rodowiska akademickiego.

Przewodnicz±cy KR zwrócił się do P. prezydenta Majchrowskiego z zaproszeniem do udziału w każdym z posiedzeń KRSzWK. Odbywaj± się one w ¶rody o godz. 1700, a dzień posiedzenia jest ustalany z miesięcznym wyprzedzeniem.

Podobnie - Przewodnicz±cy KR zasygnalizował, że Pani Kurator będzie także otrzymywała zaproszenia do udziału w posiedzeniach KR.

Przewodnicz±cy KR poinformował, że najbliższe posiedzenie będzie równie interesuj±ce i ważne, gdyż w lutym zostan± zaproszone Władze Marszałkowskie, przy współudziale 5-ciu Rektorów PWSzZ Małopolski, za¶ w marcu - Władze Wojewódzkie.

D y s k u s j a
- Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów:
- skierował zapytania odno¶nie do: wizji dot. liczebno¶ci mieszkańców Krakowa - za 20 lat, oraz - nawi±zuj±c do planów "wielkiego Krakowa" przedstawionego przez p. Prezydenta - zapytał, czy w zwi±zku z tym Kraków doł±czy pobliskie gminy, czy pozostanie w obecnych granicach.
- Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów interesuje także sprawa Zakrzówka i terenów rekreacyjnych - b. atrakcyjnych.
- W nawi±zaniu do 2 Rad Programowych przy Prezydencie M. Krakowa, Przewodnicz±cy KR zadeklarował, iż ze strony ¶rodowiska akademickiego Pan Prezydent może liczyć na pełne wsparcie. Uczelnie wytypuj± odpowiednich fachowców, przydatnych do prac w tych tak ważnych Zespołach, wspomagaj±cych działania Pana Prezydenta.
- Ustosunkowywuj±c się do wypowiedzi Pani Kurator, Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że uczelnie - do końca czerwca br. - podadz± do publicznej wiadomo¶ci ich wymagania przy nowej "maturze 2005", o ile MENiS okre¶li standardy w tym zakresie. Uczelnie oczekuj± na nie, by móc sprecyzować własne wymogi.
- Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor Akademii Ekonomicznej o¶wiadczył, że:
- Z duż± uwag± i zadowoleniem wysłuchał relacji pp. Prezydentów, gdyż faktem jest, iż w porównaniu z innymi miastami Kraków przegrywa w funkcji metropolitalnej - za¶ władze Miasta podejmuj± szereg istotnych wysiłków, aby Miastu przywrócić należn± rangę.
- ¶rodowisko naukowe jest przygotowane, aby zaoferować Władzom Miasta okre¶lon± pomoc.
- B. ważna jest tu konieczno¶ć współdziałania z władzami Województwa i Urzędu Marszałkowskiego. Takie współdziałanie - dla dobra Miasta i Regionu powinno mieć miejsce - na co Pan Prezydent Majchrowski odpowiedział, że z Urzędem Marszałkowskim - mimo różnic politycznych - istnieje pełne współdziałanie.
- Ważna jest sprawa promocji Miasta - poprzez promocję uczelni.
- P. Rektor Borowiecki zaznaczył, że uczelnie musz± okre¶lić pewn± strategię w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego (albo "wymóc" to na MENiS, albo próbować we własnym zakresie).
- P. Rektor wyraził zadowolenie z powodu nowatorskiego spojrzenia władz na centrum nowego Miasta.
- W nawi±zaniu do kształcenia zawodowego i problemów nauczycieli j. angielskiego - p. Rektor Borowiecki zaznaczył, że uczelnie kształc± znakomitych fachowców a jednak absolwenci pozostaj± bez pracy. Mog± tu również być pomocne uczelniane studia językowe.
- Ogromny problem stanowi szkolnictwo zawodowe, ale niektóre przedsiębiorstwa pro-wadz± własne szkolenie zawodowe (przykładem jest np. "Instal").
- P. Rektor poruszył również wagę problemu okre¶lenia typu kształcenia w ramach danej uczelni (różne kierunki, różne specjalno¶ci).
- W nawi±zaniu do strategii rozwoju - Przewodnicz±cy KR poinformował, że P. Prezydent Kwa¶niewski powołał 9-osobowy Zespół ds. opracowania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (w skład Zespołu wchodz± przedstawiciele KRASP-u, ale także przedstawiciele szkół niepublicznych (prof. Zdanowski), PWSzZ (prof. Bałanda), Przewodnicz±cy Państwowej Komisji Akredytacyjnej (p. Jamiołkowski), nowy szef RGSzW (prof. Błażejowski). Zespół już rozpoczyna działalno¶ć. Zatem istnieje szansa, aby dopracować strategię rozwoju szkolnictwa w Polsce i regionach oraz projekt ustawy jeszcze w I połowie bież±cego roku.
- Prof. dr hab. Jacek Dubiel, Pełnomocnik Rektora UJ ds. Collegium Medicum nawi±zał do historii - zaznaczaj±c, że Pan Prezydent Majchrowski jest po Prezydencie Józefie Dietlu drugim wywodz±cym się z Uniwersytetu Jagiellońskiego. P. Profesor o¶wiadczył, iż z przyjemno¶ci± słuchał o perspektywicznych planach rozwoju Miasta - konkretnie przedstawionych przez p. Wiceprezydenta Zuziaka. P. Profesor zwrócił się do Prezydenta Majchrowskiego i p. Wiceprezydenta Zuziaka o uwzględnienie sprawy uzdrowiska Swoszowice. Kraków traci niepowtarzalna szansę, nie wykorzystuj±c tego atutu (ochro-na ¶rodowiska). Obok - znajduje się dar Ojca ¶w. - Sanktuarium w Łagiewnikach. S± to atuty na ¶ci±ganie do Krakowa rzesz turystów, kuracjuszy, pielgrzymów. Okres życia ludzi wydłuża się - społeczeństwo będzie coraz bardziej zaawansowane wiekowo - wymagaj±c opieki socjalnej, psychologicznej (poza lekarsk±). Jeżeli w planach rozwoju Krakowa zrodzi się inwestycja "Uzdrowisko Swoszowice" - z pewno¶ci± znajd± się inwestorzy skłonni zaangażować się w jej realizację. W Europie nie ma drugiego Miasta, które ł±czy 2 cechy: element wielkiej kultury i nauki oraz element wspaniałego zaplecza w postaci uzdrowiska.
- Prof. dr hab. Jerzy Haber, Prezes PAN Oddz. Kraków podkre¶lił, że PAN jest gotów służyć Miastu swoimi do¶wiadczeniami. Od lat zajmuje się konserwacj± zabytków. W ub. roku została - po raz pierwszy - zorganizowana Konferencja europejska po¶więcona Konserwacji Zabytków - w Krakowie, przy współudziale Urzędu Miasta. Konferencja ta spowodowała ogromna promocję Krakowa. Kilkudziesięciu uczestników Konferencji wyjechało z prze¶wiadczeniem, że Kraków jest rzeczywi¶cie centrum konserwacji zabytków - i w przyszło¶ci może stanowić "stolicę wymiany do¶wiadczeń w tym zakresie". Jest to jeden z przykładów działania PAN.
- Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor PK poruszył sprawę instytucji tzw. wyższej użyteczno¶ci publicznej. Nie chodzi tu tylko o wyższe uczelnie, które mog± zaoferować swój potencjał na rzecz Miasta. P. Rektor Chrzanowski uznał możliwo¶ć bezpo¶redniego kontaktu z Władzami Miasta za bardzo istotn±. Politechnika Krakowska - poza edukacj± - posiada np. taki profil, że w wielu przypadkach może Miastu służyć pomoc± w sprawach architektury, gospodarki komunalnej, transportu, koncepcji wykorzystania sieci kolei. Dzisiejsze spotkanie z Władzami Miasta p. Rektor uznał za b. ważne i istotne dla obydwu stron - dziękuj±c za jego zorganizowanie. P. Rektor Chrzanowski podkre¶lił jeszcze b. ważny element scalania, zintegrowania pewnych pomysłów (wielokrotnie pojawia się np. sprawa Centrum Kongresowo-Wystawienniczego).
- W imieniu uczelni usytuowanych w centrum starego Miasta oraz uczelni artystycznych, prof. Jerzy Stuhr, Rektor PWST poruszył b. istotny problem parkingów, kieruj±c pytanie, czy w tej kwestii będzie podtrzymana decyzja poprzedników, czy istniej± możliwo¶ci poszerzenia parkingów i zapewnienia zabezpieczenia parkowania. W innych krajach problem parkowania jest rozwi±zany poprzez funkcjonowanie parkingów podziemnych.
- P. Prezydent przypomniał, że:
- Problem parkingów ci±gnie się od wielu lat. Jeszcze w okresie, kiedy sprawował Urz±d Wojewody - P. Prezydent przekazał Miastu teren przy ul. Rajskiej z wyraĽnym zastrzeżeniem, iż ma tam powstać wielopoziomowy parking. Minęło 7 lat - i nie uczyniono w tym zakresie żadnego postępu. Wi±ż± się z tym 2 kwestie: dzisiaj p. Prezydent zmienił decyzję poprzedniego Zarz±du Miasta dot. zamknięcia ul. Gołębiej i Brackiej - tworz±c tam strefę "B", co jest podyktowane stratami finansowymi mieszkańców tych ulic, nie mog±cych dotrzeć do własnych mieszkań. Jeżeli chce się mówić o ograniczeniu ruchu w centrum - należy najpierw zapewnić możliwo¶ci parkowania wokoło (aby można dojechać i doj¶ć). P. Prezydent odbył już rozmowy z firmami, które wygrały przetarg na budowę podziemnych parkingów. Z deklaracji firm wynika, że w ci±gu 2 - 3 lat sieć 5 - 6 takich parkingów wokół ¶cisłego centrum będzie realizowana. Parkingi podziemne musz± być wykonane stosunkowo szybko.
- Sprawa zagospodarowania Zakrzówka jest aktualna, gdyż rozwi±zano najważniejszy utrudniaj±cy problem - porozumienia się z rodzin± Batków.
- Przewodnicz±cy KR skierował do p. Prezydenta zapytanie dot. rozwi±zania sporu z rodzin± Szyszko-Bohusza, w posiadaniu której znajduj± się duże tereny (m.in. Przegorzały, gdzie został wybudowany Zamek). Zagrożone jest także Miasto, gdyż duża czę¶ć ogródków działkowych może zostać przekazana spadkobiercom rodziny Szyszko-Bohusza.
- W nawi±zaniu do omawianych faktów (transport, architektura, edukacja) prof. dr hab. Andrzej Białas, prezes PAU zaznaczył, że nie poruszono spraw kultury. W PAU funkcjonuje Wydział Działalno¶ci Artystycznej skupiaj±cy wybitnych twórców kultury.
- P. Prezydent Majchrowski o¶wiadczył, że w zwi±zku z aktualn± sytuacj± finansow± (spłata zadłużeń) wszystkie Wydziały w Urzędzie Miasta - z wyj±tkiem Wydziału Kultury - otrzymały polecenie ¶cięcia swoich planowanych wydatków, po to, aby m. in. skierować fundusze na zadania inwestycyjne. Po dokonaniu przeliczeń okazało się, że w projekcie budżetu - je¶li chodzi o edukację - istnieje "dziura" rzędu 56 mln zł. Kultura musi pozostać przynajmniej na dotychczasowym poziomie, aczkolwiek istniej± procesy zachodz±ce niezależnie od Miasta. Chodzi tu o ucieczkę wybitnych twórców kultury, aktorów - z Krakowa do Warszawy, likwidację czasopism itp. W zwi±zku z powyższym - we współdziałaniu z p. Marszałkiem Sepiołem i Min. Hausnerem podjęto batalię dot. zatrzymania w Krakowie przynajmniej Dyrekcji Generalnej III Programu TV albo stworzenia telewizyjnego kanału tzw. "wysokiej kultury" (tematycznego). W Krakowie planuje się powstanie pisma o charakterze kulturalnym (tygodnik). P. Prezydent oczekuje przygotowania analizy projektu takiego czasopisma. P. Prezydent jest zachęcany (przez prof. dr hab. Jerzego Mikułowskiego-Pomorskiego) do uruchomienia tzw. telewizji miejskiej. Jeżeli Miasto ma żyć z kultury i turystyki, to musi istnieć pewien ci±g wydarzeń, które spowoduj±, że ludzie będ± do niego przyjeżdżać (co jest uzależnione od odpowiedniego nagło¶nienia). W Krakowie organizowane s± znane w ¶wiecie 2 Festiwale: Bethoveenowski i Kultury Żydowskiej - odbywaj±ce się w każdym roku. Oprócz tego należy wprowadzić inne cykliczne imprezy. P. Prezydent zaznaczył, że na budowę nowych obiektów kultury nie ma pieniędzy, ale na modernizację istniej±cych - można ¶rodki pozyskać.
- P. Krzysztof Wołos, Prezes Stowarzyszenia Kultury "Rotunda" przypomniał o 4 Między-narodowych Festiwalach organizowanych w tej placówce, podkre¶laj±c, iż one b. mocno promuj± Kraków. Z niepokojem p. Prezes Wołos skierował do Prezydenta pytanie, czy prawd± jest, iż w br. te przedsięwzięcia ze strony Miasta nie uzyskaj± wsparcia - i zaapelował o pomoc finansow±.
- W nawi±zaniu do powyższego głosu - patronuj±cy kilku przedsięwzięciom "Rotundy" p. Rektor Stuhr poinformował, że w TV przyznano dla Krakowa nowy program kulturalny - ogólnopolski. Exodus artystów był w poprzednich latach m. in. spowodowany brakiem otwarto¶ci Władz na inicjatywy młodych twórców. Twórcom tym należy stworzyć szanse w Krakowie.
- P. Wiceprezydent Zuziak podkre¶lił, że istnieje potrzeba cało¶ciowego kompozycyjnego spojrzenia na Miasto. M. in. w tym celu zostan± powołane 3 specjalistyczne komisje.
- Prof. Jan Pamuła, Rektor ASP poruszył:
- Sprawy kultury, przywołuj±c tradycje historycznych zwi±zków Akademii z Władzami Miasta Krakowa (budynek ASP - dzięki inicjatywie i pożyczce zaci±gniętej przez Prezydenta Zyblikiewicza, został wybudowany w ci±gu 1 roku). ASP jest uczelni± dla Krakowa ważn±, przenosz±c± kulturowe warto¶ci. W Warszawie utworzono wspaniał± galerię Prezydenta Miasta - pod patronatem warszawskiej ASP. Kraków posiada wielu znakomitych twórców i wspaniałe zbiory sztuki dzisiejszej, także bibliotekę. ASP nie ma lokalu na ekspozycję powyższych dzieł i zbiorów. Budynek ofiarowany kiedy¶ Akademii przez Olgę Boznańsk± został doprowadzony do ruiny. Nawet pami±tkow± tablicę Jej po¶więcon± - z trudem, "ukradkiem" udało się zamontować, gdyż w połowie budynek (róg Wolskiej i Piłsudskiego 21) należy do Zarz±du Budynków Mieszkalnych i mieszkania zostały sprzedane. W tym budynku powinno się mie¶cić Muzeum Olgi Boznańskiej. ASP liczy bardzo na pomoc Władz Miasta w tym zakresie.
- Następny problem, to "dzika" sprzedaż obrazów na murach przy ul. Floriańskiej. Sprzedawane s± te same obrazy wielokrotnie powielane. Mur jest narażony na ustawiczne niszczenie. Tu także tworzony jest "obraz" Miasta.
- Przewodnicz±cy KR wskazał na 2 opustoszałe budynki w Nowej Hucie, które mogłyby być przeznaczone na Muzeum Sztuki Współczesnej.
Na zakończenie, Przewodnicz±cy KR serdecznie podziękował dostojnym Go¶ciom za przybycie na dzisiejsze posiedzenie, przedstawienie wizji rozwoju Krakowa - planowane w obecnej kadencji, oraz wykazanie woli współpracy ze ¶rodowiskiem akademickim Krakowa, które jest gotowe wł±czyć się w inicjatywy Władz Miasta - maj±c na celu wspólne dobro.Ad 2./ Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

2.1 Przewodnicz±cy KR poinformował, że rozesłał do wszystkich członków KRASP informację o Polskiej Bibliotece Internetowej - przygotowan± przez prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Rektora AGH (poczta e-mail).

2.2 P A U zwraca się z pro¶b±, aby w ramach dyskusji nad projektem Ustawy o finansowaniu nauki, który wpłyn±ł w ostatnich dniach, KRSzWK poparło inicjatywę wł±czenia w skład tzw. Rady Nauki, powoływanej przez Ministra Nauki - również przedstawiciela PAU.

U s t a l e n i e

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jednomy¶lnie popiera inicjatywę udziału w składzie Rady Nauki, przedstawiciela Polskiej Akademii Umiejętno¶ci.
Uchwała Nr 4 KRSzWK w sprawie projektu Ustawy o Finansowaniu Nauki z dn. 15.01.03 - w zał±czeniu.

2.3 Pp. Rektorzy otrzymali tekst projektu Rozporz±dzenia Ministra w sprawie finansowania przez MENiS szkół niepaństwowych (w zakresie: kształcenia kadr, dydaktyki i inwestycji). Aktualnie budżet MENiS jest o 1 % niższy, niż w roku biegłym, więc sprawa jest poważna.
Prof. Jan Pamuła, Rektor ASP, poinformował, że Konferencja Rektorów Uczelni Artystycznych podjęła w poniedziałek uchwałę wyrażaj±c± sprzeciw w zwi±zku z przedstawionym projektem finansowania szkół niepaństwowych.

U s t a l e n i e:
Każda z uczelni - indywidualnie - prze¶le do MENiS swoje stanowisko, w zwi±zku z projektem finansowania przez MENiS szkół niepaństwowych.
Uchwała Nr 2 KRSzWK w sprawie projektu Rozporz±dzenia MENiS dot. warunków i trybu występowania Uczelni niepaństwowych z dotacji budżetu państwa - w zał±czeniu.

2.4 Dot. Powołania składu Rady Użytkowników Sieci MAN i KDMO przy ACK Cyfronet AGH na okres: 1. stycznia 2003 - 31.grudnia 2005 r.

Obecni pp. Rektorzy zgłosili następuj±ce kandydatury do nowej Rady Użytkowników (kadencja: 2003 - 2005 ):

1. UJ - prof. Marek JARNICKI
2. IFJ - prof. Andrzej BUDZANOWSKI
3. UJ - dr hab. Jerzy KONIOR
4. Coll. Med. UJ - dr hab. Wojciech URACZ
5. AGH - prof. Krzysztof ZIELIŃSKI (bz)
6. AGH - prof. Tomasz SZMUC (bz)
7. PK - prof. Janusz ORKISZ (bz)
8. AE - dr in?. Tadeusz WILUSZ (bz)
9. AR - prof. Andrzej ŻARNECKI (bz)
10. AWF - mgr inż. Jacek KARA¶ (bz)
11. AP - prof. Jacek MIGDAŁEK (bz)
12. AM, ASP, PWST - mgr Aleksy PAWLUCZUK (bz)
13. PAN - dr Marian KRUSZYŃSKI (bz)
14. PAT - Ks.dr Jan BEDNARCZYK (bz)
15. IOS - mgr inż. Jan BARCENTEWICZ (bz)
16. IGNiG - mgr Andrzej DIETRICH (bz)
17. Centrum Onkologii - prof. Michał WALIGÓRSKI. (bz)
Poz. 15, 16, i 17 na podst. Wyboru dokonanego przez JBR-y w dn. 18.12.2002 r.

2.5 W trakcie następnego posiedzenia KR będzie omawiana sprawa ACK CYFRONET AGH.
Przewodnicz±cy KR poinformował, że w bież±cym roku kończy się umowa najmu, zgodnie z któr± ACK Cyfronet AGH płaci Uniwersytetowi Jagiellońskiemu - od lat - czynsz w wysoko¶ci 10 gr./m2.

W zwi±zku z powyższym Rektor UJ zaproponuje przyjęcie jakiego¶ rozstrzygnięcia: albo wynajem po cenach komercyjnych (i wówczas wszyscy użytkownicy będ± ponosić nieco wyższe koszty), albo UJ będzie oczekiwał wykupu budynku zajmowanego dotychczas przez ACK Cyfronet AGH.

2.6 P. Rektor Tadeusiewicz zwrócił się do Przewodnicz±cego KR o wprowadzenie do porz±dku obrad sprawy Półsnatorium Akademickiego przy ul. Tokarskiego 6,wymagaj±cego pilnego remontu i modernizacji. Półsanatorium służy studentom wszystkich krakowskich uczelni.
P. Rektor Tadeusiewicz apeluje do wszystkich pp. Rektorów o pomoc w pozyskaniu ¶rodków na niezbędne remonty i modernizację Półsanatorium Akademickiego. Wszyscy pp. Rektorzy otrzymali szczegółowe opracowanie - Koncepcję Architektoniczn± programowo - funkcjonaln± modernizacji budynku Półsanatorium Akademickiego przygotowane przez Inwestora - AGH.
Pan Rektor Tadeusiewicz apeluje, aby KRSzWK poparło powyższ± inicjatywę modernizacji Półsanatorium Akademickiego a Przewodnicz±cy KR - w imieniu KRSZWK, zwrócił się w tej sprawie o pomoc finansow± do: PFRON i MENiS, Ministra Zdrowia i Urzędu M. Krakowa.

U s t a l e n i e
KRSzWK w pełni popiera wniosek p. Rektora Tadeusiewicza, reprezentuj±cego Inwestora - AGH, w sprawie modernizacji Półsanatorium Akademickiego przy ul. Tokarskiego 6 w Krakowie i upoważnia Przewodnicz±cego KR, prof. dr hab. Franciszka Ziejkę, do wyst±pienia - w imieniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - o pomoc finansow± na ten cel do: MENiS, Ministerstwa Zdrowia i Prezydenta Miasta Krakowa.
Teksty pism popieraj±cych - w zał±czeniu.

2.7 Działalno¶ć Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA)
Przewodnicz±cy KR poinformował o wyst±pieniu do Ministerstwa o zmianę rozporz±dzenia z marca ub. r. dotycz±cego minimum kadrowego dla poszczególnych kierunków. Rozporz±dzenie to przewiduje - dla szkół państwowych - ograniczenie zatrudniania profesorów mianowanych - do 70-go roku życia, za¶ w niepaństwowych - nie ogranicza wieku.
W przypadku braku pozytywnego załatwienia - Przewodnicz±cy KR wyst±pi ze skarg± do Trybunału Konstytucyjnego w zwi±zku z nierównym traktowaniem szkół publicznych i niepublicznych.
PKA b. rygorystycznie ż±da ¶cisłego stosowania powyższego rozporz±dzenia.
Uchwała Nr 3 KRSzWK w sprawie Rozporz±dzenia MENiS o warunkach jakie powinna spełniać uczelnia, aby stworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków - w zał±czeniu.

2.8 W dniu dzisiejszym zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Sejmowej wniosek dot. zmiany ustawy o tytule i stopniach naukowych - w odniesieniu do szkół artystycznych, w zwi±zku z czym będzie obowi±zywał tytuł: dr i dr hab. sztuki. Przewodnicz±cy KR złożył Pp. Rektorom uczelni artystycznych gratulacje.

2.9 Pp. Rektorzy otrzymali informację dot. opodatkowania diet i innych należno¶ci za delegacje służbowe zleceniobiorców (szczegóły - w zał±czeniu). Zmiany wprowadza Ministerstwo Finansów. Bp. Prof. Tadeusz Pieronek, Rektor PAT zawnioskował oprotestowanie powyższego, co KRSzWK zaakceptowało jednomy¶lnie.
Uchwała Nr 1 KRSzWK z dn. 22.01.2003 - w zał±czeniu.


2.10 Następne posiedzenie Kolegium Rektorów odbędzie się w dniu 26.lutego o godz. 17.00,
w Collegium Medicum UJ, Sala Zodiakalna (piwnice), ul. ¶w. Anny 12.

Tematyka posiedzenia:
"Współpraca KRSzWK z Władzami Regionalnymi," przy współudziale Rektorów PWSZ Małopolski.

2.11 Przewodnicz±cy KR przypomniał o przesłanym Panom Rektorom pi¶mie zawieraj±cym pro¶bę, aby administratorzy serwisów informacyjnych prowadzonych na uczelnianych serwerach umie¶cili odno¶nik (tzw. link) do oficjalnego serwisu informacyjnego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Serwis informacyjny dostępny jest pod adresem:
http://www.cyfronet.krakow.pl/academic/kolegium.php

Na zakończenie, Przewodnicz±cy KR podziękował p. Prezesowi PAU, prof. dr hab. Andrzejowi Białasowi za go¶cinę i serdeczne przyjęcie.

Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk

Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKAKOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA
____________________________________________________
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227
====================================================

RK-I/40/2003
Kraków, dnia 2003-01-07


Ich Magnificencje
Rektorzy
Szkół Wyższych Krakowa


Zwracam się do Pana Rektora z pro¶b± o spowodowanie, aby administratorzy serwisów informacyjnych prowadzonych na uczelnianych serwerach umie¶cili odno¶nik (tzw. link) do oficjalnego serwisu informacyjnego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
Serwis informacyjny dostępny jest pod adresem:
http://www.cyfronet.krakow.pl/academic/kolegium.php.


Z wyrazami szacunku

Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKAKOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA
____________________________________________________
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227
====================================================

Uchwała Nr 1
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z dnia 22 stycznia 2003 roku


Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z największym zdziwieniem i zażenowaniem przyjęło do wiadomo¶ci wprowadzone od 1 stycznia 2003 roku przez Ministerstwo Finansów zmiany w podatku dochodowym, na mocy których zawężono zakres zwolnienia od opodatkowania diet i innych należno¶ci stanowi±cych zwrot kosztów podróży tylko do pracowników, w ten sposób pozbawiaj±c tej ulgi doktorantów i studentów. Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa chce wierzyć, iż jest to tylko przeoczenie a nie kolejny dowód lekceważenia tych grup społecznych przez władze państwowe. Niepokój wzbudza także wył±czenie spod działania ulg podatkowych pracowników pobieraj±cych diety i podróżuj±cych dzięki funduszom wypłacanym z grantów czy umów z przemysłem.
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zwraca się do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z apelem o podjęcie w tej sprawie pilnych rozmów z Ministrem Finansów w celu skorygowania wzmiankowanych przepisów.


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKAKOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA
____________________________________________________
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227
====================================================


Uchwała Nr 2
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
w sprawie projektu Rozporz±dzenia MENiS
dot. warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowych
o dotacje z budżetu państwa

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa podziela troskę Ministerstwa Edukacji i Sportu o rozwój szkolnictwa wyższego, w tym także niepaństwowego. Uznaje ono, że dla objęcia dotowaniem tych uczelni z budżetu państwa należy pozyskać dodatkowe fundusze, aby nie odbywało się ono kosztem i tak niedofinansowanych dostatecznie uczelni państwowych.
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa uznaje, że w pierwszej kolejno¶ci MENiS winno dotować rozwój kadry uczelni niepaństwowych. W drugiej kolejno¶ci - ich działalno¶ć dydaktyczn±. Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa proponuje, aby uczelnie niepaństwowe mogły się ubiegać o dofinansowanie inwestycji budowlanych od władz samorz±dowych.


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKAKOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA
____________________________________________________
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227
====================================================


Uchwała Nr 3
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
w sprawie Rozporz±dzenia MENiS
o warunkach, jakie powinna spełniać uczelnia,
aby stworzyć i prowadzić kierunek studiów oraz nazw kierunków
(Dz.U. nr 55, poz. 480)


Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wnosi o nadanie § 2 ust. 2 wzmiankowanego Rozporz±dzenia następuj±cego brzmienia:
"Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelniach państwowych albo w uczelniach niepaństwowych, jako dodatkowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu, mog± być zaliczani do minimum kadrowego okre¶lonego w § 1 ust. 3 tylko w jednej uczelni."

Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA


KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA
____________________________________________________
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227
====================================================


Uchwała Nr 4
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
w sprawie projektu Ustawy i Finansowaniu Nauki
z dnia 15 stycznia 2003 roku


Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa proponuje, aby w art. 21 pkt 3 po słowach "ministra wła¶ciwego ds. gospodarki", a przed słowami "Prezesa Polskiej Akademii Nauk", wstawić słowa "Prezesa Polskiej Akademii Umiejętno¶ci".


Uzasadnienie: W przedstawionej wersji Projektu Ustawy, członków Zespołu ds. Polityki Naukowej wyznaczaj± wył±cznie reprezentanci instytucji lub organizacji państwowych. Ponieważ wła¶ciwe finansowanie nauki jest niezwykle ważn± spraw± dla wszystkich obywateli, wydaje się naturalnym i pożytecznym, aby w procesie tym wzi±ł również udział przedstawiciel organizacji pozarz±dowej. Polska Akademia Umiejętno¶ci jest Instytucj± Narodow± o wielkich tradycjach i prestiżu, która reprezentuje wszystkie dziedziny nauki i dlatego znakomicie nadaje się do tej roli. Naszym zdaniem takie rozwi±zanie w istotny sposób poprawi odbiór proponowanych zmian tak w społeczeństwie jak i w¶ród ludzi nauki.


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA
KOLEGIUM REKTORÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH KRAKOWA
____________________________________________________
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 tel. 422 10 33 w. 1227
====================================================

RK-I/45/2003
Kraków, dnia 2003-01-27


Otrzymali:
Minister ENiS Krystyna ŁYBACKA
Minister Zdrowia Marek BALICKI
Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Roman SROCZYŃSKI
Prezydent Miasta Krakowa Jacek MAJCHROWSKI


Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w trosce o zapewnienie wła¶ciwej opieki medycznej studentom i pracownikom uczelni Krakowa, a w tym coraz liczniejszej grupie osób niepełnosprawnych, popiera projekt modernizacji pochodz±cego z lat 60. budynku Półsanatorium Akademickiego przy ul. Tokarskiego 6.
Półsanatorium służy studentom wszystkich krakowskich uczelni, a statystyki dowodz±, że wła¶nie w naszym mie¶cie odsetek studentów niepełnosprawnych wyma-gaj±cych pomocy ze strony półsanatorium jest wyj±tkowo duży. Wystarczy przypomnieć, że Raport MENiS: Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych, z lutego 2002 roku podaje, że w całej Polsce, w roku akademickim 2000/2001 w państwowych szkołach wyższych studiowało ł±cznie 1.624 studentów niepełnosprawnych, a mamy dowody, że obecnie w Krakowie studiuje ich około 600 i w dodatku liczba studiuj±cych osób niepełnosprawnych w ostatnich latach wykazuje tendencję rosn±c±. W tej sytuacji remont półsanatorium obejmuj±cy: przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zlokalizowanie w tym budynku pomieszczeń rehabilitacyjnych staje się piln± konieczno¶ci±. AGH będ±c administratorem budynku Półsanatorium Akademickiego, które składa się z:
· Poradni Zdrowia Psychicznego
· Oddziału Dziennego Nerwic
· Oddziału Całodobowego Leczenia Studentów, do którego kwalifikowani s± studenci krakowskich uczelni wymagaj±cy stacjonarnego leczenia
obsługuj±cego studentów wszystkich uczelni krakowskich, zgłasza inicjatywę jego modernizacji, wymuszonej fatalnym stanem budynku postawionego w latach 60-tych. Id±c w tym kierunku zlecono już wykonanie (wył±cznie na koszt AGH) projektu wstępnego tej modernizacji (Projekt w zał±czeniu), który obecnie jest nadal dyskutowany w gronie specjalistów rehabilitantów i przedstawicieli ¶rodowiska osób niepełnosprawnych.
Planowana modernizacja budynku ma nie tylko podwyższyć standard o¶rodka, powiększyć jego powierzchnię użytkow±, ale także przystosować obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych, uporz±dkować i posegregować funkcje pomieszczeń zgodnie z wy-maganiami, i co ważne, skupić w jednym miejscu zespół pomieszczeń rehabilitacyjnych wraz z funkcjami towarzysz±cymi. W efekcie ma zapewnić nieprzerwan± i skuteczn± opiekę medyczn± studentom wymagaj±cym stacjonarnego leczenia, a także wzrastaj±cej liczbie niepełnosprawnych osób krakowskiego ¶rodowiska akademickiego.
Inicjatywa ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom akademickiego ¶rodowiska osób niepełnosprawnych i znajduje poparcie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ZOZ dla Szkół Wyższych, oraz zbiega się w czasie z obchodzonym w 2003 roku "Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych".
Przedkładaj±c tę kwestię jako ważn± i piln±, Kolegium prosi o pomoc poprzez wł±czenie się Ministerstwa do realizacji tej modernizacji (maj±cej charakter inwestycji), gdyż z własnych ¶rodków szkół wyższych Krakowa realizacja tego przedsięwzięcia będzie absolutnie niemożliwa.


Przewodnicz±cy Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego


Wiceprzewodnicz±cy Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Krakowa

Prof. dr hab. inż. Ryszard TADEUSIEWICZ
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej