Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

26.02.2003

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 26. lutego 2003 r. w Collegium Medicum UJ


Lista osób uczestnicz±cych w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci.

Program posiedzenia:
1. Współpraca KRSzWK z Władzami Samorz±dowymi - w obecnej kadencji.
2. Sprawy ACK Cyfronet AGH.
3. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów, prof. dr hab. Franciszek Ziejka, powitał uczestników posiedzenia - w tym szczególnie zaproszonych Go¶ci: p. Marszałka Janusza Sepioła i p. Wicemarszałka Krzysztofa Deszyńskiego, którzy w trakcie posiedzenia przed-stawi± zarys działania Władz Samorz±dowych Województwa Małopolskiego w obecnej kadencji.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów przypomniał, że oprócz szkół wyższych Krakowa, w Regionie funkcjonuj± również Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w: Nowym S±czu, Tarnowie, Nowym Targu, Sanoku i Kro¶nie, pp. Rektorzy powyższych szkół zostali zaproszeni na dzisiejsze posiedzenie Kolegium Rektorów, uczestnicz± w nim i wszystkie uczelnie s± zainteresowane współprac± z Władzami Samorz±dowymi Woj. Małopolskiego.
Przewodnicz±cy KR poinformował, że w trakcie omawiania punktu posiedzenia Sprawy bież±ce, wolne wnioski, poruszone zostan± sprawy: szkolenia w zakresie Ustawy o zamówieniach publicznych, Ustawy o szkolnictwie wyższym, nowej matury i podatków od diet.
Następnie - zwyczajowo - głos zabrał Gospodarz spotkania, prof. dr hab. Marek Zembala, Prorektor UJ ds. Collegium Medicum, który wyraził zadowolenie z faktu, iż dzisiejsze posiedzenie odbywa się wła¶nie w Collegium Medicum, które 10 lat temu wróciło do Uniwersytetu Jagiellońskiego, stanowi±c jego integraln± czę¶ć.

Ad 1./ Współpraca KRSzWK z Władzami Samorz±dowymi - w obecnej kadencji

Przewodnicz±cy KR nawi±zał do aktualnej sytuacji, podkre¶lił jej złożono¶ć (w zakresie przyst±pienia Polski do UE) oraz zaznaczył wagę współpracy z Urzędem Marszałkowskim , przede wszystkim w zakresie pozyskiwania przez uczelnie funduszy strukturalnych czy regionalnych, ale także dofinansowywania różnych przedsięwzięć. Niepokój budzi ostatnie stanowisko KBN-u w zakresie offsetu. Pierwotnie miał się on znaleĽć w gestii Urzędu Marszałkowskiego, ostatecznie projekty w ramach offsetu skierowano bezpo¶rednio do KBN-u, tam nast±piła "całkowita zmiana filozofii" odno¶nie ubiegania się o finanse (przedsięwzięcia s± traktowane wył±cznie komercyjnie ), w zwi±zku z czym szereg projektów oddalono. Jedyna szansa, to możliwo¶ć ponownego ubiegania się - co dwa lata - o nowe granty.
Następnie głos zabrał p. Marszałek Janusz Sepioł, który podziękował za zaproszenie i możliwo¶ć dyskusji w tak zacnym, licz±cym się Gronie, po czym - omawiaj±c zakres prac Władz Samorz±dowych - zaprezentował w trakcie wypowiedzi obszerne materiały pogl±dowe - na przeĽroczach.
M. in. Pan Marszałek przedstawił:
- Model polityki wspierania rozwoju regionalnego, wdrażany w okresie 2001- 2003 (opieraj±cy się na kontrakcie między rz±dem a władzami regionalnymi. W r. 2003 pozostaje do dyspozycji 35 mln zł na inwestycje wieloletnie i 56 mln zł na projekty generowane przez region).
- Zadania z zakresu szkolnictwa wyższego realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego (PWSzZ w Nowym S±czu - rozbudowa Inst. Jęz. Obcych - warto¶ć 4,7 mln zł oraz wsparcie dla prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym S±czu, na rozbudowę biblioteki - warto¶ć 1,9 mln zł, PWSZ w Tarnowie - 2,3 mln zł z Kontraktu - na rozbudowę biblioteki, zrealizowanie I-go etapu inwestycji dot. adaptacji budynku Zespołu Szkół Rolniczych przygotowywanego dla Podhalańskiej WSzZ, grupa informatycznych centrów edukacyjnych - realizowanych w Tarnowie i O¶więcimiu. S± to zadania zakończone).W latach następnych nie przewiduje się kontynuacji tego kontraktu. Od r. 2004 Polska powinna korzystać z funduszy strukturalnych, funduszu spójno¶ci (pojawi± się programy operacyjne ich wdrażania - w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju).
- Narodowy Plan Rozwoju ( NPR) przygotowany na lata 2004-2006 ( przy czym w UE
operuje się 7-letnim okresem rozwoju).
- NPR - struktura wydatków w układzie programów operacyjnych.
- Zintegrowany Program Operacyjny ( dla Województwa najważniejszy, obejmuj±cy 16 podprogramów, bazuj±cy na 3 funduszach strukturalnych). Jego warto¶ć - ok. 3 miliardy euro.
- Priorytety i działania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (m.in. wzrost konkurencyjno¶ci gospodarki, współpraca między sfer± badawczo-rozwojow± a gospodark± - jako zadanie adresowane do ¶rodowiska naukowego, podobnie, jak rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy).
- ZPO - podział ¶rodków na priorytety.
- Priorytety i działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (3 priorytety: dot. realnej infrastruktury, małych, ¶rednich firm i bezrobocia oraz rozwoju lokalnego).Chodzi o dobór projektów na kwotę ok. 180 milionów euro. Dla szkolnictwa tematami interesuj±cymi s±: struktura badawczo-edukacyjna oraz infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (Internet w sferze usług publicznych).
- Propozycje zgłaszane przez szkoły wyższe do regionalnego komponentu ZPORR. (Przez dłuższy czas szkoły wyższe nie były uwzględniane, dlatego Pan Marszałek zaproponował projekty sondażowe). Wpłynęło 20 projektów na kwotę 350 mln euro, za¶ na ten priorytet przewidzianych jest 20 mln euro. Nabór "uzupełniaj±cy" do regionalnego komponentu ZPORR będzie realizowany ( Plan: 2-gi kwartał br.).
- Wymagania dot. projektów zgłaszanych do regionalnego komponentu ZPORR.(¶rodki unijne - do 70%).Projekty mniejsze, niż o warto¶ci 1 mln euro nie wchodz± w grę. Podobnie - projekty o zbyt wysokich warto¶ciach także nie będ± uwzględniane. Projekty musz± spełniać ¶ci¶le okre¶lone wymogi.
- Obszary współpracy ze szkolnictwem wyższym (m.in. prace eksperckie, dokonywanie oceny, jak wszystkie fundusze oddziaływaj± na rozwój regionu, Regionalny Komitet Steruj±cy, udział wyższych uczelni w kształtowaniu regionalnego systemu edukacji, w tym regionalny system stypendialny i system nagród dla wyróżniaj±cych się studentów i pracowników, realizowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych).

Osob±, której w Urzędzie Marszałkowskim podlegaj± omawiane sprawy, odpowiedzialn± za przygotowanie programów, jest p. Wicemarszałek Krzysztof Deszyński.

D y s k u s j a

Przewodnicz±cy KR podziękował %).p. Marszałkowi Sepiołowi za wyst±pienie i przekazanie szeregu istotnych dla szkolnictwa wyższego informacji.
Jednocze¶nie - Przewodnicz±cy KR poruszył sprawę dofinansowania przez Urz±d Marszałkowski (kwot± l,9 mln zł) budowy biblioteki prywatnej WSzB w Nowym S±czu informuj±c, że wła¶nie Kolegium Rektorów opiniowało rozporz±dzenie Pani Minister Łybackiej, która postanowiła dofinansowywać szkoły prywatne w zakresie: kształcenia kadry, kształcenia dydaktyki i inwestycji. Wszyscy rektorzy uczelni państwowych wypowiedzieli się jednoznacznie - negatywnie w sprawie dofinansowania inwestycji w szkołach prywatnych.
W sytuacji, kiedy ze względu na brak funduszy drastycznie ogranicza się inwestycje uczelni państwowych, dofinansowywanie inwestycji szkół prywatnych stanowi rozrzutno¶ć. Panowie rektorzy szkół państwowych zaznaczyli, że jeżeli - na mocy rozporz±dzenia - inwestycje szkół prywatnych musz± być dofinasowywane to należy zabezpieczyć interesy skarbu państwa ( zapisy w księgach wieczystych, nie pozwalaj±ce zbyć danej inwestycji na rzecz szkoły prywatnej . Statut szkoły nie stanowi podstawy, aby nie dokonywać takich transakcji).
Nawi±zuj±c do dofinansowywania szkół, Przewodnicz±cy KR - jako Rektor UJ - skierował do p. Marszałka pytanie, w zwi±zku z przejęciem przez Collegium Medicum kilku szkół medycznych policealnych, dotycz±ce funduszy z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymywanie tych szkół, gdyż dotychczas one nie wpływaj±. Pani Minister - po dyskusjach - o¶wiadczyła, że ¶rodki finansowe na te cele znajduj± się w Urzędach Marszałkowskich.
P. Prorektor M. Zembala poinformował, że sprawę poruszano na posiedzeniu Kolegium Rektorów Uczelni Medycznych i nie znaleziono wi±ż±cej odpowiedzi, kto ma finansować taki typ szkolnictwa (chodzi tu o finansowanie medycznego szkolenia zawodowego na poziomie licencjackim a potem magisterskim, dot. np. pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, rehabilitacji medycznej). Collegium Medicum UJ w ub. r. kredytowało to szkolenie (ok. 3 mln zł) i na dłuższ± metę sytuacja taka jest niemożliwa. Zarówno Minister Zdrowia Łapiński, jak i Balicki o¶wiadczyli, że pieni±dze na cele takiego szkolenia winny się znaleĽć w Urzędzie Marszałkowskim. Brak funduszy stawia pod znakiem zapytania dalsze losy tej formy szkolenia zawodowego medycznego.
P. Marszałek Sepioł poinformował, że ¶rodki na wydatki edukacyjne - trafiaj± do Samorz±dów w postaci subwencji i naliczane s± algorytmem, w zależno¶ci od liczby uczniów. Aktualnie słuchacze studiów licencjackich nie figuruj± w wykazie Urzędu Marszałkowskiego i ¶rodków finansowych na kształcenie tej grupy uczniów - Urz±d nie otrzymuje.
Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSzZ w Nowym S±czu - powołuj±c się na wypowiedĽ Dyrektora Departamentu Ministerstwa Zdrowia - pani Anny Kalety, uczestnicz±cej w Konferencji Rektorów PWSzZ w Głuchołazach o¶wiadczył, że powyższe ¶rodki finansowe trafiły nie do szkolnictwa wyższego a do o¶wiaty.
Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSzZ w Tarnowie zaznaczył, że Departament przygotował aktualnie projekt, przedstawiony bezpo¶rednio Premierowi dot. tych ¶rodków, gdyż prawdopodobne jest, że Pani Minister przekazała je (ponad 200 mln zł) na podwyżkę płac nauczycieli.
Szkolenia pielęgniarek odbywaj± się w PWSzZ w Tarnowie, roczny koszt szkolenia wynosi 12.000 zł/osobę, za¶ dofinansowanie z MENiS - to kwota rzędu 3,1 tys. zł rocznie/osobę.
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz , Rektor AGH z niepokojem zauważył, że w planach działań władz nie ma miejsca dla uczelni technicznych a ¶ci¶lej mówi±c, dla szkół kształc±cych kogo¶, kto ma co¶ wytwarzać. Uwzględnia się kształcenie: nauczycieli, urzęd-ników, rozwój różnych przedsięwzięć, ale nie uwzględnia się rozwoju szkolnictwa i nauk technicznych. Jest to sytuacja, któr± chętnie narzuciłaby Europa Zachodnia: tu, w Polsce, powinni być konsumenci dóbr wytwarzanych na Zachodzie. Odnosi się wrażenie, że taka sama filozofia przy¶wieca osobom, które tworz± tego rodzaju założenia i programy. St±d pomijanie szkolnictwa technicznego, w programach - brak elementów, które miałyby wspierać rozwój w tym regionie szkół kształc±cych ludzi, którzy następnie wytwarzaliby dochód narodowy - poprzez produkcję.
Również jeden z priorytetów UE - jakim jest tworzenie zrębów społeczeństwa informacyjnego - całkowicie się tutaj, w trakcie prezentacji, nie znalazł. W zwi±zku z powyższym - p. Rektor Tadeusiewicz chciałby poznać stanowisko p. Marszałka w przedmiotowej sprawie.
P. Marszałek Janusz Sepioł odpowiedział, iż intencji takiej nie było: może prezentacja okazała się zbyt mało precyzyjna. Jeżeli mówi się o priorytecie Infrastruktura badawczo-edukacyjna, to uwzględnia ona równe warunki dla wszystkich. Na jednej z folii ukazano infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego. W programie regionalnym przewidziano na realizację powyższego tematu kwotę 7 mln euro.
Największe pole działania dla uczelni technicznych mie¶ci się w programie operacyjnym nauka - gospodarka. W skali kraju na realizację tego tematu przewiduje się kwotę 34,5 mln euro.
Przewodnicz±cy KR zwrócił się do p. Marszałka z pro¶b± o udostępnienie wszystkim obecnym pp. Rektorom powielonego dokumentu dot. referowanych spraw. Dotychczas uczelnie działaj± "po omacku", więc dzięki temu, że p. Marszałek posiada opracowane założenia - dla uczelni zaistniałaby szansa bliższego zapoznania się z tematem i wła¶ciwego "wpisania" w Program.
P. Marszałek Sepioł ustosunkował się pozytywnie do powyższej pro¶by Przewodnicz±cego KR przedstawiaj±c propozycję id±c± dalej, a mianowicie zorganizowanie szkolenia. Uczelnie mogłyby pokryć czę¶ciowo koszt takiego szkolenia pracowników.
Przewodnicz±cy KR zaznaczył, iż sprawa jest tym pilniejsza, że nowa Pani Wiceminister Freiberg przystępuje do opracowania projektu planu rozwoju na okres 2006 - 2013, oczekuj±c z uczelni na propozycje.
P. Marszałek Sepioł o¶wiadczył, że program 2006 - 2013 jest ważny i musi być zatwierdzony w trakcie roku 2005, aby móc przeprowadzać stosowne negocjacje. Polska może wcze¶niej otrzymać pewne kwoty na tzw. pomoc techniczn± (w skali kraju - kilkana¶cie mln euro).
P. Prorektor Zembala poruszył sprawę projektu Collegium Medicum dot. szkolenia podyplomowego podkre¶laj±c, że ci±głe szkolenie podyplomowe lekarzy jest b. ważne, gdyż dotyczy elementów merytorycznych (a finanse ograniczaj± je). Ci±głe szkolenie podyplomowe lekarzy, to także jeden z priorytetów UE.
P. Marszałek Sepioł zaznaczył, że w tym momencie przechodzi się do konkretów, tzn. kryteriów podziału ¶rodków wg decyzji regionalnej (moment wyważania interesów).
Bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, Rektor PAT skierował zapytanie, czy pojęcie konkurencyjno¶ci odnosi się do skali kraju, międzynarodowej, zasięgu regionalnego, czy też powyższych elementów - razem, uzyskuj±c odpowiedĽ p. Marszałka, że chodzi o wszystkie wymiary, ale my¶li się tu o konkurencyjno¶ci przede wszystkim w skali krajowej (tu jest najłatwiej o punkty odniesienia).
P. Rektor Tadeusiewicz powrócił do w±tku konkurencyjno¶ci i kształcenia ustawicznego, które musi być podporz±dkowane pewnej wizji - z czego region będzie egzystował. Podstaw± dobrobytu regionów i krajów jest wytwarzanie. Również kształcenie ustawiczne powinno być podporz±dkowane potrzebom rynku pracy, który stanowi pochodn± rozwoju okre¶lonej filozofii promocji pewnych dziedzin gospodarczych. Pan Rektor tych elementów w Programie nie dostrzega. Cała sfera wytwarzania dóbr materialnych została pominięta, dlatego P. Rektor Tadeusiewicz ponowił pod adresem Władz Samorz±dowych Województwa pytanie, jak± rolę i jakie miejsce - zostaje przypisane dwóm bardzo dobrym uczelniom technicznym Polski .
Ks. Bp Tadeusz Pieronek wyraził pewne zdziwienie postawionym pytaniem, gdyż w poprzednich dyskusjach, w trakcie omawiania Programu VI, w±tpliwo¶ci dotyczyły tej sfery, która nie jest produkcyjna. Podkre¶lano, że jest mowa tylko o produkcji, o niczym innym.
Przewodnicz±cy KR zaznaczył, że priorytetów nie wymy¶la Pan Marszałek. Wzór został przejęty z planu europejskiego - w ramach funduszy strukturalnych. Chodzi o to, gdzie uczelnie mog± się wpisać - w jaki¶ schemat generalny. Każda uczelnia powinna składać projekty, tak, aby je można było "wmontować" w okre¶lone przedziały.
P. Rektor Tadeusiewicz nadmienił, że popełniany zostaje jeden bł±d strategiczny, do¶ć fundamentalny. W¶ród priorytetów UE - jeżeli chodzi o region Europy ¶rodkowo-wschodniej - wcale nie ma jego rozwoju cywilizacyjnego i rozwoju tego regionu jako obszaru produkuj±cego, bo UE chętnie będzie tutaj eksportowała swoje bezrobocie. Nasza gospodarka będzie obumierać. Zachodzi pytanie, czym będziemy płacić za importowane do nas wyroby. Rol± i zadaniem władz - pocz±wszy od regionalnych, kończ±c na krajowych - jest długo-falowe my¶lenie o tym, jakie będzie miejsce Polski we wspólnym "domu europejskim". Dobrobyt narodu powstaje z produkcji, wytwarzania. Gdzie w Programie jest koncepcja, co region będzie produkował!? Teraz godzimy się na rolę konsumentów dóbr materialnych, produkowanych za granic±.
P. Marszałek Sepioł o¶wiadczył, że postawione pytanie dotyczy równocze¶nie wielu poziomów. Należy spojrzeć na Narodowy Plan Rozwoju - w cało¶ci. Problem m.in. polega na tym, że większo¶ć ¶rodków dotycz±ca obszaru polityki regionalnej jest obszarem interwencji rynkowej, obszarem zakłócenia normalnego obiegu gospodarczego , wprowadzaniem dotacji na okre¶lone obszary - w zwi±zku z czym pozostaje w sprzeczno¶ci z polityk± konkurencji. Dlatego polityka regionalna coraz bardziej dotyczy sfery otoczenia gospodarki, niż produkcji wprost. Polityka regionalna coraz rzadziej preferuje dotowanie wprost.
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor AE, zaznaczył, że dyskusja stała się szersza - strategiczna i polityczna. Sił± napędow± jest nauka i w tym kontek¶cie padaj± pytania, jak z t± sił± jest. Rzeczywisto¶ć jest inna, niż plany. S± pewne rzeczy, które krajowi "zaprojektowano" i UE okre¶la nam pewne obszary, pewne dziedziny, jak również pewien "język". Np. VI Program jest nastawiony na wdrożenia nie na naukę. Między racjami Rektora Tadeusiewicza i P. Marszałka sprzeczno¶ci nie ma. S± zderzenia, które wynikaj± z pewnej rzeczywisto¶ci.
P. Rektor Juszkiewicz nawi±zał do "zasobów ludzkich", jako również działania ograniczaj±cego bezrobocie, pomocy restrukturyzacji ludno¶ci wiejskiej. S± problemy, które regionalnie trzeba rozwi±zywać. Jest jeszcze - oprócz regionalnego - duży program sektorowy (do zagospodarowania 1,2 mld euro) Region musi zadbać o najważniejsze dla społeczeństwa sprawy.
P. Rektor Bałanda nawi±zał do sprawy kształcenia i dokształcania nauczycieli (Wojewódzkie O¶rodki Metodyczne, O¶rodki Doskonalenia Nauczycieli, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli), zadaj±c pytanie o sens ich dalszego funkcjonowania. P. Rektor zasugerował przekazanie ich obiektów uczelniom wyższym.
P. Marszałek o¶wiadczył, że przychyliłby się do tego postulatu, gdyż w zasadzie s± to instytucje zbędne - gdyż funkcjonuj± uczelnie. Dyskusje na ten temat trwaj±. S± zdania różne. Problem jest niełatwy.
Następnie p. Marszałek powrócił jeszcze do spraw konkurencyjno¶ci. Decyduj± o niej kryteria: dostępno¶ci, osi±galno¶ci, możliwo¶ci transportowych, telekomunikacyjnych, atrakcyjno¶ci ¶rodowiska, jako¶ci tego ¶rodowiska i jako¶ci zasobów pracy. W kontrakcie wojewódzkim.- je¶li my¶li się o sektorze produkcyjnym - należy dofinansować uzbrojenie obszarów, na których start nowych przedsiębiorstw byłby znacznie lepszy.
Na pytanie prof. dr hab. Michała ¶liwy, Rektora AP, do kogo- w Urzędzie Marszałkowskim - należy się zwrócić odno¶nie do projektu regionalnej struktury edukacji, p. Marszałek poinformował, że prace te nadzoruje p. Dyrektor Jacek WoĽniak podlegaj±cy p. Wicemarszałkowi Krzysztofowi Deszyńskiemu.
P. Prorektor Zembala skierował zapytanie, czy formalnie można zgłosić do p. Marszałka apel o podjęcie działań zmierzaj±cych do uregulowania finansowania szkolenia zawodowego w dziedzinie kierunków medycznych na poziomie licencjatów i studiów magisterskich. Podobnie, chodzi o uregulowanie bazy lokalowej, która kiedy¶ służyła zawodowemu szkolnictwu medycznemu. P. Prorektor zapytał również o realizację programu 2002 - 2005 uchwalonego przez poprzednie władze samorz±dowe (chodzi o finanse). Na to pytanie p. Marszałek odpowiedział przecz±co (gdyż zmienił się system reformy służby zdrowia).
Dyskusję podsumował Przewodnicz±cy KR, sugeruj±c ustalenie, zaakceptowane przez Kolegium Rektorów.
Ze względu na wagę omawianych zagadnień dot. programów regionalnych i zamierzeń w tej dziedzinie - Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zwraca się do P. Marszałka z pro¶b± o pisemne sprecyzowanie oczekiwań Władz Samorz±dowych względem szkół wyższych oraz podanie konkretnych zasad dotycz±cych tematyki, zakresu, sposobu przygotowania i warunków finansowania projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przekazanie pisemnego opracowania Rektorom Szkół Wyższych Krakowa i PWSzZ Małopolski.

Ad 2. Sprawa ACK CYFRONET AGH.

Temat zreferował prof. dr hab. Karol Musioł, Prorektor UJ ds. Rozwoju, podkre¶laj±c, że sprawa Cyfronetu jest dla wszystkich użytkowników niezwykle ważna, chodzi o dalszy rozwój jego infrastruktury, przy czym poruszony w trakcie referowania aspekt dotyczył będzie spraw finansowych.
Chodzi o sprawę wynajmu powierzchni 1.034 m2 - budynku zajmowanego przez Cyfronet AGH przy ul. Nawojki 11, stanowi±cego własno¶ć UJ. Umowa wynajmu podpisana była w dn. 1.stycznia 1999 r. i wygasa z końcem roku 2003. W umowie nie ma żadnej wzmianki o jej przedłużeniu. Uniwersytet zamierzał sprzedać ten budynek, z przeznaczeniem uzyskanych pieniędzy na rozwój bazy dydaktycznej dla Instytutu Informatyki UJ. P. Prorektor przypomniał, że umowa wynajmu była przygotowywana w momencie, gdy Firma Davies Polska zamierzała wykupić budynek wraz z przyległ± działk± i przed wyprowadzeniem Instytutu Informatyki miała zbudować obiekt w Pychowicach - dla tego Instytutu. W dalszym ci±gu, pieni±dze ze sprzedaży budynku przy ul. Nawojki 11, zajmo-wanego przez ACK Cyfronet AGH, s± przewidywane w programie budowy III-go Kampusu UJ w Pychowicach.
Intencj± umowy było, aby Cyfronet AGH miał czas na podjęcie stosownych działań. Budynek z lokatorem (Cyfronet AGH) będzie nie do sprzedania. Konieczna jest jaka¶ konstruktywna propozycja rozwi±zania tego problemu.
Za powierzchnię 1.034 m2 Cyfronet AGH płaci 103,4 zł miesięcznie + VAT, (co stanowi ok. 10 gr./m2 + VAT), za¶ UJ wynajmuje pomieszczenia dydaktyczne po cenach komercyjnych (płac±c prawie 3,5 mln zł rocznie za ich wynajem). Skromnie oszacowane rynkowe koszty wynajmu Cyfronetowi AGH pomieszczeń przy ul. Nawojki 11 wynosz± 248 160 zł rocznie (1.034 m2 x 20 zł/m2 x 12 miesięcy). UJ uważa tę kwotę za dodatkowe koszty korzystania z Internetu, ponoszone wył±cznie przez UJ. Prawie 50 % przychodów Cyfronetu AGH ze ¶wiadczenia usług internetowych - wnoszonych jest przez Uniwersytet.
UJ rozumie, że w chwili obecnej niemożliwe jest wyprowadzenie Cyfronetu AGH z budynku przy ul. Nawojki 11. Wszystkim zależy, aby działał on najlepiej - dla wspólnego dobra.
Proponowane rozwi±zania mog± być następuj±ce:
1. Koszty wynajmu w nowej umowie, która musi być podpisana, mogłyby być zbliżone do rynkowych (możliwo¶ć negocjacji).
2. Można uwzględnić rozwi±zanie bezgotówkowe: jaka¶ uczelnia, lub jednostka z grupy użytkowników Cyfronetu udostępni Uniwersytetowi pomieszczenia dla Instytutu Informatyki i w ten sposób przejmie na siebie funkcję, któr± Uniwersytet pełni przez ostatnie 5 lat.
3. ACK Cyfronet AGH wykupi cały budynek (możliwo¶ć negocjacji).

Pan Prorektor Musioł zaapelował do Kolegium Rektorów o zajęcie ostatecznego stanowiska w powyższej sprawie.

D y s k u s j a:
- Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, że Uniwersytet nie może nadal akceptować opłaty za wynajem 1 m2 powierzchni budynku w wysoko¶ci 10 gr.+ VAT miesięcznie i zwrócił się do członków Kolegium o zaproponowanie konkretnego rozwi±zania.
- Prof. dr hab. inż .Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, o¶wiadczył, że:
- rozumie stanowisko Uniwersytetu, ale - je¶li cena wynajmu zostanie zwiększona 200-krotnie (z 10 gr. na 20 zł/m2 miesięcznie), automatycznie, proporcjonalnie pod-niesione zostan± ceny usług Cyfronetu AGH (nowa kalkulacja).
- Pierwsze porozumienie, które definiowało stan zamieszkiwania ACK Cyfronet w budynku przy ul. Nawojki zostało zawarte w dn. 01.01.1992 r. i podpisane przez ówczesnego Rektora UJ, prof. Andrzeja Pelczara oraz Dyrektora Cyfronetu, prof. Mariana Nogę.
- P. Rektor Tadeusiewicz odczytał 2 paragrafy powyższego porozumienia: 1.1. UJ przekazuje nieodpłatnie w użytkowanie Cyfronetowi pomieszczenia zlokalizowane na parterze i I piętrze budynku przy ul. Nawojki 11 w Krakowie. 1.2. Cyfronet przekazuje nieodpłatnie dla UJ pawilon zlokalizowany przy ul. Reymonta 4a (Pan Rektor zaznaczył, iż prawd± jest, że ów pawilon był niewielki).
- Par. 6: "Porozumienie zostało zawarte na czas oznaczony 10 lat, ze zobowi±zaniem UJ do dalszego przedłużania."
- W r. 1999 rzeczywi¶cie została zawarta umowa - o której mówił p. Prorektor Musioł - parafowana przez pp. Rektorów: Tadeusiewicza i Koja.
- Z zawartych porozumień wynika, że można dzi¶ dyskutować na temat różnych rozwi±zań: możliwo¶ci podwyższenia czynszu, wykwaterowania Cyfronetu AGH, itp. P. Rektor Tadeusiewicz podkre¶lił, że aktualnie Uniwersytet wiele wkłada do Cyfronetu AGH ( brzemię zwi±zane z wynajmem pomieszczeń jest duże), ale nie jest on jedyn± Uczelni±, która ponosi takie obci±żenia: czyni to również AGH zwalniaj±c np. całkowicie Cyfronet AGH z wszelkich kosztów po¶rednich i bezpo¶rednich zwi±zanych z jego funkcjonowaniem.
- W przypadku zmiany warunków wynajmu, AGH także będzie zmuszona do weryfikacji swego stanowiska względem Cyfronetu AGH. Jeżeli takie zmiany nast±pi±, usługi ¶wiadczone przez ACK Cyfronet AGH wzrosn± bardzo znacz±co - dla całego ¶rodowiska.
- Przewodnicz±cy KR nadmienił, że aktualnie UJ za wynajem pomieszczeń na mie¶cie - płaci 45 zł/m2 powierzchni, miesięcznie. Dlatego od 01.01.2004 r. UJ będzie negocjował nowe warunki umowy. Uczelnia wynajmuje obecnie pomieszczenia w 23 kamienicach - za niezwykle wysokie ceny. W przypadku ACK Cyfronetu AGH rozważa się stawkę w wysoko¶ci 20 zł/m2 powierzchni.
- P. Rektor Borowiecki zaproponował, aby UJ i AGH przygotowały swoje sugestie pod adresem całego ¶rodowiska (z ilo¶ciowymi szacunkami) i wówczas ¶rodowisko zajmie okre¶lone stanowisko, przy czym p. Rektor zasugerował jeszcze kolejny wariant rozwi±zania, a mianowicie wyst±pienie uczelni do Pana Marszałka np. o dotacje dla nich - na dofinansowanie Cyfronetu. Kalkulacja jest tu niezbędna.
- Przewodnicz±cy KR zaznaczył, że można również rozważyć sprawę lokalu zastęp-czego i wyst±pić do P. Marszałka o pomoc w rozwi±zaniu tego problemu.
- Następnie głos zabrał mgr inż. Jacek Niwicki, Z-ca Dyrektora ACK Cyfronet AGH, na¶wietlaj±c sytuację Jednostki działaj±cej na rzecz całego ¶rodowiska. M.in. p. Dyrektor Niwicki przypomniał, że w trakcie grudniowego posiedzenia Kolegium Rektorów postanowiło solidarnie wyst±pić do MENiS o dofinansowanie Cyfronetu, za co p. Dyrektor złożył podziękowanie. Nadeszła informacja, że taka dotacja zafunkcjonowała. Jest to element spójno¶ci ¶rodowiskowej w sprawach Cyfronetu. Dotacja z MENiS - to tylko jeden z elementów finansowania infrastruktury Cyfronetu.
Cyfronet realizuje szereg projektów badawczych, w szczególno¶ci projektów celowych KBN (wymagane 50 % wkładu własnego) - oprócz dostarczania mocy obliczeniowej sieci dla ¶rodowiska akademickiego.
Cyfronet zatrudnia 70 osób, które dużym wysiłkiem staraj± się o to, aby infrastruktura informatyczna dla całego ¶rodowiska pracowała w sposób nowoczesny. Wstępne szacunki uwzględniaj±ce zmianę zasad wynajmu lokalu sugeruj±, że chodziłoby tu o kwoty rzędu kilkunastu tysięcy zł na uczelnię. Odej¶cie od pewnego "status quo" spowodowałoby natomiast pewien precedens (jeden z elementów kosztotwórczych należy wówczas w cenniku uwzględniać b. precyzyjnie. Mechanizm bronienia takich kosztów staje się trudny). Od wielu lat Cyfronet utrzymuje stałe ceny za korzystanie z usług informatycznych, przy diametralnie zmieniaj±cej się in plus skali tych usług, zarówno w sieciach, jak i komputerach obliczeniowych a także rozległo¶ci infrastruktury. Te wszystkie elementy należy rozpatrywać ł±cznie.
- Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, iż rozumie to jako pewne wywołanie problemu. Cyfronet - od pocz±tku miał służyć całemu ¶rodowisku akademickiemu.

U s t a l e n i e

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zwraca się do Dyrekcji Cyfronetu o przygotowanie - przy współudziale p. Prorektora Musioła z UJ - symulacji, w różnych wersjach, zwi±zanej z funkcjonowaniem ACK Cyfronet AGH i przedstawienie jej na pi¶mie, przed posiedzeniem KRSzWK .

Ad 3. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

3.1 W dniu 14.03.03. o godz. 10.00 w auli UJ odbędzie się spotkanie w sprawie zamówień publicznych, przy współudziale m.in. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych p. Czajkowskiego - nt. interpretacji przepisów dot. zamówień. Przewodnicz±cy KR zwrócił się do pp. Rektorów wszystkich uczelni o oddelegowanie na to spotkanie osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne.

3.2 Sprawa zaniechania poboru podatku dochodowego
Istnieje szansa na pozytywne rozwi±zanie tej kwestii.

3.3 Przewodnicz±cy KR poruszył problem wypłat dla nauczycieli akademickich.
W bież±cym roku 5-krotnie wypłaty będ± realizowane wcze¶niej. Rektor UJ wyst±pił w tej sprawie o zgodę do Urzędu Skarbowego i ZUS (dni wypłat przypadaj± w soboty lub niedziele).

3.4 Sprawa nowej matury
Wszyscy pp. Rektorzy otrzymali komplety materiałów informacyjnych w tej sprawie.
W dniu 01.02 br. - w trakcie posiedzenia Prezydium KRASP-u, Pani Minister Łybacka przywiozła obszerny dokument Rozporz±dzenia w tej sprawie, podpisany w dniu 7.stycznia 2003 r. proponuj±c dyskusję. Rozpoczęła się ona na temat matematyki, która winna stanowić przedmiot obowi±zkowy na maturze a nie została uwzględniona. Przewodnicz±cy KRASP rozesłał informacje do wszystkich rektorów. W ub. tygodniu, na posiedzeniu KRUP-u odbyła się dyskusja na powyższy temat - w obecno¶ci p. Wiceminister Freiberg i podjęto Uchwałę. Zaznaczono w niej, iż przyjęto do wiadomo¶ci wiele dobrych rozwi±zań ale wyst±piono o:
- wprowadzenie do matury matematyki, jako trzeciego przedmiotu obowi±zkowego,
- zapewnienie zewnętrznego charakteru egzaminu ustnego na maturze,
- uchylenie ustalenia, że uczeń - w trakcie egzaminu - będzie decydował o zdawaniu go w formie podstawowej, b±dĽ rozszerzonej.
Powyższa Uchwała KRUP-u wywołała w MENiS ostr± reakcję.
Podobn± Uchwałę (jak KRUP) podj±ł Senat UJ.

Przewodnicz±cy KR zaapelował do pp. Rektorów o zajęcie stanowiska przez poszczególne uczelnie w sprawie nowej matury.
Od roku 2005 nie wolno będzie organizować egzaminów na studia przez uczelnie.
Wszelkich informacji nt. nowej matury udziela w MENiS - dr Sawicki, przewodnicz±cy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Planowane s± szkolenia nt. nowej matury - st±d pro¶ba Przewodnicz±cego KR o skierowanie na nie kierowników Działów Nauczania danej uczelni.

3.5 Następne posiedzenie KRSzWK odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2003 r. o godz. 17.00
w sali Konferencyjnej A G H.
Tematyka: Współpraca KRSzWK z Władzami Wojewódzkimi - w bież±cej kadencji.
Na spotkanie zaproszeni zostan±: Wojewoda i Wicewojewodowie.
Na zakończenie - Przewodnicz±cy KR podziękował p. Prorektorowi Zembali i p. prof. Dubielowi za zorganizowanie spotkania w Collegium Medicum - i go¶cinno¶ć.


Protokołowała:
Lucyna Ku¶nierczyk

Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA