Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

09.04.2003

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 9 kwietnia 2003 r. w Akademii Górniczo - Hutniczej


Lista osób uczestnicz±cych w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci.

Program posiedzenia:
1. Współpraca Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z Władzami Województwa Małopolskiego - w bież±cej kadencji.
2. Sprawy ACH Cyfronet AGH - ci±g dalszy.
3. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Przewodnicz±cy KR, prof. dr hab. Franciszek Ziejka, powitał uczestników posie-dzenia - w tym szczególnie: p. Jerzego Adamika, Wojewodę Małopolskiego, p. Ryszarda Półtoraka, Wicewojewodę Małopolskiego i pozostałych Go¶ci, informuj±c, że w trakcie posiedzenia - pp. Wojewoda i Wicewojewoda przedstawi± zarys działania Władz Woje-wództwa Małopolskiego w obecnej kadencji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wi±ż±cej się ze szkolnictwem wyższym.

Skład dzisiejszego Kolegium został poszerzony o pp. Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Małopolski.

W trakcie omawiania p-tu 3 - "Sprawy bież±ce, wolne wnioski" - zostan± poruszone tematy dotycz±ce:

 • dofinansowania remontu Półsanatorium Akademickiego (pismo w zał±czeniu),
 • pisma Przewodnicz±cego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu - senatora Mariana Żenkiewicza dot. Stanowiska KNEiS Senatu RP w sprawie przeciwdziałania pato-logiom zwi±zanym z uzyskiwaniem dyplomów wyższych uczelni (w zał±czeniu),
 • sprawy szkolenia wojskowego studentów, któr± przedstawi prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH,
 • pisma prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego, Rektora AE nt. organizowania Ogólno-polskiego konkursu na najlepsz± pracę magistersk± "Polska a Unia Europejska" (pismo i zasady Konkursu - w zał±czeniu),
 • oferty Prezydenta Instytutu Weizmanna w Izraelu - przekazanej na ręce Prezydenta RP, dot. poszerzenia współpracy z Polsk±, poprzez przyznanie specjalnej zwiększonej ilo¶ci stypendiów dla absolwentów różnych kierunków studiów oraz grantów na studia doktoranckie (pismo p. Rektora Tadeusiewicza dot. powyższego tematu - otrzymali wszyscy pp. Rektorzy),
 • patronatu KRSzWK nad tegorocznymi Juwenaliami, planowanymi w okresie 13-17 maja 2003 r.

Następnie - wszystkich uczestników posiedzenia powitał Gospodarz, prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, rezygnuj±c z prezentacji Uczelni - na rzecz możliwo¶ci dłuższej dyskusji nt. współpracy z Władzami Wojewódzkimi.

Ad. 1. Współpraca KRSzWK z Władzami Województwa Małopolskiego w bież±cej kadencji

Przewodnicz±cy KR poinformował Go¶ci, że w dwóch poprzednich posiedzeniach KR uczestniczyli pp: Prezydent M. Krakowa z Zastępcami i Marszałek Województwa Małopolskiego z Zastępc± - omawiaj±c także sprawy współpracy ze szkolnictwem wyższym - w bież±cej kadencji.

Przewodnicz±cy KR zaznaczył, iż dzisiejsze spotkanie jest oczekiwane i ważne - ze względu

na problematykę współdziałania Władz Województwa ze szkolnictwem wyższym Mało-polski. W samym Krakowie studiuje ponad 150.000 studentów, za¶ na terenie Małopolski - dodatkowo kilkana¶cie tysięcy młodzieży. W 11-tu Uczelniach Wyższych Krakowa i 5-ciu Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych Małopolski jest zatrudniona pokaĽna liczba pracowników - w tym głównie nauczycieli akademickich (kilkana¶cie tysięcy miejsc pracy). St±d ważne jest, aby poznać założenia polityki p. Wojewody i Urzędu Wojewódzkiego - w obecnej kadencji.

Następnie głos zabrał p. Jerzy Adamik, Wojewoda Małopolski. Dziękuj±c za zaproszenie na spotkanie z Kolegium Rektorów - Pan Wojewoda m.in. zaznaczył, że:

 • sektor szkolnictwa wyższego wywiera znacz±cy wpływ na działania Województwa.
 • Kompetencje Wojewody, jako Przedstawiciela rz±du w regionie, nie odnosz± się stricte do szkolnictwa wyższego.
 • Do kwestii zwi±zanych z konkretami (dot. szkolnictwa wyższego), można zaliczyć czę¶ć kontraktu wojewódzkiego (zadania wskazuje Urz±d Marszałkowski, ale kontrolę, przy-dział ¶rodków finansowych - dokonuje Województwo).
 • W latach 2001 - 2003 s± realizowane zadania zwi±zane ze szkolnictwem wyższym (Informatyczne Centrum Edukacyjne w PWSZ w Tarnowie, Informatyczne Centrum Edukacyjne w O¶rodku Doskonalenia Nauczycieli w O¶więcimiu, budowa biblioteki uczelnianej dla PWSZ w Tarnowie, adaptacja gmachu na potrzeby PWSZ w Nowym S±czu, rozbudowa budynku nauki języków obcych w PWSZ w Nowym S±czu, rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej Nauczycielskiego Kolegium Jęz. Obcych w Suchej Beskidzkiej, budowa biblioteki uczelnianej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym S±czu).

W dokumencie: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006, w którym także uczestniczy terenowa administracja rz±dowa, występuj± elementy do¶ć ¶ci¶le zwi±zane ze szkolnictwem wyższym: zwiększono nacisk na podwyższenie liczby podejmuj±cych naukę w szkołach wyższych oraz wi±ż±ce się z tym podniesienie jako¶ci w strukturach szkolnictwa wyższego - w szczególno¶ci w o¶rodkach metropolitalnych .

 • Uczelnie miałyby odgrywać kluczow± rolę w procesach budowy silnej konkurencyjnej gospodarki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania jako¶ci i poziomu wykształcenia dla potrzeb gospodarczych i społecznych regionu.
 • Wspierane projekty będ± dotyczyć przede wszystkim budowy i rozbudowy, modernizacji oraz wyposażenia już istniej±cych obiektów infrastruktury społecznej, służ±cej do prowadzenia działalno¶ci badawczo-rozwojowej i dydaktycznej - na poziomie wyższym (pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, kampusy).
 • Z funkcjonowaniem szkolnictwa wyższego poł±czona jest sfera naukowa, również uwzględniona w ZPORR (zwiększenie zaangażowania uczelni w realizacji między-narodowych projektów badawczych i dydaktycznych, ułatwienie dostępu do szkolnictwa wyższego mieszkańcom obszarów wiejskich i osobom niepełnosprawnym, ułatwienie znalezienia pracy absolwentom wyższych uczelni, ułatwienie wykorzystywania dorobku naukowego, tworzenie nowych technologii, umożliwienie udziału w realizacji między-narodowych projektów badawczych ).
 • Przedstawiciele ¶rodowiska akademickiego s± członkami Małopolskiego Komitetu Moni-toruj±cego (pp: prof. Janusz Kowal - Prorektor AGH, prof. Grażyna Pawelska-Skrzypek, Pełnomocnik Rektora UJ oraz: prof. Tadeusz Kudła - AE, prof. Andrzej Mania - UJ, prof. Stanisław Owsiak - AE, mgr Tomasz Rojek z AE - uczestnicz±cy w pracach Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Małopolskim).

Kwestie pomocy finansowej: W latach 2001- 2002 Wojewoda Małopolski przekazał w ramach Kontraktu Woje-wódzkiego ¶rodki finansowe w formie dotacji, na dofinasowanie realizacji takich zadań, jak: budowa biblioteki uczelnianej dla PWSZ w Tarnowie (2001 - 665.000 zł, 2002 - 1.654.000 zł), rozbudowa budynku Instytutu nauki jęz. obcych w PWSZ w Nowym S±czu (w r. bież±cym przekazano kwotę 1.900.000 zł).

W ramach porozumienia pomiędzy Rektorem AE w Krakowie a Wojewod± Małopolskim (z dn. 20. maja 2000 r.) w latach 2002 - 2005 grupa 8 - 12 studentów AE odbywa w Urzędzie Wojewódzkim praktyki zawodowe (16- miesięczne).

W zakresie nieruchomo¶ci - m.in.:

 • AE w Krakowie uzyskała 50% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomo¶ci należ±cej do skarbu państwa (na mocy Zarz±dzenia Wojewody Małopolskiego). S± to działki o pow. 4,8 ha.
 • Zarz±dzeniem Wojewody z dn. 30.08.2001r. Uniwersytetowi Jagiellońskiemu oddano w użytko-wanie wieczyste zabudowanie - nieruchomo¶ć skarbu państwa w Krakowie (budynek ob. Medycznej Szkoły Policealnej).
 • Na mocy Zarz±dzenia Wojewody z dnia 03.03.2003 - dokonano na rzecz PWSZ w Nowym S±czu darowizny nieruchomo¶ci.
 • Aktualnie rozpatruje się kolejne sprawy: przekazania AP nieruchomo¶ci przy ul. Jęczmiennej 9, dla ASP - przy Al. Mickiewicza 5, nieruchomo¶ci przy Królewskiej 6 - dla AR (chodzi o bonifikatę).
 • Pan Wojewoda zaznaczył, że obszar współpracy ze szkolnictwem wyższym jest tak istotny, iż zarówno sam p. Wojewoda, jak i cały Urz±d Wojewódzki s± otwarci na propozycje ze strony szkolnictwa wyższego, a każda propozycja z tej strony - dot. czy to rozwi±zywania istotnych problemów uczelni, czy też spraw zwi±zanych z okre¶lonymi planami perspektywicznymi Regionu - spotkaj± się z zainteresowa-niem, zrozumieniem i pomoc± - ze strony władz wojewódzkich.
 • Pan Wojewoda wyraził ubolewanie, że aktualnie na potrzeby szkolnictwa przeznacza się tylko 0,88 % dochodu państwa.
 • Aktualnie b. poważnym zadaniem stoj±cym przed administracj± państwow± s± kwestie zwi±zane z integracj± - z Uni± Europejsk±. M.in. w najbliższym czasie planowanych jest kilka znacz±cych przedsięwzięć - w tym np. w dn. 17 - 19 maja br.- wspólnie z kon-sulatem austriackim Akademickie Spotkania Europejskie, maj±ce na celu przybliżenie mieszkańcom Krakowa pewnych kwestii, które już w Austrii - od czasu wej¶cia do Unii, zafunkcjo-nowały (przełożenie na warunki polskie).
 • Pan Wojewoda podziękował wszystkim Panom Rektorom za dotychczasowe działania zwi±zane z przybliżeniem problematyki unijnej (jest to poważny element edukacyjny).

D y s k u s j a:

  • Przewodnicz±cy KR podziękował p. Wojewodzie za przedstawienie problematyki - głównie wi±ż±cej się ze spraw± szkolnictwa wyższego - w szczególno¶ci w Małopolsce. Następnie - Przewodnicz±cy KR poruszył kilka tematów po¶rednio dotycz±cych szkolnictwa wyższego, w tym:
  • sprawę bezrobocia i perspektyw podjęcia konkretnych kroków zmierzaj±cych do jego ograniczenia (m.in. duża grupa absolwentów uczelni pozostaje bez pracy).
  • Perspektywicznej wizji uratowania i funkcjonowania wielkich i mniejszych zakładów pracy (choćby Huty im. T. Sendzimira).
  • Niezwykle ważny jest problem bezpieczeństwa publicznego w Krakowie i Małopolsce. Zdecydowana większo¶ć pp. Rektorów podpisała porozumienie o współpracy z Komendantem Małopolskim Policji - w sprawie możliwo¶ci wej¶cia służb policyjnych na tereny uczelni - w poszukiwaniu dealerów narkotyków.
  • W zwi±zku z integracj± europejsk±, aktualnie istotne jest podpisanie aktu akcesyjnego a następnie referendum.
  • Ważna jest kwestia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę. Istniej± propozycje zwiększenia nakładów na szkolnictwo, wymagaj±ce jednak konkretnych decyzji wsparcia ze strony polityków (chodzi o dotowanie przez państwo kwot na jednego studenta - zgodnie z faktycznymi kosztami studiowania). Wiadomo już, że przewiduje się (wg projektu ustawy o szkolnictwie) likwidację jakichkolwiek dotacji - w odniesieniu do studentów zaocznych i wieczorowych. Uczelnie ¶ci±gaj± z rynku bezrobocia rzesze studentów , którzy n i e korzystaj± z zasiłków dla bezrobotnych! Szkoły wyższe powiększaj± liczbę słuchaczy - bez zabezpieczenia finansowego ze strony państwa. MENiS nie otrzymuje żadnych dodatkowych funduszy na te cele. Korzystanie z zasiłków dla bezrobotnych - przez 19-latków, to oprócz wszystkiego, ważny problem natury moralnej! Uczelnie - przyjmuj±c ich na studia, zapobiegaj± temu negatywnemu zjawisku, oczekuj±c jednak od polityków - przynajmniej jakiego¶ gestu, którego dotychczas - ze strony parlamentu i rz±du - nie ma. W bież±cym roku nakłady na naukę s± o 25 % niższe, niż w roku ubiegłym. Je¶li chodzi o szkolnictwo wyższe - nakłady te zmniejszyły się o 1,8%. ( Od 3 lat MENiS nie przyj±ł odpowiedniej formy algorytmu - tłumacz±c to "pust± kas±").
  • P. Wojewoda o¶wiadczył, że zgadza się z wieloma opiniami i wypowiedziami Przewodnicz±cego KR, zaznaczaj±c jednak, że sytuacja finansowa jest niezwykle trudna.
  • Aktualnie - w Woj. Małopolskim bezrobocie wynosi 14,3%.
  • Szczególne chwile przeżywa teraz największy z Zakładów, zatrudniaj±cy ok.15.000 osób (wraz ze spółkami) - Huta Sendzimira. Na polskie huty stali ogłoszono ofertę prywatyzacyjn±.
  • Ważn± rolę odgrywa tu sprawa porozumienia z Uni± Europejsk± i wi±ż±cymi się z ni± możliwo¶ciami produkcji, zatrudnienia jak i dysponowania ¶rodkami budżeto-wymi na rzecz hutnictwa. Istnieje szansa, że Huta będzie trwałym elementem "na mapie Małopolski"- ze znaczn± ilo¶ci± miejsc pracy.
  • Drugi ważny obiekt w Woj. Małopolskim - to Tarnowskie Zakłady Azotowe, zatrudniaj±ce ok. 6.000 osób (wdrożono odpowiedni program - a czę¶ć ¶rodków ze sprzedaży rafinerii gdańskiej ma być przeznaczona na ich restrukturyzację).
  • Na terenie Województwa funkcjonuj± 2 kopalnie: "Janina" i "Brzeszcze", które nie będ± likwidowane - a zatrudniaj± ok. 8.000 osób.
  • Pozytywnym elementem jest zakończenie prac zwi±zanych z Thischmannem - dzięki wydatnemu zaangażowaniu Urzędu Wojewódzkiego (dworzec, nowy tram-waj). Uruchomienie tej inwestycji spowoduje, że Kraków będzie lepiej postrzegany przez przyszłych inwestorów.
  • Ogromny problem - to sprawa 3.000 bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni (m.in. z takimi specjalno¶ciami, jak: finanse i bankowo¶ć, marketing i zarz±dzanie).
  • Wiele instytucji przenosi swoje centrale do Warszawy.
  • Rozwój gospodarczy państwa, reforma finansów publicznych - to czynniki, od których zależy rozwój Województwa.
  • P. Wojewoda wyraził nadzieję, że w najbliższej przyszło¶ci uda się zakończyć inwestycje drogowe (obwodnica Krakowa, uruchomienie węzła wielickiego , rozpoczęcie budowy Ronda Radzikowskiego , modernizacja "zakopianki" i budowa autostrady Kraków-Tarnów ).
  • Na powyższy temat rozpocz±ł sw± wypowiedĽ p. Ryszard Półtorak, Wicewojewoda Małopolski, m. in. zaznaczaj±c, że dobra infrastruktura i dostępno¶ć komunikacyjna - powiększaj± szanse na lokowanie się inwestycji w Małopolsce ( ważno¶ć trasy A4 ).
  • Problemem podstawowym uzależniaj±cym realizację inwestycji s± pieni±dze.
  • Zakończenie budowy autostrady w Tarnowie winno nast±pić w roku 2008.
  • P. Wicewojewoda poruszył także ważn± sprawę wysokich technologii. Kraków jest miejscem, w którym obecno¶ć nauki jest niezwykle istotna. Wyłania się możliwo¶ć współpracy nauki z przemysłem.
  • P. Wojewoda poruszył następnie problem bezpieczeństwa. Najbardziej zagrożony jest Kraków. Z pocz±tkiem maja br. na terenie Krakowa pojawi się dodatkowo ok. 100 policjantów. Będ± to osoby, które w policji odbywaj± zasadnicz± służbę wojskow±. Stan bezpieczeństwa winien ulec poprawie.
  • Na terenie Miasta zwiększono liczbę komisariatów. Kraków ma nowego Komen-danta Wojewódzkiego Policji. P. Wojewoda zasugerował Przewodnicz±cemu KR zaproszenie na które¶ z posiedzeń Kolegium - Komendanta Wojewódzkiego Policji. Byłaby to sposobno¶ć do dyskusji nt. bezpieczeństwa. Zależy ono również od posiadanych ¶rodków finansowych.
  • P. Maciej Mi¶, Przewodnicz±cy PSSUK skierował do P. Wojewody pytanie dotycz±ce bezrobocia absolwentów. Chodzi o sposób, w jaki Urz±d Wojewódzki stara się pomóc młodym ludziom. Samorz±dy Studenckie mogłyby pomóc w dy-strybucji informacji nt. różnego rodzaju szkoleń, pomocnych w doskonaleniu posiadanych kwalifikacji.
  • P. Wojewoda o¶wiadczył, że spraw± rynku pracy zajmuje się Zarz±d Woje-wództwa, ale odnosz±c się do powyższego poinformował, że metody obsługi osób przy rejestracji bezrobotnych można doskonalić. Należy podj±ć działania, które doprowadz± do wyzwolenia przedsiębiorczo¶ci .
  • P. Maciej Mi¶ podkre¶lił, iż chodzi o pewne pomysły, jak lepiej dystrybuować różne informacje. Młodzi ludzie nie wiedz± nieraz, jak się zachować w sytuacji konfrontacji z nowym pracodawc± (autoprezentacja, sposoby wypowiadania się) - st±d potrzeba szkoleń, kursów. Samorz±d Studentów w UJ organizuje takie kursy dla studentów (samopomoc studencka). Cenne informacje można przekazywać drog± internetow± - st±d apel do Władz Wojewódzkich o tak± formę pomocy dla poszukuj±cych pracy absolwentów (informacji o miejscach pracy nie należy ograniczać do wywieszania ich w urzędach zatrudnienia).
  • P. Wojewoda zaproponował wspólne spotkanie w składzie: Marszałek Woje-wództwa, Wojewoda, Dyrektor Wojewódzkiego i Dyrektorzy Powiatowych Urzę-dów Pracy oraz Samorz±dy Studenckie, celem przedyskutowania aktualnej sytuacji na rynku pracy absolwentów i podjęcia wspólnych działań maj±cych na celu poprawę sytuacji w tym zakresie (w ramach istniej±cego już systemu). P. Wojewoda zaproponował zorganizowanie takiego spotkania - do czerwca br.
  • P. Wicemarszałek K. Deszyński zwrócił uwagę na potrzebę lepszego przygotowania i u¶wiadomienia absolwentów w kwestii umiejętno¶ci poszu-kiwania pracy - przez uczelnie. Do zadań Urzędu Marszałkowskiego należy sprawiedliwy podział ¶rodków. P. Marszałek zaakceptował propozycję P. Wojewody dot. spotkania władz z Samorz±dami Studenckimi.
  • Przewodnicz±cy KR zaproponował Urzędom Pracy pomoc studentów w upowszechnianiu informacji nt. miejsc pracy . Ponieważ uzyskano zgodę wstępn± - Przewodnicz±cy KR zobowi±zał Przewodnicz±cego PSSUK do zorganizowania takiego spotkania.
  • Nawi±zuj±c do wypowiedzi p. Wojewody nt. przygotowania decyzji odno¶nie do bazy uczelni w Małopolsce - prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym S±czu poruszył sprawę "Domu Żołnierza", prosz±c o jej rozstrzygnięcie.
  • Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie - nawi±zuj±c do wypowiedzi Przewodnicz±cego PSSUK - przypomniał o funkcjonowaniu we wszystkich uczelniach Biur Karier. Organizuj± one kursy i współpracuj± z urzędami pracy. W PWSZ w Tarnowie - obligatoryjny kurs, obejmuj±cy wszystkich studentów, wynosi 10 godz. wykładowych. W tej sytuacji zachodzi pytanie, co do zasadno¶ci powoływania "jednostki konkurencyjnej", na co Przewodnicz±cy KR odpowiedział, że ze względu na ważno¶ć sprawy - inicjatyw nigdy nie jest za wiele.
  • Przewodnicz±cy PSSUK zaznaczył, że podejmowane działania nie s± przeciwstawne i pod±żaj± w jednym kierunku. Kursy s± organizowane przy współudziale Biur Karier.
  • Przewodnicz±cy KR skierował pytanie dot. rozwi±zania przez polityków sprawy pieniędzy unijnych dla Małopolski (ostatnie miejsce).
  • W odpowiedzi - p. Wicewojewoda R. Półtorak potwierdził, iż na tym odcinku nie jest dobrze: fundusze strukturalne realizuj± wła¶ciwi ministrowie (ds. ¶rodowiska, rolnictwa, infrastruktury). Istnieje Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - dla Województwa w miarę zadawalaj±cy. Rozczarowanie budzi niska lokacja ¶rodków na infrastrukturę drogow± - w skali kraju, co władze usiłuj± zmienić (lista rezerwowa).
  • Ministrowie złożyli wstępne deklaracje , dokonuje się dalszych ustaleń - a sytuacja rozwija się "dynamicznie". P. Wicewojewoda zaznaczył, iż "filozofia funduszy spójno¶ci ...oznacza "wyrównywanie się szans w kraju". B. ważna sprawa - to dobre przygotowanie projektów i spełnienie wszystkich wysoko postawionych wymagań.
  • P. Wojewoda potwierdził, że minister Hausner również podkre¶la wstępny cha-rakter dokonanych ustaleń. W ub. roku, Małopolski Urz±d Wojewódzki otrzymał certyfikat, co oznacza przygotowanie do wdrażania przedsięwzięć - z możliwo¶-ci± pozyskania ¶rodków.
  • Następne pytanie Przewodnicz±cego KR dotyczyło lotnisk w Balicach i Pobied-niku.
  • P. Wojewoda o¶wiadczył, że w przypadku Balic - sprawa zostanie wkrótce sfinalizowana. Balice posiadaj± status lotniska wojskowo - cywilnego. Istotna jest także strategia LOT-u. ("Tanie niebo" - l±dowanie mniejszych samolotów - za nieduże pieni±dze). Powstaje silna konkurencja - ze strony "Silesii".
  • P. Wicewojewoda poinformował, że tanim lotom będzie sprzyjało przyznanie przez Zarz±d kwoty 14,5 mln zł. - na wykonanie płyty postojowej.
  • Prof. dr hab. med. Jacek Dubiel, Przedst. Collegium Medicum UJ, poruszył sprawę głębokiej dekapitalizacji (w ci±gu najbliższych 10-ciu lat) bazy materiałowej i aparaturowej pewnego obszaru usług lekarskich ¶wiadczonych przez krakowsk± Uczelnię. Chodzi o kliniki zabiegowe (np. zespół klinik Neurologicznych - kompleks budynków z r.1925 r., Klinika Chirurgiczna - z r. 1910 i inne). Te obiekty należy zabezpieczyć - sporz±dzaj±c odpowiednie plany, przy uwzględnieniu ¶rodków .
  • Prof. Dubiel zaapelował do Wojewody o uwzględnienie spotkania dot. powyż-szego problemu. Wkrótce pacjenci zaczn± na zabiegi wyjeżdżać poza Kraków, gdyż jego obiekty medyczne nie będ± spełniały wymaganych standardów.
  • P. Wojewoda o¶wiadczył, że w Prokocimiu s± odpowiednie tereny pod budowę, istnieje realna potrzeba, należy zatem podj±ć decyzję o jej rozpoczęciu.
  • P. prof. Dubiel poruszył również sprawę uwzględnienia w Krakowie miejsca na przecho-wywanie zwłok ( np. na wypadek katastrofy ).
  • Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że Uczelnia my¶li o tym - i temat należy umie¶cić w planach rozwoju.
  • Następnie Przewodnicz±cy KR poruszył w±tek konieczno¶ci zmiany systemu finansów publicznych w Polsce. W dniu 19 maja będzie w Krakowie go¶cił Wicepremier Kołodko, który jest gotów spotkać się ze ¶rodowiskiem naukowym. Przedstawi on swój projekt uzdrowienia finansów publicznych. Przewodnicz±cy KR skierował do pp. Rektorów zapytanie dot. celowo¶ci takiego spotkania, uzyskuj±c akceptacje członków Kolegium.
  • Mgr inż. Henryk Zioło, Dyrektor Administracyjny AGH - powołuj±c się na pismo MENiS w sprawie przeprowadzenia szczegółowego badania bezpieczeństwa studentów wyższych uczelni (w zwi±zku z obecn± napięt± sytuacj±), skierował zapytanie, czy jest to jedynie dokument "pro forma", a jeżeli nie - to na jakie zabezpieczenia należy położyć szczególny nacisk i o jakie głównie zagrożenia chodzi.
  • P. Wojewoda o¶wiadczył, iż przypuszcza, że chodzi tu o zobowi±zanie wszystkich ministrów do wydania odpowiednich zaleceń, dyspozycji - w zwi±zku z wydarze-niami w ¶wiecie (i dotyczy to wszystkich instytucji).
  • Prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodnicz±cy KRSzWK i prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, Gospodarz dzisiejszego spotkania - podzię-kowali pp. Wojewodzie, Wicewojewodzie i pozostałym zaproszonym Go¶ciom za udział w posiedzeniu KR i przedstawienie programu działań w bież±cej kadencji - z uwzględnieniem problematyki szkolnictwa wyższego.

Ad 2. Sprawy ACK Cyfronet AGH - c.d

Temat zreferował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH..

W zwi±zku z pojawieniem się problemu kosztów zwi±zanych z urealnieniem wielko¶ci czynszu - p. Rektor Tadeusiewicz przedstawił symulację opłat czynszowych za pomieszczenia Nawojki 11 (w zał±czeniu). Wg wyliczeń i ustaleń - dokonanych w obecno¶ci: prof. dr hab. inż. Janusza Kowala, Prorektora AGH i prof. dr hab. Karola Musioła, Prorektora UJ - zaproponowano warto¶ć nowego czynszu, wraz z VAT, w wys. 12.20 zł/miesięcznie.

Koszty ACK Cyfronet AGH miesięcznie wynios±: 12.615 zł - czynsz + 7.947zł - ochrona (portierzy 50% kosztów osobowych) + 3.729 zł elektrycy, dyżury nocne - (25 % kosztów osobowych)

Razem koszt 12.615 + 11.677 = 24.292 zł.

Rektor Tadeusiewicz podkre¶lił, że Uniwersytet Jagielloński uczynił piękny gest, gdyż zredukował do połowy swoje oczekiwania - co do czynszu.

Gdyby przyjęto ten model finansowania, tzn. urealniono od 1. stycznia cenę wynajmu z 11 gr/m2 na 10zł/m2 (bez VAT ) oraz uwzględniono kwestię portierów i elektryków - nowa kwota "do podziału" - w wys. 24.292 zł zostałaby rozdzielona w¶ród użytkow-ników - wg udziału procentowego opłat za sieć.

Symulację dodatkowych kosztów z podziałem na Uczelnie i Instytuty ( kwoty miesięczne w zł) - obrazuje zał±czone zestawienie.

Pan Rektor Tadeusiewicz zasugerował, aby uznać, że powyższy obszar tematyczny został niniejszym rozwi±zany i będzie obowi±zywał nowy model funkcjonowania ACK Cyfronet AGH. Negocjacje zostały dokonane przy współ-udziale pp. Prorektorów AGH i UJ, oraz prof. dr hab. Mariana Nogi, Dyrektora ACK Cyfronet AGH.

Równocze¶nie p. Rektor Tadeusiewicz poinformował, że Urz±d Miasta zasygna-lizował, iż jest skłonny przyznać dla Cyfronetu lokal (budynek). Możliwe jest także przekazanie dużego budynku Uniwersytetowi - jako rekompensaty, w zamian za dotychczasow± siedzibę Cyfronetu, w której by się on uwłaszczył - pozostaj±c nadal jednostk± ¶rodowiskow±.

Rektor Tadeusiewicz jeszcze raz podkre¶lił duż± dozę obustronnej dobrej woli, przy jakiej doszło do ugody, ceni±c życzliw± atmosferę w przeprowadzonych negocjacjach.

Prof. dr hab. Karol Musioł, Prorektor UJ zasugerował, aby - tak jak dotychczas - negocjacje z Miastem (p. Wiceprezydent Zuziak) nadal prowadzili: pp. Prorektorzy AGH i UJ - Kowal i Musioł, oraz p. Dyrektor Marian Noga.

Przewodnicz±cy KR dodał, że chodzi również o to, aby Miasto partycypowało także w kosztach utrzymania ACK Cyfronet AGH, jako jednostki ¶rodowiskowej. Wówczas dopiero "elektroniczne wrota Małopolski uzyskaj± godziwe warunki swojego rozwoju". Następnie Przewodnicz±cy KR skierował zapytanie, czy istnieje konsensus , co do rozwi±zania zaproponowanego przez Pana Rektora Tadeusiewicza.

U s t a l e n i e :

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa akceptuje propozycję Rektora

Tadeusiewicza, okre¶lajac± nowe zasady urealnionych płatno¶ci za korzystanie z usług ACK Cyfronet AGH - wynikaj±ce z dokonanej korekty czynszu i kosztów ACK Cyfronet AGH.

Prof. dr hab. Marian Noga, Dyrektor ACK Cyfronet AGH o¶wiadczył, że w zwi±zku z powyższym, zostanie wprowadzony do umowy aneks.

Ad 3. Sprawy bież±ce, wolne wnioski

3.1. W nawi±zaniu do modernizacji Półsanatorium Akademickiego i pozyskania funduszy na ten cel - Miasto udzieliło odpowiedzi, iż wniosek o dofinasowanie należy złożyć w Departamencie Polityki Społecznej.

Rektor Tadeusiewicz poinformował, że utworzono dobry spójny projekt dotycz±cy osób niepełnosprawnych - i AGH zabiega o przydział ¶rodków - dla ¶rodowiska. Aktualnie -aby utrzymać stan dotychczasowy - przeprowadzane s± niezbędne remonty bież±ce.

3.2. Sprawa szkolenia wojskowego

Przewodnicz±cy KR poinformował, że - z inicjatywy studentów - istnieje szansa, aby od pocz±tku nowego roku akademickiego, na uczelniach uruchomić szkolenie wojskowe.

Temat zreferował p. Rektor Tadeusiewicz, powołuj±c się na dokumenty w tym zakresie. M.in. Ustawa z 13.09.2002 r. zmieniaj±ca Ustawę o powszechnym obowi±zku obrony Rzeczpospolitej... mówi, że studenci, którzy rozpoczęli studia w r. ak. 2002/2003 i póĽniej, będ± mogli odbywać przeszkolenie wojskowe w czasie studiów. Jest to rozwi±zanie dla studentów korzystne. Będzie ono polegało wył±cznie na konsultacjach.

Po ukończeniu pierwszego roku studiów studenci - na swój wniosek - będ± mogli odbyć przysposobienie obronne w pierwszym lub drugim semestrze drugiego roku studiów. Jest ono przedmiotem nieobowi±zkowym, objętym jednak planem studiów. Jest prowadzone w systemie samokształcenia i nieobowi±zkowych konsultacji, ale fakt zdania egzaminu z niego odnotowuje się w indeksie. Szkoły wyższe s± zobowi±zane do zapewnienia studentom warunków odbycia tego szkolenia.

Przysposobienie obronne ma się odbywać w grupach nie mniejszych, niż 100 - osobowe, ale ma się zamkn±ć w dwóch godzinach.

Studenci, którzy nie wezm± udziału w takim przeszkoleniu - po ukończeniu studiów mog± zostać zabrani do wojska na pół roku. Natomiast ci, którzy przeszkolenie odbyli i uzyskali zaliczenie - mog± w jednostce wojskowej odbyć jedynie 6-tygodniow± praktykę. Problem stanowi fakt, że uczelnie będ± zmuszone sfinansować skutki wprowadzenia zmian ustawowych - w ramach planowanych przychodów uczelni. Należy zatem zarobić na to, aby dać studentom możliwo¶ć kształcenia się w zakresie wojskowo¶ci. Równocze¶nie zaleca się, aby władze szkół wyższych zawierały porozumienia dotycz±ce w s p ó l n e j organizacji szkolenia wojskowego.

Pan Rektor Tadeusiewicz zasugerował, aby ten obowi±zek wzięła na siebie jedna z uczelni (na zasadzie partycypowania w kosztach - przez pozostałe szkoły wyższe). Przewodnicz±cy KR zwrócił się z pro¶b±, aby Pan Rektor Tadeusiewicz rozesłał wszystkim pp. Rektorom komplet materiałów dot. szkolenia wojskowego studentów - poczt± e-mail. Chodzi także o upowszechnienie sprawy w¶ród studentów.

Potem - zostanie wprowadzone jedno scentralizowane szkolenie - zorganizowane przez któr±¶ z uczelni.

Na najbliższym posiedzeniu KR sprawa ta zostanie ostatecznie rozstrzygnięta.

Uczelniami prowadz±cymi takie szkolenie mogłyby być np. AP (w której prowa-dzony jest kierunek "wychowanie obronne"), czy AWF.

Prof. Jan Pamuła, Rektor ASP zaproponował sprawdzenie zakresu czasowego, gdyż z dokumentów wynika, że chodzi o 2 godz. tygodniowo, a szkolenie kończy się testem, za¶ program jest bardzo obszerny.

Z przepisów wynika, że student może być po odbyciu szkolenia zwolniony ze służby wojskowej, ale może być także powołany do jego półrocznego odbycia.

P. Rektor Juszkiewicz potwierdził wypowiedĽ p. Rektora Pamuły. W PWSZ w Tarnowie zostało zatrudnionych w wym. 1 etatu dwóch pułkowników. Egzamin końcowy ze szkolenia wojskowego ma się odbywać przed komisj±. Pułkownik będzie co tydzień oczekiwał na studentów, aby umożliwić konsultację .

P. Rektor Tadeusiewicz podkre¶lił, iż założeniem jest samokształcenie sterowane. Godziny, o których była mowa - to czas konsultacji, nieobowi±zkowych. Jednak uczelnia jest zobowi±zana do zabezpieczenia możliwo¶ci ich przeprowadzenia.

Przewodnicz±cy KR ponownie zaapelował o przekazanie materiałów dot. szkolenia wojskowego - przez AGH i ASP.

P. Rektor Tadeusiewicz zaznaczył, że szczegóły zostan± dograne, natomiast teraz należy zawrzeć porozumienie - co do wspólnego przeprowadzania szkolenia.

Prof. dr hab. Zbigniew ¶lipek, Rektor AR zaproponował szkolenie internetowe

pod egid± AGH, co uczestnicy Kolegium uznali za rozwi±zanie interesuj±ce.

Przewodnicz±cy KR postawił formalny wniosek o zorganizowanie wspólnego szkolenia wojskowego - przez całe ¶rodowisko akademickie Krakowa i Małopolski z tym, że okre¶li się formułę takiego szkolenia - i prawdopodobnie będzie to szkolenie internetowe. Powołana zostanie - wspólnie - jedna komisja, która dokona wpisu ocen do indeksów.

U s t a l e n i e:

KRSzWK jednomy¶lnie zaakceptowało powyższy wniosek Przewodnicz±cego KR dot. szkolenia wojskowego studentów.

3.3. Następne posiedzenie Kolegium Rektorów odbędzie się w dniach 28 i 29 czerwca w Politechnice Krakowskiej. Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor Politechniki Krakowskiej, zaproponował, aby uwzględniono temat dotycz±cy dyplomów.

Przewodnicz±cy KR i uczestnicy posiedzenia zaakceptowali powyższ± propozycję.

P. Rektor F. Ziejka, Rektor UJ, poinformował, że w najbliższym czasie, w trakcie posiedzenia Senatu , odbędzie się dyskusja nt. opracowania dokumentu pn. "Akademicki Kodeks Etyczny". Temat zatem jest bardzo ważny. Opracowanie będzie nowatorskie, dokonane przez etyków. Byłby to więc temat do dyskusji: "Problematyka etyczna w szkolnictwie wyższym". Członkowie KR wcze¶niej otrzymaj± propozycje tego swoistego Kodeksu .

Będzie też prawdopodobnie już gotowy tekst projektu Ustawy o szkolnictwie wyższym, również do przedyskutowania.

3.4. Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU ponowił zaproszenie na wykład prof. Szarskiego w PAU - w dniu 14.04.03.

3.5. Przewodnicz±cy PSSUK poinformował, że w okresie 13 - 17 maja br. odbęd± się "Juwenalia"- organizowane wspólnym wysiłkiem Samorz±dów Studenckich UJ i AGH, przy współpracy fundacji DS. W imieniu PSSUK - p. Maciej Mi¶ zwrócił się do KR z pro¶b± o wolny dzień w pi±tek - co pp. Rektorzy zaakceptowali.

3.6. P. Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator O¶wiaty podziękowała pp. Rektorom

za możliwo¶ć uczestniczenia w posiedzeniach KR i cało¶ć działań pp. Rektorów na rzecz o¶wiaty krakowskiej i małopolskiej - w tym szczególnie: PWST, AGH, AP, AE, UJ i PAT.

Na zakończenie - Przewodnicz±cy KR podziękował p. Rektorowi Tadeusiewiczowi za zorganizowanie - w przyjacielskiej atmosferze - posiedzenia KR w AGH.


Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA