Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

25.06.2003

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 25 czerwca 2003 r. w Politechnice Krakowskiej


Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci.

Tematyka posiedzenia:
1. Uwarunkowania realizacji procesu bolońskiego w Polsce (ref. dr hab. inż. Jan Kazior,
prof. PK, Prorektor ds. dydaktyki).
2. Problemy etyczne w realizacji dydaktyki (ref. prof. dr hab. Józef Lipiec, UJ).
3. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Uczestników posiedzenia KR powitał Gospodarz - prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor Politechniki Krakowskiej. Odbyło się ono na Kampusie w Czyżynach - obejmuj±cym obiekty Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Stanisława Michałowskiego, Dziekana Wydziału Mechanicznego - znacz±cej jednostki Politechniki, kształc±cej 4.500 studentów - uczestnicy posiedzenia zwiedzili Aleję Parku Technologicznego , gdzie mie¶ci się Park Technologiczny, nt. którego informacji udzielił p. Krzysztof Krzysztofiak, Prezes Centrum Zaawansowanych Technologii. Działa tu S-ka Comarch zatrudniaj±ca ok. 400 osób. Specjalizuje się w opro-gramowaniu dla: telekomunikacji, bankowo¶ci, supermarketów. W Krakowie - drugi teren specjalnej strefy ekonomicznej zlokalizowany jest w Pychowicach (tu egzystuje F-ma Motorola). S± także obszary stricte przemysłowe, np. obok Huty im. Sendzimira.
Następnie - po przej¶ciu do auli - rozpoczęły się obrady Kolegium.

Ad 1. Uwarunkowania realizacji procesu bolońskiego w Polsce.

Temat zreferował dr hab. inż. Jan Kazior, prof. PK, Prorektor ds. dydaktyki, obrazuj±c przygotowane zestawienia tabelaryczne na rzutniku.
P. Prorektor podzielił swoje wyst±pienie na dwie czę¶ci: w pierwszej przypomniał ogólne zasady deklaracji bolońskiej i jej cele, w drugiej - zwrócił uwagę na pewne aspekty zwi±zane z t± deklaracj± i realizacj± procesu bolońskiego w Polsce.

 • Podstawowe dokumenty zwi±zane z Deklaracj± Bolońsk±, to: Deklaracja Sorbońska - 1998 roku (Francja, Niemcy, W. Brytania, Włochy) daj±ca podstawy do podpisania Deklaracji Bolońskiej w 1999 r. (29 państw) i Komunikatu Praskiego - 2001r. (33 państwa). Proces Boloński - to Deklaracja Bolońska i Komunikat Praski.
 • Głównym celem Deklaracji Bolońskiej jest stworzenie wspólnego obszaru szkolnictwa wyższego i wspólnego europejskiego obszaru badań naukowych.
 • Podstawowe postulaty Deklaracji Bolońskiej s± następuj±ce:
  - wprowadzenie systemu "łatwo czytelnych" i porównywalnych stopni (dyplomów),
  - dwustopniowy system studiów,
  - upowszechnienie punktowego systemu rozliczania osi±gnięć studentów (ECTS)
  - usuwanie przeszkód ograniczaj±cych mobilno¶ć studentów i pracowników,
  - współdziałanie w zakresie zapewnienia jako¶ci kształcenia,
  - propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu
 • Następnie Pan Prorektor omówił sprawy koordynacji i realizacji Procesu Bolońskiego.
 • Jednym z postulatów Deklaracji Bolońskiej jest czytelno¶ć i porównywalno¶ć dyplomów. Chodzi o tzw. suplement do dyplomów (System studiów w kraju. System studiów na uczelni. Rejestr indywidualnych osi±gnięć studenta - wydawany automatycznie, lub na ż±danie studenta). Obserwuje się tendencje maj±ce na celu doprowadzenie do lepszej czytelno¶ci i porównywalno¶ci dyplomów. Jest to przede wszystkim upowszechnienie nazw Bachelor i Master. Ważna jest także definicja dyplomu - okre¶lana przez zespół umiejętno¶ci, w tym uniwersalnych, a nie przez "program studiów" .
 • Różnorodno¶ć tytułów akademickich w Europie sugeruje ewentualno¶ć podpisania przez rektorów porozumienia o tzw. wspólnym dyplomie.
 • Opracowanie pewnych dokumentów, które umożliwi± większ± czytelno¶ć stopni i tytułów akademickich jest jak najbardziej poż±dana.
 • Wg Deklaracji Bolońskiej istnieje zalecenie wprowadzenia 2 lub 3 -stopniowego systemu studiów ( interpretacja studiów 2-stopniowych: 3 lata - profil zawodowy, 2 lata - akademicki + 3 (4) lata - studia doktoranckie ). W Europie uczelnie o profilu akademickim mog± również prowadzić studia o profilu zawodowym. W Deklaracji Bolońskiej wiele uwagi przywi±zuje się do tzw. "mobilno¶ci poziomej" (tzn.- student może czasowo przebywać za granic± i tam uzyskać dyplom, czy zaliczyć poszczególny semestr - ale w ramach tego samego kierunku studiów). Chodzi także o "mobilno¶ć pionow±" (aby student miał możliwo¶ć zmiany kierunku studiów). W Polsce - coraz czę¶ciej pada pytanie, czy kształcenie ma mieć charakter monokierunkowy, czy też multikierunkowy. M. in. studia dwustopniowe, szczególnie o profilu akademickim , powinny umożliwić, aby po ukończeniu pierwszego stopnia - student mógł podj±ć drugi stopień studiów na- kierunku pokrewnym. Nadal - i w kraju i za granic± funkcjonuj± studia jednolite magisterskie.
 • W zwi±zku z "mobilno¶ci± poziom±" opracowano wspólne programy (Joint Degrees) i umowy uczelni wydaj±cych wspólne dyplomy - wraz ze stawianymi wymogami. Chodzi o: wspólnie opracowane plany studiów i programy nauczania, porównywalne okresy studiowania w uczelniach partnerskich, wspólnie prowadzone prace i egzaminy dyplomowe, udział profesorów w prowadzeniu zajęć w uczelniach partnerskich, "wspólny dyplom", dyplomy obu (wszystkich) uczelni partnerskich, dyplom + (wspólny) certyfikat - realizowane najczę¶ciej na poziomie master.
 • Ważn± sprawę stanowi ECTS: narzędzie transferu i akumulacji osi±gnięć.
 • Kolejny problem, to jako¶ć kształcenia i akredytacja ("komisje jako¶ci" - zróżnicowany charakter: akredytacja /ewaluacja, minimalne wymagania/ "znak jako¶ci", ocena instytucji/ /programów, nadzór: minister/rz±d/uczelnie/stowarzyszenie zawodowe).
 • Do spraw ogólnych należy tzw. "kształcenie bez granic". M.in. mog± powstać konsorcja międzynarodowe, ¶wiadcz±ce usługi edukacyjne. Może istnieć również kształcenie na odległo¶ć. Rozwój procesu kształcenia stwarza konkurencję - co należy uwzględnić.
 • Najważniejsze działania dla polskich uczelni - wynikaj±ce z Deklaracji Bolońskiej - to: punkty, proces akredytacji i dwustopniowy system studiów. Aktualnie d±ży się do wprowadzenia dwustopniowego systemu kształcenia (studia licencjackie i na poziomie magisterskim), przy czym funkcjonuj± uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe i uczelnie prywatne. Należy również uwzględnić studia doktoranckie.
 • Istnieje także rynek pracy, weryfikuj±cy działania edukacyjne uczelni.
 • W uczelniach toczy się b. ożywiona dyskusja, w jaki sposób powinno być prowadzone kształcenie. W szkołach akademickich dominuj± uczelnie publiczne, ale istniej± także niepubliczne. W roku 2005 będzie obowi±zywała nowa matura i na studia winni się dostać absolwenci na podstawie konkursu ¶wiadectw z ogólnopaństwowego egzaminu maturalnego. Proces kształcenia mógłby być nadal masowy. W kraju funkcjonuj± także publiczne i nie-publiczne uczelnie zawodowe. Istotn± jest forma zakończenia studiów pierwszego stopnia (możliwo¶ć wprowadzenia tzw. klauzulowego egzaminu dyplomowego). Wydaje się, że studia drugiego stopnia powinny prowadzić przede wszystkim uczelnie akademickie publiczne - gdyż nowoczesne kształcenie winno być oparte o nowoczesne badania naukowe.
 • Korzy¶ci wynikaj±ce z wprowadzenia systemu 2 stopniowego, to: zakończenie kształcenia po 3 latach z uzyskaniem kompetencji zawodowych, zmiany kierunku studiów w trakcie studiów, realizowanie studiów w różnych uczelniach i krajach, porównywalno¶ć kształcenia i uznania dyplomów, przyci±gnięcie studentów ze strefy anglo-amerykańskiej.
 • Kierunki nauczania, które w Polsce powinny zostać jednostopniowe: medycyna, teologia, stomatologia, farmacja, weterynaria, psychologia, prawo. W innych krajach jednostopniowe pozostaj± także: rolnictwo, architektura i nauczanie pocz±tkowe.
 • Pytania zwi±zane z realizacj± Deklaracji Bolońskiej:
  1. czy należy wprowadzić dwustopniowy system kształcenia zastępuj±cy jednostopniowy.
  2. Czy i w jakiej formie ma być wydawany dyplom po studiach jednostopniowych.
  3. Jaki powinien być sposób rekrutacji na II stopień studiów.
  4. Czy należy współpracować z uczelniami prywatnymi.

  D y s k u s j a:
  - Dziękuj±c p. Prorektorowi Kaziorowi za przygotowanie i omówienie tematu - Przewodnicz±cy KR poinformował, że powyższa tematyka była również przedmiotem dyskusji w trakcie obrad KRASP w Lublinie.
  - Założenie całej reformy strukturalnej studiów w Europie - sprowadza się do nauczania 3- stopniowego - uwzględniaj±cego studia doktoranckie (tak jest w większo¶ci krajów europejskich). Słuchacze studiów doktoranckich byliby traktowani, jak studenci. Pozwoliłoby to na finansowanie tych studiów. Dotychczas - brak z MENiS ¶rodków na powyższe cele. Aktualnie w Polsce studiuje 28.500 doktorantów, z czego stypendia doktoranckie otrzymuje tylko 1/3 studiuj±cych.
  - KRASP zabiega o to, aby studia doktoranckie wł±czono do Ustawy - jako 3-ci stopień studiów.
  - Przewodnicz±cy KR potwierdził, iż nie ma potrzeby wprowadzania dwustopniowych studiów na wszystkich kierunkach i słuszne jest, iż czę¶ć z nich pozostaje jedno-stopniowa.
  - Istotna jest także sprawa mobilno¶ci międzynarodowej i nie tylko.( służy temu m.in. Program Erasmus ) W Internecie można znaleĽć pełne informacje dot. studentów z obcych krajów , pragn±cych podj±ć studia w Polsce.
  - Ujednolicenia wymaga system kredytowania.
  - Nie została jeszcze ostatecznie rozwi±zana sprawa jako¶ci i oceny kształcenia.
  - Rektorzy zainicjowali powołanie do życia Komisji Akredytacyjnych i zmusili władze rz±dowe do powołania PAKi. PAKA przeprowadza akredytację, czyli stwierdza, że poziom minimalny jest wystarczaj±cy do nauczania. Pułap górny miały okre¶lać komisje ¶rodo-wiskowe. Dotychczas brak umocowania prawnego tych komisji.
  - Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH zwrócił uwagę na jeden element kompetentnie przedstawionej prezentacji - a mianowicie system akredytacji europejskiej (stanowi±cy przedmiot troski w Uczelni). Gdyby miał on zaistnieć - Pan Rektor ocenia sceptycznie jego funkcjonowanie. Polskie uczelnie znajd± się w¶ród innych, znacz±cych uczelni europejskich. Polska młodzież będzie kuszona różnymi formami kształcenia za granic±, realizowanymi b±dĽ to na gruncie polskim (otwieranie filii, oferta kształcenia zdalnego), b±dĽ to różnymi formami kształcenia wyjazdowego. Konkurencja jest zjawiskiem zdrowym, ale tę ¶wiadomo¶ć mieć należy (o kandydatów na studia trzeba będzie zabiegać intensywniej), przy czym Pan Rektor ocenia j± pozytywnie.
  - Obawę wzbudzaj± "działania protekcjonistyczne", które mogłyby mieć miejsce - hipote-tycznie - w momencie, gdyby zaczęto wprowadzać akredytację europejsk±. Dlatego uczelnie polskie powinny być czujne i jednomy¶lne w swych przekonaniach. Jednym z elementów europejskiego systemu akredytowania jest trend do zbiurokratyzowania, sforma-lizowania i uczynienia akredytacji europejskiej - obligatoryjn±. Najczę¶ciej wymienia się "antyksenofobiczno¶ć szkoły" (w¶ród elementów oceny). Jeżeli uwzględniano by ranking studentów obcych w danej uczelni - polskie szkoły wyższe wypadn± niekorzystnie. Nie bez znaczenia s± tu sprawy językowe. Polska zostanie "ustawiona" do konkurencji - przy starcie niekorzystnym. Proces Boloński obejmuje b. wiele elementów, na które trzeba się godzić (obrona przed pseudologicznym hasłem: "europejska jako¶ć kształcenia").
  - Przewodnicz±cy KR odwołał się do spotkania z Rektorami w Grenadzie - reprezentuj±cymi 27 uczelni europejskich i o¶wiadczył, że otwarcie się Polski na studentów anglojęzycznych - to nasza szansa finansowa. Studenci ci płac± w Polsce mniej, niż w innych krajach, dlatego chętnie tu przyjad±. Większo¶ć np. uniwersytetów niemieckich nie chce przyst±pić do Procesu Bolońskiego. Posiadaj± one własny, wypróbowany przez wieki, system kształcenia. Podobnie jest w przypadku Anglii.
  - Bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, Rektor PAT, odniósł się do sprawy uwzględnienia zasad, na jakich jest zbudowana Unia Europejska. Wszystkie państwa będ±ce jej członkami posługuj± się własnym językiem, jako oficjalnym europejskim ( 22 kraje ) Istnieje ochrona tożsamo¶ci, obrona języka i obrona własnych interesów.
  - Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym S±czu nawi±zał do sprawy szkół zawodowych podkre¶laj±c, że powstały one w oparciu o prawo o wyższym szkolnictwie zawodowym . S± trzy szkoły prywatne zawodowe, które posiadaj± uprawnienia akademickie. Prowadz± one badania naukowe. Wiele poruszonych przez p. Prorektora Kaziora problemów będzie uregulowanych w projekcie nowego prawa o szkolnictwie wyższym.
  - Pan Rektor Bałanda poruszył także problem mobilno¶ci podkre¶laj±c, że mobilno¶ć "pionowa" nie oznacza zmiany kierunków po studiach np. licencjackich czy ogólnych. Chodzi o możliwo¶ć przechodzenia - po ukończeniu szkół różnych stopni - do szkół wyższych.
  - Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie zaznaczył, że po 01 maja 2004 roku , studenci PWSZ będ± mieli takie same prawa na uczelniach akademickich całej Europy, jak studenci europejscy w naszym kraju.
  - Pani Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator O¶wiaty, poruszyła problem konkursu ¶wiadectw z ogólnopaństwowego egzaminu maturalnego - ważny w zwi±zku z realizacj± strategii bolońskiej. Pani Kurator skierowała zapytanie, czy aktualnie można już w Mało-polsce odpowiedzieć, czy konkurs ¶wiadectw w r. 2005 - z egzaminu maturalnego - będzie jednakowy na wszystkich uczelniach, czy zasady przyjęć będ± zróżnicowane w poszcze-gólnych szkołach wyższych, czy konkurs ¶wiadectw będzie wzorowany na systemach europejskich, czy też zostanie on wypracowany w warunkach rodzimych (je¶li tak, będzie zależał od decyzji Senatu). St±d pro¶ba do wszystkich pp. Rektorów o jak najszybsze decyzje w powyższej sprawie.
  - Pani Kurator poruszyła także problem zmniejszania się ilo¶ci uczniów - w zwi±zku z niżem demograficznym. W r. 2009 do uczelni dotrze połowa kandydatów - w stosunku do obecnej ich liczby. Spadek rozpoczyna się w r. 2006. Aktualnie wskaĽnik ilo¶ci uczniów , którzy wybrali naukę w liceach - jest niższy, niż w roku ubiegłym. Młodzież chętniej podejmuje naukę w technikum.
  - Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że w wyniku rozmowy z Pani± Minister Łyback± i na podstawie podjetej Uchwały KRASP - do końca br. kalendarzowego każda uczelnia zostaje zobowi±zana do przedstawienia zasad przyjęć kandydatów na rok akademicki 2005/2006. Przewodnicz±cy KR zaapelował o realizację powyższej decyzji. Do sprawy nowej matury Kolegium Rektorów powróci jesieni± br.
  - W nawi±zaniu do nadchodz±cego niżu demograficznego - Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że aktualna pozostaje sprawa ustawicznego kształcenia - i jest to b. ważny problem do realizacji w uczelniach ( studia podyplomowe, przygotowywanie wykształconych osób do drugiego zawodu ).
  - Odnosz±c się do ostatniej uwagi Pani Kurator - Przewodnicz±cy KR wyraził ubolewanie, że nadal utrzymywane s± technika, kształc±ce "bezrobotnych", zamiast preferowania wykształcenia ogólnego, ci±głego, przygotowywuj±cego do uzyskania pełnych wysokich kwalifikacji.
  - Dr hab. Czesław Nowak, Prorektor AR wyraził pogl±d, iż popularno¶ć studiów 3 + 2 a na-stępnie + 3 ( lub 4 ) i fakt wyboru przez młodzież nauki w technikach - wi±ż± się ¶ci¶le z aktualn± sytuacj± gospodarcz± . Jeżeli nadal będzie istniał tak katastrofalny poziom bezrobocia - studia doktoranckie w znacznym stopniu będ± stanowiły ucieczkę przed bezrobociem. Promowane będzie kształcenie ustawiczne. Niektórzy studenci psychicznie nie wytrzymuj± długo trwaj±cego cyklu nauczania. Należy zachować "zdrowe" proporcje między nauczaniem jedno a dwu czy trzystopniowym. Zdecydowana przewaga poziomu licencjackiego, znacznie mniejsza czę¶ć na poziomie magisterskim i tylko nieliczna na poziomie studiów doktoranckich , to być może - wg sugestii Pana Prorektora - najwła¶ciwsze rozwi±zanie (28.500 doktorantów - to liczba ostrzegawcza).
  - Przewodnicz±cy KR stoi na stanowisku, aby nie ograniczać młodzieży możliwo¶ci pełnych studiów.
  - Prof. Jerzy Stuhr, Rektor PWST zaznaczył, że Uczelnia zastanawia się, jak± zastosować "zaporę", aby w razie licencjatu, mniej lub bardziej obligatoryjnego - nie odeszli z niej wszyscy (np. muzyk musi się kształcić 17 lat, aby uzyskać pełne kwalifikacje i chciałby móc wcze¶niej sprawdzać się zawodowo. Podobnie jest z aktorami). Uczelnie artystyczne będ± walczyć o jednolito¶ć studiów.
  - Przewodnicz±cy KR wyja¶nił, że w projekcie Ustawy szkoły artystyczne s± ujęte w jednolitym cyklu kształcenia.
  - Prof. Jan Pamuła, Rektor ASP poinformował, że w ASP system dwustopniowy jest sprawdzany od kilku lat i wypada pozytywnie ( studia wieczorowe ). Mniej więcej - po 3-cim roku studenci s± zmęczeni i czę¶ć z nich chętnie podjęłaby już jak±¶ praktykę zawodow±. Czę¶ć chciałaby zmienić kierunek studiów. Na Zachodzie nie wolno kontynuować drugiego stopnia nauczania w tej samej uczelni. W ASP czę¶ć studentów z Wydz. Projektowych - po 3-cim, 4-tym roku - odchodzi. Osoby pragn±ce pogłębiać studia - udaj± się za granicę. Inni - zakładaj± firmy. Jest to proces nieodwracalny i należy na niego spojrzeć z pełnym realizmem.
  - Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, iż taka jest wła¶nie konkluzja dzisiejszej dyskusji: wprowadzenie licencjatu, czy dwustopniowych a nawet trzystopniowych studiów - jest perspektywicznie spraw± najważniejsz±. Już sam fakt dostania się na studia doktoranckie , stanowi pewn± formę samorealizacji ( nie tylko ucieczkę przed ew. bezrobociem ) i nie należy od tego odstępować.
  - P. Rektor J. Pamuła przypomniał, że na ASP już w r. 1918 obowi±zywał dwustopniowy system studiów.

  U s t a l e n i e:
  Senaty wszystkich Uczelni ustal± do końca grudnia br. zasady przyjęć na studia w roku akademickim 2005/2006.

  Ad 2. Problemy etyczne w realizacji dydaktyki

  Wprowadzenia do tematu Akademicki Kodeks Warto¶ci dokonał prof. dr hab. Józef Lipiec (Instytut Filozofii UJ) o¶wiadczaj±c, że skonstruowano układ 11-tu naczelnych warto¶ci
  (pozostałe s± "wplecione" w strukturę).
  W Preambule wpisano listę powodów, z jakich sformułowano Akademicki Kodeks Etyczny - w zwi±zku z narastaj±c± ilo¶ci± niekorzystnych zjawisk w sferze ¶wiadomo¶ci uczonych, w motywacji ich aktywno¶ci i postawach etycznych. Istnieje potrzeba przypomnienia pewnych zasad, a nawet ogłoszenie ich - po raz pierwszy - dobitnie.
  Podstawowe warto¶ci to: prawda, odpowiedzialno¶ć, życzliwo¶ć, sprawiedliwo¶ć, rzetelno¶ć, tolerancja, lojalno¶ć, samodzielno¶ć, uczciwo¶ć, godno¶ć i wolno¶ć nauki - wolno¶ć uczonych. Uczestnicy Kolegium Rektorów otrzymali tekst uchwalonego w dniu dzisiejszym - przez Senat UJ - Akademickiego Kodeksu Warto¶ci ( w zał±czeniu).
  Pan prof. Lipiec scharakteryzował pokrótce wszystkie wyszczególnione wyżej warto¶ci , zatrzymuj±c się i po¶więcaj±c szczególn± uwagę problemowi samodzielno¶ci. Uchybienie jej zasadom - to pogwałcenie reguł fundamentalnych, idei posłannictwa nauki, to postawa szczególnie godna potępienia wobec członka społeczno¶ci akademickiej, który dopuszcza się takiego uchybienia. Jest to także naruszenie prawa. Dotyczy to - przede wszystkim - jawnych plagiatów. Plagiat - to rzecz etycznie odrażaj±ca . Istniej± także bardziej wyrafinowane formy żerowania na cudzym dorobku: kryptoplagiaty, posługiwanie się cudzymi my¶lami, pomysłami, kategoriami - bez podania Ľródeł, przypadki bezceremonialnego dopisywania się do rezultatów cudzej pracy. Inna formę uchybienia stanowi± autoplagiaty (wielokrotne sprzedawanie tych samych produktów), handlowanie pracami naukowymi i innymi opracowaniami, występowanie w charakterze ich wykonawców ("rynek": wykonawcy, sprzedawcy, nabywcy ). Z pogwałceniem tej zasady trzeba walczyć, nagła¶niać fakty, piętnować niedopuszczalne działania. W takiej sytuacji tworzy się chaos edukacyjny, dewaluacja ogółu dyplomów i publikacji oraz skrajnie relatywistyczny permisywizm moralny - naganny. Te same normy winny obowi±zywać profesorów i oszukuj±cych studentów.
  Nawi±zuj±c do uczciwo¶ci, p. Prof. Lipiec zasygnalizował, aby uczeni nie występowali jako medialni znawcy, opiniodawcy spraw dowolnych, posługuj±c się powag± tytułu naukowego, instytucji naukowej ( pozorowanie działalno¶ci naukowej) . Uczciwo¶ć odnosi się także do solidnego dogłębnego studiowania obranej przez studenta dziedziny i ¶wiadomo¶ci o potrzebie edukacji permanentnej. Dyplom nie może oznaczać certyfikatu wiedzy na całe życie.
  Prof. Lipiec podkre¶lił, że Kodeks ma szansę nie tylko przypomnieć i stworzyć okre¶lon± atmosferę w uczelniach, stać się zaczynem ci±gu dalszego dyskusji, ale także punktem odniesienia w podejmowanych Uchwałach, czego przykładem jest dzisiejsza Uchwała Senatu UJ. Dotyczy ona kwestii, które da się sformułować językiem prawnym.

  D y s k u s j a:
  - Przewodnicz±cy KR zaznaczył, iż Akademicki Kodeks Warto¶ci to dokument, który w Uniwersytecie Jagiellońskim rodził się dłuższy czas ( kilka miesięcy pracy doraĽnej Komisji, której przewodniczył prof. dr hab. Józef Lipiec). W dniu dzisiejszym , w trakcie posiedzenia Senatu UJ również dyskutowano nad powyższymi sprawami. Dokument nie posiada waloru prawnego, ale przywołuje podstawowe warto¶ci, przekładaj±c je na zrozumiały dla ¶rodowiska akademickiego język. Będzie stanowił "zaczyn my¶lenia". Został przez Senat przyjęty i będzie wydany w formie broszury - dla wszystkich nauczycieli akademickich Uczelni. Zostanie także przekazany pp. Rektorom wszystkich szkół wyższych - do ew. wykorzystania.
  - Przewodnicz±cy KR poinformował, że w dniu dzisiejszym Senat UJ podj±ł Uchwałę , która z pewno¶ci± wywoła w ¶rodowisku żyw± reakcję.
  - Uchwała dotyczy zatrudnienia pracowników akademickich UJ w innych uczelniach, prywatnych, b±dĽ publicznych - zlokalizowanych w Krakowie. Senat UJ dopuszcza możliwo¶ć dodatkowego zatrudnienia, ale nie wyraża zgody, aby nauczyciele akademiccy zatrudnieni w UJ na pierwszym etacie - podejmowali się promowania innych uczelni, które zakładaj±, w których pracuj±. Chodzi o Kraków. Pracownicy ci nie mog± pełnić funkcji dziekana lub rektora takiej uczelni. Występowanie w podwójnej roli kłóci się z podstawo-wymi warto¶ciami etycznymi. Pracownicy musz± okre¶lić swoj± lojalno¶ć wobec UJ, jako Uczelni macierzystej. Po burzliwej dyskusji, jedynie przy 3 głosach wstrzymuj±cych się, tekst Uchwały dot. zatrudnienia pracowników UJ poza Uczelni±, w obostrzonej - w stosunku do założeń pierwotnych formie - został przyjęty (65 Senatorów).
  Nauczyciele akademiccy- zatrudnieni dodatkowo poza Uniwersytetem - maj± czas jeden
  semestr, aby opowiedzieli się, gdzie dalej będ± pracować: w Uczelni, czy poza ni± (nie
  dotyczy szkół, które zawarły z UJ umowy patronackie). Chodzi o "moralne oczyszczenie"
  zaistniałej etycznej sytuacji.
  - Przewodnicz±cy KR zaznaczył, iż ma ¶wiadomo¶ć, że podjęte działania mog± nie być przyjęte z pełn± aprobat±.
  - Prof. Jerzy Stuhr, Rektor PWST zaproponował , aby do dyskusji nad powyższymi sprawami powrócić na powakacyjnym posiedzeniu Kolegium Rektorów. Sprawa jest poważna, wymaga przeanalizowania i możliwo¶ci podzielenia się uwagami, w jaki sposób pp. Rektorzy będ± wprowadzać nowe ustalenia i informować o nich (w UJ - broszura). Ważny jest sposób dotarcia do wszystkich nauczycieli akademickich - nie tylko drog± administracyjn±. Rektor Stuhr osobi¶cie podziękował Uniwersytetowi, Przewodnicz±cemu KR i prof. Lipcowi za działania w tak ważnym zakresie informuj±c, że wczoraj wykluczył z komisji egzaminacyjnej dwóch pedagogów, którzy pracuj± w prywatnych szkołach teatralnych, działaj±c "intuicyjnie", dzisiaj - ma do dyspozycji już okre¶lony dokument. Podjęte działania s± słuszne i oczyszcz± atmosferę w ¶rodowisku akademickim.
  - Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że sprawa jest otwarta i przychyla się do propozycji p. Rektora Stuhra.

  3. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

  3.1. Powakacyjne posiedzenie KRSzWK odbędzie się po 20 paĽdziernika br. - na zaproszenie JM Rektora Stanisława Hodorowicza - w siedzibie Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Proponowane wstępnie tematy: c.d. zagadnień omawianych w dniu dzisiejszym oraz "Kierunki badań naukowych w uczelniach krakowskich" ( ten temat przygotuje p. Prorektor Maria Nowakowska z UJ, we współpracy z pp. Prorektorami Uczelni).
  W nawi±zaniu do powyższego tematu - prof. Jerzy Stuhr, Rektor PWST zaproponował wł±czenie Zespołu Prof. Frankowicza - zorientowanego w sprawach grantów.
  Szczegóły dot. powakacyjnego posiedzenia KRSzWK zostan± podane w terminie póĽniejszym.

  2. Terminy inauguracji nowego roku akademickiego 2003/04:
  UJ - 01.X. - 11.00
  AE - 02.X. - 11.00
  AGH - 04.X. - 11.00
  AM - 27.X. - 10.00
  AR - 09.X. - 11.00
  ASP - 02.X. - 11.00
  AWF - 06.X. - 11.00
  PAT - 20.X. - 12.00
  PK - 03.X. - 11.00
  AP - 14.X. - 10.00
  PWST - 01.X. - 16.00

  Pani Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator O¶wiaty przypomniała o inauguracji roku szkolnego w szkołach ¶rednich - w dniu 1. wrze¶nia br. - w Kro¶cienku, zapraszaj±c na tę uroczysto¶ć.
  3.3. Przewodnicz±cy KR poinformował o planowanym w przyszłym roku Festiwalu Nauki w Krakowie.
  Proponuje się, aby ew. zorganizować Festiwal na Błoniach. Przygotowania należałoby rozpocz±ć już we wrze¶niu a najpóĽniej w paĽdzierniku bież±cego roku. W pierwszej kolejno¶ci konieczne jest zorganizowanie spotkania pp. Prorektorów ds. Nauki - celem ustalenia szczegółów, następnie powołanie Biura Krakowskiego Festiwalu Nauki. Byłoby ono zobo-wi±zane do pozyskiwania funduszy , planowania kosztów poszczególnych prezentacji, przygo-towania ramowego programu działania - zatwierdzanego przez Radę Programow±. Orientacyjny termin Festiwalu: 8 - 16 maj 2004 r.
  U s t a l e n i a:
  - Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa akceptuje powyższ± koncepcję Przewod-nicz±cego KR.
  - Rozważona zostanie sprawa lokalizacji Festiwalu na Błoniach.
  - Powołane zostanie wyspecjalizowane biuro ds. jego organizacji.

  3.4. W nawi±zaniu do zbliżaj±cego się wydania 200-go numeru "Dziennika Akademickiego" - organu KRSzWK, w imieniu Kolegium Rektorów przygotowano do pp. Redaktorów: Marka Lovella i Mariana Nowego list gratulacyjny następuj±cej tre¶ci:
  "W zwi±zku z wydaniem jubileuszowego dwusetnego numeru "Dziennika Akademickiego" -Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa składa na ręce Panów Redaktorów podzię-kowanie za owocn± popularyzację dorobku naukowego ¶rodowiska Akademickiego naszego Miasta oraz działalno¶ci naszych Uczelni. Warto przy tej okazji przypomnieć, że już dwukrotnie wyróżnili¶my Redakcję "Dziennika Akademickiego" i pracuj±cych w niej Dziennikarzy - nagrod± Phil Epistemoni.
  Maj±c nadzieję na owocn± współpracę w przyszło¶ci, życzymy Państwu wielu osi±gnięć w pracy na rzecz rozwoju polskiej nauki i edukacji."

  U s t a l e n i e:
  KRSzWK jednomy¶lnie zaakceptowało powyższ± propozycję.

  Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, zwrócił uwagę na "asymetrię" w zakresie częstotliwo¶ci zamieszczania informacji w "Dzienniku Akademickim" o poszcze-gólnych uczelniach, uzyskuj±c odpowiedĽ Przewodnicz±cego KR , że decyduj± o tym finanse, gdyż zamieszczane artykuły - dot. konkretnych uczelni - s± płatne. Przewodnicz±cy KR zaapelował, aby uczelnie zamawiały swoje specjalne numery w "Dzienniku Akademickim" - finansuj±c je.
  3.5. Pan Rektor Tadeusiewicz zasygnalizował problem Półsanatorium Akademickiego, przy ul. Tokarskiego 6, z którego - w różnych proporcjach - korzystaj± studenci wszystkich uczelni. Pan Rektor przypomniał o ubiegłorocznej inicjatywie dot. przeprowadzenia remontu i podnie-sienia standardu tego Półsanatorium, tak, by odpowiadało ono okre¶lonym normom europejskim. AGH wydatkowała kwotę 23.000 zł. na wykonanie wstępnej koncepcji . W oparciu o ni± i z poparciem KRSzWK - AGH wyst±piła do MENiS z pro¶b± o otrzymanie ¶rodków na remont Półsanatorium, uzyskuj±c odpowiedĽ negatywn± z wyja¶nieniem, że pieni±dze mogłyby być ew. przydzielone, ale po przedstawieniu formalnego projektu architektonicznego. Problem polega na cenie komercyjnej dokumentacji technicznej oczekiwanej przez MENiS (kwota rzędu 200.000 zł). Gdyby w tej sytuacji zechciała pomóc Politechnika Krakowska - możliwe byłoby opracowanie projektu w kwocie rzędu 100.000 zł.
  Dlatego Pan Rektor Tadeusiewicz zasugerował, aby po wakacjach powrócić do powyższej sprawy i zakończyć j± konkretn± deklaracj±, proponuj±c, aby wszystkie uczelnie dokonały wpłaty - proporcjonalnie do liczby swych studentów korzystaj±cych z Półsanatorium. Ł±cznie - składka winna wynie¶ć 100.000 zł. Wówczas - z pomoc± Politechniki - można by było przedstawić projekt architektoniczny w MENiS i PEFRON- na remont obiektu i jego wyraĽn± adaptację, pod k±tem potrzeb osób niepełnosprawnych i innych, korzystaj±cych z Pół-sanatorium. Szacunkowa kwota remontu Półsanatorium ( o ile uda się wł±czyć temat do planów ministerialnych ) wyniesie ok. 24 mln zł. Będzie to obiekt specjalny.
  - Przewodnicz±cy KR zaproponował zwrócenie się do Wojewody i Marszałka Województwa o dotację 100.000 zł na powyższy cel.
  - P. Wicewojewoda Ryszard Półtorak o¶wiadczył, że najlepszym - przynajmniej w czę¶ci - sposobem sfinansowania powyższego przedsięwzięcia, mog± być ¶rodki z PEFRONU.
  Je¶li chodzi o wstępne kwoty - z budżetu Wojewody brak takich możliwo¶ci prawnych.
  Pan Rektor Tadeusiewicz poinformował, że już występował do powyższych Adresatów o dofi-nansowanie - uzyskuj±c odpowiedzi odmowne. Urz±d Wojewódzki, Marszałek, PEFRON oczekiwali najpierw przedłożenia dokumentacji technicznej, której sfinansowania nie zrealizuj±. Pan Rektor Tadeusiewicz jeszcze raz ponowi pro¶by o dotacje na powyższy cel.
  Na zakończenie posiedzenia - Przewodnicz±cy KR podziękował Gospodarzowi - prof. dr hab. inż. Marcinowi Chrzanowskiemu, Rektorowi Politechniki Krakowskiej - za przyjęcie.

  Protokołowała:
  Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


  Przewodnicz±cy
  Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
  Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA