Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

11.10.2003

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 11 paĽdziernika 2003 roku w w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu


Lista osób uczestnicz±cych w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci.

Program posiedzenia:
1. Kierunki badań naukowych w uczelniach krakowskich (ref. prof. dr hab. Maria Nowakowska, Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej UJ).
2. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Na zaproszenie JM Rektora PPWSZ, prof. dr hab. Stanisława Hodorowicza, posiedzenie Kolegium Rektorów odbyło się w Czorsztynie. Otwieraj±c obrady, prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, powitał przybyłych na posiedzenie uczestników oraz podziękował Gospodarzowi, prof. dr hab. Stanisławowi Hodorowiczowi, za zorganizowanie spotkania i go¶cinę.

Ad 1. Kierunki badań naukowych w uczelniach krakowskich

Opracowanie zbiorcze wykonała i temat zreferowała prof. dr hab. Maria Nowakow-ska, Prorektor ds. badań i współpracy międzynarodowej UJ ("Kierunki Badań Naukowych w uczelniach krakowskich"- opracowanie przygotowane w oparciu o informacje nadesłane przez władze rektorskie poszczególnych uczelni przez prof. dr hab. Marię Nowakowsk±, prorektora UJ ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej - w zał±czeniu).

Referuj±c temat, p. Prorektor wskazała na cel prezentacji: m.in. chodzi o u¶wia-domienie, jaki jest obszar wzajemnych zainteresowań oraz wytypowanie obszarów nadaj±cych się do zacie¶nienia współpracy, jej rozszerzenia i uporz±dkowania. W trakcie wypowiedzi P. Prorektor m.in. zwróciła uwagę na: Centra Doskonało¶ci, wskazuj±ce obszary opłacalne pod względem inwestowania, priorytety VI-go Programu Ramowego, informacje z MENiS dot. funduszy strukturalnych w szkolnictwie wyższym oraz infor-macje o programie sektorowym - z Ministerstwa Gospodarki.

Prorektor Maria Nowakowska, przedstawiła następnie stan badań naukowych i współ-pracy między krakowskimi uczelniami, prezentuj±c ich tematykę badawcz±.

I tak:

w Akademii Ekonomicznej podstawowe kierunki badań na Wydziale Ekonomii s± prowadzone w zakresie:

historii gospodarczej, mikro i makroekonomii oraz teorii ekonomii, filozofii, socjologii, psychologii i pedagogiki, zarz±dzania personelem, w zakresie nauk politycznych, w zakresie ekonomiki nieruchomo¶ci, prawa międzynarodowego i porównawczego, podstaw organizacji i zarz±dzania, przedsiębiorczo¶ci, innowacji, polityki ekonomicznej i programowania rozwoju, studiów europejskich oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i handlu zagranicznego.

Podstawowe kierunki badań na Wydziale Finansów dotycz±: finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw, rynku kapitałowego, ubezpieczeń, polityki przemysłowej i eko-logicznej, , matematyki, prawa, gospodarki regionalnej i rachunkowo¶ci finansowej.

Na Wydziale Towaroznawstwa - prowadzone s± podstawowe kierunki badań w zakresie: towaroznawstwa przemysłowego, towaroznawstwa żywno¶ci, mikrobiologii towa-roznawczej, opakowalnictwa towarów, towaroznawstwa ogólnego i zarz±dzania jako¶ci±, technologii i ekologii wyrobów, chemii i kinetyki procesów oraz metrologii i analizy instru-mentalnej.

Na Wydziale Zarz±dzania kontynuuje się badania naukowe w zakresie: organizacji i zarz±dzania, marketingu, handlu, badań konsumpcji i turystyki, ekonomiki przedsiębiorstw i rachunkowo¶ci oraz statystyki, ekometrii i informatyki.

Działalno¶ć naukowo-badawcza na Akademii Górniczo-Hutniczej jest zwi±zana z następuj±cymi dyscyplinami naukowymi (klasyfikacja "KBN"): informatyka, automa-tyka i robotyka, elektronika, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, elektrotechnika, tele-komunikacja, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa, inżynieria i ochrona ¶rodowiska, górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geofizyka, geodezja i kartografia, metalurgia, energetyka, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, nauki chemiczne, mechanika, organizacja i zarz±dzanie, ekonomia, budownictwo, nauki filozoficzne, psy-chologia, pedagogika, nauki historyczne, socjologia, nauka o polityce, nauki medyczne i nauki prawne.

AGH wyspecyfikowała w swoim opracowaniu pewne obszary, w których współpracuje (lub chciałaby współpracować) z krakowskimi uczelniami, takimi, jak: PK, UJ, AR. Istniej± obszary, które ¶rodowisko naukowe już uznało za ważne, podejmuj±c działania, aby w nich zintegrować współpracę. Odnosi się to np. do telemedycyny i odnawialnych Ľródeł energii.

W uczelniach artystycznych, w tym Akademii Muzycznej, aktywno¶ć badawcza ł±czy się ¶ci¶le z aktywno¶ci± twórcz±. Działalno¶ć naukowa Akademii Muzycznej rozwija się dynamicznie i dotyczy dwóch zasadniczych dziedzin: teorii muzyki oraz edukacji muzycznej.

Na Akademii Pedagogicznej, w skład której wchodz± Wydziały: Historyczny, Peda-gogiczny, Geograficzno-Biologiczny oraz Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, prowa-dzi się szereg badań naukowych - ujętych szczegółowo w materiałach dostarczonych do opracowania.

Na Wydziałach Akademii Rolniczej: Rolniczo-Ekonomicznym, Hodowli i Biologii Zwierz±t, ¶rodowiska i Geodezji, Le¶nym, Ogrodniczym, Techniki i Energetyki Rol-nictwa oraz Technologii Żywno¶ci kontynuowany jest szereg różnorodnych badań naukowych (szczegółowa tematyka - w opracowaniu).

Prace w Akademii Sztuk Pięknych prowadzone s± w zespołach przy Wydziałach: Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Form Przemysłowych, Architektury Wnętrz i Grafiki. M.in. w latach 2001-2003 prowadzone były 3 projekty w ramach V Programu Ramowego Komisji Europejskiej ( Humantec , Idia, MacMan).

Problematyka badawcza podejmowana przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie obejmuje badania z zakresu nauk o kulturze fizycznej, tzn. psychologii i socjolo-gii, sportu oraz antropomotoryki, a także badania nad szeroko pojęt± kultur± fizyczn±.

Jednostki organizacyjne Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej - cztery Wydziały - podejmuj± szereg działań maj±cych na celu rozwój kadry naukowej, doskonalenie istniej±cych oraz wprowadzenie nowych metod i kierunków kształcenia.

Wydziały Papieskiej Akademii Teologicznej: Teologiczny (Specjalizacje: Biblijna, Teologii Fundamentalnej, Teologii Dogmatycznej, Teologii Moralnej, Teologii Praktycznej, Specjalizacja Liturgiczna, Specjalizacja Kanonistyczna), Historii Ko¶cioła (Specjalizacje w zakresie: Dziejów Ko¶cioła Powszechnego, Historii Kultury Religijnej, Historii Chrze¶ci-jaństwa Narodów Słowiańskich oraz Nauk Pomocniczych Historii) i Wydział Filozoficzny (Specjalizacje w zakresie: Filozofii Boga i Religii, Filozofii Człowieka i Filozofii Przyrody) kontynuuj± szereg zadań badawczych (działalno¶ć statutowa i badania własne). PAT dostarczyła bardzo szczegółowe dane - w ujęciu tabelarycznym - stanowi±ce zał±cznik do opracowania.

Wydziały Politechniki Krakowskiej: Architektury, Inżynierii ¶rodowiska, Inży-nierii L±dowej, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynierii Elektrycznej i Kompu-terowej, Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego i Mechaniczny, prowadz± b. aktywn± działalno¶ć naukowo-badawcz±. Wnikliwe, wielostronicowe zestawienie tematów badawczych - zał±czone do opracowania.

W Uniwersytecie Jagiellońskim na 14 Wydziałach i w 5 jednostkach międzywy-działowych prowadzone s± badania reprezentuj±ce 32 dyscypliny naukowe. Większo¶ć stanowi± badania o charakterze podstawowym. Zestawienie zbiorcze realizowanych tema-tów badawczych liczy ponad 150 stron.

W Collegium Medicum UJ - poszczególne Jednostki Wydziału Lekarskiego prowa-dz± badania naukowe przede wszystkim z zakresu medycyny eksperymentalnej i klinicznej w ramach realizacji programów badawczych w znacznej czę¶ci wynikaj±cych z szerokiej współpracy międzynarodowej. Do głównych kierunków badań naukowych Wydziału Far-macji należ± badania: chemiczno-farmakologiczne, biochemiczne, biotechnologia farmace-utyczna oraz badania farmakokinetyczne. Badania naukowe na Wydziale Ochrony Zdro-wia koncentruj± się wokół zagadnień dotycz±cych poprawy sytuacji zdrowotnej społe-czeństwa. Powyższe badania s± realizowane w oparciu o kontrakty zawarte w ramach projektów Programu Ramowego UE.

Następnie Pani Prorektor Nowakowska przedstawiła informację o istniej±cej współ-pracy naukowej. Do realizacji wspólnych zadań badawczych powołano Zespoły uczel-niane i międzyuczelniane:

" ¶rodowiskowe Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych ( założone w roku 1972), jednostka międzyuczelniana ( UJ, AGH, PK, PAN). Aktualnie poszukiwana jest nowa formuła dla tego przedsięwzięcia. Chodzi o upo-wszechnienie działalno¶ci ¶LAFiBS, które stanowi dodatkow± płaszczyznę konty-nuowania współpracy.

" Specjalna Strefa Ekonomiczna - Krakowski Park Technologiczny. Uczelnie partnerskie: PK, UJ. Działalno¶ć rozpoczęto w r. 1998. Zarz±dzaj±cym Specjaln± Stref± Ekonomiczn± w Krakowie jest Centrum Zaawansowanych Technologii.

" Centra Doskonało¶ci i Kompetencji (spis w zał±czeniu), stanowi±ce kolejn± formułę wspólnych działań.

" Regionalny Punkt kontaktowy 5-go Programu Ramowego UE (PK),

" Branżowe Punkty Kontaktowe 5-go Programu Ramowego UE (UJ, CM, AGH),

" Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju UJ ( CITTRU) w UJ,

" Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Pani Prorektor Nowakowska zaznaczyła następnie, że znacz±co rozwija się współpraca nieformalna. W zakresie współpracy naukowej powstaj± nowe inicjatywy. Je¶li chodzi o instytucjonalne działania, aktualnie w trakcie tworzenia pozostaje tzw. Akademickie Centrum Naukowo-Technologiczne AKCENT Małopolska. Projekt jest w przygotowaniu. Uczelniami partnerskimi s±: UJ, AGH, AR i PK. Chodzi o wspólne prowadzenie badań inter-dyscyplinarnych.

Stowarzyszenie Edukacji dla Przedsiębiorczo¶ci - to kolejne przedsięwzięcie o charakte-rze integruj±cym. Uczelnie partnerskie: AE, UJ.

P. Prorektor Nowakowska omówiła następnie warunki realizacji badań naukowych w latach 2003 - 2006. Wskazała także na priorytety badawcze w Komisji Europejskiej. Za ich pomoc± Unia Europejska porozumiewa się z Uczelniami i realizuje je za pomoc± pewnych narzędzi. Jednym z nich s± tzw. Granty Marii Curie (s± to doskonałe stypendia, zarówno dla badaczy do¶wiadczonych, jak i ludzi młodych).

Pani Prof. Nowakowska zwróciła następnie uwagę na informacje pochodz±ce z MENiS nt. europejskich funduszy strukturalnych (granty na kształcenie, dokształcanie). Drugi dokument pochodzi z Ministerstwa Gospodarki.

Przy omawianiu warunków realizacji badań naukowych w latach 2003 - 2006, Pani Prorektor Nowakowska powołała się m.in. na akty prawne: Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki oraz Ustawę o finansowaniu nauki - z dn. 28.07.2003

P o d s u m o w a n i e:

- w zakresie problematyki badawczej w Krakowie realizowane s± badania zarówno w obszarach tradycyjnych, jak i wywodz±ce się z nowych nurtów badawczych. Domi-nuj± badania o charakterze podstawowym.

- Każda z uczelni prowadzi współpracę z zagranic± (co ¶wiadczy o odpowiedniej jako¶-ci badań prowadzonych w szkołach wyższych).

- W ostatnim 10-leciu obserwuje się znaczn± poprawę w zakresie infrastruktury badaw-czej (lepsze wyposażenie laboratoriów, bibliotek, dostęp do Internetu).

- Wielki mankament - to brak grantów inwestycyjnych drugi rok z rzędu. Stan taki będzie powodował pogorszenie jako¶ci zaplecza technicznego.

- Niepokoj±ce s± plany wzrostu opodatkowania za usługi internetowe.

- Współpraca między uczelniami istnieje, ale jest ona wci±ż fragmentaryczna i niedode-finiowana. Współpracę tę należy wzmocnić, tym bardziej, że w najbliższej przyszło¶ci pojawi± się trudno¶ci finansowe. Należy walczyć o dostęp do ¶rodków unijnych (granty badawcze, fundusze strukturalne).

- Pozytywnie rokuj± stwierdzenia każdej z uczelni, że nawi±zaniem b±dĽ rozwojem dalszej współpracy jest ona zainteresowana.

- Pani Prorektor zaapelowała do pp. Rektorów o rozważenie możliwo¶ci udzielenia wsparcia finansowego realizatorom międzyuczelnianych projektów badawczych.

Przewodnicz±cy KR gor±co podziękował Pani Prorektor Marii Nowakowskiej za wyczer-puj±ce przedstawienie tematyki badań naukowych i przygotowanie obszernego, bogatego tre¶ciowo dokumentu. Skłania on do refleksji i ukazuje dotychczasowe osi±gnięcia ¶rodowiska naukowego. Opracowanie stanowi b. cenny materiał.

Następnie Przewodnicz±cy KR zwrócił się do pp. Rektorów PWSZ o krótkie przedstawienie sytuacji tych uczelni w zakresie badań naukowych.

" Prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, Rektor PPWSZ w Nowym Targu, zaznaczył, że Szkoła funkcjonuje od 2 lat. Placówka bazuje przede wszystkim na pracow-nikach uczelni akademickich Krakowa, którzy automatycznie prowadz± badania, mieszcz±ce się w wyszczególnionych przez p. Prorektor Nowakowsk± tematach badawczych. Jest pozytywnym faktem, że badania naukowe prowadz± pracownicy pozostaj±cy w Uczelni na pierwszym etacie. (w 4 - specjalno¶ciach: pielęgniarstwia - 4 realizowane doktoraty, języka polskiego - 2 prace doktorskie + jedna habilitacyjna, oraz fizjoterapii a także rekreacji i turystyki).

" Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie, przypomniał, że Szkoła liczy 5 lat, 4 osoby z Uczelni obroniły doktoraty, otwarto dalszych kilka-na¶cie przewodów doktorskich, 2 osoby uzyskały habilitację - i s± zatrudnione na pierwszym etacie. Uczelnia wyposażyła kilkana¶cie laboratoriów eksperymen-talnych. W ub. r. odbył się naukowy kongres językoznawczy.

" Prof. dr hab. Andrzej Gonet, Rektor PWSZ w Kro¶nie, poinformował, że Szkoła podejmuje działania wielokierunkowe. Uczestniczy w programie badawczym międzynarodowym. Asystent w Szkole ma 450 godz. zajęć, co stanowi liczbę 2 x wyższ±, niż w uczelniach akademickich. Uczelnia czyni wysiłki w kierunku pozyskania własnej kadry - i kilku miejscowych pracowników już doktoraty uzyskało. Pomimo złożonych wniosków, Szkoła nie otrzymała jeszcze żadnych funduszy na badania własne. Wychodz±c naprzeciw potrzebom ¶rodowiska - Szkoła realizuje pojedyncze tematy naukowo-badawcze, głównie zwi±zane z ochron± ¶rodowiska i problematyk± informatyczn± dot. regionu. Do tematów wł±czani s± studenci (z kół naukowych). Uczelnia d±ży do racjonalnego wyko-rzystania 15-tygodniowych praktyk studenckich. Prace dyplomowe maj± także posiadać znamiona przydatno¶ci praktycznej.

" Prof. dr hab. Halina Mieczkowska, Rektor PWSZ w Sanoku przypomniała, że Uczelnia w Sanoku jest jedn± z najmłodszych: liczy 2 lata. Zmierza w kierunku kształcenia interdyscyplinarnego. Kadra pochodzi z wielu o¶rodków - głównie, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rze-szowskiej, Akademii Medycznej w Lublinie. Ukraini¶ci i poloni¶ci współpracuj± z Uniwersytetami w Czerniowcach i Kamieńcu Podolskim. Ze względu na usytuowanie Sanoka - ważn± sprawę stanowi kształcenie własnej kadry. Aktualnie 10 osób pochodz±cych z rejonów Sanoka otwarło przewody doktorskie. Z okazji inauguracji wydano pierwszy zeszyt naukowy Uczelni. Złożono wniosek o grant dot. współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. Szkoła planuje zorganizowanie, w bież±cym roku, konferencji naukowej - we współpracy z uniwersytetami słowackimi i ukraińskimi.

Przewodnicz±cy KR podziękował za informacje dot. działalno¶ci PWSZ podkre¶laj±c, że szczególnie pozytywnym zjawiskiem jest rozpoczęcie współpracy naukowej i kształcenie własnej kadry naukowej.

D y s k u s j a :

- Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU, zaapelował, aby przy współpracy nie pomijano Instytutów Polskiej Akademii Umiejętno¶ci i Polskiej Akademii Nauk.

- Przewodnicz±cy KR zaznaczył, że zebrany z Uczelni cenny materiał, uzupełniony przez PAU, PAN ,PWSZ oraz instytuty branżowe - może posłużyć do opracowania zbiorczego dokumentu o stanie badań naukowych w ¶rodowisku naukowym regionu. - w formie wydawnictwa.

- Pani Prorektor Nowakowska wyraziła gotowo¶ć podjęcia się powyższego zadania .

- P. Rektor Tadeusiewicz wyraził poparcie dla takiej "fotografii" aktywno¶ci naukowej ¶rodowiska krakowskiego, zwracaj±c uwagę na potrzebę jednorodnego charakteru dostarczanych informacji. Chodzi o ustalenie metodologii, schematu przekazywa-nych danych - w formie np. ankiety. Pomoże to w zestawieniu jednoimiennych obszarów w szkołach i placówkach naukowych - co polepszy czytelno¶ć materiału. Takie opracowanie będzie bardzo przydatne, stanowi±c rodzaj "białej księgi" nauki krakowskiej. Wysiłek przygotowawczy i organizacyjny tego przedsięwzięcia będzie znaczny - zatem pomysł grantu wydaje się w tym przypadku celowy. Kolegium Rektorów posiada pewne ¶rodki . Fundusz może być zwiększony tak, aby uwzględnić przynajmniej czę¶ciowe sfinansowanie takiego grantu. Opracowanie winno być dostę-pne w Internecie, wydrukowane, wydane w wersji angielskiej, stanowi±c z punktu widzenia kontaktów międzynarodowych rodzaj oferty ¶rodowiska naukowego Krakowa i Małopolski. Przedsięwzięcie jest zatem z wszech miar godne poparcia, ale - musz± się znaleĽć ¶rodki na jego profesjonalne wykonanie. Systematyzacja i wydzielenie "podzbiorów jednoimiennych" będ± niezbędne.

- Wyrażaj±c wielkie uznanie za wykonane przez Pani± Prorektor Nowakowsk± opra-cowanie, Pan Rektor Tadeusiewicz wskazał także na oczekiwania co do dalszego spo-sobu i zakresu wykonania zaproponowanego dokumentu.

- Pani Prorektor Nowakowska zaproponowała powołanie profesjonalnego Zespołu ds. opracowania powyższego dokumentu.

- Przewodnicz±cy KR zaproponował upoważnienie Pani Prorektor Nowakowskiej do stworzenia tego Zespołu, co spotkało się z ogólna aprobat±. W skład Zespołu wejd± przedstawiciele 2 - 3 uczelni. Praca zostanie wykonana na podstawie grantu zamawia-nego. Polska zmierza do UE. Celowym zatem jest, aby ukazać, czym dzisiaj jest Kraków naukowy. Na rynku europejskim należy zaistnieć. Opracowanie będzie stanowiło swoist± wizytówkę nauki krakowskiej - u progu 21-go wieku. Konieczna jest wersja angielska.

- P. Marszałek Andrzej Sasuła podkre¶lił celowo¶ć wykonania opracowania obejmu-j±cego Kraków i Małopolskę.

- Pan Rektor Hodorowicz zwrócił uwagę na celowo¶ć pokazania pewnej kooperacji istniej±cej pomiędzy placówkami.

- Pan Wicewojewoda Ryszard Półtorak wskazał, iż jest to cenna inicjatywa również dla administracji publicznej i skierował zapytanie, czy zostan± także uwzględnione badania w zakresie przyszłych prognozowanych potrzeb kształcenia, okre¶lonych kierunków.

- Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, iż jest to zagadnienie niezwykle ważne dla polityki, przyszło¶ci, ale stanowi inny profil, niż dokonywana "fotografia" potencjału nauko-wego. Natomiast kwestia edukacji i przyszło¶ciowego prognozowania - to zagad-nienie odrębne.

- P. Rektor Juszkiewicz zaznaczył, że inwentaryzacja obszarów badawczych będzie stanowiła pocz±tek współpracy. Należy organizować pewne inicjatywy ¶rodowis-kowe. Jedn± z inicjatyw integruj±cych - zasugerowanych przez władze Woj. Mało-polskiego było Małopolskie Centrum Certyfikacji. Niestety, inicjatywa ta została zaniechana. Chodziło o pomoc małym i ¶rednim przedsiębiorstwom w zakresie ich problemów badawczych, które m. in. wi±ż± się z certyfikacj±. S± to problemy bardzo poważne .

- P. Rektor Juszkiewicz poruszył następnie problem zatrudnienia absolwentów wyż-szych uczelni w Polsce. Wg GUS - Kraków zajmuje statystycznie ostatnie miejsce.

- Prof. dr hab. Janusz Teczke, Prorektor AE podziękował Pani Prorektor Nowakowskiej za wnikliwe opracowanie, gdyż pewne jego dane można będzie wykorzystać na Uczelni, w której praca naukowa jest zwi±zana z prac± dydaktyczn±. Pan Prorektor zasugerował wzbogacenie materiału, poprzez uwzględnienie intensywno¶ci współ-pracy, jej obszarów.

- Prof. dr hab. inż Marcin Chrzanowski, Rektor PK zaproponował przeprowadzenie rozeznania, w jakim kierunku maj± zmierzać badania naukowe, jakie z tych badań s± potrzebne dla regionu, Miasta i dalszego otoczenia. Jest to problematyka transferu technologii. Z dokonanej fotografii bazy danych winna już wynikać np. sprawa podjęcia takich kierunków badawczych, które s± potrzebne Miastu, ¶rodowisku (np. konserwacja zabytków, szeroko rozumiany krajobraz). Prognozowanie edukacji - to jedna sprawa, za¶ prognozowanie kierunków badań naukowych - to problem odrębny.

- Bp. prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, Rektor PAT, poruszył sprawę zreformowania pogl±dów na fundusze strukturalne. Chodzi o badanie obszarów, które dadz± Europie możliwo¶ć konkurowania ze Stanami Zjednoczonymi.

- Prof. dr hab. Henryk Żaliński, Prorektor AP, wskazał na możliwo¶ci wzajemnej współpracy między pozornie różnymi uczelniami, podaj±c przykład współdziałania AP i PK, które wspólnie wydały ksi±żkę nt. Kamieńca Podolskiego.

- P. Wicemarszałek podkre¶lił, że każde działanie integruj±ce ¶rodowisko, będzie w miarę możliwo¶ci wspierane przez Urz±d Marszałkowski - także finansowo. Wskazał przy tym na obszary, w których badania się dubluj±, a nie s± koordynowane. Urz±d Marszałkowski zamierza utworzyć instytucję prognozuj±c± przyszło¶ciowo ("Obser-watorium Rynku Pracy"). Kilkuletnie prognozowanie jest konieczne, dlatego P. Marszałek apeluje o wł±czenie się uczelni do współpracy (prognozowanie "na wyższym szczeblu").

- Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że po zrealizowaniu tematu dot. badań naukowych, możliwe będzie drugie opracowanie nt. poruszony przez P. Marszałka, również w ra-mach grantu.

- Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU podkre¶lił, że badania naukowe nie służ± bezpo¶rednio rozwojowi gospodarki i w sporz±dzonym raporcie winno być to zaznaczone.

- P. Wiceprezydent M. Krakowa, Józef Winiarski nawi±zał do niektórych niepoko-j±cych, od lat podejmowanych reform. Inwestowanie w wykształcenie ludzi jest b. ważne. P. Wiceprezydent podkre¶lił, że była mowa nt. analizy rynku pracy, ale nie wiadomo, jak będzie wygl±dał Kraków w roku 2025. A taka wiedza jest b. potrzebna. Podobnie ważna pozostaje sprawa demografii. Niezbędny jest dwukierunkowy przepływ informacji: Miasto- Nauka.

- Prof. dr hab. Zbiniew ¶lipek, Rektor AR poruszył celowo¶ć segregacji danych - z ich bazy. Odbiorc± będzie m.in. społeczeństwo. Maj± one pozostać dla potomno¶ci. P. Rektor zasugerował dokonanie segregacji tematyki badawczej - powoduj±cej wzrost wiedzy naukowej - przekładaj±cej się na kontekst dydaktyczny, oraz służ±cej nauczaniu.

- Prof. Jan Pamuła, Rektor ASP, zaznaczył, że uczelnie artystyczne tylko z pozoru nie s± zwi±zane z badaniami naukowym ( jako przykład współpracy mog± np. posłużyć: Wydz. Odlewnictwa AGH i Wydz. RzeĽby ASP). W ramach V-go Programu - ASP wł±czyła się w kilka przedsięwzięć badawczych, we współpracy z wieloma uczelniami i instytucjami z krajów europejskich.

- P. Prorektor Maria Nowakowska zasugerowała celowo¶ć zdefiniowania adresata tego hasła, gdyż pojawiło się kilka koncepcji, a każda z nich - jakkolwiek b. interesuj±ca - stanowi zagadnienie rozł±czne. Należy sprecyzować, czy będzie ono kierowane do odbiorcy zagranicznego , krajowego, czy regionalnego.

Na wniosek Przewodnicz±cego KR podjęto następuj±c± uchwałę:

- Kolegium Rektorów powołuje Zespół ds. przygotowania bazy danych dot. badań naukowych w Małopolsce, która posłuży zarówno do wzajemnych informacji wewnętrznych, jak i szerszej prezentacji dotychczasowych osi±gnięć z zakresu poszczególnych dziedzin (odwołanie się do konkretów).

- Kolegium Rektorów upoważnia prof. dr hab. Marię Nowakowsk±, Prorektora UJ, do zaproponowania składu takiego Zespołu i przewodniczenia w jego pracach.

- Prace Zespołu zostan± sfinansowanie z : Funduszu składkowego Kolegium Rektorów oraz dotacji Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego.

Ad 2. Sprawy bież±ce, wolne wnioski

2.1 Przewodnicz±cy KR poinformował o pi¶mie Marszałka Województwa - dotycz±cym sprawy prywatyzacji ZOZ-u dla szkół wyższych. Pismo zostało rozesłane do pp. Rektorów, z pro¶b± o opinię. Przewodnicz±cy KR uważa, że gdyby prywatyzacja przyniosła pożytek ZOZ-owi, jako¶ć ¶wiadczonych usług uległa poprawie, a szkoły wyższe nadal zachowaj± "swój głos" (m.in. decyzje prywatyzacyjne będ± konsultowane z ¶rodowiskiem akademickim ) za¶ studentów nie pozbawi się możliwo¶ci dostępu do leczenia oraz opieki zdrowotnej w tym ZOZ-zie - uczelnie popr± powyższ± propozycję. Takie jest stanowisko całego ¶rodowiska naukowego Krakowa.

2.2 W zwi±zku z licznymi zapytaniami dziennikarzy, dotycz±cymi braku protestów szkół wyższych na różne niejednoznaczne opinie i komentarze zwi±zane z ich funkcjonowaniem - Przewodnicz±cy KR zapoznał uczestników posiedzenia KR z projektem pisma UJ, stanowi±cym punkt wyj¶cia do sprecyzowania stanowiska Uczelni, jakie zostanie podjęte w zwi±zku z ostatnio zamieszczonym w prasie komunikatem GUS, nt. kosztochłonno¶ci studiów i w zwi±zku z informacj± NIK-u "o niewła¶ciwym rozdziale stypendiów".

W Uniwersytecie Jagiellońskim 7,5 % studentów otrzymuje stypendia socjalne, za¶ 14,5% ogółu studentów - stypendia naukowe. S± to proporcje rozs±dne i nie stanowi± naruszenia zasad. Wyst±pienie p. Wesołowskiego, Wiceprezesa NIK-u, zaprzecza temu. M. in. w ostat-nim komunikacie PAP-u zamieszczono stwierdzenia, że:"... w szkołach niepublicznych kontrolerzy NIK-u nie stwierdzili nieprawidłowo¶ci. ¶rodkami budżetowymi potrafi± gospodarować oszczędnie i rzetelnie. Maj± pełn± dokumentację." Jest to stanowisko - względem szkół wyższych państwowych - bardzo nieobiektywne. Komunikat NIK był podobny w swej tre¶ci. Zgodnie z powyższym okazuje się, że szkoły niepubliczne s± dwa razy tańsze , niż wszystkie pozostałe.

Przewodnicz±cy KR zasugerował wstępny zarys odpowiedzi na wyst±pienia GUS i NIK w powyższej sprawie. Kolegium Rektorów wyraża sprzeciw wobec podjętej w ostatnim czasie przez władze GUS i NIK-u akcji dezinformacji nt. szkół wyższych. W szcze-gólno¶ci - sprzeciw budz± nagło¶nione w mediach informacje dot. dwóch konkretnych spraw: podanej przez GUS informacji nt. kosztochłonno¶ci studiów, z której wynika, jakoby szkoły niepubliczne kształciły dwakroć taniej od uniwersytetów, czy innych szkół akademickich państwowych, przy czym autorzy tej informacji nie zauważyli, że w szkołach niepublicznych nie kształci się studentów w zakresie nauk eksperymen-talnych (biologia, technologia, chemia, fizyka), czy technicznych. Przekazana przez GUS informacja, przy pozorach obiektywizmu, jest przykładem ¶wiadomej manipulacji faktami.

Po wtóre, podana przez NIK informacja nt. rzekomo złego wykorzystywania przez uczelnie publiczne puli ¶rodków na pomoc materialn± - opiera się na podobnym chwycie, jak informacja GUS-u. Brak jest jakichkolwiek informacji nt. zalecanej przez MENiS proporcji w rozdziale ¶rodków finansowych na stypendia naukowe i socjalne. Temat ten był stawiany również na ostatnim spotkaniu rektorów z Pani± Minister. Odpowiedzi nie uzyskano, natomiast zasugerowano, aby uczelnie same ustaliły sobie zasady rozdziału stypendiów - co kłóci się ze stanowiskiem NIK. Trudno w takiej sytuacji zarzucać uczelniom państwowym przyjęcie niewła¶ciwych proporcji. NIK przy tym nie zwrócił uwagi na podjęcie przez uczelnie państwowe inicjatyw zmierzaj±cych do niesienia pomocy materialnej dla najuboższych studentów. W tym kontek¶cie, informacja nt. rzekomo wzorcowo prowadzonej akcji rozdziału ¶rodków na pomoc materialn± przez władze szkół niepublicznych jest dowodem kolejnej manipulacji faktami, na niekorzy¶ć szkół publicznych - przez urzędników wysokich szczebli państwowych. ("Fundusz Pigonia", prowadzony przy Uniwersytecie Jagiellońskim i Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim - daje np. ok. 10 razy więcej stypendiów, niż wszystkie stypendia przyznane przez szkoły niepubliczne w Małopolsce).

Prof. dr hab. Janusz Teczke, Prorektor AE, zwrócił uwagę na fakt, że w szkołach niepublicznych studiuje młodzież o wyższym statusie materialnym, bogatsza. S± to szkoły prywatne.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, wskazał na fakt, że stypendia w dużych uczelniach - zwłaszcza akademickich - to równocze¶nie bardzo duży wolumen pieniędzy do rozdziału - i bardzo duży wolumen studentów. Rozdział stypendiów jest uzgadniany ze studentami: zasady, reguły s± wypracowywane wspólnie. Rozdział stypendiów socjalnych sugeruj± samorz±dy studenckie (czasem otrzymuj± je "cwaniacy", którzy potrafi± przedstawić odpowiednie dokumenty ¶wiadcz±ce o rzekomym ubóstwie).

W nawi±zaniu do rzekomej kosztochłonno¶ci kształcenia - wielokrotnie wyższej w szko-łach państwowych akademickich, niż prywatnych - p. Rektor Tadeusiewicz zwrócił uwagę na fakt kosztów tych uczelni, ponoszonych w zwi±zku z karierami naukowymi ich profesorów. Szkoły niepubliczne bazuj± na kadrze wcze¶niej przygotowanej przez szkoły akademickie państwowe. Szkoły te s± również wolne od innych obci±żeń. Domagaj± się m. in. dostępu do bibliotek, utrzymywanych przez szkoły państwowe.

Przedstawiane dane statystyczne - to dane półprawdy. Dlatego, na podstawie konkretnych przeliczeń, należy sprawę nagło¶nić i podać wielko¶ci prawdziwe.

Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie, zaznaczył, że artykuły s± przygotowywane na zamówienie. W "opinii obiegowej" porusza się temat stypendiów: mówi się np., że w Warszawie stypendia naukowe stanowi± 90% ogółu stypendiów i osi±gaj± wysoko¶ć 1.500 zł.

Jednak w Uniwersytecie Jagiellońskim - stypendia socjalne stanowi± już 30 % ogółu stypendiów, za¶ np. w PWSZ w Tarnowie - ponad 50 %. Dlatego uczelnie powinny nagło¶nić ten problem.

Nawi±zuj±c do problemu kosztochłonno¶ci, p. Rektor Juszkiewicz przypomniał, że uczel-nie niepubliczne oferuj± studia magisterskie 5-letnie, na których ilo¶ć godzin nauczania wynosi 2000 godz. Pobieraj± za to czesne - w ratach miesięcznych - dwukrotnie większe, niż np. statystycznie, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. I takie wła¶nie przykłady należy przytaczać, aby nie tuszować prawdy.

Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że zostanie przygotowany odpowiedni komunikat, zbieżny z konkretnymi danymi.

Pan Rektor Ziejka jeszcze raz podziękował p. Rektor Nowakowskiej za przygotowanie tak wnikliwego opracowania - i zwrócił się o dalsze pilotowanie zainicjowanej pracy.

2.3 Następnie Przewodnicz±cy KR przypomniał, że do końca grudnia br. uczelnie zostały zobowi±zane do ogłoszenia zasad rekrutacji - na najbliższe dwa lata ( 2004, 2005).

2.4 W nawi±zaniu do tematu poruszonego przez p. Rektora Tadeusiewicza, Przewodnicz±-cy KR zaproponował, aby w trakcie najbliższego posiedzenia Kolegium Rektorów omówiono problematykę kształcenia kadry naukowej w aspekcie czynnika rozwoju całego szkolnictwa wyższego , a w szczególno¶ci w zakresie kosztów ponoszonych przez szkoły akademickie na rzecz szkół nieakademickich. Będzie to temat wiod±cy tego spotkania, które na zaproszenie p. Rektora Juszkiewicza, odbędzie się w dniu 22.11.2003 r.(sobota), o godz. 15.00, w siedzibie PWSZ w Tarnowie.

2.5 Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor Politechniki Krakowskiej, poinformował o aktualnym stanie budowy osiedla akademickiego w Czyżynach. Aktualnie ukończono budowę 1/3 cało¶ci, tzn. 100 mieszkań. Pan Rektor Chrzanowski zaprosił członków Kolegium na oficjalne otwarcie zasiedlonych budynków - w dniu 21.10.2003 r. informuj±c, że nadal istnieje możliwo¶ć zapisów na członków tego osiedla.


Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA