Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

22.11.2003

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 22 listopada 2003 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie


Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci.

Tematyka posiedzenia:
1. Koszty kształcenia kadr naukowych (referuje prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH).
2. Ustalenie funduszu składkowego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa za rok 2003.
3. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Uczestników posiedzenia powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodnicz±cy KRSzWK, po czym - tradycyjnie - głos zabrał Gospodarz, prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie, który pokrótce zaprezentował Uczelnię. Aktualnie studiuje w niej ponad 5.500 studentów (w tym 960 - zaocznie). Szkoła realizuje proces dydaktyczny w systemie 6-semestralnym na studiach licencjackich (Instytuty: Humanistyczny, Matema-tyczno-Przyrodniczy, Administracyjno-Ekonomiczny, Ochrony Zdrowia, natomiast Instytut Politechniczny - w systemie 8-semestralnym). Uczelnia posiada 5 pozytywnych ocen Państwowej Komisji Akredytacyjnej (na 5 wizytowanych Jednostek). Oprócz studiów dziennych i zaocznych - na szerok± skalę prowadzone s± studia podyplomowe, adresowane przede wszystkim do nauczycieli, ale także do administracji terenowej samorz±dowej. Uczelnia podpisała porozumienia o współpracy z 32 liceami Tarnowa i dawnego Woj. Tarnowskiego. Jeden z ich elementów stanowi± matury ł±czone z egzaminami wstępnymi na uczelnię.
Oprócz kształcenia, podejmowane s± również okre¶lone działania na rzecz regionu. M.in. powołano Informatyczne Centrum Edukacyjne prowadz±ce różne typy szkoleń. Funkcjonuj± także: telemedycyna i kursy językowe. Uczelnia prowadzi współpracę międzynarodow±. Posiada bardzo ambitne plany rozwojowe - dysponuj±c 7-hektarowymi terenami w centrum Miasta. PWSZ w Tarnowie działa pod patronatem uczelni krakowskich: UJ, AGH, AWF i AR. Z Uczelniami tymi zawarto umowy, one zapewniaj± kadrę i drożno¶ć kształcenia. Szkoła pragnie rozszerzyć tę formułę o współpracy z: Politechnik± Krakowsk±, Akademi± Ekono-miczn± i Akademi± Pedagogiczn±.
Przewodnicz±cy KR podziękował p. Rektorowi Juszkiewiczowi za wprowadzenie, informuj±c, że w trakcie posiedzenia poruszonych zostanie kilka spraw bież±cych, w tym koszty funkcjonowania ACK Cyfronet AGH - przewidywane w przyszłym roku, sprawy wieloetatowo¶ci w ¶rodowisku akademickim krakowskim oraz problemy radia akademickiego Żak, po czym zaproponował omówienie pierwszego podstawowego punktu posiedzenia.

Ad 1. Koszty kształcenia kadr naukowych

Powyższy temat zreferował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, obrazuj±c poszczególne kwestie - przy wykorzystaniu rzutnika - w uję-ciu tabelarycznym i opisowym.
Rektor Tadeusiewicz zaznaczył, że problem ten istnieje i jest znany nie od dzisiaj. Do przeanalizowania powyższego zagadnienia sprowokowała p. Rektora niedawna prasowa informacja. Sprawa kształcenia kadr naukowych wi±że się ze splendorem uczelni, z jej posłannictwem, ale także ze znacznymi kosztami. W ministerialnych algorytmach element kształcenia kadr naukowych nie jest w ogóle uwzględniany.
W dniu 2. paĽdziernika br. pojawił się w Rzeczpospolitej artykuł, z zestawień tabelarycznych którego wynika, że koszt kształcenia studentów w szkołach państwowych wynosz±cy ok. 7.880 zł na jednego studenta rocznie, znacz±co przewyższa koszt kształcenia jednego studenta w szkołach niepaństwowych - oszacowany na poziomie 4.715 zł. rocznie. Na czołowej stronie tego dziennika zamieszczono informację, że uczelnie państwowe s± droższe, niż niepaństwowe. Tego rodzaju denuncjacje - i to w jednym z najpoważniejszych dzienników, na pocz±tku roku akademickiego, skłaniaj± do okre¶lonych refleksji: w jakim celu to uczyniono. Być może dlatego, aby stworzyć klimat, którego konsekwencj± będzie uchwalenie przez Parlament, lub wprowadzenie w trybie administracyjnym przez MENiS współfinansowania z budżetu Państwa kształcenia w szkołach niepublicznych, gdyż - jak widać - s± one "tańsze". Szkoły państwowe "korzystaj± ze swojej uprzywilejowanej pozycji". W artykule nie zwrócono uwagi na sprawę kształcenia kadry i koszty ponoszone w zwi±zku z tym przez uczelnie państwowe, co nie dotyczy szkół niepublicznych - korzystaj±cych z kadry przygotowanej przez uczelnie państwowe.
P. Rektor Tadeusiewicz skoncentrował się na zagadnieniu kształcenia kadry naukowej i kosztach ponoszonych w zwi±zku z tym przez szkoły państwowe, przedstawiaj±c analizę na podstawie danych uzyskanych z 21 uczelni technicznych. Najwyższe koszty kształcenia ponosz± najlepsze uczelnie, bez jakiejkolwiek rekompensaty. Fakt ten zupełnie nie jest doceniany. Sytuacji takiej ignorować nie można.
Wykonana analiza uwzględnia okres od 1990 r. do dnia dzisiejszego. Po zestawieniu uzys-kanych danych i ich analizie - z pomoc± metod statystycznych i programów komputerowych - uderza niewiarygodnie duża zmienno¶ć parametrów w czasie (proces promocji jest niestały, wykazuj±c znaczne fluktuacje). Uderza także duża dysproporcja pomiędzy ilo¶ci± stopni i tytułów naukowych uzyskiwanych w różnych szkołach - wszystkich posiadaj±cych pełne uprawnienia akademickie. "Uzysk" kadry naukowej jest b. zróżnicowany. Fluktuacje dotycz± zarówno doktoratów, jak uzyskiwania habilitacji i stopni naukowych profesora. W uczelniach małych te fluktuacje s± także znaczne. W okresie 1990 - 2002 stopień doktora uzyskało 7.212 osób, stopień dr habilitowanego - 2.394 osoby a tytuł naukowy profesora - 1.193 osoby. Dane dot. ankietowanych 21 uczelni technicznych. Za powyższymi liczbami tkwi okre¶lony wysiłek organizacyjny i finansowy. Orientacyjny punkt odniesienia - tylko koszty administracyjne - wskazuj± na kwotę rzędu 5.000 zł za jeden przewód doktorski. Co najmniej drugie tyle wynosz± koszty badań ("koszt uzbrojenia stanowiska pracy"). Na wykształcenie doktorów wydano ok. 70 mln zł (w ankietowanych uczelniach) a pracuj± oni także w szkołach innych, niż uczelnia macierzysta - w tym, w niepublicznych.
W dalszych rozważaniach przyjęto formułę sumy ważonej:
- doktorat "waga" wynosi 1
- habilitacja 3
- tytuł profesora 6.
S± to orientacyjne koszty potrzebne do przeprowadzenia habilitacji i profesury w ankie-towanych 21 uczelniach technicznych, co daje ł±czn± kwotę około 2.160 mln zł. Osoby te s± zatrudniane w różnych uczelniach - w tym niepublicznych - przy czym kosztów kształcenia kadry nikt nie zwraca. Ponieważ szkoły techniczne stanowi± ok. 20% ogółu uczelni, zatem szkoły niepubliczne nie uwzględniaj± kosztów kształcenia zatrudnionych osób - w wysoko¶ci rzędu ok. 10.000 mln zł.
Wkład poszczególnych uczelni technicznych w dzieło tworzenia kadr naukowych jest b. zróżnicowany. Najwięcej kształc±: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Wrocławska i Politechnika ¶l±ska (zróżnicowanie efektów wysiłków w kształ-cenie kadry zawiera się w przedziale 20 : 1, mimo, że wszystkie ankietowane uczelnie maj± pełne uprawnienia akademickie). 52% ogółu kadry naukowej kształc± te 4 największe uczelnie techniczne.
Wg oceny p. Rektora Tadeusiewicza wkład w rozwój kadry naukowej jest jedn± z mia-rodajnych ocen rangi i znaczenia szkoły wyższej. Wszelkie inne czynniki s± do¶ć umowne. Poruszony problem jest ważny i należy mu po¶więcić szczególn± uwagę.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów podziękował p. Rektorowi Tadeusiewiczowi za wnikliwe opracowanie i przedstawienie tak ważnego dla uczelni problemu kształcenia kadr naukowych uwzględniaj±cego koszty tego kształcenia.
Analiza została przeprowadzona na podstawie danych uzyskanych ze szkół technicznych, dlatego ważne jest, aby poszerzono "bazę danych" o pozostałe uczelnie państwowe.
Taka cało¶ciowa ekspertyza dotycz±ca kosztów kształcenia kadry naukowej jest bardzo poż±dana. Przewodnicz±cy KR poinformował, że w trakcie ostatniego posiedzenia Prezy-dium KRASP- przy udziale Min. Szulca, odpowiadaj±cego w MENiS za sprawy szkolnictwa wyższego, jego uczestnicy zostali powiadomieni o przygotowywanym opracowaniu uznaj±c, że cało¶ciowa ekspertyza będzie stanowiła ważny element wprowadzania algorytmu przy podziale dotacji ministerialnych (po wprowadzeniu trzeciego etapu podwyżki).
Przewodnicz±cy KR zwrócił się do p. Rektora Tadeusiewicza z pro¶b± o przygotowanie cało¶ciowej ekspertyzy nt. kosztów kształcenia kadry naukowej, oferuj±c pomoc biura KRASP, które roze¶le szczegółow± ankietę wraz z listem przewodnim do wszystkich (101) uczelni akademickich Polski i przekaże odpowiedĽ na Jego ręce.
Przewodnicz±cy KR zaproponował pewn± korektę dot. "sumy ważonej", gdyż jest ona zaniżona: wg danych statystycznych ministerialnych, co roku - ¶rednio globalnie przybywa 4 000 - 5 000 doktorów, za¶ ilo¶ć habilitacji zawiera się w przedziale 700 - 900 osób. Zatem koszty ich kształcenia należy pomnożyć przez 5 a nie 3.

D y s k u s j a

- P. Rektor Juszkiewicz zwrócił uwagę na dokumenty Komisji Europejskiej nt. kształcenia. Istnieje pozytywny trend, gdyż Rada zauważyła, że pojawia się luka technologiczna, uznaj±c - jako jeden z celów strategicznych - zwiększenie rekrutacji w dziedzinach nauk ¶cisłych, przyrodniczych i technicznych. W zwi±zku z tym pojawiaj± się również pewne możliwo¶ci w ramach funduszy strukturalnych. W latach 2003 - 2006 przeznaczono na te cele 2,5 mln E. P. Rektor Juszkiewicz zaproponował zwrócenie się do p. Marszałka w powyższej sprawie.
- Nawi±zuj±c do artykułu zamieszczonego w Rzeczypospolitej, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów wyja¶nił, że dane pochodziły z GUS.
- Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor PK, poruszył 3 sprawy, zaznaczaj±c, że:
" opracowanie p. Rektora Tadeusiewicza, jako pierwsza próba oszacowania, jest bardzo cenne i pp. Rektorzy przyjmuj± je z zadowoleniem. Zauważalne jest jednak niedoszacowanie przy doktoratach. 8-letni okres kształcenia doktoranta - to kwota 87.000 zł ( + pochodne).
" Ważny jest podział ról w polskim szkolnictwie wyższym: uczelnie państwowe, które 50 - 60 lat korzystały z dotacji państwowych na budowanie swojej bazy: aparaturowej, kadrowej, lokalowej i maj± uprawnienia akademickie, powinny zajmować się - przede wszystkim - kształceniem kadr, dla potrzeb wszystkich innych szkół. S± do tego celu powołane.
" Niepokojem napawa sprawa przyszłego algorytmu: z zapowiedzi Ministerstwa wynika, że będzie się liczyła ilo¶ć studentów. Zatem - uczelnie, w tym Politechnika, zaczn± zwiększać ich liczbę. Uczelnie akademickie winny się zaj±ć bardziej kształ-ceniem kadr, niż masowym kształceniem na poziomie pierwszego stopnia. Aktualnie w Politechnice Krakowskiej wskaĽnik studentów do nauczycieli akademickich na studiach dziennych wynosi 15 : 1 - i jest to wskaĽnik raczej wła¶ciwy. Sprawa przyszłego algorytmu jest niezwykle ważna , należy j± przeanalizować i zapobiec niewła¶ciwym ustaleniom.
- Przewodnicz±cy KR poinformował, że w zwi±zku z trzecim etapem podwyżki, plano-wanym w przyszłym roku, do tego okresu algorytm nie będzie wprowadzany.
- P. Rektor Tadeusiewicz odniósł się do wskaĽnika 15 : 1 podanego przez p. Rektora Chrzanowskiego wyja¶niaj±c, że w przypadku nauczycieli akademickich powyżej dokto-rów, wskaĽnik ten będzie znacznie wyższy.
- Prof. dr hab. Zbigniew ¶lipek, Rektor AR, podkre¶lił, że opracowanie p. Rektora Tadeu-siewicza jest b. interesuj±ce i przydatne, sugeruj±c równocze¶nie korektę przyjętych wskaĽników, gdyż koszty kształcenia kadr, w tym również w AR, s± wyższe. P. Rektor jest zdania, iż publiczne wyst±pienie z oszacowanymi kosztami kształcenia kadr ma na celu doprowadzenie do uzyskiwania dotacji wg potrzeb - na co budżet państwa nie będzie raczej pozwalał. Dlatego należy uwzględnić możliwo¶ci modyfikowania aktualnego algorytmu, poprzez zmianę współczynników.
- Pan Rektor ¶lipek wyraził pogl±d, że aktualne działania polityków zmierzaj± do sprywatyzowania uczelni wyższych.
- Na niedoszacowanie kosztów kształcenia wskazał również prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz, Rektor PPWSZ w Nowym Targu, sugeruj±c, że na urealnienie pozwoliłoby uwzględnienie 2 czynników:
" koszty studiów doktoranckich, przy uwzględnieniu stypendium w wys. 1 000 zł wypłacanego miesięcznie co najmniej 3 lata,
" rozpatrzenie, jak kształtuj± się kariery naukowe w jednostkach badawczych, np. PAN.
Druga sprawa dotyczy kwestii algorytmu, który nie oddaje kosztochłonno¶ci. Należy
reagować, nie dać się zaskoczyć, działać z wyprzedzeniem.
- Prof. Jan Pamuła, Rektor ASP wskazał na pozostaj±c± nadal - jako otwart± - sprawę kosztów kształcenia. Należałoby w tej sytuacji przyjrzeć się także innym elementom, np. formie zatrudnienia pracowników (w szkołach publicznych s± to głównie etaty, w nie-publicznych - umowy).
- Prof. dr hab. Halina Mieczkowska, Rektor PWSZ w Sanoku, wskazała na niepłacenie - w przypadku umów - za okres wakacyjny, co także rzutuje na wysoko¶ć ponoszonych kosztów.
- Inn± sprawę stanowi okre¶lanie "minimum kadrowego" (różne na różnych kierunkach): szkoły państwowe s± tu - w porównaniu z niepaństwowymi - traktowane niewła¶ciwie.

Przewodnicz±cy KR dokonał podsumowania dyskusji:
- Dzięki opracowaniu Rektora Tedeusiewicza, Kolegium Rektorów posiada pewn± wizję dotycz±c± kosztochłonno¶ci kształcenia kadr naukowych.
- Kolegium Rektorów zwraca się do p. Rektora Tadeusiewicza z pro¶b± o opracowanie ekspertyzy uwzględniaj±cej wszystkie uczelnie akademickie, dotycz±cej kosztów kształ-cenia kadr naukowych.
Przewodnicz±cy KRASP deklaruje pomoc Biura KRASP w zakresie rozesłania szczegółowej ankiety wraz z pismem przewodnim do wszystkich uczelni zgrupowanych w KRASP, zebranie odpowiedzi i przekazanie materiałów na ręce p. Rektora Tadeusiewicza.

Ad. 2 i 3 Sprawy bież±ce

1. Przewodnicz±cy KR przypomniał o skardze Prezydium KRASP skierowanej do Rzecz-nika Praw Obywatelskich, przeciwko nierównemu traktowaniu szkół publicznych i niepub-licznych, w zakresie liczenia tzw. "minimum kadrowego".
P. Rektor Tadeusiewicz poruszył sprawę "pierwszego zatrudnienia".
2. Przewodnicz±cy KR poinformował o planie przesłania - w najbliższych dniach - pp. Rektorom, informacji zwi±zanej z funkcjonowaniem Ustawy o zamówieniach publicznych.
Przewodnicz±cy KR zasugerował, aby KBN zwrócił się do szkół wyższych z pro¶b± o wyce-nę, ile - rocznie - kosztuje dan± uczelnię stosowanie Ustawy o zamówieniach publicznych. Wyprzedzaj±c pismo, Przewodnicz±cy KR zaapelował do pp. Rektorów o wyliczenie i stano-wisko pp. Rektorów w powyższej sprawie.

3. Następny problem dotyczy wieloetatowo¶ci.
Przewodnicz±cy KR przedstawił projekt Uchwały na powyższy temat zaznaczaj±c, iż jest to rozwi±zanie tymczasowe, celem uregulowania b. ważnej, budz±cej burzliwe dyskusje sprawy - także o charakterze etycznym - obowi±zuj±ce do czasu okre¶lonego zapisu w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym.
Dyskusja:
P. Rektor M.Chrzanowski skierował zapytanie, czy propozycja uchwały KRSWK będzie także dotyczyła rektorów szkół niepublicznych, gdyż problem polega na tym, że szkoły te nie informuj± o zatrudnieniu pracowników danej uczelni, ani nie pytaj± o zgodę na takie zatrudnienie.
P. Rektor Pamuła zaznaczył, że Uchwała dotyczy wszelkich form zatrudnienia .
P. Rektor Tadeusiewicz podkre¶lił, że jest gor±cym zwolennikiem sformułowania i zatwierdzenia Uchwały, zaproponowanej przez Przewodnicz±cego KR - i przestrzegania jej przez uczelnie wchodz±ce w skład KRSWK. Wprawdzie "patologia" się szerzy, ale duża ilo¶ć pracowników naukowych jest etyczna i chciałaby mieć jak±¶ formę zalegalizowanej możli-wo¶ci współpracy. Dla takich uczciwych pracowników należy stworzyć punkt odniesienia, aby pracę dodatkow± - kosztem własnego wysiłku, dziel±c się umiejętno¶ciami - mogli realizować "lege artis" .
Przewodnicz±cy KR zaproponował u¶ci¶lenie poszczególnych kwestii i przyjęcie rozwi±zania, które będzie pierwszym krokiem do ewentualnego uregulowania sprawy w roku przyszłym.
P. Rektor ¶lipek zaznaczył, że w trakcie najbliższego posiedzenia Senatu AR, zostanie podjęta Uchwała nt. dodatkowego zatrudniania nauczycieli akademickich. Pracownicy złoż± stosowne o¶wiadczenia nt. zatrudnienia. Będzie także przeprowadzona analiza aktywno¶ci pracowników wieloetatowych. Problem wieloetatowo¶ci dotknie także niebawem szkolnictwo ¶rednie.
P. Rektor Chrzanowski zaznaczył, że unormowanie sprawy dodatkowego zatrudnienia, to słuszny "element ucywilizowania". Pan Rektor Chrzanowski zaproponował "element ucywilizowania" na zasadzie zawierania umów dwustronnych. Pan Rektor powołał się na model lizboński uwzględniaj±cy profesorów "dedykowanych" (deklaruj±cych pracę tylko w danej uczelni) i "niededykowanych". Profesor "niededykowany" otrzymuje 0,6 wielko¶ci pensji profesora "dedykowanego".
Po dyskusji, Kolegium Rektorów jednomy¶lnie przyjęło następuj±c± Uchwałę:

Uchwała
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 22 listopada 2003 r.

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, pragn±c uregulować sytuację kadrow± w swoich uczelniach, maj±c na względzie dobro studentów, w oczekiwaniu na uchwalenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, przyjmuje następuj±ce tymczasowe rozwi±zanie sprawy dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich:
Rektor, zatrudniaj±cy w swojej uczelni pracowników innej uczelni krakowskiej, zwraca się do rektora uczelni macierzystej pracowników o zgodę na zatrudnienie ich w dotychcza-sowym wymiarze godzin (etatu) w semestrze letnim roku akademickiego 2003/2004.

4. Kolejna sprawa dotyczy ewentualnego wyst±pienia do Unii Europejskiej z projektem pomocnym w przystosowaniu polskich szkół wyższych dla studentów niepełnosprawnych ( "Kraków akademicki - miastem otwartym dla studentów niepełnosprawnych").
Przewodnicz±cy KR zaapelował, aby wszystkie uczelnie krakowskie wyst±piły wspólnie do Brukseli z projektem w zakresie: wprowadzenia udogodnień dla niepełnospraw-nych osób, zarówno studentów jak pracowników. Byłby to duży projekt. Każda uczelnia winna wytypować osobę odpowiedzialn± za pilotowanie jej spraw.
P. Wicewojewoda Ryszard Półtorak podkre¶lił, iż dostrzega rolę Miasta w tym przed-sięwzięciu. Chodzi o funkcjonowanie komunikacji i sprawę podjazdów. PEFRON może także współfinansować takie programy.
P. Rektor Tadeusiewicz wskazał na uwzględnienie w projekcie sprawy Półsanatorium Akademickiego.
Przewodnicz±cy KR zwrócił się do pp. Rektorów o podanie na pi¶mie nazwisk pracowników poszczególnych uczelni - jako członków zespołu przygotowuj±cego powyż-szy projekt.

5. Następna sprawa - trudna dla ¶rodowiska akademickiego Krakowa - dotyczy ACK Cyfronetu AGH. Istnieje groĽba, że MENiS zamierza zlikwidować dopłaty do Cyfronetu. Potwierdził to p. Wiceminister Szulc. Dotacje będ± co roku zmniejszane o 1/3. Wg relacji Wiceministra Szulca, żaden o¶rodek akademicki w kraju nie otrzymuje takich dotacji. ACK Cyfronet AGH winien prowadzić działalno¶ć komercyjn±. Przewodnicz±cy KR zwrócił się do p. Rektora Tadeusiewicza z pro¶b± o poinformowanie na posiedzeniu Rady ACK Cyfronet AGH o konieczno¶ci natychmiastowego podjęcia przez tę Jednostkę działalno¶ci usługowej, gospodarczej.
P. Rektor Tadeusiewicz podziękował Przewodnicz±cemu KR za negocjacje umożli-wiaj±ce przej¶cie na samofinansowanie się ACK Cyfronet AGH w okresie 3-letnim, nie od zaraz. Przej¶cie na samofinansowanie się musi być jak najmniej dolegliwe dla ¶rodowiska akademickiego.

6. Fundusz składkowy Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa za rok 2003.

Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów przypomniał, że w roku ubiegłym Fundusz ten wynosił 50.000 zł - ze względu na przyznawan± i rozdzielan± co 2 lata nagrodę dla dzienni-karzy i publicystów zajmuj±cych się problematyk± szkolnictwa wyższego.
Z wyliczeń - na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2003 r. i kwot przewidywanych za 2 ostatnie miesi±ce br. - koszty dotycz±ce funkcjonowania Biura Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wynios± 34.472 zł. Składaj± się na nie:
1. Koszty osobowe Biura Kolegium Rektorów w 2003 r. - 1/2 etatu (pobory miesięczne pracownika brutto, "13 - ka", ZUS, Fundusz Pracy, ZF, regulacja).
2. Koszty utrzymania Biura - w tym: zużycie energii elektrycznej, telefony, materiały biurowe - szacunkowo okre¶lone na 30% pozycji 1.
3. W przyszłym roku wysoko¶ć funduszu składkowego Kolegium Rektorów może ulec zmianie, jeżeli - zgodnie z ustaleniami Kolegium Rektorów, dokonanymi na posiedzeniu w dniu 11.10. 2003 r. - będzie opracowywany informator (przez specjalnie powołany Zespół) nt. "Badania naukowe w ¶rodowisku akademickim Krakowa".
Przewodnicz±cy KR zaproponował Fundusz składkowy KR za rok 2003 w wys. 34.500 zł. Nadwyżka 2.800 zł będzie stanowiła zal±żek poz. 3 - w przyszłym roku.


U s t a l e n i e:
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zatwierdza Fundusz składkowy Kole-gium - za rok 2003 - w wysoko¶ci 34.500 zł.
Wzorem lat ubiegłych, powyższa kwota zostanie pokryta przez Uczelnie - proporcjo-nalnie do liczby pracowników i studentów, w terminie do dnia 31 stycznia 2004 r.

7. P. Rektor Tadeusiewicz przedstawił informację nt. aktualnej sytuacji Radia Akadmickiego Żak. Znajduje się ono pod kontrol± Fundacji, w skład której wchodz± przedstawiciele poszczególnych Uczelni. Ze względu na fakt, że w Łodzi funkcjonuje radio o analogicznej nazwie - należało j± zmienić (prawo zachowania wył±czno¶ci). Radio to zmierza do powi±zania Fundacji z nadawc± komercyjnym - konkretnie z Radiem "Eska", co stanowi konieczno¶ć umożliwiaj±c± jego dalsze funkcjonowanie.
AGH użycza lokalu dla tego Radia, płac±c przy tym cenę mediów i rozmaitych płatno¶ci tego Radia. Aktualnie - do opłat AGH wliczana zostaje również opłata za powierzchnię dzierżawion± przez Radio. W zwi±zku z powyższym, Pan Rektor będzie negocjował z rzecz-nikiem Radia, aby pokrywało ono czę¶ć kosztów - co budzi sprzeciw kierownictwa Radia. Nie będzie to czynsz, w dosłownym słowa znaczeniu, ale zmniejszone dofinansowywanie Radia przez AGH. Należy przy tym zaznaczyć, że coraz bardziej odchodzi ono od tre¶ci akademickich.

8. Następne posiedzenie Kolegium Rektorów odbędzie się w dniu 21. stycznia 2004 r.
Tematyka: Życie sportowe i kulturalne studentów w krakowskim ¶rodowisku akade-mickim. Temat przygotuj± i zreferuj± Przedstawiciele AWF i AP. Posiedzenie Kolegium - na zaproszenie prof. dr hab. Michała ¶liwy, Rektora AP, odbędzie się w Akademii Peda-gogicznej. Szczegóły zostan± przekazane w terminie póĽniejszym.
Na posiedzenie zaproszona zostanie reprezentacja studentów (Przewodniczacy PSSUK, przedstawiciele AZS).
Przewodnicz±cy KR zasygnalizował, że w ostatnim tygodniu stycznia 2004 r. w ¶l±skiej Akademii Medycznej odbędzie się 3-dniowy zjazd wszystkich rektorów uczelni państwowych (KRASP).
W okresie 28.04.04 - 01.05.04 zostanie zorganizowany Zjazd Plenarny z okazji 60-lecia UMCS-u, z udziałem 350 rektorów z 12 państw kandyduj±cych do Unii Europejskiej. M. in. wezm± w nim udział także zaproszeni rektorzy państw należ±cych do Unii i Romano Prodi, który otrzyma 2 doktoraty honoris causa - z KUL i UMCS. Patronat nad Zjazdem obj±ł prezydent Kwa¶niewski.

9. P. Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator O¶wiaty, przypomniała, że wszystkie Senaty aktualnie pracuj± nad zasadami rekrutacji na wyższe uczelnie w roku 2005. KOS pragnie jak najszybciej dotrzeć z t± informacj± do uczniów - dlatego Pani Kurator zaproponowała, aby uzyskane z poszczególnych uczelni informacje KOS opracowało zbiorczo, w formie broszury, przekazuj±c j± wszystkim szkołom. Pani Kurator uzyskała akceptację Kolegium Rektorów. Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że wszystkie Senaty uczelni podejm± takie decyzje do końca grudnia br.

10. Prof. dr hab. Andrzej Gonet, Rektor PWSZ w Kro¶nie, zaproponował kolejne (po posiedzeniu w Akademii Pedagogicznej) 2-dniowe spotkanie Kolegium Rektorów w Kro¶nie lub Iwoniczu.


Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA