Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

21.01.2004

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 21 stycznia 2004 roku w Akademii Pedagogicznej w Krakowie


Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci.

Tematyka posiedzenia:
1/ Życie sportowe i kulturalne studentów w krakowskim ¶rodowisku akademickim (referuje prof. dr hab. Marian ZAKRZEWSKI, Prorektor ds. Studenckich AP)
2/ Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Uczestników posiedzenia powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów, prezentuj±c zaproszonych go¶ci, po czym głos zabrał Gospodarz - prof. dr hab. Michał ¶liwa, Rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie, który m.in. zaznaczył, iż społeczno¶ć Akademii bardzo pozytywnie przyjęła wiadomo¶ć o obradach Kolegium Rektorów w swej Uczelni. Pan Rektor ¶liwa przedstawił pp. Prorektorów AP: prof. dr hab. Mariana Zakrzewskiego, prof. dr hab. Henryka Żalińskiego, prof. dr hab. Eugeniusza Wachnickiego i Dyrektora Administracyjnego AP, mgr Mirosława Oseta - współgospodarzy uczestnicz±cych w posiedzeniu.
Przewodnicz±cy KR poinformował, że oprócz tematu wiod±cego, rozpatrzenia w trakcie dzisiejszego posiedzenia wymaga kilka innych spraw, w tym także przypomniał o dopełnieniu wymogu okre¶lenia zasad naboru na studia w roku akad. 2005/2006 - o ile która¶ z uczelni jeszcze tego obowi±zku nie dokonała (sprawa winna była być załatwiona do końca grudnia 2003 roku).
W trakcie posiedzenia omówione zostan± problemy: handlu gotowym pracami dyplomo-wymi i sytuacja ACK Cyfronet AGH (w punkcie: sprawy bież±ce).
Przewodnicz±cy KR zwrócił następnie uwagę na ważn± sprawę przygotowywania nauczycieli. Przeprowadzona w ub r. nowelizacja ustawy o o¶wiacie, zobowi±zuj±ca do kształcenia - w okresie licencjatu - w zakresie możliwo¶ci nauczania dwóch przedmiotów - nie jest do przyjęcia i będzie stanowiła przedmiot obrad KRASP, przy udziale MENiS.

ad 1. Życie kulturalne i sportowe studentów w krakowskim ¶rodowisku akademickim w roku akad. 2002/2003

Opracowanie w ujęciu tabelarycznym i wykresy - na podstawie danych uzyskanych z uczelni - przygotował i temat zreferował prof. dr hab. Marian Zakrzewski, Prorektor AP.
Analizuj±c działalno¶ć kulturaln±, p. Prorektor Zakrzewski podkre¶lił, że studenci wykazuj± w tym zakresie duż± aktywno¶ć, podaj±c m.in. jako przykład, funkcjonowanie takich organizacji i stowarzyszeń kulturalnych studentów, jak: Stowarzyszenie Rotunda (UJ), Bratnia Pomoc Akade-micka (UJ), Studencki Klub Taneczny (UJ), Stowarzyszenie Kultury Akademickiej Instytut Sztuki (AE), Klub Studencki Pod Jaszczurami (AE), Klub Backgammona (AE), Studenckie Centrum Kultury PK Kwadrat (PK), Kluby Literackie (AP, PWST), Dyskusyjny Klub Filmowy Bakałarz (AP ), Czasopismo Nowy Legion (AP), Czasopismo internetowe Apismo (AP), Bractwo Akademickie Pro (CMUJ), Krakowski Chór Kameralny (A Muz.), Stowarzyszenie Teatralne Audytorium (PWST), PWST LAB (PWST), czy Czasopismo społeczno-kulturalne Patos (PAT). P. Prorektor Zakrzewski zaprezentował także - w ujęciu wykresowym - liczbę członków organi-zacji i stowarzyszeń kulturalnych studentów, oraz ich odsetek - w poszczególnych uczelniach.
Przy poszczególnych uczelniach funkcjonuj± takie studenckie zespoły artystyczne, jak: Zespół Pie¶ni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego Słowianki, Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Orkiestra Reprezentacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej, Balet Form Nowoczesnych Akademii Górniczo-Hutniczej, Zespół Pie¶ni i Tańca Krakus (AGH), Chór Dominanta (AE), Teatr 38 (AE), Klub Taneczny Bawinek, Chór Politechniki Krakowskiej, Zespoły muzyczne, orkiestry, chóry Akademii Muzycznej, Grupa Paradna (ASP), Chór Academicus i Educatus (AP), Studium Małych Form Teatralnych (AP), Teatr Entracte (AP), Studencki Zespół Góralski Skalni (AR), Chór Akademicki Akademii Rolniczej, DA Pro - chór, kabaret (CM UJ), Zespół muzyczny Spirythm (CM UJ), Zespół Tańca Ludowego Krakowiak (AWF), Chór Psalmodia i chór klerycki (PAT), Chór Klerycki (PAT) oraz Zespół Muzyczny Klerton (PAT). P. Prorektor Zakrzewski zobrazował także liczbę członków studenckich zespołów artystycznych, oraz uczestników stałych imprez kulturalnych a także ich udział procentowy w poszczególnych uczelniach.
Do wybranych stałych imprez kulturalnych należy zaliczyć: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Krakowskie Reminiscencje Teatralne, Ogólnopolski Przegl±d Kabaretów PaKa (UJ), Ogólnopolskie Warsztaty Kabaretowe Mazurska Noc Kabaretowa (UJ), międzynarodowy Kon-kurs Młodych i Debiutuj±cych Zespołów Jazzowych Jazz Juniors (UJ), Galicyjskie Wieczory z Piosenk± (UJ), Juvenalia, Festiwal Nauki, Dni Kariery akademii Ekonomicznej, Wampiriadę, Koncerty muzyki klasycznej (A Muz.), Salon Polityki (AE), Spotkania opłatkowe i noworoczne, Krakowskie Spotkania Chórów Akademickich, Koncerty Vivat Academia Vivat Musica, Bale andrzejkowe, walentynkowe itp., Otrzęsiny, Konkurs Prozy i Poezji Złoty Kałamarz i Złamane Pióro (AP), Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA (AR), Kabaretony (PK), Recital Muzyki Organowej (PAT) oraz Salon Poezji (PWST).
P. Prorektor Marian Zakrzewski omówił także sprawy współpracy kulturalnej studentów poszczególnych uczelni z zagranic± (np. UJ prowadzi współpracę studenck± z 25 krajami) oraz dokonał oceny aktywno¶ci kulturalnej studentów w uczelniach, przy czym jest to samoocena, dokonana przez poszczególne szkoły wyższe (szczegółowe opracowanie - w zał±czeniu).
Następnie - p. Prorektor Zakrzewski omówił sprawy działalno¶ci sportowej, komentuj±c wykresy dot. liczby członków AZS (w minionym roku obserwuje się znaczny wzrost liczby członków AZS), ich odsetek w poszczególnych uczelniach, dyscypliny sportowe w AZS (b. różnorodne), działalno¶ć klubów i stowarzyszeń sportowych w Uczelniach, takich, jak: Akademicki Klub Grotołazów, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Klub Sympatyków i Orga-nizatorów Turystyki "Hawiarska Koliba", Akademicki Klub Płetwonurków "Krab", Akademicki Klub Turystyki Kajakowej "Bystrze" i Krakowski Yacht Club. Wszystkie te kluby funkcjonuj± w Akademii Górniczo-Hutniczej. Zwrócona została także uwaga na liczbę własnych obiektów sportowych uczelni.
Ocena aktywno¶ci sportowej studentów (w skali 1- 5), mie¶ci się dla większo¶ci uczelni na poziomie "4".
Do spraw bol±czkowych w omawianych tematach należ±: brak bazy lokalowej, słabe nakłady finansowe, postępuj±ca pauperyzacja społeczeństwa.
Stopień aktywno¶ci studentów zależy również od specyfiki studiów. Niekorzystnie wpływa także brak uregulowań ustawowych dot. tzw. sportu masowego.
Przewodnicz±cy KR podziękował p. Prorektorowi M. Zakrzewskiemu za przygotowanie i przedstawienie tematu, podobnie, jak wszystkim osobom z uczelni, które dostarczyły niezbędne do opracowania materiały.

D y s k u s j a
- Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów jest zdania, iż aktywno¶ć kulturalna i sportowa studentów nie s± małe: zmienia się ich forma. "Wizytówk±" dla każdej uczelni s± np. zespoły artystyczne. W sytuacji, gdy większo¶ć uczelni zrezygnowała z obowi±zkowych 3-letnich zajęć WF - sprawa aktywno¶ci sportowej staje się niezwykle ważna. Infrastruktura sportowa jest słaba. Perspektywicznie należy d±żyć, aby w Krakowie powstał jeden wielki o¶rodek sportowy dla wszystkich studentów. Stanowi± oni 150-tysieczn± rzeszę. Nie chodzi o sport wyczynowy a masowy.
- Prof. Anna Polony, Prorektor PWST wyraziła zadowolenie z faktu wysokiego uczestnictwa studentów w życiu kulturalnym i prób własnego tworzenia przez młodzież kół zainteresowań, zespołów. Jednak "wysoka kultura, sztuka", jak± usiłuje tworzyć Uczelnia artystyczna - także dla innych szkół wyższych, potrzebuje odbiorcy. "Wydaje się, że współpraca jest zbyt mała - pomiędzy uczelniami artystycznymi a pozostałymi uczelniami. Uczelnie te skupiaj± się tylko we własnych ¶rodowiskach, własnych inicjatywach a za mało jest korzystania z tego, co daje uczelnia artystyczna". Dlatego Pani Prorektor Polony zachęciła wszystkich - w imieniu własnym i Rektora PWST - do propagowania prac uczelni artystycznych i ich studentów. Np. Teatr PWST jest jednym z najbardziej interesuj±cych, najciekawszych w Krakowie. B. ciekawe s± spektakle dyplomowe. Pani Prorektor zaapelowała o możliwo¶ć rozwieszania plakatów i afiszy PWST, gdyż w jednym z DS-ów robić tego nie można. Bilety do Teatru PWST s± tanie.
Pani Prorektor uznała inicjatywę AGH, aby posiedzenia kół naukowych kończyć występami studentów PWST- za wła¶ciwy krok. Dzisiaj - młodym ludziom brakuje znajomo¶ci przeszło¶ci, literatury, klasyki. PWST jest gotowa wyj¶ć - do ¶rodowiska - z propozycj± np. comiesięcznych spotkań na konkretny temat artystyczny (chodzi o studentów wszystkich uczelni).
W nawi±zaniu do sportu studentów PWST - ze względu na specyfikę tej Uczelni istniej± pewne ograniczenia, natomiast studenci maj± b. dużo zajęć ruchowych. Życie sportowe w PWST istnieje, jednakże na innym poziomie.
- Przewodnicz±cy KR zwrócił się do Pani Prorektor z pro¶b± o zgłaszanie przez PWST przypadków jakiegokolwiek zakazu rozwieszania informacji, plakatów i afiszy dot. studen-ckich imprez artystycznych na terenie DS-ów wszystkich krakowskich uczelni.
- Przewodnicz±cy KR zaapelował do szkół artystycznych o informację zbiorcz± dla pozos-tałych uczelni - o możliwo¶ciach różnych prezentacji - celem wykorzystania.
- Następnie głos zabrał pro. Dr hab. inż. Jan Kusiński, Prezes Akademickiego Zwi±zku Spor-towego Kraków. (w zał±czeniu - materiały informacyjne nt. statusu prawnego, celów statutowych i zakresu działalno¶ci AZS ).
- Pan Prezes b. pozytywnie ocenił rosn±c± popularno¶ć sportu w¶ród studentów. Aktualnie AZS liczy ok. 6.000 członków - wywodz±cych się z 16 uczelni województwa małopolskiego. Stanowi najliczniejsz± organizację studenck± działaj±c± w 150-tysięcznym ¶rodowisku akademickim Krakowa. Akcje sportowe obejmuj± ok. 25.000 studentów. Główne problemy AZS - u, to: pro¶ba do pp. Rektorów, by utrzymano dotychczasow± formułę bezpłatnego udostępniania obiektów sportowych uczelni, dla jego potrzeb. Organizowane rozgrywki, to pewna forma sprawdzania się, rywalizacji. Przychodz± na nie sympatycy sportu, koledzy sportowców, co integruje ¶rodowisko. Dotychczas rozgrywki takie odbywaj± się głównie na obiektach sportowych: UJ, AGH, AE, PK. Coraz czę¶ciej pojawiaj± się próby uzyskania opłat za wynajem sal.
- Kolejna sprawa dotyczy podjęcia decyzji na wydzielenie w uczelniach pewnych ¶rodków przeznaczonych dla studentów - na ich potrzeby kulturalne i sportowe. W poszczególnych uczelniach - sprawy te s± rozstrzygane w sposób różny.
- Dotychczas obowi±zuje zasada, że Miasto może wspierać działalno¶ć sportow± studentów - w skromnym zakresie - jedynie do 19-go roku życia (sport juniorów). Pan Prezes zaapelował do Władz Miasta o podniesienie granicy wieku dla młodzieży studiuj±cej przynajmniej o 2 lata ( w zakresie dofinansowywania sportu). Chodzi o granty na imprezy sportowe ( chodzi o studentów studiów dziennych)
- W zwi±zku ze zbliżaj±cym się jubileuszem 100-lecia AZS w Polsce, którego kolebk± jest Kraków a w szczególno¶ci Uniwersytet Jagielloński, p. Prezes Kusiński zaapelował o pomoc w realizacji inwestycji maj±cej na celu budowę obiektu sportowego i siedziby KS AZS AWF i AZS Kraków na terenie przystani sportów wodnych przy ul. Ko¶ciuszki. Dotychczas AZS Kraków - dzięki uprzejmo¶ci Władz AGH, zajmuje pomieszczenia tej Uczelni.
- Przewodnicz±cy KR zaznaczył, że budowa takiego obiektu wi±że się z dużymi nakładami finansowymi. Należałoby też sprawdzić podstawę prawn± ¶wiadczeń władz miasta na cele sportowe studentów - ograniczaj±ce ich wiek do 19-go roku życia.
- Prof. dr hab. Marian Bukowiec, Rektor AWF zwrócił uwagę na fakt, że liczby i warto¶ci okre¶lone w przekazanych przez uczelnie dokumentach, nie odzwierciedlaj± cało¶ci życia sportowego. Studenci - szczególnie w zakresie sportu rekreacyjnego - nie preferuj± zajęć zorganizowanych, uprawiaj±c szereg dyscyplin sportowych także w grupach nieformalnych. Tryb życia studentów nie sprzyja aktywnemu uczestnictwu w kulturze fizycznej. Ze względu na wiek - najbardziej przekonuj± ich do sportu argumenty natury: rozrywkowej, hedo-nistycznej, estetycznej - nie za¶ tradycyjne aspekty: zdrowia, higieny, rozwoju fizycznego (st±d sporty "przestrzenne", w kontakcie z natur±, droższe ). Wielu studentów uprawia turystykę.
- P. Łukasz Kołodziejczyk, Przewodnicz±cy PSSUK, także przedstawił sprawy działalno¶ci kulturalnej i sportowej studentów, m.in. zaznaczaj±c, że w br. nast±piło zjednoczenie 17-tu Samorz±dów Studenckich Uczelni Krakowa. Wywieraj± one duży wpływ przy tworzeniu "mody na kulturę". Działalno¶ć krakowska rozszerza się na cał± Polskę. Studenci staraj± się aktualnie skoordynować terminy i program Juvenalów. Pracuj± nad zaprojektowaniem logo dla Juvenaliów - w całej Polsce. Przewodnicz±cy PSSUK odniósł się także do wypowiedzi p. Prorektor Anny Polony. W najbliższym czasie odbędzie się - koordynowany przez parlament studentów - konkurs Uczelnia w moim obiektywie, prowadzone będ± aukcje charytatywne, odbywaj± się imprezy cykliczne, na które zapraszane s± znane osobisto¶ci, funkcjonuj± salony polityczne. Jeżeli chodzi o AZS - ¶rodki w uczelniach na jego działalno¶ć s± skromne, ale w miarę wystarczaj±ce. Bież±cy rok, to Rok edukacji przez sport a Polska otrzymała do wykorzystania 500.000 Euro na jego realizację.
- Przewodnicz±cy KR nadmienił, że reprezentant studentów, p. Łukasz Kołodziejczyk posiada duż± wiedzę, wie także, gdzie zdobywać ¶rodki finansowe, co jest szczególnie istotne i stanowi pozytywny symptom, na przyszło¶ć.
- Pan Konrad Wełpa także nawi±zał do poruszonych kwestii, w tym m.in. działalno¶ci Ligi Międzyuczelnianej, najstarszej, największej i rozgrywanej w Krakowie od roku 1956, w której startuj± reprezentacje różnych uczelni - na miarę swoich możliwo¶ci i ¶rodków. AZS w Krakowie, licz±cy 6.000 członków funkcjonuje w zespołach sformalizowanych i sku-pia osoby uprawiaj±ce sport na poziomie wyższym, niż amatorski. W uczelniach organizo-wane s± Dni sportu. Podstawow± komórkę AZS stanowi± kluby studenckie. Współpraca zarówno z władzami uczelni, jak i samorz±dami studenckimi stoi na b. wysokim poziomie. Działacze sportowi maj± ¶wiadomo¶ć, że ¶rodki przeznaczane i na edukację i na zdrowie - w tym także na sport - s± niewystarczaj±ce, zarówno w skali uczelni, województwa, jak i całego kraju, dlatego s± wdzięczni za to, co w tej sytuacji otrzymuj± . W aktualnych warunkach nie można już zorganizować więcej form sportowej działalno¶ci (brak ludzi, brak obiektów). "AZS na wolontariacie stoi".
- Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby jesieni± KRSWK spotkało się w AWF ze zwy-cięzcami 24 uprawianych dyscyplin sportowych. Zostan± ufundowane dyplomy, które zwycięzcy otrzymaj±, co będzie stanowiło także pewn± formę promowania sportu. Przewodnicz±cy KR zwrócił się do prof. dr hab. Mariana Bukowca, Rektora AWF o przygo-towanie - w porozumieniu z AZS - listy takich osób.

Ad 2 . Sprawy bież±ce, wolne wnioski

2.1 Sprawa poszerzenia składu Krakowskiej Rady Użytkowników Sieci MAN i KDMO
Poszerzenie składu Krakowskiej Rady Użytkowników MAN i KDMO - o Przedstawicieli Marszałka i Prezydenta Miasta - w osobach: dr Krzysztofa Deszyńskiego, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, odpowiedzialnego za rozwój informatyki w Województwie i p. Piotra Malcharka, Z-cy Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru - również odpowiedzialnego za rozwój informatyki w Urzędzie Miasta.
W oparciu o jednomy¶lnie przyjęt± - w dniu 12.06.03 - Uchwałę Krakowskiej Rady Użytkow-ników MAN i KDM dot. rozszerzenia składu Rady o przedstawiciela Urzędu Miasta Krakowa i przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego - Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jednomy¶lnie zaakceptowało poszerzenie składu Rady Użytkowników o zaproponowane powyżej dwie osoby: dr Krzysztofa Deszyńskiego i p. Piotra Malcharka.
Zmierza się, aby infrastruktura sieci ¶wiatłowodowych objęła także Urz±d Marszałkowski i Urz±d Miasta.

2.2 Sprawa ACK Cyfronet AGH. Chodzi o rozeznanie sytuacji finansowej tej Jednostki Corocznie - ¶rodowisko akademickie otrzymywało z MENiS dotację ok. 2.400.000 zł na cele zwi±zane z funkcjonowaniem Cyfronetu. P. Minister Szulc, powołuj±c się na głosy innych o¶rodków akademickich w kraju - pierwotnie o¶wiadczył, że w br. nie będzie żadnej dotacji ze strony MENiS. Wskutek kilkakrotnych interwencji Przewodnicz±cego KR - ostatecznie zmienił decyzję , obiecuj±c, że w br. połowa dotacji zostanie uwzględniona. Zatem ok. 1.200.000 zł musz± dodatkowo wyasygnować użytkownicy ACK Cyfronet AGH. Przewodnicz±cy KR zwrócił się do Krakowskiej Rady Użytkowników z pro¶b± o przygotowanie dokumentu zawieraj±cego program "uzdrowieniowy" ACK Cyfronet AGH. Użytkownicy musz± mieć jasn± ¶wiadomo¶ć, za co płac±. Jest zgoda p .prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Rektora AGH, aby do Cyfronetu skierować audyt zewnętrzny Firma z zewn±trz winna dokonać oceny sytuacji w Cyfronecie. Uczelnie maj± płacić za to, co jest konieczne. Prowadzenie własnej działalno¶ci badawczej - na kilkudziesięciu etatach - stanowi sprawę odrębn± i ACK Cyfronet AGH musi znaleĽć ¶rodki na te cele we własnym zakresie. W Cyfronecie prawdopodobnie działaj± spółki prywatne. Władze Cyfronetu musz± podj±ć konkretne kroki w celu dokonania zmian strukturalnych, które pozwoliłyby na uniknięcie dużych opłat przez uczelnie. Szkoły wyższe nie maj± jasnego obrazu ponoszonych na rzecz Cyfronetu kosztów. Ł±czenie interesów spółek pracowniczych Cyfronetu z działalno¶ci± użytkow± na rzecz ¶rodowiska akademickiego jest niedopuszczalne. Cyfronet musi zaproponować wizję swej działalno¶ci gospodarczej. Następnie Przewodnicz±cy KR przedstawił projekt Uchwały dot. powyższych spraw - przygotowany przez przedstawicieli UJ i AGH. Powyższe stanowisko zostało uzgodnione z Rektorem AGH.
Prof. dr hab. inż Andrzej Łędzki, Prorektor AGH, zaapelował o poparcie przedstawionego projektu Uchwały zaznaczaj±c, że audyt jest konieczno¶ci±. Minister podj±ł tak zaskakuj±c± dla ¶rodowiska decyzję w sprawie dofinansowywania Cyfronetu, że tylko dzięki nieugietej postawie Przewodnicz±cego KR udało się w br. uratować połowę dotychczas przyznawanych przez MENiS kwot. Kolegium Rektorów musi zobowi±zać Cyfronet do prowadzenia działalno¶ci komercyjnej.
W głosowaniu jawnym, Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jednomy¶lnie przyjęło przedstawiony projekt, jako Uchwałę ( Nr 2 - z dnia 21. stycznia 2004 r.):
Wycofanie się MENiS z dofinansowywania działalno¶ci ACK CYFRONET AGH, będ±cego Jednostk± Wiod±c± w eksploatacji ¶rodowiskowej infrastruktury informatycznej dla potrzeb Krakowskiego ¶rodowiska Naukowego, może spowodować gwałtowny, skokowy wzrost opłat za dostęp do Internetu. Sytuację można okre¶lić jako kryzysow±, dlatego konieczne jest rozpatrzenie, a następnie podjęcie wszelkich możliwych działań prowa-dz±cych do zmniejszenia opłat za usługi Cyfronetu w tym roku i następnych latach.
Krakowskie ¶rodowisko Naukowe zainteresowane jest przede wszystkim otrzymywaniem jak najlepszego dostępu do Internetu przy jak najniższych kosztach, dlatego Dyrekcja ACK Cyfronet powinna przygotować plan działania w nowych warunkach finansowych. Program powinien zostać przedstawiony do dyskusji oraz zaopiniowania Radzie Użytkowników a następnie pod rozwagę Kolegium Rektorów Szkół Krakowskich.
Do dyskusji przydatna byłaby informacja przygotowana przez Dyrekcję ACK o strukturze zatrudnienia, przychodów i kosztów w trzech podstawowych zakresach działania Cyfronetu:
1. udostępnianie Internetu użytkownikom,
2. udostępnianie komputerów o dużej mocy obliczeniowej (KDMO),
3. pozostała działalno¶ć.
Bardzo przydatne byłyby opinie niezależnych ekspertów dotycz±ce analizy kosztów działania powyższych zakresów oraz ich porównanie z kosztami podobnych jednostek w Polsce, a także wskazanie możliwych Ľródeł oszczędno¶ci i zwiększenia dochodów.
ACK Cyfronet AGH wypełnia bardzo ważne zadania dla Krakowskiego ¶rodowiska Akademickiego. Dlatego jak najlepsze działanie ACK jest wspólnym celami trosk± całego ¶rodowiska. Zadaniem Cyfronetu za¶ jest to, aby działał z determinacj± w kierunku ¶wiadczenia najlepszych usług minimalizuj±c koszty ponoszone przez Krakowskie ¶rodowisko Naukowe.

2.4 W zwi±zku z rozszerzaj±cym się procederem handlu gotowymi pracami dyplomowymi (w zał±czeniu m.in. pismo Inicjatywy Małopolskiej im. Króla Władysława Łokietka - skierowane do Przewodnicz±cego KR, z dn. 26.11.2003 r. oraz Wyst±pienie Prokuratora Rejonowego w Krakowie - ¶ródmie¶ciu na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 20.czerwca 1985 roku o prokuraturze - Dz. U. Z 1994r. Nr 19 poz. 70 z póĽn. zm.), Przewodnicz±cy KR zasugerował, aby KRSWK zwróciło się do Prokuratury z apelem o ¶ciganie tego typu przestępstw.
Kolegium Rektorów przyjęło jednomy¶lnie następuj±c± Uchwałę:


Uchwała Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z dnia 21 stycznia 2004 roku

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z największym niepokojem obserwuje rozszerzaj±cy się proceder handlu gotowymi pracami dyplomowymi.
Z pozyskanych informacji (m.in. od członków Inicjatywy Małopolskiej im. Króla Władysława Łokietka) wynika, że handel ten rozwija się także w Krakowie. Uczelnie podejmuj± wiele kroków zmierzaj±cych do wyrugowania tego zjawiska z życia akademickiego (m.in. poprzez wprowadzenie obowi±zku składania prac dyplomowych na no¶nikach elektronicznych a także instalowanie programu "Plagiat"). Same Uczelnie jednak nie s± w stanie doprowadzić do wyrugowania tego zjawiska z życia.
W tej sytuacji Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zwraca się do Prokuratury z apelem o podejmowanie ¶cigania takich przestępstw.

Bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek, Rektor PAT, poinformował, że zaistniała sprawa jednostkowa - i aktualnie znajduje się w Prokuraturze (jedna z prac PAT została w Bielsku skopiowana). Samo zjawisko jest na tyle groĽne, że należy wzmóc czujno¶ć.
Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym S±czu zaznaczył, że umieszczanie prac dyplomowych na no¶nikach elektronicznych może także ułatwiać proceder wykorzystywania cudzych prac.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów przypomniał, że program "Plagiat" został opracowany przez informatyków lubelskich - i zainstalowany także w Krakowie. Istnieje szansa, że po podł±czeniu pracy podejrzanej o plagiat, można szybko dokonać sprawdzenia, czy praca jest oryginalna.

2.5 Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU zaprosił uczestników posiedzenia na wykład bpa prof. dr hab. Tadeusza Pieronka, Rektora PAT - w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętno¶ci, w dniu 16. lutego 2004 r., o godz. 18.00.

2.6 Następne posiedzenie Kolegium Rektorów odbędzie się w dniu 10. marca 2004 r. godz. 17.00, w Akademii Rolniczej. Tematyka: Patologie w ¶rodowisku akademickim.
Chodzi o: alkoholizm, narkomanię, szerzenie się sekt - niepokoj±ce zjawiska pojawiaj±ce się na obrzeżach życia akademickiego w Krakowie. Celowym będzie zwrócenie się do specjalistów w poszczególnych dziedzinach, z pro¶b± o przygotowanie stosownych materiałów i zreferowanie ich w trakcie marcowego posiedzenia KR..
Przewodnicz±cy KR zwróci się na pi¶mie do: Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zgodę na przygotowanie wyst±pienia dot. narkomanii - przez Komandanta Miejskiego Policji w Krakowie. Pismo z pro¶b± o zreferowanie sprawy sekt - po wstępnym uzgodnieniu przez bp prof. dr hab. Tadeusza Pieronka, - zostanie wystosowane do OO. Przeora Zakonu Dominikanów w Krakowie. Prof. dr hab. Jacek Dubiel będzie po¶redniczył w znalezieniu referenta z Collegium Medicum UJ - nt. "Problemy alkoholizmu i narkomanii w Krakowie, z uwzględnieniem ¶rodowiska akademickiego" - i zwróci się z powyższ± pro¶b± do prof. dr hab. Janusz Pacha, Pełnomocnika Rektora UJ ds. Klinicznych.
Zatem, w trakcie najbliższego posiedzenia Kolegium - wygłoszone zostan± trzy referaty, stanowi±ce punkt wyj¶cia do dyskusji na temat patologii zagrażaj±cych ¶rodowisku studenckiemu.
W dyskusji głos zabierze m.in. Przewodnicz±cy PSSUK, który zaproponował na¶wietlenie okre¶lonych spraw dot. patologii w ¶rodowisku studenckim Krakowa.

Na zakończenie Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów podziękował gospodarzowi spotkania, prof. dr hab. Michałowi ¶liwie, Rektorowi Akademii Pedagogicznej za go¶cinę i zorganizowanie posiedzenia w Akademii Pedagogicznej w Krakowie.Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA