Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

28.05.2004

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kro¶nie 28 i 29 maja 2004 roku


Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci.

Program spotkania:

 1. Kształcenie w językach obcych w uczelniach krakowskich. Koordynuje go prof. dr hab. Maria Nowakowska, Prorektor UJ ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej. Referaty wygłosz±: prof. dr hab. Jerzy Stachura, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ i prof. dr hab. Zdzisław Mach, kierownik Katedry Europeistyki z Instytutu Studiów Regionalnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.
 2. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Uczestników posiedzenia - w tym szczególnie - przybyłych na posiedzenie przedstawicieli władz Krosna w osobach: p. Piotra Przytockiego, Prezydenta M. Krosna, p. Stanisława Słysia, Przewodnicz±cego Rady M. Krosna, p. Zbigniewa Braję, Starostę Kro¶nieńskiego i pozostałych Go¶ci powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodnicz±cy KRSWK, po czym - tradycyjnie - głos zabrał Gospodarz spotkania, JM Rektor PWSZ w Kro¶nie, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet. P. Rektor Gonet również serdecznie powitał przybyłych na posiedzenie uczestników i pokrótce przedstawił historię kierowanej przez Niego Uczelni. PWSZ została powołana do życia 15 czerwca 1999 roku. Pocz±tkowo - na 5-ciu specjalno¶ciach licencjackich studiowało 234 studen-tów, aktualnie - na 11-tu specjalno¶ciach 2263 studentów na studiach dziennych. M. Krosno liczy ok. 50 000 mieszkańców, za¶ liczba studentów, ł±cznie ze studiuj±cymi zaocznie wynosi 4000. Uczelnia posiada odpowiedni± - często po przeprowadzonych gruntownych kapitalnych remontach - bazę lokalow±. P. Rektor Gonet podziękował pp. Rektorom z Krakowa - szczególnie z UJ i AGH oraz AWF za wspieranie Uczelni kadr± naukow±. Czynione s± starania, aby niżsi pracownicy naukowi (kadra asystencka) pochodzili z tutejszego terenu, co jest uwarunkowane względami przyszło¶ciowymi. Następnie - przybyłych na wyjazdowe posiedzenie KRSWK uczestników - serdecznie powitał p. Piotr Przytocki, Prezydent m. Krosna, podkre¶laj±c fakt, jak Uczelnia Kro¶nieńska jest ważna dla Miasta o ugruntowanej wielowiekowej tradycji kulturowej. P. Prezydent wyraził nadzieję na dalsz± szerok± współpracę naukow± z uczelniami akademickimi. Uczestników posiedzenia - równie serdecznie powitał p. Zbigniew Braja, Starosta Kro¶-nieński - uznaj±c fakt dzisiejszego posiedzenia w Iwoniczu - Kro¶nie, za szczególne wyróż-nienie. Przewodnicz±cy KR podziękował i pogratulował Władzom Miasta i Województwa Podkarpackiego za pomoc udzielan± Uczelni Kro¶nieńskiej, rezultaty której s± dzi¶ tak naocznie odczuwalne.

Ad 1.
Kształcenie w językach obcych w uczelniach krakowskich
Wprowadzenia do tematu dokonała - koordynuj±c go merytorycznie - prof. dr hab. Maria Nowakowska, Prorektor UJ ds. badań i współpracy międzynarodowej.
Materiały informacyjne - zebrane z poszczególnych krakowskich uczelni oraz opraco-wanie CRASP How to Study in Poland in the English Language (A Concise Guide to English - Language Taught Courses and Programs at Polish Higher Education Institutions - Members of CRASP 2003/2004), w zał±czeniu.
P. Prorektor Maria Nowakowska m.in. zaznaczyła, że:

 • kształcenie w językach obcych jest spraw± szczególne ważn±,
 • jednym z tego powodów jest podpisanie przez Ministra Deklaracji Bolońskiej, za¶ uczelnie tę Deklarację i Proces Boloński wdrażaj±,
 • wprowadzenie kształcenia odpłatnego jest m.in. także znacz±cym elementem rozwoju uczelni, gdyż stanowi dodatkowy przychód dla uczelni,
 • kształcenie studentów przyjeżdżaj±cych na studia do Polski - w naszym języku - bywa dla nich kłopotliwe i trudne,
 • kształcenie w językach obcych jest generalnie, dla rozwoju danej uczelni, bardzo ważne, gdyż pozwala doskonalić metody, sposób kształcenia, sprowadza do uczelni studentów zagranicznych, umożliwia polskim studentom obcowanie z nimi - stanowi±c elementy, w istotny sposób wpływaj±ce na jako¶ć uczelni.
 • Prorektor Nowakowska poinformowała o broszurze KRASP ukazuj±cej w ogólny sposób sytuację w Polsce, w zakresie możliwo¶ci kształcenia w językach obcych.

Następnie p. Prorektor przekazała informacje nt. kształcenia w jęz. obcych - w następuj±-cych uczelniach: AE, AGH, AM, AP, AR, PK i UJ.
Akademia Ekonomiczna: English Track "Poland - Economy in Transition". Po zakończeniu programu English Track studenci, którzy uzyskali 30 pkt ECTS otrzymuj± certyfikat "English Track". Jest to program jednosemestralny.
AE prowadzi także pełne studia licencjackie oraz magisterskie w języku angielskim uruchomione w r. 2003 na wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. S± to studia płatne: studenci zagraniczni płac± 200 Euro wpisowego i 1500 Euro za semestr.
Akademia Górniczo-Hutnicza: decyzj± Senatu AGH, w r. 1995 została utworzona International School of Technology - Międzynarodowa Szkoła Inżynierska, zrzeszaj±ca na zasadzie dobro-wolno¶ci wydziały i jednostki pozawydziałowe zainteresowane kształceniem w jęz. angielskim. Illinois Institute of Technology oferuje studentom MSI możliwo¶ć kontynuowania studiów w IIT na poziomie magisterskim (podwójny dyplom). W r. 2004/2005 odpłatno¶ć za studia dla studentów obcokrajowców wynosić będzie 2500 USD za semestr.
AGH przedstawia także ofertę kursów letnich - Sumer Semestr in Krakow (ok. 6 tygodni). Oferta skierowana jest przede wszystkim do studentów Illinois of Technology - Chicago, San Diego State University - Kalifornia, i Miami University - Oxford, Ohio. Kurs kończy się uzyskaniem Certificate of Completion, dokumentu wystawionego przez MSI w AGH. Koszt - ok. 990 USD.
Akademia Muzyczna: oferuje kilka zasadniczych typów kształcenia w jęz. obcych (pełne studia magisterskie, studia w ramach programów Socrates- Erasmus oraz CEEPUS, staże artystyczne) na kierunkach: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka i wokalistyka. Przeważaj± zajęcia indywidualne, prowa-dzone w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i ukraińskim. W przypadku pełnych studiów magisterskich - koszt wynosi 4 000 Euro za 12 miesięcy.
Akademia Pedagogiczna: Prowadzone s± pojedyńcze wykłady na wybranych kierunkach w jęz. angielskim, jak również na wszystkich kierunkach filologicznych w języku danego kierunku.
Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego AP stale prowadzi 19 wykładów w jęz. angielskim.
Akademia Rolnicza: organizuje kursy na zlecenie zagranicznych uczelni dla grup studenckich. Kursy traktowane s± jako komercyjne. Kosztorysy sa ustalane każdorazowo. Tre¶ć kursów jest modyfikowana. Czas trwania kursu: semestr lub krócej.
Politechnika Krakowska: Wydział Architektury - 1 program jednosemestralny Urban Design International Program - dla potrzeb studentów amerykańskich studiuj±cych na WA PK, w ra-mach wymiany z Uniwersytetem Tennessee. Chętnie korzystaj± z niego również studenci z uczelni europejskich studiuj±cy w Krakowie w ramach programu Socrates. Prowadzone s± także kursy.
Wydz. Inżynierii iTechnologii Chemicznej PK prowadzi 5 programów (studia magisterskie) Opłata: 12 000 Euro za 1 rok akademicki. Program obejmuje 4 semestry studiów dla osób z ukoń-czonym pierwszym stopniem Inżynierii Chemicznej (Bachelor - BSc).
Wydział Inżynierii L±dowej PK prowadzi 1 program (studia magisterskie, obejmuj±ce 4 seme-stry, osoby z ukończonym pierwszym stopniem IL, opłata - 10 000 Euro za 1 rok akademicki).
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK także prowadzi 1 podobny program (studia magisterskie, 4 semestry, dla osób z ukończonym pierwszym stopniem IeiK, opłata - 8700 Euro za 1 ok. akademicki).
Uniwersytet Jagielloński: oferuje ok. 400 kursów w jęz. obcych, które wchodz± w skład programów specjalnych. Międzynarodowe Indywidualne Studia Humanistyczne: Nauki Humanistyczne i Społeczne Programy 1 lub 2 semestralne. Tematyka: filozofia, antropologia, historia, teorie literatury, historia sztuki, psychologia, w zakresie XX w.
Nauki humanistyczne i społeczne: Inst. Filologii Angielskiej, Instytut Studiów Regionalnych - Katedra Rosjanoznawwstwa, Inst. Psychologii - prowadz± programy magisterskie i trzy-semestralne. Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych - program z zakresu jęz. polskiego i kultury, przygotowawczy do podjęcia studiów humanistycznych i ekonomicznych oraz program roczny lub semestralny, po¶więcony doskonaleniu znajomo¶ci języka polskiego ( opłata: 2 400 Euro za rok, studenci pochodzenia polskiego - 1 600 Euro za rok).
Nauki przyrodnicze: Międzynarodowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Współczesne Trendy i nowe Koncepcje w Naukach Przyrodniczych - program 1 lub 2 semestralny.
Instytut Fizyki - program magisterski z zakresu Nauk ¶cisłych, 2 - letni, przeznaczony dla absolwentów z dyplomem BSc. Program jest zestawem 18 osobnych programów, obejmuje 3-5 ogólnych kursów oraz kursy specjalistyczne i laboratoryjne projekty. Opłata: 4500 - 6000 USD, w zależno¶ci od wybranej specjalizacji.
Wydział Biotechnologii: studia licencjackie z zakresu Biotechnologii, Program 4-letni, Program studiów magisterskich z zakresu Biotechnologii, Program 5-letni, Program typu tailor made - od roku 2004/2005. Opłata: 4700 USD za rok.
UJ - Prawo. Prawo realizuje b. wiele form współpracy z zagranic± w językach obcych. O¶rodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych: Szkoła Prawa amerykańskiego prowadzona we współ-pracy z LL. M. Catholic University of America Columbus School of Law. Program wprowadza podstawy anglo-amerykańskiego systemu prawnego, skupiaj±c się na prawie gospodarczym i han-dlowym. Trwa 14 miesięcy. Jest przeznaczony dla absolwentów z dyplomem MA z zakresu prawa. Opłaty: 6250 USD.
O¶rodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych Niemieckojęzyczna Szkoła Prawa Polskiego - program dla prawników, pragn±cych poszerzyć swe kompetencje w zakresie polskiego prawa gospodarczego. Wykładaj± profesorowie z; Krakowa, Moguncji i Heidelbergu. Zajęcia teore-tyczne trwaja 5 miesiecy, następnie 6-tygodniowa praktyka w kancelariach. Opłaty: stypendy¶ci DAAD - bezpłatnie, pozostali - 680 Euro.
UJ - Szkoła Letnia: Centrum Kultury i Polityki Europy Wschodniej. Program 3 tyg. W mie-si±cach letnich. Oprócz wykładów tematycznych, oferowany jest także bogaty program kulturalny. Nadal czyni się starania o upowszechnienie idei szkół letnich (okres wakacyjny).
2 najbardziej utrwalone Programy - znakomicie funkcjonuj±ce, z limitowan± liczb± słuchaczy obcokrajowców - to: Programy z zakresu Europeistyki i Medycyny, które zostan± omówione odrębnie, przez prof. prof. Zdzisława Macha i Jana Litwina.

Przewodnicz±cy KR podziękował p. Prorektor Nowakowskiej za kompetentne przedsta-wienie powyższej tematyki i zaapelował do pp. Rektorów o przygotowanie aktualnych danych z poszczególnych uczelni do nowego opracowywanego przez KRASP "Przewodnika" nt. kształ-cenia w j. obcych.
Następnie głos zabrał prof. dr hab. Zdzisław Mach nt. funkcjonowania Programu z zakresu europeistyki. M.in. prof. Mach zwrócił uwagę na:

 • strukturę i zasadnicze kwestie zwi±zane z realizacj± programu anglojęzycznego w zakresie europeistyki. Przedstawił także sprawy organizacyjno-techniczne dla osób, które posiadaj± już stopień licencjacki. Studium pracuje na europejskiej formule bolońskiej. Językiem pro-gramu jest język angielski. W¶ród słuchaczy przeważaj± Amerykanie. Program jest samo-finansuj±cy się, pełnopłatny. Realizowany jest program magisterski, 3-semestralny. Kursy trwaj± 2 semestry, trzeci semestr jest po¶więcony na pisanie pracy i indywidualn± pracę z promotorem. 10 lat temu rozpoczęły się kursy indywidualne, za które studenci otrzymywali punkty kredytowe (byli to wówczas wył±cznie Amerykanie).
 • W momencie, gdy przygotowany został program magisterski i pojawił się dyplom z zakresu europeistyki - liczba kandydatów lawinowo wzrosła. Od pocz±tku głównym problemem na europeistyce jest sprawa rekrutacji. Najbardziej skutecznym sposobem pozyskiwania kandydatów jest internet. Strony s± systematycznie modyfikowane. Od kilku lat liczba magistrantów oscyluje wokół liczby 40. Od 2 lat prowadzona jest selekcja w¶ród kandydatów nie spełniaj±cych stawianych wymogów (analiza transkryptu dyplomów). Element rekrutacji jest kluczowy. Atuty przyci±gaj±ce kandydatów na europeistykę: studia w Krakowie i renoma Uniwersytetu. Europeisytyka otrzymała akredytację Amerykańskiego Departamentu Edu-kacji. W ramach studiów uwzględnia się intensywne kursy przygotowawcze (program interdyscyplinarny, przyjmowani s± kandydaci po licencjatach), kursy obowi±zkowe (3), kursy z wyborem dowolnym, wycieczki naukowe po Europie ¶rodkowo-Wschodniej. Po zaliczeniu kursu studenci pisz± pracę magistersk±.
 • Studia s± kosztochłonne, w pełni płatne. 35% budżetu - to koszty akademickie osobowe, 15% - koszty administracyjne, 20% - koszty prowadzenia studiów "rzeczowe", 10% - zysk inwestowany, 20% - przekaz na rzecz Uczelni.
 • Konkurencję stanowi± inne programy europeistyczne w Unii Europejskiej.
 • Krakowska europeistyka "nie ma przyjaznego otoczenia" (chodzi o kraj, mała możno¶ć porozumiewania się w językach obcych, trudno¶ci studentów w przyp. choroby itp.).Władze musz± zatem stworzyć studentom europeistyki pewien "klosz ochronny".
 • Opłata za 3-semestralny program studiów wynosi 6000 E (studenci z krajów UE płac± 5000 E). W br. studenci z UE stanowi± ok. 50% ogółu słuchaczy.
 • "Wiedza o Europie" i "wiedza o regionie" - to 2 podstawowe "linie" europeistyki. Stanowi ona dyscyplinę rozwojow±. Siedziba Programu: Bursa Pigonia, ul. Garbarska 7a, Kraków, szczegóły - strona internetowa.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Jan Litwin z Collegium Medicum UJ nt. Programu z zakresu medycyny - Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców (anglojęzycznej). P. prof. Litwin poinformował, że:

 • jest członkiem Rady tej Szkoły od pocz±tku jej istnienia.
 • Pierwsze próby dot. szkolenia obcokrajowców datuj± się na r. 1977 (ówczesna Akademia Medyczna im. M. Kopernika w Krakowie).
 • W listopadzie 1993 roku stworzono Szkołę Medyczn± kształc±c± studentów w j. angielskim.
 • Aktualnie studiuje tu 250 studentów z ponad 20 krajów (dominuj± studenci z Norwegii i USA).
 • Regularnie z powyższymi studentami odbywa zajęcia ponad 150 nauczycieli akademickich.
 • Szkoła obejmuje dwa odrębne programy: 4-ro i 6-cioletni.
 • Szkoła stanowi jednostkę samodzieln± usytuowan± w ramach Wydziału Lekarskiego UJ, pod jurysdykcj± dziekana tego Wydziału. Ciałem zarz±dzaj±cym jest Rada Szkoły. Od strony organizacyjnej istotn± rolę pełni Biuro Szkoły (Collegium Nowodworskiego UJ).
 • Program 4-letni studiów utworzono zgodnie ze standardami kształcenia studentów medycyny w St. Zjednoczonych (studenci USA i Kanady, także pochodzenia polskiego).
 • Program 6-letni jest zgodny ze standardami kształcenia w Europie - i jest to niewiele zmodyfikowany program własny realizowany w Collegium Medicum UJ (głównie studenci z Norwegii. Kandydaci to absolwenci szkół ¶rednich. Na pierwszych 3 latach nauka obejmuje przedmioty przedkliniczne, na następnych - dotyczy głównie przed-miotów klinicznych. Po ukończeniu 6-letnich studiów, uczestnicy otrzymuj± dyplom UJ, a studenci z Norwegii musz± następnie zdawać egzamin państwowy.
 • Oprócz typowej edukacji akademickiej studenci maj± pewne zajęcia specjalne - integracyjne (wprowadzenie do nauk klinicznych, wspólne dla 4- i 6-letniego programu studiów).
 • Obowi±zkowe s± praktyki wakacyjne (1 miesi±c).
 • W trakcie studiów uwzględnia się tzw. rotacje możliwo¶ć wyjazdu na 1 semestr do innej uczelni zagranicznej).
 • Studenci posiadaj± bibliotekę medyczn±, z pełnym dostępem opłaconym przez Uczelnię - do b. wielu prestiżowych czasopism medycznych oraz stanowiska komputerowe dostępne w Zakładzie Informatyki CM UJ i innych miejscach - z których mog± korzystać na bież±co.

P. prof. Litwin poruszył także sprawy specyfiki pracy ze studentami obcokrajowcami (nowe realia życia, praca na Uniwersytecie).
Egzaminy posiadaj± w większo¶ci charakter testowy.
Ważny jest problem kontaktu studentów obcokrajowców z pacjentami (bariera językowa).
Szkoła - oprócz kształcenia - sprzyja wszystkiemu, co powoduje integrację studentów obco-krajowców ze studentami polskimi (inauguracje, imprezy, ¶więta narodowo¶ciowe, zawody sportowe).
Dotychczas Szkołę ukończyło 160 absolwentów studiów 4-letnich (80% spo¶ród nich zdało w I terminie b. trudny egzamin licencyjny w USA).
Absolwenci studiów 6-letnich - przy egzaminach licencjackich w Norwegii plasuj± się w czołówce.
Studia medyczne s± b. kosztowne: dla programu 4-letniego opłata za I r. wynosi 11 500 USD, za¶ za każdy następny rok - 9500 USD.
W programie 6-letnim opłata za I rok wynosi 11 000 USD, za¶ za każdy następny rok - po 10 500 USD. Wypracowany zysk przeznaczany jest na rozbudowę bazy dydaktycznej.
Aktualnie na jednym roku kształci się ok. 60 osób (z tendencj± wzrostow±).

Przewodnicz±cy KR podziękował wszystkim Prelegentom za wprowadzenie i istotne informacje dot. kształcenia obcokrajowców.

D y s k u s j a:
Przewodnicz±cy KR podkre¶lił konieczno¶ć jak najszerszego otwarcia się na studentów cudzoziemców - w zwi±zku z narastaj±c± konkurencj±, realiami kształcenia i dodatkowymi funduszami, jakie uczelnie mog± pozyskać kształc±c obcokrajowców.
Przewodnicz±cy KR wskazał także na ważn± funkcję centralnego Biura Obsługi Studentów Cudzoziemców - zajmuj±cego się kompleksowo ich sprawami.
P. Ryszard Półtorak, Wicewojewoda Małopolski wyraził uznanie dla stanu posiadania ¶rodowiska akademickiego w zakresie kształcenia studentów obcokrajowców w jęz. obcych. Podziękował także p. Rektorowi prof. Andrzejowi Gonetowi za zorganizowanie spotkania Kolegium Rektorów w PWSZ w Kro¶nie, za¶ władzom tego Miasta i Województwa - za stworzenie odpowiednich warunków rozwoju Uczelni i wspieranie jej działań dla dobra kształc±cej się młodzieży. To wzór godny na¶ladowania.
Prof. dr hab. Czesław Nowak, Prorektor Akademii Rolniczej skierował zapytanie dot. zasad nauczania w j. angielskim (odpłatno¶ć) zawartych w opracowaniu KRASP.
Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że opracowanie zostało wykonane społecznie - na podstawie pozyskanych danych. Pełne informacje s± możliwe do uzyskania na odpowiednich stronach internetowych danej uczelni. ¶cisło¶ć informacji zależy od szkół, które je do KRASP przesyłaj±. Uzyskane dotychczas dane były b. niejednolite i zróżnicowane.
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, poruszył problem naboru studentów obcokrajowców w innych obszarach kształcenia niż medycyna i europeistyka - np. w uczel-niach technicznych (trudno jest skompletować grupę, która byłaby w stanie uczynić te studia opłacalnymi). Istnieje także problem zabezpieczenia ¶rodków dla kadry nauczaj±cej w jęz. angielskim (wysoko¶ć gratyfikacji). AGH wykształcenia dotychczas ok. 350 osób w j. angiel-skim (na większ± ich liczbę - przy obecnych przepisach i możliwo¶ciach finansowych - Uczelnia nie może upowszechniać kształcenia obcokrajowców w jęz. obcych).
Prof. Z. Mach wyja¶nił, że Uchwał± Senatu UJ można podnie¶ć stawkę dla nauczycieli akademickich wykładaj±cych w j. obcym do 190 zł/h (stawka maksymalna).
Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, jak ważn± spraw± jest pozyskanie odpowiedniej liczby studentów do kształcenia w jęz. angielskim. Poinformował, że 22.06.2004 r. w Sali Senackiej UJ odbędzie się spotkanie z delegacj± Arabii Saudyjskiej (minister Edukacji, 3 Rektorów największych Uniwersytetów) m.in. w celu możliwo¶ci kształcenia swych studentów w Polsce. Przewodnicz±cy KR zaapelował do zainteresowanych uczelni o przygotowanie na to spotkanie konkretnych propozycji odno¶nie możliwo¶ci kształcenia u siebie studentów arabskich. Propozycje należy przygotować w jęz. angielskim. Winny one m.in. okre¶lać warunki pobytu studentów.
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor AE, poinformował, że kształci obecnie ok. 600 studentów obcokrajowców - na różnych typach studiów i kształcenia (także w ramach Programów). Czę¶ć z nich otrzyma podwójne dyplomy studiów. Istniej± pewne problemy metodyczne i merytoryczne - dot. sztywno¶ci polskich programów kształceniowych (m.in. chodzi o obiektywne ustalenie minimów programowych). W ¶rodowisku naukowym należy przełamać dotychczasow± mentalno¶ć (zarówno na szczeblu centralnym jak i uczelnianym). O powyższych sprawach należy dyskutować w ¶rodowisku naukowym.
Przewodnicz±cy KR i Rektor AGH potwierdzili słuszno¶ć prowadzenia polityki elastycz-no¶ci, uwzględniaj±cej m.in. autonomię uczelni i nieunifikowanie odgórne wszystkich uczelni przez resort. Niezbędna jest także nowa koncepcja działalno¶ci PAK-i.
P. Rektor Tadeusiewicz ponowił pytanie o sposób płatno¶ci profesorów wykładaj±cych w jęz. obcych, satysfakcjonuj±cych ich i prawnie możliwy do zrealizowania przez uczelnię.
Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor Politechniki Krakowskiej, podzielił się do¶wiadczeniami w omawianym zakresie - na przykładzie swojej Uczelni. Osób studiuj±cych w jęz. obcych jest stosunkowo niewiele, nie jest to zjawisko masowe. ¶rodowisko uczelniane kieruje się "zasadami rynkowo¶ci" tego przedsięwzięcia (np. architektura).
P. Rektor Chrzanowski poruszył następnie sprawę słuszno¶ci nauczania w j. angielskim czy innych językach. Pojawia się tu argument handlowy. Także argument umiędzynarodo-wienia studiów. Należy dbać o to, aby polscy studenci mogli odbywać studia w sposób umożliwiaj±cy im póĽniej podejmowanie pracy również za granic±. St±d celowo¶ć podwój-nych dyplomów - gdyż jest to promocja także naszego kraju i młodzieży. Obowi±zkiem władz jest koncentrowanie się na kształceniu własnej młodzieży i stwarzanie jej odpo-wiednich warunków.
Przewodnicz±cy KR zwrócił uwagę na kondycję finansow± uczelni: dopływ studentów obcokrajowców może tę kondycję poprawić, przy czym istnieje możliwo¶ć czę¶ciowego kształcenia ich także w jęz. polskim (np. intensywne roczne kursy jęz. polskiego dla studen-tów obcokrajowców).
Przewodnicz±cy KR zaproponował przedstawienie przez uczelnie także oferty kształcenia obcokrajowców w jęz. polskim (kursy roczne intensywnej nauki języka polskiego).
Reprezentuj±cy PAU prof. dr hab. Stachnik zwrócił uwagę na szereg korzy¶ci nie tylko ekonomicznych: absolwenci obcokrajowcy kończ±cy studia w Polsce staj± się ambasadorami i ł±cznikami naszego kraju z zintegrowan± Europ±, ¶wiatem, czego lekceważyć nie można. Ten aspekt - w pewnym sensie polityczny, także należy uwzględniać.
P. prof. J. Litwin poruszył temat formy testowych egzaminów - jako najpowszechniejszej, najwła¶ciwszej i najbardziej akceptowanej przez zdaj±cych. Nadmienił także, że sami poziom przygotowania kandydatów zależy od kierunków studiów.
Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tranowie, zwrócił uwagę na fakt, że zgłaszaj±cych się studentów z krajów UE należy traktować analogicznie, jak własnych studentów (także finansowo). Do tego ważnego problemu musi się odnie¶ć MENiS.
Nawi±zuj±c do studiów magisterskich p. Rektor Juszkiewicz zaznaczył, że w Polsce mog± być one komercyjnie opłacalne.
Przewodnicz±cy KR zwrócił uwagę na ¶cisłe przestrzeganie zasad naboru studentów obcokrajowców na studia. W przyszłym roku obowi±zuje nowa matura. Należy j± respektować pozostawiaj±c jednak margines na "test przydatno¶ci do umiejętno¶ci studiowania, test kompetencji" - jako "zawór bezpieczeństwa" (dodatkowe sito).
P. Prorektor Nowakowska nawi±zała do intencji prowadzenia studiów w jęz. angielskim (lub innym) podkre¶laj±c tendencje w szkolnictwie wyższym: młodzież chce szybko dotrzeć do rynku pracy i jakichkolwiek wydłużanie czasu studiów spotyka się z jej niechęci±. Za granic± coraz czę¶ciej ujawnia się tendencja, aby dla obcokrajowców prowadzić studia w jęz. angielskim (przykład: Francja).
Na pytanie p. Rektora Tadeusiewicza, czy istnieje możliwo¶ć nieodpłatnego dziennego studiowania w języku angielskim przez studentów polskich, padła - ze strony p. Prorektor Nowakowskiej - odpowiedĽ przecz±ca.
Przewodnicz±cy KR jeszcze raz podziękował pp. Referentom za przedstawienie tematu dot. studiów w jęz. obcych.

Ad 2. Sprawy bież±ce, wolne wnioski
2.1. Przewodnicz±cy KR poinformował o powołaniu przez Polsk± Akademię Umiejętno¶ci Komisji Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN. Przewodnicz±cym Komisji został p. prof. Cenckiewicz. Zadaniem Komisji jest wytyczanie kierunków rozwoju nauki w Mie¶cie, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony ¶rodowiska przyrodniczego, rozwoju przestrzennego Miasta i estetyki jego krajobrazu. Przewodnicz±cy KR przekazał apel, aby ¶rodowisko akademicki krakowskie wł±czyło się do działań tej Komisji.
2.2. Przewodnicz±cy KR poinformował następnie o aktualnej sytuacji dot. Ustawy. 26.05.04 miało się odbyć pierwsze czytanie projektu KRASP, które po raz trzeci zostało odwołane - tym razem na zlecenie p. prof. Belki, który dopatrzył się braku kosztów wprowadzenia tej Ustawy, mimo, że MENiS takie rozliczenie przygotowało. Wg ostatnich informacji - projekt Ustawy ma być czytany 16.06.04.
2.3. Do KRASP wpłyn±ł projekt zmian w Ustawie o szkolnictwie wyższym, podpisany przez 36 posłów, firmowany przez posłankę p. Marię Nowak - z PiS. Zdaniem Przewodnicz±cego KRASP, powyższy projekt poselski - opozycyjny wobec przygotowanego przez ekspertów prezydenta Kwa¶niewskiego - "całkowicie ignoruje to, co się dzieje na kontynencie euro-pejskim". Projekt grupy posłów jest Ľle przygotowany, posiada szereg błędnych rozwi±zań - i KRASP wystosuje protest. Ten projekt rozregulowywuje cały system szkolnictwa.
2.4. 24 i 25 czerwca odbędzie się w Krakowie spotkanie rektorów polskich i francuskich Uniwersytetów: Przewodnicz±cy KR i KRASP zaprasza pp. Rektorów Szkół Wyższych Krakowa na to spotkanie.
2.5. W trakcie posiedzenia KRASP w Olsztynie, zostanie przygotowany protest do Ministra Finansów i MENiS, w zwi±zku z wprowadzeniem Ustawy o VAT w budownictwie. Oznacza to zmniejszenie o 15% możliwo¶ci inwestowania w szkolnictwie wyższym.
2.6. W dniu 7 czerwca odbędzie się spotkanie z Marszałkiem Sejmu J. Oleksym - nt. Ustawy o szkolnictwie wyższym i problemów szkolnictwa wyższego. PP Rektorzy otrzymali zapro-szenia na powyższe spotkanie.
2.7. W dniu 8 czerwca - o godz. 16.00 odbędzie się w Katedrze Wawelskiej Msza ¶w. koncele-browana, z okazji 40-lecia kapłaństwa biskupa Tadeusza Pieronka, z równoczesnym pożegnaniem. Nowym Rektorem PAT został ks. prof. Jan Maciej Dyduch.
2.8. Na powakacyjne wyjazdowe posiedzenie Kolegium Rektorów zaprasza prof. dr hab. Halina Mieczkowska, Rektor PWSZ w Sanoku.
2.9. P. Rektor AE zaprosił na wykład otwarty J. Oleksego w AE w dn. 7.06.04 o godz. 1130.
2.10. P. Rektor Borowiecki poruszył następnie problem VAT dla honorariów autorskich, zleceń. Dotychczas brak wła¶ciwej interpretacji dot. tych spraw.
2.11. 4.10.04 AE inauguruje 80-ty rok swej działalno¶ci. Go¶ciem honorowym będzie prezydent Kwa¶niewski. P. Rektor Borowiecki zaprosił członków Kolegium Rektorów na tę uroczysto¶ć o godz. 1000.
Pozostałe inauguracje:

 • Uniwersytet Jagielloński - 1.10.04 godz. 1100
 • Akademia Górniczo-Hutnicza - 4.10.04 godz. 1300
 • Politechnika Krakowska - 4.10.04 godz. 1500
 • Akademia Sztuk Pięknych - 5.10.04 (Przewodnicz±cy KR zasugerował wspóln± inaugurację szkół artystycznych)
 • Akademia Rolnicza - 5.10.04
 • Akademia Pedagogiczna - 14.10.04
 • Papieska Akademia Teologiczna - 20.10.04.

Na zakończenie obrad - Przewodnicz±cy KR serdecznie podziękował prof. dr hab. inż. Andrzejowi Gonetowi, Rektorowi PWSZ w Kro¶nie, Gospodarzowi dzisiejszego spotkania, za zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia KR w Kro¶nie, oraz Władzom Krosna za uczestni-czenie w wyjazdowym posiedzeniu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa..


Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA