Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

15/10.2004

Prezentacja
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego 15 paĽdziernika 2004 roku

Prof. Janusz Pach w swoim wyst±pieniu przedstawił dane raportu z badań ankietowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez studentów opracowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Zaprezentował także Standardy profilaktyczne - Uczelnie wolne od uzależnień zaproponowane przez Pani± Minister Labudę. Zawarte w nim minimum działań profilaktycznych obejmuj±cych:

  1. WyraĽne okre¶lenie - uchwał± senatu - i podanie do publicznej wiadomo¶ci stanowiska uczelni wobec ¶rodków odurzaj±cych.
  2. Występowanie w tre¶ci ¶lubowania składanego przez studentów zapisów dotycz±cych powstrzymywania się od używania ¶rodków odurzaj±cych.
  3. Wprowadzenie do regulaminu uczelni postanowień dotycz±cych zakazu posiadania, używania i rozprowadzania ¶rodków odurzaj±cych i sankcji za ich nieprzestrzeganie.
  4. Wypełnianie tre¶ci postanowień regulaminowych w codziennej praktyce.
  5. Powołanie pełnomocnika (koordynatora) i opracowanie uczelnianego programu profilaktyki uzależnień.
  6. Prowadzenie przez uczelnię systematycznej, corocznej oceny zjawiska używania ¶rodków odurzaj±cych przez studentów (i pracowników).
  7. Coroczne publikowanie przez uczelnię informacji o polityce uczelni w zakresie profilaktyki uzależnień oraz o podjętych przedsięwzięciach i ich efektach.
  8. Prowadzenie rozwi±zań organizacyjnych ukierunkowanych na budowanie zdrowego, wolnego od odurzania się ¶rodowiska uczelni.

Naszym zdaniem fakt przynależno¶ci uczelni do Sieci Uczelni Wolnych od Uzależnień powinien być uwzględniany w prowadzonych rankingach szkół wyższych, jak również promowany i doceniany przez organy założycielskie uczelni oraz przez komisję akredytacyjn±.

Zdaniem uczestników Kolegium Rektorskiego bardzo kontrowersyjne s± punkty 2 i 3.


W drugiej czę¶ci swojego wyst±pienia Prof. Janusz Pach zaproponował program działalno¶ci profilaktycznej i leczniczej w przypadku nadużywania lub uzależnienia od ¶rodków psychoaktywnych dla studentów

Prezentacja z Posiedzenia Rektorów