Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

15.10.2004

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego 15 paĽdziernika 2004 roku w O¶rodku Recepcyjno-Konferencyjnym Rektora UJ w Modlnicy


Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci.

Tematyka posiedzenia:

 1. Sprawa wspólnych obchodów 65-tej rocznicy Sonderaktion Krakau (ref. prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów).
 2. Sprawa uregulowania zatrudnienia pracowników zatrudnionych na 2-gim etacie (ref. prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów).
 3. Informacje prof. dr hab. Janusza Pacha (Collegium Medicum UJ) o możliwo¶ci podejmowania działań zapobiegawczych przeciw szerz±cej się narkomanii w ¶rodo-wisku akademickim Krakowa.
 4. Sprawa nagrody dla dziennikarzy za ubiegłe 2 lata.
 5. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Uczestników powakacyjnego, pierwszego w roku akad. 2004/2005 posiedzenia powitał Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów - prof. dr hab. Franciszek Ziejka.
Szczególne słowa powitania Przewodnicz±cy KR skierował do nowowybranych Rektorów: ks. prof. dr hab. Jana Macieja Dyducha, Rektora PAT oraz dr hab. Janusza Gruchały, Rektora PWSZ w Kro¶nie.
Przewodnicz±cy KR poinformował, że w trakcie posiedzenia dodatkowo omówiony zostanie temat Festiwalu Nauki Polskiej w Krakowie.

ad. 1 Sprawa wspólnych obchodów 65-tej rocznicy Sonderaktion Krakau
P. Rektor prof. dr hab. Ziejka przekazał informację o zaproszeniu w dn. 17 i 18 listopada do Pragi - w zwi±zku z obchodami rocznicy Sonderaktion Praga sugeruj±c, aby Kolegium Rektorów wytypowało delegację do udziału w tej uroczysto¶ci. Przewodnicz±cy KR oczekuje na zgłoszenia na wyjazd do Pragi. Aktualny będzie także wyjazd do Nowego Wi¶nicza, który pragnie uczcić pamięć Profesorów gimnazjalnych osadzonych w więzieniu w roku 1939 i oczekuj±cych tam na wywóz.
W nawi±zaniu do 65. rocznicy Sonderaktion Krakau w Krakowie - Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby w uroczysto¶ciach (apel poległych w dn. 6.11. o godz. 1200) wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół krakowskich.
Prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, Prorektor AGH, nawi±zał do inicjatywy p. Bocarda - pracownika Uniwersytetu im. Humbbolta "Pojednanie między Narodami - Fundacja Krajów z Europy ¶rodkowo-Wschodniej". P. Bocard upowszechnił informację o działaniach Niemiec zwi±zanych z planem deportacji Polaków. Nagło¶nienie tych spraw oddziaływuje na ¶wiadomo¶ć Niemców i jest b. istotna.
Przewodnicz±cy KR przypomniał, że literatura nt. Sonderaktion jest obszerna (m.in. praca prof. Bolewskiego z AGH). Nawi±zuj±c do kontrowersji, jak± wzbudziła wydana w ub. roku ksi±żka p. Rybickiej o Öst-Institut, w której oskarżyła ona o kolaborację wielu ludzi zwi±zanych z UJ (np. prof. T. Ulewicza, prof. Mieczysława Małeckiego kieruj±cego Uniwersytetem Podziemnym) Rektor Ziejka poinformował, że p. Teresa Ulewiczowa wydała ksi±żkę, stanowi±c± próbę ukazania - w oparciu o materiały AK i materiały pozyskane z Nie-miec - fałszywego obrazu wykreowanego przez p. Rybick± nt. działalno¶ci Instytutu Wschodniego.
Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż ksi±żka p. Ulewiczowej rzuci nowe ¶wiatło na sprawę.
Ważne, iż IPN prowadzi stosowane badania w tym zakresie i przygotuje "Biał± Księgę" dot. sprawy Ost-Institut.
W Archiwum UJ znajduje się prawie połowa materiałów dot. Instytutu Wschodniego. Znaczna czę¶ć znajduje się w Waszyngtonie. Za po¶rednictwem ambasady polskiej w Wa-szyngtonie, Rektor Ziejka prowadzi rozmowy w sprawie odzyskania tych materiałów i ich zwrotu do Archiwum UJ. Amerykanie zgadzaj± się na to, ale przed wysłaniem materiałów chc± dokonać zapisów elektronicznych (co wyceniono na 750.000 USD).
Czę¶ć materiałów dot. Instytutu Wschodniego znajduje się nadal w Niemczech. Istnieje przyrzeczenie wstępne, że Niemcy przekaż± je do UJ. Wtedy pełna dokumentacja tego Instytutu znajdzie się w miejscu ich wytworzenia - czyli w Krakowie.
Z okazji 65. rocznicy Sonderaktion należy zamanifestować jedno¶ć ¶rodowiska kra-kowskiego.

Ad. 2 Sprawa uregulowania zatrudnienia pracowników nauki na 2-gim etacie
W Uniwersytecie Jagiellońskim sprawa ta została uregulowana drog± Uchwały Senatu z 25 czerwca 2003 roku.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów zaapelował, aby problem zatrudnienia na 2-gim etacie uczelnie uregulowały drog± podjętych uchwał i wzajemnego współdziałania - informuj±c się o dodatkowym zatrudnieniu.
Przyjmuje się zasadę możliwo¶ci tylko jednego zatrudnienia poza podstawowym miejscem pracy. Uchwała KR sprzed roku nie dotyczyła PWSZ pozostaj±cych pod patronatem uczelni krakowskich. Dot. ¶ci¶le ¶rodowiska krakowskiego - szkół prywatnych i publicznych.

D y s k u s j a:

Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Rektor Akademii Ekonomicznej, poinformował, że co roku ż±da od swych pracowników o¶wiadczeń nt. zatrudnienia poza AE.
Pracownicy mianowani nie mog± kształcić magistrów w jednostce innej niż tej, w której s± mianowani.
Przewodnicz±cy KR zaproponował podjęcie przez Kolegium Rektorów wstępnej uchwały o przeprowadzeniu przez wszystkie uczelnie ankietyzacji pracowników dot. ich zatrudnienia poza macierzyst± uczelni±.
Prof. dr hab. M Bukowiec, Rektor AWF, poinformował, że materiały dotycz±ce dodatkowego zatrudnienia pracowników zostały wykorzystane przy regulacji płac.
Uwagi dot. zatrudnienia wnie¶li także pp. Rektorzy: AP, PK, PWST.
Prof. dr hab. inż. Marcin Chrzanowski, Rektor PK zwrócił uwagę na fakt, że przy próbie ankietyzacji napotyka się na opór pracowników o¶wiadczaj±cych, iż takiego obo-wi±zku nie maj±.
P. Rektor Borowiecki zaznaczył, że o¶wiadczenia pracowników s± niezbędne przy porz±dkowaniu - do akredytacji wszystkich kierunków.
Podsumowuj±c dyskusję Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów zaznaczył, że:

 • powodem ankietyzacji nt. zatrudnienia nie jest ¶ciganie, ale prowadzona ostatnio w przyspieszonym tempie przez PaKA akredytacja kierunków studiów. Dlatego każdy pracownik winien złożyć o¶wiadczenie, gdzie dał swoje uprawnienia do studiów magisterskich i licencjackich;
 • uczelnie będ± wzajemnie wymieniały informacje nt. udzielonej zgody na dodatkowe zatrudnienie pracowników;
 • ankietyzacja zwi±zana z akredytacj± poszczególnych kierunków będzie przepro-wadzona do końca 2005 roku.

Następnie Przewodnicz±cy KR przypomniał o terminie składania przez poszczególne uczelnie wniosków dot. kandydatów na członków w PKA (do końca paĽdziernika). Przy tej okazji podniesiono, że dotychczasowy Przewodnicz±cy PKA, prof. Andrzej Jamiołkowski, dopro-wadził do zbiurokratyzowania tej jednostki. PKA - powołana z inicjatywy rektorów - stała się w pewnym sensie ich przeciwnikiem.
P. Rektor Borowiecki poinformował, że członkami PKA s± często osoby w podeszłym wieku, także rektorzy uczelni prywatnych - co jest rzecz± niewskazan±. W niektórych z dyscyplin w PKA nie ma w ogóle ich przedstawicieli. Reprezentanci okre¶lonych nauk i dyscyplin musz± wchodzić w skład Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Przewodnicz±cy KR nadmienił, że ustawa o PKA zupełnie wył±czyła ¶rodowisko z decyzji o obsadzie personalnej. Uczelnie mog± tylko złożyć propozycje, a wyboru dokonuje minister.
KRSzW zwraca się do p. Rektora R. Borowieckiego o przygotowanie wstępnego opracowania nt. składu osobowego PKA, celem monitowania u władz.
Prof. dr hab. Zbigniew ¶lipek, Rektor Akademii Rolniczej, poinformował, że rektorzy Akademii Rolniczych zgłosili do PKA tylko po jednym kandydacie, co zawęzi możliwo¶ć swobody wyboru przy ustalaniu składu PKA.
Przewodnicz±cy KR zasugerował, iż dobrym przewodnicz±cym PKA byłby b. rektor Uniwersytetu ¶l±skiego - prof. Tadeusz Sławek, osoba o bardzo szerokich horyzontach, oddana ¶rodowisku akademickiemu.
Następnie Przewodnicz±cy KR poinformował o projekcie powołania nowego Uniwersytetu w Bydgoszczy. Jedn± z trzech uczelni opiniuj±cych ten projekt (przekształcenia Akademii w pełny Uniwersytet) jest UJ, którego Senat wydał opinię negatywn± sugeruj±c przy tym, że je¶li "tak", to należy zastosować nowy zapis Ustawy pozostaj±cej aktualnie w Sejmie (art. 3 pkt 4 - możliwo¶ć powoływania "Uniwersytetów przymiotnikowych").
UJ proponuje powołanie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

ad. 3 Informacje prof. dr hab. Janusza Pacha (Collegium Medicum UJ) o możliwo¶ci podejmowania działań zapobiegawczych przeciw szerz±cej się narkomanii w ¶rodowisku akademickim Krakowa
Materiały przygotował i temat zreferował Pełnomocnik Rektora ds. Klinicznych w Collegium Medicum, prof. dr hab. Janusz Pach. Temat ten był już poprzednio omawiany na posiedzeniu KR w dn. 10.03.2004 roku.
Pełny tekst opracowania prof. J. Pacha - w zał±czeniu.

Prof. Janusz Pach:

 • zwrócił uwagę na fakt, że zdarza się, iż studenci zdaj± egzaminy pod wpływem alkoholu (do 0,6 ‰);
 • zwrócił również uwagę na społeczne przyzwolenie na zażywanie marihuany (choć duża grupa studentów temu zaprzecza);
 • bardzo niepokoi mniemanie, iż marihuana nie uzależnia;
 • aż 10% studentów uważa, że nie można się uzależnić od alkoholu.

Prof. Pach przedstawił następnie standardy uczelni wolnych od uzależnień (która dana uczel-nia winna spełniać). Uczelnie takie winny m.in. podj±ć uchwałę Senatu i podać do publicznej wiadomo¶ci:

 • stanowisko wobec ¶rodków odurzaj±cych uwzględnić w tre¶ci ¶lubowania studentów;
 • fakt, że uczelnia jest wolna od narkotyków ma przy akredytacji zaowocować wysok± punktacj± tej uczelni.

Następnie prof. Pach przedstawił ¶rodki zaradcze stosowane w uczelniach - przeciw uzależnieniom (m.in. szkolenia studentów na terenie DS, prowadzenie działalno¶ci eduka-cyjnej).
Od dnia dzisiejszego działa w Uniwersytecie Jagiellońskim Poradnia Chorób ¶rodo-wiskowych.
Poradnia ta winna rozszerzyć sw± działalno¶ć na pozostałe uczelnie. Będzie działała w godz. dopołudniowych i popołudniowych. Czynny będzie także telefon zaufania - całodobowo.
Zatrudnieni zostan±: toksykolog, internista, psychiatrzy i psycholodzy.
Każdy zgłaszaj±cy się do poradni wypełni "Kwestionariusz zdolno¶ci do studiowania", stanowi±cy modyfikację kwestionariusza medycyny pracy - i po okre¶lonej terapii wypełni go po raz drugi.
W oparciu o wypełniony kwestionariusz zainteresowany sam może ocenić siebie punktowo, jaka była jego zdolno¶ć do studiowania w momencie rozpoczynania postępowania leczni-czego, w trakcie i po jego zakończeniu.
Osobie uzależnionej można zwiększyć okresy remisji choroby.
Prof. Pach zaapelował do Kolegium o finansowe wsparcie powstałej Poradni Chorób ¶rodowiskowych dla Szkół Wyższych.
Uniwersalno¶ć projektu dot. powołanej Poradni polega na tym, że dotychczas w Polsce uzależnieniami zajmowali się tylko psycholodzy i pedagodzy - bez lekarzy. Natomiast w przypadku powołanej Poradni - zatrudnieni będ± psychiatrzy, interni¶ci, psycholodzy - i dokonywana będzie ocena stanu zdrowia w ogóle - a nie tylko ogólnego stanu emocjonalnego i psychicznego studentów.
Dziękuj±c p. prof. Pachowi za przygotowanie i przedstawienie materiałów oraz moni-torowanie całej sprawy, Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby:

 • przeprowadzić cykle spotkań ze studentami 1-go roku - nt. zagrożeń uzależnieniami;
 • nadać powołanej w dn. 4.10.04 Poradni przy UJ charakter ¶rodowiskowy. Ponieważ niezbędne s± okre¶lone koszty zwi±zane z jej funkcjonowaniem, a w br. Pracownia nie została uwzględniona w NFZ - Przewodnicz±cy KR zaproponował rozważenie możli-wo¶ci ustalenia jednorazowej składki na funkcjonowanie Poradni - do końca br. - przez wszystkie uczelnie z wpłat± na konto tej Poradni. Wówczas szczegółowe informacje nt. funkcjonowania ¶rodowiskowej Poradni zostan± zamieszczone w internecie - do wykorzystania. Również samorz±dy studenckie będ± mogły upowszechnić informację nt. działalno¶ci Poradni Chorób ¶rodowiskowych.

Przewodnicz±cy KR zwrócił się do prof. Pacha o przygotowanie stosownej propozycji finan-sowej, uzyskuj±c odpowiedĽ Profesora, że aktualnie niezbędna jest kwota 50.000 zł - na wyremontowanie i zaadaptowanie pomieszczeń przy ul. ¶niadeckich 16 dla potrzeb Poradni. Utrzymanie miesięczne - do końca roku 2004 - wynosi 25.000 zł miesięcznie.
Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby sposób podziału funduszu składkowego uczelni na cele przedmiotowej Poradni był analogiczny jak w przypadku rozliczania corocznie funduszu składkowego KR - proporcjonalnie do ogólnej liczby pracowników i studentów danej uczelni.
Ze względu na pilno¶ć sprawy - fundusz składkowy poszczególnych uczelni na cele Poradni przeciw uzależnieniom będzie okre¶lany na podstawie danych, wg których rozliczono ostatni fundusz składkowy w r. 2003/04.
Prof. dr hab. Jacek Dubiel podkre¶lił, że powyższa propozycja Przewodnicz±cego KR jest godna najwyższego uznania. Jednocze¶nie p. Profesor zaapelował do Pani Wiceprezydent m. Krakowa Stanisławy Urbaniak o możliwo¶ć dotacji ze strony Miasta. Powyższe zadanie ma charakter priorytetowy.
Pani Wiceprezydent o¶wiadczyła, iż "czas jest dobry, gdyż trwaj± ustalenia budżetowe".
Przewodnicz±cy KR przyj±ł założenie, że kwota niezbędna na remont pomieszczeń Poradni zostanie sfinansowana w przyszłym roku z dotacji Miasta, za¶ kwota 50.000 zł na bież±c± działalno¶ć Poradni dla poszczególnych uczelni - zostanie rozliczona analogicznie, jak w przypadku Funduszu składkowego w r. akad. 2003/04 - i pokryta przez wszystkie uczelnie. Powyższa kwota zostanie skierowana bezpo¶rednio na subkonto Poradni.
Uruchomiona Poradnia będzie od zaraz dostępna dla wszystkich studentów szkół państwowych Krakowa.

U s t a l e n i e

 • KRSzWK doceniaj±c wagę zagadnienia - opowiada się za uruchomieniem od zaraz - Poradni Chorób ¶rodowiskowych dla Szkół Wyższych Krakowa (Poradnia p/p Uzależnieniom);
 • KRSzWK ustala jednorazowa składkę na bież±c± działalno¶ć tej Poradni do końca br. w wysoko¶ci 50.000 zł;
 • udział %-wy poszczególnych uczelni będzie analogiczny, jak w przypadku Funduszu Składkowego KR w r. akad. 2003/2004;
 • wszystkie uczelnie przekaż± do dnia 30.10.2004 r. przypadaj±c± na nie czę¶ć powyższego na wskazane subkonto Poradni;
 • prof. J. Dubiel przygotuje stosowny wniosek o dofinansowanie remontu i działalno¶ci Poradni - z dotacji Miasta i przekaże go p. Prezydentowi.

Prof. J. Pach zaznaczył, że każdy student w przypadku konieczno¶ci jednoznacznego okre¶lenia czy nie znajduje się pod wpływem ¶rodków odurzaj±cych - może być bezpłatnie skierowany - przez 24 h/dobę - do Kliniki Toksykologii. Tam zostan± wykonane nie tylko badania lekarskie, ale także badania toksykologiczne, maj±ce moc dowodow±, orzecznicz± i s±dow±.
Przewodnicz±cy KR zwrócił się do p. prof. Pacha o pisemne sprecyzowanie zasad takiego zgłaszania.
P. Wiceprezydent poinformowała, że w dniu 18.10.04 rozpoczynane s± rozmowy nt. wspólnego projektu między Lipskiem a Krakowem w ramach europejskiego funduszu społecznego nt. rozwi±zywania problemów uzależnień. Wł±czaj±c sprawę Poradni - można będzie liczyć na dodatkowe Ľródła finansowania z funduszu społecznego.
Prof. Marian Bukowiec, Rektor AWF skierował zapytanie, czy w praktyce klinicznej tendencje pozytywne nt. uzależnień w skali ¶rodowiska akademickiego potwierdzaj± się i ilu studentów leczy się już aktualnie w Klinice.
Prof. J. Pach o¶wiadczył, że rocznie Klinika Toksykologiczna przyjmuje 4.000 osób - z czego 2.000 uzależnionych, za¶ 15% tej liczby to studenci, przy czym obecno¶ć ¶rodków psychoaktywnych stwierdza się u 10% z nich. Reszta - to alkohol.
W ub. roku przez działalno¶ć interwencyjn± przeszło 300 studentów. Aby do takiej działalno¶ci nie dochodziło - należy podejmować działania profilaktyczne.

ad. 4 Sprawa nagrody dla dziennikarzy i publicystów zajmuj±cych się problematyk± szkolnictwa wyższego
Przewodnicz±cy KR przypomniał zasady przyznawania nagród - co 2 lata - w skali ogólnopolskiej i ¶rodowiskowej (mat. inf. - w zał±czeniu). W trakcie następnego posiedze-nia KR zostan± wyłonieni laureaci za lata 2002 i 2003.
Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby:

 • w terminie do 30 dni poszczególne uczelnie przekazały do Biura Rektora KR pisemne zgłoszenia kandydatów do nagród, wraz z pisemnym uzasadnieniem;
 • wysoko¶ć nagród - ogólnopolskiej i ¶rodowiskowej - wyniosła za lata 2002 i 2003 po 5.000 zł brutto;
 • w zwi±zku z oszczędno¶ci± funduszu składkowego KR za ub. rok - pozostała nadwyżka pozwoli na sfinansowanie nagród dla dziennikarzy - bez dodatkowych na ten cel składek ze strony uczelni.

KRSzK jednomy¶lnie zaakceptowało powyższe propozycje Przewodnicz±cego KR.

ad. 5 Sprawy bież±ce, wolne wnioski
5.1 Następne posiedzenie KR odbędzie się w Miasteczku Studenckim AGH.
Temat: Funkcjonowianie (stan wykorzystania) DS-ów i stołówek studenckich po zmianach w zakresie nowelizacji Ustawy. Sprawy socjalne studentów.
Przewodnicz±cy KR zwrócił się do Rektora AGH z pro¶b± o przygotowanie zbior-czego raportu w tym zakresie (na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych uczelni) oraz wskazanie osoby referuj±cej temat. Prorektor AGH, prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel o¶wiadczył, że opracowanie mogłyby przygotować: prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki, Prorektor ds. studenckich oraz mgr Henryk Ziobro, Dyrektor Administracyjny AGH i kierownik Miasteczka Studenckiego.
Przewodnicz±cy PSSUK, p. Łukasz Kołodziejczyk zadeklarował, iż ankietę pomog± zredagować studenci - co zostało zaakceptowane.
Przewidywany orientacyjny termin następnego posiedzenia KR - druga połowa listopada br. - po uzgodnieniu z AGH.
5. 2 Sprawa Festiwalu Nauki
Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, iż "wykreowano pewien byt, który się sprawdził". Jest to duże przedsięwzięcie, stanowi±ce szansę prezentacji dzieł i osi±gnięć krakowskiego szkolnictwa wyższego oraz dokonań artystycznych wielu zespołów studenckich. Celowe staje się, aby formuła uległa pewnemu wzbogaceniu. Potrzebny jest również nowy o¶rodek kierowniczy.
Dotychczasowy Przewodnicz±cy - p. Prorektor Musioł zwrócił się z pro¶b± o zwolnienie z kierownictwa (w¶ród powodów - także fakt, że Festiwal wypada w maju, co zbiegnie się z wyborami do władz uczelnianych).
P. Prorektor Musioł zaproponował przekazanie organizacji Krakowskiego Festiwalu Nauki do AGH.
Zasugerował także zatrudnienie na ? etatu 1 osoby odpowiedzialnej za kierowanie czę¶ci± organizacyjn± Festiwalu Nauki.
P. Prorektor prof. A. Korbel wyraził zgodę na przeprowadzenie rozmów w tym zakresie z p. Rektorem Tadeusiewiczem.
5.3 Prof. dr hab. Zbigniew ¶lipek, Rektor AR, ponowił podjęcie próby przywrócenia w Ustawie "statusu profesora w stanie spoczynku". P. Rektor zaapelował o działanie w tym zakresie. W Polsce nie ma zbyt dużo profesorów. Poza tym - profesorowie mianowani pełni± służbę publiczn±.
Przewodnicz±cy KR stoi na stanowisku, że propozycję dot. statusu profesora w stanie spoczynku winni zgłaszać wył±cznie posłowie i poprzez nich tę pro¶bę należy podj±ć.
5.4 Przewodnicz±cy PSSUK p. Łukasz Kołodziejczyk w imieniu wszystkich studentów podziękował za objęcie przez Kolegium Rektorów patronatu nad Koncertem w Barbakanie. Patronat ten podniósł rangę imprezy.


Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA