Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

08.12.2004

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego 8 grudnia 2004 roku w Akademii Górniczo-Hutniczęj

Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy obecno¶ci.

Tematyka posiedzenia:

 1. Pomoc materialna dla studentów uczelni krakowskich ( ref. prof. dr hab. inż. Andrzej Łędzki, Prorektor ds. kształcenia AGH).
 2. Nagroda dla Dziennikarzy za lata 2002 i 2003 - wyłonienie laureatów.
 3. Fundusz składkowy Kolegium Rektorów w roku 2004.
 4. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

Uczestników posiedzenia powitał prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodnicz±cy KR, po czym oddał głos Gospodarzowi, prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi, Rektorowi AGH. Akademia Górniczo-Hutnicza jest Uczelni± znan±, więc nie wymagała prezentacji, dlatego Rektor Tadeusiewicz zwrócił jedynie uwagę na obiekt, w którym odbywaj± się obrady Kolegium - siedzibę Fundacji i Zespołu Pie¶ni i Tańca AGH Krakus - która sprawnie finansowo zarz±dza tym wielofunkcyjnym budynkiem (hotel, sala prób Zespołu, stołówka).
Przed przyst±pieniem do omawiania p. 1. posiedzenia, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów:

 • podziękował pp. Rektorom za wsparcie apelu KRASP o dopłaty do stołówek studenckich, temat podjęty przez Porozumienie Samorz±dów Studenckich Uczelni Krakowa. W przy-szłym tygodniu maj± zostać zamknięte wszelkie prace nad projektem nowej Ustawy o szkolnictwie, dlatego wystosowanie apelu było tak ważne.
 • W trakcie prac nad nowa Ustaw±, w ub. tygodniu przegłosowano sprawy zwi±zane z habi-litacjami - po dyskusji oddalaj±c ostatecznie propozycję likwidacji habilitacji (projekt PiS), w stosunku 5:3, przy ogólnej liczbie członków Podkomisji - 9. Nie oznacza to, że projekt nie wróci jeszcze na posiedzenie Komisji pełnej, czy następnie Sejmu. Walka o likwidację habilitacji jest b. ostra - szczególnie ze strony starszych wykładowców.
 • Je¶li chodzi o sprawę zatrudnienia pracowników (w dodatkowym miejscu pracy można dać także uprawnienia do jednego typu studiów) uwzględniony zapis jest rozwi±zaniem rozs±dnym i kompromisowym.
 • Projekt KRASP dot. zwolnienia grantów z podatku VAT - upadł. Od roku 2006 będ± one opodatkowane. Szkoda, że ¶rodowisko dziennikarskie nie podjęło tego tematu.
 • Projekt nowej Ustawy przygotowanej przez rz±d RP przewiduje, że od przyszłego roku każda uczelnia ma corocznie zwiększać o 1 % ilo¶ć studentów niepełnosprawnych (do 6 %). Także - do 6% ilo¶ć pracowników niepełnosprawnych - z wszelkimi konsekwencjami finansowymi, w ramach posiadanego budżetu.
 • Przewodnicz±cy KR podziękował uczelniom za wsparcie apelu Senatu UJ w sprawie sytuacji szpitali klinicznych. Pan Rektor Ziejka odbył już rozmowy z: Premierem Belk±, ministrem Kleiberem, Ministrem Hausnerem w powyższej sprawie, ale w tej chwili nikt nie zamierza ratować szpitali klinicznych, obłożonych ogromnym niezawinionym długiem: nie zapłacono nadwykonania (80% długu i nie uwzględniono ¶rodków na uregulowanie płac dla personelu pomocniczego - 20% długu). Sytuacja dotyczy wszystkich szpitali klinicznych w Polsce (43 szpitale). Władze rz±dowe jak dotychczas nie s± zainteresowane jak±kolwiek reform± w tym zakresie. Spraw± zainteresował się jedynie Minister Kleiber. Uczelnie pozostawiono z tak ważnym problemem - samym sobie.

Ad 1.1. Pomoc materialna dla studentów uczelni krakowskich
Powyższy temat zreferował prof. dr hab. inz Andrzej Łędzki, Prorektor AGH ds. Kształcenia - opieraj±c się na danych uzyskanych z poszczególnych uczelni. M. in. p. Prorektor Łędzki przypomniał, że sprawy pomocy materialnej dla studentów należ± ostatnio do często nagła¶nianych przez media. Na znowelizowan± Ustawę z dnia 28.05.04 i dokumenty podwykonawcze z lipca br. - pod nieobecno¶ć (wakacje), studenci nie zarea-gowali. Dopiero w następstwie tej Ustawy zdanie wyraził ogólnopolski samorz±d studentów i PSSUK, oraz poszczególne samorz±dy w uczelniach. Pan Prorektor zaprezentował następnie - w układach tabelarycznych - zestawienia dot.: liczby studentów studiów stacjonarnych (ogółem - w r. 2003/2004 - 83 623, za¶ w r. 2004/2005 - 88 672 studentów), kwot dotacji na pomoc materialn± (w tys. zł, przy czym ta liczba także wzrosła - z 91.346,5 do 134 136,1), progu dochodu i maksymalnej kwoty stypendium socjalnego, liczby osób pobieraj±cych stypendia socjalne, minimalnej ¶redniej ocen i przedziału kwotowego w przypadku stypendium za wyniki w nauce, liczby osób pobieraj±cych stypendia za wyniki w nauce, maksymalnej ł±cznej kwoty stypendium socjalnego i stypendium za wyniki w nauce, oraz kwoty ¶rodków FPM przeznaczonych na zapomogi. Następnie, p. Prorektor Łędzki odniósł się do liczby studentów otrzymuj±cych stypendia MENiS lub wła¶ciwego, liczby studentów otrzymuj±cych stypendium dla niepełnosprawnych wg stanu na 30.06.04, liczby miejsc w do-mach studenckich, pełnej odpłatno¶ci za miejsce w DS, liczby studentów staraj±cych się o miejsce w DS, liczby małżeństw zamieszkałych w DS, kwot przeznaczonych na remonty domów studenckich, liczby studentów korzystaj±cych ze stołówek studenckich wg stanu na 31.05.04, liczby studentów obcokrajowców, w tym finansowanych przez RP i Uczelnię, oraz liczby doktorantów. Szczegółowe opracowanie - w zał±czeniu.
Nawi±zuj±c do nowej Ustawy, p. Prorektor Łędzki podkre¶lił, że za fakt pozytywny należy uznać uregulowanie spraw zwi±zanych z przyznawaniem stypendiów, z dokumentacj±.
Jako próg dochodów upoważniaj±cy studenta do starania się o pomoc materialn± - przyjęto kwotę 569 zł netto.
Znacznie wzrosła liczba osób staraj±cych się o stypendia socjalne.
W przypadku stypendium za wyniki w nauce, każda uczelnia okre¶la poziom indywidualnie (od 3,68 do 4,4). Praktycznie, w skali Krakowa, aktualna liczba stypendiów za wyniki w nauce w stos. do stypendiów socjalnych wynosi ok. 50%.
Uczelnie otaczaj± szczególn± trosk± studentów niezamożnych a osi±gaj±cych dobre wyniki w nauce - czego dowodem jest premiowanie ich wyższym ł±cznym stypendium.
Zapomogi stanowi± samodzieln± sprawę każdej uczelni.
Korzystanie z domów studenckich, to także forma pomocy materialnej dla studentów. Aktualnie w Krakowie jest ok. 22.000 miejsc w DS - najwięcej w Miasteczku Studenckim. Niektóre uczelnie wynajmuj± pomieszczenia. W akademikach mieszka ok. 37 % studentów zamiejscowych. W br. szkoły wyższe wprowadziły jedynie minimalne podwyżki czynszu za korzystanie z zakwaterowania. Uczelnie krakowskie - w skali kraju - pobieraj± od studentów najniższe opłaty za DS.
Na remonty DS przeznaczane s± wysokie kwoty, co nie oznacza, że pochodz± one wył±cznie z MENiS (wygospodarowane s± np. ze ¶rodków własnych uczelni).
Niepokoj±cy jest fakt, że drastycznie maleje liczba studentów korzystaj±cych ze stołówek. Przyczyna tkwi w likwidacji dopłat do stołówek. Pan Rektor Łędzki zaapelował o wyst±pienie Kolegium Rektorów - wzorem KRASP - o przywrócenie możliwo¶ci dopłat do stołówek akademickich w ramach przyznanego uczelniom funduszu pomocy material-nej. Posiłki w stołówkach studenckich podrożały. Stołówki wydaj± mniej obiadów, czę¶ć studentów korzysta z jednego dania dziennie, a wielu - w ogóle nie. Taki stan odbije się nie tylko na zdrowiu młodzieży, ale i wynikach w nauce.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów podziękował p. Rektorowi Łędzkiemu za przygotowanie materiałów i zreferowanie tematu.
Następnie zabrał głos p. Łukasz Kołodziejczyk, Przewodnicz±cy PSSUK informuj±c, że Porozumienie Samorz±dów Studenckich wyst±piło w maju br. do MENiS i parlamentu studentów - sygnalizuj±c o błędnych zapisach w znowelizowanej Ustawie. Interwencja studentów nie została jednak uwzględniona - st±d aktualne zapisy w Ustawie.
Droga prawna obrana przez studentów nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.
Następnie odbyła się konferencja w Wyższej Szkole Zarz±dzania i Bankowo¶ci. M. in. poru-szono wówczas sprawę symulacji, któr± miało wykonać MENiS. Winna była ona dać odpowiedĽ, jakie korzy¶ci odnios± studenci. Konkretnej odpowiedzi jednak nie uzyskano. Studenci nadal nie wiedz±, jak będzie wygl±dała sprawa stypendiów socjalnych.
Ostatnio zaprosili oni na obrady PSSUK prof. dr hab. Franciszka Ziejkę, Przewodnicz±cego KRASP, prosz±c o przedstawienie na Konferencji Rektorów petycji Samorz±dów Studen-ckich Krakowa ("akcja antyustawowa"), w kwestii spraw socjalnych studentów (nt. m.in. stołówek studenckich, stypendiów socjalnych, zapomóg losowych). Studenci uznaj±, że najbardziej dotkliwym problemem jest brak dopłat do posiłków, co bezpo¶rednio przełoży się na drastyczne zmniejszenie liczby studentów korzystaj±cych ze stołówek i zdrowotne konsekwencje takiego stanu. Stołówki zaczn± upadać.
P. Rektor Ziejka przedstawił powyższe petycje studentów i w dniu 19 listopada 2004 roku KRASP, która w trakcie Zgromadzenia Plenarnego podjęła Uchwałę w sprawie dopłat do stołówek studenckich.
W ci±gu 2 tygodni studenci przeprowadzaj±c akcję zbierania podpisów nt. stołówek - zebrali ich ok. 15.000. Do Krakowa doł±czyły inne O¶rodki z Polski. Inicjatywę studentów krakow-skich poparł studencki Parlament. Petycję przekazano do MENiS.
Przewodnicz±cy PSSUK zwrócił się do Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa o poparcie starań studentów w kwestii dopłat do stołówek. Poparcie zostanie przedłożone w MENiS.
Przewodnicz±cy KR poinformował, że w chwili obecnej, gdy dobiegaj± końca prace nad now± Ustaw±, jedynym adresatem petycji może być Sejm RP, a konkretnie Komisja Sejmowa ds. Edukacji, Nauki i Młodzieży. Pismo należy skierować na adres Przewodnicz±cego Komisji.
Przewodnicz±cy KR wskazał na niemożliwo¶ć dofinansowywania stołówek studenckich z dotacji otrzymanych na pomoc materialn± - gdyż uczelnie nie maj± zgody Ministerstwa. Należy podj±ć starania o zmianę tego zapisu w nowej Ustawie.
Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów o¶wiadczył, że nowelizacja ustawy w sprawie pomocy materialnej dla studentów niepełnosprawnych oczekuje już na zatwierdzenie Senatu.
Przewodnicz±cy PSSUK poruszył sprawę sposobu naliczania dochodów rolniczych. Dotychczasowy - spowodował utratę ¶wiadczeń dla znacznej liczby studentów o rolniczym pochodzeniu.
Prof. dr hab. inż Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH wyraził pełne poparcie w spra-wie sformułowania Uchwały KR nt. pomocy w dofinansowywaniu stołówek studenckich oraz Uchwały KRASP z dn. 19.11.2004 roku na powyższy temat. Stawiaj±c postulaty "na wyrost", Rektor Tadeusiewicz zasugerował, aby w przypadku niemożno¶ci dotacji na dofinansowanie stołówek pozwolono na to w ramach istniej±cego limitu.
Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym S±czu zasugerował ewen-tualno¶ć ustanowienia rektora danej uczelni, jako osoby decyduj±cej o procentowym podziale kwot na poszczególne rodzaje pomocy materialnej dla studentów - w ramach przyznanej dotacji ogółem.
Prof. dr hab. Zbigniew ¶lipek, Rektor AR poparł powyższe postulaty. Wyraził przy tym jednak obawę możliwo¶ci "wpadnięcia w przyszłym roku w pułapkę". Rozdysponowane w br. dodatkowe 700 mln zł (rozdzielone między uczelniami) w budżecie państwa, w przyszłym roku nie będ± skutkowały przechodz±co. W nadchodz±cym roku wzro¶nie liczba studentów różnych typów studiów ubiegaj±cych się o stypendia, przy czym budżet może być mniejszy.
Uchwała
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
z 8 grudnia 2004 roku
w sprawie dopłat do stołówek studenckich

Ponawiaj±c Uchwałę Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akade-mickich Szkół Polskich z 19 listopada 2004 roku w sprawie dopłat do stołówek studenckich - Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa wyraża gor±ce poparcie dla postulatu studentów wielu uczelni w kraju, dotycz±cego przywrócenia możliwo¶ci dopłat do stołówek studenckich w ramach przyznanego uczelniom funduszu pomocy materialnej. Zlikwidowanie tych dopłat doprowadziło do znacz±cego (nawet o 100%) wzrostu cen za posiłki studenckie, co w konsekwencji spowodowało spadek ich ilo¶ci, rzutuj±c negatywnie zarówno na zdrowie studentów jak i ich wyniki w nauce.

ad. 2 Nagrody dla dziennikarzy za lata 2002 i 2003 - wyłonienie kandydatów
Przewodnicz±cy KR przypomniał tre¶ć Uchwały KRSzWK o ustanowieniu nagrody dla dziennikarzy i publicystów za wybitne osi±gnięcia w działalno¶ci na rzecz: szkolnictwa wyższego, nauki oraz kultury i sztuki. Dotychczas nagrody przyznano 8-krotnie, od roku 1987, w kategoriach: ogólnopolskiej i ¶rodowiskowej. Obecnie - zostan± one przyznane po raz dziewi±ty.
Uczelnie zgłosiły nazwiska następuj±cych kandydatów do nagród:
AGH
- red. Wojciech Cegielski, dziennikarz "Radia Kraków" - w kat. ¶rodowiskowej
- red. Marta Bosak, dziennikarz "Gazety Krakowskiej" - w kat. ogólnopolskiej;
UJ - red. Wojciech Cegielski, nagroda ¶rodowiskowa
- red. Anna Paciorek, dziennikarz "Rzeczpospolitej" - w kat. ogólnopolskiej;
AR - red. Jolanta Łada, dziennikarz Radia XFM - w kat. ¶rodowiskowej
- red. Anna Paciorek - w kat. ogólnopolskiej;
AE
- red. Elżbieta Cegła, dziennikarz "Gazety Krakowskiej"
AWF
- red. Marta Bosak, w kat. ¶rodowiskowej.
W wyniku głosowania jawnego - Kolegium Rektorów jednomy¶lnie przyznało nagrody za lata 2002 i 2003 następuj±cym dziennikarzom:
- Red. Anna Paciorek (Rzeczpospolita) - nagroda w kat. ogólnopolskiej - 5.000 zł (brutto)
- Red. Marta Bosak (Gazeta Krakowska) - nagroda ¶rodowiskowa - 2.500 zł (brutto)
- Red. Wojciech Cegielski (Radio Kraków) - nagroda ¶rodowiskowa - 2.500 zł (brutto).

ad. 3 Powołanie nowych członków stałych Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa.
Ustalenie Funduszu składkowego Kolegium Rektorów w roku 2004

Członkowie Kolegium Rektorów otrzymali rozliczenie kosztów funkcjonowania Biura Kolegium Rektorów w r. 2004 (na podstawie wykonania za I - IX. 2004 rok).
- Fundusz ten wynosi 47.000 zł
4.700 zł - zwiększenie o 10% na cele Małopolskiego Zespołu Bolońskiego
2.300 zł - dotacja dla PSSUK
Razem: 55.000 zł.

Ustalenie:

 • Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa jednomy¶lnie zatwierdziło Fundusz składkowy Kolegium Rektorów w roku 2004 w wysoko¶ci 55.000 zł.
 • Wzorem lat ubiegłych, kwota 55.000 zł zostanie pokryta przez wszystkie uczelnie - proporcjonalnie do liczby pracowników i studentów, w terminie do 31.01.2005 roku.
 • W głosowaniu jawnym, członkowie Kolegium Rektorów jednomy¶lnie opowiedzieli się za poszerzeniem składu Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa - o 5 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w: Nowym S±czu, Tarnowie, Nowym Targu, Sanoku i Kro¶nie. Od tej chwili pp. Rektorzy wszystkich w/w Szkół będ± członkami stałymi Kolegium.
 • Jako członkowie stali, Uczelnie w: Nowym S±czu, Tarnowie, Nowym Targu, Sano-ku i Kro¶nie będ± solidarnie partycypowały w Funduszu składkowym Kolegium Rektorów i ew. innych doraĽnych dotacjach - na zasadach ogólnych, tj. propor-cjonalnie do ogólnej liczby pracowników i studentów danej Uczelni.

ad. 4 Sprawy bież±ce, wolne wnioski

4.1 Na pytanie prof. Jerzego Stuhra, Rektora PWST odno¶nie do terminów egzaminów wstępnych przypadaj±cych w okresie zmiany władz uczelnianych - Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że KRASP poruszał tę sprawę, ale ze strony p. Ministra Sawickiego nie otrzymał odpowiedzi podobnie, jak brak jest reakcji MENiS na apel KRASP odno¶nie do prawa ogłaszania - przynajmniej w najbliższym roku - zasad naboru na studia w roku 2006 (w oparciu o now± maturę) - do paĽdziernika. Minister nie podj±ł również żadnej dyskusji nt. nowego składu PAK-i.

4.2 Organizacja Festiwalu Nauki w roku 2005 Akademia Górniczo-Hutnicza wyraziła zgodę na organizację tego Festiwalu. Przewodni-cz±cym został prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, Prorektor AGH ds. Badań Naukowych (tel. 633 96 24, 617 20 07). Osoba koordynuj±ca - Dziekan, prof. dr hab. inż. Bolesław Karwat (karwat@agh.edu.pl, tel. 617 34 15 ). Termin Festiwalu: 20 i 21 maja 2005 roku. Ewenementem jest, że po raz pierwszy udało się uzyskać od Prezydenta Miasta zgodę na nieodpłatne udostępnienie Rynku Gł., na którym odbędzie się ta impreza plenerowa.
Prof. dr hab. inż Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH, podkre¶lił, że Festiwal jest przedsię-wzięciem ¶rodowiskowym, zachęcaj±c do zgłaszania wszelkich pomysłów na sposób popularyzacji nauki. Termin jest tak ustalony, aby Festiwal nie zazębiał się z Juvenaliami. AGH jest otwarta na wszelkie propozycje i udzieli pomocy organizacyjnej. Festiwal ma autentycznie posłużyć idei popularyzacji nauki. Zasadnicz± spraw± jest tre¶ć, która zależy od wszystkich uczelni, także PAU i PAN. Festiwal ma być ¶więtem nauki i okazj± do jej "zej¶cia pod strzechy".

4.3 Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU poinformował o sugestii Ministra Kleibera odno¶nie do przekonania ¶rodowiska krakowskiego o wł±czeniu się w Ogólnopolski Festiwal Nauki, organizowany we wrze¶niu. Pan Prezes zaapelował o pozytywne odniesienie się ¶rodowiska krakowskiego do powyższej pro¶by.
W nawi±zaniu do Festiwalu Nauki w maju - p. Prezes poinformował, że PAU wraz z PAT zorganizuj± konferencję tematyczn±.
Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby ¶rodowisko krakowskie zorganizowało w maju swój wspólny festiwal ¶rodowiskowy, za¶ we wrze¶niu - mogłyby się wł±czyć poszczególne uczelnie - indywidualnie. Można także - we wrze¶niu - zorganizować serię wykładów i odczytów Uczonych, adresuj±c je np. do szkół ¶rednich (aspekt naukowy Festiwalu Nauki).
Prof. dr hab. Jerzy Haber, Prezes PAN zgłosił także gotowo¶ć udziału Akademii w majowym Festiwalu Nauki (11 Instytutów, ponad 200 profesorów) oraz "dniach otwartych" - we wrze¶niu.
Przewodnicz±cy KR zaproponował, aby wrze¶niowy ogólnopolski Festiwal Nauki odbywał się na zasadach "otwartych drzwi Uczelni" (indywidualnie), wspólnie ze studentami, co członkowie Kolegium zaakceptowali jednomy¶lnie. Natomiast majowy Festiwal Nauki będzie wspólnym przedsięwzięciem ¶rodowiskowym.

4.4 Przewodnicz±cy KR poinformował, że w dniach 8 i 9 maja 2005 roku odbędzie się w Krakowie wspólne spotkanie Rektorów uczelni polskich i niemieckich.

4.5 Małopolski Zespół Boloński
Powyższ± sprawę zreferowali prof. prof. Jan Kusiak - AGH i Marek Frankowicz. z UJ - Przedstawiciele Małopolskiego Forum Edukacyjnego a konkretnie Podkomisji ds. upow-szechniania standardów europejskich i udziału uczelni małopolskich w europejskich procesach edukacyjnych - nawi±zuj±c do sprawy wdrożenia Procesu Bolońskiego w regionie małopolskim. MFE działa od roku 2003. Pp. Profesorowie przygotowali propozycję powołania Małopolskiego Zespołu Bolońskiego (MZB) struktury ważnej przy wdrażaniu "strategii bolońskiej" dla Małopolski i promowaniu procesu bolońskiego w Małopolsce - przy współpracy z Zespołem Bolońskim KRASP i Zespołem Promotorów Bolońskich przy MENiS) - i zwrócili się do Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa o powołanie MZB.
Dr hab. Marek Frankowicz m.in. zaznaczył, że zgodnie z Uchwał± Zgromadzenia Plenarnego KRASP - cel działania Zespołu Bolońskiego KRASP - to okresowe dokonywanie oceny przebiegu Procesu Bolońskiego oraz przedstawianie inicjatyw i rekomendacji dot. niezbędnych działań. Z punktu widzenia KRASP Zespół jest grup± eksperck±.
Działania Zespołu Promotorów Bolońskich s± bezpo¶rednio finansowane przez Komisję Europejsk±, za po¶rednictwem biura Socrates (przewidywane akcje: m.in. szkolenie dla administracji uczelni z KRASP, seminaria dla PWSZ, wspólne działania z Zespołem Bolońskim KRASP).
Ponieważ istniej± 2 struktury ogólnopolskie, z punktu widzenia interesów regional-nych - utworzenie na terenie regionu Małopolskiego Zespołu Bolońskiego będzie rozwi±-zaniem celowym i korzystnym z punktu widzenia interesów regionalnych.
Prof. dr hab. Jan Kusiak przedstawił następnie obszary działania MZB.
Zespół zajmowałby się implementacj± - na terenie Małopolski - wyników prac Zespołu Bolońskiego KRASP z uwzględnieniem specyfiki regionu Małopolski.
Działania MZB będ± w szczególno¶ci zorientowane na:

 • ECTS i Suplement do Dyplomu,
 • Wielostopniowo¶ć, zatrudnienie i kształcenie ustawiczne,
 • Jako¶ć kształcenia
 • Mobilno¶ć studentów, społeczny wymiar kształcenia, kontakty ze studentami
 • Promocję europejskiego wymiaru kształcenia
 • Monitoring Procesu Bolońskiego.

Modus operandi:

 • Kolegium Rektorów wyznacza zadania na dany rok akademicki,
 • MZB opracowuje propozycje rozwi±zań do wdrożenia w uczelniach i przedstawia te propozycje Kolegium Rektorów,
 • Kolegium Rektorów zatwierdza propozycje i kieruje do realizacji.

Skład MZB:

 • Członkowie Zespołu Bolońskiego KRASP i Zespołu Promotorów Bolońskich przy MENiS: prof. J. Mirecka (CMUJ) oraz dr hab. M. Frakowicz (UJ),
 • prof. Jan Kusiak (AGH) - Przewodnicz±cy podkomisji MFE ds. upowszechniania standardów europejskich i udziału uczelni małopolskich w europejskich procesach edukacyjnych.
 • Osoby kontaktowe z uczelni Małopolskich (posiadaj±ce do¶wiadczenie w zakresie realizacji procesu bolońskiego).

Dzięki MZB uczelnie małopolskie miałyby możliwo¶ć: wymiany do¶wiadczeń, przenoszenia sprawdzonych rozwi±zań, lepszego dostępu do informacji.
Zadania dla MZB byłyby wyznaczane przez Kolegium Rektorów i ew. wnioski z prac tego Zespołu przedstawiano by z powrotem na forum Kolegium, celem podejmowania stosow-nych rozwi±zań.
W zał±czeniu - materiały, wraz z adresami osób kontaktowych z poszczególnych uczelni.
Przewodnicz±cy KR o¶wiadczył, że sprawa Procesu Bolońskiego stanowi obecnie naj-ważniejsze wyzwanie dla Uczelni. Zdaniem Przewodnicz±cego - Zespół należy powołać, choć zdziwienie wywołuje przygotowany przez Profesorów wykaz szkół.
P. prof. Frankowicz wyja¶nił, że taka listę otrzymał z MENiS.
Przewodnicz±cy KR nie widzi powodu, aby zabiegać o prywatne szkoły i troszczyć się, w jaki sposób będ± one wprowadzały u siebie Proces Boloński. Zaproponował, aby na forum Kolegium zajmować się uczelniami, które s± członkami KRASP. Prof. Frankowicz wyja¶nił, że jest to również polityka Zespołu Promotorów przy MENiS. Jeżeli szkoły nie należ±ce do KRASP zechc± skorzystać z wsparcia, musz± za to zapłacić.
Przewodnicz±cy KR jeszcze raz zaznaczył, że w powołanym MZB winny się znaleĽć wył±cznie uczelnie, które spełniaj± okre¶lone standardy akademicko¶ci.
U s t a l e n i e:
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa powołuje Małopolski Zespół Boloński w składzie:

 • prof. J. Mirecka (CM UJ),
 • dr hab. M. Frankowicz (UJ) - jako członkowie Zespołu Bolońskiego KRASP i Zespołu Promotorów Bolońskich przy MENiS,
 • Prof. Jan Kusiak(AGH) - przewodnicz±cy podkomisji MFE ds. upowszechniania standardów europejskich i udziału uczelni małopolskich w europejskich proce-sach edukacyjnych.
 • Kolegium Rektorów zobowi±zuje Zespół do szybkiego - w trybie pilnym - wypracowania własnych standardów i przygotowania sprawy suplementu, oraz rozesłania go do poszczególnych jednostek zainteresowanych.
 • Kolegium Rektorów zwiększa Fundusz składkowy w r. 2004 o 10%, tj. kwotę 4.700 zł na potrzeby Małopolskiego Zespołu Bolońskiego.

Najważniejszy jest w tej chwili suplement i pozyskiwanie pieniędzy na opłacenie suplementu. Należy uwzględnić standardy językowe.
Prof. dr hab. inż. J. Łędzki, Prorektor AGH poinformował, że wg ostatnich wskazań MENiS suplement jest niekonieczny, a potrzebny jest tylko wyci±g z indeksu - po każdym semestrze.
P. prof. Kazimierz Wiatr uczestnicz±cy od roku 1997 w pracach nad suplementem w Brukseli, o¶wiadczył, że idea suplementu była taka, że każdemu absolwentowi daje się tylko jeden dyplom w języku narodowym. Zatem aktualne zalecenia s± obaleniem idei suplementu.

4.6 Nowe Władze ACK Cyfronet AGH
Nowego Dyrektora ACK Cyfronet AGH - prof. dr hab. inż. Kazimierza Wiatra przedstawił p. Rektor Tadeusiewicz, informuj±c, że jest On specjalist± w zakresie elektroniki i informatyki, specjalist± w zakresie sprzętowej akceleracji obliczeń komputerowych. Prof. Wiatr jest nowym Dyrektorem ACK Cyfronet AGH od wrze¶nia br., gdyż p. prof. Marian Noga, b. Dyrektor, złożył rezygnację. Bardziej otwarta formuła, szczególnie w kierunku szerszego zaspokojenia potrzeb sieciowych, w zakresie dostępu ¶rodowiska naukowego do Internetu - to najbliższe plany nowowybranego Dyrektora. P. Rektor Tadeusiewicz o¶wiad-czył, że prof. Wiatr jest wybitnym uczonym i znanym specjalist±. Cechuje Go szlachetna i bezkompromisowa uczciwo¶ć - za co jest szczególnie ceniony. Jest także dobrym organi-zatorem. Jest to Osoba ze wszech miar kompetentna i zaakceptowana przez przedstawicieli ¶rodowiska.
U s t a l e n i e:
Kolegium Rektorów postanawia, że tematem wiod±cym na najbliższym posiedzeniu (26.01.05 - PAT), będzie omówienie nowych zamierzeń dot. funkcjonowania ACK Cyfronet AGH, przy czym temat zreferuje p. prof. K. Wiatr.
Omówiony zostanie także temat: "ACK Cyfronet AGH - i problemy informatyzacji uczelni" - raport we współpracy prof. Wiatra z p. Prorektorem Furtakiem z Poli-techniki Krakowskiej.
Pp. Rektorzy wezm± udział w posiedzeniu - wraz ze swymi specjalistami z uczelni.
Zaproszeni także zostan± przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

 • Wzorem lat ubiegłych, poszczególne uczelnie indywidualnie zwróc± się do Ministra Szulca o dotacje na dofinansowanie ACK Cyfronet AGH w r. 2005 - jeszcze w bie-ż±cym roku obiecane.
 • Kolegium Rektorów zwraca się do p. Rektora AGH z pro¶b± o pismo - wniosek, z okre¶leniem przez ACK Cyfronet AGH kwot przypadaj±cych na dan± uczelnię i pro¶b± o rozesłanie do poszczególnych jednostek, które prze¶l± je do Ministra Szulca.
 • Solidarne działania ¶rodowiskowe będ± korzystne, gdyż pozwol± Cyfronetowi zamkn±ć się w kwotach, które pokryj± koszty eksploatacji sieci, je¶li na dobrze udokumentowany wniosek uczelnie otrzymaj± od ministra Edukacji Narodowej dotacje na rzecz ACK Cyfronet AGH.
 • Dofinansowanie Cyfronetu umożliwi realizację procesu dydaktycznego w kra-kowskich uczelniach, z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej w kra-kowskim ¶rodowisku akademickim.
 • Wnioski z uczelni zostan± przesłane do MENiS jeszcze przed ¶więtami Bożego Narodzenia.

Następne posiedzenie KRSzWK odbędzie się - na zaproszenie Ks. prof. dr hab. Jana Dyducha, Rektora PAT - 26 stycznia 2005 roku, o godz. 1700, w Papieskiej Akademii Teologicznej.

Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA