Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

09.03.2005

Protokół
z posiedzenia Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego 9 marca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Lista osób uczestnicz±cych w posiedzeniu Kolegium – w zał±czeniu. Tematyka spotkania:

 1. Stan przygotowań do nowej matury i problemy z tym zwi±zane(ref. przedstawiciele Kuratorium O¶wiaty w Krakowie: mgr Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator O¶wiaty, mgr Maria Krysakowska, Kierownik Oddziału Nadzoru Kształcenia Zawo-dowego i mgr Marek Legutko, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Kra-kowie ).
 2. prawy bież±ce, wolne wnioski.

Z uwagi na wizytę Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów, prof. dr hab. Franciszka Ziejki u Marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza – w sprawach Ustawy o szkolnictwie wyższym i kryzysem, jaki aktualnie wyst±pił w ostatniej fazie prac nad t± Ustaw± – posiedzeniu Kolegium Rektorów przewodniczył prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, I-szy Wiceprzewodnicz±cy Kolegium Rektorów, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.

Po powitaniu Członków Kolegium Rektorów i zaproszonych Go¶ci – p. Rektor Tadeusiewicz poinformował zebranych, że Przewodnicz±cy KRASP, prof. Franciszek Ziejka odniósł w Warszawie sukces, a rozmowy z Marszałkiem przyniosły pozytywny efekt. Witaj±c zaproszonych Go¶ci – w tym prof. dr hab. Kazimierza Wiatra, Dyrektora ACK Cyfronet AGH, Rektor Tadeusiewicz zaproponował Jego stałe uczestnictwo w posiedzeniach Kolegium Rektorów informuj±c, że propozycję tę uzgodnił już z p. Rektorem Ziejk±, Przewodnicz±cym Kolegium Rektorów. Ze względu na ¶rodowiskowy charakter ACK Cyfronet AGH, stałe uczestnictwo Dyrektora Wiatra w posiedzeniach Kolegium – na prawach Go¶cia – będzie korzystne.

Następnie p. Rektor Tadeusiewicz oddał głos Gospodarzowi – prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu, Rektorowi Akademii Ekonomicznej składaj±c Mu równocze¶nie gratulacje i słowa uznania, w zwi±zku z dokonanym remontem i adaptacj±, jakie przeszła była sala gimnastyczna – obecna aula, w której tocz± się obrady Kolegium.

Pan Rektor Borowiecki również serdecznie powitał wszystkie osoby przybyłe na posie-dzenie KR i nawi±zał do Jubileuszu 80-lecia Uczelni. To wła¶nie m.in. w ramach inauguracji tych obchodów, dokonano uroczystego otwarcia Sali, w której odbywaj± się dzisiejsze obrady – jako nowej inwestycji Uczelni (remont trwał pół roku). Podobnie otwarto także Muzeum AE, które uczestnicy posiedzenia KR zwiedzili przed rozpoczęciem obrad. W ramach inauguracji obchodów jubileuszowych do użytku oddano również Pawilon Finansów (szczegóły – w przekazanych wszystkim uczestnikom Kolegium – materiałach informacyjnych nt. Uczelni). Pan Rektor zwrócił się do osób uczestnicz±cych w posiedzeniu KR o dokonanie wpisów do specjalnej Księgi Jubileuszowej.

Rektor Tadeusiewicz podziękował Rektorowi Borowieckiemu za go¶cinę i ciekawe informacje nt. Uczelni.

Następnie p. Rektor Tadeusiewicz udzielił głosu P. Michałowi Góra z Papieskiej Akademii Teologicznej, który przekazał informację nt. konferencji europejskiej. Przed 5-ma laty powstała inicjatywa, aby pod patronatem Ko¶cioła zorganizowano w Krakowie konfe-rencję nt. integracji europejskiej, przyszło¶ci Europy. Cykl nosi nazwę Rola ko¶cioła katolic-kiego w procesie integracji europejskiej. Przedsięwzięcie nie ogranicza się jedynie do dysku-sji religijnej, religijno-etycznej, czy wyznaniowej. Spotkania doroczne odbywaj± się jesieni±. Nadchodz±ce będzie wła¶nie po¶więcone problemom i zagadnieniom zwi±zanym z Europ± oraz miejscem Polski w Europie. Poprzednie spotkania zorganizowano na tematy: ¦wiado-mo¶ć tożsamo¶ci europejskiej, Dylemat między wiar± i modernizacj± – z perspektywy europejskiej. Jedna, czy dwie Europy? i Scenariusze przyszło¶ci. We wrze¶niu br. planowane jest spotkanie pt. „Chrze¶cijaństwo, islam, laicyzm” (chodzi o 3 najbardziej dynamiczne trendy cywilizacyjne, jakie będ± się pewnie ¶cierać w Europie). Dylemat Organizatora polega na tym, że o ile przedsięwzięciem udało się zainteresować różne kręgi (np. parlament europejski, komisję europejsk±, stolicę apostolsk± – co stanowi ewenement, ¶wiat mediów, ¶wiat ludzi polityki, przedstawicieli ¶wiata naukowego oraz duchownych, którzy s± znakomitymi multiplikatorami różnego rodzaju informacji nt. Europy – w ¶rodowiskach lokalnych, ¶rodowiska będ±ce często merytorycznie spolaryzowane, ¶wiatopogl±dowo od siebie odległe) problemem Organizatora jest niewystarczaj±ce zainteresowanie ¶rodowiska krakowskiego. Przedstawiciel PAT zaapelował, aby na mapie dysputy o Europie, Kraków wyraĽnie się zaznaczył, co będzie niemożliwe bez udziału krakowskiego ¶rodowiska naukowego. Być może, przyczyn± jest niedostateczna akcja promocyjna.

Przewodnicz±cy Kolegium o¶wiadczył, iż od Organizatora oczekiwany jest odpowiedni dokument obiegowy tak, by na jego bazie móc ew. zainteresować społeczno¶ci poszcze-gólnych uczelni.

Ad 1. Stan przygotowań do nowej matury i problemy z tym zwi±zane

Wprowadzenia do tematu dokonała p. mgr Elżbieta Lęcznarowicz, Małopolski Kurator O¶wiaty. P. Kurator wyraziła zadowolenie z faktu, że doszło do spotkania z Kolegium Rektorów. Ma ono wymowę zacie¶niaj±cych się więzi miedzy ¶rodowiskami naukowym i o¶wiatowym. Spotkanie posiada także znaczenie symboliczne, gdyż w o¶wiacie kończy się pewien etap – „starej” matury, przy czym nie posiada już ona charakteru z lat minionych i przeszła pewne przemiany dostosowawcze – do „nowej” matury.

Spojrzenia na star± maturę, która będzie jeszcze funkcjonowała przez 2 lata, dokonała mgr Maria Krysakowska, Kierownik Oddziału Nadzoru Kształcenia Zawodowego. Pełne opraco-wanie dot. omawianego tematu – pt. Egzamin dojrzało¶ci, Kuratorium O¶wiaty w Krako-wie – w zał±czeniu. P. mgr Krysakowska m.in. podkre¶liła skalę złożono¶ci zagadnienia: 25.000 uczniów małopolskich zdaje now± maturę i 27.000 absolwentów szkół, którzy zdaj± jeszcze wg starych zasad (uczniowie techników 5-letnich, dwujęzyczne klasy liceów ogólnokształc±cych, absolwenci techników po szkołach zawodowych oraz absolwenci szkół dla dorosłych). P. mgr Krysakowska przypomniała następnie szczegółowe zasady przeprowa-dzania egzaminu dojrzało¶ci. Dokonała także podsumowania egzaminu dojrzało¶ci w sesji wiosennej roku szkolnego 2003/2004, zapoznała uczestników z wynikami egzaminu dojrza-ło¶ci w Małopolsce w roku 2004, wynikami pisemnego egzaminu dojrzało¶ci z jęz. polskiego w sesji wiosennej 2004 roku – przy ¶redniej ocen 3,03, wynikami pisemnego egzaminu dojrzało¶ci z języka polskiego w Małopolsce w maju 2004 roku – przy ¶redniej ocen 3,17 i elementami nowego egzaminu maturalnego w egzaminie dojrzało¶ci. Przedmioty naj-czę¶ciej wybieralne przy egzaminie pisemnym – to matematyka, geografia. W czę¶ci ustnej – najczę¶ciej wybierana jest geografia.

27.000 młodzieży małopolskiej zdaj±cej star± maturę, po uzyskaniu wyników pozytywnych zdobędzie ocenę jeszcze nieporównywaln± w stosunku do egzaminu zewnętrznego, ale uzyskan± w warunkach oceniania kryterialnego i kodowania prac.

P. Kurator Elżbieta Lęcznarowicz zwróciła uwagę na fakt, że Kuratorium ustaliło próg zaliczenia egzaminu dojrzało¶ci ze wszystkich przedmiotów – na 40%.

Zasady nowej matury zreferował mgr Marek Legutko, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Pełne opracowanie – Egzamin maturalny 2005 „Nowa matura” –w zał±czeniu.

Pan Dyrektor zaznaczył, że nowa matura nie jest zupełnie „nowa”, gdyż prace nad jej wdrożeniem trwaj± od roku 1995. Dzięki dobrej współpracy z Kuratorium – pewne rozwi±zania s± już przetestowane, bez oczekiwania na rok 2005. Istotne jest, że od roku 1999 trwa reforma systemu edukacji. Od roku 1999 następuje tzw. porz±dkowanie prawa. Ważne jest ustalenie pewnych standardów, które musz± być osi±gane i pewnych form ich sprawdzania .

Odwołuj±c się do opracowania – p. Dyrektor Legutko zaznajomił uczestników posiedzenia z: szczegółowym opisem Nowej Matury, menu Nowej Matury (przedmioty obowi±zkowe i wybrane dodatkowo), tematami egzaminu, oraz poruszył sprawy: nadzoru, obserwacji egzaminu, oceniania go, wyników i ¶wiadectw.

Matura jest już elementem dużego systemu, który obsługuj± specjalnie powołane Instytucje – Okręgowe i Centralna Komisja Egzaminacyjna, posiadaj±ce pewne do¶wiadczenie w zakresie logistyki . W br. będzie ocenianych ok. miliona prac.

Dla różnych typów szkół jest ta sama matura. M.in. w trakcie zdawania matury każdy z abiturientów musi usłyszeć 5 razy „tak” ( 2 razy, że zdał czę¶ć ustn± i 3 razy – że zdał czę¶ć pisemn±).

P. Dyrektor Legutko wyraził nadzieję, że ¶rodowiskom naukowemu i o¶wiatowemu uda się wspólnie wykorzystać do¶wiadczenia roku 2005 do podjęcia dobrych decyzji rekrutacyjnych w roku 2006.


D y s k u s j a:

 • – Prof. dr hab. Jacek Dubiel, Collegium Medicum UJ poruszył sprawę dokonanych już pewnych ustaleń w ¶rodowisku medycznym. Problemem jest warto¶ć egzaminu maturalnego w formie nowej, w stosunku do absolwentów, którzy ukończyli szkołę ¶redni± w ubiegłym roku, uzyskali ¶wiadectwo maturalne, przyst±pili do egzaminu wstępnego i nie zdali go: w bież±cym roku będ± się starali o przyjęcie na studia medyczne powtórnie. W większo¶ci uczelni medycznych zapadły decyzje, że będ± oni zdawać maturę w formie rozszerzonej, z 3 przedmiotów kierunkowych na medycynę: biologii, chemii i fizyki. Centralna Komisja Egz. przekazała materiały obejmuj±ce tzw. dwa arkusze – w sumie 45 pytań. Czas zdawania egzaminu wynosi 120 min. – na jeden arkusz. Zatem w odniesieniu do jednego przedmiotu – 240 min. Dla 3-ch przedmiotów – nawet dwudniowy egzamin (dla ubiegłorocznych absolwentów) z punktu widzenia psycholo-gicznego, czy psychicznego – może być kwestionowany. P. prof. Dubiel skierował zapytanie, czy władze o¶wiatowe posiadaj± informacje, jak przeprowadzać egzamin dla absolwentów lat poprzednich, którzy staraj± się na ten sam kierunek studiów, a wiec praktycznie winni również posiadać te same warunki egzaminu, jaki maj± maturzy¶ci z roku 2005 – w formie egzaminu maturalnego poszerzonego, z przedmiotów kierun-kowych. Tradycyjnie – w danym roku stara się o przyjęcie na studia medyczne 200 – 250 absolwentów z lat ubiegłych. Trzeba zatem przygotować dla nich formułę matury poszerzonej i uwzględnić obszar czasowy – porównywalne z now± matur±.
 • – P. Dyrektor Legutko poinformował, że Centralna Komisja we współpracy z Konferencj± Rektorów przygotowała rozwi±zanie w tym zakresie. Musi być ono jednak przemy¶lane. Nie może to być dokładnie ta sama formuła, która jest stosowana przy egzaminach 3-dniowych i to jeszcze rozdzielonych w czasie. Powyższ± b. ważn± uwagę p. Dyrektor niezwłocznie przekaże Dyrektorowi Komisji Centralnej. Jest to pytanie otwarte dla uczelni przyjmuj±cych w tym samym roku absolwentów starej i nowej matury. Wymagania wobec tych dwóch grup musz± być porównywalne. Pan Dyrektor – po powro-cie z Warszawy – poinformuje zainteresowanych o wynikach rozmów na powyższy temat.
 • – Prof. dr hab. A. Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym S±czu zasugerował rozwi±zanie: każda uczelniana komisja rekrutacyjna okre¶la pewn± liczbę wymaganych punktów na dan± specjalno¶ć, kierunek. Punktację można zastosować do starej matury.
 • – Prof. Dubiel zaznaczył: chodzi o kwestię wynikaj±c± z pewnego założenia i obawy, że absolwenci lat poprzednich mog± wykazać, że ich szansa była inna, zmniejszona.
 • – Prof. Tadeusiewicz, Rektor AGH podkre¶lił, że problem medyczny nie jest odosobniony i stanowi fragment problemu szerszego: młodzi ludzie ucz±cy się ¶rednio, zdaj± pozytywnie egzamin w formule nowej matury, ale otrzymuj± nisk± punktację. Chc± się starać o przyjęcie na studia do jednej z renomowanych uczelni. W tym momencie nowa matura staje się dla nich pułapk±. Istnieje jednak droga, pozwalaj±ca ponawiać egzamin maturalny. W AGH – przy rekrutacji niezwykle istotne s± terminy. Ważne s± kryteria, metody przeliczania starej matury na now±, ale niesłychanie ważne jest, że to przedsięwzięcie musi być zlokalizowane w czasie. Pan Dyrektor Legutko wskazał, że w dn. 30. maja zakończ± się procesy samych egzaminów. Istnieje obawa, że wyniki nowej matury mog± do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dotrzeć nawet we wrze¶niu – co jest nie do przyjęcia.
 • – Przewodnicz±cy Kolegium skierował do p. Dyrektora Legutko zapytanie, czy uczelnie mog± liczyć, że Komisja przeprowadzaj±ca now± maturę, w nieprzekra-czalnym terminie – do 30 czerwca br. przekaże uczelniom jej wyniki – uzyskuj±c pozytywn± odpowiedĽ. Obie strony w trakcie spotkania uzgodniły, że powyższy termin jest ostateczny. Uczelnie będ± wdzięczne za wcze¶niejsze przekazanie wyników – służ±c pomoc± techniczn±. Przewodnicz±cy Kolegium zwrócił się do prof. Kazimierza Wiatra, Dyrektora ACK Cyfronet AGH z pro¶b± o dystrybucję informacji o wynikach nowej matury. Współpraca Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Cyfronetem będzie tu ważnym elementem.
 • – Prof. dr hab. Marian Bukowiec, Rektor AWF potwierdził, że istnieje problem ze „starymi maturzystami”, a wynik nowej matury ze star± – nigdy nie będzie porównywalny. Pan Rektor Bukowiec zaproponował koncepcję, aby miejsca dla maturzystów „starej” i „nowej” matury rozdzielić proporcjonalnie.Przykładowo na Fizjoterapię stara się – na 100 miejsc – 40% osób ze star± matur±, oraz 60% - z now± matur±. Uczelnia zamierza utrzymać taki podział %-wy, przy czym 40% osób przejdzie normalny egzamin wstępny. Pan Rektor skierował pytanie natury formalno-prawnej, czy będzie zasadne, aby rozdzielić miejsca w proporcjach: 40% i 6o% – w stosunku do ilo¶ci kandydatów.
 • – Nawi±zuj±c do poprzedniego głosu, odno¶nie możliwie szybkiego udostępnienia danych, p. Dyrektor Legutko o¶wiadczył, że przyjmuje to zainteresowanie i propozycję z rado¶ci±, z tym, że Komisja musi przygotować system, który będzie sprawnie działał. W tym zakresie konieczna jest jednak również okre¶lona współpraca z uczelniami (uzgodnienie różnych procedur). W odniesieniu do reguł przyjęć – uczelnie posiadaj± autonomię. P. Dyrektor powtórnie zaznaczył, że wynik nowej matury można wielokrotnie poprawiać.
 • – Prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Prorektor UJ poinformował, że ¶rodowisko uniwer-syteckie debatuje nad 3-ma kwestiami:
  • – nt. wiarygodno¶ci, przyjmuj±c z rado¶ci± zapewnienia Przewodnicz±cego Komisji Egzaminacyjnej, że panuje ona nad matur± zewnętrzn±.
  • – Grup, niż matura „stara” i „nowa” jest więcej: np. maturzy¶ci roku 2002, matura międzynarodowa (ok. 1.000 osób zdaj±cych maturę w jęz. obcych), maturzy¶ci zagraniczni. Należy się zatem przygotować na 4 – 5 grup.
  • – Na Uniwersytecie, w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej rozważano różne sposoby rozdziału miejsc na studia – w aspekcie przyjmowania osób z roku ubiegłego, posiadaj±cych „star±” maturę.
 • – Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz zasugerował, aby uczelnie – skoro obci±żaj± ACK Cyfronet AGH obowi±zkiem utworzenia systemu zbierania i dystrybuowania danych – przewidziały na ten cel pewne okre¶lone dotacje ( z funduszy na proces rekrutacyjny ). Pan Rektor zapewnił, że zadanie to ACK Cyfronet AGH wykona sprawnie i profesjonalnie.
 • – Prof. dr hab. Andrzej Szromnik, Prorektor AE – nawi±zał do procedur rekrutacyjnych na AE. Uczelnia przewiduje jednolit± listę punktow± dla wszystkich kandydatów.
 • – Przewodnicz±cy Kolegium podkre¶lił, że szkolnictwo „idzie w dobr± stronę” tzn. rozwi±zanie, które będzie funkcjonowało docelowo w kontek¶cie nowej matury jest rozwi±zaniem wła¶ciwym.
 • – Popieraj±c stanowisko p. Przewodnicz±cego – prof. dr hab. Zbigniew ¦lipek, Rektor AR podkre¶lił słuszno¶ć decyzji o przekazywaniu informacji o wynikach drog± elektroniczn±, z zaangażowaniem ACK Cyfronet AGH. Uczelnie przygotowuj± się do elektronicznej rejestracji kandydatów.
 • – Przewodnicz±cy Kolegium jeszcze raz podziękował Go¶ciom za spotkanie, na którym doszło do tak ważnej wymiany informacji nt. nowej matury – jako jedynego i podstawo-wego kryterium przyjmowania do uczelni wyższych.
 • – Podziękowanie złożyła również p. Kurator Elżbieta Lęcznarowicz, podkre¶laj±c, że dla ¶rodowiska o¶wiatowego jest to spotkanie ważne. Przy następnym ustalaniu zasad rekrutacji z pewno¶ci± ujawni± się kolejne problemy – dlatego p. Kurator zasugerowała Kolegium następne tego typu spotkanie – po roku.Ad 2. Sprawy bież±ce, wolne wnioski

Przewodnicz±cy Kolegium przypomniał informację prof. dr hab. inż. Marcina Chrzanowskiego, Rektora Politechniki Krakowskiej o biegu szlakiem pomników pamięci Tadeusza Ko¶ciuszki . Do składu Komitetu Honorowego m.in. zaproszony został prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodnicz±cy KRSzWK. P. prof. Marcin Chrzanowski poinformował, że w bież±cym roku bieg odbędzie się w dniu 23 marca, w przeddzień rocznicy Insurekcji Ko¶ciuszkowskiej. Start sprzed Politech-niki Krakowskiej o godz. 1200, meta – na Kopcu Ko¶ciuszki.

Prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH poruszył 2 sprawy:

 • – Podziękował Rektorowi Tadeusiewiczowi i nieobecnemu Rektorowi Ziejce za podjęcie w dużej mierze skutecznych działań o uzyskanie ¶rodków z MENiS. Choć kwota przy-znana jest niższa, niż w latach ubiegłych, w istotny sposób poprawia budżet Cyfronetu.
 • – W zwi±zku z tym, że od 1 marca wszedł VAT na usługi internetowe, za¶ przyznana dotacja z Ministerstwa jest niższa, niż w latach ubiegłych – planowanych przez Cyfronet obniżek opłat dla uczelni nie będzie, natomiast ACK Cyfronet AGH postanowił pokrywać VAT – bez dodatkowego obci±żania uczelni.

 

P. Rektor Tadeusiewicz – podsumowuj±c wypowiedĽ p. Dyrektora Wiatra zaznaczył, że „Cyfronet wzi±ł na siebie zapłacenie VAT-u za uczelnie” (22% od ¶wiadczonych usług).

Następne posiedzenie Kolegium Rektorów odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2005 roku nt. „Ochrona własno¶ci intelektualnej i problemy plagiatów”. O przygotowanie referatu progra-mowego poproszeni zostan±: prof. dr hab. Janusz Barta i prof. dr hab. Ryszard Markiewicz z Instytutu Prawa Własno¶ci Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. O ile prof. dr hab. Michał ¦liwa, Rektor AP zaakceptuje propozycję – posiedzenie Kolegium Rektorów odbędzie się w Akademii Pedagogicznej

Na zakończenie – Przewodnicz±cy Kolegium jeszcze raz podziękował p. Rektorowi Borowieckiemu za go¶cinę i stworzenie miłej atmosfery spotkania.
Prezentacja [700 kb]

Prot. mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk

Przewodnicz±cy Posiedzenia
I – szy Wiceprzewodnicz±cy Kolegium
Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. inż. Ryszard TADEUSIEWICZ