Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

15.06.2005

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego dnia 15 czerwca 2005 r.
w O¶rodku Recepcyjno-Konferencyjnym Rektora UJ
w Modlnicy


Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu - wg zał±czonej listy

Program spotkania:

 1. Komputer jako narzędzie pracy naukowej (ref. prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Rektor AGH).
 2. Informatyzacja szkół wyższych (ref. prof. dr hab. Karol Musioł, Rektor-Elekt UJ).
 3. Sprawozdanie prof. dr hab. Franciszka Ziejki, Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów - za kadencję 2002-2005.
 4. Wybór nowego Przewodnicz±cego i Wiceprzewodnicz±cych KRSzWK na kadencję 2005-2008.
 5. Pożegnanie ustępuj±cych pp. Rektorów, członków Kolegium Rektorów.
 6. Sprawy bież±ce, wolne wnioski.

1. Posiedzenie Kolegium Rektorów - ostatnie w kończ±cej się kadencji obecnych Władz Rektorskich - przy współudziale pp. Rektorów - Elektów, miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu, w tym pp.Rektorów -Elektów powitał Gospodarz, prof. dr hab. Franciszek Ziejka, Przewodnicz±cy Kolegium Rektorów, po czym oddał głos prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi, Rektorowi AGH, referuj±cemu Temat Nr 1: Komputer jako narzędzie pracy naukowej.
Pan Rektor potraktował temat, jako "subiektywn± wycieczkę w krainę informatyki", gdyż w badaniach naukowych odgrywa ona aktualnie rolę wiod±c±. Prezentacja miała a charakter osobisty. Aktualnie - w każdej z dyscyplin naukowych - komputer jest narzędziem powszechnie stosowanym, wielozadaniowym, nieocenionym, gdy trzeba zgromadzić dużo danych, przetworzyć je i wyci±gn±ć okre¶lone wnioski.
Drug± interesuj±c± sprawę stanowi± archiwa i biblioteki cyfrowe, coraz bardziej popularne.- w których komputery s± niezbędne. Ogromn± wagę posiada obecnie sieć Internet. Ten system ¶wiatłowodów jest niezwykle ważny. Następnie Pan Rektor zaprezentował sposób, w jaki w Internecie przesyłane s± informacje. Internet, to jedna z najbardziej złożonych struktur, gigantyczne narzędzie komunikacji o ogromnej przydatno¶ci, m.in. nieocenione w kontynuowaniu badań naukowych, bardzo istotny czynnik ich rozwoju. Komputery s± nieodzowne nie tylko w przypadku, gdy trzeba zestawić zebrane dane z badań naukowych, przetworzyć je, przeanalizować np. statystycznie, ale również wtedy, gdy mamy instalację o charakterze eksperymentalnym, produkuj±c± wielk± ilo¶ć różnych informacji i pragniemy posiadać orientację nt. funkcjonowania tej instalacji. Dzięki komputerom można uzyskać wgl±d w informacje empiryczne, lepiej je zrozumieć, odczytać i w konsekwencji bardziej przyczynić się do rozwi±zania okre¶lonych problemów naukowych. Dzięki komputerom może w przyszło¶ci zaistnieć sytuacja, że ludzie będ± jedynie nadzorować pewne procesy, za¶ "czarn± robotę" wykonaj± wła¶nie one. Bardzo ważne jest wykorzystanie komputerów w technice ( sterowanie dużymi obiektami - za pomoc± komputera). Mog± one również operować na modelach abstrakcyjnych. Symulacja komputerowa, to także bardzo no¶ne i "wdzięczne" narzędzie dla badań naukowych ( można np. modelować wszech¶wiat, bakterie, czy wnętrze j±dra atomowego ). Można przetwarzać i analizować dane, dzięki czemu konfrontacja pewnych pomysłów teoretycznych z wynikami eksperymentów staje się bardziej prosta a przełamywanie bariery między znanym i nieznanym jest łatwiejsze.
Komputery okazały się bardzo przydatne przy wykorzystywaniu projektowania systemów informatycznych. Przezwyciężaj± one nasze ograniczenia mentalne gromadz±c, przetwarzaj±c i analizuj±c duże ilo¶ci danych, przy czym mog± także te dane przedstawiać w formie dla nas wygodnej.Ludzie chętnie odbieraj± informacje w formie wizualnej, obrazowej. Dzięki grafice komputerowej człowiek może wytworzyć przekaz, który łatwiej trafi do adresata.
Ważn± cech± komputerów jest możliwo¶ć analizowania ( wykorzystanie tych możliwo¶ci przy konstruowaniu robotów - aktualnie antropomorficznych, potrafi±cych m.in. nawet wyrażać uczucia). Roboty stan± się - jako czę¶ć automatyki, informatyki i nowych technologii - forpoczt± badań ludzko¶ci m.in. w eksploracji kosmosu, badań obszarów dna oceanów, wnętrza Ziemi. Obecnie istniej± już metody sterowania robotami nie ręcznie a my¶l± ( m.in. w sztucznych protezach). Dzięki komputerom możliwe będzie funkcjonowanie bezludnych fabryk. Tak wiele potrafi zdziałać potomek zwykłego liczydła.
Dziękuj±c p. Rektorowi Tadeusiewiczowi za interesuj±cy wykład, Przewodnicz±cy KR udzielił głosu prof. dr hab. Karolowi Musiołowi, Rektorowi-Elektowi UJ, który zreferował temat:
2. Informatyzacja szkół wyższych.
Nawi±zuj±c do wypowiedzi Przedmówcy, że bez komputerów trudno jest żyć, Pan Rektor Musioł m.in. wskazał na celowo¶ć wspomagania procesów zarz±dzania w uczelniach - poprzez ich wykorzystywanie. Pan Rektor zwrócił uwagę na elementy wspólne dla uczelni i możliwo¶ci współpracy między nimi, wła¶nie z wykorzystaniem komputeryzacji. Wszystkie szkoły wyższe posiadaj± stronę internetow±, niektóre - bazę prac doktorskich i magisterskich ( (jeden ze sposobów zapobiegania plagiatom). Elektroniczny dostęp do uczelnianych bibliotek, zintegrowany system zarz±dzania uczelni±, elektroniczna rejestracja kandydatów, uczelniany system obsługi studiów - oto niektóre z zadań, przed którymi uczelnie staj± i które należy rozwi±zywać wspólnie. Pan Rektor Musioł przypomniał, że elektroniczna baza prac doktorskich i magisterskich to projekt od dawana ogólnopolski, w kilku uczelniach już kontynuowany - z różnym skutkiem, gdyż prawie nigdy nie udaje się osi±gn±ć pełni rezultatów - ze względu na obwarowania wynikaj±ce z tytułu praw autorskich.
Nawi±zuj±c do Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. Rektor Musioł przypomniał o komputerowym przegl±dzie katalogów Biblioteki Jagiellońskiej.
Podkre¶lił także, że w przyszło¶ci udostępnianie prac doktorskich i magisterskich powinno stanowić jeden z priorytetów.
Jednym z najważniejszych - wspólnych dla wszystkich uczelni problemów - jest zintegrowany system wspomagania zarz±dzania uczelni±. Uczelnie - to dzi¶ firmy, zatrudniaj±ce tysi±ce pracowników i kształc±ce wiele tysięcy studentów.
Finanse i księgowo¶ć, przekazy i płace, badania naukowe i usługi dla studentów - to e domeny b. skomplikowanych zależno¶ci. Podobnie, ważne jest zarz±dzanie operacyjne i strategiczne, obsługa studiów, sprawozdania dla ministerstw. S± to problemy, z którymi uczelnie musz± się zmierzyć, maj±ce tylko sens wówczas, gdy wszystkie te dziedziny działalno¶ci będzie obsługiwał zintegrowany zestaw programów. Aktualnie większo¶ć uczelni posiada oprogramowania osobno zajmuj±ce się finansami i księgowo¶ci±, osobno kadrami i płacami, osobno badaniami naukowymi. W systemie zintegrowanym - dane dot. np. nowoprzyjmowanego pracownika wpisuje się w jednym miejscu - i s± one potem dostępne wszędzie: w kadrach, płacach, księgowo¶ci i tam, gdzie informacje na temat danego pracownika s± potrzebne. Oprogramowanie zintegrowane, to jedyne rozs±dne wyj¶cie, które pozwoli uj±ć racjonalnie problemy uczelniane.
W br. na Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadzona została elektroniczna rejestracja wszystkich kandydatów na studia ( z wyj±tkiem Wydz. Medycznych). Dokumentów się nie przyjmuje, a kandydaci rejestruj± się przez Internet. Dokumenty składane s± wówczas, gdy dana osoba zostaje na studia przyjęta. Taki tryb postępowania zdecydowanie upraszcza cał± procedurę przyjęć. Wprowadzenie tego systemu praktycznie nie wymaga inwestycji.
Uniwersytecki system obsługi studiów ma w swym założeniu pomóc Dziekanatom. Wszyscy maj± np. problem z drukiem suplementu do dyplomu. Dzięki uczelnianemu systemowi obsługi studiów - problem ten został rozwi±zany. Pan Rektor Musioł zaproponował możliwo¶ć druku suplementu do dyplomów innym uczelniom, gdyż Drukarnia Uniwersytecka posiada odpowiednie "moce przerobowe".
Uniwersytecki system obsługi studiów to moduł, który przez Internet będzie dostępny także studentom, tak, aby posiadali oni dostęp do swoich danych.
"Nauczanie na odległo¶ć" usiłuje się w Uniwersytecie "budować od dołu". Jeżeli s± chętni do wykorzystania nauczania na odległo¶ć w swoich procesach dydaktycznych, Uczelnia udziela pomocy, robi±c to we współpracy z Akademi± Górniczo-Hutnicz±. Współpraca ta jest b. owocna. Jest to jeden z elementów wpisanych do porozumienia 4-ch uczelni krakowskich (AKCENT), nadal otwartego dla innych szkół wyższych. Chodzi o to, aby platforma była wspólna i zarz±dzana przez ACK Cyfronet AGH. Po stronie każdej z uczeni pozostanie natomiast przygotowanie materiałów. Uczelnie zamierzaj± wspólnie wyst±pić o finansowanie na przygotowanie tych materiałów, gdyż jest to przedsięwzięcie kosztochłonne.
W Uniwersytecie od kilku lat prowadzone s± studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu - do uruchomienia których na innych uczelniach Pan Rektor Musioł zachęca.
UJ stara się wykorzystywać Internet do współdziałania nauki i biznesu ( m.in. finasowanie badań naukowych przez biznes stanowić będzie b. ważne Ľródło umożliwiaj±ce ich realizację). Strategia innowacyjno¶ci w Woj.Małopolskim, któr± zajmuje się prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Rektor-Elekt PK - przynosi współpracuj±cym Uczelniom: UJ, AGH, PK i AR znaczne korzy¶ci. Pozostałe szkoły wyższe s± także zapraszane do tej współpracy.
Inormatyzacja szkół wyższych to dziedzina, w której wszystkie uczelnie mog± zyskać - współpracuj±c.
Przewodnicz±cy KR podziękował p. Rektorowi K. Musiołowi za konkretne przedstawienie tematu, po czym rozpoczęła się dyskusja.

 • Prof. dr hab. Kazimierz Wiatr, Dyrektor ACK Cyfronet AGH poinformował o uruchomieniu platformy do nauczania na odległo¶ć. Współpraca p. dr Urbańca i p. prof. Zielińskiego, przy osobistym poparciu pp. Rektorów Musioła i Tadeusiewicza przynosi wymierne cenne korzy¶ci. Cyfronet traktuje dostęp uczelni do platformy, jako kolejn±, ważn± dla tych uczelni usługę. Platforma służy wielorako wspomaganiu procesu dydaktycznego ( m.in. dostęp do pewnych zasobów bibliotecznych, do kierowania dydaktyk±, do okre¶lonych dyskusji między studentami, lub pracownikami ze studentami).Pan Dyrektor zachęcił, aby uczelnie podł±czyły się do tego typu działań. Licencja jest wykupiona na 18 miesięcy i może ł±cznie uwzględniać 1 000 użytkowników. P. Dyrektor Wiatr zaproponował wytypowanie z poszczególnych uczelni po jednej osobie - do kontaktu ( odpowiednie ulotki informacyjne - uczestnicy Kolegium otrzymali). Prace szkoleniowe można rozpocz±ć od zaraz ( seria seminariów cyfronetowych - nt. nauczania na odległo¶ć - zostanie uruchomiona od paĽdziernika br.).
 • Przewodnicz±cy Kolegium podziękował p. Dyrektorowi Wiatrowi za tę cenn± inicjatywę, podkre¶laj±c, że Cyfronet jest coraz bliżej szkół wyższych.
 • Prof. dr hab. inż. Jozef Gawlik, Rektor-Elekt PK podkre¶lił, jak interesuj±ca jest kwestia drukowania suplementu w Drukarni UJ. W realizacji indywidualnej jest to przedsięwzięcie pracochłonne i kosztochłonne. Pojawiaj± się obawy, co do bezpieczeństwa, gdyż jest to dokument państwowy.
 • Pan Rektor Musioł o¶wiadczył, że zabezpieczenia zostały uwzględnione.

3. Sprawy bież±ce.
Przed sprawozdaniem, Przewodnicz±cy KR poruszył następuj±ce sprawy bież±ce:

 • W najbliższy poniedziałek zaplanowano u Premiera spotkanie p. Rektorów - Elektów, celem omówienia: budżetu finasowego na przyszły rok ( planowano na naukę przeznaczyć kwotę 4 miliardy zł., ale w projekcie budżetu pojawiła się kwota 2,8 miliarda zł., za¶ 1,2 miliarda zł skierowano do rezerwy).
 • Druga sprawa dot. Komisji Unii Europejskiej, w projekcie budżetu - obejmuj±cego lata 2007 - 2013 przygotowanym przez Luksemburg, zapisano , że zostan± ograniczone dotacje na naukę o 40%. Podjęto ustalenia, aby przekonywać eurodeputowanych wszystkich krajów co do konieczno¶ci przywrócenia ( o ile nie zwiększenia) dotacji na naukę. Przewodnicz±cy KR rozesłał w tej sprawie - m.in. do Premiera Belki, prof. Geremka i prof. Buzka ( którzy będ± referuj±cymi w Brukseli sprawy budżetu w zakresie nauki ), odpowiednie listy.
 • Trzecia sprawa dotyczy Ustawy, której projekt - znajduje się w Sejmie ( 3-cie czytanie). Jest szansa, że w dniu 23.06 projekt trafi na posiedzenie Senatu. Ok. 10 -go lipca projekt Ustawy - z naniesionymi poprawkami - ponownie powróci do Sejmu i ustawa może już zostać podpisana w końcu lipca. W ostatniej chwili zakwestionowano sprawy habilitacji, ale ostatecznie pozostawiono w dotychczasowym brzmieniu. Dzięki temu zwiększa się zakres autonomii poszczególnych rad wydziałowych. Jesieni± ze strony KRASP wyjdzie inicjatywa dyskusji nt. formy habilitacji przyszło¶ci.
 • Do projektu nowej Ustawy resortowej wł±czono także sprawy lustracji: rektorów, prorektorów, dziekanów, prodziekanów i dyrektorów samodzielnych jednostek uczelni. W zwi±zku z powyższym oczekuje się od KRASP zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Należy tu opowiedzieć się za porz±dkiem prawnym, tzn. za ew. wł±czeniem tych zapisów do ustawy lustracyjnej.
 • Pan Rektor Tadeusiewicz przypomniał, że przed 7-mioma laty, w trakcie obrad Prezydium KRASP, w Modlnicy - omawiano pierwszy kształt Ustawy o szkolnictwie wyższym, która była bardzo spójna logicznie i stanowiła jak±¶ zwart± konstrukcję. Minione 7 lat prac nad now± Ustaw± wykazuje, że jest ona zlepkiem kompromisów. W tym momencie Ustawa ta utraciła swoj± spójno¶ć logiczn±. S± tam elementy może nie kłóc±ce się ze sob± - w dosłownym znaczeniu - ale tworz± system, który nie reguluje spraw i jest niekonsekwentny.
 • Nawi±zuj±c do sprawy habilitacji - jako członek Centralnej Komisji - p Rektor Tadeusiewicz podkre¶lił wysoki poziom szkolnictwa krakowskiego i niski - ¶rodowisk prowincjonalnych. Aktualnie habilitacja stała się towarem rynkowym, maj±cym wysoka cenę ( uprawnienia - dla szkół niepublicznych). Jeżeli teraz pozwoli się każdej ze szkół nadawać habilitacje - ze względu na obniżanie poziomu można ich w ogóle nie nadawać. W habilitacjach należało wykazać się samodzielno¶ci± pracy naukowej. Habilitacje przyszło¶ci mog± być "efektem umów koleżeńskich".
 • Przewodnicz±cy KR podkre¶lił, że pozytywnym novum Ustawy jest zapis o możliwo¶ci zatrudnienia nauczyciela akademickiego poza uczelni± macierzyst± jedynie w jednej innej, za wiedz± Rektora. W wielu uczelniach istnieje jeszcze ukrywana wieloetatowo¶ć. W odniesieniu do habilitacji - istniała silna tendencja do jej zlikwidowania.
 • Prof. dr hab. Adam Juszkiewicz, Rektor PWSZ w Tarnowie zwrócił uwagę na fakt pozbawienia przez uczelnie publiczne - w projekcie nowej Ustawy - czę¶ci dochodów . Dzięki temu uczelnie niepubliczne mog± się teraz ubiegać o dofinasowywanie studiów dziennych. W starych projektach uwzględniono zapis o prawach autorskich, w nowym tego zapisu nie ma. Hamulcem w wej¶ciu w życie nowej Ustawy s± przepisy wykonawcze.
 • Prof. dr hab. Andrzej Bałanda, Rektor PWSZ w Nowym S±czu odniósł się do jako¶ci projektu Ustawy, który przed przej¶ciem przez korekty i kompromisy był lepszy, niż aktualnie.
 • Prof. dr hab. Andrzej Białas, Prezes PAU , poinformował, że Zarz±d przedstawił Zgromadzeniu Ogólnemu uchwałę, w której silnie akcentuje konieczno¶ć utrzymania habilitacji.
 • Prof. dr hab. Jerzy Haber, Prezes Krak. Oddz. PAN zaznaczył, że Prezydium PAN uchwaliło już protest przeciwko tendencjom zaniżania poziomu nauki - poprzez plany dot.likwidacji habilitacji.

4. Sprawozdanie Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa z kadencji 2002 - 2004.
W upływaj±cej kadencji odbyło się ł±cznie 20 posiedzeń Kolegium Rektorów: w okr. 2002/2003 - 7 posiedzeń, w 2003/2004 - 7 posiedzeń, za¶ w r. ak. 2004/2005 -6 posiedzeń (w zał±czeniu szczegółowa tematyka posiedzeń KRSzWK w poszczególnych latach akademickich). Zakres tematyki posiedzeń obejmował różnorodne, ważne dziedziny szkolnictwa wyższego - dotycz±ce zarówno ¶rodowiska akademickiego Krakowa, jak i kraju. Kolegium Rektorów zajmowało się między innymi sprawami reformy szkolnictwa wyższego i projektami nowych ustaw. Reaguj±c zawsze na wszelkie nieprawidłowo¶ci i zagrożenia - Kolegium formułowało i kierowało szereg opinii, wniosków, stanowisk, protestów i uchwał do stosownych władz. W trakcie posiedzeń - okresowo analizowano najważniejsze dziedziny działalno¶ci uczelni, m.in. dot. dydaktyki, badań naukowych, spraw kadrowych, sytuacji finansowej, oraz od lat konsekwentnie realizowanych przedsięwzięć dot. integracji nauki krakowskiej i wspólnych działań ¶rodowiskowych.
Sprawy dydaktyczne: Kolegium Rektorów kilkakrotnie po¶więciło posiedzenia szeroko pojętym sprawom studenckim, dot.m.in.: jako¶ci kształcenia, unowocze¶niania programu i toku studiów, problemów rekrutacji na studia ( limity, odpłatno¶ć), systemu stypendialnego i innych form pomocy materialnej udzielanej studentom krakowskich uczelni, funkcjonowania domów studenckich i stołówek, opieki zdrowotnej nad studentami, patronatu nad imprezami studenckimi. Ponadto - omówiono sprawę dostępu studentów do Internetu, kilkakrotnie dyskutowano nt. "nowej" matury kład±c szczególny nacisk na współpracę ze szkolnictwem ¶rednim: zagadnieniu temu było po¶więcone jedno z ostatnich posiedzeń Ko- legium Rektorów. Dwa posiedzenia po¶więcono patologiom i sposobom ich zapobiegania. Teraz program: Uczelnie bez patologii stał się już programem ogólnopolskim. Oddzielne posiedzenia dotyczyły spraw kultury fizycznej, sportu i turystyki, oraz problemów studentów niepełnosprawnych i ich dostępu do studiów.
W nawi±zaniu do polityki kadrowej Kolegium Rektorów analizowało także wiele problemów, w tym m.in. - w trosce o jako¶ć kształcenia: omówiono rolę Komisji Akredytacyjnej, sprawy wieloetatowo¶ci pracowników naukowych, sprawę rozwoju młodej kadry naukowej w akademickim ¶rodowisku krakowskim i system awansu naukowego w uczelniach krakowskich, wreszcie zagadnienia dotycz±ce współpracy z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi. W grudniu 2004 r. KRSzWK podjęo Uchwałę o przyjęciu 5-ciu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych Małopolski: z Tarnowa, Nowego S±cza, Nowego Targu, Krosna i Sanoka - do stałego składu pełnoprawnych członków Kolegium Rektorów, z zachowaniem dotychczasowej nazwy: Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. Wszystko na to wskazuje, że w najbliższym czasie doł±czy jeszcze jedna PWSZ - z O¶więcimia.
Przewodnicz±cy KR poinformował, że upadła niestety sprawa przekształcenia PWSZ w Akademię Wschodnio- Europejsk± w Przemy¶lu.
Uwzgl±dniaj±c sytuację finansow± szkół wyższych, Kolegium Rektorów dawało wyraz zaniepokojeniu ¶rodowiska akademickiego w tym zakresie, m.in.: podejmuj±c odpowiednie uchwały i stanowiska kierowane do władz, czy wyrażaj±c zdecydowany sprzeciw w zwi±zku z obowi±zuj±c± ustaw± o zamówieniach publicznych.
Działalno¶ć Kolegium Rektorów, to przede wszystkim d±żenie do integracji nauki krakowskiej, wspólne rozwi±zywanie jej różnorodnych problemów, decyzje o charakterze ¶rodowiskowym oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk w najtrudniejszych sprawach. M. in. należy tu przypomnieć szereg posiedzeń po¶wieconych problemom funkcjonowania ACK Cyfronet AGH - jednostki afiliowanej przy Akademii Górniczo-Hutniczej a służ±cej ¶rodowisku, perspektywom działania metropolitalnej sieci komputerowej oraz usługom informatycznym. Ten trudny temat, to przykład umiejętno¶ci wzniesienia się ponad podziałami - dla wspólnego dobra ¶rodowiska akademickiego, dla zachowania ¶rodowiskowego charakteru Cyfronetu AGH.
Kolegium Rektorów omawiało także problem komputeryzacji bibliotek Uczelni Krakowa, oraz działalno¶ci Zespołu Steruj±cego przy Krakowskim Zespole Bibliotecznym. Z uwag± analizowano sprawy Akademickiego Parku Technologicznego, Centrów Doskonało¶ci, Programów Unijnych.
Dyskutowano nt. rozwoju badań naukowych w akademickim ¶rodowisku Krakowa i przygotowaniu międzynarodowych programów badawczych.
Kolegium Rektorów omawiało także problemy bazy socjalnej szkół wyższych.
Kilkakrotnie kolegium po¶więciło obrady sprawom akademickiej zreformowanej służby zdrowia, sytuacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego oraz opieki medycznej nad pracownikami i studentami.
W grudniu 2004 r. KRSzWK przyznało nagrodę Phil Epistemoni - Przyjacielowi Nauki dla dziennikarzy i publicystów zajmuj±cych się problematyk± szkolnictwa wyższego w kategorii nauki oraz kultury i sztuki, co stanowi dowód doceniania przez Kolegium Rektorów - roli mediów.
Na zakończenie podkre¶lić należy dobrze układaj±c± się współpracę Kolegium Rektorów z Władzami Województwa, Samorz±dowymi i Miasta, oraz z Polsk± Akademi± Umiejętno¶ci i Polsk± Akademi± Nauk. Była to współpraca konkretna a nie zwyczajowa.
Chociaż KRSzWK nie posiada osobowo¶ci prawnej ani umocowania ustawowego - odgrywa ważn± rolę w życiu akademickim Małopolski. Jest niekwestionowanym autorytetem, a jego działania sięgaj± poza ¶rodowisko akademickie Krakowa - często stanowi±c impuls do podobnych działań ze strony innych o¶rodków
naukowych w kraju - np. KRASP-u i na rzecz dobra całego szkolnictwa wyższego i nauki polskiej.
Na zakończenie swego wyst±pienia Przewodnicz±cy KR życzył nowym Władzom Rektorskim i nowemu Kolegium Rektorów, aby nadal utrzymywano tę dobr± pozycję - jak± posiada dotychczasowe Kolegium. Co więcej, aby osi±gnięto jeszcze więcej sukcesów. Dobr± tradycj± stanowi± regularne spotkania - z częstotliwo¶ci± ok. miesi±ca. W ich trakcie każdorazowo omawiane s± m.in. różne sprawy bież±ce.
W imieniu Kolegium Rektorów - serdeczne słowa podziękowania pod adresem prof. dr hab. Franciszka Ziejki, Przewodnicz±cego KR przez ostatnie 6 lat ( 2 kadencje) skierował prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, I Wiceprzewodnicz±cy KR piastuj±cy tę funkcję również 6 lat. Rektor Tadeusiewicz m.in. zaznaczył, że je¶li się mówi o sukcesach, osi±gnięciach, a przede wszystkim dobrej atmosferze, jaka panowała w Kolegium - to należy to zawdzięczać przede wszystkim Przewodnicz±cemu - prof. dr hab. Franciszkowi Ziejce. Oklaskami i owacj± na stoj±co wszyscy uczestnicy Kolegium potwierdzili prawdziwo¶ć tej wypowiedzi i podziękowali ustępuj±cemu Przewodnicz±cemu KR. Pan Rektor Tadeusiewicz podziękował również za styl, w jakim prof. dr hab. Franciszek Ziejka prowadził posiedzenia Kolegium - godny podziwu i na¶ladowania i za to, że był "wspaniałym Koleg±".

Następnie Przewodnicz±cy KR przedstawił uczestnikom posiedzenia wszystkich pp. Rektorów nowej kadencji - w tym 5-ciu Rektorów-Elektów , którzy rozpoczn± pełnić funkcję Rektorów Uczelni - od wrze¶nia br.
W zwi±zku z Ich obecno¶ci± na posiedzeniu, Przewodnicz±cy KR zaproponował wybór nowego Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów i 2-ch Wiceprzewodnicz±cych - na kadencję 2005 - 2009. Na sali obrad pozostali tylko nowowybrani pp. Rektorzy. Tę czę¶ć posiedzenia poprowadził ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch, Rektor Papieskiej Akademii Teologicznej. Podjęto uchwałę, że głosowanie będzie jawne. Uczestniczyło w nim 16 -tu pp. Rektorów uprawnionych do głosowania.
Zaproponowan± przez prof. dr hab. Ryszarda Borowieckiego, Rektora AE, kandydaturę prof. dr hab. Karola MUSIOŁA, Rektora- Elekta Uniwersytetu Jagiellońskiego- na nowego Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów - wszyscy głosuj±cy, w liczbie 15-tu osób zaakceptowali jednomy¶lnie. Pan Rektor Karol Musioł przyj±ł wybór i podziękował za okazane Mu zaufanie.
Zwyczajowo - kandydatury Wiceprzewodnicz±cych Kolegium Rektorów zgłosił nowowybrany Przewodnicz±cy tego Kolegium. Prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował: na I-go Wiceprzewodnicz±cego KR - prof. dr hab. inż. Antoniego TAJDUSIA, Rektora-Elekta AGH, za¶ na II-go Wiceprzewodnicz±cego - prof. dr hab. Janusza ŻMIJĘ, Rektora Elekta AR. Obydwaj Panowie Rektorzy wyrazili zgodę na wybór, którego dokonano również jednomy¶lnie - 15-ma głosami.

* Po dokonaniu wyborów Przewodnicz±cego i Wiceprzewodnicz±cych KR - ks. Rektor Dyduch poinformował wszystkich członków Kolegium o tym fakcie. Przewodnicz±cy KR , prof. dr hab. Franciszek Ziejka - w imieniu własnym i całego dotychczasowego Kolegium złożył serdeczne gratulacje p. Rektorowi Musiołowi - nowemu Przewodnicz±cemu KR, oraz pp. Rektorom: A. Tajdusiowi i J. Żmiji - nowym Wiceprzewodnicz±cym KR, życz±c sukcesów w pracy - dla dobra całego naukowego ¶rodowiska Krakowa.
Nowowybrany Przewodnicz±cy KR - prof. dr hab. Karol Musioł podziękował za życzenia i gratulacje zapewniaj±c, że Kolegium w nowym składzie uczyni wszystko, aby kontynuować dotychczasow± linię postępowania ustępuj±cych pp. Rektorów - dla wspólnego dobra, a nawet "okazać się lepszymi", co podkre¶lił w żartobliwym tonie.
Następnie p. Jerzy Adamik, Wojewoda Małopolski, w serdecznych ciepłych słowach podziękował p. Rektorowi Ziejce za ogrom Jego pracy, inwencję, osi±gnięcia, które rozsławiły naukę krakowsk± w skali kraju. Gor±ce podziękowania pod adresem ustępuj±cych: Przewodnicz±cego Kolegium, Wiceprzewodnicz±cego i 4 -ch pp. Rektorów złożyła również Pani Kurator, Elżbieta Lęcznarowicz. Spotkanie, w wyj±tkowo serdecznej miłej atmosferze, zakończyło się wręczeniem ustępuj±cej ekipie pp. Rektorów - przez Przewodnicz±cego Kolegium Rektorów, prof. Franciszka Ziejkę - indywidualnych adresów z podziękowaniami, tradycyjnych upominków i pami±tkowym wspólnym zdjęciem uczestników tego wyj±tkowego posiedzenia Kolegium Rektorów.Protokołowała:
Mgr inż. Lucyna Ku¶nierczyk


Przewodnicz±cy
Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
Prof. dr hab. Franciszek ZIEJKA