Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.
 • Start
 • 21 paĽdziernika 2008

21 paĽdziernika 2008

Protokół z posiedzenia
Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa
odbytego w dniu 21 paĽdziernika 2008 roku
w Librarii Collegium Maius UJ w Krakowie

Osoby uczestnicz±ce w posiedzeniu – wg zał±czonej listy obecno¶ci

Program posiedzenia

 1. czę¶ć robocza posiedzenia KRSWK
  1. Perspektywy budowy akademików w Krakowie - referuje Wiceprzewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Antoni Tajdu¶
  2. Informacja o statusie Radia Akademickiego - referuje Wiceprzewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Antoni Tajdu¶
  3. Informacja o zasadach współpracy AGH z MPK w zakresie aktywizacji elektronicznych studenckich legitymacji jako biletów okresowych MPK
  4. Wybór Sekretarza Kolegium Rektorów Szkól Wyższych Krakowa na kadencję 2008-2012 - prowadzi Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
  5. Dyskusja nad kierunkami i formami działania KRSWK w nowej kadencji - prowadzi Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
  6. Sprawy bież±ce
 2. uroczysto¶ć wręczenia Nagród 21 paĽdziernika 2008 roku, godz. 18.00 Stuba Communis Collegium Maius UJ
  1. Nagrody Województwa Małopolskiego ARS QUAERENDI za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.
  2. Phil Epistemoni – Przyjacielowi Nauki nagrody Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa dla dziennikarzy poruszaj±cych problematykę nauki, szkolnictwa wyższego i kultury

Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł powitał wszystkich uczestników spotkania. Poinformował, że ze względu na obowi±zki służbowe nie mog± uczestniczyć w tym posiedzeniu Wojewoda Małopolski i Prezes Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Wobec braku propozycji zmian w programie posiedzenia poprosił Rektora AGH i towarzysz±ce mu osoby o przyst±pienie do omówienia kwestii budowy akademików.

Ad. 1/ Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ przypomniał, że w zwi±zku ze wzrostem liczby studentów oraz wzrostem cen kwater prywatnych, z których korzystaj± studenci, wiosn± br. pojawił się w dyskusji z wojewod± pomysł przeanalizowania możliwo¶ci budowy nowych domów studenckich. Uczelnie krakowskie kształc± obecnie prawie 200 tys. studentów, z których około połowa pochodzi spoza Krakowa. Uczelnie dysponuj± ok. 20 tys. miejsc w domach studenckich. Z deklaracji uczelni, które wpłynęły przed tym posiedzeniem wynika, że istnieje potrzeba budowy dwóch do czterech tys. nowych miejsc w domach studenckich. Czynniki kształtuj±ce zapotrzebowanie na nowe akademiki to:

 • znaczny wzrost cen kwater prywatnych,
 • brak stabilno¶ci przy wynajmowaniu kwater prywatnych, często prowadz±cy do utraty miejsca zakwaterowania w ci±gu roku akademickiego,
 • zweryfikowane sond± w¶ród studentów pierwszego roku zapotrzebowanie na wynajem samodzielnego pokoju, co zmusza do modernizacji istniej±cych akademików, ale wraz ze wzrostem standardu zmniejsza liczbę istniej±cych miejsc; Poszukiwane s± miejsca zakwaterowania w pobliżu uczelni, fiaskiem zakończyły się projekty wykorzystywania jako akademików obiektów położonych w znacznej odległo¶ci od uczelni.
  Reasumuj±c podkre¶lił, że istnieje potrzeba budowy nowych akademików w pobliżu uczelni. Nie dysponuj± one jednak wolnymi działkami i w tym względzie potrzebna jest pomoc wojewody i władz miasta. Np. na Miasteczku studenckim AGH można zbudować jeszcze tylko jeden akademik na ok. 600 osób na rogu ul. Reymonta i Piastowskiej.
  Uważa, że obecnie takie miejsca mog± się znaleĽć w Pychowicach i na terenach powojskowych na ul. Rydla lub też, je¶li miasto zdecyduje się na wykup gruntów, których jest w 60% wła¶cicielem, na północ od Miasteczka AGH. Podstawowym problemem w realizacji programu budowy nowych akademików jest zatem pozyskanie odpowiednio położonych terenów. Rozwi±zanie tej kwestii otworzy drogę do współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Z do¶wiadczeń AGH wynika, że istnieje duże zainteresowanie podmiotów prywatnych podjęciem współpracy w tym zakresie z uczelniami. Trudno jednak dzi¶ ocenić czy zamieni się ono w konkretne projekty.
  W kontek¶cie budowy nowych akademików konieczne jest uwzględnienie jeszcze jednego aspektu, przynajmniej czę¶ć uczelni, je¶li nie wszystkie, zamierzaj± pozyskać większ± liczbę studentów zagranicznych. Realizacja tych zamierzeń wymaga dysponowania nowoczesn± baz± akademików. Ta grupa studentów jest przygotowana na nieco wyższe opłaty za miejsca w akademikach niż studenci polscy, co ułatwia kalkulację budowy akademika w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przeprowadzona przez AGH kalkulacja wskazuje, że budowa akademika z 150 pokojami kosztowałaby od 9 do 15 mln. zł. Je¶li budowano by akademik większy – 8 -10 piętrowy to jego koszt kształtowałby się od 20 do 22 mln. zł. Być może dla efektywniejszego bilansowania tego przedsięwzięcia wskazane byłoby wprowadzenie rozwi±zania, że student nie płaci za akademik co miesi±c, ale wykupuje z góry pokój w akademiku na okres studiów. Jednocze¶nie uczelnie zawierałyby umowę z deweloperem, że zarz±dza on akademikiem np. przez okres 20 lat, a następnie przechodzi on na własno¶ć uczelni.
  Poinformował, że w najbliższym czasie wraz Przewodnicz±cym KRSWK Karolem Musiołem odbędzie rozmowę z Wojewod± Małopolskim na temat budowy nowych akademików.
  Na zakończenie zwrócił uwagę, że mimo zainteresowania studentów zakwaterowaniem w akademikach uczelnie wynajmuj±ce od AGH miejsca w domach studenckich na Miasteczku AGH nie wykorzystały 11% przyznanych miejsc. Ponieważ dotyczy to wszystkich uczelni współpracuj±cych w tym względzie z AGH, to wskazuje to na błędy w systemie rozdziału miejsc.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zgodził się, że wskazane przez Rektora AGH problemy z pełnym wykorzystaniem udostępnionych w akademikach tej uczelni miejsc ma charakter systemowy i wymaga przejrzenia obowi±zuj±cych procedur.
  Przed otwarciem dyskusji przedstawił zapotrzebowanie na nowe miejsca w akademikach poszczególnych uczelni:
  Uniwersytet Ekonomiczny - 300
  Uniwersytet Pedagogiczny - 300
  Krakowska Szkoła Wyższa – 200
  UJ - 1000 na nowym kampusie oraz co najmniej jeden akademik w okolicach Auditorium Maximum, ponadto dysponuje terenami przy ul. Piastowskiej, które w przyszło¶ci może wykorzystać na ten cel.
  Politechnika Krakowska i PWST nie planuj± budowy nowych DS., gdyż posiadane umożliwiaj± zakwaterowanie zainteresowanych tym studentów. Tylko modernizacja akademików i wynikaj±ce z niej zmniejszenie liczby miejsc oraz zwiększenie rekrutacji stworzy takie zapotrzebowanie.
  Zwrócił uwagę, że władze miasta prowadz± program budowy tanich mieszkań dla ubogich mieszkańców Krakowa. W zwi±zku z tym, że studenci s± ubogimi mieszkańcami Krakowa przez co najmniej kilka lat uważa, że powinni być uwzględnieni w tym programie zwłaszcza, je¶li Kraków aspiruje do nazwy miasta akademickiego. Zamierza namówić Radę Miasta do sfinansowania budowy jednego akademika na 1000 miejsc dla studentów wszystkich uczelni krakowskich. Byłby to symboliczny gest i dowód zaangażowania władz miasta w rozwój Krakowskiego O¶rodka Akademickiego. Bior±c pod uwagę, że podstawowym problemem w projektowaniu budowy nowych akademików jest brak odpowiednich terenów, współpraca władz miasta jest w tym zakresie bardzo potrzebna. Udostępnienie odpowiednich terenów przez miasto może być kolejnym gestem wsparcia dla akademicko¶ci Krakowa.
  Zaproponował wraz z Rektorem AGH utworzenie zespołu roboczego, który przygotowywałby konkretne projekty budowy akademików i procedurę ich realizacji. KRSWK sprawowałoby nadzór nad tym zespołem złożonym z kanclerzy uczelni lub osób ich reprezentuj±cych.
  Zwrócił uwagę, że podstawowym problemem przy budowie akademików w systemie partnerstwa publiczno-prywantego jest dobra kalkulacja ekonomiczna – miejsca nie mog± być za drogie. Akademiki nie mog± znajdować się na peryferiach bo nie będ± cieszyły się zainteresowaniem studentów. Wskazane jest wł±czenie w ten projekt urzędu wojewódzkiego, co może poprawić transparentno¶ć przedsięwzięcia. Udział w nim należy zaproponować także władzom miasta. Konieczne jest przygotowanie przez zespół roboczy zasad prowadzenia pertraktacji z deweloperami gwarantuj±cych przejrzysto¶ć działań i ich sensowno¶ć. Uczelnie nie mog± gwarantować 100% wykorzystania miejsc w akademikach. Inwestorzy z reguły planuj± wykorzystanie tych obiektów jako hoteli w okresie wakacji, ale przy dużej liczbie hoteli opłacalno¶ć tego typu działalno¶ci spadnie.
  Otworzył dyskusję.
  Rektor KSW prof. dr hab. Jerzy Malec poprosił Rektora AGH o rozesłanie przygotowanych materiałów, a Kanclerza AGH o zaproszenie na spotkanie kanclerzy Kanclerza KSW.
  Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ zapowiedział przygotowanie kopii dla wszystkich zainteresowanych
  Kanclerz AGH Henryk Zioło zapewnił, że zaproszenie na spotkanie kanclerzy uczelni krakowskich dotrze do Kanclerza KSW.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł przypomniał, że w spotkaniach kanclerzy uczestnicz± przedstawiciele wszystkich członków KRSWK.
  Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ stwierdził, że dobrym rozwi±zaniem w zakresie gwarancji opłacalno¶ci ekonomicznej budowy akademików przez deweloperów może być wprowadzenie zasady wykupywania pokoju w takim akademiku z góry za cały okres studiów. Jednocze¶nie parter tych budynków może być przeznaczony na działalno¶ci komercyjn±, co poprawi bilans ekonomiczny tego przedsięwzięcia.
  Rektor prof. dr hab. Roman Niestrój uważa, że miasto ma interes by dać tereny na akademiki. Uczelnie s± największymi pracodawcami w mie¶cie i regionie, a studenci także przynosz± konkretne dochody dla miasta. Zadaniem KRSWK jest wypracowanie formuły prawnej partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji budowy akademików, jasne okre¶lenie kto jest wła¶cicielem i kto za co odpowiada. Zgłaszaj± się inwestorzy, którzy już chc± budować ponieważ uczelnia dysponuje terenem, jednak brak jest wzoru porozumienia w zakresie prawno-ekonomicznym.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł poprosił Rektora UE w Krakowie o przygotowanie opracowania naukowego na temat dochodów generowanych dla miasta przez studentów i uczelnie. Ułatwi to lobbowanie na rzecz zaangażowania miasta we wspieranie m.in. budowy akademików.
  Rektor UE prof. dr hab. Roman Niestrój zadeklarował zrealizowanie tego zadania.

  Ad. 2/ Informacja o statusie Radia Akademickiego
  Referował rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶.
  Przypomniał w skrócie historię powołania Radia Akademickiego oraz przekształcenia, jakie go objęły. Spowodowały one ukształtowanie się niekorzystnych umów z partnerem zewnętrznym, co doprowadziło do zadłużenia Radia Akademickiego. Zwrócił uwagę, że uregulowanie zasad prawnych okre¶laj±cych działalno¶ć tego Radia będzie możliwe po wyga¶nięciu umów, które go obecnie obowi±zuj±. Nast±pi to w lutym 2009 roku, aby dotrwać do tego momentu konieczne jest wyst±pienie o przedłużenie koncesji. Wymaga to m.in. wniesienia do 24 paĽdziernika br. opłaty w wysoko¶ci 31 tys. zł., co zostało już zrobione. Zwrócił się z pro¶b± do uczelni partycypuj±cych w tym Radiu o zebranie tej kwoty proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Radiu Akademickim. Do lutego 2009 roku przeprowadzone zostan± pertraktacje z obecnym partnerem Radiem Eska-Rock, które maj± uregulować zasady działania Radia Akademickiego zgodnie z oczekiwaniami uczelni. Wstępne rozmowy s± obiecuj±ce, a do kolejnej tury pertraktacji dojdzie w listopadzie. Je¶li nie uda się osi±gn±ć porozumienia będzie poszukiwany nowy partner dla Radia Akademickiego.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł podkre¶lił, że je¶li która¶ z uczelni nie może wpłacić przypadaj±cych na ni± ¶rodków, to pokryj± te zobowi±zania solidarnie Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza.
  Rektor PWST prof. Ewa Kutry¶ zwróciła uwagę, że już dawno temu o wpłatę na rzecz Fundacji Radia Akademickiego zwróciła się pani Lucyna Drelinkiewicz. Zapytała o zwi±zek między tamtym pismem a obecn± sytuacj±.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł wyja¶nił, że tamte pisma były wynikiem samodzielnego działania pani Drelinkiewicz zmierzaj±cego do uzyskania ¶rodków na przedłużenie koncesji. Teraz sprawa jest regulowana za po¶rednictwem KRSWK. Nie ma potrzeby powracania do tamtych pism. Podkre¶lił, że wg jego wiedzy istniej± duże szanse na uzdrowienie sytuacji ekonomicznej Radia Akademickiego. Nie oczekuje, że Fundacja Radia Akademickiego będzie generować zyski, ale nie powinna także generować strat. Konieczne jest zwiększenie czasu antenowego po¶więconego ¶rodowisku akademickiemu, a informacje na ten temat musz± ukazywać się w lepszym czasie antenowym. Warto się w tym Radiu reklamować ponieważ jest słuchane przez młodzież maturaln±. ¦rodki przeznaczone przez uczelnie na reklamę w tym Radiu powinny trafiać bezpo¶rednio do Fundacji Radia Akademickiego.

  Ad. 3/ Informacja o zasadach współpracy AGH z MPK w zakresie aktywizacji elektronicznych studenckich legitymacji jako biletów okresowych MPK
  Referował: Koordynator prac nad eksploatacj± systemu elektronicznych legitymacji studenckich Marcin Polny – prezentacja w zał±czeniu
  Do realizacji współpracy z MPK konieczna była:
 • niewielka modyfikacja systemu rekrutacji,
 • utworzenie bezpiecznego kanału wymiany informacji z MPK,
 • instalacja czytnika ze specjalnym oprogramowaniem – 1 sztuka.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł złożył gratulacje AGH za efektywne wykorzystanie legitymacji studenckich i wyraził nadzieję, że Kraków będzie pierwszym o¶rodkiem akademickim, w którym uregulowana zostanie kwestia wykorzystywania legitymacji jako biletów MPK. Poprosił pana Marcina Polnego o przygotowanie następuj±cych informacji dla wszystkich uczelni:
 • Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w procesie rekrutacji aby umożliwić aktywację legitymacji studenckich jako biletów MPK.
 • Jakie warunki uczelni musi spełnić aby nawi±zać współpracę z MPK w tym względzie.
 • Jakie urz±dzenia musi kupić.
  Mgr Marcin Polny wyja¶nił, że urz±dzenie potrzebne do aktywacji legitymacji studenckich jako biletów MPK przedsiębiorstwo to z pewno¶ci± dostarczy każdej uczelni zainteresowanej usprawnieniem procesu aktywacji legitymacji studenckich jako biletów.
  Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ zadeklarował, że wszelkie informacje przydatne do przygotowania porozumienia z MPK w tym zakresie oraz usprawnienia działalno¶ci uczelni zostan± przekazane na płytkach CD zainteresowanym rektorom.
  Kanclerz AGH Henryk Zioło zaproponował zorganizowanie w ci±gu dwóch tygodni spotkania dla przedstawicieli wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem uczelni, na którym pan Marcin Polny przedstawi szczegółowe informacje i gotowe rozwi±zania.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował, żeby w spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele służb technicznych uczelni, którzy będ± następnie realizowali ten projekt. Uznał także, że czas już na wprowadzenie legitymacji elektronicznych dla pracowników. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji zaproponował przej¶cie do następnego punktu programu.

  Ad. 4/ Wybór Sekretarza Kolegium Rektorów Szkól Wyższych Krakowa na kadencję 2008-2012
  Przewodniczył: Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
  Poinformował o zasadach powoływania Sekretarza KRSWK.
  Poprosił o zgłaszanie kandydatur i zgłosił kandydaturę mgr Leszka ¦liwy
  Wobec braku innych kandydatur zamkn±ł listę kandydatów i zarz±dził głosowanie.
  W głosowaniu tajnym kandydatura mgr Leszka ¦liwy na stanowisko Sekretarza KRSWK w kadencji 2008-2012 została jednomy¶lnie poparta.

  Ad. 5/ Dyskusja nad kierunkami i formami działania KRSWK w nowej kadencji
  prowadził: Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł
  Zaapelował o aktywne uczestniczenie w ustalaniu programu kolejnych spotkań KRSWK wszystkich członków Kolegium, a nie tylko Prezydium KRSWK. Również prezentacja poszczególnych tematów powinna angażować nie tylko przewodnicz±cego i jego zastępców. Zasugerował, żeby najważniejsze zagadnienie było poruszane na pocz±tku każdego spotkania, aby nie zabrakło czasu do jego omówienia. Poinformował, że przedstawiciele korpusu konsularnego zaproponowali spotkanie z KRSWK. S±dzi, że takie spotkanie jest wskazane, zwłaszcza wobec otwierania się uczelni na szersz± współpracę z zagranic± i rekrutację studentów spoza granic kraju. Poprosił o uwagi na temat tej propozycji.
  Uczestniczy spotkania zaakceptowali propozycję spotkania z korpusem konsularnym.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł przekazał głos Dyrektorowi Cyfronetu.
  Dyrektor Cyfronetu prof. dr hab. Kazimierz Wiatr przypomniał, że 30 lat temu został powołany Cyfronet, pierwsze centrum komputerowe w Polsce. Obecnie jest pięć centrów komputerowych w Polsce, poza Krakowem – w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. W zwi±zku z rocznic± założenia Cyfronetu został zorganizowany jubileusz, ze względu na potrzebę promocji oraz prezentacji potencjału Cyfronetu i jego planów rozwoju oraz dla usatysfakcjonowania jego pracowników. Uroczysto¶ci jubileuszowe będ± koncentrowały się w najbliższ± niedzielę i poniedziałek, rozpocznie je msza ¶w. w ko¶ciele ¶w. Szczepana o godz. 16.00 w niedzielę, po czym o godz. 18.00 w auli AGH odbędzie się uroczyste spotkanie poł±czone z koncertem. W poniedziałek o godz. 9 rozpocznie się zorganizowany już po raz czwarty Dzień Otwarty Cyfronetu. W marcu br. odbyła się pierwsza konferencja użytkowników komputerów dużej mocy obliczeniowej, która zostanie ponownie zorganizowana w marcu 2009. Na konferencji były reprezentowane niemal wszystkie uczelnie, a najlepsze referaty zostały opublikowane w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej. Serdecznie zaprosił rektorów na jubileusz Cyfronetu.
  Zwrócił uwagę, że fundusze, które Cyfronet otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego s± przyznawane w oparciu, nie o liczbę publikacji pracowników Cyfronetu, ale liczbę publikacji pracowników krakowskich uczelni, które powstały dzięki obliczeniom dokonanym w Cyfronecie. Wyraził przekonanie, że otrzymywane przez Cyfronet wykazy tych publikacji z uczelni krakowskich nie s± kompletne i obejmuj± co najwyżej ich połowę. W zwi±zku z tym, zwrócił się z apelem, aby rektorzy zachęcili swoich pracowników do zgłaszania takich publikacji Cyfronetowi.
  Poinformował, że w zwi±zku z uchwał± KRSWK sprzed 2,5 roku na temat krakowskiego kampusu wirtualnego Cyfronet zakupił oprogramowanie do e-learning. Podkre¶lił, że interfejs użytkownika jest przetłumaczony na język polski. Zachęcił wszystkie uczelnie do korzystania z tego. W ramach jubileuszu ogłoszony zostanie konkurs na pracę magistersk± i doktorsk± powstał± w wyniku obliczeń realizowanych w Cyfronecie.
  Przypomniał, że w grudniu zakończy się kadencja obecnej Rady Użytkowników Cyfronetu, wówczas obędzie się jej ostatnie posiedzenie. Tradycyjnie KRSWK powoływało nowy skład Rady w styczniu, w zwi±zku z tym poprosił o możliwo¶ć zaprezentowanie na styczniowym posiedzeniu KRSWK osi±gnięć Cyfronetu w ostatnich latach. W ci±gu ostatnich trzech lat dzięki wysiłkom rektorów AGH i UJ oraz poparciu ministra Kurzydłowskiego udało się m.in. doprowadzić do tego, że zamiast dominuj±cej pozycji centrum obliczeniowego w Poznaniu obecnie funkcjonuj± w kraju trzy równorzędne o¶rodki: w Krakowie, Warszawie i Poznaniu.
  Rektor PWST prof. Ewa Kutry¶ zaapelowała, aby krakowskie ¶rodowisko akademickie wł±czyło się w organizowany w Krakowie Kongres Kultury Polskiej we wrze¶niu 2009 roku i zadbało o swoj± reprezentację na tym Kongresie.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł poinformował, że program Kongresu zapowiada się bardzo dobrze, a ¶rodowisko krakowskie będzie mogło się zaprezentować, ale o szczegółach przedsięwzięcia będzie mógł powiedzieć więcej na kolejnym spotkaniu.
  Zaproponował zorganizowanie przedstawicieli uczelni, którzy zajmuj± się rozwijaniem e-learningu. Spotkanie powinno zaowocować kompleksowym opracowaniem tego co na poszczególnych uczelniach zostało zrobione. To pozwoli zorientować się czy działania prowadzone s± koherentnie, czy też następuje ich rozproszenie.
  Rektor UE prof. dr hab. Roman Niestrój zapytał, czy istnieje możliwo¶ć wykorzystania Cyfronetu do badania oryginalno¶ci prac dyplomowych. Współpraca w tym zakresie uczelni krakowskich umożliwi powstanie większej bazy, co daje większe szanse na wykrycie plagiatów.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł stwierdził, że uczelnie krakowskie w niewielkim zakresie prowadz± kształcenie na identycznych kierunkach i specjalno¶ciach studiów. W tej sytuacji tworzenie wspólnej bazy prac dyplomowych nie ma większego sensu. Poinformował, że w ramach Konferencji Uniwersytetów prowadzone s± prace nad programem antyplagiatowym. Głównym problemem tego typu działań jest stworzenie bazy danych. Je¶li bazę utworz± uczelnie jednorodne np. uniwersytety, to sens przegl±dania takiej bazy jest znacz±cy. ¦rodowisko krakowskie jest pod tym względem za mało jednorodne i zbyt małe aby baza była efektywna.
  Rektor UE prof. dr hab. Roman Niestrój zwrócił uwagę, że jego uczelnia znajduje się w najtrudniejszej sytuacji bo wszystkie pozostałe prowadz± kierunek zarz±dzanie.
  Rektor Uniwersytetu Rolniczego Janusz Żmija podkre¶lił, że chociaż istnieje wiele firm oferuj±cych usługi w tym zakresie, to współpraca z nimi niesie szereg zagrożeń. Udostępnienie im pracy do weryfikacji oznacza bowiem jej przekazanie bez gwarancji, że nie zostanie ona w wyniku tego użyta do plagiatu. Cyfronet ma odpowiednie zabezpieczenie i utworzenie w nim takiej bazy byłoby bezpieczniejsze.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zgodził się, że przekazanie zbiorów prac dyplomowych znajduj±cych się w posiadaniu uczelni prywatnym firmom nie wchodzi w rachubę. Natomiast potrzebne jest narzędzie, które będzie wspierało promotorów w weryfikacji prac. W przypadku prac licencjackich plagiatowane s± głównie materiały dostępne w Internecie, zatem bazę można ograniczyć do prac magisterskich i doktorskich. Zaproponował, aby wszyscy zastanowili się nad możliwo¶ciami działania KRSWK w tym zakresie. Zadeklarował sprawdzenie, jak zaawansowane s± prace nad takim programem konsorcjum uniwersytetów.
  Zaproponował, aby powrócić do tych spraw z minionej kadencji KRSWK, które nie zostały zakończone. W¶ród nich do sprawy wspólnej promocji uczelni krakowskich i Krakowa.
  Przypomniał, że wszyscy rektorzy otrzymali pięć projektów ustaw o nauce. W listopadzie pojawi± się dwa projekty ustaw o szkolnictwie wyższym. W zwi±zku z tym uważa, że wskazane jest przedyskutowanie tych kwestii na forum KRSWK.
  Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. Janusz Żmija zwrócił uwagę, że w ci±gu ostatnich trzech lat wielokrotnie uczelnie krakowskie, z wyj±tkiem może Uniwersytetu Jagiellońskiego, były pomijane przy podziale ¶rodków przez MNiSW. Wiele słabszych o¶rodków korzystaj±cych z silnego poparcia posłów i senatorów uzyskuje ¶rodki kosztem uczelni krakowskich, które na takie poparcie nie mog± liczyć. Zaproponował, żeby zastanowić się jakie działania podj±ć, żeby te ¶rodki uzyskiwać. Być może krakowskie uczelnie s± ofiar± naiwnego założenia, że skoro s± dobre, to otrzymaj± należne ¶rodki. Tymczasem uczelnie z innych o¶rodków nieustannie lobbuj± w Warszawie przy wsparciu swoich samorz±dowców i parlamentarzystów. Uważa że konieczne jest opracowanie strategii lobbowania.
  Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ zgodził się z diagnoz± Rektora Uniwersytetu Rolniczego. Krakowski O¶rodek Akademicki, będ±cy drugim o¶rodkiem naukowym w kraju, pod względem finansowania znajduje się na czwartym, je¶li nie na pi±tym miejscu w kraju. Uważa, że konieczne jest bardziej aktywne działanie wspólne uczelni, ale bardzo dużo zależy od aktywno¶ci przedstawicieli Małopolski w¶ród posłów i senatorów. Tymczasem przedstawiciele poszczególnych miast małopolskich rywalizuj± ze sob±, w efekcie czego nie stanowi± licz±cej się siły w parlamencie. Konieczne jest po¶więcenie większej uwagi i czasu na mobilizację parlamentarzystów reprezentuj±cych nasz region, a szczególnie Kraków.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł uznał, że słabo¶ć krakowskiego ¶rodowiska akademickiego na forum władz centralnych wynika ze słabo¶ci i dezintegracji polityków małopolskich. Uczelnie krakowskie musz± samodzielnie zabiegać o ¶rodki w Warszawie, tymczasem delegacjom uczelni z innych o¶rodków towarzysz± samorz±dowcy i parlamentarzy¶ci. Przypomniał, że organizowane przez KRSWK spotkania z parlamentarzystami przyniosły w stosunku do przygotowań włożonych w ich realizacje bardzo małe efekty. Zadeklarował, że jest otwarty na wszelkie pomysły w zakresie mobilizacji parlamentarzystów krakowskich.
  Dyrektor Cyfronetu prof. dr hab. Kazimierz Wiatr zgodził się, że niektóre słabsze o¶rodki akademickie maj± bardzo silne wsparcie w parlamencie. Zwrócił uwagę, że nie ma możliwo¶ci uzgodnienia, dogodnego dla wszystkich parlamentarzystów z regionu, terminu spotkania z uczelniami krakowskimi. Uważa, że takie spotkania należy odbywać z poszczególnymi grupami parlamentarzystów. Warto również wszędzie przedstawiać prawdziwy potencjał własny i konkurencyjnych o¶rodków, aby ułatwić podejmowanie racjonalnych decyzji. W tym kontek¶cie szczególnie ważne jest prezentowanie rzetelnych informacji członkom rz±du.
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zaapelował o nawi±zanie kontaktów z parlamentarzystami, którzy nie reprezentuj± Małopolski, ale s± absolwentami małopolskich uczelni.
  Rektor AGH prof. dr hab. Antoni Tajdu¶ poinformował, że 4 grudnia odbędzie się w jego uczelni Dzień Szwajcarsko-Polski. Przedsięwzięcie to jest niezwykle istotne, gdyż Rz±d Szwajcarii przeznaczył ponad 1 mld. franków szwajcarskich na wspieranie różnego rodzaju działań w Polsce.
  Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara w uzupełnieniu poinformował, że uczestniczył w inauguracji tego programu w ambasadzie Szwajcarii i że jest on skierowany na projekty bardzo interesuj±ce region tj. zwi±zane z energi±, ochron± ¶rodowiska, zintegrowanym systemem transportu i kierowaniem nim.

  Ad 6/ Sprawy Bież±ce
  Rektor PK prof. dr hab. iżn. Kazimierz Furtak zapytał kto będzie organizował Festiwal Nauki w Krakowie w roku 2009
  Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł zaproponował, żeby powierzyć organizację Festiwalu Nauki Politechnice Krakowskiej
  Zebrani zaaprobowali ten wniosek.
  Na tym zakończyła się czę¶ć robocza posiedzenia KRSWK

  Uroczysto¶ć wręczenia Nagród
  prowadzili Przewodnicz±cy KRSWK prof. dr hab. Karol Musioł i Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara.
  Wręczyli laureatom dyplomy i złożyli gratulacje.
  Na tym posiedzenie KRSWK w dniu 14 paĽdziernika zakończyło się


  Protokołował:
  mgr Leszek ¦liwa


  Przewodnicz±cy
  Kolegium Rektorów Wyższych Krakowa
  Prof. dr hab. Karol Musioł


  <!--br>