Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-28-10/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REALIZOWANYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000 EURO)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA ACK CYFRONET AGH

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. (0-12) 632-33-55
(0-12) 633-34-26
godziny pracy 7:30 do 15:30
Strona na której dostępna będzie SIWZ: www.cyfronet.krakow.pl

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla ACK Cyfronet AGH.
Część A: Materiały biurowe
CPV: 21120000-0, 21200000-5, 21232300-1
22815000-6, 25240000-5, 30192000-1

Część B: Papier
CPV: 21122000-4, 21233600-1

Część C: Materiały eksploatacyjne do drukarek i kopiarek
CPV: 30125000-1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy tj. do 28.02.2007 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówie-nia lub w okresie prowadzenia działalności - jeżeli ten jest krótszy, przynajmniej 2 dostawy od-powiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień pu-blicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.
Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalno-ści gospodarczej, wykazu wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, ze dostawy zostały wykonane należycie,
Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:

Cena oferty brutto 100 % - cena ta powinna zostać ustalona na podstawie załącznika  nr 3, 4 lub 5 i powinna zawierać wszelkie dodatkowe usługi własne i obce niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem  [(Cn : Cb) x 100] x 1  gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.

Oferty oceniane będą w każdej części oddzielnie.

Oferty należy składać do dnia 12.10.2006 r. do godz. 11:00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
pokój 009, parter
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

Otwarcie ofert odbędzie się 12.10.2006 r. o godzinie 12:00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Kraków, dnia 29-09-2006

W załączeniu: