Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-28-9/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REALIZOWANYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60.000 EURO)

NA DOSTAWĘ KOMPUTEROWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA DLA ACK CYFRONET AGH

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. (0-12) 632-33-55
(0-12) 633-34-26
godziny pracy 7:30 do 15:30
Strona na której dostępna będzie SIWZ: www.cyfronet.krakow.pl

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerowych części zamiennych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania dla ACK Cyfronet AGH.
CPV:

  • 30231200-9 Sprzęt komputerowy
  • 30231220-5 Peryferia komputerowe
  • 30240000-3 Oprogramowanie
  • 32422000-7 Infrastruktura sieciowa

Wymagany okres gwarancji na dostarczony towar: minimum12 miesięcy od daty dostawy.

Wymagany czas dostawy towaru: do 4 dni od daty złożenia zamówienia.

Do oferty dołączyć należy wypełnioną i podpisaną kalkulację ofertową, stanowiąca załącznik do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy tj. do 28.02.2007 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówie-nia lub w okresie prowadzenia działalności - jeżeli ten jest krótszy, przynajmniej 2 dostawy od-powiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień pu-blicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.
Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalno-ści gospodarczej, wykazu wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, ze dostawy zostały wykonane należycie,

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto 100 % - cena ta powinna zostać ustalona na podstawie załącznika  nr 3 i powinna zawierać wszelkie dodatkowe usługi własne i obce niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy.

Sposób dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem  [(Cn : Cb) x 100] x 1  gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną.

Oferty należy składać do dnia 25.09.2006 r. do godz. 11:00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
pokój nr 09.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

Otwarcie ofert odbędzie się 25.09.2006 r. o godzinie 12:00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
pokój nr 09.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu z dniem 06.09.2006 r.

Kraków, dnia 06-09-2006

W załączeniu: