Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-5000-2/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REALIZOWANYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60.000 EURO)

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ŚRODOWISKA PRZETWARZANIA DANYCH DLA POTRZEB ZASOBÓW TELEINFORMATYCZNYCH ACK CYFRONET AGH.

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. (0-12) 632-33-55
(0-12) 633-34-26
fax. (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
godziny pracy 7:30 do 15:30
Strona na której dostępna będzie SIWZ: www.cyfronet.krakow.pl

I. Przedmiot zamówienia

CPV: 30.23.31.71-0
30.26.00.00-9

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska przetwarzania danych dla potrzeb zasobów teleinformatycznych Centrum, obejmująca dostawę i instalację dysków twardych do macierzy HP StorageWorks EVA 8000 w ilości 102 szt. wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz dostawę i instalację serwera, zgodnie z załączonym wykazem elementów zawartym w niniejszej specyfikacji.

Macierz HP Storage Works EVA 8000 mająca podlegać rozbudowie objęta jest serwisem gwarancyjnym reali-zowanym przez producenta sprzętu firmę Hewlett Packard. W związku z powyższym rozbudowa macierzy musi być dokonana z zachowaniem wszelkich wymagań producenta sprzętu /serwisanta/ wynikających z zawartej umowy serwisowej, a niezbędnych dla utrzymania przez Zamawiającego pełnej kompatybilności i bezawaryjnej pracy systemu kluczowego dla ACK CYFRONET AGH.

Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.
Za równoważne uważa się urządzenia uznane przez producenta macierzy i dopuszczone do rozbudowy przy zachowaniu pełnej kompatybilności oraz utrzymaniu istniejącego serwisu gwarancyjnego.
Zamówienie swym zakresem obejmuje również:

instalację oraz uruchomienie dostarczonego sprzętu,
rekonfigurację istniejącej w ACK CYFRONET AGH infrastruktury SAN zbudowanej w oparciu o roz-wiązania HP StorageWorks,
rekonfigurację posiadanej przez ACK CYFRONET AGH macierzy dyskowej HP StorageWorks EVA 8000.

Gwarancja
Zamawiający wymaga minimum 2-letniej gwarancji na dostarczony sprzęt. Koszt gwarancji musi obejmować koszty części zamiennych oraz robocizny. Wymagany tryb zgłaszania usterek - pięć dni w tygodniu w godzinach 8:00 do 17:00 Czas reakcji na zgłoszenie awarii - 4 godziny. Czas skutecznej naprawy lub podstawienia sprzętu o nie gorszych parametrach i zgodnej architekturze do 14 dni roboczych. Naprawa w miejscu instalacji, gdzie sprzęt uległ awarii lub pokrycie kosztów transportu wraz z ubezpieczeniem w przypadku naprawy poza miejscem instalacji.

Wymagania ogólne
Dla potwierdzenia jakości działań wykonawcy oraz zgodności produktów z obowiązującymi normami technicz-nymi zamawiający wymaga spełnienia normy ISO 9001:2001 oraz oznakowania produktu symbolem CE - zgod-nie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań co do przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawić musi szczegóło-wą specyfikację techniczną dostarczanego sprzętu zawierającą: - opis techniczny elementów dostawy z wyszczególnionymi nazwami, numerami katalogowymi, typami i parametrami oraz nazwą producenta,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Termin realizacji
Zamawiający wymaga, aby dostawa, instalacja i konfiguracja zostały w całości zrealizowane w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień pu-blicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.
Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:

aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalno-ści gospodarczej,
aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpo-wiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdro-wotne lub społeczne, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ter-minu składania ofert,
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego or-ganu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termi-nu składania ofert,
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 wy-stawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
certyfikatu ISO 9000:2001 w zakresie sprzedaży i instalacji sprzętu komputerowego łącznie z obsługą klienta oraz usługami serwisowymi (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto 100 %
Sposób dokonywania oceny oferty wg. kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem  [(Cn : Cb) x 100] x 1,0
gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższymi cenami.

Oferty należy składać do dnia 18.08.2006 r. do godz. 11:00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
I piętro, sekretariat.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

Otwarcie ofert odbędzie się 18.08.2006 r. o godzinie 12:00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
I piętro, sala konferencyjna.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu z dniem 27.07.2006 r.

Kraków, dnia 27-07-2006

W załączeniu: