Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-28-7/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REALIZOWANYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60.000 EURO)

NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW DLA ACK CYFRONET AGH

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. (0-12) 632-33-55
(0-12) 633-34-26
fax. (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
godziny pracy 7:30 do 15:30
Strona na której dostępna będzie SIWZ: www.cyfronet.krakow.pl

I. Przedmiot zamówienia
CPV:

  • 30231100-8
  • 30213100-6
  • 30213300-8
  • 30260000-9

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów dla ACK CYFRONET AGH

Część A/ Komputery przenośne typu notebook - 11 sztuk w różnych konfiguracjach
B/ Palmtopy - 2 sztuki
C/ Komputery stacjonarne - 13 sztuk w różnych konfiguracjach
D/ Serwer - 1 sztuka

Zamawiający wymaga gwarancji na następujących warunkach:
- czas reakcji na zgłoszenie awarii: do 4 godzin
- czas naprawy urządzenia lub wymiana na nowe: do 10 dni

Wymagania ogólne:
Dla potwierdzenia zgodności produktów z obowiązującymi normami technicznymi zamawiający wymaga ozna-kowania produktu symbolem CE - zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodar-ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r.
Sprzęt wprowadzany na rynek po 1 lipca 2006 r. musi być zgodny z normą ROHS.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.

Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć szczegółową specyfikację techniczną dostarczanego sprzętu zawierają-cą: opis techniczny oferowanych urządzeń z wyszczególnionymi nazwami, numerami katalogowymi, typami i parametrami, oraz nazwą producenta: płyty głównej, procesora, pamięci,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana w terminie:
do 4 tygodni od daty podpisania umowy dla części A,
do 2 tygodni od daty podpisania umowy dla części B, C, D.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
a. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówie-nia lub w okresie prowadzenia działalności - jeżeli ten jest krótszy, przynajmniej 2 dostawy od-powiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (dostawy komputerów PC oraz laptopów o wartości minimalnej 100.000 złotych netto każda)
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień pu-blicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy  z postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalno-ści gospodarczej,
2. wykazu wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, ze dostawy zostały wykonane należycie.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:
Cena oferty brutto 100 %

Sposób dokonywania oceny oferty wg. kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem  [(Cn : Cb) x 100] x 1,0  gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższymi cenami.

Oferty należy składać do dnia 08.08.2006 r. do godz. 11:00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
sekretariat I piętro
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

Otwarcie ofert odbędzie się 08.08.2006 r. o godzinie 12:00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
sala konferencyjna.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu z dniem 19.07.2006 r.

raków, dnia 19-07-2006

W załączeniu: