Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-28-6/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU REALIZOWANYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60.000 EURO)

NA DOSTAWĘ SERWERA DO E-NAUCZANIA

Zamawiający:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
tel. (0-12) 632-33-55
(0-12) 633-34-26
fax. (0-22) 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
godziny pracy 7:30 do 15:30
Strona na której dostępna będzie SIWZ: www.cyfronet.krakow.pl

I. Przedmiot zamówienia CPV: 30.26.00.00-9

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera do e-nauczania
Producent serwera musi wspierać na oferowanym serwerze następujące systemy operacyjne: Solaris 10 i Solaris 9 lub równoważne pod względem wykonywanego kodu binarnego!
Zamawiający wymaga, aby serwer z pamięcią masową został zainstalowany w szafie rack i uruchomiony wraz z dostarczanym systemem operacyjnym.
Wymagana gwarancja 36 miesięcy.
Serwer musi zapewnić zgodność na poziomie binarnym z istniejącą w ACK CYFRONET AGH konfiguracją do obsługi systemu Blackboard 7, Oracle 9i.
Wymagania ogólne:
Dla potwierdzenia jakości działań wykonawcy oraz zgodności produktów z obowiązującymi normami technicznymi zamawiający wymaga spełnienia normy ISO 9000:2001 oraz oznakowania produktu symbolem CE - zgodnie z wymaganiami określonymi w w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r.
Sprzęt wprowadzany na rynek po 1 lipca 2006 r. musi być zgodny z normą ROHS.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.
Dostarczony sprzęt musi pochodzić od jednego producenta i musi być kompatybilny (dotyczy serwera i pamięci masowej serwera)..
Zakres instalacji i wdrożenia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Zamawiający wymaga, aby dostawa i instalacja została w całości zrealizowana w terminie 6 tygodni od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia lub w okresie prowadzenia działalności - jeżeli ten jest krótszy, przynajmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia,
dysponują zespołem projektowo-wdrożeniowym składającym się z minimum 3 osób posiadających certyfikat w zakresie administrowania systemem typu UNIX, 2 osób posiadających certyfikat inżynierski w zakresie wsparcia projektowego
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.
Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów:
aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
wykazu wykonanych dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, ze dostawy zostały wykonane należycie,
wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
certyfikatu lub deklaracji potwierdzającej spełnienie przez urządzenia norm 89/336/EEC oraz 73/23/EEC (CE),
certyfikatu ISO 9000:2001 w zakresie sprzedaży i instalacjidystrybucji sprzętu komputerowego łącznie z obsługą klienta oraz usługami serwisowymi (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto 100 %

Sposób dokonywania oceny oferty wg. kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem [(Cn : Cb) x 100] x 1,0 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższymi cenami.

Oferty należy składać do dnia 06.07.2006 r. do godz. 11:00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
pokój nr 09.
Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu.

Otwarcie ofert odbędzie się 06.07.2006 r. o godzinie 12:00 w:
ACK CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
pokój nr 09.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie zostało przekazane Prezesowi Urzędu z dniem 20.06.2006 r.

Kraków, dnia 20-06-2006

W załączeniu: