Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH ACK Cyfronet AGH
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki.

ACK-DA-ZP-5001-2/06

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków 61
tel.: 012 632-33-55, 633-34-26
fax.: 022 501-26-27 (usługa przez Warszawę)
e-mail: cyfronet@cyfronet.krakow.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

SERWIS POGWARANCYJNY KOMPUTERÓW SunFire (CPV 50312000-5)

Przedmiotem zamówienia jest roczny serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego SunFire:

Lp.    Produkt    Kod    Numer seryjny    Ilość
1    V880 - 4 PROCESSOR    A30-4P     203Q0049    1
2    F6800 BASE SYSTEM    F6800-NW     149M2386    1
3    US3 4-WAY SYSTEM BOARD    SYSBD4         6
4    SUN BLADE 1000    A28    151Z0822    1
5    A1000 SUN STOREDGE    A1SA    134M2291    1
6    D240 MEDIA TRAY    D240-MT    146C55A0    1
7    T3 X 2 TRAYS    T3X2    132M2244    1

Zamawiający wymaga aby realizowany serwis był autoryzowany przez producenta sprzętu firmę SUN Microsystems.

Zamawiający wymaga serwisowania urządzeń w miejscu ich instalacji.
Czas konserwacji w dni robocze od 7:30 do 15:30.
Czas usunięcia awarii do 5 dni roboczych.
Całkowita wartość zamówienia: poniżej 60.000,- euro.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
Wymagany termin realizacji zamówienia
Serwis pogwarancyjny ma być realizowany w okresie 1 roku od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Prawa zamówień publicznych.

Ocena spełnienia przez Wykonawców przedstawionych warunków przebiegać będzie w formule spełnia - nie spełnia.

Nie spełnienie choćby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty brutto 100 %

Sposób dokonywania oceny oferty wg. kryterium ceny następuje zgodnie ze wzorem [(Cn : Cb) x 100] x 1,0 gdzie: Cn to najniższa oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższymi cenami.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (bezpłatnie) do dnia 15.05.2006 r. w siedzibie Zamawiającego, Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 009 lub otrzymać pocztą.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 15.05.2006 r. do godz. 11:00 w pokoju 009.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.05.2006 r., o godz. 12:00     w pokoju 009 na parterze.

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania i otwarcia ofert.

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: w sprawach merytorycznych Wiesław BRYLSKI tel. 012 632-33-55 w. 412 w godz. 10:00 - 14:00 w sprawach formalnych Monika GÓLSKA tel. 012 632-33-55 w.409 w godz. 10:00 - 14:00.

Kraków, dnia 28-04-2006

Wynik postępowania prowadzonego w trybie przetagu nieograniczonego

Informujemy, że otrzymaliśmy oferty z 2 firm.
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony.
Oferty nie zostały odrzucone.

Przyjęto do realizacji ofertę firmy:

WASKO S.A.
ul. Berbeckiego 6, 44-100 GLIWICE
O/Kraków, ul. Kniaźnina 12

Cena oferty: 172.020,00 zł (brutto),
14.335,00 zł (brutto) - rata miesięczna

Termin realizacji zamówienia: 1 rok.

Kraków, 16.05.2006 r.